• Tartalom

462/2022. (XI. 15.) Korm. rendelet

462/2022. (XI. 15.) Korm. rendelet

a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

2022.11.17.

A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a minisztériumokra,

b) a területi védelmi bizottságra, a helyi védelmi bizottságra, a főpolgármesterre és a polgármesterre (a továbbiakban együtt: védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szervei),

c) a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetre és a honvédségi szervezetre,

d) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 11. §-a szerinti honvédelemben közreműködő szervre és

e) a gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezettre.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. befogadó nemzeti támogatást igénylő levél: a külföldi fegyveres erő feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve által elkészített és a befogadó nemzetnek (a továbbiakban: Magyarország) címzett dokumentum, amelyben a külföldi fegyveres erő megigényli a befogadó nemzeti támogatást, és kezdeményezi annak teljesítéséhez szükséges feltétel kialakítását,

2. egyetértési megállapodás: Magyarország és a küldő külföldi állam feladat- és hatáskörrel rendelkező szervei között kötött, a befogadó nemzeti támogatás nyújtásának általános feltételeit, különösen a befogadó nemzeti támogatás nyújtásával kapcsolatos általános műveleti, logisztikai, pénzügyi és a jogi kereteket, valamint a költségtérítés alapelveit tartalmazó dokumentum,

3. koncepcionális igényjegyzék: a fegyveres erőt küldő külföldi állam feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve által kiadott, a küldő külföldi államhoz tartozó fegyveres erőt és eszközt, valamint a részükre igényelt humán és anyagi erőforrást, szolgáltatást és infrastruktúrát tartalmazó tervezési dokumentum,

4. szemrevételezés: a befogadó nemzeti támogatás tervezésének folyamatában a végrehajtott helyszíni bejárás,

5. műveleti parancsnok: a katonai vezetési rendben a küldő külföldi állam részéről kijelölt összhaderőnemi vagy haderőnemi parancsnok, aki a művelet vonatkozásában a küldő külföldi állam nevében a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos tárgyalások vezetésére, a befogadó nemzeti támogatás tervezésére és végrehajtásának koordinálására jogosult,

6. részletes szükségleti jegyzék: a küldő külföldi állam által készített – többnemzeti művelet esetén a műveleti parancsnok által koordinált, és Magyarország felhatalmazott képviselője által ellenjegyzett –, egy meghatározott műveletben részt vevő erőt és eszközt, valamint a részükre igényelt humán és anyagi erőforrást, szolgáltatást és infrastruktúrát tartalmazó részletes tervezési dokumentum.

2. A befogadó nemzeti támogatás feladatrendszere, az igények kielégítésének rendje

3. § (1) A befogadó nemzeti támogatás feladatrendszere magában foglalja

a) az 1. §-ban meghatározott szerv tervezési, koordinációs, irányítási és végrehajtási tevékenységét,

b) a befogadó nemzeti támogatás végrehajtása érdekében megkötött megállapodásból származó kötelezettséget,

c) a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos terv és jegyzék kidolgozását,

d) a polgári munkaerő, az anyagi javak, az ingatlan és ingó dolog, valamint a gazdasági és anyagi szolgáltatás biztosítását.

(2) A befogadó nemzeti támogatást igénylő levélnek Magyarország által történő átvételét megelőzően, a várható befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó igény teljesítésére való felkészülés során a nemzetgazdaság védelmi felkészítéséhez és mozgósításához szükséges feladat végrehajtásával kapcsolatos jogszabály rendelkezését is megfelelően alkalmazni kell.

4. § (1) A befogadó nemzeti támogatást az állam

a) szerződés útján,

b) a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény szerinti feltétel fennállása esetén gazdasági és anyagi szolgáltatás igénybevételével

biztosítja.

(2) A befogadó nemzeti támogatást képező erőforrást és szolgáltatást Magyarország jogrendje, nemzeti érdeke, valamint nemzetgazdasága lehetőségének figyelembevételével kell rendelkezésre bocsátani.

(3) A befogadó nemzeti támogatást költségtérítés ellenében kell biztosítani a Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Főparancsnok Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a NATO műveletek, gyakorlatok, és hasonló katonai tevékenységek végrehajtása során befogadó nemzeti támogatás biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi CLI. törvény szerinti technikai megállapodásban, illetve Közös Végrehajtási Megállapodásban rögzítettek szerint. Az igényelt befogadó nemzeti támogatásról döntésre jogosult a költségtérítési kötelezettség alól mentesítést engedélyezhet.

3. A befogadó nemzeti támogatás irányítása

5. § A Kormány – a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó befogadó nemzeti támogatás kivételével – dönt a befogadó nemzeti támogatásról.

6. § A honvédelemért felelős miniszter

a) dönt a gyakorlat, felkészítés, egyéb kiképzési feladat, konferencia, továbbá a hazai bázisú, a nemzetközi vagy többnemzeti katonai szervezet által telepített parancsnokság, szervezeti elem működésének befogadó nemzeti támogatásáról,

b) előkészíti a befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó nemzetközi szerződést,

c) megköti az a) pontban meghatározott befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó igény teljesítéséhez szükséges – nemzetközi szerződésnek nem minősülő – megállapodást.

7. § A Kormány tagja, valamint a Hvt. 11. §-a szerinti honvédelemben közreműködő szerv vezetője a befogadó nemzeti támogatás hatáskörébe tartozó feladatának tervezése és végrehajtása érdekében, az általa irányított szervezet vonatkozásában

a) meghatározza a befogadó nemzeti támogatás előkészítésének és nyújtásának feladatát,

b) kijelöli azt a szervezetet és önálló szervezeti egységet, valamint ennek területi szervét, amely a befogadó nemzeti támogatás feladatában részt vesz,

c) összeállítja a befogadó nemzeti támogatás nyújtásával kapcsolatos tervet,

d) együttműködik a honvédelemért felelős miniszterrel a 6. § b) és c) pontjában meghatározott szerződés, illetve megállapodás előkészítésében,

e) együttműködik a honvédelemért felelős miniszterrel az Országgyűlés, illetve a Kormány befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos döntésének végrehajtásában.

8. § A védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szervei a befogadó nemzeti támogatás területi és helyi feladatainak megtervezése és végrehajtása érdekében

a) összehangolják a befogadó nemzeti támogatás területi és helyi szintű feladatait,

b) meghatározzák az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó szerv, személy befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatát,

c) összeállítják a területi és helyi befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó intézkedési tervet.

4. A befogadó nemzeti támogatás tervezésének és végrehajtásának rendje

9. § Magyarország védelméhez kapcsolódó befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatot az ország fegyveres védelme tervének részeként kell kidolgozni.

10. § (1) A befogadó nemzeti támogatás tervezése során

a) az egyetértési megállapodást,

b) a technikai megállapodást,

c) a Közös Végrehajtási Megállapodást,

d) a minisztériumok, valamint a védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szervei befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó terveit

a nemzeti érdek, a műveleti követelmény, valamint – az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének művelete esetén – a befogadó nemzeti támogatás nyújtására vonatkozó szövetségi dokumentum együttes figyelembevételével kell előkészíteni.

(2) Művelet esetén a befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó tervezést a részletes szükségleti jegyzék alapján kell végrehajtani.

11. § A Kormány hatáskörébe tartozó befogadó nemzeti támogatás nyújtására irányuló igény esetén a honvédelemért felelős miniszter a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény 1. § (1) bekezdés h) pontja szerinti képességkatalógus vonatkozó részének átadásával tájékoztatja a küldő külföldi állam feladat- és hatáskörrel rendelkező szervét a befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó képességről.

12. § A képességkatalógus összeállításáról és naprakészen tartásáról a honvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

13. § (1) A befogadó nemzeti támogatás tervezése a műveleti tervezés része, amely a műveleti parancsnok által aláírt befogadó nemzeti támogatást igénylő levél átvételével kezdődik.

(2) A befogadó nemzeti támogatás tervezésének szakaszait a konkrét művelet függvényében a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt személy a műveleti parancsnokkal együttműködve határozza meg.

(3) Magyarország képviselője

a) együttműködik a műveleti parancsnokkal az indító-, fő-, illetve záró tervezési konferencia megszervezésében,

b) részt vesz a többnemzeti erőre vonatkozó befogadó nemzeti támogatás – műveleti parancsnok által koordinált – küldő külföldi államok közötti tervezésében.

14. § A befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó részletes pénzügyi intézkedést és költségtérítési eljárást a technikai megállapodásban, illetve a Közös Végrehajtási Megállapodásban kell meghatározni.

15. § (1) A záró tervező konferencia során végrehajtott szemrevételezésen Magyarország részéről az érintett ágazat, a védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szervei, valamint az érintett honvédelmi szervezet képviselője vesznek részt.

(2) A részletes szükségleti jegyzéket Magyarország felhatalmazott képviselője a szemrevételezést követően ellenjegyzi.

(3) Magyarország által kijelölt nemzeti támogató erőre és eszközre vonatkozó információt a honvédelemért felelős miniszter biztosítja a műveleti parancsnok részére.

16. § A küldő külföldi állam által igényelt beszerzésre és szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését és teljesítését a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt szervezet koordinálja.

17. § A befogadó nemzeti támogatás végrehajtásának időszakában a műveleti parancsnokság és Magyarország közötti folyamatos koordinációt a művelet befogadó nemzeti támogatását koordináló csoport végzi.

5. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. §1

1

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére