• Tartalom

4/2022. (II. 2.) ITM rendelet

4/2022. (II. 2.) ITM rendelet

a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap költségvetési fejezetbe sorolt előirányzatok 2022. évi kezeléséről és felhasználásáról

2022.02.04.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 31. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezetében eredeti előirányzatként megállapított előirányzatokra,

b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényben az a) pont szerinti költségvetési fejezet tekintetében megállapított költségvetési maradványra és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési év során megállapított új előirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § (1) Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott felhasználási szabályokat az egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától függetlenül.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. §1

1. melléklet a 4/2022. (II. 2.) ITM rendelethez

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2022. évi kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

Áht. azonosító

Cím- név

Alcím- név

Jogcím- csoport név

Jogcím- név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Vissza- fizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2.

380628

1 Kutatási Alaprész

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) 18. és 24. §-ában megfogalmazott célok elérése pályázati és pályázaton kívüli támogatások révén

Magyarországon székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező:
– a KFItv. alapján kutatóhelynek minősülő felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, kutatóintézetek, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei;
– kutatás-fejlesztési tevékenységet végző gazdasági társaságok;
– kutatás-fejlesztést főtevékenységként végző nonprofit szervezetek
és magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes személyek

jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül

előleg biztosítható

egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítményarányos kifizetéssel

azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat, garancia, zálogjog, kezesség; kivéve az Ávr. 84. § (1) bekezdése szerinti eseteket

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal)

3.

380639

2 Innovációs Alaprész

a KFItv. 18. és 28. §-ában megfogalmazott célok elérése pályázati és pályázaton kívüli támogatások révén

Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek, egyéni vállalkozók, természetes személyek

jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül

előleg biztosítható

egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítményarányos kifizetéssel

azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat, garancia, zálogjog, kezesség; kivéve az Ávr. 84. § (1) bekezdése szerinti eseteket

NKFI Hivatal

4.

348995

3 Befizetés a központi költségvetésbe

a Kvtv. 10. § (3) bekezdése szerinti befizetés teljesítése

központi költségvetés

jogszabály alapján

közvetlen utalás negyedévente az előirányzat 25%-ának megfelelő összegben

NKFI Hivatal

5.

349017

4 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezeléséhez kapcsolódó feladatok finanszírozása

NKFI Hivatal

jogszabály alapján

közvetlen utalás

NKFI Hivatal

6.

391673

9 Nemzeti Laboratóriumok

a KFItv. 18. és 29/A. §-ában megfogalmazott célok elérése pályázati és pályázaton kívüli támogatások révén

Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek, így a költségvetési szervek, gazdasági társaságok, alapítványok, államilag elismert állami és nem állami fenntartású felsőoktatási intézmények

jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül

előleg biztosítható

egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítményarányos kifizetéssel

azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat, garancia, zálogjog, kezesség; kivéve az Ávr. 84. § (1) bekezdése szerinti eseteket

NKFI Hivatal

1

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére