• Tartalom

406/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

406/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

a védelmi és biztonsági bírság szabályairól

2023.01.02.

A Kormány a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A védelmi és biztonsági bírság kiszabása

1. § (1)1 A fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: hatóság) a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 70. §-a alapján az 1. mellékletben meghatározott szabályszegések esetén az ott meghatározott összegű védelmi és biztonsági bírság (a továbbiakban: bírság) kiszabására jogosult.

(2) Több különböző szabályszegés megállapítása esetén a bírság összege az egyes bírságtételek egyesített összege, amely legfeljebb 5 000 000 forint lehet.

2. § A bírság kiszabásakor a hatóság – a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott mérlegelési szempontokon túl – az alábbiakat mérlegelve dönt a bírság összegéről:

a) a szabályszegést elkövető vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai, valamint

b) a bírság alkalmassága a szabályszegést elkövető további szabályszegéstől történő visszatartására.

3. § A bírság kiszabásáról rendelkező határozatnak az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon túl tartalmaznia kell annak a pénzforgalmi számlának a számát, amelyre a fizetést teljesíteni kell.

4. § (1) A bírság megfizetésére a hatóság a teljesítési határidő lejárta előtt előterjesztett kérelemre legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyezhet, ha a bírság megfizetésére kötelezett hitelt érdemlően igazolja, hogy számára a teljesítés aránytalan nehézséget jelent. Egy részlet megfizetésének elmaradása esetén a teljes összeg megfizetése azonnal esedékessé válik.

(2) A hatóság a természetes személynek a teljesítési határidő letelte előtt előterjesztett kérelme alapján az őt terhelő bírságot végzésben mérsékelheti vagy korlátlanul enyhítheti, ha annak megfizetése a fizetésre kötelezett és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

(3) A hatóság a teljesítési határidő letelte előtt előterjesztett kérelem alapján a bírságot kivételes méltányosságból mérsékelheti vagy korlátlanul enyhítheti, különösen akkor, ha annak megfizetése a fizetésre kötelezett vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.

2. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 6. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

6. §2

1. melléklet a 406/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A szabályszegés megnevezése és a bírság összege

A

B

C

1.

A szabályszegés megnevezése

A bírság legkisebb mértéke
(forint)

A bírság legnagyobb mértéke
(forint)

2.

polgári védelmi adatszolgáltatással kapcsolatos kötelezettség elmulasztása

50 000

300 000

3.

polgári védelmi adatszolgáltatással kapcsolatos valótlan adat szolgáltatása

100 000

1 000 000

4.

polgári védelmi bejelentéssel kapcsolatos kötelezettség elmulasztása

50 000

300 000

5.

polgári védelmi megjelenéssel kapcsolatos kötelezettség elmulasztása

100 000

500 000

6.

polgári védelmi szolgálat teljesítésének elmulasztása

200 000

1 000 000

7.

gazdasági és anyagi szolgáltatással kapcsolatos kötelező adatszolgáltatás elmulasztása

50 000

300 000

8.

gazdasági és anyagi szolgáltatással kapcsolatos valótlan adat szolgáltatása

100 000

1 000 000

9.

gazdasági és anyagi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettség elmulasztása

200 000

1 000 000

10.

összehangolt védelmi tevékenység esetén ingó és ingatlan vagyontárgyak ideiglenes igénybevételének akadályozása

100 000

3 000 000

11.

különleges jogrend kihirdetésének kezdeményezése, valamint különleges jogrend esetén a gazdaság mozgósításának akadályozása

200 000

3 000 000

12.

nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú tervezése körében elrendelt adatszolgáltatás elmulasztása

50 000

300 000

13.

nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú tervezése körében valótlan adat szolgáltatása

100 000

1 000 000

14.

nemzetgazdaság védelmi és biztonsági tartalékolása körében előírt tartalékolási kötelezettség megszegése

1 000 000

5 000 000

15.

összehangolt védelmi tevékenység esetén bevezetett magatartási szabályok megszegése

100 000

3 000 000

1

Az 1. § (1) bekezdése a 6. § szerint módosított szöveg.

2

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére