• Tartalom

535/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet

535/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet

az apasági szabadság igénybevételéről és az azzal összefüggő költségek megtérítéséről

2024.01.01.

A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkáltatóra (a továbbiakban: munkáltató) és az általa foglalkoztatott – a gyermek születése vagy örökbefogadása esetén igénybe vehető – apasági szabadságra jogosult, az Mt. szerint apának minősülő munkavállalóra (a továbbiakban: munkavállaló) terjed ki.

2. § (1) A munkavállaló az apasági szabadság igényléséhez a munkáltató részére bemutatja

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának eredeti példányát,

b) örökbefogadás esetén a gyámhatóságnak az örökbefogadás engedélyezéséről szóló, véglegessé vált határozata alapján kiállított igazolást, vagy

c)1 a halva született gyermek esetén a halvaszületés tényét bizonyító okiratnak a hiteles papíralapú másolatát.

(2) A munkavállaló írásban nyilatkozik

a) az (1) bekezdés szerinti okirat bemutatásáról,

b) a bemutatott okirat számáról,

c) az apa születési családi és utónevéről,

d) a gyermek

da) születési családi és utónevéről, születési helyéről és idejéről,

db) családi és utónevéről, örökbefogadásának tényéről, az örökbefogadást engedélyező határozat számáról, keltéről és véglegessé válásának dátumáról, vagy

dc) halálának tényéről, és

e) arról, hogy szülői felügyeleti jogát a bíróság nem szünetelteti vagy nem szüntette meg.

3. § (1) A munkáltató az apasági szabadság igénybevételéről nyilvántartást vezet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza

a) az apasági szabadságot igénybe vevő munkavállaló nevét,

b) a ténylegesen igénybe vett napok számát, időpontját,

c) a távolléti díj kiszámításának módját, összegét és a számított közterheket.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás mellékleteként a 2. § szerinti nyilatkozatnak a megőrzése – a számviteli bizonylatokra vonatkozó előírások figyelembevételével – a munkáltató feladata.

(4) Ha a munkavállaló az apasági szabadság igénybevételére jogosító időtartamon belül munkahelyet változtat, az új munkáltatójánál bemutatja az Mt. 80. § (3) bekezdése szerinti igazolást.

4. § Az apasági szabadság első öt munkanapjára a munkavállaló részére járó távolléti díj és az azt terhelő munkáltatói közteher összege a munkáltató részére a központi költségvetésből kerül megtérítésre.

5. § (1) A munkáltatónak a munkavállalót megillető apasági szabadsággal összefüggő költségek megtérítése iránti kérelmet a Magyar Államkincstárnak az igénylő székhelye vagy telephelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtania. Az Igazgatóság a kérelem elbírálásától függően folyósítja a kérelem szerinti költségeket.

(2) Az Igazgatóság ellenőrzi a munkavállalót megillető apasági szabadság alapján járó, kifizetett és elszámolt távolléti díj és közterhei nyilvántartását, annak jogszerűségét és elszámolását. Az ellenőrzés a kifizetést megelőzően a munkáltató által benyújtott, erre a célra rendszeresített nyomtatvány vagy űrlap adatainak formai, tartalmi és összegszerű ellenőrzése alapján, továbbá szükség esetén a helyszínen, kifizetett költségtérítés tekintetében utólagos helyszíni ellenőrzés keretében történik.

(3) A jogosultság hiányában, illetve magasabb összegben elszámolt összeg megtérítéséről az Igazgatóság visszafizetési kötelezettséget megállapító határozatot hoz. A határozat ellen közigazgatási per megindításának van helye. A kereset elbírálásának a vitatott összeg erejéig a végrehajtásra halasztó hatálya van.

(4) A munkáltató a munkavállalót megillető és részére kifizetett távolléti díj és annak közterhei megtérítését a Magyar Államkincstár honlapján megjelentetett adattartalmú, erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy űrlapon – március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig, valamint december 31-éig – elektronikus úton kérelmezheti. Az Igazgatóság a benyújtási határidőt követő tizenöt napon belül gondoskodik a kimutatott – negyedéven belül összesített – összeg átutalásáról. A munkáltató által kifizetett távolléti díj és annak közterhei legkésőbb a kifizetéstől számított három évig számolhatóak el.

6. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

7. § A 2022. december 31-éig a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján igénybe vett apai pótszabadság megtérítésére a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 2022. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.

8. §2

1

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a 377/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet 20. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére