• Tartalom

407/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

407/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

egyes gazdasági társaságoknak a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti ellátási kötelezettségeiről

2022.12.31.

A Kormány a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83. § 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az 1. melléklet szerinti gazdasági társaságot az ott meghatározott termék és szolgáltatás tekintetében ellátási kötelezettség terheli

a) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény szerinti honvédelmi szervezet,

b) a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti rendvédelmi szerv,

c) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és

d) a magyar állam többségi tulajdonában álló gazdasági társaság fegyveres biztonsági őrsége

vonatkozásában.

2. § Az 1. § a)–c) pontjában meghatározott szerv irányítását ellátó miniszter és az 1. § d) pontjában meghatározott gazdasági társaság felett a tulajdonosi jogokat gyakorló, illetve a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vezetője (a továbbiakban együtt: irányító kormánytag) minden év július 30-ig írásban tájékoztatja a Védelmi Tanácsot az 1. melléklet szerinti terméket és szolgáltatást érintő, következő évre tervezett, valamint a beszerzés évét követő két év vonatkozásában előre jelezhető – a termék vagy szolgáltatás főbb műszaki jellemzőit is tartalmazó – igényeiről.

3. § (1) Az 1. melléklet szerinti gazdasági társaság esetében tulajdonosi jogokat gyakorló kormánytag (a továbbiakban: miniszter) a 2. §-ban foglaltak ismeretében minden év szeptember 30-ig tájékoztatást ad a Védelmi Tanács részére az 1. melléklet szerinti termék és szolgáltatás tekintetében a következő év vonatkozásában fennálló gyártási kapacitásról, tartozék és szolgáltatás elérhetőségéről, valamint a tervezett egységárról.

(2) Ha az 1. melléklet szerinti gazdasági társaság esetében tulajdonosi jogokat nem kormánytag gyakorolja, akkor az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást a tulajdonosi jogokat gyakorló szervet irányító vagy felügyelő miniszter kormánytag gyakorolja.

4. § Az irányító kormánytag a 3. §-ban foglaltak ismeretében minden év november 30-ig tájékoztatja a minisztert az 1. melléklet szerinti termékre és szolgáltatásra vonatkozó következő évi tényleges beszerzési igényekről.

5. § Az irányító kormánytag a 4. §-ban foglalt beszerzési igényt meghaladóan az év közben felmerülő, az 1. melléklet szerinti termékre és szolgáltatásra vonatkozó esetleges többletigényről tájékoztatja a minisztert, aki intézkedik az igénynek az 1. melléklet szerinti gazdasági társaság általi teljesíthetőségének megvizsgálásáról, és a vizsgálat eredményéről 10 munkanapon belül tájékoztatja az irányító kormánytagot.

6. § Az 1. § a)–d) pontjában meghatározott szerv az 1. melléklet szerinti termék és szolgáltatás megrendelése során megvizsgálja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 346. cikke szerinti feltételek fennállását.

7. § A Kormány az 1. melléklet szerinti gazdasági társaságot a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti rendvédelmi szervvel és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokkal szemben fennálló ellátási kötelezettsége alól a Védelmi Tanács előterjesztése alapján mentesítheti.

8. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

9. §1

1. melléklet a 407/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez2

Az ellátási kötelezettség hatálya alá eső termék és szolgáltatás, valamint az ellátási kötelezettséggel terhelt gazdasági társaság

A

B

1.

Termék és szolgáltatás megnevezése

Gazdasági társaság megnevezése

2.

CZ Bren2 gépkarabély változatai és a hozzá rendelhető tartozékai

ARZENÁL Fegyvergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
6100 Kiskunfélegyháza, Bem József út 1.

3.

SCORPION géppisztoly változatai és a hozzá rendelhető tartozékai

ARZENÁL Fegyvergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
6100 Kiskunfélegyháza, Bem József út 1.

4.

CZ P07 szolgálati pisztoly változatai és a hozzá rendelhető tartozékai

ARZENÁL Fegyvergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
6100 Kiskunfélegyháza, Bem József út 1.

5.

CZ P09 szolgálati pisztoly változatai és a hozzá rendelhető tartozékai

ARZENÁL Fegyvergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
6100 Kiskunfélegyháza, Bem József út 1.

6.

Az A:2–A:5 mező ben foglalt termékhez kapcsolódó gyári nagyjavítási szolgáltatás

ARZENÁL Fegyvergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
6100 Kiskunfélegyháza, Bem József út 1.

1

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 637/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére