• Tartalom

52/2022. (XI. 29.) MNB rendelet

52/2022. (XI. 29.) MNB rendelet

a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről1

2023.01.18.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) hatálya alá tartozó szervezetre, a befektetési alapra és befektetési alapkezelőre, valamint a központi értéktári, központi szerződő fél és tőzsdei tevékenységet végző szervezetre (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.

2. § (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint rendszeres és eseti adatszolgáltatást (a továbbiakban: felügyeleti jelentés) teljesít a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére.

(2) A felügyeleti jelentés elkészítésének alapját az adatszolgáltató által alkalmazott számviteli szabályozás szerint készített főkönyvi, analitikus és egyéb nyilvántartások képezik.

(3) A felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a felügyeleti jelentés esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.

3. § (1) Az adatszolgáltató e rendelet szerinti felügyeleti jelentés teljesítésére vonatkozó kötelezettsége – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az MNB által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat véglegessé válása napjától a tevékenységi engedély visszavonásáról szóló határozat véglegessé válása napjáig áll fenn.

(2) A fióktelep az e rendelet szerinti felügyeleti jelentést a működése megkezdésének napjától a tevékenysége befejezésének napjáig teljesíti.

4. § (1) A Bszt. hatálya alá tartozó szervezet, valamint a központi értéktári tevékenységet végző szervezet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

(2) A Bszt. 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás végzésére nem jogosult adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége a 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 2–9., 14., 22., 23. és 31. sorában meghatározott felügyeleti jelentésre nem terjed ki.

(3) A központi értéktári tevékenységet végző szervezet a központi értékpapír-nyilvántartás adatait – az értékpapír ISIN azonosítójának, fajtájának, egyéb jellemzőinek, valamint a kibocsátó adatainak megnevezésével – elektronikus formában, a tárgyidőszakot követő munkanap 10.00 óráig küldi meg az MNB részére.

(4) Az (1) bekezdés szerinti felügyeleti jelentés kitöltésére vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 3. melléklet I. és II. pontja tartalmazza.

(5) A központi értéktári tevékenységet végző szervezet az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 14. cikke szerinti jelentést a 3. melléklet III. pontjában foglalt kitöltési előírásokat is figyelembe véve teljesíti.

5. § (1) A befektetési alap és a befektetési alapkezelő – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

(2) A Bszt. 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás végzésére nem jogosult adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége a 4. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 1. és 2. sorában meghatározott felügyeleti jelentésre nem terjed ki.

(3) A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 1. § a) pontjában meghatározott kockázati tőkealap-kezelő és ABAK adatszolgáltatási kötelezettsége a 4. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 22. sorában meghatározott felügyeleti jelentésre terjed ki.

(4) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A Bszt. hatálya alá tartozó, magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít a tárgyévi javadalmazási adatokról az MNB részére.

(2) A kitöltésre vonatkozó előírásokat a 7. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Bszt. hatálya alá tartozó, értékpapírszámla vezetésére engedéllyel rendelkező szervezet, valamint a Kbftv. hatálya alá tartozó, értékpapírszámla vezetésére engedéllyel rendelkező befektetési alapkezelő a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít az értékpapírszámla-jóváírások, értékpapírszámla-terhelések adatairól az MNB részére.

(2) A kitöltésre vonatkozó előírásokat a 9. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A tőzsdei tevékenységet végző szervezet a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

(2) A kitöltésre vonatkozó előírásokat a 11. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az ÁÉKBV-alapkezelő, az ABAK és a befektetési vállalkozás az (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke szerinti éves adatszolgáltatást a tárgyévi mérleg fordulónapját követő 16. héten belül teljesíti az MNB részére.

(2) Az ÁÉKBV-alapkezelő, az ABAK és a befektetési vállalkozás az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikk (1) bekezdése szerinti felügyelet ellátása céljából szükséges információkat tartalmazó szöveges jelentést (a továbbiakban: PEPP szöveges jelentés) a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal

a) évente, a tárgyévi mérleg fordulónapját követő 18. héten belül, valamint

b) a páneurópai egyéni nyugdíjtermék üzletágban (a továbbiakban: PEPP üzletág) bekövetkezett jelentős változás esetén, a változást követő 6 héten belül

teljesíti az MNB részére.

10. § (1) Az adatszolgáltató – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a felügyeleti jelentést, a 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 110. cikke, az (EU) 2017/393 bizottsági végrehajtási rendelet, az (EU) 2018/708 bizottsági végrehajtási rendelet, az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 14. cikke, az (EU) 2021/451 bizottsági végrehajtási rendelet, illetve az (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti adatszolgáltatásokat, valamint a PEPP szöveges jelentést az MNB által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti.

(2) Az adatszolgáltató a 8. § (1) bekezdése szerinti felügyeleti jelentést, valamint a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke alapján fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét az ERA rendszerben az MNB által erre a célra kiépített elektronikus csatornán (a továbbiakban: webes szolgáltatás) keresztül, az adatszolgáltatást fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva teljesíti.

(3) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.

(4) Az ERA rendszer használatára, valamint a felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatás bejelentésére vonatkozó szabályokat a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet (a továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.) 2. melléklet I. B. 1. pontja, az ERA rendszer használatát segítő részletes útmutatást az alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr. 3. melléklet 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletek tartalmazzák. A webes szolgáltatás használatát segítő útmutatást a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke alapján fennálló adatszolgáltatási kötelezettség webes szolgáltatás útján való teljesítéséről szóló, az MNB honlapján közzétett tájékoztató tartalmazza.

11. § (1) Ha az MNB megállapítja, hogy a felügyeleti jelentés javítást igényel, az adatszolgáltató a javított felügyeleti jelentést az MNB javításra vonatkozó felszólítása kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül küldi meg az MNB részére.

(2) Ha az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés teljesítését követően olyan, az adatszolgáltató által – számviteli politikájában vagy egyéb módon – meghatározott jelentős mértékű eltérést tár fel, amely a 2. § (2) bekezdése szerinti, a felügyeleti jelentés alapjául szolgáló nyilvántartások javítását teszi szükségessé, akkor a felügyeleti jelentést visszamenőleg is, az eltéréssel érintett teljes időszakra vonatkozóan módosítja. A jelen bekezdés szerint módosított felügyeleti jelentést az eltérés feltárásától számított 15 munkanapon belül küldi meg az adatszolgáltató az MNB részére.

12. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

13. §2 (1) Az adatszolgáltató a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 56/2021. (XI. 24.) MNB rendelet [a továbbiakban: 56/2021. (XI. 24.) MNB rendelet] szerinti, 2023. január 1-jét megelőző tárgyidőszakra vonatkozó felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítése során – az 56/2021. (XI. 24.) MNB rendelet 4. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 12. és 14. sorában meghatározott felügyeleti jelentés kivételével – az 56/2021. (XI. 24.) MNB rendelet szabályait alkalmazza.

(2) Az adatszolgáltató a 4. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat

a) 12. sorában meghatározott felügyeleti jelentést az 5. mellékletnek az adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról szóló 2/2023. (I. 17.) MNB rendelet (a továbbiakban: módosító MNB rendelet) 7. melléklet 1. pontjával megállapított II. 10. pontjában foglalt kitöltési előírások szerint,

b) 14. sorában meghatározott felügyeleti jelentést az 5. mellékletnek a módosító MNB rendelet 7. melléklet 2. pontjával megállapított II. 12. pontjában foglalt kitöltési előírások szerint

első alkalommal 2022. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.

(3) Az adatszolgáltató a módosító MNB rendelet 8. mellékletével megállapított 6. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat

a) 1–7., 10–16. és 19–24. sorában meghatározott felügyeleti jelentést első alkalommal 2022. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan, 2023. augusztus 31-ig,

b) 8., 9., 17. és 18. sorában meghatározott felügyeleti jelentést első alkalommal 2023. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan, 2024. június 15-ig,

a módosító MNB rendelet 9. mellékletével megállapított 7. mellékletben foglalt kitöltési előírások szerint teljesíti.

14. § E rendelet

1. 9. § (1) bekezdésében az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságoknak történő felügyeleti adatszolgáltatás formátuma, valamint az illetékes hatóságok közötti és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal folytatott együttműködés és információcsere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó 2021. március 4-i (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke,
2. 9. § (2) bekezdésében, valamint 12. mellékletében a páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikk (2) bekezdés a) pontja,
3. 10. § (1), (3) és (4) bekezdésében, valamint 1. melléklet 4.10. pontjában a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2012. december 19-i 231/2013/EUfelhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 110. cikke, az internalizált kiegyenlítésről szóló információk bejelentéséhez és továbbításához alkalmazandó táblákra és eljárásokra vonatkozó végrehajtás-technikai standardoknak a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő megállapításáról szóló, 2016. november 11-i (EU) 2017/393 bizottsági végrehajtási rendelet, az (EU) 2017/1131 európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikkében előírt, illetékes hatóságoknak történő jelentéstételkor a pénzpiaci alapok kezelői által használandó űrlapra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló, 2018. április 17-i (EU) 2018/708 bizottsági végrehajtási rendelet, a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2018. május 25-i (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 14. cikke, a páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikk (2) bekezdés a) pontja, az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézmények felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról és a 680/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 17-i (EU) 2021/451 bizottsági végrehajtási rendelet 21. cikk (1) bekezdése, valamint az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságoknak történő felügyeleti adatszolgáltatás formátuma, valamint az illetékes hatóságok közötti és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal folytatott együttműködés és információcsere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó 2021. március 4-i (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke,
4. 10. § (2)–(4) bekezdésében a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

15. §3

1. melléklet az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez4

2. melléklet az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

3. melléklet az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

4. melléklet az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

5. melléklet az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez5

6. melléklet az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez6

7. melléklet az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez7

8. melléklet az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

9. melléklet az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

10. melléklet az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

11. melléklet az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

12. melléklet az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

1

A rendeletet az 58/2023. (XI. 24.) MNB rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

A 13. § a 2/2023. (I. 17.) MNB rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2/2023. (I. 17.) MNB rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

Az 5. melléklet a 2/2023. (I. 17.) MNB rendelet 2. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 6. melléklet a 2/2023. (I. 17.) MNB rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 7. melléklet a 2/2023. (I. 17.) MNB rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére