• Tartalom

515/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

515/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2023. évi kompenzációjáról1

2023.01.01.

A Kormány a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya

a) a költségvetési szervekre és a foglalkoztatotti állományukba tartozó,

aa) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti,

ab) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti,

ac) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) szerinti,

ad) a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Küt.) szerinti,

ae) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) szerinti,

af) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti,

ag) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti hivatásos és szerződéses katonai,

ah) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.) szerinti,

ai) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) szerinti,

aj) a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) szerinti,

ak) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti, valamint

al) a 2013. december 31-én a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői

jogviszonyban állókra és

b) a köznevelési, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet ellátó bevett egyházra és belső egyházi jogi személyre (a továbbiakban: egyházi foglalkoztató) és a velük

ba) az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint

bb) a 2013. december 31-én a Gyvt. 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban állókra

[az a) és a b) pont a továbbiakban együtt: foglalkoztatott] terjed ki.

2. § E rendelet szempontjából az 1. § a) pont aa) alpontja szerinti közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni

a) a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Fbszt.) alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjainak a társaságnál, valamint közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál és

b) a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tbszt.) szerinti gazdasági társaságok feladatainak átvételében érintett, a feladatot átvevő költségvetési szervek közalkalmazottainak a társaságnál

munkaviszonyban töltött idejét.

3. § (1) A foglalkoztatott a 2011–2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra (a továbbiakban: kompenzáció) a 2023. év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, havonta a (2)–(16) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult. Az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya 2011. december 31-ét követően keletkezett, abban az esetben jogosult a kompenzációra, ha e rendelet hatálya alá tartozó szervvel a 2010. és 2011. évek bármelyikében vagy mindkét évben is az 1. § szerinti jogviszonyok valamelyikében állt, és az utolsó ilyen jogviszonyát követően munkavégzésre irányuló, az 1. § szerintitől eltérő jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés kivételével – nem létesített.

(2) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével az 1. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult, és jogviszonya a 2010. év decemberében vagy annak egy részében az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló, 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.

(3) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult, és jogviszonya az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval a 2010. év decemberében vagy annak egy részében nem állt fenn, azonban a 2011. év decemberében vagy annak egy részében fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló, 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.

(4) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy élettársa.

(5) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy élettársa.

(6) Azon házas- vagy élettársak közül, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb,

a) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél alacsonyabb vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,

b) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet

szerinti kompenzációra jogosult.

(7) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb, és

a) legalább az egyikük tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint 109 000 forint, és a kettejük tárgyhavi illetménye közötti különbség legalább 50 000 forint,

aa) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél alacsonyabb, vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,

ab) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet

szerinti kompenzációra jogosult;

b) mindkettőjük tárgyhavi illetménye eléri a 109 000 forintot, illetve a kettejük tárgyhavi illetménye közötti különbség kisebb, mint 50 000 forint, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult.

(8) Az a foglalkoztatott, akinek a jogviszonya a 2010. év decemberében vagy annak egy részében az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye

a) 2,29%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre

aa) egy, két vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el a 135 000 forintot,

ab) négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el a 135 000 forintnak a három feletti kedvezményezett eltartottak száma és a 20 000 forint szorzatával növelt összegét;

b) 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye meghaladja az a) pont szerinti illetményhatárt, de nem haladja meg a 213 500 forintot.

(9) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval a 2010. év decemberében vagy annak egy részében nem állt fenn, de a 2011. év decemberében vagy annak egy részében fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, és aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem haladja meg a 213 500 forintot.

(10) Az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a foglalkoztatottnak a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet szerinti, 2011. évi, illetve 2012. évi illetményemelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján a (2)–(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet], valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott illetményemelés 94%-ának 100 forintra kerekített összegével.

(11) Az Fbszt. és a Tbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai esetében az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a foglalkoztatottnak a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet kötelező személyi alapbéremelésre, illetve a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] alapján elvárt munkabéremelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján a (2)–(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti

a) a 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi alapbéremelés,

b) a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti munkabéremelés, vagy ennek hiányában a 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi alapbéremelés

94%-ának 100 forintra kerekített összegével.

(12) Az Fbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok azon foglalkoztatottjai, akiknek továbbfoglalkoztatására az Fbszt. 7. § (1) bekezdése vagy 7. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem került sor, nem jogosultak kompenzációra.

(13) A munkaidő hosszának megváltozásakor a kompenzáció összegét úgy kell megállapítani, hogy a munkaidő növekedése esetén az addig alkalmazott (10) és (11) bekezdés szerinti levonást kell a továbbiakban is alkalmazni, a munkaidő csökkenése esetén a levonást a munkaidő változásának arányában csökkenteni kell.

(14) Az 1. § szerinti jogviszony hóközi létesítése, illetve megszűnése esetén a foglalkoztatott a törthónapra a (2)–(13) bekezdés szerinti kompenzáció 100 forintra kerekített időarányos részére jogosult.

(15) Az 1. § szerinti jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban álló foglalkoztatott a teljes munkaidős jogviszonyában jogosult a kompenzációra. Az 1. § szerinti teljes munkaidős jogviszony hiányában az időben legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.

(16) Nem jogosult kompenzációra a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság, valamint az egész napos igazolatlan távollét időtartamára. A kompenzáció emiatt kieső összegét a tárgyhónapban kieső munkanapok számának a foglalkoztatott munkarendje szerinti, a tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított arányában, 100 forintra kerekítve kell megállapítani.

4. § (1) A 3. § vonatkozásában – a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 3. § (10) bekezdésében meghatározott kivételekkel – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni

a) a Kjt. 66. §-a és 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a közalkalmazott számára a Kjt. 70–75. §-a alapján megállapított illetménypótlékot,

b) a Kttv. 131. § (2) bekezdése szerinti – a Kttv. 133. § (3)–(6) bekezdése szerinti alapilletmény-eltérítés figyelembevételével számított – illetményt, valamint a kormányzati ügykezelők esetén a Kttv. 208. §-a, illetve a közszolgálati ügykezelők esetén a Kttv. 242. §-a szerinti illetményt,

c) a Kit. szerinti illetményt,

d) a Küt. szerinti illetményt,

e) a hivatásos foglalkoztatottak esetében a Hszt. 168. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt, a rendvédelmi alkalmazottak esetében a Hszt. 289. §-a szerinti illetményt, a rendvédelmi szervnél működő egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatottak esetében a Hszt. 317/B. §-a és a Hszt. 317/C. §-a szerinti illetményt,

f) a Hjt. 2. § 41. pontja szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,

g) a Haj. 67. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), a honvédelmi alkalmazott számára a Haj. 70–74. §-a alapján megállapított illetménypótlékot, a Haj. 75. §-a alapján megállapított honvédelmi illetménykiegészítést, továbbá az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] szerinti rendszeres pótlékokat,

h) az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti illetményt,

j) az Mt. hatálya alá tartozó, a közcélú tevékenységet folytató egyházi intézményeknél és az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, illetve az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott munkavállalók alapbérét és rendszeres bérpótlékait,

k) a Gyvt. 66/H. § (3)–(5) bekezdése szerinti díjazást,

l) a költségvetési szervként működő köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott pedagógusok esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a 65. § (3) bekezdése szerint megállapított illetménypótlékot,

m) a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti devizailletményt,

n) az Eszjtv. 8. §-a szerinti illetményt, beleértve a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet szerinti rendszeres pótlékokat.

(2) A kompenzáció a személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és a költségvetési rend szerint foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai elszámolásokban a szociális költségek között kerül figyelembevételre.

5. § (1) A központi költségvetés a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: 2023. évi költségvetési törvény) 4. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt céltartalék terhére, az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban: támogatás)

a) a központi költségvetési szervek, a köztestületi költségvetési szervek és az országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,

b) a helyi nemzetiségi önkormányzatok, továbbá

c) a bevett egyház

részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.

(2) Az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető (1) bekezdés szerinti támogatásról a nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek adatot szolgáltatnak az államháztartásért felelős miniszter részére.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési szervek esetében nem vehető igénybe a támogatás a részben vagy egészben külön – ide nem értve az európai uniós forrás terhére finanszírozott – feladat ellátására kötött szerződésből származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.

(4) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2023. évi kompenzációjára használható fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

6. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti költségvetési szerveknél és a helyi nemzetiségi önkormányzatoknál a támogatás megállapítása a költségvetési szerv által várhatóan ténylegesen kifizetésre kerülő – az államháztartásért felelős miniszter által március hónapban felmért – összeg alapján történik.

(2) Az (1) bekezdés alapján igénybe vett támogatással 2023. november 10-éig el kell számolni, amely intézkedést az államháztartásért felelős miniszter készíti elő.

(3) Ha a költségvetési szerv az elszámolást követően állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt a 2023. évi költségvetési maradvány elszámolása keretében kell teljesíteni.

(4) A támogatás folyósítása és elszámolása érdekében az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat részére a nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek támogatói okiratot adnak ki az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, valamint az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottakat megillető kompenzáció biztosításáról. A (2) bekezdés szerinti elszámolás során igazolt új támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén az országos és helyi nemzetiségi önkormányzat részére a támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat kiadására, többletigény esetén a korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor. A (2) bekezdés szerinti elszámolás keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, így az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatot nem terheli az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.

(5) Az (1) bekezdés szerint nyújtott támogatás intézmények közötti átadása esetén az átadásra kerülő előirányzatot az átadás-átvételi dokumentumban nevesítve szerepeltetni kell.

7. § (1) A támogatásra az egyházi foglalkoztató a bevett egyházon és az egyházi foglalkoztató fenntartóján keresztül jogosult. A támogatás folyósítására és elszámolására az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott támogatói okirat alapján kerül sor.

(2) A bevett egyházak részére a 2023. évi bérkompenzáció összegéből előzetes hozzájárulásként legfeljebb 200 000 000 forint kerül átadásra a miniszter által 2023. március hónapban felmért, a bevett egyház által benyújtott és a miniszter által elfogadott igények alapján, azok arányában.

(3) A támogatás terhére a miniszter – utólagos elszámolás mellett – előleget nyújt. Az előleg nyújtásának feltétele a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2022. évi kompenzációjáról szóló kormányrendelet alapján kapott támogatással történő elszámolás és annak elfogadása.

(4) A bevett egyház a támogatást az egyházi foglalkoztató fenntartója részére utalja át. Az egyházi foglalkoztató fenntartója a támogatást az egyházi foglalkoztató részére átadja, illetve a 3. § (1) bekezdésében meghatározott célra fordítja.

8. § (1) A támogatás igénylése a bevett egyház által az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter e felelőssége keretében ellátott tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium honlapján közzétett

a) igénylőlapnak és

b) az a) pont szerinti igénylőlap alapján összesített adatokat tartalmazó adatlapnak

a miniszter részére történő megküldésével történik.

(2) Az előlegből a 2023. január–szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és a 2023. október–december hónapokra várhatóan kifizetésre kerülő összegekről a bevett egyház 2023. november 10-éig tájékoztatást, a 2023. január–december hónapokra ténylegesen kifizetett összegekről pedig 2024. január 31-éig elszámolást nyújt be a miniszternek. A tájékoztatás és az elszámolás tartalma az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter e felelőssége keretében ellátott tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium honlapján közzétett – ágazati bontású, az ágazat teljes létszámát, az érintettek létszámát, havi bontásban a ténylegesen kifizetett és a várhatóan kifizetésre kerülő összegeket és a munkaadókat terhelő járulékokat bemutató – beszámoló és rövid szöveges jelentés. Az e bekezdés szerinti tájékoztatás vagy elszámolás keretében jelzett új támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén a bevett egyház részére a támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat kiadására, többletigény esetén a korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor, melynek jogosságát az e bekezdés szerinti elszámolás keretében szükséges igazolni. Az e bekezdés szerinti elszámolás keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, így azt nem terheli az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.

(3) Az elszámolás utólagos – adott esetben helyszíni ellenőrzés útján történő – ellenőrzése céljából az egyházi foglalkoztató jogosult személyenkénti bontásban elkülönített nyilvántartást vezetni.

9. § (1) A foglalkoztatott a 2023. évi kompenzációjának megállapításához a saját munkáltatója részére nyilatkozik a családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak, valamint az eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, saját és házas- vagy élettársa illetményéről, jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozat mintáját és kitöltési útmutatóját az államháztartásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján – e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg – közzéteszi.

(2) A nyilatkozó a nyilatkozatot 2023. március 15-éig nyújtja be a munkáltatónak két példányban. Ha a jogviszony év közben keletkezett, a jogviszony keletkezésével egyidejűleg köteles a nyilatkozó benyújtani a nyilatkozatot. A munkáltató az egyik példányon igazolja az átvételt, a másik példányt intézkedésre megküldi az illetékes illetményszámfejtő helynek.

(3) A 3. § (15) bekezdésében meghatározott esetben a nyilatkozó nyilatkozatát az őt teljes munkaidős jogviszonyban foglalkoztató munkáltatónak köteles a (2) bekezdés szerinti határidőig leadni. Teljes munkaidős jogviszony hiányában a nyilatkozó nyilatkozatát a (2) bekezdésben meghatározott határidőig annak a munkáltatónak köteles leadni, akinél jogviszonya a legkorábban keletkezett, illetve azonos időpontban keletkezett jogviszonyok esetén a választása szerinti munkáltatónak köteles leadni.

(4) A munkáltatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a nyilatkozó köteles öt évig megőrizni.

(5) A tárgyhó 15-éig benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó kompenzációra a tárgyhóban jogosulttá válik, és annak összege a tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejűleg kifizetésre kerül. A tárgyhó 15-e után benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó a kompenzációra kizárólag a nyilatkozat leadását követő hónaptól válik jogosulttá, és az a tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetmény számfejtésével egyidejűleg kerül kifizetésre. A március 15-éig benyújtott nyilatkozatok esetén a január és február hónapok után járó kompenzáció is kifizetésre kerül.

10. § (1) Ha a leadott nyilatkozatban feltüntetett, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben módosulnak, a nyilatkozó az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles újabb nyilatkozat kitöltésével bejelenteni a változást a munkáltatónak.

(2) A munkáltató a nyilatkozat II. részében foglaltak módosítását változásbejelentéssel teheti meg, a nyilatkozat III. részében a változás bekövetkezésének dátumaként 2023. január 1-jét jelölve meg.

(3) A bejelentett változás alapján a változás bekövetkezése dátumának alapulvételével kerül megállapításra és érvényesítésre a kompenzáció összege.

(4) Ha olyan változás bejelentésére került sor, amely alapján a foglalkoztatott nem, vagy csökkentett összegű kompenzációra jogosult, a kompenzáció összegére vonatkozó jogosultsága megszűnik vagy csökken. A változás bejelentése előtt a korábbi nyilatkozat alapján a változás bekövetkezésének dátumát követően kifizetett kompenzáció összege visszavonásra kerül.

(5) Ha a nyilatkozó a kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt, a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.

(6) Ha a kompenzáció nem az e rendeletben foglaltaknak megfelelő megállapítása és kifizetése nem az (5) bekezdésben foglaltak alapján valósult meg, vagy az illetményeltérítés összege visszamenőleg kerül megállapításra, a már kifizetett kompenzáció összege a következő hónap(ok) kompenzációjának összegéből levonásra kerül.

11. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

12. § E rendeletet első alkalommal a 2023. év január hónapra járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni.

13. § Ez a rendelet 2024. június 30-án hatályát veszti.

1. melléklet az 515/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A 3. § (2) bekezdése szerinti kompenzáció összege

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

2.

–500

100

29501–30000

8 000

59001–59500

15 900

130001–131500

14 900

214001–214500

8 500

3.

501–1000

300

30001–30500

8 100

59501–60000

16 000

131501–133000

14 800

214501–215000

8 400

4.

1001–1500

400

30501–31000

8 300

60001–60500

16 200

133001–134500

14 700

215001–215500

8 200

5.

1501–2000

500

31001–31500

8 400

60501–61000

16 300

134501–136500

14 600

215501–216000

8 100

6.

2001–2500

700

31501–32000

8 500

61001–61500

16 400

136501–138000

14 500

216001–216500

8 000

7.

2501–3000

800

32001–32500

8 700

61501–62000

16 600

138001–139500

14 400

216501–217000

7 800

8.

3001–3500

900

32501–33000

8 800

62001–62500

16 700

139501–141000

14 300

217001–217500

7 700

9.

3501–4000

1 100

33001–33500

9 000

62501–63000

16 800

141001–142500

14 200

217501–218000

7 500

10.

4001–4500

1 200

33501–34000

9 100

63001–63500

17 000

142501–144500

14 100

218001–218500

7 400

11.

4501–5000

1 300

34001–34500

9 200

63501–64000

17 100

144501–146000

14 000

218501–219000

7 200

12.

5001–5500

1 500

34501–35000

9 400

64001–64500

17 200

146001–147500

13 900

219001–219500

7 100

13.

5501–6000

1 600

35001–35500

9 500

64501–65000

17 400

147501–149000

13 800

219501–220000

6 900

14.

6001–6500

1 700

35501–36000

9 600

65001–65500

17 500

149001–150500

13 700

220001–220500

6 800

15.

6501–7000

1 900

36001–36500

9 800

65501–66000

17 600

150501–152500

13 600

220501–221000

6 600

16.

7001–7500

2 000

36501–37000

9 900

66001–66500

17 800

152501–154000

13 500

221001–221500

6 500

17.

7501–8000

2 100

37001–37500

10 000

66501–67000

17 900

154001–155500

13 400

221501–222000

6 300

18.

8001–8500

2 300

37501–38000

10 200

67001–67500

18 000

155501–157000

13 300

222001–222500

6 200

19.

8501–9000

2 400

38001–38500

10 300

67501–68000

18 200

157001–159000

13 200

222501–223000

6 000

20.

9001–9500

2 500

38501–39000

10 400

68001–68500

18 300

159001–160500

13 100

223001–223500

5 900

21.

9501–10000

2 700

39001–39500

10 600

68501–69000

18 400

160501–162000

13 000

223501–224000

5 700

22.

10001–10500

2 800

39501–40000

10 700

69001–69500

18 600

162001–163500

12 900

224001–224500

5 600

23.

10501–11000

2 900

40001–40500

10 800

69501–70500

18 700

163501–165000

12 800

224501–225000

5 400

24.

11001–11500

3 100

40501–41000

11 000

70501–72500

18 600

165001–167000

12 700

225001–225500

5 300

25.

11501–12000

3 200

41001–41500

11 100

72501–74000

18 500

167001–168500

12 600

225501–226000

5 100

26.

12001–12500

3 300

41501–42000

11 200

74001–75500

18 400

168501–170000

12 500

226001–226500

5 000

27.

12501–13000

3 500

42001–42500

11 400

75501–77000

18 300

170001–171500

12 400

226501–227000

4 900

28.

13001–13500

3 600

42501–43000

11 500

77001–78500

18 200

171501–173000

12 300

227001–227500

4 700

29.

13501–14000

3 700

43001–43500

11 600

78501–80500

18 100

173001–175000

12 200

227501–228000

4 600

30.

14001–14500

3 900

43501–44000

11 800

80501–82000

18 000

175001–176500

12 100

228001–228500

4 400

31.

14501–15000

4 000

44001–44500

11 900

82001–83500

17 900

176501–178000

12 000

228501–229000

4 300

32.

15001–15500

4 100

44501–45000

12 000

83501–85000

17 800

178001–179500

11 900

229001–229500

4 100

33.

15501–16000

4 300

45001–45500

12 200

85001–86500

17 700

179501–181000

11 800

229501–230000

4 000

34.

16001–16500

4 400

45501–46000

12 300

86501–88500

17 600

181001–183000

11 700

230001–230500

3 800

35.

16501–17000

4 500

46001–46500

12 400

88501–90000

17 500

183001–184500

11 600

230501–231000

3 700

36.

17001–17500

4 700

46501–47000

12 600

90001–91500

17 400

184501–186000

11 500

231001–231500

3 500

37.

17501–18000

4 800

47001–47500

12 700

91501–93000

17 300

186001–187500

11 400

231501–232000

3 400

38.

18001–18500

4 900

47501–48000

12 800

93001–94500

17 200

187501–189000

11 300

232001–232500

3 200

39.

18501–19000

5 100

48001–48500

13 000

94501–96500

17 100

189001–191000

11 200

232501–233000

3 100

40.

19001–19500

5 200

48501–49000

13 100

96501–98000

17 000

191001–192500

11 100

233001–233500

2 900

41.

19501–20000

5 300

49001–49500

13 200

98001–99500

16 900

192501–194000

11 000

233501–234000

2 800

42.

20001–20500

5 500

49501–50000

13 400

99501–101000

16 800

194001–195500

10 900

234001–234500

2 600

43.

20501–21000

5 600

50001–50500

13 500

101001–102500

16 700

195501–197000

10 800

234501–235000

2 500

44.

21001–21500

5 700

50501–51000

13 600

102501–104500

16 600

197001–199000

10 700

235001–235500

2 300

45.

21501–22000

5 900

51001–51500

13 800

104501–106000

16 500

199001–200500

10 600

235501–236000

2 200

46.

22001–22500

6 000

51501–52000

13 900

106001–107500

16 400

200501–202000

10 500

236001–236500

2 000

47.

22501–23000

6 100

52001–52500

14 000

107501–109000

16 300

202001–203500

10 400

236501–237000

1 900

48.

23001–23500

6 300

52501–53000

14 200

109001–110500

16 200

203501–205000

10 300

237001–237500

1 800

49.

23501–24000

6 400

53001–53500

14 300

110501–112500

16 100

205001–207000

10 200

237501–238000

1 600

50.

24001–24500

6 500

53501–54000

14 400

112501–114000

16 000

207001–208500

10 100

238001–238500

1 500

51.

24501–25000

6 700

54001–54500

14 600

114001–115500

15 900

208501–209500

10 000

238501–239000

1 300

52.

25001–25500

6 800

54501–55000

14 700

115501–117000

15 800

209501–210000

9 900

239001–239500

1 200

53.

25501–26000

6 900

55001–55500

14 800

117001–118500

15 700

210001–210500

9 700

239501–240000

1 000

54.

26001–26500

7 100

55501–56000

15 000

118501–120500

15 600

210501–211000

9 600

240001–240500

900

55.

26501–27000

7 200

56001–56500

15 100

120501–122000

15 500

211001–211500

9 400

240501–241000

700

56.

27001–27500

7 300

56501–57000

15 200

122001–123500

15 400

211501–212000

9 300

241001–241500

600

57.

27501–28000

7 500

57001–57500

15 400

123501–125000

15 300

212001–212500

9 100

241501–242000

400

58.

28001–28500

7 600

57501–58000

15 500

125001–126500

15 200

212501–213000

9 000

242001–242500

300

59.

28501–29000

7 700

58001–58500

15 600

126501–128500

15 100

213001–213500

8 800

242501–243000

100

60.

29001–29500

7 900

58501–59000

15 800

128501–130000

15 000

213501–214000

8 700

2. melléklet az 515/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A 3. § (3) bekezdése, a 3. § (6) bekezdés a) pontja, valamint a 3. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti kompenzáció összege

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

2.

–500

100

25001–25500

6 600

50001–50500

13 100

119001–121000

12 400

190001–190500

6 600

3.

501–1000

300

25501–26000

6 700

50501–51000

13 200

121001–123000

12 300

190501–191000

6 400

4.

1001–1500

400

26001–26500

6 900

51001–51500

13 400

123001–125000

12 200

191001–191500

6 300

5.

1501–2000

500

26501–27000

7 000

51501–52000

13 500

125001–127000

12 100

191501–192000

6 200

6.

2001–2500

600

27001–27500

7 100

52001–52500

13 600

127001–129000

12 000

192001–192500

6 000

7.

2501–3000

800

27501–28000

7 300

52501–53000

13 800

129001–131000

11 900

192501–193000

5 900

8.

3001–3500

900

28001–28500

7 400

53001–53500

13 900

131001–133000

11 800

193001–193500

5 700

9.

3501–4000

1 000

28501–29000

7 500

53501–54000

14 000

133001–135000

11 700

193501–194000

5 600

10.

4001–4500

1 200

29001–29500

7 700

54001–54500

14 100

135001–136500

11 600

194001–194500

5 500

11.

4501–5000

1 300

29501–30000

7 800

54501–55000

14 300

136501–138500

11 500

194501–195000

5 300

12.

5001–5500

1 400

30001–30500

7 900

55001–55500

14 400

138501–140500

11 400

195001–195500

5 200

13.

5501–6000

1 600

30501–31000

8 000

55501–56000

14 500

140501–142500

11 300

195501–196000

5 000

14.

6001–6500

1 700

31001–31500

8 200

56001–56500

14 700

142501–144500

11 200

196001–196500

4 900

15.

6501–7000

1 800

31501–32000

8 300

56501–57000

14 800

144501–146500

11 100

196501–197000

4 700

16.

7001–7500

1 900

32001–32500

8 400

57001–57500

14 900

146501–148500

11 000

197001–197500

4 600

17.

7501–8000

2 100

32501–33000

8 600

57501–58000

15 100

148501–150500

10 900

197501–198000

4 500

18.

8001–8500

2 200

33001–33500

8 700

58001–58500

15 200

150501–152500

10 800

198001–198500

4 300

19.

8501–9000

2 300

33501–34000

8 800

58501–59000

15 300

152501–154500

10 700

198501–199000

4 200

20.

9001–9500

2 500

34001–34500

9 000

59001–59500

15 400

154501–156500

10 600

199001–199500

4 000

21.

9501–10000

2 600

34501–35000

9 100

59501–60000

15 500

156501–158500

10 500

199501–200000

3 900

22.

10001–10500

2 700

35001–35500

9 200

60001–62000

15 400

158501–160500

10 400

200001–200500

3 800

24.

11001–11500

3 000

36001–36500

9 500

63501–65500

15 200

162501–164500

10 200

201001–201500

3 500

25.

11501–12000

3 100

36501–37000

9 600

65501–67500

15 100

164501–166500

10 100

201501–202000

3 300

26.

12001–12500

3 200

37001–37500

9 700

67501–69500

15 000

166501–168500

10 000

202001–202500

3 200

27.

12501–13000

3 400

37501–38000

9 900

69501–71500

14 900

168501–170500

9 900

202501–203000

3 000

28.

13001–13500

3 500

38001–38500

10 000

71501–73500

14 800

170501–172500

9 800

203001–203500

2 900

29.

13501–14000

3 600

38501–39000

10 100

73501–75500

14 700

172501–174000

9 700

203501–204000

2 800

30.

14001–14500

3 800

39001–39500

10 300

75501–77500

14 600

174001–176000

9 600

204001–204500

2 600

31.

14501–15000

3 900

39501–40000

10 400

77501–79500

14 500

176001–178000

9 500

204501–205000

2 500

32.

15001–15500

4 000

40001–40500

10 500

79501–81500

14 400

178001–180000

9 400

205001–205500

2 300

33.

15501–16000

4 200

40501–41000

10 600

81501–83500

14 300

180001–181000

9 300

205501–206000

2 200

34.

16001–16500

4 300

41001–41500

10 800

83501–85500

14 200

181001–181500

9 100

206001–206500

2 100

35.

16501–17000

4 400

41501–42000

10 900

85501–87500

14 100

181501–182000

9 000

206501–207000

1 900

36.

17001–17500

4 500

42001–42500

11 000

87501–89500

14 000

182001–182500

8 900

207001–207500

1 800

37.

17501–18000

4 700

42501–43000

11 200

89501–91500

13 900

182501–183000

8 700

207501–208000

1 600

38.

18001–18500

4 800

43001–43500

11 300

91501–93500

13 800

183001–183500

8 600

208001–208500

1 500

39.

18501–19000

4 900

43501–44000

11 400

93501–95500

13 700

183501–184000

8 400

208501–209000

1 300

40.

19001–19500

5 100

44001–44500

11 500

95501–97500

13 600

184001–184500

8 300

209001–209500

1 200

41.

19501–20000

5 200

44501–45000

11 700

97501–99500

13 500

184501–185000

8 100

209501–210000

1 100

42.

20001–20500

5 300

45001–45500

11 800

99501–101000

13 400

185001–185500

8 000

210001–210500

900

43.

20501–21000

5 500

45501–46000

11 900

101001–103000

13 300

185501–186000

7 900

210501–211000

800

44.

21001–21500

5 600

46001–46500

12 100

103001–105000

13 200

186001–186500

7 700

211001–211500

600

45.

21501–22000

5 700

46501–47000

12 200

105001–107000

13 100

186501–187000

7 600

211501–212000

500

46.

22001–22500

5 800

47001–47500

12 300

107001–109000

13 000

187001–187500

7 400

212001–212500

400

47.

22501–23000

6 000

47501–48000

12 500

109001–111000

12 900

187501–188000

7 300

212501–213000

200

48.

23001–23500

6 100

48001–48500

12 600

111001–113000

12 800

188001–188500

7 200

213001–213500

100

49.

23501–24000

6 200

48501–49000

12 700

113001–115000

12 700

188501–189000

7 000

50.

24001–24500

6 400

49001–49500

12 800

115001–117000

12 600

189001–189500

6 900

51.

24501–25000

6 500

49501–50000

13 000

117001–119000

12 500

189501–190000

6 700

3. melléklet az 515/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A 3. § (4) bekezdése, a 3. § (6) bekezdés b) pontja, valamint a 3. § (7) bekezdés b) pontja szerinti kompenzáció összege

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

2.

1–4000

0

78001–78500

5 100

98501–99000

10 400

148501–150500

10 900

193001–193500

5 700

3.

4001–12000

100

78501–79000

5 200

99001–99500

10 600

150501–152500

10 800

193501–194000

5 600

4.

12001–20000

200

79001–79500

5 400

99501–100000

10 700

152501–154500

10 700

194001–194500

5 500

5.

20001–28500

300

79501–80000

5 500

100001–100500

10 800

154501–156500

10 600

194501–195000

5 300

6.

28501–36500

400

80001–80500

5 600

100501–101000

10 900

156501–158500

10 500

195001–195500

5 200

7.

36501–44500

500

80501–81000

5 800

101001–101500

11 100

158501–160500

10 400

195501–196000

5 000

8.

44501–52500

600

81001–81500

5 900

101501–102000

11 200

160501–162500

10 300

196001–196500

4 900

9.

52501–61000

700

81501–82000

6 000

102001–102500

11 300

162501–164500

10 200

196501–197000

4 700

10.

61001–62000

800

82001–82500

6 100

102501–103000

11 500

164501–166500

10 100

197001–197500

4 600

11.

62001–62500

1 000

82501–83000

6 300

103001–103500

11 600

166501–168500

10 000

197501–198000

4 500

12.

62501–63000

1 100

83001–83500

6 400

103501–104000

11 700

168501–170500

9 900

198001–198500

4 300

13.

63001–63500

1 200

83501–84000

6 500

104001–104500

11 900

170501–172500

9 800

198501–199000

4 200

14.

63501–64000

1 300

84001–84500

6 700

104501–105000

12 000

172501–174000

9 700

199001–199500

4 000

15.

64001–64500

1 500

84501–85000

6 800

105001–105500

12 100

174001–176000

9 600

199501–200000

3 900

16.

64501–65000

1 600

85001–85500

6 900

105501–106000

12 200

176001–178000

9 500

200001–200500

3 800

17.

65001–65500

1 700

85501–86000

7 100

106001–106500

12 400

178001–180000

9 400

200501–201000

3 600

18.

65501–66000

1 900

86001–86500

7 200

106501–107000

12 500

180001–181000

9 300

201001–201500

3 500

19.

66001–66500

2 000

86501–87000

7 300

107001–107500

12 600

181001–181500

9 100

201501–202000

3 300

20.

66501–67000

2 100

87001–87500

7 400

107501–108000

12 800

181501–182000

9 000

202001–202500

3 200

21.

67001–67500

2 300

87501–88000

7 600

108001–108500

12 900

182001–182500

8 900

202501–203000

3 000

22.

67501–68000

2 400

88001–88500

7 700

108501–109000

13 000

182501–183000

8 700

203001–203500

2 900

23.

68001–68500

2 500

88501–89000

7 800

109001–111000

12 900

183001–183500

8 600

203501–204000

2 800

24.

68501–69000

2 600

89001–89500

8 000

111001–113000

12 800

183501–184000

8 400

204001–204500

2 600

25.

69001–69500

2 800

89501–90000

8 100

113001–115000

12 700

184001–184500

8 300

204501–205000

2 500

26.

69501–70000

2 900

90001–90500

8 200

115001–117000

12 600

184501–185000

8 100

205001–205500

2 300

27.

70001–70500

3 000

90501–91000

8 400

117001–119000

12 500

185001–185500

8 000

205501–206000

2 200

28.

70501–71000

3 200

91001–91500

8 500

119001–121000

12 400

185501–186000

7 900

206001–206500

2 100

29.

71001–71500

3 300

91501–92000

8 600

121001–123000

12 300

186001–186500

7 700

206501–207000

1 900

30.

71501–72000

3 400

92001–92500

8 700

123001–125000

12 200

186501–187000

7 600

207001–207500

1 800

31.

72001–72500

3 500

92501–93000

8 900

125001–127000

12 100

187001–187500

7 400

207501–208000

1 600

32.

72501–73000

3 700

93001–93500

9 000

127001–129000

12 000

187501–188000

7 300

208001–208500

1 500

33.

73001–73500

3 800

93501–94000

9 100

129001–131000

11 900

188001–188500

7 200

208501–209000

1 300

34.

73501–74000

3 900

94001–94500

9 300

131001–133000

11 800

188501–189000

7 000

209001–209500

1 200

35.

74001–74500

4 100

94501–95000

9 400

133001–135000

11 700

189001–189500

6 900

209501–210000

1 100

36.

74501–75000

4 200

95001–95500

9 500

135001–136500

11 600

189501–190000

6 700

210001–210500

900

37.

75001–75500

4 300

95501–96000

9 600

136501–138500

11 500

190001–190500

6 600

210501–211000

800

38.

75501–76000

4 500

96001–96500

9 800

138501–140500

11 400

190501–191000

6 400

211001–211500

600

39.

76001–76500

4 600

96501–97000

9 900

140501–142500

11 300

191001–191500

6 300

211501–212000

500

40.

76501–77000

4 700

97001–97500

10 000

142501–144500

11 200

191501–192000

6 200

212001–212500

400

41.

77001–77500

4 800

97501–98000

10 200

144501–146500

11 100

192001–192500

6 000

212501–213000

200

42.

77501–78000

5 000

98001–98500

10 300

146501–148500

11 000

192501–193000

5 900

213001–213500

100

4. melléklet az 515/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A 3. § (5) bekezdése, valamint a 3. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti kompenzáció összege

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

2.

1–4000

0

132001–132500

3 900

148501–149000

8 100

182001–182500

8 900

198501–199000

4 200

3.

4001–12000

100

132501–133000

4 000

149001–149500

8 300

182501–183000

8 700

199001–199500

4 000

4.

12001–20000

200

133001–133500

4 100

149501–150000

8 400

183001–183500

8 600

199501–200000

3 900

5.

20001–28500

300

133501–134000

4 200

150001–150500

8 500

183501–184000

8 400

200001–200500

3 800

6.

28501–36500

400

134001–134500

4 400

150501–151000

8 700

184001–184500

8 300

200501–201000

3 600

7.

36501–44500

500

134501–135000

4 500

151001–151500

8 800

184501–185000

8 100

201001–201500

3 500

8.

44501–52500

600

135001–135500

4 600

151501–152000

8 900

185001–185500

8 000

201501–202000

3 300

9.

52501–61000

700

135501–136000

4 800

152001–152500

9 000

185501–186000

7 900

202001–202500

3 200

10.

61001–69000

800

136001–136500

4 900

152501–153000

9 200

186001–186500

7 700

202501–203000

3 000

11.

69001–77000

900

136501–137000

5 000

153001–153500

9 300

186501–187000

7 600

203001–203500

2 900

12.

77001–85500

1 000

137001–137500

5 200

153501–154000

9 400

187001–187500

7 400

203501–204000

2 800

13.

85501–93500

1 100

137501–138000

5 300

154001–154500

9 600

187501–188000

7 300

204001–204500

2 600

14.

93501–101500

1 200

138001–138500

5 400

154501–155000

9 700

188001–188500

7 200

204501–205000

2 500

15.

101501–110000

1 300

138501–139000

5 500

155001–155500

9 800

188501–189000

7 000

205001–205500

2 300

16.

110001–118000

1 400

139001–139500

5 700

155501–156000

10 000

189001–189500

6 900

205501–206000

2 200

17.

118001–123500

1 500

139501–140000

5 800

156001–156500

10 100

189501–190000

6 700

206001–206500

2 100

18.

123501–124000

1 600

140001–140500

5 900

156501–157000

10 200

190001–190500

6 600

206501–207000

1 900

19.

124001–124500

1 800

140501–141000

6 100

157001–157500

10 300

190501–191000

6 400

207001–207500

1 800

20.

124501–125000

1 900

141001–141500

6 200

157501–158500

10 500

191001–191500

6 300

207501–208000

1 600

21.

125001–125500

2 000

141501–142000

6 300

158501–160500

10 400

191501–192000

6 200

208001–208500

1 500

22.

125501–126000

2 200

142001–142500

6 500

160501–162500

10 300

192001–192500

6 000

208501–209000

1 300

23.

126001–126500

2 300

142501–143000

6 600

162501–164500

10 200

192501–193000

5 900

209001–209500

1 200

24.

126501–127000

2 400

143001–143500

6 700

164501–166500

10 100

193001–193500

5 700

209501–210000

1 100

25.

127001–127500

2 600

143501–144000

6 800

166501–168500

10 000

193501–194000

5 600

210001–210500

900

26.

127501–128000

2 700

144001–144500

7 000

168501–170500

9 900

194001–194500

5 500

210501–211000

800

27.

128001–128500

2 800

144501–145000

7 100

170501–172500

9 800

194501–195000

5 300

211001–211500

600

28.

128501–129000

2 900

145001–145500

7 200

172501–174000

9 700

195001–195500

5 200

211501–212000

500

29.

129001–129500

3 100

145501–146000

7 400

174001–176000

9 600

195501–196000

5 000

212001–212500

400

30.

129501–130000

3 200

146001–146500

7 500

176001–178000

9 500

196001–196500

4 900

212501–213000

200

31.

130001–130500

3 300

146501–147000

7 600

178001–180000

9 400

196501–197000

4 700

213001–213500

100

32.

130501–131000

3 500

147001–147500

7 700

180001–181000

9 300

197001–197500

4 600

33.

131001–131500

3 600

147501–148000

7 900

181001–181500

9 100

197501–198000

4 500

34.

131501–132000

3 700

148001–148500

8 000

181501–182000

9 000

198001–198500

4 300

1

A rendelet a 13. §-a alapján hatályát vesztette 2024. június 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére