• Tartalom

445/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet

445/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet

a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

2023.02.10.

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] a 2. alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A veszélyhelyzet ideje alatt a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet] a 3. alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

1/A.1 Értelmező rendelkezések

1/A. § E rendelet alkalmazásában fűtési időszak: az év szeptember 15. napja és a következő év május 15. napja közötti időszak.

2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

2. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. § (7) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 67. § (2) bekezdése szerinti felhívás alá tartozó kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha

a) nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 30%-ával megegyező mértékű időközi kifizetési igénylést a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy

b) az időközi kifizetési igénylés vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

2/A. §2 (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 178. § (1) és (1a) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság a kedvezményezett kérelmére a fenntartási kötelezettség teljesítését a kérelemben megjelölt időtartamra, de legfeljebb az adott fűtési időszak utolsó napjáig felfüggeszti.

(2) A fenntartási kötelezettség időtartama az (1) bekezdés szerinti felfüggesztés időtartamával meghosszabbodik. Az (1) bekezdés szerinti felfüggesztés időtartama alatt a fenntartással összefüggő határidők nyugszanak.

(3) A kedvezményezett a fenntartási kötelezettség (1) bekezdés szerinti felfüggesztését fűtési időszakonként egyszer kérelmezheti.

2/B. §3 A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti ügyleti kamat számításakor a 2021. július 1-jét követő minden naptári félév teljes idejére a 2021. július 1. napján érvényes jegybanki alapkamat az irányadó, kivéve, ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint számított kamat mértéke ennél alacsonyabb.

3. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

3. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 88. §-a szerinti felhívás alá tartozó kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha

a) nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 30%-ával megegyező mértékű időközi kifizetési kérelmet a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy

b) az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

3/A. §4 (1) A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 346. § (1) és (2) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság a kedvezményezett kérelmére a fenntartási kötelezettség teljesítését a kérelemben megjelölt időtartamra, de legfeljebb az adott fűtési időszak utolsó napjáig felfüggeszti.

(2) A fenntartási kötelezettség időtartama az (1) bekezdés szerinti felfüggesztés időtartamával meghosszabbodik. Az (1) bekezdés szerinti felfüggesztés időtartama alatt a fenntartással összefüggő határidők nyugszanak.

(3) A kedvezményezett a fenntartási kötelezettség (1) bekezdés szerinti felfüggesztését fűtési időszakonként egyszer kérelmezheti.

3/B. §5 A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 419. §-a szerinti kamat számításakor a 2021. július 1-jét követő minden naptári félév teljes idejére a 2021. július 1. napján érvényes jegybanki alapkamat az irányadó, kivéve, ha a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 419. §-a szerint számított kamat mértéke ennél alacsonyabb.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését megelőzően

a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint

b) megkezdett és az e rendelet hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokra

is alkalmazni kell.

5/A. §6 E rendeletnek a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 445/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 34/2023. (II. 9.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 34/2023. (II. 9.) Korm. rendelet] megállapított 2/A. és 3/A. §-át a 34/2023. (II. 9.) Korm. rendelet hatálybalépését7 megelőzően benyújtott kérelmekre is alkalmazni kell.

5/B. §8 E rendeletnek a 34/2023. (II. 9.) Korm. rendelettel megállapított 2/B. és 3/B. §-át a 34/2023. (II. 9.) Korm. rendelet hatálybalépését9 követően előírt követelések esetén kell alkalmazni.

1

Az 1/A. alcímet (1/A. §-t) a 34/2023. (II. 9.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

2

A 2/A. §-t a 34/2023. (II. 9.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

3

A 2/B. §-t a 34/2023. (II. 9.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

4

A 3/A. §-t a 34/2023. (II. 9.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

5

A 3/B. §-t a 34/2023. (II. 9.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

6

Az 5/A. §-t a 34/2023. (II. 9.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

7

A hatálybalépés időpontja 2023. február 10.

8

Az 5/B. §-t a 34/2023. (II. 9.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

9

A hatálybalépés időpontja 2023. február 10.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére