• Tartalom

402/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

402/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

a polgári védelmi kötelezettségről

2022.11.01.

A Kormány a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgári védelmi szolgálat elrendelése és ellátása

1. § (1) Ha a katasztrófák elleni védekezés, valamint fegyveres összeütközés esetén az állampolgári kötelezettségen alapuló ideiglenes polgári védelmi szolgálat azonnali teljesítésének szükségessége a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Vbö.) 8. § (1) bekezdésében foglaltak érdekében felmerül, a Kormány ülésének összehívását haladéktalanul kezdeményezni kell.

(2) Ha a Kormány ülésének összehívása akadályba ütközik, vagy az súlyos kárral fenyegető késedelemmel járna, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter – a Kormány egyidejű tájékoztatása mellett – rendeli el a polgári védelmi szervezetek részleges alkalmazását, valamint ideiglenes polgári védelmi szolgálat azonnali teljesítésére kötelező határozatot adhat ki.

2. § (1) Katasztrófák elleni védekezés, valamint fegyveres összeütközés időszakában a Kormány vagy a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter intézkedése alapján, illetékességi területe vonatkozásában a helyi védelmi bizottság elnöke, illetve a területi védelmi bizottság elnöke határozatban rendelheti el a települési, illetve a területi polgári védelmi szervezet bevonását.

(2) Halasztást nem tűrő esetben a települési polgári védelmi szervezet alkalmazására a polgármester, a fővárosban a főpolgármester (a továbbiakban együtt: polgármester) is rendelkezhet az illetékes helyi védelmi bizottság elnökének, illetve területi védelmi bizottság elnökének egyidejű tájékoztatása mellett.

(3) A polgári védelmi szervezet alkalmazásáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének vezetőjét, valamint a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni kell.

3. § A polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy ruházatát, a polgári védelmi célra használt járművet, egyéb technikai eszközt és létesítményt a polgári védelem 1. melléklet szerinti nemzetközi megkülönböztető jelzésével kell ellátni.

4. § Mentési munka során gondoskodni kell a védekezésben részt vevő erők váltásáról, pihentetéséről és ellátásáról.

5. § A kötelezett a Vbö. 12. § (8) bekezdésében foglalt ok fennállását a szolgálati igazolványával, munkáltatói vagy orvosi igazolással, illetve más, hitelt érdemlő módon bizonyíthatja.

2. A polgári védelmi határozat és a fellebbezés szabályai

6. § A polgármester, a területi védelmi bizottság elnöke, a helyi védelmi bizottság elnöke a polgári védelmi feladatnak e rendeletben meghatározott irányítása és végrehajtása során államigazgatási jogkörben jár el.

7. § Az ideiglenes polgári védelmi szolgálat azonnali teljesítésére kötelező határozatot az írásbeli vagy szóbeli közlés akadályoztatása esetén hirdetményi közlés útján kell kézbesíteni, vagy közhírré kell tenni.

8. § Az azonnal végrehajthatónak nyilvánított, szóbeli közléssel kihirdetett határozat ellen a polgári védelmi szolgálati kötelezettséggel érintett személy a határozat írásba foglalásáig a helyszínen, jegyzőkönyvbe mondás útján is terjeszthet elő fellebbezést. A jegyzőkönyvbe mondott fellebbezést az elsőfokú hatóság soron kívül felterjeszti a másodfokú hatóságnak, amely arról 24 órán belül döntést hoz, és az elsőfokú hatóság útján értesíti az ügyfelet.

3. A polgári védelmi szolgálat ellátására való felkészülés

9. § (1) A polgári védelmi szolgálat ellátására való felkészülés érdekében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alatt polgári védelmi felkészítés működik, amely kiterjed katasztrófa és fegyveres összeütközés időszakában irányadó polgári védelmi feladatra, a feladat végrehajtására, valamint az ehhez szükséges készletképzés követelményének kidolgozására. A polgári védelmi felkészítés tematikáját, tárgykörét, óraszámát külön jogszabály állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti polgári védelmi felkészítésen részt vesz

a) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állománya,

b) a központi, területi és helyi polgári védelmi szervezet tagja,

c) az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt szervezet területi és helyi szervezeti egységének teljes állománya,

d) a területi védelmi bizottság és a helyi védelmi bizottság tagja,

e) a polgármester,

f) a polgármester által kijelölt, a védekezési feladatban közreműködő referens,

g) az önkéntes mentőszervezet tagja.

(3) A polgári védelmi felkészítés részét képezi a fegyveres összeütközéssel kapcsolatos speciális felkészítés, amelyet legalább évente, a polgármester számára legalább ötévente, a Magyar Honvédség állományából kijelölt oktató közreműködésével kell szervezni.

(4) A polgári védelmi felkészítést

a) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv személyi állománya, továbbá a polgári védelmi szervezet, a területi védelmi bizottság, helyi védelmi bizottság, valamint az önkéntes mentőszervezet tagja, az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt szervezet területi és helyi szervezeti egységének állománya vonatkozásában a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezi, és

aa) központi felkészítés keretében vagy

ab) területi, illetve területi jogállású szervei útján

hajtja végre,

b) a polgármester, a polgármester által kijelölt védekezési feladatban közreműködő referens esetében a területi védelmi bizottság éves terve szerint kell megvalósítani, ahol a felkészítés tervezését, szervezését és végrehajtását a területi védelmi bizottság iránymutatása szerint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi vagy területi jogállású szerve – a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium védelmi igazgatási feladatot ellátó szervezeti egységének közreműködésével – szervezi és hajtja végre.

10. § A polgári védelmi szolgálat ellátására való felkészülés keretében a területi védelmi bizottság illetékességi területe vonatkozásában felelős a polgári védelmi kötelezettségen alapuló területi polgári védelmi szervezet létrehozásáért. A területi polgári védelmi szervezetet a területi védelmi bizottság elnöke – a katasztrófavédelmi és a honvédelmi elnökhelyettesének közreműködésével – alakítja meg.

11. § A polgári védelmi szolgálat ellátására való felkészülés keretében a polgármester illetékességi területe vonatkozásában a Vbö.-ben meghatározott feladaton túl a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének bevonásával legalább háromévente ellenőrzi és értékeli a települési és munkahelyi polgári védelmi szervezet felkészültségét, és erről tájékoztatja a helyi védelmi bizottság elnökét.

12. § A polgári védelmi szervezetbe beosztott személy esküt vagy fogadalmat tesz. Az eskü vagy fogadalom szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

13. § (1) A polgári védelmi szervezet tagjának felkészüléséről a polgármester kiképzésre, valamint gyakorlatra történő beosztással gondoskodik.

(2) A kiképzést lehetőleg a kötelezett lakóhelyén, munkahelyén vagy katasztrófavédelmi oktatási intézményben kell megtartani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti felkészítésre szóló felhívást a kötelezett részére a kiképzés vagy a gyakorlat időpontját megelőzően legalább nyolc nappal kell kézbesíteni.

14. § (1) A kötelezett a Vbö. 11. § (2) bekezdése szerinti felmentésre irányuló kérelmet az annak alapjául szolgáló ok megjelölésével együtt a kiképzés vagy a gyakorlat időpontját megelőző öt napon belül jelenthet be és igazolhat.

(2) A felmentés alapjául szolgáló ok mérlegelése során figyelembe kell venni különösen a kötelezett egészségi állapotát, munkaköri kötelezettségei ellátásának fontos vagy halaszthatatlan voltát, továbbá a polgári védelmi kiképzés, gyakorlat sajátosságait, annak halaszthatatlanságát vagy megismételhetőségét.

4. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 402/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A polgári védelem nemzetközi megkülönböztető jelzése
2X06973

2. melléklet a 402/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A polgári védelmi eskü vagy fogadalom szövege
„Én, ………… esküszöm/fogadom, hogy Magyarország védelme és biztonságának megőrzése érdekében a polgári védelmi feladatok ellátásában legjobb tudásom szerint részt veszek. Magyarország polgárai és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében szolgálati kötelezettségeimet teljesítem. Az emberi életet és méltóságot mindenkor tiszteletben tartom. Minden erőmmel, törekvésemmel, tudásommal Magyarország javát szolgálom.”
(Az esküt tevő egyéni meggyőződése szerint)
„Isten engem úgy segéljen!”
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére