• Tartalom

403/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

403/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

a védelmi és biztonsági célú ellenőrzésekről

2022.11.01.

A Kormány a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83. § 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. ellenőrzött szerv: az ellenőrzési programban ellenőrzöttként meghatározott, a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Vbö.) 72. § (1) bekezdése szerinti szerv,

2. kapcsolattartó: az ellenőrzött szerv vezetője által kijelölt, a védelmi és biztonsági ellenőrzés során a védelmi és biztonsági ellenőrrel kapcsolatot tartó, a védelmi és biztonsági ellenőrzés lefolytatásának biztosítását az ellenőrzött szerv részéről koordináló, a védelmi és biztonsági ellenőrzéshez szükséges irat rendelkezésre bocsátásáért felelős személy,

3. védelmi és biztonsági ellenőr: a védelmi és biztonsági ellenőrzést ellátó, a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve állományába tartozó személy,

4. védelmi és biztonsági ellenőrzés kapcsán adatszolgáltatásra kötelezett szerv: az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, de nem az ellenőrzött szervnél fellelhető információt, iratot vagy informatikai rendszert kezelő szerv vagy személy,

5. védelmi és biztonsági vizsgálatvezető: a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője által a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve állományából kijelölt, az ellenőrzési program összeállításáért, az ellenőrzés irányításáért, a helyszíni vizsgálat megszervezéséért, az ellenőrzési feladatok összehangolásáért és eredményes lefolytatásáért, valamint az ellenőrzési jelentés elkészítéséért felelős védelmi és biztonsági ellenőr.

2. A védelmi és biztonsági ellenőrzés általános szabályai

2. § (1) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve ellenőrzési tevékenységét a Kormány által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végzi.

(2) Az éves ellenőrzési tervre vonatkozó javaslatot a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője a tárgyévet megelőző év december 15-éig terjeszti elő.

(3) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője soron kívüli védelmi és biztonsági ellenőrzést is elrendelhet.

(4) A nemzetbiztonsági szolgálatok védelmi és biztonsági tevékenységének ellenőrzését tevékenységük sajátosságának és törvényben foglaltaknak megfelelően kell végrehajtani, ennek keretében a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével való kapcsolattartás képessége, a Nemzeti Eseménykezelő Központ kijelölt állomány felkészítése, riasztási képessége vizsgálható.

3. § (1) A védelmi és biztonsági ellenőrzést a védelmi és biztonsági ellenőr a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője által kiadott megbízólevél alapján végzi.

(2) A védelmi és biztonsági ellenőrzésnél a védelmi és biztonsági vizsgálatvezető és a védelmi és biztonsági ellenőr számára meghatározott feladat ellátásának rendjét a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője határozza meg. Az ellenőrzött szervezetre vonatkozó ellenőrzési tervet a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője hagyja jóvá.

(3) Ha a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve a védelmi és biztonsági ellenőrzés során szabálysértés vagy fegyelmi vétség elkövetésének gyanúját észleli, a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervnél vagy személynél felelősségre vonásra irányuló eljárás kezdeményezésére tehet javaslatot.

3. A védelmi és biztonsági ellenőrzés formái és területei

4. § (1) Védelmi és biztonsági átfogó ellenőrzés keretében kell elvégezni a vizsgált szervnél meghatározott időszak alatt ellátott, a Vbö. végrehajtásával összefüggő feladat és egyéb szakmai folyamat együttes, egymással összefüggésben történő ellenőrzését.

(2) Védelmi és biztonsági célellenőrzést kell végezni egyedi téma, feladat kivizsgálására.

(3) Védelmi és biztonság utóellenőrzést kell végrehajtani az (1)–(2) bekezdés alapján végrehajtott ellenőrzés megállapítása alapján a hiányosság megszüntetésére tett intézkedés teljesítésének és hatásának vizsgálata érdekében.

5. § A védelmi és biztonsági ellenőrzés kiterjed

a) a védelmi és biztonsági tevékenységre vonatkozó tervdokumentum rendelkezésre állására, szabályszerűségére, teljességére, alkalmazhatóságára,

b) a védelmi és biztonsági tevékenységhez kapcsolódó szervezeti, anyagi, infrastrukturális és humán feltétel megfelelőségére, valamint

c) az ellenőrzött szerv védelmi és biztonsági célú felkészítése, gyakoroltatása keretében tervezett és végrehajtott feladatra, különös figyelemmel a magasabb szintű tervdokumentumban foglalt cél megvalósítására.

4. A védelmi és biztonsági ellenőr és a védelmi és biztonsági vizsgálatvezető jogai és kötelezettségei

6. § (1) A védelmi és biztonsági ellenőr felsőfokú iskolai végzettséggel és a Vbö. 5. § 18. pontja szerinti szervezetnél vagy a központi államigazgatásban eltöltött legalább kétéves munkaviszonnyal, közszolgálati, kormányzati szolgálati, hivatásos szolgálati viszonnyal rendelkező személy lehet.

(2) Nem lehet a védelmi és biztonsági vizsgálatvezetőnek kijelölni azt a védelmi és biztonsági ellenőrt, aki az (1) bekezdésben foglalt feltételnek nem felel meg.

(3) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője az (1) bekezdésben foglalt szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmény alól felmentést adhat.

7. § A védelmi és biztonsági ellenőr köteles

a) ellenőrzési tevékenysége során az ellenőrzési programban foglaltakat végrehajtani,

b) megbízólevelét az ellenőrzött szerv vezetőjének, kapcsolattartójának vagy alkalmazottjának bemutatni,

c) a tárgyilagos és elfogulatlan megállapítás kialakításához szükséges iratot és körülményt megvizsgálni,

d) megállapítását tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően írásba foglalni és azt a megfelelő bizonyítékkal alátámasztani,

e) a védelmi és biztonsági ellenőrzés során büntető-, szabálysértési vagy fegyelmi eljárás megindítására, illetve polgári jogviszonyból fakadó jog, követelés, egyéb polgári jogi igény érvényesítésére okot adó cselekmény vagy mulasztás, továbbá más szerv vagy hatóság hatáskörébe tartozó eljárás kezdeményezését megalapozó jogszabálysértés gyanúja esetén haladéktalanul jelentést tenni a védelmi és biztonsági vizsgálatvezető útján a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerv vezetőjének,

f) ellenőrzési részjelentést készíteni és azt az aláírását követően a védelmi és biztonsági vizsgálatvezetőnek átadni,

g) a védelmi és biztonsági ellenőrzési megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve fennálló összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról haladéktalanul jelentést tenni a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerv vezetőjének, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik,

h) az ellenőrzött és a védelmi és biztonsági ellenőrzés kapcsán adatszolgáltatásra kötelezett szervnél és annak részegységeiben a biztonsági szabályt és a munkarendet figyelembe venni,

i) a tudomására jutott minősített adatot, üzleti titkot vagy törvény által védett egyéb titkot megőrizni,

j) a védelmi és biztonsági ellenőrzés során készített és beszerzett iratot és iratmásolatot jogszabály és közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározottak szerint kezelni.

8. § (1) A védelmi és biztonsági ellenőr nem vehet részt a védelmi és biztonsági ellenőrzésben, ha

a) az ellenőrzött szerv vezetőjének vagy alkalmazottjának a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója,

b) korábban az ellenőrzött szervvel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állt a jogviszony megszűnésétől számított egy éven belül,

c) az ellenőrizendő szakterülettel vagy szervvel közös vagy kapcsolódó program vagy feladat végrehajtásában közreműködött a program lezárását vagy a feladat elvégzését követő egy éven belül,

d) az ellenőrzött szervezetnél bármely egyéb megengedett tevékenységet végez, vagy az ellenőrzött időszakban ilyen tevékenységet végzett,

e) a védelmi és biztonsági ellenőrzés tárgyilagos lefolytatása tőle egyéb okból nem várható el.

(2) Az összeférhetetlenségről a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője az összeférhetetlenség okának tudomására jutásától számított 8 napon belül határoz. A döntés meghozataláig a védelmi és biztonsági ellenőrt az összeférhetetlenséggel érintett védelmi és biztonsági ellenőrzéssel összefüggésben az ellenőrzési tevékenysége alól fel kell menteni.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetőjével kapcsolatban merül fel, köteles azt haladéktalanul a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzeti információs államtitkára útján a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszternek bejelenteni. Az összeférhetetlenségről a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter dönt.

9. § A védelmi és biztonsági vizsgálatvezető felelős

a) az ellenőrzés előkészítéséért, az ellenőrzési feladatok összehangolásáért és eredményes lefolytatásáért,

b) a védelmi és biztonsági ellenőr által írásba foglalt megállapítás és a rendelkezésére álló irat alapján az ellenőrzés tapasztalatait összegző jelentés tervezetének elkészítéséért,

c) az általa készített jelentéstervezet adatának és ténymegállapításának valódiságáért és helytállóságáért.

5. Az ellenőrzött szerv jogai és kötelezettségei

10. § Az ellenőrzött szerv vezetője jogosult

a) a védelmi és biztonsági ellenőr személyazonosságának bizonyítására alkalmas okirat és megbízólevele bemutatását kérni, ennek hiányában az együttműködést megtagadni,

b) a védelmi és biztonsági ellenőrzésnek az adott szervre vonatkozó javaslatát és az ennek alapjául szolgáló megállapítást megismerni.

11. § (1) Az ellenőrzött szerv vezetője, kapcsolattartója és alkalmazottja köteles

a) a védelmi és biztonsági ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, a védelmi és biztonsági ellenőrrel együttműködni,

b) a védelmi és biztonsági ellenőr számára megfelelő munkakörülményt biztosítani.

(2) Az ellenőrzött szerv vezetője az (1) bekezdésben meghatározottakon túl köteles

a) a védelmi és biztonsági ellenőr rendelkezésére bocsátott irat, okirat, adat teljességéről felhívásra teljességi nyilatkozatot kiadni,

b) a védelmi és biztonsági ellenőrzés javaslata alapján a végrehajtásért felelős személyt kijelölni és a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készíteni, az intézkedést a megadott határidőre végrehajtani, továbbá arról a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetőjét írásban tájékoztatni.

(3) A kapcsolattartó az (1) bekezdésben meghatározottakon túl köteles

a) a védelmi és biztonsági ellenőr által

aa) írásban kért adatszolgáltatást, iratot iratjegyzék kíséretében határidőre megküldeni,

ab) kért iratanyag előkészítését, összegyűjtését koordinálni,

b) a védelmi és biztonsági ellenőrrel folyamatosan kapcsolatot tartani.

(4) Az ellenőrzött szerv vezetője a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve felhívására a megjelölt határidőn belül kapcsolattartót jelöl ki. Ha az ellenőrzött szerv vezetője e kötelezettségének nem tesz eleget, az ellenőrzött szerv vezetőjét kell kapcsolattartónak tekinteni. Az ellenőrzött szerv vezetője felelősséggel tartozik azért, hogy a kapcsolattartó a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettsége teljesítéséhez szükséges jogosultsággal rendelkezzen.

12. § (1) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve ellenőrzésének lefolytatása és az ellenőrzés megtervezése érdekében az ellenőrzött szerv és annak munkavállalója közreműködésre köteles.

(2) A közreműködésre felhívott ellenőrzött szerv a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve részére – annak kérésére soron kívül, de legkésőbb 5 munkanapon belül – az ellenőrzés tervezhetősége, meghatározása és lefolytatása érdekében szükséges adatot és iratot rendelkezésre bocsátja, a tájékoztatást megadja.

(3) A helyszíni ellenőrzés során az ellenőrzött szerv és munkatársa köteles a védelmi és biztonsági ellenőr részére az ellenőrzött szerv objektumába és az ellenőrzéshez kapcsolódó helyiségébe való belépést, valamint a papíralapú és informatikai eszközzel kezelt adatnyilvántartó rendszerbe való betekintést biztosítani, a kért felvilágosítást és tájékoztatást megadni.

(4) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve és a közreműködésre kötelezett, valamint az ellenőrzést támogató szervezet közötti kapcsolat elsősorban elektronikus úton tartható fenn. A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény alapján szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatást vehet igénybe.

6. A védelmi és biztonsági ellenőrzés folyamata

13. § (1) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője a védelmi és biztonsági ellenőrzés lefolytatásához kijelöli a védelmi és biztonsági vizsgálatvezetőt, a védelmi és biztonsági ellenőrzést lefolytató ellenőrt, szükség esetén a szakértőt.

(2) A védelmi és biztonsági vizsgálatvezető elkészíti az ellenőrzési programot.

(3) Az ellenőrzési programot a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője hagyja jóvá. Az ellenőrzési programtól eltérni a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője jóváhagyásával lehet, az ellenőrzési program módosítását a védelmi és biztonsági vizsgálatvezető kezdeményezheti.

(4) A védelmi és biztonsági ellenőrzés módosítása esetén a védelmi és biztonsági vizsgálatvezető az ellenőrzési program módosítását kezdeményezi.

14. § (1) A védelmi és biztonsági vizsgálatvezetőt, a védelmi és biztonsági ellenőröket és a külső szakértőket a védelmi és biztonsági ellenőrzés lefolytatásához szükséges megbízólevéllel kell ellátni.

(2) A megbízólevél tartalmazza

a) a „Megbízólevél” megnevezést,

b) a védelmi és biztonsági ellenőr nevét, beosztását, szolgálati igazolványának vagy annak hiányában személyazonosításra alkalmas igazolványának számát,

c) az ellenőrzött szerv megnevezését,

d) a védelmi és biztonsági ellenőrzés formáját és tárgyát,

e) a védelmi és biztonsági ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazásra való utalást,

f) a megbízólevél időbeli hatályát,

g) a megbízólevél kiállításának keltét és

h) a megbízólevél kiállítására jogosult aláírását, bélyegzőlenyomatát.

15. § (1) A védelmi és biztonsági ellenőrzést adatbekérés útján, illetve szükség szerint a helyszínen, a védelmi és biztonsági ellenőrzés végrehajtásához szükséges dokumentáció és informatikai rendszer adatállományának értékelésével, a megfelelő ellenőrzési módszerek alkalmazásával kell végrehajtani.

(2) A helyszíni vizsgálatot annak megkezdése előtt legalább 5 nappal írásban be kell jelenteni az ellenőrzött szerv vezetőjének, kapcsolattartó kijelölése esetén a kapcsolattartónak. Ennek keretében tájékoztatást kell adni a védelmi és biztonsági ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazásról és a védelmi és biztonsági ellenőrzés várható időtartamáról. Az előzetes bejelentést nem kell megtenni, ha az – a rendelkezésre álló adatok alapján – meghiúsítaná a védelmi és biztonsági ellenőrzés eredményes lefolytatását.

16. § (1) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve a védelmi és biztonsági ellenőrzés során megkeresést intézhet az adatszolgáltatás, az információ hitelességének megállapítása vagy az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, de nem az ellenőrzött szervnél fellelhető irat – ideértve a minősített adatot, üzleti titkot vagy törvény által védett egyéb titkot tartalmazó iratot is – megküldése érdekében bármely hatósághoz, egyéb állami, önkormányzati szervhez, gazdálkodó szervezethez vagy személyhez.

(2) A megkeresett szerv vagy személy a megkeresésben foglaltak teljesítését csak akkor tagadhatja meg, ha az jogszabályba ütközik. A megkeresett szerv vagy személy a megkeresést annak megérkezésétől számított 8 napon belül köteles teljesíteni vagy a megkeresés teljesítésének jogszabályi akadályát a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével közölni.

(3) Ha a védelmi és biztonsági ellenőrzés lefolytatásához szükséges irat idegen nyelven áll rendelkezésre, az ellenőrzött szerv a védelmi és biztonsági ellenőr felhívására köteles annak magyar nyelvű hiteles fordítását is a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve rendelkezésére bocsátani.

17. § (1) A védelmi és biztonsági ellenőrzés megállapításának bizonyítására felhasználható különösen

a) az eredeti irat,

b) a másolat, amely egyszerű másolat vagy az eredeti irat hitelesített másolata,

c) a kivonat, amely az eredeti irat meghatározott részének szöveghű, hitelesített másolata,

d) a tanúsítvány, amely több eredeti iratnak, másolatnak vagy nyilvántartásnak a védelmi és biztonsági ellenőr által meghatározott szövegrészét és számszaki adatát tartalmazó hitelesített irat,

e) a jegyzőkönyv, amely az ellenőrzött szerv vezetőjének, kapcsolattartójának vagy alkalmazottjának a védelmi és biztonsági ellenőr előtt tett szóbeli nyilatkozata dokumentálására szolgál,

f) a közös jegyzőkönyv, amely olyan tényállás igazolására szolgál, amelyről nincs egyéb irat, de amelynek valódiságát a védelmi és biztonsági ellenőr és az ellenőrzött szerv vezetője, kapcsolattartója vagy alkalmazottja közösen megállapítja, és e tényt aláírásával igazolja,

g) a fénykép, videofelvétel vagy más kép- és hangrögzítő eszközzel készített felvétel,

h) a szakértői vélemény,

i) a nyilatkozat, amely az ellenőrzött szerv olyan alkalmazottjának vagy olyan személynek írásbeli kijelentése, aki a védelmi és biztonsági ellenőrzés tárgyával összefüggő információval rendelkezik vagy rendelkezhet.

(2) A hiteles másolatot, a kivonatot és a tanúsítványt az ellenőrzött szerv vezetője vagy a kapcsolattartó hitelesíti. A hitelesítő az iratban foglaltak valódiságát a hitelesítés időpontjának feltüntetése mellett aláírásával igazolja.

(3) A másolat hitelesítésénél a „másolat” szó feltüntetése mellett utalni kell arra, hogy a másolat az eredeti irattal mindenben megegyezik. Nincs szükség hitelesítésre, ha

a) a másolatot az ellenőrzött szerv készíti el,

b) iratjegyzék kíséretében megküldi a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve részére,

c) az iratjegyzék valamennyi csatolt iratot tételesen tartalmazza, és

d) az ellenőrzött szerv vezetője vagy a kapcsolattartó nyilatkozik arról, hogy a megküldött másolat az eredeti irattal mindenben megegyezik.

(4) Az ellenőrzött szerv részéről az adatszolgáltatást teljesítő személy felelős azért, hogy a megküldött másolat az eredeti irattal mindenben megegyezzen.

(5) A kivonat hitelesítésénél a „kivonat” szó feltüntetése mellett meg kell jelölni, hogy a kivonat mely eredeti irat melyik oldalának mely szövegrészét tartalmazza.

(6) A tanúsítvány hitelesítésénél a „tanúsítvány” szó feltüntetése mellett meg kell jelölni, hogy mely irat vagy nyilvántartás alapján készült.

(7) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve az általa a védelmi és biztonsági ellenőrzés során jogszerűen beszerzett iratot, adatot, iratot vagy egyéb bizonyítási eszközt más védelmi és biztonsági ellenőrzésnél is felhasználhatja.

18. § (1) Ha a védelmi és biztonsági ellenőrzés lefolytatása szempontjából jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához olyan különleges szakértelem szükséges, amellyel a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve nem rendelkezik, szakértőt vesz igénybe.

(2) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve szakértőként minden olyan személyt vagy szervezetet igénybe vehet, aki vagy amely a szakkérdés megválaszolásához a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerv vezetője által meghatározott megfelelő végzettséggel vagy szakmai tapasztalattal, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján kiadott – természetes személy esetén személyi, szervezet esetén telephely – biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.

(3) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve a szakértővel közli mindazokat az adatokat, amelyekre feladatának teljesítéséhez szüksége van. A szakértő a védelmi és biztonsági ellenőrzés iratát a feladatának ellátásához szükséges mértékben megismerheti.

19. § (1) A védelmi és biztonsági ellenőrzést a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője indokolt esetben megszakíthatja, így különösen, ha

a) a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének soron kívüli védelmi és biztonsági ellenőrzést kell lefolytatnia, vagy

b) a védelmi és biztonsági vizsgálatvezető vagy a védelmi és biztonsági ellenőr akadályoztatva van.

(2) A védelmi és biztonsági ellenőrzés megszakításáról az ellenőrzött szerv vezetőjét írásban értesíteni kell.

(3) A védelmi és biztonsági ellenőrzés megszakítását megalapozó körülmény fennállását a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője szükség szerint felülvizsgálja, és dönt az ellenőrzés megszakításának fenntartásáról vagy annak folytatásáról.

20. § (1) A védelmi és biztonsági ellenőrzést a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője felfüggesztheti, ha a körülmény, hiányosság vagy az ellenőrzött szerv jogsértő magatartása az ellenőrzés folytatását nem teszi lehetővé.

(2) A védelmi és biztonsági vizsgálatvezető kötelessége a védelmi és biztonsági ellenőrzés folytatását akadályozó tényt, illetve körülményt rögzíteni, az ezért felelős személyt megnevezni és a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve vezetőjének a védelmi és biztonsági ellenőrzés felfüggesztésére javaslatot tenni.

(3) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője a védelmi és biztonsági ellenőrzés felfüggesztése esetén

a) írásban tájékoztatja az ellenőrzött szerv vezetőjét az ellenőrzés felfüggesztéséről, és

b) legfeljebb 30 napos határidőt állapít meg a (2) bekezdés szerint rögzített hiányosság pótlására vagy a jogsértő magatartás megszüntetésére.

7. Az ellenőrzési jelentés

21. § (1) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve a védelmi és biztonsági ellenőrzésről ellenőrzési jelentést készít.

(2) Az ellenőrzési jelentés tartalmazza

a) a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve ellenőrzést végző szervezeti egységének megnevezését,

b) az ellenőrzött szerv megnevezését,

c) védelmi és biztonsági tevékenységgel összefüggő ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás megjelölését,

d) a védelmi és biztonsági ellenőrzés formáját és tárgyát,

e) a védelmi és biztonsági ellenőrzéssel érintett időszakot,

f) a helyszíni vizsgálat kezdetét és végét,

g) a védelmi és biztonsági ellenőrzés célját, feladatát,

h) az alkalmazott ellenőrzési módszert és eljárást,

i) az ellenőrzési megállapítást és javaslatot,

j) a védelmi és biztonsági ellenőrzéssel érintett időszakban az ellenőrzött szervnél hivatalban lévő, az ellenőrzött területért felelős vezető nevét, beosztását,

k) a jelentés elkészítésének keltezését és

l) a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve vezetőjének aláírását.

(3) A (2) bekezdés i) pontja szerinti megállapításban lényegre törő, az eredményeket és a hiányosságokat összefoglaló, rövid, tömör értékelést kell adni, továbbá – hiányosság feltárása esetén – javaslatot kell megfogalmazni a hiányosság felszámolása és a folyamat eredményesebb működése érdekében.

(4) A védelmi és biztonsági ellenőr az ellenőrzési jelentés elkészítésénél minden, az ellenőrzött és az egyéb szerv által rendelkezésre bocsátott, a védelmi és biztonsági ellenőrzés tárgyához kapcsolódó információt és véleményt értékel. Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó információ és vélemény nem befolyásolhatja a védelmi és biztonsági ellenőrök tényeken alapuló megállapításait.

(5) Az ellenőrzési jelentés elkészítéséért és a levont következtetésért a védelmi és biztonsági vizsgálatvezető, a megállapítások valódiságáért, helytállóságáért és alátámasztásáért a vizsgálatot végző védelmi és biztonsági ellenőr a felelős.

22. § (1) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve az ellenőrzési jelentés tervezetét vagy annak az adott szervre vonatkozó megállapítást és javaslatot tartalmazó kivonatát egyeztetés céljából megküldi az ellenőrzött szerv azon vezetőjének, akire nézve a jelentéstervezet javaslatot tartalmaz. Egyéb érdekelt részére a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve vezetőjének döntése alapján kell az ellenőrzési jelentés tervezetét vagy annak kivonatát megküldeni.

(2) Ha az ellenőrzött szerv vagy az, akire az ellenőrzési jelentés vagy annak kivonata tervezete megállapítást vagy javaslatot tartalmaz, az ellenőrzési jelentésben vagy annak kivonata tervezetében rögzített megállapítást vagy javaslatot vitatja, észrevételét az ellenőrzési jelentés vagy annak kivonata tervezetének kézhezvételétől számított 8 napon belül a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervénél írásban nyújthatja be. Az észrevételben meg kell jelölni azt a jogszabályhelyet, illetve mellékelni kell azt az iratot, amely az észrevételben foglaltakat alátámasztja.

(3) A (2) bekezdés szerinti határidőt az ellenőrzött szerv a határidő lejárta előtt előterjesztett indokolt kérelemre a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője egy alkalommal, legfeljebb 8 nappal meghosszabbíthatja.

(4) Ha a (2) és (3) bekezdés szerinti határidőben az ellenőrzött szerv nem tesz észrevételt, azt akként kell tekintetni, hogy az ellenőrzött szerv az ellenőrzési jelentésben vagy annak kivonatának tervezetében rögzített megállapítással és javaslattal egyetért.

(5) Az észrevétel elfogadása esetén a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve az ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatának tervezetét az elfogadott észrevételnek megfelelően módosítja, és erről vagy az észrevétel elutasításáról az ellenőrzött szervet tájékoztatja.

(6) Ha a megállapítás vagy a javaslat alapján szükséges, a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve az ellenőrzési jelentést, vagy annak kivonatának tervezetét záró megbeszélés keretében egyezteti az ellenőrzött szerv vezetőjével vagy az általa kijelölt, az ellenőrzött szerv képviseletére felhatalmazott személlyel.

23. § A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve az ellenőrzési jelentést a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzeti információs államtitkára útján a Kormány részére terjeszti elő.

8. Az ellenőrzött szerv intézkedési kötelezettsége

24. § (1) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve az ellenőrzési megállapítást tartalmazó jelentését megküldi az ellenőrzött szerv vezetőjének. Az ellenőrzött szerv vezetője az ellenőrzési jelentés vagy annak kivonata kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a jelentésben foglalt megállapításhoz kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani, és azt a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve részére megküldeni.

(2) Ha az intézkedési tervben foglaltak hiányosak vagy más okból nem elfogadhatók, a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve az intézkedési tervet indokolással és 15 munkanap – testületi döntéshozatal szükségessége esetén a következő testületi ülést követő 5 munkanap – póthatáridő tűzésével visszaküldi kijavításra, kiegészítésre az ellenőrzött szerv vezetőjének.

(3) Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.

25. § (1) Az ellenőrzött szerv vezetője éves bontásban nyilvántartást vezet, amellyel az ellenőrzési jelentésben vagy annak kivonatában tett javaslat hasznosulását és végrehajtását nyomon követi. A nyilvántartás az intézkedési terv alapján tartalmazza az ellenőrzött szerv által végrehajtott intézkedés rövid leírását és a végre nem hajtott intézkedés okát.

(2) Az ellenőrzési jelentés megállapítása, illetve javaslata alapján végrehajtott intézkedésről, a végre nem hajtott intézkedésről és annak indokáról az ellenőrzött szerv vezetője beszámolót készít, és azt a tárgyévet követő év január 31-éig megküldi a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve részére.

(3) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve az intézkedési tervekben foglaltak megvalósításáról a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter útján előterjesztett éves beszámolójában tájékoztatja a Kormányt.

9. Záró rendelkezések

26. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére