• Tartalom

405/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

405/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

a védelmi és biztonsági célú gyakorlatokról

2022.11.01.

A Kormány a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83. § 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. ágazati gyakorlat: a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Vbö.) 73. § (5) bekezdése szerint gyakorlat,

2. gyakorlat: az ágazati gyakorlat és a központi gyakorlat,

3. központi gyakorlat: a Vbö. 73. § (2) bekezdése szerinti gyakorlat,

4. nemzetközi gyakorlat: az Észak-atlanti Szerződés Szervezete vagy az Európai Unió által meghatározott célból, a tagságból eredő kötelezettségekre történő felkészítésre irányuló, több nemzet részvételével megvalósuló gyakorlat,

5. riasztási gyakorlat: a védelmi és biztonsági eseményt kezelő vagy abban együttműködő szervezet részére elrendelt gyakorlatfajta, amely a szervezet egészére, részeire, elemeire vagy egyes személyére vonatkoztatva, kidolgozott szabályok, időbeosztás és ütemezés szerinti műveletekre, tevékenységre irányuló cselekménysor,

6. ütemterven kívüli gyakorlat: a központi gyakorlat fajtája, amelynek tervezése és elrendelése a miniszterelnök utasítása alapján történik, és amelynek célja egy aktuális vagy várható védelmi és biztonsági eseményre való reagálás és eseménykezelési képesség felmérése.

2. A gyakorlatok általános szabályai

2. § A Kormány a védelmi és biztonsági tervekben foglaltak, valamint a Kormány által meghatározott védelmi és biztonsági kapcsolódású feladatok megvalósulását és megvalósíthatóságát, az államigazgatás szervének, szervezetének védelmi és biztonsági eseményre való reagálási, és az arra vonatkozó kezelési képességét az ágazati gyakorlaton és a központi gyakorlaton keresztül rendszeresen ellenőrzi.

3. § (1) A központi gyakorlatot a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve koordinációjával az ágazat irányításáért felelős szerv tervezi, szervezi, vezeti és hajtja végre.

(2) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve a tárgyévben megvalósítani tervezett központi gyakorlatot, annak tartalmát, részt vevő szerveit, szervezeteit, valamint forrásszükségletét éves ütemtervben rögzíti, amelyet a központi gyakorlatot megelőző év december 15-ig a Kormány hagy jóvá.

(3) Az ütemterv tervezetét a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve az ágazat irányításáért felelős szerv részére a költségvetési tervezhetőségi szempontokra figyelemmel küldi meg véleményezésre.

(4) A központi gyakorlaton a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve képviselője résztvevőként vagy megfigyelőként vesz részt.

4. § (1) Az ágazati gyakorlatot az ágazati jogszabályokban meghatározottak szerint a védelmi és biztonsági feladatok ellátásában érintett szerv részére úgy kell tervezni és ütemezni, hogy az időben, témában és tartalomban igazodjon a Kormány által jóváhagyott központi gyakorlathoz.

(2) Az ágazati gyakorlat levezetési tervét tájékoztatásul meg kell küldeni a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve részére.

(3) Az ágazat a felkészítési rendszere szerinti, egyéni tartalmú szakmai gyakorlatot is tervezhet.

(4) Az ágazati gyakorlatra minden esetben meg kell hívni a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének képviselőjét, aki résztvevőként vagy megfigyelőként az ágazati gyakorlaton részt vehet.

3. A gyakorlat elrendelése, előkészítése és finanszírozása

5. § Az éves ütemterv szerinti központi, valamint az ágazati gyakorlat elrendeléséről – több résztvevő által egyszerre végrehajtott gyakorlat esetén – a tervezett résztvevőket előzetesen tájékoztatni kell.

6. § (1) Az ütemterven kívüli gyakorlat riasztási gyakorlattal együtt kerül elrendelésre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gyakorlatot a miniszterelnök vagy a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter rendelheti el, és azt a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve szervezi.

7. § (1) Központi gyakorlatot az éves ütemterv szerinti tartalommal és időintervallumra kell előkészíteni, attól való eltérést csak a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve egyetértésével lehet tervezni.

(2) A központi gyakorlat tervezése, szervezése feladataiért felelős

a) végzi a központi gyakorlat előkészítésének általános irányítását,

b) jóváhagyja a központi gyakorlat végrehajtására kidolgozott levezetési tervet, részére felterjesztett javaslatot és a gyakorlattal kapcsolatos jelentést,

c) felkéri az érintett szerv, szervezet felsőszintű vezetőit az együttműködési feladat ellátására,

d) az érintett szervezet bevonásával feldolgozza a központi gyakorlat tárgyával kapcsolatos tapasztalatot, valamint

e) elkészíti a központi gyakorlat értékelését.

8. § (1) A központi gyakorlat erőforrás-szükségletét a központi gyakorlatot tervező, szervező és levezető szervezet biztosítja. A központi gyakorlat forrásszükségletét az ágazat irányításáért felelős szerv az éves költségvetési tervében előirányozza.

(2) A központi gyakorlatra vonatkozó végrehajtás elgondolását, valamint a végrehajtás részleteit tartalmazó levezetési tervet a gyakorlatért felelős ágazat irányításáért felelős szerv dolgozza ki, amelyről tájékoztatja a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervét.

(3) A központi gyakorlat végrehajtása során a levezető szervezet vezetője felelős

a) a központi gyakorlat pontos, mindenre kiterjedő operatív tervezéséért,

b) a központi gyakorlat minden oldalú biztosításáért,

c) a részt vevő szervezet együttműködésének megszervezéséért,

d) a központi gyakorlat szükség szerinti felfüggesztéséért,

e) a központi gyakorlat indításáért és lezárásáért, valamint

f) a központi gyakorlattal kapcsolatban a sajtó és szükség esetén a lakosság tájékoztatásának megszervezéséért.

4. A központi gyakorlat indítása, felfüggesztése, lezárása

9. § (1) A központi gyakorlat indítható személyes elrendeléssel vagy meghatalmazott útján, szóban, informatikai eszköz vagy egyéb kommunikációs eszköz segítségével.

(2) A központi gyakorlat indításának formáját és módját a levezető szervezet vezetője határozza meg.

10. § (1) A központi gyakorlatot a levezető szervezet vezetője függesztheti fel.

(2) A központi gyakorlat akkor függeszthető fel, ha

a) a központi gyakorlat levezetéséért felelős szervezet vezetője úgy ítéli meg, hogy a gyakorlatnak a levezetés okmányaiban meghatározott célja külső okok miatt már nem érhető el,

b) a minden oldalú biztosítás feladatai tovább már nem garantálhatók,

c) a miniszterelnök a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve vezetőjén keresztül erre vonatkozó utasítást ad, vagy

d) olyan védelmi és biztonsági esemény következik be, amely megköveteli a gyakorlaton részt vevők alkalmazását, amely tényről a gyakorlat levezetésért felelős a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve vezetőjét tájékoztatja.

11. § (1) A központi gyakorlat a levezető szervezet vezetőjének utasítására kerül befejezésre és lezárásra.

(2) A központi gyakorlat felfüggesztésének és befejezésének elrendelése a központi gyakorlat indításával megegyező módon történik.

5. Nemzetközi gyakorlatban való részvétel

12. § Nemzetközi gyakorlatban való hazai közreműködés esetén a hazai közreműködés megszervezéséért, a 8. § (3) bekezdése szerinti feladatok nemzeti végrehajtásáért, valamint a külföldi résztvevővel vagy együttműködővel való kapcsolattartás megszervezéséért a 3. § (2) bekezdése szerinti ütemtervben megjelölt ágazat a felelős.

6. A gyakorlat és a nemzetközi gyakorlat értékelése

13. § (1) A központi gyakorlatot tervező, szervező és levezető ágazat a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve bevonásával elemzi és értékeli a végrehajtott gyakorlatot, amelyről a 14. § (2) bekezdésében foglalt adattartalommal beszámolót készít a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve részére. A beszámolót az ágazat a gyakorlat befejezése után 30 napon belül küldi meg a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének.

(2) Az ágazati gyakorlatot a gyakorlatot tervező, szervező és levezető ágazat értékeli, amelyről tájékoztatót készít a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve részére a 14. § (2) bekezdése szerinti adattartalommal. A tájékoztatót az ágazati gyakorlat befejezése után 30 napon belül kell megküldeni a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve részére.

(3) A nemzetközi gyakorlat értékelése során az (1) bekezdés szerinti feladatokat a nemzetközi gyakorlat hazai megvalósításáért felelős szervezet vezetője látja el.

14. § (1) A végrehajtott központi és nemzetközi gyakorlatok éves értékeléséről az előző évben végrehajtott központi gyakorlatokról szóló beszámolók és tájékoztatók alapján a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve minden év február 15-ig összegzett beszámolót készít a Kormány részére, amelyet a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter útján terjeszt elő.

(2) Az összegzett beszámoló tartalmazza

a) a központi gyakorlatok időpontját, időtartamát, helyszínét,

b) a részt vevő szakágakat, azok szerveit, szervezeteit,

c) a központi gyakorlatok tárgyát, célját, tartalmát,

d) a központi gyakorlatok megfelelő vagy nem megfelelő minősítését,

e) a központi gyakorlatok tekintetében tett megállapításokat, a levont következtetéseket és

f) a levont következtetések alapján szükségesnek javasolt intézkedéseket.

(3) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője az összegzett beszámolót tájékoztatás céljából megküldi a központi gyakorlaton részt vevő szervek, szervezetek vezetői részére is.

(4) A központi gyakorlatok értékelését, valamint a végrehajtás során összegyűjtött tapasztalatokat a hasonló tárgyú gyakorlatok megszervezésénél és végrehajtásánál figyelembe kell venni.

7. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére