• Tartalom

426/2022. (X. 28.) Korm. rendelet

426/2022. (X. 28.) Korm. rendelet

az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak átadásáról

2022.12.16.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) 2022. november 1. napjától a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.; cégjegyzékszáma: 01-10-044180) (a továbbiakban: NIF Zrt.) az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Horvát utca 14–26.; cégjegyzékszáma: 01-10-048661) (a továbbiakban: NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt.) jogutódja az 1. mellékletben meghatározott projektek, valamint az azokhoz kapcsolódó, jogszabályban és kormányhatározatban rögzített feladatok tekintetében.

(2) 2022. november 1. napjától a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3.; cégjegyzékszáma: 01-10-044336) (a továbbiakban: BMSK Zrt.) az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. jogutódja a 2. mellékletben meghatározott projektek, valamint az azokhoz kapcsolódó, jogszabályban és kormányhatározatban rögzített feladatok tekintetében.

(3) 2022. november 1. napjától a BMSK Zrt. az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. jogutódja az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat hatálya alá tartozó, a 3. mellékletben meghatározott projekt, valamint az azokhoz kapcsolódó, jogszabályban és kormányhatározatban rögzített feladatok tekintetében.

(4) 2022. november 1. napjától a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3.; cégjegyzékszáma: 01-09-273409) (a továbbiakban: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. jogutódja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat hatálya alá tartozó, a 4. mellékletben meghatározott projekt, valamint az azokhoz kapcsolódó, jogszabályban és kormányhatározatban rögzített feladatok tekintetében.

(5) 2022. november 1. napjától a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Horvát utca 14–26. 8. em. 836.; cégjegyzékszáma: 01-10-141742) (a továbbiakban: Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt.) az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. jogutódja a 2023. évi labdarúgó Európa-liga döntőjének budapesti megrendezése, valamint az azokhoz kapcsolódó, jogszabályban és kormányhatározatban rögzített feladatok tekintetében.

(6)1 2022. december 19. napjától a NIF Zrt. az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. jogutódja az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. tulajdonában álló, nem projekthez kapcsolódó, nem selejtezhető immateriális javak és tárgyi eszközök tekintetében.

2. § (1) Az 1. § szerinti jogutódlások tárgyát képezi a feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő valamennyi jogviszony – az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt.-vel fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek kivételével –, így különösen

a) a vagyoni, dologi jogok és kötelezettségek, valamint

b) a feladatok ellátásával kapcsolatban kötött szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek.

(2) Az 1. § szerinti jogutódlások az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt.-vel szemben fennálló követeléseket nem teszik lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési vagy kártérítési igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.

(3) Az 1. §-ban meghatározott feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó vagyoni, dologi jogok és kötelezettségek, szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek – a szerződésben részes további fél hozzájárulása nélkül – 2022. október 31-ei fordulónappal ellenérték nélkül átszállnak az 1. § (1)–(5) bekezdésében meghatározott jogutód társaságra (a továbbiakban: Jogutód Társaság), és az e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó valamennyi, szerződésen alapuló jogviszonyban 2022. november 1. napjától az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. helyébe a Jogutód Társaság lép.

(4) Az 1. §-ban meghatározott feladatokkal kapcsolatban folyamatban lévő közbeszerzési és beszerzési eljárásokban 2022. november 1. napján az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. helyébe a Jogutód Társaság lép.

(5) Az 1. §-ban meghatározott feladatokkal kapcsolatban folyamatban lévő közigazgatási eljárásokban, peres és nemperes eljárásokban az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. helyébe 2022. november 1. napján a Jogutód Társaság lép, és ezen eljárásokban hozott határozatban megállapított jogosultság vagy kötelezettség a Jogutód Társaságot illeti meg vagy terheli. A Jogutód Társaság gondoskodik a fél személyében történő változás eljárásban történő bejelentéséről.

3. § (1) Az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt.-nek, a NIF Zrt.-nek, a BMSK Zrt.-nek, a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.-nek és a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt.-nek az 1. § szerinti jogutódlással összefüggésben felmerülő, a támogató részére teljesítendő visszafizetési kötelezettségére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 98. § (6) bekezdését kell alkalmazni.

(2) Az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. köteles 2022. október 31-ei fordulónappal az ezen rendelettel érintett projektekhez kapcsolódó támogatási jogviszonyonként elkülönített, könyvvizsgálói záradékkal ellátott pénzügyi és szakmai státuszelszámolást (a továbbiakban együtt: státuszelszámolás) készíteni. Ezen státuszelszámolások nem minősülnek az Ávr. 92. §-a szerinti részbeszámolónak. Azon projektek esetében, ahol a feladat véghatárideje 2022. október 31-e előtti, fordulónapként a feladat véghatáridejének napját kell érteni. Az európai uniós támogatásokból finanszírozott projektek esetén a 2022. október 31-e előtti véghatáridő esetén záróelszámolás készítése szükséges. A státuszelszámolások benyújtását az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. valamennyi támogatási jogviszony esetében az e rendelet szerinti jogutódlást követően köteles megkezdeni, és legkésőbb 2022. november 15-ig a támogatónak benyújtani. A státuszelszámolásokat a már korábban elfogadott részelszámolási időszakot követő időszakra – amennyiben volt ilyen – figyelemmel szükséges elkészíteni. A támogató a státuszelszámolásokat mintavételes eljárás keretében ellenőrzi.

(3) A (2) bekezdés szerinti európai uniós támogatásokból finanszírozott projektek tekintetében a részzáró, illetve záróelszámolásnak minősülő státuszelszámolásba beleszámítanak az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. 2022. október 31. és 2022. november 30. közötti időszakban felmerülő költségei, ezen költségek az adott támogatás terhére elszámolhatóak. Az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. az európai uniós támogatásokból finanszírozott projektek esetén a fel nem használt támogatási előleget a támogató felé visszautalja.

(4) A központi költségvetési forrásból finanszírozott projektek tekintetében az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. által fel nem használt támogatást – a státuszelszámolások eredménye alapján – az adott támogatási jogviszony vonatkozásában az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. a Jogutód Társaság részére átadja. A támogatás átadására a Jogutód Társaság által az elszámolás vonatkozásában kiadott elfogadó nyilatkozat – amely tartalmazza az átadásra kerülő támogatás összegét és a Jogutód Társaságok megnevezését és bankszámlaszámát – kézhezvételét követő 15 napon belül kerül sor.

(5) A feladatok végrehajtásának folyamatossága érdekében a jogutódlás napja és a státuszelszámolás támogató általi elfogadásának napja közötti időszakban a Jogutód Társaságnál felmerülő költségek fedezeteként az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. az általa a központi költségvetési forrásokból fel nem használt támogatás összegéből a Jogutód Társaság és az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. között támogatási jogviszonyonként megkötött írásbeli megállapodásban meghatározott összeget köteles a (4) bekezdés szerinti átutalást megelőzően, 2022. november 15. napjáig átadni a Jogutód Társaság részére. A támogató a jogutódlásból és a feladatok átadásából fakadó fentiek szerinti előzetes forrásátadást az adott projekthez kapcsolódó státuszelszámoláshoz kapcsolódó elfogadó nyilatkozatban elismeri.

4. § Ez a rendelet 2022. október 31. napján lép hatályba.

5. §2

1. melléklet a 426/2022. (X. 28.) Korm. rendelethez

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság részére átadásra kerülő projektek

1. Kelenföldi Duna-parti sétány tervezése

2. Budapest-Kelenföld és Ferencváros vasútvonalszakasz kapacitásbővítésének építési munkái (Déli körvasút II. ütem)

3. A hiányzó vasúti megállóhelyek, átszállási csomópontok kiépítése a budapesti agglomerációs vasúti hálózaton fejlesztés előkészítése

4. Budapest–Hatvan vasútvonalon elővárosi célú fejlesztések

5. Lajosmizse–Kecskemét közötti vasútvonal fejlesztésének előkészítése

6. A BFK Nonprofit Zrt. és NIF Zrt. vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek előkészítése (Kőbánya felső – Rákosliget rekonstrukciójának, kapacitásbővítésének, Rákos–Gyömrő szakaszon megállóhelyek, állomások létesítésének, felújításának, átépítésének; Budapest-Nyugati pu. vágányhálózat és bevezető szakaszok rekonstrukciójának előkészítése)

7. Budapest vasúti átjárhatósága: új vasúti összekötő alagút létesítésének, a fejpályaudvarok és budapesti vonalszakaszok fejlesztésének, Budapest vasúti átjárhatóságának és a vasútüzem működési körülményei fejlesztésének előkészítése/Új vasúti kapcsolat a Mediterrán és az Orient/East – Med TEN-T korridorokon Budapest belvárosán keresztül – Környezetvédelmi munkarészek és környezetvédelmi engedélyezés

8. A BFK Nonprofit Zrt. és NIF Zrt. vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek előkészítése (Rákospalota-Újpest – Vácrátót – Vác)

9. H5–H6/H7 vonalak összekötése – az észak–déli városi-elővárosi gyorsvasút fejlesztésének előkészítése

10. Gödöllői HÉV (H8) és Csömöri HÉV (H9) vonalszakaszok korszerűsítése és az Örs vezér terén az M2 metróvonallal történő összekötése, valamint metró és elővárosi vasúti üzemre képes járművek beszerzése előkészítése

11. Pest megyei agglomerációs, elővárosi P+R, B+R parkolók fejlesztése (50 helyszín, 3.000 db új P+R parkolóhely és 2.000 db új B+R tárolóhely)

12. Budai fonódó villamoshálózat II. ütem fejlesztése – Műegyetem rakparti villamos kiépítése a MOL székház, Kopaszi-gát térségéig

13. Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közúti elérhetőségének fejlesztése

14. Új Duna-híd és a kapcsolódó úthálózat megépítése

15. Városligethez kapcsolódó közlekedési fejlesztések – Szegedi úti felüljáró

16. Városligethez kapcsolódó közlekedési fejlesztések – Mexikói úti P+R parkolóházak

17. Városligethez kapcsolódó közlekedési fejlesztések – Hősök tere forgalomcsillapítás

18. Zsámbéki-medence autóbuszos közlekedés, Budakeszi buszsáv fejlesztése

19. Óbudai-sziget fejlesztéséhez kapcsolódó, újrahasznosított vasúti hídelemekből épülő gyalogos-kerékpáros Duna-híd tervezése és kivitelezése

20. Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségének fejlesztése

2. melléklet a 426/2022. (X. 28.) Korm. rendelethez

A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére átadásra kerülő projektek

1. Déli Városkapu – Kemény Ferenc Program (Atlétikai Stadion, Atlétikai Szabadtéri Edzőpályák, Fedett Pályás Atlétikai Edzőcsarnok, Dunai Evezős Központ – evezős pálya – evezős klubház, Csepel Közpark és Wetland, Xtrém Szabadidő Park, KDV-VIZIG csepeli telephelyén található három műemléki épület felújítása, Masterplan)

2. PPKE új Campus fejlesztése

3. Óbudai Egyetem campusfejlesztése

4. Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola infrastrukturális fejlesztése

5. Nemzeti Korcsolyázó Központ és Récsei Center

6. Budapesti Kongresszusi Központ – MÜPA2

7. Velodrom – Debrecen, Pallag

8. A Gellért-hegyi közpark megújítása

9. Népliget átkötés – Északi Járműjavító, Eiffel Műhelyház és Népliget közötti új parkkapcsolat

10. A Városmajor megújítása

11. Egykori Józsefvárosi pályaudvar területének átfogó városfejlesztése az állami vagyon magas értéken való hasznosítása érdekében

12. Rákosrendező pályaudvar helyén átfogó városfejlesztés és parkfejlesztés előkészítése az állami vagyon magas értéken való hasznosítása érdekében

13. Puskás Aréna projekt

14. Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás

15. Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztése

3. melléklet a 426/2022. (X. 28.) Korm. rendelethez

A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére átadásra kerülő IKOP projekt

1. A BFK Nonprofit Zrt. vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek előkészítése (Kelenföldi intermodális csomópont)

4. melléklet a 426/2022. (X. 28.) Korm. rendelethez

A BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére átadásra kerülő KEHOP-projekt

1. Ráckevei-(Soroksári-)Duna revitalizáció – előkészítés (projekt előkészítés)

1

Az 1. § (6) bekezdését az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 37. §-a iktatta be.

2

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére