• Tartalom

404/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

404/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

a védelmi és biztonsági képzések szabályairól

2023.06.09.

A Kormány a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83. § 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Vbö.) szerinti feladatok ellátásában részt vevő személyi állomány védelmi és biztonsági igazgatási képzésének célja az összkormányzati válságkezelésre történő felkészítés megvalósítása.

(2) A védelmi és biztonsági igazgatási képzés a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve által támasztott követelmények szerint

a) védelmi és biztonsági alapismereti tanfolyam,

b) védelmi és biztonsági céltanfolyam vagy

c)1 védelmi és biztonsági igazgatási szakirányú továbbképzés

útján teljesítendő.

(3) A (2) bekezdés szerinti képzési formákon részt vevők köre:

a) a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének állománya,

b) a központi államigazgatási szerv és a Magyar Honvédség védelmi és biztonsági feladatok ellátására kijelölt személyi állománya,

c) a Vbö. 49. § (1) bekezdésében meghatározott szerv védelmi és biztonsági igazgatási tisztviselője,

d) a védelmi és biztonsági tevékenységre való települési szintű felkészülés keretében kijelölt referens,

e)2 önkéntes jelentkezés alapján a kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy.

(4)3

(5) A (3) bekezdés szerinti személyi állomány védelmi és biztonsági igazgatási képzésével kapcsolatos követelmény meghatározása körében a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve meghatározza és hivatalos elérhetőségén közzéteszi a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott képzés

a) felépítését,

b) szakmai témakörét és annak súlyozását,

c) szakmai tartalmát, amely magában foglalja a védelmi és biztonsági igazgatás szabályozásának ismertetését, valamint az összkormányzati válságkezelés és az igazgatás különleges jogrendi működésének feladatrendszerét,

d) elméleti és gyakorlati óraszámát,

e) számonkérési módozatának főbb elemeit, valamint

f) tartalmi felülvizsgálatára és a továbbképzési céllal való megismétlésére vonatkozó követelményeket.

(6)4 A (3) bekezdés a)–d) pontja szerinti, a védelmi és biztonsági igazgatási feladatok végrehajtására kijelölt személy képzésen, felkészítésen való részvételét a foglalkoztató szerv vezetője a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével egyeztetve tervezi és biztosítja.

(7) A védelmi és biztonsági igazgatási képzés szakmai ellenőrzésére a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve jogosult.

2. § (1) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) által szervezett képzés keretében kell teljesíteni, amelynek eredményes elvégzését az NKE az irányadó jogszabály szerinti tanúsítvány kiállításával igazolja.

(2) Az NKE a védelmi és biztonsági igazgatási képzés helyzetéről, további fejlesztéséről, illetve javasolt módosításáról szükség szerint – de legalább évente egy alkalommal – egyeztet a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével.

(3) Az NKE az 1. § (2) bekezdésében meghatározott képzés tartalmának kidolgozását, illetve a képzés elindítását és folytatását a (2) bekezdésben meghatározottakra figyelemmel, a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével folyamatosan egyeztetve látja el.

3. § Az e rendeletben foglalt képzési forma nem érinti a jogszabályban meghatározott ágazati képzés és továbbképzés rendszerét.

4. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

5. §5 Az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti képzést

a) az 1. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személynek a védelmi és biztonsági igazgatási képzések szabályairól szóló 404/2022. (X. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 231/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését6 követő két éven belül,

b) az 1. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott személynek a Módr. hatálybalépését követő három éven belül,

c) az a) és b) pontban meghatározott határidőket követően, az 1. § (3) bekezdés a)–d) pontja szerinti beosztásba újonnan kinevezett személynek a kinevezését követő egy éven belül

meg kell kezdenie.

1

Az 1. § (2) bekezdés c) pontja a 231/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdés e) pontja a 231/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (4) bekezdését a 231/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (6) bekezdése a 231/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. § a 231/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A hatálybalépés időpontja 2023. június 9.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére