• Tartalom

2022. évi IV. törvény

2022. évi IV. törvény

egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról1

2023.12.30.

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

3. §4

3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

4. §5

4. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

5. §6

5. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

6. §7

6. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

7. §8

8. §9

9. §10

7. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása

10. §11

8. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosítása

11. §12

9. A Strasbourgban, 1987. november 26-án kelt, a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről szóló európai egyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi III. törvény módosítása

12. §13

10. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

13. §14

11. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

14. §15

12. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

15. §16

16. §17

17. §18

13. A Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi LXXXI. törvény módosítása

18. §19

14. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi LXXXII. törvény módosítása

19. §20

15. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

16. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása

24. §25

17. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

25. §26

18. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

30. §31

31. §32

32. § (1)33

(2)34

(3)35

(4)36

(5)37

(6)38

33. §39

34. §40

35. §41

36. §42

37. §43

38. §44

39. §45

40. §46

41. §47

42. §48

43. §49

44. §50

45. §51

46. §52

19. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

47. §53

20. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

48. §54

21. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

49. §55

22. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

50. §56

51. §57

23. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

52. §58

53. §59

54. §60

55. §61

24. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

56. §62

57. §63

25. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

58. §64

26. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény módosítása

59. §65

27. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

60. §66

28. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

61. §67

62. §68

29. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

63. §69

30. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

64. §70

31. A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítása

65. §71

66. §72

32. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosítása

67. §73

33. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

68. §74

34. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

69. §75

35. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

70. §76

71. §77

36. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

72. §78

37. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosítása

73. §79

38. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

74. §80

39. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosítása

75. §81

40. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

76. §82

41. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

77. §83

42. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosítása

78. §84

43. Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény módosítása

79. §85

44. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

80. §86

45. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

81. §87

46. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

82. §88

47. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

83. §89

84. §90

48. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

85. §91

86. §92

49. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

87. § (1)93

(2)94

88. §95

50. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

89. §96

90. §97

51. A Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény módosítása

91. §98

52. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosítása

92. §99

93. §100

53. A kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, Párizsban 2005. év október hó 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetéséről szóló 2008. évi VI. törvény módosítása

94. §101

54. Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetéséről szóló 2009. évi XXXII. törvény módosítása

95. §102

55. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

96. §103

56. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

97. § (1)104

(2)105

(3)106

98. §107

99. §108

57. A Magyar Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Románia és a Török Köztársaság között a Nabucco Projekt tárgyában létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 2009. évi CV. törvény módosítása

100. §109

58. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosítása

101. §110

59. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

102. §111

103. §112

60. A Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2010. évi XXIX. törvény módosítása

104. §113

61. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

105. §114

106. §115

107. §116

62. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

108. §117

63. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

109. §118

64. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

110. §119

65. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

111. §120

66. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

112. §121

113. §122

67. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

114. §123

68. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

115. §124

116. §125

69. A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvény módosítása

117. §126

70. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

118. §127

119. §128

71. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

120. §129

72. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

121. §130

73. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

122. §131

74. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

123. §132

124. §133

75. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

125. §134

126. §135

127. §136

128. §137

76. Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény módosítása

129. §138

77. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása


130. 139§

131. §140

78. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosítása

132. §141

79. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

133. §142

134. §143

80. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

135. §144

136. §145

137. §146

81. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosítása

138. §147

82. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

139. §148

83. A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény módosítása

140. §149

141. §150

84. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

142. §151

85. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

143. §152

86. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi IV. törvény módosítása

144. §153

87. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

145. §154

88. A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 2013. évi XXXII. törvény módosítása

146. §155

89. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

147. §156

90. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

148. §157

91. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

149. §158

92. A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosítása

150. §159

93. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

151. §160

94. A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény módosítása

152. §161

95. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

153. §162

154. §163

155. §164

156. §165

157. §166

96. A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosítása

158. §167

97. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

159. §168

98. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

160. §169

99. Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosítása

161. §170

100. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

162. §171

101.172

163. §

164. §

165. §

166. §

167. §

168. §

169. §

170. §

171. §

172. §

102. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi L. törvény módosítása

173. §173

103. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

174. §174

104. A Honvédelmi Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvény módosítása

175. §175

105. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása

176. §176

106. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

177. §177

107. A Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi CXIV. törvény módosítása

178. §178

108. A Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének Magyarországon való támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi CLXXIV. törvény módosítása

179. §179

109. Az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről és a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény módosításáról szóló 2018. évi LIX. törvény módosítása

180. §180

110. A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény módosítása

181. §181

182. §182

111. A Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek a Tan Kapuja Buddhista Főiskolával Együttműködésben való magyarországi működéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LXV. törvény módosítása

183. §183

112. A Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LXVI. törvény módosítása

184. §184

113. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása

185. §185

114. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

186. §186

187. §187

188. §188

189. §189

190. §190

191. §191

192. §192

193. §193

194. §194

195. §195

196. §196

197. §197

198. §198

199. §199

200. §200

201. §201

202. §202

203. §203

204. §204

205. §205

206. §206

207. §207

208. §208

115. A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi XXII. törvény módosítása

209. §209

116. A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi LXXVII. törvény módosítása

210. §210

117. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása

211. §211

118. Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi XCVI. törvény egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépése

212. §212

119. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény módosítása

213. §213

214. §214

120. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

215. §215

121. Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről szóló 2020. évi XXVIII. törvény módosítása

216. §216

122. A Schengeni Információs Rendszer keretében történő információcserével összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2020. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépése

217. §217

123. A Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CXLIII. törvény módosítása

218. §218

124. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény módosítása

219. §219

220. §220

221. §221

125. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény módosítása

222. §222

126. A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány és a Budapesti Gazdasági Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi X. törvény módosítása

223. §223

127. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XI. törvény módosítása

224. §224

128. A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XIII. törvény módosítása

225. §225

129. A Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány és a Magyar Táncművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XVII. törvény módosítása

226. §226

130. A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XX. törvény módosítása

227. §227

131. A Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXI. törvény módosítása

228. §228

132. A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXII. törvény módosítása

229. §229

133. A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIII. törvény módosítása

230. §230

134. A Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a Testnevelési Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIV. törvény módosítása

231. §231

135. A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXV. törvény módosítása

232. §232

136. Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXVI. törvény módosítása

233. §233

137. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény módosítása

234. §234

138. A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2021. évi LXXI. törvény módosítása

235. §235

139. A Budapest Diákváros megvalósításáról szóló 2021. évi LXXX. törvény módosítása

236. §236

140. A Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI. törvény módosítása

237. §237

141. A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény eltérő szöveggel történő hatálybaléptetése

238. § (1)238

(2)239

142. A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2021. évi CIX. törvény módosítása

239. §240

143.241

240. §

144. Az egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó intézkedésekről szóló 2021. évi CXX. törvény egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépése

241. §242

145.243

242. §

146. A határok, a vízumügy, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy és a migráció területén működő uniós információs rendszerek együttműködő képességének megteremtése érdekében egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi CXLII. törvény módosítása

243. §244

244. §245 A határok, a vízumügy, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy és a migráció területén működő uniós információs rendszerek együttműködő képességének megteremtése érdekében egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi CXLII. törvény 1. alcíme, 9. §-a, 10. §-a, 5. alcíme, 21–24. §-a, 7. alcíme, 28. §-a, 30. §-a és 11. alcíme 2025. január 1-jén lép hatályba.

147. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény eltérő szöveggel történő hatálybalépése

245. §246

246. §247

247. §248

148. Záró rendelkezések

248. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 56. §, az 57. § b)–j) pontja, a 87. § (1) bekezdése, a 88. § c)–e) pontja és a 101. alcím 2022. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 32. § (2) bekezdése és a 145. alcím 2022. november 1-jén lép hatályba.

(4) A 146. alcím 2023. január 1-jén lép hatályba.

(5)249 A 141. alcím és a 147. alcím 2023. július 1-jén lép hatályba.

(6)250 A 34. § és a 97. § (3) bekezdése 2025. január 1-jén lép hatályba.

(7)251 A 143. alcím 2024. október 1-jén lép hatályba.

(8) A 32. § (6) bekezdése, a 33. §, a 39. §, a 40. §, a 84. §, a 86. §, a 90. §, a 212. § és a 241. § az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

(9) A 141. § és a 217. § a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.252

(10)253 A (8) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napját a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(11)254 A (9) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napját a rendészetért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.255

249. § (1) E törvény

f) 66. alcíme az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése alapján,

sarkalatosnak minősül.

(2) A 135–136. § és a 137. § a) és b) pontja az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

250. § E törvény

a) 33. §-a, 39. §-a, 40. §-a, 84. §-a, 86. §-a, 90. §-a, 212. §-a és 241. §-a az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

ba) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy területén, továbbá a 767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 és az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet és

bb) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

ca) a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

cb) a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet és

cc) a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2022. évi IV. törvényhez256

1

A törvényt az Országgyűlés a 2022. május 24-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2022. május 24.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 32. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 32. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 32. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 32. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 32. § (6) bekezdése a 248. § (8) bekezdése alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

39

A 33. § a 248. § (8) bekezdése alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

40

A 34. § a 248. § (6) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

41

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 39. § a 248. § (8) bekezdése alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

46

A 40. § a 248. § (8) bekezdése alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

47

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 84. § a 248. § (8) bekezdése alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

91

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 86. § a 248. § (8) bekezdése alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

93

A 87. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 87. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 90. § a 248. § (8) bekezdése alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

98

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 97. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 97. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 97. § (3) bekezdése a 248. § (6) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

107

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 141. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 101. alcím (163–172. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 190. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 197. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 198. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 200. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 202. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 204. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 205. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 206. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 208. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 209. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 210. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 211. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 212. § a 248. § (8) bekezdése alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

213

A 213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 217. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 218. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 219. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 221. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 222. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 223. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 225. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 226. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 227. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 228. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 229. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 230. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 231. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 232. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 233. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 234. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 235. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 236. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 237. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 238. § (1) bekezdése a 2022: VII. törvény 127. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem lép hatályba.

239

A 238. § (2) bekezdése a 2022: VII. törvény 127. § (2) bekezdés a) pontja alapján nem lép hatályba.

240

A 239. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 143. alcím (240. §) a 248. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

242

A 241. § a 248. § (8) bekezdése alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

243

A 145. alcím (242. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 243. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 244. § a 2023. évi XCI. törvény 105. § a) pontja szerint módosított szöveg.

246

A 245. § a 2022: VII. törvény 127. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem lép hatályba.

247

A 246. § a 2022: VII. törvény 127. § (1) bekezdés b) pontja alapján nem lép hatályba.

248

A 247. § a 2022: VII. törvény 127. § (1) bekezdés b) pontja alapján nem lép hatályba.

249

A 248. § (5) bekezdése a 2022. évi XLVIII. törvény 74. §-ával megállapított szöveg.

250

A 248. § (6) bekezdése a 2022. évi XLVIII. törvény 74. §-ával megállapított, a 2023. évi XCI. törvény 105. § b) pontja szerint módosított szöveg.

251

A 248. § (7) bekezdése a 2022. évi XLVIII. törvény 74. §-ával megállapított, a 2023. évi LXI. törvény 42. §-a szerint módosított szöveg.

252

Az 1/2023. (II. 15.) BM határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2023. március 7.

253

A 248. § (10) bekezdése a 2022. évi L. törvény 228. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

254

A 248. § (11) bekezdését a 2022. évi L. törvény 228. § (2) bekezdése iktatta be.

256

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére