• Tartalom

499/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet

499/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól

2022.12.09.

A Kormány az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Központi Információs Közadat-nyilvántartás üzemeltetője, az adatszolgáltatás és a közzététel

1. § (1) A Kormány a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felülete (a továbbiakban: Felület) üzemeltetőjeként a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Üzemeltető) jelöli ki.

(2) Az Üzemeltető nyílt hálózaton működő webes felületen gondoskodik a Felület kialakításáról és a közzétételi kötelezettséggel érintett adatszolgáltatások Felületen történő rögzítéséről, valamint azok közzétételéről.

2. § (1) Az Üzemeltető a közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében, a Felületen közzétételre kötelezett szerv (a továbbiakban: Felületen közzétételre kötelezett) számára Felhasználói Szabályzatot készít, amely közérthető formában tartalmazza

a) az adatszolgáltatáshoz szükséges, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 37/C. § (2) bekezdése szerinti rögzítésre szolgáló adatlapot (a továbbiakban: Adatlap), amelynek tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza,

b) az Adatlap kitöltését segítő útmutatót és

c) a Felület használatához és az Adatlap benyújtásához szükséges útmutatót.

(2) Az Üzemeltető a Felhasználói Szabályzatot a Felületen közzéteszi, illetve ezt követően folyamatosan gondoskodik annak – szükség szerinti – frissítéséről.

(3) Az Üzemeltető a Felhasználói Szabályzat naprakész változatának elérhetőségét a Felület működtetésének ideje alatt folyamatosan biztosítja.

3. § (1) Az Üzemeltető a Felhasználói Szabályzatban bekövetkező változásra vonatkozó információt a változást megelőző legalább tizenöt nappal a Felületen megjeleníti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közzétételt követően, az Infotv. 37/C. § (1) bekezdésében meghatározott módon a Felületen közzétételre kötelezett a változás időpontjától kezdődően annak megfelelően gondoskodik az Adatlap kitöltéséről és az adatszolgáltatás teljesítéséről.

4. § A Felületen közzétételre kötelezett gondoskodik az Adatlap Infotv. 37/C. §-ában és e rendeletben, valamint a Felhasználói Szabályzatban foglaltaknak megfelelő kitöltéséről.

5. § (1) Az Üzemeltető az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti személyre szabott ügyintézési felületen (a továbbiakban: SZÜF) az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti elektronikus űrlapot tesz közzé.

(2) A Felületen közzétételre kötelezett az adatszolgáltatást a SZÜF-ön található elektronikus űrlap kitöltésével, valamint a kitöltött Adatlap egyidejű csatolásával, továbbá azok Üzemeltető hivatali tárhelyére történő beküldésével teljesíti.

(3) A Felületen közzétételre kötelezett az Üzemeltető hivatali tárhelyére történő beküldéssel kezdeményezi a kitöltött Adatlap Felületen történő közzétételét.

(4) Az Üzemeltető a kitöltött Adatlapon szereplő adatokat az Adatlap beérkezését követő munkanapon a Felületen közzéteszi.

2. Az adatszolgáltatásért való felelősség

6. § (1) Az Üzemeltető a Felületen közzétételre kötelezett által közzétételre küldött Adatlapot tartalmi szempontból nem ellenőrzi. A Felületen közzétételre kötelezett felelős az adatszolgáltatás rendszerességéért, teljességéért, pontosságáért, hitelességéért és annak valóságtartalmáért.

(2) Az Üzemeltető gondoskodik a Felületen közzétételre kötelezett által kitöltött Adatlap közzétételéről.

(3) Az üzemeltetés során biztosítani kell a közzétett Adatlap – Infotv. 37/C. § (1) bekezdésében meghatározott ideig való – megőrzését és biztonságos kezelését.

3. Üzemszünet és üzemzavar

7. § (1) Az Üzemeltető a folyamatos működtetés biztosítása érdekében

a) haladéktalanul gondoskodik a biztonsági kockázatot jelentő üzemeltetési hibák kijavításáról,

b) felméri az üzemeltetési hibákból adódó károkat, és

c) gondoskodik a működéshez szükséges állapot helyreállításáról.

(2) A Felületen közzétételre kötelezett a Felület működését érintő tervezett karbantartások vagy nem tervezett szolgáltatáskiesés (a továbbiakban: üzemzavar) esetén – ideértve a távközlési hálózat vagy a tápellátási rendszer hibáját is – az adatszolgáltatást az üzemszünet és üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul teljesíti.

8. § Az Üzemeltető a Felület üzemszerű karbantartási idejéről előzetesen, valamint az esetleges üzemzavarról – a karbantartás ideje alatt – tájékoztatást ad. Ezekről az eseményekről az Üzemeltető elektronikus eseménynaplót vezet, amely tartalmazza az esemény leírását, időpontját, időtartamát és a megtett intézkedéseket.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § (1) A Felület létrehozására és a 2. §-ban meghatározottak Felületen történő közzétételére az Üzemeltető legkésőbb 2022. december 31-ig köteles.

(2) A Felületen közzétételre kötelezettek által első alkalommal teljesítendő adatszolgáltatásokat az Üzemeltető – az 5. § (4) bekezdésétől eltérően – legkésőbb 2023. február 28. napjáig köteles a Felületen közzétenni.

1. melléklet a 499/2022. (XII. 8.) Korm. rendelethez

Az Adatlap tartalmi elemei

I. Alapadatok

1. A Felületen közzétételre kötelezett neve

2. A szerződés típusa

Az Infotv. 37/C. § (2) bekezdésében szereplő valamennyi esetben kötelező adat [a 37/C. § (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott jogalap, illetve forma].

3. A szerződő fél megnevezése

Az Infotv. 37/C. § (2) bekezdésében szereplő valamennyi esetben kötelező adat, a (2) bekezdés a) és c) pontja esetén a szerződő fél alatt kedvezményezettet kell érteni.

4. A szerződő fél természetes személynek minősül-e

Az Infotv. 37/C. § (2) bekezdésében szereplő valamennyi esetben kötelező adat, a (2) bekezdés a) és c) pontja esetén a szerződő fél alatt kedvezményezettet kell érteni.

5. A szerződő fél székhelye (ha nem természetes személy)

Az Infotv. 37/C. § (2) bekezdésében szereplő valamennyi esetben kötelező adat, azzal, hogy a (2) bekezdés a) és c) pontja esetén a szerződő fél alatt kedvezményezettet kell érteni.

6. A szerződő fél adószáma (ha rendelkezik adószámmal)

Az Infotv. 37/C. § (2) bekezdésében szereplő valamennyi esetben kötelező adat, azzal, hogy a (2) bekezdés a) és c) pontja esetében a szerződő fél alatt kedvezményezettet kell érteni.

7. A szerződés tárgya

Az Infotv. 37/C. § (2) bekezdésében szereplő valamennyi esetben kötelező adat, azzal, hogy a (2) bekezdés a) és c) pontja esetén a szerződés tárgya alatt a támogatás tárgyát kell érteni.

8. A megvalósítás helye/teljesítés helye

Az Infotv. 37/C. § (2) bekezdés a)–c) pontjában szereplő esetekben kötelező adat.

9. A szerződés teljesítésének kezdő időpontja

Az Infotv. 37/C. § (2) bekezdésében szereplő valamennyi esetben kötelező adat.

10. A szerződés teljesítésének záró időpontja

Az Infotv. 37/C. § (2) bekezdésében szereplő valamennyi esetben kötelező adat, azzal, hogy a 37/C. § (2) bekezdés b) pontja esetén az adat megadása határozott időtartamú szerződések vonatkozásában szükséges.

11. A szerződés értéke és pénzneme

Az Infotv. 37/C. § (2) bekezdésében szereplő valamennyi esetben kötelező adat, azzal, hogy a 37/C. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetekben a szerződés értéke alatt a támogatás összegét kell érteni. A 37/C. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetekben itt kell feltüntetni továbbá – amennyiben történt – a kifizetés időpontját is.

12. Európai uniós forrás %-os aránya

Az Infotv. 37/C. § (2) bekezdésében szereplő valamennyi esetben kötelező adat.

13. Hazai forrás %-os aránya

Az Infotv. 37/C. § (2) bekezdésében szereplő valamennyi esetben kötelező adat.

II. Amennyiben a szerződést közbeszerzés eredményeképpen kötötték

14. Az ajánlattevők száma és neve

15. Az eljárás EKR azonosítója

Az Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetekben kötelező adat.

16. Az eljárás részletes adatainak ekr.gov.hu weboldalon található pontos elérhetősége (link)

17. Amennyiben alvállalkozót vettek igénybe a szerződés teljesítéséhez,

a) a nevesített alvállalkozó neve, továbbá a nevesített gyártó neve, és

b) amennyiben a nevesített alvállalkozó vállalkozási díja meghatározott, annak összege

III. Az Infotv. 2. mellékletében meghatározott, az Európai Unió kötelező jogi aktusa hatálya alá tartozó állami támogatások esetén

18. A kedvezményezett besorolása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3–5. §-a alapján

19. A kedvezményezett azon tevékenységének szakágazati besorolása (TEÁOR-szám, ennek hiányában ÖVTJ-kód), amely keretében a támogatást felhasználja (ha nem azonosítható ilyen tevékenység, akkor a kedvezményezett főtevékenységének szakágazati besorolása)

20. A támogatás formájának megjelölése

21. A támogatás odaítélésének napja (adókedvezmény vagy adómentesség esetén a bevallás esedékességének napja)

22. A támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti kategóriája

23. A támogatás európai bizottsági hivatkozási száma

IV. Amennyiben további információk megadása szükséges

24. Megjegyzés

Egyéb kiegészítő adatok és információk megadására szolgál.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére