• Tartalom

411/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

411/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások különleges jogrend és az összehangolt védelmi tevékenység időszakára való felkészítésének rendszeréről, feladatairól, működési feltételeiről

2022.11.02.

A Kormány a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya

a) a védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szervezetre, valamint

b) a védelmi és biztonsági feladat ellátására jogszabályban kijelölt postai szolgáltatóra (a továbbiakban: kijelölt postai szolgáltató)

terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában

1. követelménytámasztó szerv:

a) a kormányzati igazgatási szerv vezetője,

b) a rendvédelmi szerv vezetője,

c) a Magyar Honvédség esetében a honvédelemért felelős miniszter,

d) a nemzetbiztonsági szolgálatok esetében a nemzetbiztonsági szolgálatot irányító miniszter,

e) az Országgyűlési Őrség esetében az Országgyűlés elnöke,

f) a szövetséges fegyveres erők tekintetében a honvédelemért felelős miniszter,

g) a nemzetgazdaság és a társadalom működése tekintetében az adott ágazatért felelős, feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter,

h) a bíróságok esetében az Országos Bírósági Hivatal elnöke,

i) a lakosság ellátása tekintetében az illetékes területi védelmi bizottság elnöke,

2. különleges jogrendi időszak: az Alaptörvény szerinti hadiállapot, szükségállapot és veszélyhelyzet,

3. postai szolgáltatás: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatás,

4. védelmi és biztonsági célú felkészítés: a kijelölt postai szolgáltató munkavállalója védelmi és biztonsági tudatosságának és ismeretének naprakészen tartása és fejlesztése jogszabályban meghatározott képzési rendszer, valamint saját képzés keretében,

5. védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szervezet: a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény

a) 5. § 4. pontja szerinti helyi védelmi bizottság,

b) 5. § 11. pontja szerinti területi védelmi bizottság,

c) 5. § 18. pontja szerinti védelmi és biztonsági szervezet,

d) 49. § (1) bekezdés a) és g) pontja szerinti szerv, valamint

e) 1. mellékletében meghatározott védett kommunikációs feltételek biztosítására kötelezett szerv.

2. A kijelölt postai szolgáltató védelmi és biztonsági célú felkészítéssel kapcsolatos kötelezettségei

2. § (1) A kijelölt postai szolgáltató a védelmi és biztonsági célú felkészítés feladatának ellátása érdekében a feladat- és hatáskörrel rendelkező védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szervezet erre vonatkozó rendelkezése alapján

a) a postaügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott követelmény szerint kölcsönösen együttműködik más kijelölt postai szolgáltatóval,

b) a postai szolgáltatás ellátását súlyosan befolyásoló eseményt kezeli,

c) személy elleni és vagyon elleni erőszakos bűncselekmény, terrorcselekmény, valamint hadiállapot vagy honvédelmi válsághelyzet kihirdetésének alapjául szolgáló esemény bekövetkezésének megelőzése, hatásának csökkentése érdekében rendkívüli biztonsági intézkedést készít elő és hajt végre,

d) elsődlegesen a védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szervezet részére postai szolgáltatást biztosít, nemzetközi szerződésből eredő feladat megvalósítása érdekében intézkedést készít elő és hajt végre, a fennmaradó kapacitásával a nemzetgazdaság, valamint a lakosság postai szolgáltatási igényét elégíti ki.

(2) A kijelölt postai szolgáltatót e rendelet alapján terhelő kötelezettség nem vonatkozik a postai szolgáltató által, a postai szolgáltatáson kívül ellátott egyéb tevékenységre.

3. § (1) A kijelölt postai szolgáltató a postai szolgáltatás tervezése, kialakítása, fejlesztése és működtetése során együttműködik a védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szervezettel. Tevékenységét úgy látja el, hogy a postai szolgáltatás megbízhatósága, rugalmassága és védettsége növekedjen, a követelménytámasztó szerv által meghatározott szerint a postai szolgáltatás hozzáférhető legyen.

(2) A kijelölt postai szolgáltató a védelmi és biztonsági célú felkészítés feladatát folyamatosan végzi, védelmi és biztonsági célú tervet (a továbbiakban: terv) készít, azt naprakészen tartja, a tevékenységet időszakonként gyakorolja.

(3) A postai szolgáltatás különleges jogrendi időszakra és összehangolt védelmi tevékenység idejére történő felkészítéséhez a kijelölt postai szolgáltató rendelkezésre álló erőforrását – átcsoportosítással – a postai szolgáltatás rendeltetésszerű nyújtását nem veszélyeztető mértékéig veszi igénybe.

3. A kijelölt postai szolgáltató védelmi és biztonsági célú felkészítésének felelősei és feladataik

4. § A postai szolgáltatás különleges jogrendi időszakban és összehangolt védelmi tevékenység idején történő ellátására való felkészülés magában foglalja

a) a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó felkészülési feladatot,

b) a kijelölt postai szolgáltató által történő bevezetésre tervezett Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) Válságreagálási Rendszerével összhangban álló nemzeti intézkedés és más rendkívüli biztonsági intézkedés előkészítését,

c) a helyreállítás, az erőforrás-bővítést szolgáló állami céltartalék és a kijelölt postai szolgáltatónál rendelkezésre álló erőforrás és terv ellenőrzését,

d) a védelmi és biztonsági célú felkészítéshez szükséges adat aktualizálását,

e) a kijelölt postai szolgáltató védelmi és biztonsági célú felkészítésével összefüggő fejlesztési munka felmérését, gyorsítását vagy átütemezését,

f) a különleges jogrendi időszakban és az összehangolt védelmi tevékenység idején rendkívüli intézkedés bevezetésére jogosult személy által meghatározott elsőbbséggel rendelkező szervezet igényének folyamatos biztosítása érdekében a kijelölt postai szolgáltató munkarendje átszervezésének előkészítését,

g) a követelménytámasztó szerv által meghatározottak szerint a postai szolgáltatás korlátozásának előkészítését, valamint

h) a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve által meghatározott követelmény érvényesítését az a)–g) pont szerinti feladat ellátása során.

5. § A kijelölt postai szolgáltató a különleges jogrendi időszak és az összehangolt védelmi tevékenység idejére való felkészítése érdekében felméri

a) a postai hálózat irányítási rendszerének speciális feladatra való felkészültségét,

b) a kijelölt postai szolgáltató együttműködőképességét,

c) a terv meglétét és végrehajthatóságát,

d) a szükséges szervezet és felszerelés meglétét, valamint alkalmazhatóságát,

e) a honvédelmi, katasztrófavédelmi és a postai szakmai feladat végrehajthatóságát, valamint

f) a postai szolgáltatás korlátozása bevezetésének előkészítettségét.

6. § A miniszter

a) koordinálja a kijelölt postai szolgáltató honvédelmi felkészítését, a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben kialakítja a postai szolgáltatás honvédelmi felkészítésére, tervezésére vonatkozó követelményrendszert,

b) koordinálja a kijelölt postai szolgáltató katasztrófavédelmi felkészítését, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben kialakítja a postai szolgáltatás katasztrófavédelmi felkészítésére, tervezésére vonatkozó követelményrendszert,

c) a postai szolgáltatás működésének folyamatossága érdekében irányítja a kijelölt postai szolgáltató védelmi és biztonsági célú felkészítését,

d) a postai szolgáltatásra vonatkozó követelményrendszer meghatározásánál érvényre juttatja a védelmi és biztonsági érdeket,

e) a honvédelemért felelős miniszterrel, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel és az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben megszervezi a kijelölt postai szolgáltató különleges jogrendi időszakra és az összehangolt védelmi tevékenység idejére való felkészítési feladata végrehajtását, ellenőrzését és gyakoroltatását,

f) meghatározza a postai szolgáltatás különleges jogrendi időszakra és összehangolt védelmi tevékenység idejére történő átállításának feltételét és rendjét, intézkedik azok végrehajtásáról,

g) ellátja a NATO Ipari Erőforrások és Hírközlési Szolgáltatók Munkacsoport munkájában történő részvétellel összefüggő postai vonatkozású feladatot,

h) a honvédelemért felelős miniszterrel, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel és az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben meghatározza a kijelölt postai szolgáltatóra vonatkozóan az ingatlan, a szolgáltatás, a technikai eszköz és a személyi állomány igénybevételének legmagasabb mértékét, valamint

i) felügyeli és ellenőrzi a kijelölt postai szolgáltató védelmi és biztonsági tervének kidolgozását, ennek keretében egyeztetést folytat a honvédelemért felelős miniszterrel, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszterrel, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel és az egészségügyért felelős miniszterrel.

7. § A honvédelemért felelős miniszter

a) intézkedik a futár- és tábori postaszolgálat felkészítése és a kijelölt postai szolgáltatóval történő együttműködés iránt,

b) részt vesz a kijelölt postai szolgáltatóval szemben a hadiállapot és az összehangolt védelmi tevékenység idejére támasztott követelmény kidolgozásában, valamint együttműködési feladatának ellátásában,

c) összehangolja a honvédelmi igazgatás területi és helyi szervei postai szolgáltatási igényeit a különleges jogrendi időszakra és az összehangolt védelmi tevékenység idejére való felkészítés keretében,

d) részt vesz a kijelölt postai szolgáltató felkészítésével kapcsolatos ellenőrzés és gyakorlat megszervezésében és végrehajtásában,

e) a honvédelmi igazgatás központi szerve igényének megfelelően biztosítja a postai szolgáltatás különleges jogrendi időszaki és összehangolt védelmi tevékenység idejére szóló tervezéséhez, a kijelölt postai szolgáltató felkészítéséhez, az értesítési és tájékoztatási rendszer működéséhez szükséges adatokat, valamint

f) egyezteti az a)–e) pont szerinti feladatot a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével.

8. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter a különleges jogrendi időszakra és az összehangolt védelmi tevékenység idejére való felkészülés keretében összehangolja a védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szervezetek postai szolgáltatási igényeit.

9. § A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

a) részt vesz a kijelölt postai szolgáltató veszélyhelyzeti időszaki felkészítésére vonatkozó követelmény kidolgozásában és együttműködési feladatának megoldásában,

b) részt vesz a kijelölt postai szolgáltató terve katasztrófaelhárítási részének kidolgozásában, a rendkívüli biztonsági intézkedés bevezetéséhez szükséges szakmai elvek meghatározásában,

c) összehangolja az irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek postai szolgáltatási igényeit a veszélyhelyzetre való felkészülés keretében,

d) közreműködik a kijelölt postai szolgáltató veszélyhelyzet idejére történő felkészítésével kapcsolatos ellenőrzés és gyakorlat megszervezésében és végrehajtásában,

e) közreműködik az intézkedési terv kidolgozásában, a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedés és más rendkívüli biztonsági intézkedés bevezetéséhez szükséges szakmai elvek meghatározásában,

f) a védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve igényének megfelelően biztosítja a postai szolgáltatás veszélyhelyzeti időszaki tervezéséhez, a kijelölt postai szolgáltató felkészítéséhez, az értesítési és tájékoztatási rendszer működéséhez szükséges adatot, valamint

g) egyezteti az a)–f) pont szerinti feladatot a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével.

10. § Az egészségügyért felelős miniszter

a) részt vesz a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter közreműködésével a kijelölt postai szolgáltató terve katasztrófaelhárítási részének kidolgozásához szükséges veszélyes biológiai, vegyi, radioaktív, nukleáris és toxikus anyag tartalmú postai küldeményre vonatkozó elvek meghatározásában,

b) részt vesz a honvédelemért felelős miniszter közreműködésével a kijelölt postai szolgáltató terve honvédelmi intézkedési részének kidolgozásához szükséges veszélyes biológiai, vegyi, radioaktív, nukleáris és toxikus anyag tartalmú postai küldeményre vonatkozó elvek meghatározásában,

c) részt vesz a járványügyi helyzetre történő felkészülés érdekében a postai szolgáltatás biztosításához szükséges terv kidolgozásában,

d) részt vesz a kijelölt postai szolgáltatónak a különleges jogrendi időszakra és az összehangolt védelmi tevékenység idejére történő felkészítésével kapcsolatos ellenőrzés és gyakorlat megszervezésében és lebonyolításában, valamint

e) egyezteti az a)–d) pont szerinti feladatot a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével.

11. § A védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő szervezet a postai szolgáltatási igényét minden év február 15-éig aktualizálva megküldi a miniszter részére. A miniszter az összesített igényeket – szükség esetén egyeztetés lefolytatását követően – megküldi a kijelölt postai szolgáltatónak és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság).

4. Adat szolgáltatása a védelmi és biztonsági célú felkészítéshez

12. § A Postatv.-ben meghatározott adatszolgáltatási elveknek megfelelően a kijelölt postai szolgáltató a védelmi és biztonsági célú felkészítés keretében

a) a szolgáltatói hozzáférési pontról,

b) a postai hálózatról,

c) a hálózati hozzáférésről,

d) a postai létesítményről, valamint

e) a postai szolgáltatásról

adatot szolgáltat a Hatóságnak a Hatóság által meghatározott, a kijelölt postai szolgáltatóval egyeztetett formában és rendszerességgel.

5. A kijelölt postai szolgáltató védelmi és biztonsági célú felkészítésének követelménye és rendje

13. § (1) A kijelölt postai szolgáltató a védelmi és biztonsági célú felkészítés során biztosítja, hogy

a) a postai hálózat és az egyetemes postai hálózat a védelmi és biztonsági igényeket kielégítse, valamint

b) a kijelölt postai szolgáltató által kialakított szolgáltatói hálózati hozzáférési pont a kijelölt postai szolgáltatók között átrendezhető legyen.

(2) A postai szolgáltatás átmeneti korlátozásának szervezési, üzemeltetési feltételét az érintett szerv együttműködése alapján készíti elő a kijelölt postai szolgáltató a 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladat elsődlegességének biztosításával.

14. § (1) A kijelölt postai szolgáltató a tervet a miniszterrel egyeztetett tartalmi és formai követelményeknek megfelelően dolgozza ki. A terv tartalmazza a kijelölt postai szolgáltató védelmi és biztonsági tevékenységére vonatkozó, személyi és anyagi erőforrást is tartalmazó működési szabályait.

(2) A terv a kijelölt postai szolgáltató sajátosságának megfelelő, működési szabályokról rendelkező részből, valamint a személyi és technikai erőforrást meghatározó mellékletből áll.

(3) A kijelölt postai szolgáltató gondoskodik arról, hogy

a) a terv végrehajtásában részt vevő személyi állomány az abban foglaltakat megismerje és begyakorolja, valamint

b) a tervben meghatározott feladatot végrehajtó személyi állomány és technikai eszköz rendelkezésre álljon.

15. § (1) A kijelölt postai szolgáltató a különleges jogrendi időszaki és az összehangolt védelmi tevékenység idejére vonatkozó feladatának teljesítéséhez a védelmi és biztonsági célú felkészítés keretében a saját állományából kialakított és felkészített szervezetet működtet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezetnek a kijelölt postai szolgáltató elméleti és gyakorlati felkészítést tart éves felkészítési terv alapján.

6. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

17. § (1) A tervet első alkalommal a védelmi és biztonsági célú tervezés szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott határidőn belül készíti el a kijelölt postai szolgáltató.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott védelmi és biztonsági tárgyú tervdokumentumban foglaltakat a kijelölt postai szolgáltató az (1) bekezdés szerinti terv elkészültéig alkalmazza.

18. §1

1

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére