• Tartalom

54/2022. (XII. 2.) MNB rendelet

54/2022. (XII. 2.) MNB rendelet

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

2022.12.03.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya az önkéntes nyugdíjpénztárra, az önkéntes kölcsönös egészségpénztárra (a továbbiakban: egészségpénztár), az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárra (a továbbiakban: önsegélyező pénztár), az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárra (a továbbiakban: egészség- és önsegélyező pénztár), a magánnyugdíjpénztárra és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.

2. § (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint rendszeres és eseti adatszolgáltatást (a továbbiakban: felügyeleti jelentés) teljesít a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére.

(2) A felügyeleti jelentés elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi, analitikus és egyéb nyilvántartások képezik.

(3) A felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a felügyeleti jelentés esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.

3. § (1) Az önkéntes nyugdíjpénztár – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre napi, havi, negyedéves, éves és eseti felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

(2) A felszámolás alatt álló önkéntes nyugdíjpénztár a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában a felszámolás megkezdését megelőző nappal mint fordulónappal negyedéves felügyeleti jelentést készít, amelyet a fordulónapot követő 30 munkanapon belül küld meg az MNB részére. A felszámolás időtartama alatt az önkéntes nyugdíjpénztár negyedéves felügyeleti jelentést nem teljesít.

(3) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az egészségpénztár, az önsegélyező pénztár, valamint az egészség- és önsegélyező pénztár – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre negyedéves, éves és eseti felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

(2) A felszámolás alatt álló egészségpénztár, önsegélyező pénztár, valamint egészség- és önsegélyező pénztár a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában a felszámolás megkezdését megelőző nappal mint fordulónappal negyedéves felügyeleti jelentést készít, amelyet a fordulónapot követő 30 munkanapon belül küld meg az MNB részére. A felszámolás időtartama alatt az egészségpénztár, az önsegélyező pénztár, valamint az egészség- és önsegélyező pénztár negyedéves felügyeleti jelentést nem teljesít.

(3) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat az 5. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A magánnyugdíjpénztár – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre napi, havi, negyedéves, éves és eseti felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

(2) A végelszámolás alatt álló magánnyugdíjpénztár a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre napi és negyedéves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

(3) A felszámolás alatt álló magánnyugdíjpénztár a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában a felszámolás megkezdését megelőző nappal mint fordulónappal negyedéves felügyeleti jelentést készít, amelyet a fordulónapot követő 30 munkanapon belül küld meg az MNB részére. A felszámolás időtartama alatt a magánnyugdíjpénztár negyedéves felügyeleti jelentést nem teljesít.

(4) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 7. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre negyedéves és éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke szerinti éves adatszolgáltatást a tárgyévi mérleg fordulónapját követő 16 héten belül teljesíti az MNB részére.

(4) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikk (1) bekezdése szerinti felügyelet ellátása céljából szükséges információkat tartalmazó szöveges jelentést (a továbbiakban: PEPP szöveges jelentés) a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal

a) évente, a tárgyévi mérleg fordulónapját követő 18 héten belül, valamint

b) a páneurópai egyéni nyugdíjtermék üzletágban (a továbbiakban: PEPP üzletág) bekövetkezett jelentős változás esetén, a változást követő 6 héten belül

teljesíti az MNB részére.

7. § (1) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentést, az (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti adatszolgáltatásokat, valamint a PEPP szöveges jelentést az MNB által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti.

(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés teljesítésében való akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.

(3) Az ERA rendszer használatára, valamint a felügyeleti jelentés teljesítésében való akadályoztatás bejelentésére vonatkozó szabályokat a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet (a továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.) 2. melléklet I. B. 1. pontja, az ERA rendszer használatát segítő részletes útmutatást az alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr. 3. melléklet 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletek tartalmazzák.

8. § (1) Ha az MNB megállapítja, hogy a felügyeleti jelentés javítást igényel, az adatszolgáltató a javított felügyeleti jelentést az MNB javításra vonatkozó felszólítása kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül küldi meg az MNB részére.

(2) Ha az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés teljesítését követően olyan, az adatszolgáltató által – Számviteli politikájában vagy egyéb módon – meghatározott jelentős mértékű eltérést tár fel, amely a 2. § (2) bekezdése szerinti, a felügyeleti jelentés alapjául szolgáló nyilvántartások javítását teszi szükségessé, akkor a felügyeleti jelentést visszamenőleg is, az eltéréssel érintett teljes időszakra vonatkozóan módosítja. A jelen bekezdés szerint módosított felügyeleti jelentést az eltérés feltárásától számított 15 munkanapon belül küldi meg az adatszolgáltató az MNB részére.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 1–40. és 44–50. sora, az ott meghatározott felügyeleti jelentések táblái, a 3. melléklet II–VII., IX. és X. pontja, a 4. és 5. melléklet, a 6. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 1–38. és 40–51. sora, az ott meghatározott felügyeleti jelentések táblái, a 7. melléklet II–VI., VIII. és IX. pontja, valamint a 8–10. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

10. § (1) Az adatszolgáltató a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 57/2021. (XI. 24.) MNB rendelet [a továbbiakban: 57/2021. (XI. 24.) MNB rendelet] 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 46–48. sorában, valamint 6. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 43. sorában meghatározott felügyeleti jelentések kivételével az 57/2021. (XI. 24.) MNB rendelet szerinti, 2023. január 1-jét megelőző tárgyidőszakra vonatkozó felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítése során az 57/2021. (XI. 24.) MNB rendelet szabályait alkalmazza.

(2) Az adatszolgáltató a PEPP szöveges jelentést első alkalommal a PEPP regisztrációja évére mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.

(3) Az adatszolgáltató

a) a 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 41–43. sorában,

b) a 6. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 39. sorában

meghatározott felügyeleti jelentést első alkalommal 2022. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.

11. § E rendelet

1. 6. § (3) bekezdésében az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságoknak történő felügyeleti adatszolgáltatás formátuma, valamint az illetékes hatóságok közötti és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal folytatott együttműködés és információcsere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó, 2021. március 4-i (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke,
2. 6. § (4) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, valamint 10. mellékletében a páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikk (2) bekezdés a) pontja,
3. 7. §-ában, valamint 1. melléklet 3.6. pontjában a páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikk (2) bekezdés a) pontja, valamint az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságoknak történő felügyeleti adatszolgáltatás formátuma, valamint az illetékes hatóságok közötti és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal folytatott együttműködés és információcsere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó, 2021. március 4-i (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

12. § Hatályát veszti az 57/2021. (XI. 24.) MNB rendelet.

Virág Barnabás s. k.,

a Magyar Nemzeti Bank alelnöke

1. melléklet az 54/2022. (XII. 2.) MNB rendelethez

Általános kitöltési előírások
1. Kapcsolódó jogszabályok
1.1. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.);
1.2. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.);
1.3. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.);
1.4. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebvt.);
1.7. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Fnytv.);
1.8. a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.);
1.9. a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.);
1.10. az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.);
1.11. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.);
1.12. a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok kezelésére vonatkozó előírásokról szóló 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet];
1.13. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebr.);
1.14. a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mvhr.);
1.15. az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övhr.);
1.16. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Evhr.);
1.17. az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Öbr.);
1.18. a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mbr.);
1.19. a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fnykr.);
1.20. a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet;
1.21. a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények szavatolótőke-szükségletének kiszámításáról szóló 461/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet;
1.22. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet;
1.24. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII.3.) NGM rendelet [a továbbiakban: 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet];
1.25. (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet;
1.26. (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet.
2. Rövidítések, fogalmak
A kitöltési előírásokban használt rövidítéseket és fogalmakat – külön magyarázat hiányában – az 1. pont szerinti jogszabályok által meghatározott módon kell érteni.
3. A felügyeleti jelentés formai követelményei
3.1. A felügyeleti jelentéssel egyidejűleg, elektronikus úton, pdf formátumban, kötelezően beküldendő file-okat az alábbi általános formai előírások figyelembevételével kell csatolni:
- a file név nem tartalmazhat szóközt, a megnevezésben az elválasztás egy aláhúzás karakterrel történik,
- a file név felépítése: törzsszám_vonatkozás vége_melléklet típusa.pdf.
A törzsszám az adatszolgáltató adószámának első nyolc karaktere.
A vonatkozás vége a tárgyidőszak záró napja, vagyis a negyedéves szöveges jelentés esetén az adott negyedév zárónapját kell feltüntetni 8 karakterrel, szóköz és pontok nélkül, pl. „20230331”, „20230630”. Az éves auditált felügyeleti jelentéssel egyidejűleg küldendő dokumentumok esetén a vonatkozás vége a mérleg fordulónapja, pl. a 2023. évre vonatkozóan: „20231231”.
A fentiek alapján például az éves beszámoló mellékletét képező kiegészítő melléklet fájl neve: xxxxxxxx_20231231_kiegmell.pdf.
A melléklet típusa az adott pénztár által az MNB felé elektronikusan megküldendő dokumentumok rövid megnevezését tartalmazza, melyek megtalálhatók a 2., 4., 6. és 8. melléklet összefoglaló táblájában.
3.2. Amennyiben a felügyeleti jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, akkor az adatszolgáltató a tábla első sorát nulla („0”) értékkel feltöltve küldi meg.
3.3. Amennyiben az adatszolgáltató módosító jelentést küld, azzal egyidejűleg tájékoztatja az MNB-nek az adott adatszolgáltató felügyeletét ellátó főosztályát a módosításról és annak indokairól.
A módosított jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az összegző sorokat is) a „Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni. A teljes jelentést (javított adatot nem tartalmazó, és a nemleges táblát is) ismételten meg kell küldeni.
Nem kell értéket beírni az ismétlő sorok mezőibe akkor, ha az adatszolgáltatónak nincs jelentenivalója, vagyis az ismétlő sor minden jelentett értéke nulla lenne.
Minden egyéb esetben értéket (legalább nullát) kell szerepeltetni a mezőben.
3.4. A táblák „Megnevezés” mezőibe az adatszolgáltató nem írhat adatot, szöveget.
A táblák szöveges mezőibe történő adatbevitelkor vessző karakter nem használható.
3.5. A pénznemben kifejezett adatokat – az adott táblában meghatározott, az adatok nagyságrendjére vonatkozó eltérő rendelkezés hiányában – ezer forintra kerekítve kell megadni.
3.6. Az (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti adatszolgáltatások, valamint a PEPP szöveges jelentés esetén a számadatokat tartalmazó táblázatokat xbrl, a szöveges információkat pdf formátumban kell megküldeni az MNB részére.
4. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei
4.1. A hatályos számviteli jogszabályok szerint az adatszolgáltatónak saját magának kell az adatgyűjtését, analitikáját, nyilvántartását megszervezni és gondoskodni arról, hogy minden egyes táblába csak bizonylattal alátámasztott, és az adatszolgáltató nyilvántartásaiban rögzített gazdasági eseményekről kerüljön be adat.
4.2. A felügyeleti jelentésben szereplő állományoknak – a magánnyugdíjpénztárak kivételével – meg kell egyezniük a negyedév végére lezárt mérleg tételek állományaival. A magánnyugdíjpénztárak felügyeleti jelentésében szereplő állományoknak (a napi vonatkozási idejű jelentések kivételével) meg kell egyezniük a hó végére lezárt mérlegtételek állományaival. Az éves jelentés sorait a könyvvizsgáló által ellenőrzött (auditált) mérlegadatok alapján kell az MNB részére megküldeni.
4.3. Az egyes (eszköz- és forrás-, illetve eredménykimutatási) tételek részletezése a Számv.tv., valamint az adott pénztártípusra vonatkozó speciális éves beszámoló készítési és könyvvezetési szabályoknak – így az Övhr., Mvhr., Evhr., illetve Fnykr. rendelkezéseinek – megfelelően történik.
4.4. A forgalmi típusú jelentéseknél a forintra átszámítás az ügylet napján érvényes árfolyammal történik, az intézmény számviteli politikájában lefektetetteknek megfelelően.
4.5. Az értékpapírok állományára vonatkozó jelentésekben az érvénytelen, valamint a lejárt értékpapírokat nem kell szerepeltetni.
4.6. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kivételével, az adatszolgáltatónak azonosító kódot kell képeznie az alábbi portfóliókra:
- választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztár esetében: választható portfóliónként, a szolgáltatási számlák portfóliójára, a működési portfólióra, a likviditási és kockázati portfólióra, valamint az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójára;
- nem választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztár esetében: az egyéni számlák portfóliójára, a szolgáltatási számlák portfóliójára, a működési portfólióra, a likviditási és kockázati portfólióra, valamint az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójára;
- egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár esetében: a fedezeti tartalék portfóliójára, a működési tartalék portfóliójára, a likviditási tartalék portfóliójára, valamint az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójára;
- magánnyugdíjpénztár esetében: választható portfóliónként, a szolgáltatási számlák portfóliójára, a működési portfólióra, a likviditási és kockázati portfólióra, valamint az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójára.
A felügyeleti jelentésben szereplő portfóliókat azonosító kód nyolc karakterből áll, mely szóközt, vesszőt és pontot nem tartalmazhat.
Az azonosító kód első két karaktere a szektor azonosítására szolgál – az önkéntes nyugdíjpénztár esetében „OP”, az egészségpénztár, az önsegélyező pénztár, az egészség- és önsegélyező pénztár esetében „EP”, a magánnyugdíjpénztár esetében „MP” – amelyet három, az adatszolgáltató nevének azonosítására szolgáló karakter, valamint egy három számjegyből álló kombináció követ, melynek legkisebb értéke „001”, legnagyobb értéke „999”.
A fentiek alapján lehetséges portfólió azonosító kód például ABC önkéntes nyugdíjpénztár esetében az „OPABC001”, ABC egészségpénztár esetében az „EPABC001”, ABC magánnyugdíjpénztár esetében „MPABC001”.
Ugyanazon portfóliót következetesen, mindig azonos kódszámmal kell jelölni a felügyeleti jelentésben. Új azonosító kódot kell képezni új választható portfólió bevezetése, legalább kettő választható portfólió egyesítése, vagy egy választható portfólió szétválasztása esetén. Megszűnt portfólió kódja ismételten nem használható fel.
A megképzett azonosító kódokról és azok változásáról a pénztárnak kötelezően tájékoztatnia kell a számára letétkezelést és vagyonkezelést végző intézményeket.

2. melléklet az 54/2022. (XII. 2.) MNB rendelethez

3. melléklet az 54/2022. (XII. 2.) MNB rendelethez

Az önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti jelentéseire vonatkozó részletes kitöltési előírások
I.
A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok
1. Kapcsolódó jogszabályok
A felügyeleti jelentés teljesítése során alkalmazandó jogszabályok körét az 1. melléklet 1. pontja határozza meg.
2. Fogalmak, rövidítések
2.1. Nagy pénztár: azon önkéntes nyugdíjpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves adatszolgáltatás tartalma alapján) meghaladja a 30 000 főt, vagy piaci értéken számított vagyona meghaladja a húszmilliárd forintot.
2.2. Közepes pénztár: azon önkéntes nyugdíjpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves adatszolgáltatás tartalma alapján) legalább 1001 fő és nem haladja meg a 30 000 főt, vagy piaci értéken számított vagyona meghaladja az ötmilliárd forintot és nem haladja meg a húsz milliárd forintot.
2.3. Kis pénztár: azon önkéntes nyugdíjpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves adatszolgáltatás tartalma alapján) nem haladja meg az 1000 főt, és piaci értékén számított vagyona nem haladja meg az ötmilliárd forintot.
2.4. A táblákban és a kitöltési előírásokban használt további fogalmak, rövidítések értelmezésére az 1. melléklet 2. pontjában foglaltak az irányadók.
3. A felügyeleti jelentés formai követelményei
A felügyeleti jelentés formai követelményeit az 1. melléklet 3. pontja határozza meg.
4. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei
A felügyeleti jelentés tartalmi követelményeit az 1. melléklet 4. pontja határozza meg.
II.
A napi jelentésre vonatkozó részletes szabályok
70OP Elszámolóegységek árfolyama
A tábla kitöltése
A pénztár e tábla kitöltésével teljesíti az Öpt. 40. § (8) bekezdésben foglaltakat.
A tábla oszlopai
1. oszlop: Portfólió azonosító kódja
A tábla ezen oszlopa a választható portfóliók azonosító kódját tartalmazza, amelynek kialakítását az 1. melléklet 4.6. pontja határozza meg.
III.
A havi jelentésre vonatkozó részletes szabályok
70L Önkéntes nyugdíjpénztárak havi pénz be- és kiáramlása
A tábla kitöltése
A tárgyidőszakban az az igénybejelentés tekintendő feldolgozottnak, amelyet a beérkezést követően a pénztár a nyilvántartásokban rögzít. Ha a tag nem jelölt meg konkrét összeget a kifizetési igényében, akkor azt az egyéni számlának az igény feldolgozásakor rendelkezésre álló, forintban kifejezett egyenlege alapján kell meghatározni, ideértve a kért összeg tőke és hozam szerinti megbontását is. Ha a tag nem jelölt meg konkrét összeget a kölcsönigényében, akkor azt az egyéni számlának az igény feldolgozásakor rendelkezésre álló, forintban kifejezett egyenlege alapján, az Öbr. 27. § (3) bekezdésében előírt 30%-os limitnek megfelelő értéken kell meghatározni.
A tábla oszlopai
1. oszlop: Tagok száma (fő)
Ebben az oszlopban kell kimutatni az egyes kifizetési jogcímeknek megfelelően az igénylő tagok számát. A 70L35 sorban azon tagok számát kell megadni, akiknek az egyéni számlájával szemben a pénztár a tárgyidőszakban érvényesítette a tagi kölcsön vissza nem fizetése miatti követelését.
A tábla sorai
70L1 Fedezeti tartalék összege
A fedezeti tartalék tárgyidőszak utolsó munkanapi állománya (napi záró, nettó piaci értéke). Napi eszközértékelésre nem kötelezett pénztár esetén a fedezeti tartalék legutóbbi piaci eszközértéke, korrigálva a napi cash-flow értékével.
70L21 Fedezeti tartalékon jóváírt, a tagok által fizetett tagdíjbevétel
Ezen a soron kell jelenteni a tárgyidőszakban ténylegesen befolyt, a fedezeti tartalékon jóváírt azon tagdíjak összegét (ideértve az egységes és a vállalt tagdíjon felüli tagi befizetéseket is), amely nem minősül munkáltatói tagdíj-hozzájárulásnak.
70L22 Fedezeti tartalékon jóváírt munkáltatói tagdíj-hozzájárulás
Itt kell kimutatni a ténylegesen befolyt, a tárgyidőszakban a fedezeti tartalékon jóváírt azon tagdíjak összegét (ideértve az egységes és a vállalt tagdíjon felüli befizetéseket is), amely munkáltatói tagdíj-hozzájárulásnak minősül.
70L23 Rendszeres támogatások, eseti adományok
A pénztárba rendszeres vagy eseti jelleggel, a támogató rendelkezése szerint a fedezeti tartalék javára jóváírt támogatás, adomány összegét kell itt megadni.
70L311 Tőkekifizetés
Ezen a soron kell kimutatni a várakozási idő letelte utáni, de még a felhalmozási időszakon belüli tőkekifizetésekre vonatkozó adatokat, ide nem értve a kilépő tagokra vonatkozó összegeket.
70L312 Hozamkifizetés
Ezen a soron kell kimutatni a várakozási idő letelte utáni, de még a felhalmozási időszakon belüli hozamkifizetésekre vonatkozó adatokat, ide nem értve a kilépő tagokra vonatkozó összegeket.
70L35 Lejárt tagi kölcsön értékének érvényesítése egyéni számla terhére
Ezen a soron kell kimutatni azt az összeget, amelyet az egyéni számlákkal szemben a pénztár a tárgyidőszakban érvényesített a tagi kölcsön vissza nem fizetése miatt, beleértve a kamatokat és a pénztárnak az ehhez kapcsolódó költségeit is.
IV.
A negyedéves jelentés tábláira és a szöveges értékelésre vonatkozó részletes szabályok
1. A negyedéves jelentés táblái
1.1. 71OA1 Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek
A tábla kitöltése
Ebben a táblában kell bemutatni a pénztár tárgyidőszaki bevételeit jogcímek és tartalékonkénti részletezésben.
A 71OA181 és 71OA182 sorok összegének megközelítően egyeznie kell a 71OA tábla egyes sorainak az alábbiak szerint számított értékével:
71OA181+71OA182 ≈ 71OA1101 (Tagi befizetés) + 71OA1103 (Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás) – 71OA1106 (Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés) + 71OA1107 (Utólag befolyt tagdíjak).
A tábla sorai
71OA1101 Tagi befizetés
Ezen a soron kell szerepeltetni az Öpt. 36. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott tagdíjnak a pénztár által a pénztártag részére nyújtandó nyugdíjszolgáltatások fedezetére szolgáló – a pénztártag számláján jóváírt – az alapszabályban meghatározott részét. Itt kell kimutatni azon összegeket is, amelyeket a pénztár által meghatározott befizetési rendhez igazodva rendszeresen és eseti jelleggel teljesít a tag.
71OA11011 Rendszeres tagdíj
Ebben a sorban kell megadni a tag által, a belépési nyilatkozatban vállalt befizetéseiből származó bevételeket, amelyeket a pénztár alapszabályban rögzített befizetési feltételek alapján a tag rendszeresen teljesített, és azokat a pénztári tartalékok között megosztotta.
71OA11012 Egyéb (eseti) befizetés
Itt kell kimutatni a tag által vállalt tagdíjfizetési kötelezettségén felül, eseti jelleggel teljesített tagi befizetések tartalékok közötti elszámolásának adatait.
71OA1102 Átlépő tagok által hozott tagi követelés
Ebben a sorban, a fedezeti tartalék bevételei között kell bemutatni a más pénztárból átlépő pénztártagok egyéni számlájának fedezetéül kapott pénzeszközöket.
71OA1103 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás
Itt kell bemutatni, a munkáltató és a pénztár által, a fizetési kötelezettség feltételeiről kötött szerződés alapján, a tag által vállalt tagdíj egy részének, vagy egészének átvállalt és jóváírt összegének tartalékok közötti megosztását.
71OA1104 Rendszeres támogatások, eseti adományok
A pénztárba rendszeres, vagy eseti jelleggel a támogató rendelkezése szerint tartalék javára jóváírt, az adott célra juttatott támogatás, adomány összegét kell itt megadni, figyelemmel az Öpt. 17. § (3) bekezdésére.
71OA1105 Az adóhatóság által átutalt összeg (a tag nyilatkozata alapján)
Ezen a soron, a fedezeti tartalék oszlopában kell kimutatni az adóhatóság által – a tag nyilatkozata alapján – átutalt teljes összeget.
71OA1109 Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele
Az immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítéséből származó bevételekből az alapszabályban (pénzügyi tervben) meghatározottak szerinti tartalékba helyezendő összegeket kell itt bemutatni.
71OA1110 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele
Itt kell kimutatni az Öpt. 2. § (4) bekezdés d) pontja szerint a pénztár alapszabályában alaptevékenységként megjelölt szolgáltatások szervezéséhez és nyújtásához kapcsolódóan, arra visszahatóan, a pénztár szolgáltatási kötelezettségén felül nyújtott szolgáltatások ellenértékét. Csak a működési tartalék javára számolható el a kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértékeként elszámolt bevétel.
71OA1111 Pénzügyi műveletek bevétele
A Számv.tv. 84. §-a szerinti jogcímeken elszámolt bevételeket kell ebben a sorban bemutatni, jogcímenkénti és tartalékonkénti bontásban.
71OA11111 Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
Ezen a soron kell kimutatni a bankbetétek, a hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok után a kamatfizetéskor kapott kamatokat, a diszkont értékpapírok eladásakor (beváltásakor) a vételár és névérték közötti különbözetből az eladásig (beváltásig) időarányosan járó összeget, továbbá a kamatozó értékpapírok eladásakor (beváltásakor) érvényesített kamatok összegét.
Kamatjellegű bevételként kell kimutatni a kamatfedezeti ügyletekkel kapcsolatos realizált nyereséget, továbbá az óvadéki repóügylet kapcsán, a repóba vevőnél a viszonteladási ár és a vételár közötti különbözet összegében realizált kamatot. Az óvadéki repó és a valódi penziós ügylettel kapcsolatban kapott kamatot csak az ügylet lejártakor lehet bevételként elszámolni. Kamatjellegű bevételként kell kimutatni a Számv.tv. 84. § (5) bekezdés f) pontja szerint a kamatfedezeti ügyletekkel kapcsolatos realizált nyereséget, az óvadéki repóügylet kapcsán a viszonteladási ár és a vételár közötti különbözet összegében realizált kamatot a repóba vevőnél, továbbá a kölcsönbe adott értékpapír után kapott kölcsönzési díjat.
Itt kell a kimutatni a tartósan adott kölcsönök, valamint a pénztár munkavállalói részére nyújtott lakás célú kölcsönök után kapott (járó) kamatok összegét is.
A kapott kamatokat és kamatjellegű bevételeket csökkentő tételeként kell kimutatni a kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (beszerzéskor elszámolt) összegét.
71OA11112 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek
Itt kell kimutatni a tulajdoni részesedést jelentő befektetések, valamint a hitelviszonyt megtestesítő, kamatozó értékpapírok és diszkont értékpapírok értékesítésekor, beváltásakor realizált, nyereségjellegű különbözeteket. Itt kell továbbá kimutatni az évente tőkét törlesztő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok törlesztésekor elszámolt nyereségjellegű különbözeteket, valamint a külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok értékesítésekor realizált árfolyamnyereséget is.
71OA11113 Befektetési jegyek realizált hozama
Ezen a soron kell kimutatni a befektetési jegyek nettó eszközértéke és névértéke közötti különbözet összegében kapott hozam összegét, továbbá a befektetési alapnak történt eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték különbözetében realizált hozamot.
71OA11114 Kapott osztalékok, részesedések
Ezen a soron kell kimutatni a befektetett eszköznek, illetve forgóeszköznek minősülő, tulajdoni részesedést jelentő befektetések (részvények, üzletrészek) után kapott osztalék, illetve kamatozó részvények után kapott kamat összegét.
71OA11115 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
Itt kell kimutatni a deviza- és valutakészletek forintra történő átváltásával kapcsolatos árfolyamnyereséget, valamint a külföldi pénzértékre szóló követelésekhez és kötelezettségekhez kapcsolódó, az adott üzleti évben pénzügyileg realizált árfolyamnyereséget.
Itt kell kimutatni a nem fedezeti célú elszámolási határidős és opciós ügyletekkel, valamint a nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletekkel kapcsolatban elszámolt nyereség összegét, a kapott opciós díjat. A fedezeti célú befektetések között nyilvántartott részesedések, részvények kibocsátójának – kiválás formájában történő – átalakulása során a kiváló gazdasági társaságtól térítés nélkül kapott részesedések, részvények forgalmi (piaci) értékét a fedezeti célú befektetésekkel kapcsolatos bevételek között, a részesedések, részvények átadásával egyidejűleg, a pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételeként kell elszámolni.
71OA11116 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
Ezen a soron kell kimutatni a tartós befektetési célú ingatlanok bérbeadásából származó bérleti díjak összegét, továbbá a tartós befektetési célú ingatlanok és a továbbértékesítési célra beszerzett ingatlanok eladási árának összegét. Itt kell továbbá kimutatni a fedezeti tartalékból vásárolt, a pénztár elhelyezésére szolgáló ingatlan hasznosítási díjaként a működés anyagjellegű ráfordításával szemben elszámolt összeget.
71OA111171 Időarányosan járó kamat
Ezen a soron kell kimutatni a forintban és devizában elhelyezett bankbetétek, valamint a kamatozó értékpapírok (ideértve a külföldi pénzértékre szóló kamatozó értékpapírokat is) tekintetében az utolsó kamatfizetéstől, a kibocsátástól az értékelés napjáig időarányosan járó kamat összegét, valamint a diszkont értékpapírok vételára és névértéke közötti különbözetből a tárgyidőszakra időarányosan jutó összeget.
71OA111172 Járó osztalék
Ezen a soron kell kimutatni a tulajdoni részesedést jelentő befektetések után az adózott eredményből járó összeget, valamint a kamatozó részvények után járó kamat összegét.
71OA111173 Devizaárfolyam-változásából adódó érték különbözet
Ezen a soron kell kimutatni a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza, továbbá a külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok negyedév végi és mérlegfordulónapi értékelésekor a devizában kifejezett piaci érték (a választott devizaárfolyamon átszámított forintértéke) és az eszköz könyv szerinti értéke közötti különbözetből a devizaárfolyam változásából adódó különbözet összegét.
71OA111174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
Ezen a soron kell kimutatni az értékpapírok piaci értéke (a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok felhalmozott kamattal csökkentett piaci értéke) és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét, továbbá a befektetési célú ingatlanok piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét.
71OA12 Hitel, kölcsön összegének igénybevétele
A működési tartalékra jóváírt hitelek, kölcsönök összegét, amelyek nem növelik ténylegesen a pénztárvagyont, ebben a sorban kell szerepeltetni.
71OA181 A tárgyidőszakban a pénztári tartalékokon jóváírt, a tagok által fizetett tagdíjbevétel
Ezen a soron kell jelenteni a ténylegesen befolyt, a tárgynegyedév első napjától a tárgynegyedév utolsó napjáig jóváírt azon tagdíjak összegét (ideértve az egységes és a vállalt tagdíjon felüli befizetéseket is), amely nem minősül munkáltatói tagdíj-hozzájárulásnak.
71OA182 A tárgyidőszakban a pénztári tartalékokon jóváírt munkáltatói tagdíj-hozzájárulás
Itt kell kimutatni a ténylegesen befolyt, a tárgynegyedév első napjától a tárgynegyedév utolsó napjáig jóváírt azon tagdíjak összegét (ideértve az egységes és a vállalt tagdíjon felüli befizetéseket is), amely munkáltatói tagdíj-hozzájárulásnak minősül.
1.2. 71OA2 Pénztári kiadások
A tábla kitöltése
Ebben a táblában kell bemutatni a pénztár tárgyidőszaki kiadásait, tartalékonkénti részletezésben.
A tábla sorai
71OA2101 Fedezeti tartalékot érintő kifizetések
A fedezeti tartalék terhére elszámolt tárgyidőszaki kiadásokat kell ebben a sorban kimutatni.
71OA210111 Egyösszegű szolgáltatások kifizetése
Ezen a soron kell kimutatni a pénztártag részére folyósított díjakkal, költségekkel (ha ilyet felszámít a pénztár) csökkentett egyösszegű nyugdíjszolgáltatás összegét, valamint az egyéni nyugdíj számlán lévő összeg meghatározott részének egyösszegű kifizetését, amennyiben erről az Öpt. 47. § (5) bekezdés b), e) vagy f) pontja szerint nyilatkozott a pénztártag.
71OA210112 Járadékszolgáltatások kifizetése
Itt kell kimutatni a pénztár által folyósított, szolgáltatási szabályzatban – alapszabályban – meghatározott járadékok összegét.
71OA21012 Egyéni számláról történő egyéb kifizetések
A 71OA210121-71OA210126 sorban feltüntetett kiadások összevont értékét kell ebben a sorban megadni.
71OA210121 Várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belüli kifizetés
71OA2101211 Ebből: Tőkekifizetés
Itt kell kimutatnia a pénztárnak a felhalmozási időszakban lévő tagok részére teljesített rész- vagy egész kifizetésből tőke jogcímen felvett, az adott negyedévben ténylegesen kifizetett összeget. A pénztárnak ezen a soron a tagok részére kifizetett díjakkal, költségekkel (ha ilyet számít fel a pénztár) csökkentett összeget kell kimutatni. (Az itt szereplő összegnek a személyi jövedelemadót is tartalmaznia kell.)
71OA2101212 Hozamkifizetés
Itt kell kimutatnia a pénztárnak a felhalmozási időszakban lévő tagok részére teljesített rész- vagy egész kifizetésből hozam jogcímen felvett, az adott negyedévben ténylegesen kifizetett összeget. A pénztárnak ezen a soron a tagok részére kifizetett díjakkal, költségekkel (ha ilyet számít fel a pénztár) csökkentett összeget kell kimutatni.
71OA210122 Más pénztárba történő átlépő tag által elvitt fedezet
Itt kell kimutatni azokat a díjakkal, költségekkel csökkentett összegeket (ha ilyet felszámít a pénztár), amelyeket a tag egyéni számlájáról a pénztár a tag átlépése miatt a befogadó pénztárba átutalt.
71OA210123 Tagdíj nemfizetése miatti jogviszony megszűnésből adódó kifizetés
Ezen a soron a várakozási idő letelte utáni, a tagdíj nemfizetése miatti jogviszony megszűnéséből adódó, a tagok részére teljesített kifizetéseket kell jelenteni.
71OA210124 Kilépés miatti kifizetés
Ezen a soron kell jelenteni a várakozási idő letelte után kilépő tagok részére teljesített kifizetések összegét.
71OA210125 Lejárt tagi kölcsön értékének érvényesítése egyéni számla terhére
Itt kell kimutatni azon lejárt tagi kölcsönök hátralékának (pénztári költségekkel növelt) összegét, amelyet a pénztár erre vonatkozó felszólítása ellenére sem fizetett vissza a tag, és ezt az összeget a pénztár az Öbr. 27. § (6) bekezdése, illetve az alapszabály előírásai szerint a tag egyéni nyugdíjszámlájával szemben – legkésőbb a kölcsön lejáratától számított 180 napon belül – érvényesítette a tárgyidőszakban.
71OA210126 Felszámított költségek
Ezen a soron kell kimutatni a 71OA21012 Egyéni számláról történő egyéb kifizetésekkel kapcsolatban felmerült költségeket.
71OA210213 Kommunikációs költségek
Ezen a soron kell jelenteni a tárgyidőszak folyamán a pénztárnál felmerülő posta, telefon és fax költségeket.
71OA210217 Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások
Ezen a soron kell jelenteni az MNB által kiszabott felügyeleti bírság összegét is, a Számv.tv. 81. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
71OA2103 Pénzügyi műveletek ráfordításai
A pénzügyi műveletek ráfordításainak elszámolásánál a Számv.tv. 85. § vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.
71OA210301 Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések
Ezen a soron kell kimutatni a rövid lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott hitelek és kölcsönök után fizetett, fizetendő (esedékes) kamat összegét.
71OA210302 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
Ezen a soron kell szerepeltetni a tulajdoni részesedést jelentő befektetések (részvények, üzletrészek) értékesítésekor az értékesített befektetés eladási ára és könyv szerinti értéke közötti – veszteségjellegű – különbözetet, valamint a hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok értékesítésekor, beváltásakor az eladási árban lévő kamattal, diszkont értékpapírnál a vételár és a névérték közötti különbözetnek az eladás (beváltás) időpontjáig időarányosan meghatározott összegével csökkentett eladási ára és könyv szerinti értéke közötti – veszteségjellegű – különbözetet. Itt kell továbbá kimutatni az évente tőkét törlesztő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok törlesztésekor elszámolt, veszteségjellegű különbözeteket, a külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok értékesítésekor realizált árfolyamveszteséget, valamint a térítés nélkül átadott befektetett eszközök között kimutatott, működési célú részesedések nyilvántartás szerinti értékét is.
71OA210303 Befektetési jegyek realizált vesztesége
Ezen a soron kell kimutatni a befektetési jegyek befektetési alapnak történő eladásakor, beváltásakor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték különbözetében realizált veszteséget.
71OA210304 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása
Ezen a soron kell kimutatni a deviza- és valutakészletek forintra történő átváltásával kapcsolatos árfolyamveszteséget, a külföldi pénzértékre szóló követeléshez és kötelezettséghez kapcsolódó, az adott üzleti évben realizált árfolyamveszteséget. Itt kell továbbá kimutatni a nem fedezeti célú elszámolási határidős és opciós ügyletekkel, valamint a nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletekkel kapcsolatban elszámolt veszteség összegét, a – nem befektetési célú értékpapír beszerzéssel összefüggésben – fizetett opciós díjat.
71OA210305 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások
Ezen a soron kell kimutatni a tartós befektetési célú, bérbe adott ingatlanok fenntartásával, működtetésével összefüggésben felmerült költségek – nem a bérbevevő által viselt – összegét, valamint az elszámolt értékcsökkenési leírás összegét. Itt kell továbbá kimutatni a tartós befektetési célú ingatlanok és a továbbértékesítés céljára beszerzett ingatlanok eladáskori könyv szerinti értékét.
71OA210306 Vagyonkezelői, letétkezelői díjak
Ezen a soron kell kimutatni a pénztár befektetési tevékenységével összefüggésben felmerült vagyonkezelői díjak, letétkezelői díjak összegét.
71OA21030611 ebből: Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség
Itt kell kimutatnia a pénztárnak a vagyonkezeléssel összefüggő díjak azon részét, amelyek a saját vagyonkezeléssel kapcsolatban merültek fel. A befektetések vagyonarányos költségei között számolhatók el a pénztári eszközök befektetését – részben vagy egészben – saját maga kezelő pénztárnál az e tevékenységet kizárólagosan végző, munkaviszony keretében foglalkoztatott személyek alkalmazásából fakadó személyi jellegű költségek és azok közterhei, a teljes pénztári vagyon és a saját kezelésű vagyon arányában. Erről a pénztárnak a hozamfelosztási szabályzatában kell rendelkeznie. Amennyiben a pénztár saját kezelésű vagyonrésze az 1 milliárd forintot meghaladja, akkor a fenti költségek teljes egészében elszámolhatók a befektetések vagyonarányos költségei között.
71OA21030612 ebből: Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj
Itt kell kimutatni a vagyonkezelési tevékenységgel összefüggésben a pénztár által a vagyonkezelőknek fizetett alap- és sikerdíjak összegét. Elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszert alkalmazó pénztár esetén a vagyonkezelői díjat naponta el kell határolni, míg a sikerdíj elhatárolását havonta kell elvégezni.
71OA2103062 Letétkezelés díjai
Itt kell kimutatni a pénztár által a letétkezelő részére kifizetett díj összegét. Elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszert alkalmazó pénztár esetén a letétkezelői díjat naponta el kell határolni.
71OA210307 Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások
Ezen a soron kell kimutatni a pénztár befektetési tevékenységével összefüggésben felmerült, korábban nem nevesített ráfordítások, pl. értéktári szolgáltatásokért fizetett díjak, brókeri jutalék összegét.
71OA22 Tartalékok közötti átcsoportosítás
Itt kerülnek kimutatásra a tartalékok egymás közötti elszámolásaiból, visszapótlási kötelezettséggel, illetve végleges, de valódi pénzügyi kiadást nem jelentő tételek.
Elkülönítetten kell kimutatni a pénztár közgyűlése határozatában összegszerűen megszavazott átcsoportosítások összegét is.
1.3. 71OA3 Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása
A tábla kitöltése
Ezt a táblát csak abban az esetben kell kitölteni, ha a tárgyidőszakban a függő tételek átlagos állománya meghaladja a 100 millió Ft-ot.
A tábla sorai
71OA321 Azonosítatlan, munkáltatóhoz nem rendelhető, egyéni számlára fel nem osztható függő befizetések
Ezen a soron kell kimutatni a pénztár elszámolási betétszámláján jóváírt, de pénztári tartalékokra fel nem osztható, azonosítatlan, munkáltatóhoz nem rendelhető, egyéni számlára fel nem osztható befizetések állományát.
71OA322 Azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhető, de egyéni számlára fel nem osztható függő befizetések
Ezen a soron kell kimutatni a pénztár elszámolási betétszámláján jóváírt, de pénztári tartalékokra fel nem osztható, azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhető, de egyéni számlára fel nem osztható befizetések állományát.
71OA323 Pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések
Ezen a soron kell kimutatni a pénztár elszámolási betétszámláján jóváírt, pénztártaghoz nem rendelhető (pénztártagot nem megillető téves, visszautalásra váró) és egyéb függő befizetések állományát.
71OA33 A 71OA31-ből a tárgyidőszakban azonosított állomány
Ezen a soron kell jelenteni a tárgyidőszak elején fennálló azonosítatlan függő befizetések és azok hozamából (71OA31) a tárgyidőszak folyamán azonosított befizetések állományát.
1.4. 71OB Pénztári hozamok alakulása
A tábla sorai
71OB1 Befektetési tevékenység bevételei
A befektetési tevékenység bevételei között a működési célú, likviditási és kockázati tartalékokra, valamint a fedezeti tartalékokra elszámolt bevételeket együttesen kell kimutatni.
71OB2 Befektetési tevékenység ráfordításai
A befektetési tevékenység ráfordításai között a működési célú, likviditási és kockázati tartalékra, valamint a fedezeti tartalékokra elszámolt ráfordításokat együttesen kell kimutatni.
71OB3 Befektetési tevékenység eredménye
Itt kell kimutatni a 71OB1 és a 71OB2 sorban kimutatott bevételek és ráfordítások különbözeteként elszámolt, a 71OB31, 71OB32 és 71OB33 sorban részletezett pénztári nettó hozamok együttes összegét.
71OB31 Működési célú portfólió hozama
Ezen a soron kell kimutatni a pénztár működési célú befektetési tevékenységével kapcsolatos realizált bevételek és ráfordítások különbözetének összegét, valamint a működési portfólió értékelési különbözetét.
71OB32 Fedezeti célú portfólió hozama
Ezen a soron kell kimutatni a pénztár fedezeti célú befektetési tevékenységével kapcsolatos realizált bevételek és ráfordítások különbözetét, valamint a fedezeti célú portfólió értékelési különbözetét egyéni számla és szolgáltatási tartalék bontásban.
71OB33 Likviditási célú portfólió hozama
Ezen a soron kell kimutatni a pénztár likviditási és kockázati célú befektetési tevékenységével kapcsolatos realizált bevételek és ráfordítások különbözetének összegét, a likviditási tartalék portfóliójának az értékelési különbözetét, az azonosítatlan befizetésekre jutó realizált hozamot és értékelési különbözetet.
1.5. 71OC Működési és kiegészítő vállalkozási tevekénység eredménye
A tábla kitöltése
A pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenységének eredményeként kell kimutatni a pénztár működési tevékenységével kapcsolatban a tárgyévben elszámolt bevételek és – a kiemelt jogcímek szerint részletezett – költségek, ráfordítások különbözetének összegében kimutatott szokásos működési tevékenység eredménye, a működési célú befektetési tevékenység eredménye, a rendkívüli eredmény, valamint a kiegészítő vállalkozási tevékenység adófizetési kötelezettséggel csökkentett eredménye együttes összegét.
A tábla sorai
71OC01 Működési célú bevételek
Itt kell kimutatni az Övhr. 3. melléklet szerinti Eredménykimutatás A) 10. sorában feltüntetett működési célú bevételek összegét.
71OC03 Szokásos működési tevékenység eredménye
Itt kell kimutatni az 71OC1 és 71OC2 sorban feltüntetett bevételek, valamint költségek és ráfordítások különbözetét.
71OC06 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei
Itt kell kimutatni az Öpt. 2. § (4) bekezdés d) pontja szerinti tevékenységből származó bevételek összegét.
71OC07 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai
Itt kell kimutatni az Öpt. 2. § (4) bekezdés d) pontja szerinti tevékenységgel összefüggésben felmerült – közvetlen, illetve közvetett – költségek és ráfordítások összegét.
71OC08 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye
Itt kell kimutatni a 71OC06 és 71OC07 sorban feltüntetett bevételek és ráfordítások különbözetét.
71OC09 Adófizetési kötelezettség
Itt kell kimutatni a pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységének eredménye után fizetendő társasági adó összegét.
71OC10 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye
Ezen a soron kell kimutatni a pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenysége eredményének adófizetéssel csökkentett együttes összegét (71OC03 + 71OC05+71OC08 - 71OC09).
1.6. 71OD Tagokkal szembeni kötelezettségek állampolgárság szerinti megoszlása
A tábla kitöltése
Ezt a táblát csak abban az esetben kell kitölteni, ha a tárgyidőszakban a pénztár nyilvántartásában legalább egy külföldi állampolgár szerepel. A táblában állampolgárság szerinti megbontásban kell szerepeltetni a pénztártagok számát és a pénztártagokkal szembeni kötelezettségeket.
A tábla oszlopai
1. oszlop: Országkód
Annak az országnak az ISO 3166 nemzetközi szabvány szerint meghatározott kétbetűs kódja, amelyikben a pénztártag állampolgársággal rendelkezik. Kettős vagy többes állampolgárság esetén a pénztártag állandó lakóhelye szerinti országot kell alapul venni.
2. oszlop: Taglétszám időszak végén
A pénztártagok számát az állampolgárságuk szerinti országonként összesítve kell feltüntetni.
3. oszlop: Kötelezettség összege időszak végén
A felhalmozási időszakban lévő, a tárgyidőszak utolsó napján is tagsági jogviszonnyal rendelkező pénztártagnak a pénztár felé fennálló követelésének összesített értékét kell feltüntetni, a tárgyidőszak végére vonatkozóan. Szolgáltatást igénybe vevő pénztártag esetében az egyéni számlán nyilvántartott egyenleg mellett a szolgáltatási tartalékba átvezetett egyenleg is beleértendő.
1.7. 71OE Statisztikai adatok
A tábla sorai
71OE011: ebből: a negyedéves jelentés fordulónapja és a tárgynegyedévet követő hónap 25. napja között könyvelt tételek
Ezen a soron azokat a tételeket kell kimutatni, amelyek a tárgynegyedévre vonatkozóan, de az azt követő hónap 25. napja között folytak be a pénztárhoz, illetve kerültek kifizetésre és lekönyvelésre.
71OE04 Tartaléktőke
Ezen a soron a tartaléktőke tárgyidőszaki záró állományát, a tárgyévi működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye nélkül kell szerepeltetni.
71OE05 Tagi lekötéssel érintett összeg
Itt kell kimutatnia a pénztárnak az Öpt. 47. § (7) bekezdése alapján, a tagok által lekötött összeget.
71OE06 Tagi lekötéssel rendelkező tagok száma (fő)
Itt kell kimutatnia a pénztárnak azon pénztártagok számát, akiknek az Öpt. 47. § (7) bekezdése szerint tagi lekötése áll fenn a negyedév fordulónapján. (Ha egy tagnak több tagi lekötése van, azt egynek kell tekinteni.)
71OE07 Megszűnt tagi lekötések száma
Itt kell kimutatnia a pénztárnak azon tagok tagi lekötéseinek negyedév fordulónapján kimutatott számát, akik korábban tagi lekötéssel rendelkeztek, azonban e tagi lekötés – az alább részletezett okok miatt – már megszűnt.
71OE071 Hitelszerződés feltételeinek teljesítésével
Itt kell kimutatnia a pénztárnak azon tagi lekötések számát, amelyek törlését a pénztárnál a tag, a tag halála esetén a kedvezményezett kezdeményezett a tagi lekötéssel biztosított követelés megszűntének egyidejű igazolása mellett. Ez azt jelenti, hogy a tagi lekötéssel fedezett kötelezettséget a tag vagy kedvezményezettje kiegyenlítette.
71OE072 Hitelezői igényérvényesítéssel
Itt kell kimutatnia a pénztárnak azon tagi lekötések számát, amelyek törlését a pénztárnál a hitelszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén a tagi lekötés jogosultja kezdeményezett a tagi lekötéssel biztosított követelés megszűntének egyidejű igazolása mellett. Ez azt jelenti, hogy a tagi lekötéssel fedezett kötelezettséget a tag, vagy kedvezményezettje nem egyenlítette ki, ezért a hitelintézet azt érvényesítette.
71OE08 Tagi kölcsön összege
Itt kell kimutatnia a pénztárnak a tagok részére nyújtott tagi kölcsön összegét.
71OE081 ebből: lejárt tagi kölcsön összege
Itt kell kimutatni a pénztárnak azon lejárt tagi kölcsönök összegét, amelyet a pénztár alapszabálya lejárt tagi kölcsönnek minősít. Amennyiben a pénztártag a tagi kölcsönt az alapszabályban meghatározott feltételek szerint, a pénztár erre vonatkozó felszólítása ellenére sem fizeti vissza, a hátralék összegét, valamint a pénztár költségeit a tag egyéni nyugdíjszámlájával szemben – legkésőbb a kölcsön lejáratától számított 180 napon belül – érvényesítheti. A pénztárnak az egyéni számlával szemben már érvényesített tagi kölcsönök összegét (azaz a már kiegyenlített tagi kölcsönöket) nem kell kimutatnia.
71OE091 ebből: lejárt tagi kölcsönnel rendelkező tagok száma (fő)
Itt kell kimutatnia a pénztárnak azon tagok számát, akik tagi kölcsönét a pénztár alapszabálya lejártnak minősítette és azt a tag nem fizette vissza, vagy a pénztár a taggal szemben nem érvényesítette.
71OE10 A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma (fő)
Ebben a sorban kell kimutatni azon tagokat, akiket a pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősít. Eltérő rendelkezés hiányában azon (felhalmozási időszakban lévő, illetve már nyugdíjas, de további tagdíjfizetési kötelezettséget vállaló) tagok, akik tagdíjfizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget. Amennyiben a pénztárnál az éves tagdíjfizetési lehetőség adott, és így a pénztár évente csak egyszer állapítja meg a tagdíjat nem fizetők számát, akkor azt a negyedik negyedévben kell jelenteni, a többi negyedévben a mezőt üresen kell hagyni.
71OE12 Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok száma (fő)
Itt kell kimutatni azon tagok számát, akik kifizetés igénybevételére jogosultak (azaz a 10 éves felhalmozási idejük lejárt), vagy egy éven belül jogosulttá válnak (azaz egy éven belül elérik a 10 éves felhalmozási időt, vagy egy éven belül nyugdíjszolgáltatásra válnak jogosulttá). Amennyiben a tag részkifizetést vett igénybe a 10 éves várakozási idő lejárta után, akkor is e sorban kell szerepeltetni, mivel bármikor megszüntetheti tagsági jogviszonyát.
71OE14 Hozamkifizetésben részesült tagok száma (fő)
Itt kell kimutatnia a pénztárnak azon tagok számát, akik a várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belül csak hozamkifizetésben részesültek. Azon tagokat, akik hozam és tőkekifizetésben is részesültek a tőkekifizetésben részesült tagok között kell feltüntetni.
71OE15 Tőkekifizetésben részesült tagok száma (fő)
Itt kell kimutatnia a pénztárnak azon tagok számát, akik a várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belüli mind tőke, mind hozamkifizetésben részesültek (egyszerre volt tőke és hozamkifizetés is). A tagi lekötés miatt érvényesített, egyéni számlát érintő csökkenést nem itt kell kimutatni. Amennyiben a kifizetésre két negyedévben kerül sor, akkor két negyedévben kell itt adatot szerepeltetni a kifizetésről.
71OE18 Pénztári alkalmazottak létszáma (fő)
A pénztári alkalmazottak statisztikai állományi létszámán túl, tartalmazza a nyilvántartó alkalmazásában álló, pénztár részére nyilvántartási feladatokat ellátó személyek számát is. Ha egy alkalmazott több pénztár részére is ellát feladatot, akkor a munkaidő-ráfordítás arányában kell az egyes pénztárak létszámánál figyelembe venni.
1.8. 71OF Taglétszám alakulása
A tábla kitöltése
A hat hónapon túli egységes tagdíjfizetési elmaradást aszerint kell megállapítani, hogy a tagok a hat hónapra jutó egységes tagdíj összegét megfizették-e 12 hónap vonatkozásában, az aktuális tárgynegyedévet is figyelembevéve. Példa a hat hónapon túli egységes tagdíjfizetési elmaradás számítására: T=(x–y)/z, ahol
- x: a pénztártag részére megállapított, a vonatkozási időszakra (12 hónapra, illetve ennél rövidebb ideje fennálló tagság esetén a tagsági jogviszony kezdetétől a tárgynegyedév végéig terjedő időszakra) fizetendő egységes tagdíjak összege,
- y: a pénztártag részére megfizetett, a vonatkozási időszakra jóváírt tagdíjak összege,
- z: a pénztártag részére megállapított, egy hónapra jutó egységes tagdíj összege (amennyiben a vonatkozási időszak alatt az egységes tagdíj összege változott, az érvényességi időszakok súlyozásával átlagos tagdíj számítandó).
Abban az esetben, ha a T értéke hatnál kisebb vagy egyenlő, akkor a pénztártag aktívnak, minden más esetben a pénztártag passzívnak minősítendő.
A tábla sorai
71OF21 Új belépő
Ezen a soron kell jelenteni azon új belépő tagok számát, akik tagsági viszonya az Öpt. 11. § (2) és (4) bekezdése alapján a pénztárnál létrejön a tárgyidőszakban, továbbá azon tagok számát, akik a Bit. 445/A. § (1) bekezdése szerint a kölcsönös biztosító egyesületből átlépnek.
71OF221 Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárból
Ezen a soron kell jelenteni azon átlépő tagok számát, akik tagsági jogviszonya az Öpt. 11. § (2) és (4) bekezdése alapján a befogadó pénztárnál létrejön a tárgyidőszakban. Az átlépő tagokat csak egy negyedévben kell átlépőként jelenteni, abban az esetben is, ha az átlépés lebonyolítása több negyedévet érint. Szintén ezen a soron kell jelenteni a pénztár átalakulása esetén a jogelőd intézmény(ek)től átkerülő új tagokat.
71OF222 Átlépő önsegélyező pénztárból
Ezen a soron kell kimutatni az önsegélyező pénztárból átlépő tagokat.
71OF311 Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba
Ezen a soron kell jelenteni azon átlépő tagok számát, akik tagsági jogviszonya az Öpt. 15. § (1) bekezdés d) pontja szerint megszűnik a tárgyidőszakban. Az átlépő tagokat csak egy negyedévben kell átlépőként jelenteni, abban az esetben is, ha az átlépés lebonyolítása több negyedévet érint.
71OF41 Aktív taglétszám
Ezen a soron kell jelenteni, az időszak végi taglétszámból azon tagok számát, akik a rendszeres egységes tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget téve (azaz nincs 6 hónapon túli egységes tagdíjfizetési elmaradásuk), a pénztár aktív tagjai, ideértve a nyugdíjkorhatárt elért tagokat is, függetlenül attól, hogy megtették-e az Öpt. 47. § (5) bekezdés c) vagy e) pontja szerinti nyilatkozatot.
71OF412 Nyugdíjszolgáltatásra már jogosultak
Ezen a soron kell jelenteni az időszak végi taglétszámból azon tagok számát, akik nyugdíjszolgáltatásra már jogosultak – ideértve az Öpt. 47. § (5) bekezdés c) vagy e) pontja szerint rendelkező, és nem rendelkező tagokat egyaránt –, és eleget tettek a rendszeres egységes tagdíjfizetési kötelezettségüknek (azaz nincs 6 hónapon túli egységes tagdíjfizetési elmaradásuk).
71OF42 Passzív taglétszám
Ezen a soron kell jelenteni az időszak végi taglétszámból azon tagok számát, akik a rendszeres egységes tagdíjfizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget (azaz 6 hónapon túli egységes tagdíjfizetési elmaradásuk van), ideértve a nyugdíjkorhatárt elért tagokat is, függetlenül attól, hogy megtették-e az Öpt. 47. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
71OF421 Nyugdíjszolgáltatásra még nem jogosultak
Ezen a soron kell jelenteni az időszak végi taglétszámból azon tagok számát, akik nyugdíjszolgáltatásra még nem jogosultak, és akik a rendszeres egységes tagdíjfizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget (azaz 6 hónapon túli egységes tagdíjfizetési elmaradásuk van).
71OF422 Nyugdíjszolgáltatásra már jogosultak
Ezen a soron kell jelenteni az időszak végi taglétszámból azon tagok számát, akik nyugdíjszolgáltatásra már jogosultak – ideértve az Öpt. 47. § (5) bekezdése szerint rendelkező, és nem rendelkező tagokat egyaránt –, és nem tettek eleget a rendszeres egységes tagdíjfizetési kötelezettségüknek (azaz 6 hónapon túli egységes tagdíjfizetési elmaradásuk van).
71OF4221 Öpt. 47. § (5) bekezdés c) vagy e) pontja szerint rendelkeztek (tagdíjat nem fizetők)
Ezen a soron kell jelenteni az időszak végi taglétszámból azon tagok számát, akik nyugdíjszolgáltatásra már jogosultak, az Öpt. 47. § (5) bekezdés c) vagy e) pontja szerint nyilatkoztak, és rendszeres egységes tagdíjfizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget (azaz 6 hónapon túli egységes tagdíjfizetési elmaradásuk van).
71OF42211 ebből: járadékszolgáltatást kapott
Ezen a soron kell jelenteni a 71OF4221 soron jelentett tagok közül azon tagokat, akik az Öpt. 47. § (5) bekezdés e) pontja szerint rendelkeztek, megtakarításuk egy részét járadék formájában vették igénybe, és járadékot számukra a tárgyidőszakban is folyósítottak.
71OF4222 Öpt. 47. § (5) bekezdés a), b), d) és f) pontja szerint rendelkeztek
Ezen a soron kell jelenteni az időszak végi taglétszámból azon tagok számát, akik nyugdíjszolgáltatásra már jogosultak, és az Öpt. 47. § (5) bekezdés a), b), d) vagy f) pontja szerint nyilatkoztak, kivéve azon tagokat, akik az Öpt. 47. § (5) bekezdés a) pontja szerint nyilatkoztak, és egyösszegű szolgáltatásként felvették a teljes megtakarításukat. Ezen tagokat a 71OF32 Szolgáltatásban részesült soron kell szerepeltetni.
71OF42221 ebből: járadékszolgáltatást kapott
Ezen a soron kell jelenteni a 71OF42221 soron jelentett tagok közül azon tagokat, akik az Öpt. 47. § (5) bekezdés a), b) vagy f) pontja szerint rendelkeztek, és számukra a tárgyidőszakban járadékot szolgáltattak.
1.9. 71OI Elszámolóegységek alakulása
A tábla kitöltése
Ebben a táblában szerepeltetni kell a választható portfóliókat és a függő portfóliót. A táblában külön kell feltüntetni az előző negyedév záró, pénztárnál nyilvántartott elszámolóegység számát és árfolyamát és a kettő szorzataként az előző negyedéves pénztárnál nyilvántartott záró nettó piaci értéket, valamint a tárgynegyedév záró elszámolóegység számát és árfolyamát és a kettő szorzataként a tárgynegyedéves záró nettó piaci értéket.
A tábla oszlopai
1. oszlop: Portfólió azonosító kódja
A tábla ezen oszlopa a portfólió azonosító kódját tartalmazza, amelynek képzését az 1. melléklet 4.6. pontja határozza meg.
1.10. 71OL A pénztári vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása és arra számított bruttó, nettó és referencia hozamráták alakulása
A tábla kitöltése
A táblát minden pénztárnak ki kell töltenie, függetlenül attól, hogy működtet-e választható portfóliós rendszert vagy sem.
A táblában be kell mutatni a vagyonkezelő által kezelt, a vagyonkezelésbe ki nem helyezett, pénztár által kezelt vagyont, valamint az Öbr. 15. § (4) bekezdése szerinti saját vagyonkezelésnek nem minősülő tevékenység keretében kezelt vagyont. Amennyiben egy adott portfólió vagyonkezelése megosztva történik a pénztár és más vagyonkezelők között, akkor az adott portfóliót ugyanazzal az azonosító kóddal, de vagyonkezelőnként külön sorban kell feltüntetni.
A válaszható portfóliós rendszert nem működtető pénztár esetében az egyéni számlák portfóliójára vonatkozó adatokat az 1. portfólióra vonatkozóan kell megadni.
Amennyiben a pénztár a szolgáltatási portfóliók tekintetében nem alkalmaz semmilyen szétválasztást, megosztást, akkor a szolgáltatási számlák portfóliója alatt csak az 1. portfólióra vonatkozóan kell az adatokat megadnia.
A tábla oszlopai
1. oszlop: Portfólió azonosító kódja
A tábla ezen oszlopa a portfólió azonosító kódját tartalmazza, amelynek képzését az 1. melléklet 4.6. pontja határozza meg.
3. oszlop: Vagyonkezelő LEI-kódja
Elsődlegesen az intézmény ISO 17442 nemzetközi szabvány szerint meghatározott kódja [LEI/Legal Entity Identifier (20 karakter)]. Ha az intézmény nem rendelkezik LEI-kóddal, akkor az ISO 9362 nemzetközi szabvány szerint meghatározott kód [SWIFT/Bank Identifier Code (11 karakter)]. A saját vagyonkezelésében lévő portfólió esetén a pénztár LEI-kódját, ennek hiányában a törzsszámát kell megadni.
5. oszlop: Vagyonkezelési alapdíj (%)
A tárgyidőszak utolsó napján hatályos vagyonkezelési szerződésben százalékos formában meghatározott vagyonkezelési alapdíj.
6. oszlop: Tárgyidőszaki vagyonkezelési alapdíj alapját képező pénztári vagyon összege (ezer forint)
A vagyonkezelő által kiállított – vagyonkezelésre vonatkozó – számlában (vagy annak alátámasztásában) feltüntetett, a pénztár által felülvizsgált és elfogadott érték. Ezen érték képezi a pénztár felé kiállított számlában szereplő, fizetendő díj alapját és egyértelműen meghatározható kell, hogy legyen a pénztár és a vagyonkezelő között portfóliókezelésre létrejött szerződés alapján. Abban az esetben, ha a tárgyidőszakban nem került megállapításra a tárgyidőszaki vagyonkezelési alapdíj alapját képező pénztári vagyon összege, akkor a mezőt nulla („0”) értékkel kell feltölteni.
Amennyiben az elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszert működtető pénztár az előző napi bruttó záró vagyon alapján naponta elhatárolja a vagyonkezelési alapdíjat, akkor a negyedévre vonatkozó, a vagyonkezelési alapdíj vetítési alapját képező vagyon ezeknek a bruttó záró vagyonok összegének a tárgynegyedév napjainak számával osztott értéke.
7. oszlop: Tárgyidőszaki átlagos kezelt vagyon alapján kiszámlázott vagyonkezelési alapdíj (ezer forint)
A vagyonkezelő által kiállított – vagyonkezelésre vonatkozó – számlában feltüntetett, a pénztár által felülvizsgált és elfogadott – fizetendő – összeg. Az ebben az oszlopban feltüntetett összeg az adott portfólióra vonatkozó vagyonkezelési alapdíjat kell, hogy tartalmazza, az egyéb díjakat (pl. sikerdíj, KELER Zrt.-nek fizetett díj, egyéb áthárított tranzakciós költség) nem. Abban az esetben, ha az éves elszámolás alapján a vagyonkezelő a korábban kiszámlázott vagyonkezelési alapdíj visszatérítésére kötelezett, úgy a visszatérítés összegét negatív előjellel kell jelenteni. Abban az esetben, ha a tárgyidőszakban nem került kiszámlázásra vagyonkezelési díj, akkor a mezőt nulla („0”) értékkel kell feltölteni.
8. oszlop: Tárgyidőszakban kiszámlázott sikerdíj (ezer forint)
A vagyonkezelő által kiállított – vagyonkezelésre vonatkozó – számlában feltüntetett, a pénztár által felülvizsgált és elfogadott – fizetendő – sikerdíj.
9. oszlop: Pénztári vagyon összege (ezer forint)
A negyedév végi állomány piaci értéken, vagyonkezelőnként.
A tábla sorai
71OL1 Fedezeti tartalék
A „Portfólió azonosító kódja” és a „Portfólió megnevezése” oszlopokat abban az esetben kell kitölteni, ha a pénztár nem működtet külön portfóliót a szolgáltatási szakaszban lévő tagok számára.
1.11. 71ON A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójának befektetési eredménye
A tábla kitöltése
A táblát csak a nagy pénztárnak kell kitöltenie. Ebben a táblában a pénztár tagi követelések fedezetét képező befektetésein, ezen belül a vagyonkezelésbe adott és saját befektetett eszközein, valamint az azonosítatlan (függő) befizetések befektetésein elért, nettó hozamot kell bemutatni, eszközcsoportonkénti bontásban.
A tábla sorai
71ON12 Értékpapírok
Valamennyi befektetési jegyet és kockázati tőkealap-jegyet itt kell figyelembe venni, még akkor is, ha ingatlanba történő befektetés van mögöttük.
A 71ON19 Követelés értékpapír-ügyletekből és a 71ON20 Kötelezettség értékpapír-ügyletekből sort az Övhr. 30. §-a alapján a devizára szóló értékpapírokhoz kapcsolódó követelések és kötelezettségek értékelése vonatkozásában kell kitölteni.
1.12. 71OR Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedésének megoszlása a tárgyidőszak végén
A tábla kitöltése
Ebben a táblában azokat a közvetlen, más vállalkozásokban fennálló tulajdonosi részesedéseket kell bemutatni vállalkozások szerinti bontásban, amelyek a pénztár működési tartalékát érintik.
1.13. 71OS Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek
A tábla kitöltése
A táblában az időszak végén fennálló követelések és kötelezettségek közül azokat kell feltüntetni, amelyek nem tagokkal, munkáltatói tagokkal, támogatókkal szembeni követelések és kötelezettségek és nem értékpapírokhoz kapcsolódnak (kivéve a vagyon- és letétkezelői díjakat, azok itt tüntetendők fel).
Az azonosítatlan (függő) tételek állományát a táblában nem kell szerepeltetni. Tételesen csak azokat a partnereket kell felsorolni, amelyekkel szemben legalább 500 000 forint a követelés, kötelezettség teljes állománya.
A tábla sorai
71OS12 További követelések együttesen
Azon partnerekkel szembeni követelések összesített értéke, amelyekkel szemben a követelés állománya nem éri el partnerenként az 500 000 forintot.
71OS22 További kötelezettségek együttesen
Azon partnerekkel szembeni kötelezettségek összesített értéke, amelyekkel szemben a kötelezettség állománya nem éri el partnerenként az 500 000 forintot.
1.14. 71OT Rendszeres támogatások, eseti adományok
A tábla kitöltése
A táblában a tárgyidőszakban működési, illetve likviditási célra jutatott támogatás, adomány összegét kell szerepeltetni. Az Öpt. 17. § (3) bekezdése alapján jóváírt tételeket összevontan, egy összegben kell jelenteni.
1.15. 72OB Portfólió állomány
A tábla kitöltése
A táblát minden pénztárnak ki kell töltenie, függetlenül attól, hogy működtet-e választható portfóliós rendszert vagy sem.
A válaszható portfóliós rendszert nem működtető pénztárak esetében az egyéni számlák portfóliójára vonatkozó adatokat az 1. portfólióra vonatkozóan kell megadni.
A táblában a választható portfóliók bemutatásánál csak a tárgyidőszak végén állománnyal rendelkező portfóliókat kell szerepeltetni. A választható portfóliók nevét és azonosító kódját a 70OA táblában szerepeltetett névvel és kóddal megegyezően kell jelenteni a táblában. A darabszámra vonatkozó adatokat mindig egy darab nagyságrendben kell megadni. Határidős, opciós, repó és SWAP ügyletek esetében azt kell megadni, hogy hány egységnyi alaptermékre vonatkozik a megkötött ügylet. Amennyiben egy értékpapírt, befektetési eszközt több vagyonkezelő is kezel, akkor vagyonkezelőnként külön soron kell feltüntetni.
A tábla sorai
72OB12 Portfólió azonosító kódja
Ezen a soron kell szerepeltetni a portfólió azonosító kódját, amelynek képzését az 1. melléklet 4.6. pontja határozza meg.
72OB31 Követelés értékpapír ügyletekből
Azon értékpapír ügyletekből keletkezett függő követeléseket kell szerepeltetni, melyek esetében az ügyletkötés a tárgyidőszakban megtörtént, de annak elszámolása a tárgyidőszak végéig nem fejeződött be.
72OB32 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből
Azon értékpapír ügyletekből keletkezett függő kötelezettségeket kell szerepeltetni, melyek esetében az ügyletkötés a tárgyidőszakban megtörtént, de annak elszámolása a tárgyidőszak végéig nem fejeződött be.
72OB33 Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített követelések
Ezen a soron kell kimutatni azokat a nettó eszközérték megállapításához kapcsolódóan felmerült egyéb követeléseket, melyek nem értékpapírokhoz, hanem többek között pl. portfólióváltáshoz, tagi kifizetésekhez kapcsolódó tételekhez, elhatárolt költségekhez, követelésekhez kapcsolódnak, és nem állíthatók be a 72OB29, 72OB31 sorok valamelyikébe.
72OB34 Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített kötelezettségek
Ezen a soron kell kimutatni azokat a nettó eszközérték megállapításához kapcsolódóan felmerült egyéb kötelezettségeket, melyek nem értékpapírokhoz, hanem többek között pl. portfólióváltáshoz, tagi kifizetésekhez kapcsolódó tételekhez, elhatárolt költségekhez kapcsolódnak (pl. vagyonkezelési és letétkezelési díjak), és nem állíthatók be a 72OB32 sorba.
A tábla oszlopai
1. oszlop: ISIN / azonosító kód
Itt kell megadni az egyes értékpapírok ISIN kódját. Amennyiben egy értékpapír nem rendelkezik ISIN kóddal, akkor a vagyonkezelő által megadott azonosítót kell megadni.
Pénzforgalmi számla, befektetési számla és lekötött betétszámlák esetében a számlaszámot kell megadni. Ingatlanok esetében a helyrajzi számot kell megadni.
2. oszlop: Tétel neve
A pénzeszközök (pénzforgalmi számla, befektetési számla, lekötött betétszámla) esetén ebben az oszlopban a szerződött intézmény törzsszámát (adószám első 8 számjegye) kell feltüntetni.
A határidős devizaügyletek esetén egyedi azonosítót kell megadni, a következők szerint: instrumentum megnevezése/lejárat dátuma/az ügylet iránya/kötési árfolyam/mennyiség, ahol
- instrumentum megnevezése: az ügylet tárgyát képező devizapár ISO 4217 nemzetközi szabvány szerint meghatározott kódja, elválasztás nélkül;
- lejárat dátuma: az a dátum, amely határidőre/lejáratra az ügyletet kötötték, „ééhhnn” formátumban;
- az ügylet iránya: attól függően, hogy vételi vagy eladási ügyletről van szó, „V” vagy „E” jelölés;
- kötési árfolyam: az az árfolyam, amelyen az ügyletet kötötték, változó devizában kifejezve, négy tizedesjegy pontossággal, a tizedesjegyeket ponttal elválasztva;
- mennyiség: az ügylet értéke, bázis devizában kifejezve.
Példa 100 000 euro eladására, 2022. április 13-i lejárati idővel, 1 EUR= 350,4466 HUF árfolyamon:
EURHUF/220413/E/350.4466/100.000
Amennyiben egy ügylet több negyedéven keresztül nyitott, az adott ügyletet a különböző időszakokról készült jelentésekben, az összehasonlíthatóság érdekében, ugyanazzal az egyedi azonosítóval és névkonvencióval kell szerepeltetni. Ingatlanok esetében az ingatlan címét, amennyiben csak helyrajzi számmal azonosítható, akkor csak a település nevét kell megadni.
3. oszlop: Egy egységnyi eszköz névértéke (ezer forint)
A külföldi pénznemben denominált eszközök egy egységnyi névértékét ezer forintra átszámítva kell megadni a fordulónapi, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alkalmazásával. Származtatott ügyletek esetében annak az eszköznek az egy egységnyi névértékét kell megadni, amelyre az ügylet irányul. Amennyiben a származtatott ügylet tárgya deviza, az oszlopot nem kell kitölteni.
4. oszlop: Ár (eFt) illetve árfolyam (%)
A táblában minden pénzben kifejezendő adatot ezer forint nagyságrendben kell megadni.
A nem kötvény-típusú értékpapírok árát is ezer forintban, 6 tizedesjegy pontossággal kell szerepeltetni.
A kötvény-típusú értékpapírok esetében az időarányos kamatot is tartalmazó (bruttó) piaci árfolyamot a névérték %-ában kifejezve, együtthatós formában kell jelenteni (pl. ha egy kötvény piaci árfolyama 98,27%, akkor a táblába 0,982700-t kell beírni).
A befektetési jegyeknél az egy jegyre jutó nettó eszközértéket is ezres nagyságrendben kell jelenteni.
5.oszlop: Devizanem
Annak a devizának az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerint meghatározott kódja, amelyben az adott sorban szereplő eszköz, ügylet, követelés, kötelezettség stb. denominált. Ha ugyanazon eszközre, illetve ügyletre különböző devizákban is van a pénztárnak pozíciója, akkor az oszlopban azt a devizanemet kell jelenteni, amelyre az eszköz, illetve ügylet irányul (pl. USD/HUF esetén USD). Abban az esetben, ha az adott eszköz denominációja és a kereskedés pénzneme eltérő, akkor azt a devizanemet kell jelenteni az oszlopban, amelyben a kereskedés történik.
6. oszlop: Kibocsátás helye
Annak az országnak az ISO 3166 nemzetközi szabvány szerint meghatározott kétbetűs kódja, amelyikben az értékpapír, befektetési eszköz kibocsátására sor került.
7. oszlop: Lejárat ideje
Az értékpapír, befektetési eszköz lejárati ideje „éééé.hh.nn” formátumban. Amennyiben a befektetési eszköz nem rendelkezik lejárati idővel, a mezőbe 9999.12.31. dátumot kell írni.
8. oszlop: Vagyonkezelő LEI-kódja
Elsődlegesen az intézmény ISO 17442 nemzetközi szabvány szerint meghatározott kódja [LEI/Legal Entity Identifier (20 karakter)]. A pénztár saját vagyonkezelésében levő befektetési eszköz esetében a pénztár LEI-kódja. Ha az intézmény nem rendelkezne LEI-kóddal, akkor a vagyonkezelő intézmény törzsszáma.
1.16. 71OPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. és 71OPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.
A táblák kitöltése
Ezekben a táblákban azokat az adatszolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó, fogyasztóktól érkezett panaszokat kell bemutatni, amelyeket a panaszkezelésről szóló jogszabályok a panasznyilvántartó rendszerben rögzíteni rendelnek el.
Ha egy panasz több panasztípusba is besorolható, akkor a panasz elsődleges témája szerint kell a besorolást elvégezni.
A táblákban használt fogalom
Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
71OPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.
A tábla oszlopai
Az 1-13. oszlop határozza meg a panaszügyek főbb típusok szerinti megoszlását a következők szerint:
1. oszlop: Tagsági jogviszony létrejötte (Tagszervezői panaszok nélkül)
A tag tagsági jogviszony létrejöttéhez kapcsolódó panaszok száma (a tagszervező személyre vagy szervezetre, tagszervező eljárására tett panaszok nélkül). A pénztárváltáshoz kapcsolódó panaszokat is itt kell jelenteni.
2. oszlop: Tagszervezői tevékenység
A tagszervező személyre vagy szervezetre, tevékenységére tett panaszokat kell megjelentetni.
3. oszlop: Egyéni számlaértesítő
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyek az egyéni számlán nyilvántartott egyenleghez, illetve az egyéni számlaértesítők, kimutatások adattartalmához, kiküldésének határidejéhez stb. kapcsolódóan küldenek a panaszosok.
4. oszlop: Adóigazolások
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket az adóigazolások adattartalmához, kiküldésének határidejéhez stb. kapcsolódóan küldenek a panaszosok.
5. oszlop: Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a tagdíjelszámolásokkal kapcsolatban küldenek a panaszosok.
6. oszlop: Hozamok (elszámolóegység árfolyama)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a tagi számlán vagy számlaértesítőjén feltüntetett hozam, értékelési különbözet és egyéb befizetéshez kapcsolódó adattartalommal kapcsolatban küldenek a panaszosok.
7. oszlop: IT rendszerhiba
A pénztár informatikai háttér-rendszerére, különös tekintettel a számlavezető- és nyilvántartási rendszer hibájára, elérhetetlenségére vonatkozó panasz.
8. oszlop: Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a szolgáltatások elszámolásával, összegszerűségével, pénzügyi rendezésével kapcsolatban küldenek a panaszosok.
9. oszlop: Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket (a szolgáltatások kifizetésének kivételével) az pénztártagság egyéb jogcímen való megszűnéséhez (elhunyt, átlépő, kilépő, esetleg kizárt tag stb.) kapcsolódó elszámolással, összegszerűséggel, pénzügyi rendezéssel kapcsolatban küldenek a panaszosok.
10-12. oszlop: Tájékoztatási hiányosság
Itt kell feltüntetni az alábbi bontásban azokat a panaszokat, melyeket a tagok, munkáltatók részére nyújtott írásbeli, ügyfélszolgálati, honlapos tájékoztatás adattartalmával, határidejével kapcsolatban küldenek a panaszosok:
- 10. oszlop: szerződéskötés előtt: ha a hiányos tájékoztatás a szerződés megkötése előtt vagy közben történt,
- 11. oszlop: szerződés fennállása alatt: ha a hiányos tájékoztatás a szerződés megkötése után, de annak megszűnése előtt történt,
- 12. oszlop: szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan: ha a panasz a szerződés megszűnésével vagy már megszűnt szerződéssel kapcsolatos hiányos tájékoztatásra vonatkozik.
13. oszlop: Egyéb
Az előzőekben nevesítetteken kívüli, a pénztár által kiemelten kezelt, egyedi vagy rendkívüli körülmény alapján felmerült panaszügyek megjelenítésére szolgáló adatmező.
71OPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.
A tábla kitöltése
A tábla kitöltésénél a peresített panaszügyeket is számításba kell venni.
A tábla sorai
A 71OPA21 sorban a tárgyidőszakban lezárt panaszügyek darabszámát kell megadni, amelyet tovább kell részletezni a panaszkezelés időtartama és a panaszügyek megalapozottsága szerinti bontásban.
A 71OPA22 sorban az időszak végén még lezáratlan, folyamatban lévő panaszügyeket kell jelenteni.
71OPA231 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)
Ezen a soron kell megadni, hogy a tárgyidőszakban hány fő foglalkozik teljes munkaidőben a panaszügyekkel, panaszkezeléssel, akár munkavállalóként, akár egyéb megbízás vagy kiszervezés keretében (tárgyidőszak végi állományi létszám).
A 71OPA232 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft)
A tárgyidőszak során pénzügyileg teljesített kártérítés összege, függetlenül attól, hogy a kártérítés összegét jogerős ítélettel, illetve peren kívüli megállapodással vagy a pénztár önkéntes döntése alapján állapították meg.
A kártérítés összegét ezer forintban, egész számra kerekítve kell megadni.
71OPA2331 Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma
A tárgyidőszakban a pénztárt mint panaszoltat érintő ügyek száma, amelyek kapcsán a Pénzügyi Békéltető Testület az eljárását megindította, és erről a tárgynegyedévben értesítette a pénztárt.
71OPA2332 Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban
Azon ügyek száma, amelyekkel kapcsolatban a pénztár a tárgynegyedévben alávetési nyilatkozatot tett, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
71OPA2333 Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban
A tárgyidőszakban azon ügyek száma, amelyekben a pénztár a Pénzügyi Békéltető Testület döntését (határozatát, ajánlását) teljeskörűen végrehajtotta, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
71OPA2334 Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban
A tárgyidőszakban a Pénzügyi Békéltető Testület elé került ügyek száma, amelyekkel kapcsolatban a pénztár egyezségre jutott a panaszossal, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
1.17. 71OPI Informatikai adatok
A táblában az adatszolgáltató informatikai rendszerének működési kontroll környezetével kapcsolatos adatokat kell jelenteni.
A táblában használt fogalom:
Nyilvántartási rendszer: a tagi törzsadatok és az egyéni számlák forgalmának, valamint a pénztár tevékenységével kapcsolatos számviteli események rögzítésére szolgáló elektronikus nyilvántartás. A nyilvántartási rendszer tartalmazza a pénztártaghoz kapcsolódó összes törzsadatot (pl. személyes és azonosító adatok, tagsági jogviszonyra vonatkozó adatok, kedvezményezett jelölések, rendelkezések), pénzügyi (pl. hozamfelosztás, nem fizető tagok befektetési eredményéből a működési és likviditási tartalékra jutó rész elvonása) és számviteli jellegű (pl. függő tételek felosztása, elszámolóegységek nyilvántartása) elszámolást, ideértve a pénztár teljes körű főkönyvi könyvelési és analitikus nyilvántartásait is.
A tábla sorai
Amennyiben egy adott tevékenységet a pénztár kiszervezett, abban az esetben az adatszolgáltatás a kiszervezett tevékenységet végző személyre vonatkozik.
A 71OPI011-71OPI013 sorban a pénztár alkalmazottainak, továbbá a pénztárnál rendelkezésre álló, teljes vagy részmunkaidős informatikai tevékenységet, illetve informatikai üzemeltetést végző munkatársak konkrét számát kell megadni.
A 71OPI022 sorban arra kell válaszolni, hogy a pénztár informatikai belső ellenőrzését ellátó személy rendelkezik-e auditori minősítéssel.
Az időpontra vonatkozó kérdések esetén konkrét dátumot kell megadni függetlenül attól, hogy az a tárgynegyedéven kívül esik-e vagy nem.
A 71OPI061 sorban, ha több, a kérdés szempontjából releváns jelentés is készült, akkor a tárgynegyedévben az informatikai rendszer biztonságának ellenőrzése szempontjából a legfontosabb jelentés készítőjét és a jelentés címét kell megadni.
Az elérhetőségi adatoknál (71OPI081-71OPI086 sor) a pénztár informatikai vezetőjének és biztonsági felelősének a pénztári e-mail címét és mobiltelefonszámát kell megadni. Amennyiben a pénztárnál nincs olyan személy, aki az adott területtel, kérdésekkel foglalkozik, akkor a mezők üresen hagyhatók.
A további információknál (71OPI0901-71OPI0918 sor) a pénztár fő tevékenységét kiszolgáló rendszer adatait kell megadni, továbbá azt, hogy az IT rendszerek saját gépteremben vagy külső adatközpontban üzemelnek-e.
A 71OPI0901 sor szerinti kérdésre „Saját” választ abban az esetben kell adni, ha az elsődleges és másodlagos gépterem is a pénztár tulajdonában áll, ha az elsődleges gépterem saját tulajdonú, de a másodlagos külső, akkor a „Saját/Külső” választ, egyéb esetekben a „Külső” választ kell megadni.
A 71OPI10 sor alábontó soraiban kért információk magyarázatát a közösségi és publikus felhőszolgáltatások igénybevételéről szóló 4/2019. (IV. 1.) MNB ajánlás tartalmazza. Amennyiben a pénztár több felhőszolgáltatást vesz igénybe, akkor a válaszokat több blokk kitöltésével kell megadni. Egy mezőn belüli felsorolás esetén az adatokat pontosvesszővel (;) kell elválasztani.
A 71OPI11 kezdetű sorokban a pénztárnak az ügyfelekkel való elektronikus kapcsolattartására vonatkozó adatokat kell megadni. Az ügyfél általi adatmódosítás fogalmába a tranzakciós adatmódosításokat (pl. új szolgáltatás igénybevétele) is beleértendő.
1.18. 71OPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos negyedéves adatok
A tábla kitöltése
A táblában a pénztár által a Pmt. szerinti belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról kell adatot szolgáltatni. Az adatokat a tárgynegyedévre vonatkozóan fő, illetve darabszám szerint és összegben kell feltüntetni. Az értékösszegek ezer forintra vonatkoznak, de azokat két tizedesjegy pontossággal kell megadni.
A devizában felmerülő állományi adatokat a tárgynegyedév végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon átszámított forint összegen kell szerepeltetni. A deviza ügyletet az adott tranzakció lebonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegen kell szerepeltetni.
A táblában használt fogalmak
- PEP: a Pmt. 4. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott, kiemelt közszereplő, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, illetve a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy együttes elnevezése;
- tényleges tulajdonos: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany;
- ügyfél: akit a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően a pénztárnak kockázatba kell sorolnia, és aki a pénztár tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan a pénztárral szerződés megkötésével tartós jogviszonyt létesít;
- ügylet: jelenti mind az üzleti kapcsolat, mind pedig az ügyleti megbízás során teljesített ügyletet;
- ügyleti megbízás: azon ügylet, amelyet a pénztárral tartós szerződéses jogviszonyban nem álló személy, személyes közreműködés mellett eseti jelleggel végez.
A tábla sorai
71OPM01 Összes ügyfél-átvilágítás
Ebben a sorban kell feltüntetni a tárgynegyedévben lefolytatott egyszerűsített, fokozott vagy normál ügyfél-átvilágítások összesített számát. Amennyiben az ügyfél átvilágítása során azonos eljárásban egyidejűleg több kapcsolódó személy azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, valamint nyilatkoztatása is megtörténik (pl. képviselő, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, kedvezményezett), azt egy átvilágítási eljárásnak kell tekinteni.
A 71OPM01 sorban kimutatott adatokat a 71OPM011-71OPM013 sorban három szempont szerint kell tovább bontani, az ügyfél-átvilágítás mélységére tekintettel. A 71OPM01 sor egyenlő 71OPM011-71OPM013 sorok összegével.
71OPM011 Normál ügyfél-átvilágítás
A 71OPM01 sorból az átvilágítás alapeljárását meghatározó, a Pmt. 7-10. §-ában rögzített szabályok alapján lefolytatott ügyfél-átvilágítások számát ezen a soron kell feltüntetni.
71OPM012 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás
A 71OPM01 sorból a Pmt. 15. §-a alapján, a Pmt. 65. §-ában meghatározott belső szabályzatban rögzített esetekben lefolytatott egyszerűsített ügyfél-átvilágítások számát ezen a soron kell feltüntetni.
71OPM013 Fokozott ügyfél-átvilágítás
A 71OPM01 sorból a Pmt. 16-17. §-a alapján lefolytatott fokozott ügyfél-átvilágítások számát ezen a soron kell feltüntetni.
71OPM02 Ismételt ügyfél-átvilágítás miatt korlátozott ügyfelek
Azon ügyfelek számát szükséges feltüntetni, akikkel a pénztár 2017. június 26. előtt létesített üzleti kapcsolatot és az ügyfél-átvilágítási intézkedések elmaradása miatt a pénztárnál korlátozásra került sor, és az adott ügyfelek vonatkozásában 2019. október 31-én bevezetett korlátozást követően a tárgynegyedév utolsó napján sem áll a pénztár rendelkezésére a Pmt. szerinti teljes körű ügyfél-átvilágítás eredménye.
71OPM03 PEP ügyfelek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei
Ebben a sorban PEP-nek minősülő ügyfél számlájának javára vagy terhére teljesített ügyletek darabszámát és összegét kell a pénztárnak megadnia, amennyiben az adott ügylet elérte vagy meghaladta egyedileg a tízmillió forintot.
71OPM06 Kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet kiszűrését biztosító szűrőrendszer riasztásai
A pénztár szűrőrendszere által kockázatosnak minősített ügyfél, illetve szokatlan ügylet vonatkozásában generált riasztások darabszáma a tárgynegyedévben.
71OPM061 Kötelező, a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet szerinti szűrési feltételek által generált riasztások
A 71OPM06 sorból a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet 36. § (1) bekezdése szerinti szűrési feltételek által generált riasztások tárgynegyedévi darabszáma.
71OPM062 A pénztár által definiált szűrési feltételek által generált riasztások
A 71OPM06 sorból azon riasztások darabszáma, amelyek szűrési feltételei a pénztár által kerültek meghatározásra, és a riasztások nem esnek a 71OPM061 sorban megadott kritériumok alá.
71OPM07 A pénztár nem tudta a szűrések elemzését és értékelését határidőn belül elvégezni
Azoknak a szűréseknek a darabszáma a tárgynegyedévben, amelyeknek az elemzését és értékelését a pénztár a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet 37. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem végezte el.
71OPM071 Kötelező, a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet szerinti szűrési feltételek által generált riasztások
A 71OPM07 sorból a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet 36. § (1) bekezdése szerinti szűrési feltételek által generált riasztások tárgynegyedévi darabszáma, amelynek az elemzését és értékelését a pénztár az MNB rendelet szerinti határidőben nem végezte el.
71OPM072 Pénztár által definiált szűrési feltételek által generált riasztások
A 71OPM07 sorból azon riasztások darabszáma, amelyek szűrési feltételei a pénztár által kerültek meghatározásra és a feltételek nem esnek a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet 36. § (1) bekezdése szerinti szűrési feltételek alá, és amely riasztásoknak az elemzését és értékelését a pénztár a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet szerinti határidőben nem végezte el.
71OPM08 Saját bejelentések
A pénztár által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések összesített számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.
71OPM081 A Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések
A 71OPM08 sorból a pénztár által pénzmosás gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés a) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.
71OPM082 A Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések
A 71OPM08 sorból a pénztár által terrorizmus finanszírozása gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés b) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések száma és a bejelentések teljes forintösszege. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.
71OPM083 A Kit. alapján tett bejelentések
Ezen sorban kell szerepeltetni a 71OPM08 sorból a pénztár által a Kit. 4. § (1) bekezdése, illetve a 14. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv, illetve a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.
71OPM09 Bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók
Azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek során a pénztár a Pmt. 34. § (1) bekezdése és 35. § (1) bekezdése alapján felfüggesztést alkalmazott.
71OPM0911 Pénztár által kezdeményezett felfüggesztések
A 71OPM09 sorból azon bejelentéseket kell itt szerepeltetni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 34. § (1) bekezdése alapján a pénztár kezdeményezte.
71OPM0912 Pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések
A 71OPM09 sorból azon bejelentéseket kell itt kimutatni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 35. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság kezdeményezte. A 71OPM0911 és 71OPM0912 sorok összege megegyezik a pénztár által a tárgynegyedévben alkalmazott összes felfüggesztés számával.
71OPM092 71OPM09-ből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések
A 71OPM09 sorból azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében a pénztár a Pmt. 35. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság jelzésére a felfüggesztést meghosszabbította.
71OPM11 Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések
Azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet a pénztár az ügyfél valamely, a pénztár által alkalmazott terrorista, illetve szankciós listán való szereplése miatt a tárgynegyedévben zárolt, és ezt a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak mint illetékes hatóságnak bejelentett.
71OPM13 AML Bizottság által megtárgyalt ügyfélkapcsolatok
A pénzügyi intézmények és azok közvetítői által megkövetelt, a pénzeszközök forrására vonatkozó információkról, valamint ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumok bemutatásáról, a bejelentések alapjául szolgáló adat, tény, körülmény felismerésének elősegítéséről és a magas kockázattal járó ügyletek bejelentéséhez kapcsolódó intézkedésekről szóló 14/2020. (XII. 17.) MNB ajánlás [a továbbiakban: 14/2020. (XII. 17.) MNB ajánlás] IV. fejezetében meghatározott és felállított bizottság által, a tárgynegyedévben megtárgyalt ügyfélkapcsolatok számát szükséges megadnia a pénztárnak. Amennyiben egy ügyfélkapcsolat miatt többször hívták össze a bizottságot a tárgynegyedévben, az egynek jelentendő.
71OPM131 Bejelentések száma miatt
A 71OPM13 sorból azon ügyfélkapcsolatok számát szükséges megadnia a pénztárnak, amelyekhez kapcsolódóan a 14/2020. (XII. 17.) MNB ajánlás 14. pontja szerinti, a Pmt. 30. §-ában meghatározott bejelentések számossága indokolta a bizottság összehívását és az eset megtárgyalását.
71OPM132 Bejelentések összege miatt
A 71OPM13 sorból azon ügyfélkapcsolatok számát szükséges megadnia a pénztárnak, amelyekhez kapcsolódóan a 14/2020. (XII. 17.) MNB ajánlás 14. pontja szerinti, a Pmt. 30. §-ában meghatározott bejelentések összege indokolta a bizottság összehívását és az eset megtárgyalását.
71OPM133 Pénzügyi információs egység tájékoztatása alapján
A 71OPM13 sorból azon ügyfélkapcsolatok számát szükséges megadnia a pénztárnak, amelyekhez kapcsolódóan a 14/2020. (XII. 17.) MNB ajánlás 14. pontja szerinti, a pénzügyi információs egységtől érkező tájékoztatás eredményezte a bizottság összehívását és az eset megtárgyalását.
71OPM14 Társhatósági megkeresések
Azon megkeresések számát szükséges a pénztárnak megadnia, amelyek hatóságtól (pl. Nemzeti Adó- és Vámhivatal, rendőrség, ügyészség) pénzmosás és terrorizmus finanszírozása tárgyában érkezett a pénztárhoz a tárgynegyedévben, ide nem értve az MNB-től érkeztetett megkereséseket.
71OPM15 Ügyfélpanasz
A pénzmosással, illetve terrorizmusfinanszírozással kapcsolatban a tárgynegyedévben a pénztártagoktól érkező panaszok számát szükséges feltüntetnie a pénztárnak.
71OPM16 Belső ellenőri megállapítások
A tárgynegyedévben lezárult belső ellenőri vizsgálat során a pénztár pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni eljárását elmarasztaló belső ellenőri megállapítások darabszámát szükséges feltüntetni.
71OPM17 Informatikai fejlesztések
A tárgynegyedévben a pénztárnál fejlesztési igényként leadott, illetve folyamatban lévő pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni tevékenységhez kapcsolódó informatikai fejlesztések száma.
2. Az önkéntes nyugdíjpénztárak szöveges értékelése
A jelentés kitöltése
A jelentés lehetőséget biztosít az adatszolgáltató számára az általa fontosnak tartott információk közlésére, illetve az olyan lényeges változások rövid bemutatására, amelyek a pénzügyi adatokat tartalmazó jelentésekből nem állapíthatók meg.
A folyamatok elemzésénél és számszerűsítésénél az év elejétől bekövetkezett változásokra, azok okaira kell koncentrálni, kiemelve a tárgyidőszakban tapasztalt sajátosságokat.
A szöveges jelentésben – egyebek mellett – ki kell térni a következőkre:
a) ha a fedezeti tartalék állománya (71OE01 sor) és a fedezeti portfólió értéke (72OA1, illetve a 72OB2 sor megfelelő adata) nem egyezik meg egymással, akkor az eltérés konkrét okára;
b) a tárgyidőszak során tartott igazgatótanácsi és ellenőrző bizottsági ülések időpontjaira, résztvevőire, a napirendi pontjaira (ezen belül a döntési pontokra), a hozott határozatokra,
c) átalakulás esetén annak adataira is;
d) a forintban meghatározott adatok esetén az előző időszakhoz képest bekövetkezett 10%-ot meghaladó változások magyarázatára, kivéve, ha ez nem haladja meg a 2,5 millió forintot;
e) a szervezeti és személyi változásokra, az alapszabály, valamint a pénzügyi terv elfogadására;
f) amennyiben az egyéb, külön soron nem nevesített működési költségek, ráfordítások tárgyidőszaki értéke meghaladja a tárgyidőszaki működési célú kifizetések, ráfordítások összesen értékének 10%-át, akkor tételesen azon egyéb, külön soron nem nevesített működési költségekre, ráfordításokra, melyek értéke meghaladja az alábbi küszöbértéket:
- nagy pénztár esetén 500 000 forint;
- közepes pénztár esetén 250 000 forint;
- kis pénztár esetén 100 000 forint;
g) amennyiben a pénztár vagyonkezelőjével, vagyonkezelőivel kötött vagyonkezelési szerződés(ek) részben vagy egészben sikerdíjas díjazási konstrukciót tartalmaz(nak), úgy a szerződés(ek)ben definiált sikerdíj(ak) meghatározására;
h) a tárgyidőszakban lezárult tagszerzés vagy bármilyen más céllal indított pénztári akció költségeinek, eredményességének bemutatása, az akció tartalmának rövid összefoglalásával és érvényességi idejével;
i) a referencia hozamráta és a bruttó hozamráta közötti +/- 100 bázispontot meghaladó eltérés magyarázatára;
j) amennyiben a pénztárnál vannak olyan volt tagok, akik tagsági jogviszonnyal már nem, de egyéni számla egyenleggel még rendelkeznek, úgy ennek magyarázatára;
k) amennyiben a pénztárban van olyan tag, aki a Bit. 445/A. § (1) bekezdése szerint, kölcsönös biztosító egyesületből lépett át a tárgyidőszakban, úgy ezen tagok számára és az ezen tagok által hozott tagi követelés összegére;
l) amennyiben a 72OB kódú tábla 63. oszlopában és a 71OL kódú tábla 9. oszlopában, a 71OL1 kódú soron jelentett adatok eltérnek, az eltérés indokára.
Amennyiben a pénztárnak az adott negyedévben nincs szöveges közlendője, akkor a szöveges jelentésben nyilatkoznia kell annak okáról.
V.
Az éves jelentés tábláira vonatkozó részletes szabályok
1. A táblák kitöltésekor az adatok tartalmára, értékelésére vonatkozóan a Számv.tv., illetve az Övhr. előírásait kell alkalmazni. A jelentésben szereplő mérlegtáblák (73OME, 73OMF) az Övhr. 1. melléklete, az eredménykimutatás táblák (73OA,73OB,73OC) az Övhr. 3. melléklete struktúráját követik.
2. A felügyeleti mérlegben és a kapcsolódó jelentésekben kimutatott állományoknak meg kell egyezniük a vonatkozó időszaki főkönyvi kivonat, és analitikák tárgyévi forgalmi és a tárgyév végén fennálló állományi adataival.
3. A táblákban a tárgyévi adatok mellett az előző év adatait is be kell mutatni.
4. Az éves jelentés egyes táblái
4.1. 73OME Mérleg - Eszközök
73OMF Mérleg - Forrás
73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége
73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete
73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet
4.2. 73OD Cash-Flow kimutatás
A tábla kitöltése
A pénztár pénzmozgásaiban bekövetkezett változásokat kell bemutatni a táblában rögzített jogcímek szerinti bontásban, melyekhez olyan korrekciós tételeket kell alkalmazni, amelyek segítségével – a levezetés alapján mutatkozó – halmozódások kiszűrésre kerüljenek.
A pénztár cash-flow kimutatásának előírt szerkezetét az Övhr. 5. melléklete tartalmazza.
A magánnyugdíjpénztárat is működtető önkéntes nyugdíjpénztár a cash-flow kimutatást az önkéntes nyugdíjpénztári tevékenység vonatkozásában az Övhr. 5. melléklete szerint, a magánnyugdíjpénztári tevékenység vonatkozásában az Mvhr. 3. melléklete szerint köteles elkészíteni.
A cash-flow kimutatásban a tárgyévi adatok mellett az előző év adatait is be kell mutatni.
4.3. 73OEA Fedezeti céltartalék
A tábla kitöltése
A tábla előírt tartalmát és szerkezetét az Övhr. 6. melléklet A) része tartalmazza. A táblában a tárgyévi adatok mellett az előző év adatait is be kell mutatni.
73OEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)
Ebben a sorban kell feltüntetni az egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből, továbbá realizált hozambevételekből képzett céltartalék terhére a pénztártagok részére teljesített kifizetések összegét - ideértve a várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belüli, valamint a kilépés miatti kifizetéseket -, továbbá a kedvezményezettek és az örökösök részére teljesített kifizetések összegét, amellyel az egyéni számla csökkent.
73OEA209 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)
Ebben a sorban kell feltüntetni a szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék, továbbá a szolgáltatási tartalékon jóváírt hozambevételek terhére a pénztártagok, a kedvezményezettek és az örökösök részére szolgáltatás céljából teljesített kifizetések összegét, amellyel a szolgáltatási számla csökkent.
4.4. 73OEB Likviditási tartalékok
A tábla kitöltése
A tábla előírt tartalmát és szerkezetét az Övhr. 6. melléklet B) része tartalmazza.
4.5. 73OEC Céltartalékok állománya összesen
A tábla kitöltése
A tábla előírt tartalmát és szerkezetét az Övhr. 6. melléklet C) része tartalmazza.
4.6. 73OF A taglétszám alakulása
A tábla kitöltése
A táblában kell levezetni a taglétszámnak a tárgyidőszaki nyitó létszámához viszonyított változásokat, a növelő és csökkentő hatásokat jogcímek szerinti bontásban. Ki kell mutatni a záró taglétszámból a járadékot igénybe vevő tagok számát, valamint a nők és férfiak időszak végi taglétszámát is.
4.7. 73OPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok
A tábla kitöltése
A táblában a pénztár tulajdonosi szerkezetéről, ügyfeleiről, valamint az általa a Pmt. szerinti belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról kell adatot szolgáltatni.
A táblában használt fogalmak
- magas kockázatúnak minősített ország, térség: a 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet 2. melléklet 3. pontjában foglaltak alapján, a pénztár által magas kockázatúnak minősített ország, térség;
- tárgyév végi állapot: az adott naptári év utolsó napján fennálló állapot;
- tényleges tulajdonos: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany;
- ügyfél: akit a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően a pénztárnak kockázatba kell sorolnia, és aki a pénztár tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan, a pénztárral szerződés megkötésével tartós jogviszonyt létesít.
A tábla oszlopai
A tábla a) oszlopában a Fő, ill. darab oszlopban a tárgyévre vonatkozó adatot fő, illetve darabszám tekintetében szükséges megadni.
A tábla b) oszlopában az érintett sornál szereplő meghatározás szerint, a jóváírások éves összesített értékösszegét, minden esetben ezer forintban, kettő tizedesjegy pontossággal szükséges megadni. A forintra történő átszámítást a tárgyév utolsó napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon átszámított forint összegben kell szerepeltetni. A jóváírások megadásánál az ügyfél összes számlájának forgalma együttesen vizsgálandó.
A tábla sorai
73OPM01 Ügyfelek száma
A pénztár ügyfeleinek száma a tárgyév végi állapot szerint. Ezen sorban megadott adat egyenlő a 73OPM011, 73OPM012 és 73OPM013 sorban megadott szám összegével.
73OPM011 Ügyfelek kockázati szintje magas
A 73OPM01 sorból a pénztár által magas kockázati kategóriába sorolt ügyfelek száma.
73OPM012 Ügyfelek kockázati szintje átlagos
A 73OPM01 sorból a pénztár által átlagos kockázati kategóriába sorolt ügyfelek száma.
73OPM013 Ügyfelek kockázati szintje alacsony
A 73OPM01 sorból a pénztár által alacsony kockázati kategóriába sorolt ügyfelek száma.
73OPM02 Pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés vonatkozású új üzleti gyakorlat
A tárgyévben a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységgel kapcsolatban a pénztár által bevezetett új üzleti gyakorlat száma, például új teljesítési megoldás, új vagy fejlődő technológia.
73OPM03 Egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó készpénzbefizetések
A pénztárnak a tárgyévi készpénzbefizetések darabszámát, illetve a készpénzbefizetések (jóváírások) teljes forintösszegét szükséges megadnia, amelyek értéke elérte vagy meghaladta egyedileg a tízmillió forintot.
73OPM04 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele
A Pmt. 22-24. §-a szerinti, más szolgáltató által végzett és a pénztár által elfogadott ügyfél-átvilágítások számát szükséges feltüntetni.
73OPM05 Távollévő ügyfél közhiteles okiratok által történő átvilágítása
Azon ügyfél-átvilágítások száma, amelyeknél az üzleti kapcsolat létesítése közhiteles okiratok beküldése alapján történt.
73OPM06 Meghatalmazott közreműködése mellett végzett ügyfél-átvilágítás
Azon ügyfél-átvilágítások száma, amelyeknél az ügyfél helyett és nevében meghatalmazott jár el és az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a pénztár a meghatalmazott részvételével végezte el.
73OPM07 Tagszervező által végzett átvilágítás
A pénztárral kötött szerződés alapján eljáró tagszervező által, a tárgyévben végzett átvilágítások számát kell feltüntetni.
VI.
Az egyesített (összesített) éves beszámoló (jelentés) tábláira vonatkozó részletes előírások
Az Övhr. 4. § (7) bekezdése alapján egyesített (összesített) éves pénztári beszámolót is köteles készíteni az a pénztár, amely magánnyugdíjpénztárat is működtet.
A jelentés tábláinak kitöltésekor az adatok tartalmára, értékelésére vonatkozóan a Számv.tv., illetve az Övhr. előírásait kell alkalmazni. A jelentésben szereplő mérlegtáblák (73KME, 73KMF) az Övhr. 2. melléklete, az eredménykimutatás táblák (73KA, 73KB, 73KC, 73KD) az Övhr. 4. melléklete struktúráját követik.
VII.
A biztosításmatematikai statisztikai jelentés tábláira vonatkozó részletes előírások
1. 74OA Taglétszám alakulása korévenként
2. 74OB A tagok követelései, a tagdíjbevételek, az adóhatóságtól átutalt összegek, valamint a tagdíjat nem fizetők száma korévenként
A tábla kitöltése
A táblát csak a tárgyév végén tagsággal rendelkezők tekintetében kell kitölteni, beleértve az év közben a pénztárba átlépő tagokat is. Az átlépő tagok esetén a pénztár rendelkezésére álló időszakról kell megadni a tagdíjbefizetést, illetve megbontani egyéni és munkáltatói befizetésre.
A tábla oszlopai
2. oszlop: Tagi követelések összege december 31-én
Ebben az oszlopban az adott korévhez tartozó tagoknak a pénztár felé fennálló követeléseinek összesített értékét kell feltüntetni a tárgyév december 31-re vonatkozóan, amelybe beleértendő a szolgáltatást igénybe vevő tagok esetében az egyéni számlán nyilvántartott egyenleg mellett a szolgáltatási tartalékba átvezetett egyenleg is.
6. oszlop: Tárgyévre vonatkozóan az egységes tagdíjat teljes mértékben meg nem fizető tagok száma
Ebben az oszlopban azon tagok számát kell megadni, akiknek a pénztár a tárgyévben és a tárgyévet követő évben az alapszabályban meghatározott, a tárgyévi egységes tagdíjak teljesítésére, illetve az ezek megfizetésének hiányából adódó tagdíjhátralék rendezéséig rendelkezésre álló időpontig (amely időpontok nem lehetnek későbbiek, mint a mérlegkészítés időpontja) nem könyvelt le a tárgyévre vonatkozóan legalább az egységes tagdíjnak megfelelő összeget, ideértve a 7. oszlop adatait is. Azon tagok esetében, akik nem a teljes tárgyévben rendelkeztek tagsági jogviszonnyal, az elvárt egységes tagdíjnak az éves szintű egységes tagdíj időarányos részét kell tekinteni.
7. oszlop: Tárgyévre vonatkozóan tagdíjat egyáltalán nem fizető tagok száma
Ebben az oszlopban azon tagok számát kell megadni, akiknek a pénztár a tárgyévben és a tárgyévet követő évben az alapszabályban meghatározott, a tárgyévi egységes tagdíjak teljesítésére, illetve az ezek megfizetésének hiányából adódó tagdíjhátralék rendezéséig rendelkezésre álló időpontig (amely időpontok nem lehetnek későbbiek, mint a mérlegkészítés időpontja) a tárgyévre vonatkozóan 0 Ft tagdíjbefizetést könyvelt le.
8. oszlop: Az egységes tagdíjat teljes mértékben meg nem fizető tagok követeléseinek összege december 31-én
Ebben az oszlopban az adott korévhez tartozó, a 6. oszlopban jelentett tagok pénztár felé fennálló követeléseinek összesített értékét kell feltüntetni a tárgyév december 31-re vonatkozóan, ideértve a 9. oszlopban jelentett összeget is.
9. oszlop: Tagdíjat egyáltalán nem fizető tagok követeléseinek összege december 31-én
Ebben az oszlopban az adott korévhez tartozó, a 7. oszlopban jelentett tagok pénztár felé fennálló követeléseinek összesített értékét kell feltüntetni a tárgyév december 31-re vonatkozóan.
10. oszlop: Tárgyévben az egységes tagdíjat teljes mértékben meg nem fizető tagok egyéni tagdíjbefizetése
Ebben az oszlopban az adott korévhez tartozó, a 6. oszlopban jelentett tagok egyéni számláin a tárgyévben jóváírt egyéni tagdíjbefizetések összesített értékét kell feltüntetni.
11. oszlop: Tárgyévben az egységes tagdíjat teljes mértékben meg nem fizető tagok munkáltatói tagdíj-hozzájárulása
Ebben az oszlopban az adott korévhez tartozó, a 6. oszlopban jelentett tagok egyéni számláin a tárgyévben jóváírt munkáltatói tagdíj-hozzájárulás összesített értékét kell feltüntetni.
3. 74OC Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként
VIII.
Hozamráták közzétételével kapcsolatos jelentés tábláira vonatkozó részletes előírások
74OHC Választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárak fedezeti tartalékra vonatkozó hozamráta adatai
A tábla oszlopai
1. oszlop: Portfólió azonosító kódja
A tábla ezen oszlopa a portfóliók azonosító kódját tartalmazza, amelynek kialakítását az 1. melléklet 4.6. pontja határozza meg.
74OHD Választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárak fedezeti tartalékra vonatkozó hozamráta adatai
A pénztár ezen táblák kitöltésével tesz eleget az Öbr. 24. § (2) bekezdése előírásainak.
A tábla oszlopai
2. oszlop: Portfólió azonosító kódja
A tábla ezen oszlopa a választható portfóliók azonosító kódját tartalmazza, amelynek kialakítását az 1. melléklet 4.6. pontja határozza meg.
IX.
A pénzügyi terv jelentés tábláira és szöveges mellékletére vonatkozó részletes előírások
Az Öpt. 34. és 35. §-a rendelkezik az önkéntes nyugdíjpénztárak által készítendő pénzügyi terv szabályairól. Ezen belül az Öpt. 34. § (3) bekezdése írja le a pénzügyi tervvel szemben támasztott tartalmi követelményeket.
1. A pénzügyi terv jelentés táblái
1.1. 75OA1 Fedezeti tartalék
A tábla sorai
75OA1223 Támogatás, adomány
Az Öpt. 36. § (3) bekezdés c) pontja alapján a támogatótól, adományozótól befolyt összeg.
75OA1224 Más pénztárból hozott fedezet
Más pénztárból átlépők, illetve kedvezményezettként kapott fedezet.
75OA1226 Befektetési bevételek = átlagos befektetett vagyon × tervezett időszaki hozamráta.
75OA12313 Egyéb befektetési ráfordítás
Ezen a soron kell kimutatni a pénztár befektetési tevékenységével összefüggésben felmerült, korábban nem nevesített ráfordítások, pl. értéktári szolgáltatásokért fizetett díjak, brókeri jutalék összegét.
75OA126 Tervezett időszaki hozamráta (%) = időszakra tervezett bruttó hozamráta.
75OA1331 Szolgáltatási kiadások
Szolgáltatást igénybe vevők átlagos száma × a szolgáltatás átlagos értéke/1000 × az időszak hónapjai száma (szolgáltatás típusonkénti összege) + egyösszegű kifizetést igénybe vevők átlagos száma × a szolgáltatás átlagos értéke /1000.
75OA1234 Várakozási idő letelte utáni kifizetések
75OA12341 Ebből: Tőkekifizetés
Itt kell kimutatnia a pénztárnak a felhalmozási időszakban lévő tagok részére teljesített rész- vagy teljes kifizetésből tőke jogcímen kifizetett összeget. A pénztárnak ezen a soron a tagok részére kifizetett díjakkal, költségekkel (ha ilyet számít fel a pénztár) csökkentett összeget kell kimutatnia. (Az itt szereplő összegnek a személyi jövedelemadót is tartalmaznia kell.)
75OA12342 Hozamkifizetés
Itt kell kimutatnia a pénztárnak a felhalmozási időszakban lévő tagok részére teljesített rész- vagy teljes kifizetésből hozam jogcímen kifizetett összeget. A pénztárnak ezen a soron a tagok részére kifizetett díjakkal, költségekkel (ha ilyet számít fel a pénztár) csökkentett összeget kell kimutatnia.
1.2. 75OA2 Likviditási tartalék
1.3. 75OA3 Működési tartalék
1.4. 75OA4 Taglétszám, tagdíj alakulása
A tábla sorai
75OA454 Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék
75OA455 Egyösszegű kifizetés és életjáradék
1.5. 75OA5 Befektetések
75OA52 Összes befektetett eszköz (eFt) = az átlagos befektetett vagyon.
ebből fedezeti % = befektetett fedezeti tartalék az átlagos befektetett vagyon arányában.
működési % = befektetett működési tartalék az átlagos befektetett vagyon arányában.
likviditási % = befektetett likviditási tartalék az átlagos befektetett vagyon arányában.
2. A pénzügyi terv jelentés szöveges melléklete
A jelentés lehetőséget biztosít a pénztár számára a pénzügyi terv tábláit alátámasztandó, – a pénztári tagság jobb tájékoztatása, illetve a tervezésnél alkalmazott feltételezések magyarázata okán – kiegészítő szöveges magyarázat, összefoglaló megtételére.
A szöveges jelentések kötelező tartalmi elemei a következők:
- előzmények (tapasztalatok), illetve aktuális helyzet rövid leírása (a megelőző időszakok terv és tényadatainak összehasonlításából eredő tapasztalatok, aktuális tények);
- a befektetési politika kapcsolata a pénzügyi tervvel (az érvényes befektetési politika megjelenése a tervben, illetve a terv miatt a befektetési politikában szükségessé váló esetleges módosítások), a szükséges likviditás biztosítottsága, a referencia hozamhoz kapcsolódó szándékok, várható hatások bemutatása, pénztárra vonatkozó hozamelvárás várható teljesülése;
- a pénztár által elérni kívánt egyéb (stratégiai) célok leírása (pl. taglétszám növelése vagy működési fejlesztés), illetve a várható események, tartalékok közötti átcsoportosítás, egyéb folyamatok leírása;
- tagdíjbevételek várható alakulása, járulék érték módosulása;
- be-, át- és visszalépők, valamint a szolgáltatásban részesülő tagok számának várható alakulása,
- tervezési háttér-információk (pl. a szerződés, jogszabály által meghatározott információk, bruttó- nettó hozamráta);
- vagyonkezelés költségének bemutatása, indoklása;
- megbízási díjak (pl. könyvvizsgáló), bemutatása, indoklása;
- a vagyonkezelési, megbízási díjak tervezésénél a pénztárnak törekednie kell a nyilvánosan elérhető adatok alapján (pl. éves beszámoló) a hasonló szolgáltatást nyújtó szervezetek átlagos (jellemző) piaci díjainak bemutatására. Ezzel lehetősége nyílik a pénztárnak, más hasonló jellemzőkkel rendelkező pénztáraknál alkalmazott díjak, saját adataival történő összehasonlítására.
- működési költségek fedezetét milyen arányban tervezik tagdíjból, támogatásból, adományból biztosítani, illetve a pénztár ilyen irányú költségeinek fizetését rendszeresen átvállalja-e valamilyen szervezet;
- a tervezéskor figyelembe vett lehetséges alternatívák rövid bemutatása, az előterjesztendő változat indoklása.
X.
Az eseti felügyeleti jelentésre vonatkozó részletes szabályok
1. 70OA Önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók azonosító kódja és megnevezése
A tábla kitöltése
A felügyeleti jelentést új azonosító kód megképzése esetén kell küldeni. A felügyeleti jelentésben szereplő információkról, illetve azok változásáról a pénztárnak kötelezően tájékoztatnia kell a számára letétkezelést és vagyonkezelést végző intézményeket.
A tábla oszlopai
1. oszlop: Portfólió azonosító kódja
A tábla ezen oszlopa a portfólió azonosító kódját tartalmazza, amelynek képzését az 1. melléklet 4.6. pontja határozza meg.
2. 70OBP Önkéntes nyugdíjpénztárak befektetési politikája
A tábla kitöltése
A felügyeleti jelentést a befektetési politika módosulása esetén, a módosított befektetési politika igazgatótanács általi elfogadásának napját követő 5. munkanapig kell megküldeni. Amennyiben a pénztár nem rendel indexet valamely eszközhöz, úgy az eszköz célarányához tartozó index komponens neve és súlya mezők üresen hagyhatók.
A tábla oszlopai
1. oszlop: Portfólió azonosító kódja
A tábla ezen oszlopa a portfólió azonosító kódját tartalmazza, amelynek képzését az 1. melléklet 4.6. pontja határozza meg.
5.oszlop: Célarányhoz tartozó index komponens neve
A tábla ezen oszlopának minden sorában csak egy index szerepelhet. Amennyiben egy portfólió egyik eszközosztályához több indexet kíván a pénztár hozzárendelni, úgy azt egy új ismétlősor beszúrásával teheti meg. Az új ismétlősorban ugyanazt a portfólió azonosítót kell szerepeltetni.
6.oszlop: Célarányhoz tartozó index komponens súlya
Amennyiben egy portfólió egyik eszközosztályához több indexet kíván a pénztár hozzárendelni, úgy azt egy új ismétlősor beszúrásával teheti meg. A két, vagy több index egymáshoz viszonyított arányát ennek az oszlopnak a kitöltésével kell jelölni. A portfólión belüli egy eszközosztályához hozzárendelt különböző indexek súlya összegének 100%-nak kell lennie.
A tábla sorai
70OBP55 A befektetési politika hatályba lépésének napja
Amennyiben a pénztár befektetési politikájával együtt a Választható portfóliós rendszer szabályzata is változik, úgy a tábla ezen sorát a felügyeleti jelentés teljesítésekor üresen kell hagyni. A befektetési politika hatályba lépésének dátumát az MNB engedélye kézhezvételének napját követő 2 munkanapon belül kell megadni, módosító jelentés beküldésével.

4. melléklet az 54/2022. (XII. 2.) MNB rendelethez

5. melléklet az 54/2022. (XII. 2.) MNB rendelethez

Az egészségpénztár, az önsegélyező pénztár, valamint az egészség- és önsegélyező pénztár felügyeleti jelentéseire vonatkozó részletes kitöltési előírások
I.
A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok
1. Kapcsolódó jogszabályok
A felügyeleti jelentés teljesítése során alkalmazandó jogszabályok körét az 1. melléklet 1. pontja határozza meg.
2. Fogalmak, rövidítések
2.1. Nagy pénztár: azon egészségpénztár, önsegélyező pénztár, valamint, egészség- és önsegélyező pénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves adatszolgáltatás tartalma alapján) meghaladja a 30 000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a kétmilliárd forintot.
2.2. Közepes pénztár: azon egészségpénztár, önsegélyező pénztár, valamint egészség- és önsegélyező pénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves adatszolgáltatás tartalma alapján) legalább 1001 fő és nem haladja meg a 30 000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a kétszázmillió forintot és nem haladja meg a kétmilliárd forintot.
2.3. Kis pénztár: azon egészségpénztár, önsegélyező pénztár, valamint egészség- és önsegélyező pénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves adatszolgáltatás tartalma alapján) nem haladja meg az 1000 főt, és könyv szerinti értékén számított vagyona nem haladja meg a kétszázmillió forintot.
2.4. A táblákban és a kitöltési előírásokban használt további fogalmak, rövidítések értelmezésére az 1. melléklet 2. pontjában foglaltak az irányadók.
3. A felügyeleti jelentés formai követelményei
A felügyeleti jelentés formai követelményeit az 1. melléklet 3. pontja határozza meg.
4. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei
A felügyeleti jelentés tartalmi követelményeit az 1. melléklet 4. pontja határozza meg.
II.
A negyedéves jelentés tábláira és a negyedéves szöveges értékelésre vonatkozó részletes szabályok
1. A negyedéves jelentés táblái
1.1. 71EA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek
A tábla kitöltése
A táblában a pénztár tárgyidőszaki bevételi adatait kell bemutatni bevételi jogcímek, és „alaponkénti” részletezésben.
A tábla sorai
71EA0101 Tagok által fizetett tagdíj
Ebben a sorban kell megadni a tag által, a belépési nyilatkozatban vállalt befizetéseiből származó bevételeket, amelyeket a pénztár alapszabályában rögzített befizetési feltételek alapján a tag rendszeresen teljesített, és azt a pénztár a pénztári alapok között megosztotta.
71EA0102 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás
A munkáltató és a pénztár által, a fizetési kötelezettség feltételeiről kötött szerződés alapján, a tag által vállalt tagdíj egy része vagy egésze átvállalt és befizetett összegének alapok közötti megosztását kell itt bemutatni.
71EA0103 Tagok egyéb befizetései
Itt kell kimutatni a tag által vállalt tagdíjfizetési kötelezettségén felül, eseti jelleggel teljesített tagi befizetések alapok közötti elszámolásának adatait.
71EA0104 Támogatóktól befolyt összeg
A pénztárba rendszeres vagy eseti jelleggel, a támogató rendelkezése szerinti alap javára befizetett, az adott célra juttatott támogatás, adomány összegét kell itt megadni, figyelemmel az Öpt. 17. § (3) bekezdésére. Önsegélyező pénztár esetén a fedezeti alap javára kell elszámolni, és ebben a sorban kell kimutatni a közösségi szolgáltatások tartaléka javára befizetett támogatás összegét is.
71EA0105 Célzott szolgáltatások bevétele
Ezen a soron kell jelenteni az Öpt. 12/A. § (5) bekezdésében meghatározott, a pénztár részére közvetlenül a célzott szolgáltatás nyújtására a munkáltatói tag által fizetett összeget.
71EA0106 Belépő tagok által hozott egyéni fedezet
Ebben a sorban, a fedezeti alap bevételei között kell bemutatni a más pénztárból átlépő pénztártagok egyéni számlájának fedezetéül kapott pénzeszközöket.
71EA0107 tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg
Ezen a soron, a fedezeti alap oszlopában kell kimutatni az adóhatóság által – a tag nyilatkozata alapján – átutalt teljes összeget.
71EA0108 Egyéb bevételek
Itt kell kimutatni a fenti sorokban nem nevesített, de a pénztárhoz beérkező egyéb bevételeket.
71EA0109 Tagi visszafizetés jogosulatlan szolgáltatás igénybevétele miatt
Ebben a sorban, a fedezeti alapra történt jóváírásként kell bemutatni a jogosulatlan szolgáltatás igénybevételét követően, a pénztári felszólítás alapján a tagok által visszafizetett összeget.
71EA0110 Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele
Az immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésekor befolyt bevételekből az alapszabályban (pénzügyi tervben) meghatározottak szerinti alapba helyezendő összegeket kell itt bemutatni.
71EA0111 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke
Itt kell kimutatni – a pénzügyi rendezéskor – az Öpt. 2. § (4) bekezdés d) pontja szerint a pénztár által az alapszabályában alaptevékenységként megjelölt szolgáltatások szervezéséhez és nyújtásához kapcsolódóan, arra visszahatóan, a pénztár szolgáltatási kötelezettségén felül nyújtott szolgáltatások ellenértékét.
Csak a működési alap javára számolható el a kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértékeként befolyt bevétel.
71EA0112 Pénzügyi műveletek bevétele
A Számv.tv. 84. §-a szerinti jogcímeken ténylegesen befolyt bevételeket kell ebben a sorban bemutatni, jogcímenkénti és alaponkénti bontásban.
71EA02 Értékpapírok, részesedések eladási árában megtérülő könyv szerinti érték
A pénztári alapok bevételeként kell kimutatni az adott alap befektetéseként nyilvántartott értékpapírok, részesedések eladása esetén az eladási árban megtérülő könyv szerinti értéket.
71EA03 Hitel, kölcsön összegének igénybevétele
A működési alapra befolyt hitelek, kölcsönök, olyan ideiglenesen befolyt bevételek összegét, amelyek nem növelik ténylegesen a pénztárvagyont, ebben a sorban kell szerepeltetni.
71EA04 Passzív pénzügyi elszámolások
Itt kell elszámolni a tisztázatlan bevételeket, amelyek nem számolhatók el tényleges bevételként, valamint ide sorolandó a kiegészítő vállalkozási tevékenység keretében jövőben elvégzendő szolgáltatásért a vevő által átutalt előleg. Itt kell kimutatni a tagi kifizetésekkel kapcsolatos Szja kötelezettséghez kapcsolódó adófizetési kötelezettségben jelentkező változást, valamint a vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások összegét is.
71EA06 Alapok közötti átcsoportosítás
Itt kell kimutatni a likviditási alapból a működési és a fedezeti alapba átcsoportosított összeget, valamint a működési alapból a fedezeti és a likviditási alapba, az Öpt. 14. § (3) bekezdése, valamint az Evhr. 23. § (6) bekezdése alapján a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési és likviditási alapot megillető összeget. Az elvégzett átvezetések után ténylegesen nem nő a pénztárvagyon. Az egyes alapok közötti átcsoportosításnak az analitikából és a főkönyvi könyvelésből egyértelműen nyomon követhetőnek kell lennie.
71EA08 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen
A pénzforgalmi jelentés bevételi tábla esetében tárgyidőszakot megelőző időszakon a tárgyév január 1-jétől az előző negyedév utolsó napjáig eltelt időszak értendő.
71EA09 Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen
A pénzforgalmi jelentés bevételi tábla esetében tárgyidőszakon a tárgyév január 1-jétől az adott negyedév utolsó napjáig eltelt időszak értendő.
1.2. 71EB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások
A tábla kitöltése
A táblában a pénztár tárgyidőszaki kiadásait kell bemutatni alaponkénti részletezésben.
A tábla 1. oszlopában a fedezeti, 2. oszlopában a működési, 3. oszlopában a likviditási alap, 4. oszlopában az alapok összesen adatait kell megjeleníteni.
A tábla sorai
71EB1011 Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások kiadásai
Itt kell kimutatni a tag részére nyújtott, a pénztár által teljesített, illetve vásárolt (külső szolgáltató által számla ellenében nyújtott) eseti vagy rendszeres, járadékjellegű szolgáltatások kiadásait. Ezek a kiadások csak az alapszabályban meghatározott alaptevékenységhez kapcsolódhatnak.
71EB1012 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg
Itt kell kimutatni a tagoknak, kedvezményezetteknek (beleértve a kedvezményezettek jogállásával megegyező jogállású örökösöknek) visszatérített összeget.
71EB10112 Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások
Itt kell feltüntetni az Öpt. 51. § (4) bekezdése alapján azokat a közösségi, szolidáris alapon finanszírozott szolgáltatásokra kifizetett összegeket, amelyeknél a szolgáltatás fedezetét úgy képezik meg, hogy ahhoz az adott szolgáltatásra létrehozott kockázatközösség tagjai közösen járulnak hozzá.
Itt kell kimutatni az önsegélyező pénztár által a tag részére, a közösségi szolgáltatások tartaléka terhelésével nyújtott szolgáltatások kiadásait. (A jogosulatlan szolgáltatásokat nem itt kell szerepeltetni.)
Az önsegélyező pénztár esetében a kiadások között nem szabad szerepeltetni a tagok egyéni számlájának terhére a közösségi szolgáltatási tartalékba átcsoportosított összeget.
71EB10113 Célzott szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások
Itt kell kimutatni a pénztár által a tag részére, a célzott szolgáltatások tartaléka terhelésével nyújtott szolgáltatások kiadásait.
71EB1013 Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások
Itt kell szerepeltetni a fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetéseket (a nem támogatott kifizetéseket, az értékhatár feletti kifizetéseket, a feltételhez kötött kifizetéseket a feltétel nem teljesülése esetén, valamint az egyéb jogosulatlan kifizetéseket) az Evhr. 29. § (6) bekezdése, továbbá a kártyakibocsátással összefüggő költségeket is, az Ebr. 24/J. § (2) bekezdése, valamint az Öpt. rendelkezései alapján.
71EB10210 Kommunikációs költségek
Ezen a soron kell jelenteni a tárgyidőszak folyamán a pénztárnál felmerülő posta, telefon és fax költségeket.
71EB10213 Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások
Ezen a soron kell jelenteni a Számv.tv. 81. § (2) bekezdés b) pontja alapján az MNB által kiszabott felügyeleti bírság összegét is.
71EB10215 Hitel- és kölcsöntörlesztés
Itt kell kimutatni a tárgyidőszakban kifizetett törlesztő részletek összegét.
71EB103 Pénzügyi műveletek ráfordításai
A pénzügyi műveletek ráfordításainak elszámolásánál a Számv.tv. 85. §-a vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.
71EB10303 A befektetések vagyonarányos költségei
Itt kell kimutatni a pénztár befektetési tevékenységével kapcsolatban igénybe vett befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos ráfordítások számla alapján pénztári alapot terhelő vagyonarányos részét, külön kimutatva a vagyonkezelői-, letétkezelői díj összegét, illetve a nem nevesített vagyonarányok költségeket összevontan (pl. értékbecslő díja).
Itt számolhatók el a pénztári eszközök befektetéseit – részben vagy egészben – saját maga kezelő pénztárnál az e tevékenységet kizárólagosan végző, munkaviszony keretében foglalkoztatott személyek alkalmazásából fakadó, személyi jellegű költségek és azok közterhei, a teljes pénztári vagyon és a saját kezelésű vagyon arányában.
Amennyiben a pénztár saját kezelésű vagyonrésze az 1 milliárd forintot meghaladja, akkor a fenti költségek teljes egészében elszámolhatók a befektetések vagyonarányos költségei között. A befektetések vagyonarányos költségei között számolhatók el a pénztár ingatlanbefektetéseivel kapcsolatban felmerülő ingatlanértékeléssel és műszaki ellenőri tevékenységgel kapcsolatos költségek és ráfordítások.
71EB10305 Tőkekiadások
A tőkekiadások között kell elszámolni a pénztár által vásárolt, a pénztár tulajdonában lévő, vagy az általa bérelt ingatlanon végzett beruházások, felújítások értékét, valamint az értékpapír és részesedések vásárlásának értékét.
71EB103053 Értékpapírok, részesedések vásárlása
Ez a sor az értékpapír beszerzéseket, a részesedéstípusú befektetéseket tartalmazza, amelyek forrása a tárgyidőszaki bevételekből és az előző negyedévi záró pénzkészletből tevődik össze. A lejárt és újra befektetett értékpapírok beszerzését is itt kell megjeleníteni.
71EB2 Aktív pénzügyi elszámolások
Az aktív pénzügyi elszámolások között kell kimutatni a végleges kiadásként el nem számolható kifizetéseket. Itt kell kimutatni a működéssel kapcsolatos – szolgáltatások igénybevételéhez, készletek beszerzéséhez, alkalmazottakhoz kapcsolódó – előlegeket, a függő kiadásokat (téves kifizetéseket és terheléseket), valamint az aktív pénzforgalmi átvezetésként elszámolandó bankszámlák közötti, illetve a bankszámla és a házipénztár közötti pénzforgalmat, továbbá a vagyonkezelővel és értékpapír-forgalmazóval kapcsolatos elszámolásokat.
71EB4 Alapok közötti átcsoportosítás
Itt kell kimutatni az alapok egymás közötti elszámolásaiból a visszapótlási kötelezettséggel járó, illetve végleges, de valódi pénzügyi kiadást nem jelentő tételeket.
Itt kell kimutatni az Öpt. 14. § (3) bekezdése, valamint az Evhr. 23. § (6) bekezdése alapján a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési és likviditási alapot megillető összeget.
Elkülönítetten kell kimutatni a pénztár közgyűlése határozatában összegszerűen megszavazott átcsoportosítások összegeit is.
71EB6 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen
A pénzforgalmi jelentés kiadási tábla esetében tárgyidőszakot megelőző időszakon a tárgyév január 1-jétől az előző negyedév utolsó napjáig eltelt időszak értendő.
1.3. 71EC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése
A tábla kitöltése
A pénzforgalmi jelentésben a tárgyidőszaki és az azt megelőző időszak adatait kell bemutatni.
A pénzforgalmi egyeztető tábla értékei meg kell, hogy egyezzenek a tárgyidőszaki és az előző időszaki bankszámla és házipénztár főkönyvi és analitikus kimutatásainak értékeivel.
1.4. 71EDAA Befektetési portfólió állomány a tárgyidőszak záró napján (könyv szerinti értéken)
A tábla kitöltése
A tábla 3. oszlopában a fedezeti, 4. oszlopában a működési, 5. oszlopában a likviditási alap, 7. oszlopában az alapok és az azonosítatlan (függő) befizetések összesen adatait kell megjeleníteni. A portfóliók azonosító kódját a 70EPA táblában megadottakkal egyezően, karakter pontosan kell szerepeltetni.
Az Ebr. 1. mellékletében meghatározott befektetéseket kell a táblában szereplő kategóriákba sorolni, és a 2. mellékletében rögzített befektetési szabályok szerint kell a befektetések között szerepeltetni.
Nem aktivált ingatlanokat az ingatlanok soron kell jelenteni.
A befektetéseket könyv szerinti értéken kell szerepeltetni.
A tábla oszlopai
1. oszlop: ISIN / azonosító kód
Itt kell megadni az egyes értékpapírok ISIN kódját. Amennyiben egy értékpapír nem rendelkezik ISIN kóddal, akkor a vagyonkezelő által megadott azonosítót kell megadni. Pénzforgalmi számla, befektetési számla és lekötött betétszámlák esetében a számlaszámot kell megadni. Ingatlanok esetében a helyrajzi számot kell megadni.
2. oszlop: Tétel neve
A pénzeszközök (pénzforgalmi számla, befektetési számla, lekötött betétszámlák) esetén ebben az oszlopban a szerződött intézmény törzsszámát kell feltüntetni, mely az adószám első 8 számjegye. Ingatlanok esetében az ingatlan címét, amennyiben csak helyrajzi számmal azonosítható, akkor csak a település nevét kell megadni.
3. oszlop: Egy egységnyi eszköz névértéke (ezer forint)
A külföldi pénznemben denominált eszközök egy egységnyi névértékét ezer forintra átszámítva kell megadni a fordulónapi, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alkalmazásával. Származtatott ügyletek esetében annak az eszköznek az egy egységnyi névértékét kell megadni, amelyre az ügylet irányul. Amennyiben a származtatott ügylet tárgya deviza, az oszlopot nem kell kitölteni.
4. oszlop: Devizanem
Annak a devizának az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerint meghatározott kódja, amelyben az adott sorban szereplő eszköz, illetve ügylet denominált. Ha ugyanazon eszközre, illetve ügyletre különböző devizákban is van a pénztárnak pozíciója, akkor az oszlopban azt a devizanemet kell jelenteni, amelyre az eszköz, illetve ügylet irányul (pl. USD/HUF esetén USD). Abban az esetben, ha az adott eszköz denominációja és a kereskedés pénzneme eltérő, akkor azt a devizanemet kell jelenteni az oszlopban, amelyben a kereskedés történik.
A tábla sorai
71EDAA0 Portfólió azonosító kódja
Ezen a soron kell szerepeltetni a portfólió azonosító kódját, amelynek képzését az 1. melléklet 4.6. pontja határozza meg.
71EDAA18 Egyéb befektetések, részesedések
Ezen a soron kell bemutatni a tábla előző soraiban nem szerepeltetett befektetéseket, illetve a közvetlen, más vállalkozásban fennálló tulajdoni részesedéseket.
1.5. 71EDB Alapok tartaléka állományának alakulása
A tábla kitöltése
A tábla 2. oszlopában a nyitóállományt, 3. oszlopában a növelő értéket, a 4. oszlopában a csökkentő értéket, 5. oszlopában az alap záró állományát kell megjeleníteni.
A fedezeti alap, a működési alap, a likviditási alap tartalékát, valamint a közösségi számlák, célzott szolgáltatások tartalékát és a tartalékok összesített állományát, állományváltozási értékeit kell a tábla egyes soraiban megadni.
A tábla sorai
71EDB12 Közösségi számlák tartaléka
A fedezeti alap tartalékának azon része, amely az Öpt. 51. § (4) bekezdése alapján a közösségi, szolidáris alapon finanszírozott szolgáltatásokra képzett fedezeteket foglalja magában.
1.6. 71EE Taglétszám alakulása
A tábla kitöltése
A táblában kell levezetni a taglétszámnak a tárgyidőszaki nyitó létszámához viszonyított alakulását – a változások összesen, a növelő és a csökkentő hatásokat – jogcímek szerinti bontásban. Ki kell mutatni a záró taglétszámból az egységes tagdíjat hat hónapon túl nem fizető tagok számát is.
A tábla sorai
71EE2 Időszak alatti változás sor értékét előjelhelyesen kell szerepeltetni.
71EE22 Átlépő más pénztárból
Ezen a soron kell jelenteni azon átlépő tagok számát, akik tagsági jogviszonya az Öpt. 11. § (2) és (4) bekezdése alapján a befogadó pénztárnál létrejön a tárgyidőszakban. Az átlépő tagokat csak egy negyedévben kell átlépőként jelenteni, abban az esetben is, ha az átlépés lebonyolítása több negyedévet érint. Szintén ezen a soron kell jelenteni a pénztár átalakulása esetén a jogelőd intézménytől átkerülő új tagokat.
71EE23 Átlépő más pénztárba
Ezen a soron kell jelenteni azon átlépő tagok számát, akik tagsági jogviszonya az Öpt. 15. § (1) bekezdés d) pontja szerint megszűnik a tárgyidőszakban. Az átlépő tagokat csak egy negyedévben kell átlépőként jelenteni, abban az esetben is, ha az átlépés lebonyolítása több negyedévet érint.
71EE31 ebből: tagdíjat nem fizetők száma
Ebben a sorban azon tagok számát kell jelenteni, akik 6 hónapon túli egységes tagdíjfizetési elmaradással rendelkeznek. A hat hónapon túli egységes tagdíjfizetési elmaradást aszerint kell megállapítani, hogy a tagok a hat hónapra jutó egységes tagdíj összegét megfizették-e 12 hónap vonatkozásában, az aktuális tárgynegyedévet is figyelembe véve. Példa a hat hónapon túli egységes tagdíjfizetési elmaradás számítására: T=(x-y)/z, ahol
– x: a pénztártag részére megállapított, a vonatkozási időszakra (12 hónapra, illetve ennél rövidebb ideje fennálló tagság esetén a tagsági jogviszony kezdetétől a tárgynegyedév végéig terjedő időszakra) fizetendő egységes tagdíjak összege,
– y: a pénztártag részére megfizetett, a vonatkozási időszakra jóváírt tagdíjak összege,
– z: a pénztártag részére megállapított, egy hónapra jutó egységes tagdíj összege (amennyiben a vonatkozási időszak alatt az egységes tagdíj összege változott, az érvényességi időszakok súlyozásával átlagos tagdíj számítandó).
Abban az esetben, ha a T értéke hatnál kisebb vagy egyenlő, akkor a pénztártag aktívnak, minden más esetben a pénztártag passzívnak minősítendő.
1.7. 71EG Működési és kiegészítő vállalkozási tevekénység eredménye
A tábla kitöltése
A pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenységének eredményeként kell kimutatni a működési alap bevételei és kiadásai különbözetének összegét, valamint a kiegészítő vállalkozási tevékenység adófizetési kötelezettséggel csökkentett eredménye együttes összegét.
A tábla sorai
71EG01 Működési alap bevételei
Itt kell kimutatni az Evhr. 2. melléklete szerinti eredménykimutatás B) 17. sorában meghatározott működési célú bevételek összegét.
71EG02 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele
Itt kell kimutatni az Evhr. 2. melléklete szerinti eredménykimutatás B) 18. sorában meghatározott kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételeinek összegét.
71EG03 Működési alap kiadásai
Itt kell kimutatni az Evhr. 2. melléklete szerinti eredménykimutatás B) 28. sorában meghatározott működési célú kiadások összegét.
71EG04 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása
Itt kell kimutatni az Evhr. 2. melléklete szerinti eredménykimutatás B) 29. sorában meghatározott kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásainak összegét.
71EG07 Adófizetési kötelezettség
Itt kell kimutatni a kiegészítő vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban fizetett társasági adó (adóelőleg) összegét.
1.8. 71EJ Statisztikai adatok
A tábla sorai
71EJ01 Pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen soron kell jelenteni a tárgyidőszak végén fennálló, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állományát.
71EJ02 Egyéb nem pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen soron kell kimutatni a nem pénztártagok részére nyújtott szolgáltatások szolgáltatóival összefüggő kötelezettségeket.
71EJ03 Tagok által igénybe vett jogosulatlan szolgáltatások állománya összesen sorban a pénztár által nyilvántartásba vett, de a tagok által pénzügyileg nem rendezett jogosulatlan szolgáltatások állományát kell megadni.
71EJ04 Pénztári kártyák száma sorban kell megadni a pénztári szolgáltatások árának kiegyenlítésére rendszeresített, a tárgyidőszak végén érvényes és aktivált pénztári kártyák számát, tagi és társkártya szerinti bontásban.
71EJ05 Pénztári szolgáltatók száma sorban meg kell jeleníteni a pénztári szolgáltatók számát és ezek közül a kártyaelfogadó helyek számát.
71EJ07 A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma (fő) sorban kell kimutatni azon tagok számát, akik az alapszabályi rendelkezés alapján tagdíjfizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, és a pénztár szabályzata szerint a tárgyidőszak utolsó napján tagdíjat nem fizetőnek minősülnek. Amennyiben a pénztárnál az éves tagdíjfizetési lehetőség adott, és így a pénztár évente csak egyszer állapítja meg a tagdíjat nem fizetők számát, akkor azt a negyedik negyedévben kell jelenti, a többi negyedévben a mezőt üresen kell hagyni.
71EJ10 A pénztár közösségi szolgáltatási tartalékaiban lévő tagok száma a negyedév végén (fő) ismétlősor 1. oszlopában az egyes közösségi szolgáltatások nevét kell feltüntetni.
71EJ11 Szolgáltatási kedvezményezettek száma (fő) sorban a pénztárnál szolgáltatási kedvezményezettként bejelentett különböző személyek számát kell jelenteni, így amennyiben egy személy több tagnál is kedvezményezett, úgy csak egy főként kell figyelembe venni.
71EJ12 Szolgáltatási szerződések száma - Célzott szolgáltatások (db) sorban a célzott szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban létrejött összes szerződés számát kell jelenteni, így, ha egy partner több típusú célzott szolgáltatás nyújtására több szerződést köt, akkor az összes szerződés számát kell megadni.
71EJ13 Szerződéses partnerek száma - Célzott szolgáltatások (db) sorban a célzott szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban az összes olyan partnert figyelembe kell venni, amellyel legalább egy szerződés megkötésre került, és a tárgynegyedév végén még él a szerződéses kapcsolat. A megkötött szerződések számától függetlenül minden partnert csak egyszer kell figyelembe venni.
1.9. 71EH Szolgáltatási adatok
A tábla kitöltése
Az egészségpénztári szolgáltatások nyújtásának feltételeit az Öpt. 51-51/E. §-a szabályozza, az ott használt fogalmak tartalmát az Öpt. 2. § (6) bekezdése határozza meg.
Az önsegélyező pénztári szolgáltatások nyújtásának feltételeit az Öpt. 50-50/E. §-a szabályozza, az ott használt fogalmak tartalmát az Öpt. 2. § (7) bekezdése határozza meg.
1.10. 71EL A pénztári vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása
A tábla oszlopai
1. oszlop: Vagyonkezelő LEI-kódja
Elsődlegesen az intézmény ISO 17442 nemzetközi szabvány szerint meghatározott kódja [LEI/Legal Entity Identifier (20 karakter)]. Ha az intézmény nem rendelkezne LEI-kóddal, akkor az ISO 9362 nemzetközi szabvány szerint meghatározott kód [SWIFT/Bank Identifier Code (11 karakter)].
3.oszlop: Potfólió azonosító kódja
A tábla ezen oszlopa a portfóliók azonosító kódját tartalmazza, amelynek képzését az 1. melléklet 4.6. pontja határozza meg.
5. oszlop: Vagyonkezelési alapdíj (%)
A tárgyidőszak utolsó napján hatályos vagyonkezelési szerződésben százalékos formában meghatározott vagyonkezelési alapdíj.
7. oszlop: Pénztári vagyon összege (ezer forint)
A negyedév végi állomány könyv szerinti értéken, vagyonkezelőnként.
A tábla sorai
71EL2 Saját vagyonkezelés(ek)
Itt kell feltüntetni a vagyonkezelésbe ki nem helyezett állományt, valamint az Ebr. 4. § (7) bekezdése szerinti saját vagyonkezelésnek nem minősülő tevékenység keretében kezelt vagyont is.
1.11. 71EPI Informatikai adatok
A táblában az adatszolgáltató informatikai rendszerének működési kontroll környezetével kapcsolatos adatokat kell jelenteni.
A táblában használt fogalom:
Nyilvántartási rendszer: a tagi törzsadatok és az egyéni számlák forgalmának, valamint a pénztár tevékenységével kapcsolatos számviteli események rögzítésére szolgáló elektronikus nyilvántartás. A nyilvántartási rendszer tartalmazza a pénztártaghoz kapcsolódó összes törzsadatot (pl. személyes és azonosító adatok, tagsági jogviszonyra vonatkozó adatok, kedvezményezett jelölések, rendelkezések), pénzügyi (pl. hozamfelosztás, nem fizető tagok befektetési eredményéből a működési és likviditási tartalékra jutó rész elvonása) és számviteli jellegű (pl. függő tételek felosztása) elszámolást, ideértve a pénztár teljes körű főkönyvi könyvelési és analitikus nyilvántartásait is.
A tábla sorai
Amennyiben egy adott tevékenységet a pénztár kiszervezett, abban az esetben az adatszolgáltatás a kiszervezett tevékenységet végző személyre vonatkozik.
A 71EPI011-71EPI013 sorban a pénztár alkalmazottainak, továbbá a pénztárnál rendelkezésre álló, teljes vagy részmunkaidős informatikai tevékenységet, illetve informatikai üzemeltetést végző munkatársak konkrét számát kell megadni.
A 71EPI022 sorban arra kell válaszolni, hogy a pénztár informatikai belső ellenőrzését ellátó személy rendelkezik-e auditori minősítéssel.
Az időpontra vonatkozó kérdések esetén konkrét dátumot kell megadni függetlenül attól, hogy az a tárgynegyedéven kívül esik-e vagy nem.
A 71EPI061 sorban, ha több, a kérdés szempontjából releváns jelentés is készült, akkor a tárgynegyedévben az informatikai rendszer biztonságának ellenőrzése szempontjából a legfontosabb jelentés készítőjét és a jelentés címét kell megadni.
Az elérhetőségi adatoknál (71EPI081-71EPI086 sor) a pénztár informatikai vezetőjének és biztonsági felelősének a pénztári e-mail címét és mobiltelefonszámát kell megadni. Amennyiben a pénztárnál nincs olyan személy, aki az adott területtel, kérdésekkel foglalkozik, akkor a mezők üresen hagyhatók.
A további információknál (71EPI0901-71EPI09018 sor) a pénztár fő tevékenységét kiszolgáló rendszer adatait kell megadni, továbbá, azt, hogy az IT rendszerek saját gépteremben vagy külső adatközpontban üzemelnek-e.
A 71EPI0901 sor szerinti kérdésre „Saját” választ abban az esetben kell adni, ha az elsődleges és másodlagos gépterem is a pénztár tulajdonában áll, ha az elsődleges gépterem saját tulajdonú, de a másodlagos külső, akkor a „Saját/Külső” választ, egyéb esetekben a „Külső” választ kell megadni.
A 71EPI10 sor alábontó soraiban kért információk magyarázatát a közösségi és publikus felhőszolgáltatások igénybevételéről szóló 4/2019. (IV. 1.) MNB ajánlás tartalmazza. Amennyiben a pénztár több felhőszolgáltatást vesz igénybe, akkor a válaszokat több blokk kitöltésével kell megadni. Egy mezőn belüli felsorolás esetén az adatokat pontosvesszővel (;) kell elválasztani.
A 71EPI11 kezdetű sorokban a pénztárnak az ügyfelekkel való elektronikus kapcsolattartására vonatkozó adatokat kell megadni. Az ügyfél általi adatmódosítás fogalmába a tranzakciós adatmódosításokat (pl. új szolgáltatás igénybevétele) is beleértendő.
1.12. 71EPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos negyedéves adatok
A tábla kitöltése
A táblában a pénztár által a Pmt. szerinti belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról kell adatot szolgáltatni. Az adatokat a tárgynegyedévre vonatkozóan fő, illetve darabszám szerint és összegben kell feltüntetni. Az értékösszegek ezer forintra vonatkoznak, de azokat két tizedesjegy pontossággal kell megadni. A devizában felmerülő állományi adatokat a tárgynegyedév végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon átszámított forint összegen kell szerepeltetni. A deviza ügyletet az adott tranzakció lebonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegen kell szerepeltetni.
A táblában használt fogalmak
PEP: a Pmt. 4. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott, kiemelt közszereplő, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, illetve a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy együttes elnevezése;
– tényleges tulajdonos: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany;
ügyfél: akit a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően a pénztárnak kockázatba kell sorolnia, és aki a pénztár tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan a pénztárral szerződés megkötésével tartós jogviszonyt létesít;
ügylet: jelenti mind az üzleti kapcsolat, mind pedig az ügyleti megbízás során teljesített ügyletet;
ügyleti megbízás: azon ügylet, amelyet a pénztárral tartós szerződéses jogviszonyban nem álló személy, személyes közreműködés mellett eseti jelleggel végez.
A tábla sorai
71EPM01 Összes ügyfél-átvilágítás
Ebben a sorban kell feltüntetni a tárgynegyedévben lefolytatott egyszerűsített, fokozott vagy normál ügyfél-átvilágítások összesített számát. Amennyiben az ügyfél átvilágítása során azonos eljárásban egyidejűleg több kapcsolódó személy azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, valamint nyilatkoztatása is megtörténik (pl. képviselő, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, kedvezményezett), azt egy átvilágítási eljárásnak kell tekinteni.
A 71EPM01 sorban kimutatott adatokat a 71EPM011-71EPM013 sorban három szempont szerint kell tovább bontani, az ügyfél-átvilágítás mélységére tekintettel. A 71EPM01 sor egyenlő 71EPM011-71EPM013 sorok összegével.
71EPM011 Normál ügyfél-átvilágítás
A 71EPM01 sorból az átvilágítás alapeljárását meghatározó, a Pmt. 7-10. §-ában rögzített szabályok alapján lefolytatott ügyfél-átvilágítások számát ezen a soron kell feltüntetni.
71EPM012 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás
A 71EPM01 sorból a Pmt. 15. §-a alapján, a Pmt. 65. §-ában meghatározott belső szabályzatban rögzített esetekben lefolytatott egyszerűsített ügyfél-átvilágítások számát ezen a soron kell feltüntetni.
71EPM013 Fokozott ügyfél-átvilágítás
A 71EPM01 sorból a Pmt. 16-17. §-a alapján lefolytatott fokozott ügyfél-átvilágítások számát ezen a soron kell feltüntetni.
71EPM02 Ismételt ügyfél-átvilágítás miatt korlátozott ügyfelek
Azon ügyfelek számát szükséges feltüntetni, akikkel a pénztár 2017. június 26. előtt létesített üzleti kapcsolatot és az ügyfél-átvilágítási intézkedések elmaradása miatt a pénztárnál korlátozásra került sor, és az adott ügyfelek vonatkozásában 2019. október 31-én bevezetett korlátozást követően a tárgynegyedév utolsó napján sem áll a pénztár rendelkezésére a Pmt. szerinti teljes körű ügyfél-átvilágítás eredménye.
71EPM03 PEP ügyfelek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei
Ebben a sorban PEP-nek minősülő ügyfél számlájának javára vagy terhére teljesített ügyletek darabszámát és összegét kell a pénztárnak megadnia, amennyiben az adott ügylet elérte vagy meghaladta egyedileg a tízmillió forintot.
71EPM06 Kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet kiszűrését biztosító szűrőrendszer riasztásai
A pénztár szűrőrendszere által kockázatosnak minősített ügyfél, illetve szokatlan ügylet vonatkozásában generált riasztások darabszáma a tárgynegyedévben.
71EPM061 Kötelező, a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet szerinti szűrési feltételek által generált riasztások
A 71EPM06 sorból a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet 36. § (1) bekezdése szerinti szűrési feltételek által generált riasztások tárgynegyedévi darabszáma.
71EPM062 Pénztár által definiált szűrési feltételek által generált riasztások
A 71EPM06 sorból azon riasztások darabszáma, amelyek szűrési feltételei a pénztár által kerültek meghatározásra, és a riasztások nem esnek a 71EPM061 sorban megadott kritériumok alá.
71EPM07 A pénztár nem tudta a szűrések elemzését és értékelését határidőn belül elvégezni
Azoknak a szűréseknek a darabszáma a tárgynegyedévben, amelyeknek az elemzését és az értékelését a pénztár a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet 37. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem végezte el.
71EPM071 Kötelező, a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet szerinti szűrési feltételek által generált riasztások
A 71EPM07 sorból a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet 36. § (1) bekezdése szerinti szűrési feltételek által generált riasztások tárgynegyedévi darabszáma, amelynek az elemzését és az értékelését a pénztár a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet szerinti határidőben nem végezte el.
71EPM072 Pénztár által definiált szűrési feltételek által generált riasztások
A 71EPM07 sorból azon riasztások darabszáma, amelyek szűrési feltételei a pénztár által kerültek meghatározásra és a feltételek nem esnek a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet 36. § (1) bekezdése szerinti szűrési feltételek alá, és amely riasztásoknak az elemzését és az értékelését a pénztár a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet szerinti határidőben nem végezte el.
71EPM08 Saját bejelentések
A pénztár által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések összesített számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.
71EPM081 A Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések
A 71EPM08 sorból a pénztár által pénzmosás gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés a) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.
71EPM082 A Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések
A 71EPM08 sorból a pénztár által terrorizmus finanszírozása gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés b) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések száma és a bejelentések teljes forintösszege. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.
71EPM083 A Kit. alapján tett bejelentések
Ezen sorban kell szerepeltetni a 71EPM08 sorból a pénztár által a Kit. 4. § (1) bekezdése, illetve a 14. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv, illetve a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.
71EPM09 Bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók
Azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek során a pénztár a Pmt. 34. § (1) bekezdése és 35. § (1) bekezdése alapján felfüggesztést alkalmazott.
71EPM0911 Pénztár által kezdeményezett felfüggesztések
A 71EPM09 sorból azon bejelentéseket kell itt szerepeltetni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 34. § (1) bekezdése alapján a pénztár kezdeményezte.
71EPM0912 Pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések
A 71EPM09 sorból azon bejelentéseket kell itt kimutatni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 35. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság kezdeményezte. A 71EPM0911 és 71EPM0912 sorok összege megegyezik a pénztár által a tárgynegyedévben alkalmazott összes felfüggesztés számával.
71EPM092 71EP09-ből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések
A 71EPM09 sorból azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében a pénztár a Pmt. 35. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság jelzésére a felfüggesztést meghosszabbította.
71EPM11 Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések
Azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet a pénztár az ügyfél valamely, a pénztár által alkalmazott terrorista, illetve szankciós listán való szereplése miatt a tárgynegyedévben zárolt, és ezt a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak mint illetékes hatóságnak bejelentett.
71EPM13 AML Bizottság által megtárgyalt ügyfélkapcsolatok
A pénzügyi intézmények és azok közvetítői által megkövetelt, a pénzeszközök forrására vonatkozó információkról, valamint ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumok bemutatásáról, a bejelentések alapjául szolgáló adat, tény, körülmény felismerésének elősegítéséről és a magas kockázattal járó ügyletek bejelentéséhez kapcsolódó intézkedésekről szóló 14/2020. (XII. 17.) MNB ajánlás [a továbbiakban: 14/2020. (XII. 17.) MNB ajánlás] IV. fejezetében meghatározott és felállított bizottság által, a tárgynegyedévben megtárgyalt ügyfélkapcsolatok számát szükséges megadnia a pénztárnak. Amennyiben egy ügyfélkapcsolat miatt többször hívták össze a bizottságot a tárgynegyedévben, az egynek jelentendő.
71EPM131 Bejelentések száma miatt
A 71EPM13 sorból azon ügyfélkapcsolatok számát szükséges megadnia a pénztárnak, amelyekhez kapcsolódóan a 14/2020. (XII. 17.) MNB ajánlás 14. pontja szerinti, a Pmt. 30. §-ában meghatározott bejelentések számossága indokolta a bizottság összehívását és az eset megtárgyalását.
71EPM132 Bejelentések összege miatt
A 71EPM13 sorból azon ügyfélkapcsolatok számát szükséges megadnia a pénztárnak, amelyekhez kapcsolódóan a 14/2020. (XII. 17.) MNB ajánlás 14. pontja szerinti, a Pmt. 30. §-ában meghatározott bejelentések összege indokolta a bizottság összehívását és az eset megtárgyalását.
71EPM133 Pénzügyi információs egység tájékoztatása alapján
A 71EPM13 sorból azon ügyfélkapcsolatok számát szükséges megadnia a pénztárnak, amelyekhez kapcsolódóan a 14/2020. (XII. 17.) MNB ajánlás 14. pontja szerinti, a pénzügyi információs egységtől érkező tájékoztatás eredményezte a bizottság összehívását és az eset megtárgyalását.
71EPM14 Társhatósági megkeresések
Azon megkeresések számát szükséges a pénztárnak megadnia, amelyek hatóságtól (pl. Nemzeti Adó- és Vámhivatal, rendőrség, ügyészség) pénzmosás és terrorizmus finanszírozása tárgyában érkezett a pénztárhoz a tárgynegyedévben, ide nem értve az MNB-től érkeztetett megkereséseket.
71EPM15 Ügyfélpanasz
A pénzmosással, illetve terrorizmusfinanszírozással kapcsolatban a tárgynegyedévben a pénztártagoktól érkező panaszok számát szükséges feltüntetnie a pénztárnak.
71EPM16 Belső ellenőri megállapítások
Tárgynegyedévben lezárult belső ellenőri vizsgálat során a pénztár pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni eljárását elmarasztaló belső ellenőri megállapítások darabszámát szükséges feltüntetni.
71EPM17 Informatikai fejlesztések
A tárgynegyedévben a pénztárnál fejlesztési igényként leadott, illetve folyamatban lévő pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni tevékenységhez kapcsolódó informatikai fejlesztések száma.
1.13. 71EPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. és 71EPPA2; Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.
A táblák kitöltése
Ezekben a táblákban azokat az adatszolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó, fogyasztóktól érkezett panaszokat kell bemutatni, amelyeket a panaszkezelésről szóló jogszabályok a panasznyilvántartó rendszerben rögzíteni rendelnek el.
Ha egy panasz több panasztípusba is besorolható, akkor a panasz elsődleges témája szerint kell a besorolást elvégezni.
A táblákban használt fogalom
Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
71EPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.
A tábla oszlopai
Az 1-13. oszlop határozza meg a panaszügyek főbb típusok szerinti megoszlását a következők szerint:
1. oszlop: Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)
A tag tagsági jogviszony létrejöttéhez kapcsolódó panaszok száma (a tagszervező személyre vagy szervezetre, tagszervező eljárására tett panaszok nélkül). A pénztárváltáshoz kapcsolódó panaszokat is itt kell jelenteni.
2. oszlop: Tagszervezési tevékenység
A tagszervező személyre vagy szervezetre, tevékenységére tett panaszokat kell megjelentetni.
3. oszlop: Egyéni számla értesítők
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket az egyéni számla értesítők adattartalmához, kiküldésének határidejéhez stb. kapcsolódóan küldenek a panaszosok.
4. oszlop: Adóigazolások
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket az adóigazolások adattartalmához, kiküldésének határidejéhez stb. kapcsolódóan küldenek a panaszosok.
5. oszlop: Tagdíjelszámolások (munkáltatói adatszolgáltatás, befizetés, korrekció)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a panaszosok a tagdíjelszámolásokkal kapcsolatban küldenek.
6. oszlop: Hozamok
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a panaszosok a tagi számlán vagy számlaértesítőjén feltüntetett hozam, értékelési különbözet és egyéb befizetéshez kapcsolódó adattartalommal kapcsolatban küldenek.
7. oszlop: IT rendszerhiba
A pénztár informatikai háttér-rendszerére, különös tekintettel a számlavezető- és nyilvántartási rendszer hibájára, elérhetetlenségére vonatkozó panasz,
8. oszlop: Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a panaszosok a szolgáltatások elszámolásával, összegszerűségével, pénzügyi rendezésével kapcsolatban küldenek.
9. oszlop: Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket (a szolgáltatások kifizetésének kivételével) az pénztártagság egyéb jogcímen való megszűnéséhez (elhunyt, átlépő, kilépő, esetleg kizárt tag stb.) kapcsolódó elszámolással, összegszerűséggel, pénzügyi rendezéssel kapcsolatban küldenek a panaszosok.
10-12. oszlop: Tájékoztatási hiányosság
Itt kell feltüntetni az alábbi bontásban azokat a panaszokat, melyeket a tagok, munkáltatók részére nyújtott írásbeli, ügyfélszolgálati, honlapos tájékoztatás adattartalmával, határidejével kapcsolatban küldenek a panaszosok:
– 10. oszlop: szerződéskötés előtt: ha a hiányos tájékoztatás a szerződés megkötése előtt vagy közben történt,
– 11. oszlop: szerződéskötés fennállása alatt: ha a hiányos tájékoztatás a szerződés megkötése után, de annak megszűnése előtt történt,
– 12. oszlop: szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan: ha a panasz a szerződés megszűnésével vagy már megszűnt szerződéssel kapcsolatos hiányos tájékoztatásra vonatkozik.
13. oszlop: Egyéb
Az előzőekben nevesítetteken kívüli, a pénztár által kiemelten kezelt, egyedi, vagy rendkívüli körülmény alapján felmerült panaszügyek megjelenítésére szolgáló adatmező.
71EPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.
A tábla kitöltése
A tábla kitöltésénél a peresített panaszügyeket is számításba kell venni.
A tábla sorai
A 71EPPA21 sorban a tárgyidőszakban lezárt panaszügyek darabszámát kell megadni, amelyet tovább kell részletezni a panaszkezelés időtartama, és a panaszügyek megalapozottsága szerinti bontásban.
A 71EPPA22 sorban az időszak végén még lezáratlan, folyamatban lévő panaszügyeket kell jelenteni.
71EPPA231 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)
Ezen a soron kell megadni, hogy a tárgyidőszakban hány fő foglalkozik teljes munkaidőben a panaszügyekkel, panaszkezeléssel, akár munkavállalóként, akár egyéb megbízás vagy kiszervezés keretében (tárgyidőszak végi állományi létszám).
A 71EPPA232 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft)
A tárgyidőszak során pénzügyileg teljesített kártérítés összege, függetlenül attól, hogy a kártérítés összegét jogerős ítélettel, illetve peren kívüli megállapodással vagy a pénztár önkéntes döntése alapján állapították meg.
A kártérítés összegét ezer forintban, egész számra kerekítve kell megadni.
71EPPA2331 Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma
A tárgyidőszakban a pénztárt mint panaszoltat érintő ügyek száma, amelyek kapcsán a Pénzügyi Békéltető Testület az eljárását megindította és erről a tárgynegyedévben értesítette a pénztárt.
71EPPA2332 Pénzügyi Békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban
Azon ügyek száma, amelyekkel kapcsolatban a pénztár a tárgynegyedévben alávetési nyilatkozatot tett, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
71EPPA2333 Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban
A tárgyidőszakban azon ügyek száma, amelyekben a pénztár a Pénzügyi Békéltető Testület döntését (határozatát, ajánlását) teljeskörűen végrehajtotta, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
71EPPA2334 Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban
A tárgyidőszakban a Pénzügyi Békéltető Testület elé került ügyek száma, amelyekkel kapcsolatban a pénztár egyezségre jutott a panaszossal, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
1.14. 71ER Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedésének megoszlása a tárgyidőszak végén
A tábla kitöltése
Ebben a táblában azokat a közvetlen, más vállalkozásokban fennálló tulajdonosi részesedéseket kell bemutatni vállalkozások szerinti bontásban, amelyek a pénztár működési tartalékát érintik.
2. Az egészségpénztár, az önsegélyező pénztár és az egészség- és önsegélyző pénztár negyedéves szöveges értékelése
A jelentés kitöltése
A jelentés lehetőséget biztosít az adatszolgáltató számára az általa fontosnak tartott információk közlésére, illetve az olyan lényeges változások rövid bemutatására, amelyek a pénzügyi adatokat tartalmazó jelentésekből nem állapíthatók meg.
A folyamatok elemzésénél és számszerűsítésénél az év elejétől bekövetkezett változásokra, azok okaira kell koncentrálni, kiemelve az adott negyedévben tapasztalt sajátosságokat.
A szöveges jelentésben – egyebek mellett – ki kell térni a következőkre:
a) a tárgyidőszak során tartott igazgatótanácsi és ellenőrző bizottsági ülések időpontjaira, résztvevőire, a napirendi pontjaira (ezen belül a döntési pontokra), a hozott határozatokra, továbbá tartalmazza a beolvadás, szervezeti átalakulás adatait is, ha ilyenre sor kerül;
b) a forintban meghatározott adatok esetén az előző időszakhoz képest bekövetkezett 10%-ot meghaladó változások magyarázatára, kivéve, ha ez nem haladja meg az 500 000 forintot;
c) amennyiben az egyéb, külön soron nem nevesített működési költségek, ráfordítások tárgyidőszaki értéke meghaladja a tárgyidőszaki működési célú kifizetések, ráfordítások összesen értékének 10%-át, akkor tételesen azon egyéb, külön soron nem nevesített működési költségekre, ráfordításokra, melyek értéke meghaladja az alábbi küszöbértéket:
– nagy pénztár esetén 500 000 forint;
– közepes pénztár esetén 250 000 forint;
– kis pénztár esetén 100 000 forint;
d) amennyiben nem egyezik meg a 71EDAA kódú táblában az egyes alapok portfóliójának összesített értéke a 71EDB kódú táblában ugyanezen alapok tartalékának értékével, a pénztárnak részletes számszaki magyarázatot kell adnia az eltérésre;
e) a szervezeti és személyi változásokra;
f) az alapszabály, valamint a pénzügyi terv elfogadására;
g) amennyiben a pénztár vagyonkezelőjével, vagyonkezelőivel kötött vagyonkezelési szerződés(ek) részben vagy egészben sikerdíjas díjazási konstrukciót tartalmaz(nak), úgy a szerződés(ek)ben definiált sikerdíj(ak) meghatározására;
h) a tárgyidőszakban lezárult tagszerzés vagy bármilyen más céllal indított pénztári akció költségeinek, eredményességének bemutatására, az akció tartalmának rövid összefoglalásával és érvényességi idejével;
i) amennyiben a 71EL kódú tábla 71EL1;7 pénztári vagyon összesen mezőjének értéke nem egyezik meg a 71EDAA kódú tábla 71EDAA1;18 portfólió összesen mezőjének értékével, úgy az eltérés magyarázatára;
j) amennyiben a pénztárnál vannak olyan volt tagok, akik tagsági jogviszonnyal már nem, de egyéni számla egyenleggel még rendelkeznek, úgy ennek magyarázatára;
k) amennyiben a pénztár csoportos egészségbiztosítási szolgáltatást nyújt tagjai számára, annak ismertetése, hogy az adott negyedévben hány fő után, mekkora összeget fizetett a pénztár a biztosító számára és hány fő vett igénybe ilyen jellegű szolgáltatást, valamint a biztosító mennyi kifizetést teljesített a csoportos egészségbiztosítás keretein belül.
Amennyiben a pénztárnak az adott negyedévben nincs szöveges közlendője, akkor a szöveges jelentésben nyilatkoznia kell annak okáról.
III.
Az éves jelentés tábláira vonatkozó részletes szabályok
1. Az éves jelentés egyes táblái
1.1. 73EFA Fedezeti alap
73EFB Működési alap
73EFC Likviditási alap
A táblák kitöltése
A táblákban kell levezetni külön-külön a fedezeti (azon belül egyéni és szolgáltatási számlák), a működési és a likviditási alapok állományának alakulását indulótőke, tőkeváltozás és alapok záró állománya bontásban. A szolgáltatási számlák között kell kimutatni a célzott szolgáltatás és a közösségi számlák állományát és változását is.
Az alaponkénti táblákban az indulótőke, tőkeváltozás és az alap záró állomány jogcímek adatait egyedileg is be kell mutatni nyitó állomány, tárgyévi változás és záró állomány bontásban is.
1.2. 73EFD Alapok állományának alakulása
A tábla kitöltése
A táblában kell levezetni a pénztári alapok együttes állományának alakulását bevételek, kiadások és alapok tárgyévi eredménye bontásban.
1.3. 73EH Szolgáltatási adatok
A tábla kitöltése
Az egészségpénztári szolgáltatások nyújtásának feltételeit az Öpt. 51-51/E. §-a szabályozza, az ott használt fogalmak tartalmát az Öpt. 2. § (6) bekezdése határozza meg.
Az önsegélyező pénztári szolgáltatások nyújtásának feltételeit az Öpt. 50-50/E. §-a szabályozza, az ott használt fogalmak tartalmát az Öpt. 2. § (7) bekezdése határozza meg.
1.4. 73EPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok
A tábla kitöltése
A táblában a pénztár tulajdonosi szerkezetéről, ügyfeleiről, valamint az általa a Pmt. szerinti belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról kell adatot szolgáltatni.
A táblában használt fogalmak
- magas kockázatúnak minősített ország, térség: 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet 2. melléklet 3. pontjában foglaltak alapján, a pénztár által magas kockázatúnak minősített ország, térség;
- tárgyév végi állapot: az adott naptári év utolsó napján fennálló állapot;
- tényleges tulajdonos: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany;
- ügyfél: akit a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően a pénztárnak kockázatba kell sorolnia, és aki a pénztár tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan, a pénztárral szerződés megkötésével tartós jogviszonyt létesít.
A tábla oszlopai
A tábla a) oszlopában a Fő, ill. darab oszlopban a tárgyévre vonatkozó adatot fő, illetve darabszám tekintetében szükséges megadni.
A tábla b) oszlopában az érintett sornál szereplő meghatározás szerint, a jóváírás éves összesített értékösszegét, minden esetben ezer forintban, kettő tizedesjegy pontossággal szükséges megadni. A forintra történő átszámítást a tárgyév utolsó napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon átszámított forint összegben kell szerepeltetni. A jóváírás megadásánál az ügyfél összes számlájának forgalma együttesen vizsgálandó.
A tábla sorai
73EPM01 Ügyfelek száma
A pénztár ügyfeleinek száma a tárgyév végi állapot szerint. Ezen sorban megadott adat egyenlő a 73EPM011, 73EPM012 és 73EPM013 sorban megadott szám összegével.
73EPM011 Ügyfelek kockázati szintje magas
A 73EPM01 sorból a pénztár által magas kockázati kategóriába sorolt ügyfelek száma.
73EPM012 Ügyfelek kockázati szintje átlagos
A 73EPM01 sorból a pénztár által átlagos kockázati kategóriába sorolt ügyfelek száma.
73EPM013 Ügyfelek kockázati szintje alacsony
A 73EPM01 sorból a pénztár által alacsony kockázati kategóriába sorolt ügyfelek száma.
73EPM02 Pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés vonatkozású új üzleti gyakorlat
A tárgyévben a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységgel kapcsolatban a pénztár által bevezetett új üzleti gyakorlat száma, például új teljesítési megoldás, új vagy fejlődő technológia.
73EPM03 Egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó készpénzbefizetések
A pénztárnak a tárgyévi készpénzbefizetések darabszámát, illetve a készpénzbefizetések (jóváírások) teljes forintösszegét szükséges megadnia, amelyek értéke elérte vagy meghaladta egyedileg a tízmillió forintot.
73EPM04 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele
A Pmt. 22-24. §-a szerinti, más szolgáltató által végzett és a pénztár által elfogadott ügyfél-átvilágítások számát szükséges feltüntetni.
73EPM05 Távollévő ügyfél közhiteles okiratok által történő átvilágítása
Azon ügyfél-átvilágítások száma, amelyeknél az üzleti kapcsolat létesítése közhiteles okiratok beküldése alapján történt.
73EPM06 Meghatalmazott közreműködése mellett végzett ügyfél-átvilágítás
Azon ügyfél-átvilágítások száma, amelyeknél az ügyfél helyett és nevében meghatalmazott jár el és az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a pénztár a meghatalmazott részvételével végezte el.
73EPM07 Tagszervező által végzett átvilágítás
A pénztárral kötött szerződés alapján eljáró tagszervező által, a tárgyévben végzett átvilágítások számát kell feltüntetni.
IV.
A biztosításmatematikai statisztikai jelentés tábláira és mellékleteire vonatkozó részletes előírások
1. A biztosításmatematikai statisztikai jelentés táblái
1.1. 74A Taglétszám alakulása korévenként
A tábla kitöltése
A táblában kell bemutatni a pénztári taglétszám alakulását, olyan formában, hogy a pénztár tárgyévi nyitó taglétszámát, az ezt növelő és csökkentő jogcímeket, és a záró taglétszámot korévenkénti bontásban is meg kell határozni 16 és 100 év közötti, évenként növekedő életkorokra.
1.2. 74B A tagok egyéni számlakövetelése, a tagdíjbevételek, a szolgáltatások, valamint a tagdíjat nem fizetők száma korévenként
A tábla kitöltése
A táblát csak a tárgyév végén tagsággal rendelkezők tekintetében kell kitölteni, beleértve az év közben a pénztárba átlépő tagokat is. Az átlépő tagok esetén a pénztár rendelkezésére álló időszakról kell megadni a tagdíjbefizetést, illetve megbontani egyéni és munkáltatói befizetésre.
A tábla oszlopai
2. oszlop: Tagok egyéni számlaköveteléseinek összege december 31-én
Ebben az oszlopban az adott korévhez tartozó tagoknak a pénztár felé fennálló követeléseinek összesített értékét kell feltüntetni a tárgyév december 31-re vonatkozóan.
7. oszlop: Tárgyévre vonatkozóan az egységes tagdíjat teljes mértékben meg nem fizető tagok száma
Ebben az oszlopban azon tagok számát kell megadni, akiknek a pénztár a tárgyévben és a tárgyévet követő évben az alapszabályban meghatározott, a tárgyévi egységes tagdíjak teljesítésére, illetve az ezek megfizetésének hiányából adódó tagdíjhátralék rendezéséig rendelkezésre álló időpontig (amely időpontok nem lehetnek későbbiek, mint a mérlegkészítés időpontja) nem írt jóvá legalább a tárgyévi egységes tagdíjnak megfelelő összegben a tárgyévre vonatkozóan figyelembe vehető tagdíjat, ideértve a 8. oszlop adatait is. Azon tagok esetében, akik nem a teljes tárgyévben rendelkeztek tagsági jogviszonnyal, az elvárt egységes tagdíjnak az éves szintű egységes tagdíj időarányos részét kell tekinteni.
8. oszlop: Tárgyévre vonatkozóan tagdíjat egyáltalán nem fizető tagok száma
Ebben az oszlopban azon tagok számát kell megadni, akiknek a pénztár a tárgyévben és a tárgyévet követő évben az alapszabályban meghatározott, a tárgyévi egységes tagdíjak teljesítésére, illetve az ezek megfizetésének hiányából adódó tagdíjhátralék rendezéséig rendelkezésre álló időpontig (amely időpontok nem lehetnek későbbiek, mint a mérlegkészítés időpontja) a tárgyévre vonatkozóan figyelembe vehető tagdíjként 0 Ft-ot írt jóvá.
9. oszlop: Tárgyévben az egységes tagdíjat teljes mértékben meg nem fizető tagok egyéni tagdíjbefizetése
Ebben az oszlopban az adott korévhez tartozó, a 7. oszlopban jelentett tagok egyéni számláin a tárgyévben jóváírt egyéni tagdíjbefizetések összesített értékét kell feltüntetni.
10. oszlop: Tárgyévben az egységes tagdíjat teljes mértékben meg nem fizető tagok munkáltatói tagdíj-hozzájárulása
Ebben az oszlopban az adott korévhez tartozó, a 7. oszlopban jelentett tagok egyéni számláin a tárgyévben jóváírt munkáltatói tagdíj-hozzájárulás összesített értékét kell feltüntetni.
2. A biztosításmatematikai statisztikai jelentés mellékletei
A biztosításmatematikai statisztikai jelentés keretében kell megküldeni:
- az Ebr. 24. § (1) bekezdésben meghatározott biztosításmatematikai kalkulációt,
- az Ebr. 24. § (4) bekezdésben előírt, a biztosításmatematikus által készített jelentést.
V.
A pénzügyi terv jelentés tábláira és szöveges mellékletére vonatkozó részletes szabályok
Az Öpt. 34. és 35. §-a rendelkezik az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak által készítendő pénzügyi terv szabályairól. Ezen belül az Öpt. 34. § (3) bekezdése írja le a pénzügyi tervvel szemben támasztott tartalmi követelményeket.
1. A pénzügyi terv jelentés táblái
1.1. 75EA1 Fedezeti tartalék
A tábla sorai
75EA131 Tagdíjbevétel
Tagdíjbevétel = Tagdíjfizetők (Nyitó+Záró)/2 × Átlagos tagdíjbevétel/1000 × fedezeti tartalékra jutó hányad × az időszak hónapjai száma.
75EA132 Tagok egyéb befizetése
Tagok egyéb befizetése = Tagdíjfizetők (Nyitó+Záró)/2 × Egyéb befizetés/1000 × fedezeti tartalékra jutó hányad × az időszak hónapjai száma.
75EA133 Támogatás, adomány
Az Öpt. 36. § (3) bekezdés c) pontja alapján a támogatótól, adományozótól befolyt összeg.
75EA134 Más pénztárból hozott fedezet
Más pénztárból átlépők, illetve kedvezményezettként kapott fedezet.
1.2. 75A2 Likviditási tartalék
1.3. 75EA3 Működési tartalék
A tábla sorai
75EA34213 Egyéb működési költségek, ráfordítások: kilépési, átlépési költségek.
75EA344 Egyéb terhelő tételek: átcsoportosítás likviditási tartalékba.
1.4. 75EA4 Taglétszám, tagdíj alakulása
1.5. 75EA5 Befektetések
1.6. 75EA6 Szolgáltatások
A tábla kitöltése
1. oszlop: Szolgáltatás megnevezése
Az alapszabályban vagy a szolgáltatási szabályzatban felsorolt minden szolgáltatást külön sorban kell szerepeltetni.
2. oszlop: Szolgáltatás várható igénybevétele
Az adott időszakban hányszor kerül sor az adott szolgáltatás igénybevételére (pl. ha negyedéves bontású a terv, és a negyedév során 5 fő vesz igénybe havi járadékot, akkor a megfelelő mezőbe 15 kerül).
4. oszlop: Szolgáltatási kiadás = Szolgáltatás várható igénybevétele × Szolgáltatás átlagos értéke
2. A pénzügyi terv jelentés szöveges melléklete
A jelentés lehetőséget biztosít a pénztár számára a pénzügyi terv tábláit alátámasztandó, – a pénztári tagság jobb tájékoztatása, illetve a tervezésnél alkalmazott feltételezések magyarázata okán – kiegészítő szöveges magyarázat, összefoglaló megtételére.
A szöveges jelentések kötelező tartalmi elemei a következők:
- az előzmények (tapasztalatok), illetve aktuális helyzet rövid leírása (a megelőző időszakok terv és tényadatainak összehasonlításából eredő tapasztalatok, aktuális tények);
- a pénztár által elérni kívánt célok leírása (pl. taglétszámnövelés, szolgáltatás-bővítés, működési fejlesztés), illetve a várható események, tartalékok közötti átcsoportosítás, egyéb folyamatok leírása;
- tagdíjbevételek várható alakulása, a tagdíjbevételeket befolyásoló tényezők, különös tekintettel a munkáltatói hozzájárulásra;
- a taglétszám változások részletezése, a be-, át- és kilépők számának várható alakulása;
- tervezési háttér-információk (pl. szerződés, jogszabály által jól meghatározott adatok, információk);
- megbízási díjak (pl. könyvvizsgáló), bemutatása, indoklása, a hasonló szolgáltatást nyújtó szervezetek átlagos (jellemző) piaci díjai;
- a befektetési kiadások részletezése: vagyonkezelés költsége, letétkezelés költsége, egyéb költségek;
- a tervezett hozambevételek indoklásaként az átlagos befektetett vagyon és a tervezett hozamráták;
- egészségpénztárak esetén mekkora arányban várható az egyéni számlák lekötése;
- működési költségek fedezetét milyen arányban tervezik tagdíjból, támogatásból, adományból biztosítani, illetve a pénztár ilyen irányú költségeinek fizetését rendszeresen átvállalja-e valamilyen szervezet;
- kiegészítő vállalkozási tevékenység tervezett bevételei, ráfordításai;
- a tervezéskor figyelembe vett lehetséges alternatívák rövid bemutatása, az előterjesztendő változat indoklása;
- minden olyan információ, amelyet a pénztár fontosnak tart megemlíteni.
VI.
Az eseti felügyeleti jelentésre vonatkozó részletes szabályok
70EPA Egészségpénztári, önsegélyezőpénztári és egészség- és önsegélyező pénztári portfóliók azonosító kódja és megnevezése
A tábla kitöltése
A felügyeleti jelentést új azonosító kód megképzése esetén kell küldeni.
A felügyeleti jelentésben szereplő információkról, illetve azok változásáról a pénztárnak kötelezően tájékoztatnia kell a számára letétkezelést végző intézményt.
A tábla oszlopai
1. oszlop: Portfólió azonosító kódja
A tábla ezen oszlopa a portfólió azonosító kódját tartalmazza, amelynek képzését az 1. melléklet 4.6. pontja határozza meg.

6. melléklet az 54/2022. (XII. 2.) MNB rendelethez

7. melléklet az 54/2022. (XII. 2.) MNB rendelethez

A magánnyugdíjpénztár felügyeleti jelentéseire vonatkozó részletes kitöltési előírások
I.
A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok
1. Kapcsolódó jogszabályok, fogalmak, rövidítések
A felügyeleti jelentés teljesítése során alkalmazandó jogszabályok körét az 1. melléklet 1. pontja, a táblákban és a kitöltési előírásokban használt fogalmak, rövidítések értelmezésére vonatkozó rendelkezést az 1. melléklet 2. pontja határozza meg.
2. A felügyeleti jelentés formai követelményei
A felügyeleti jelentés formai követelményeit az 1. melléklet 3. pontja határozza meg.
3. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei
A felügyeleti jelentés tartalmi követelményeit az 1. melléklet 4. pontja határozza meg.
II.
A napi jelentésre vonatkozó részletes szabályok
70MP Elszámolóegységek árfolyama
A tábla kitöltése
A tábla kitöltésével a pénztár teljesíti az Mpt. 70. § (10) bekezdésében foglaltakat.
III.
A havi jelentésre vonatkozó részletes szabályok
79MTF Tagdíjfizetők számának alakulása
A táblában használt fogalom
Felhalmozási időszak: a tagsági viszony kezdetétől a nyugdíjszolgáltatás megállapításáig terjedő időszak.
A tábla sorai
79MTF1 Felhalmozási időszakban lévő tagok száma időszak elején (fő)
Ezen a soron kell jelenteni a tárgyhó elején felhalmozási időszakban lévő tagok számát. Ennek az értéknek meg kell egyeznie a tárgyhót megelőző hónap utolsó napján felhalmozási időszakban lévő tagok számával.
79MTF2 Felhalmozási időszakban lévő tagok száma időszak végén (fő)
Ezen a soron kell megadni a tárgyhó utolsó napján felhalmozási időszakban lévő tagok számát.
79MTF3 Tárgyhóra vonatkozóan az egységes tagdíjat megfizető tagok száma (fő)
Ezen a soron kell megadni a tárgyhóra vonatkozóan a tárgyhónap utolsó napjáig az egységes tagdíjat megfizető azon, a felhalmozási időszakban levő tagok számát, akik a tárgyhónap utolsó napján is tagok még. Amennyiben az adott hónapban a tag a tárgyhónap utolsó napjáig a tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesítette, akkor az adott hónap tekintetében a tag attól függetlenül nem-fizetőnek minősül, hogy utóbb esetlegesen rendezi tartozását. Itt kell feltüntetni azon tagokat is, akik a tárgyhavi tagdíjat már korábban megfizették, illetve akik helyett a tagdíjfizetést más átvállalta és teljesítette.
79MTF4 Tagdíjfizető tagok aránya a tárgyhóban (%)
Az ezen soron jelentendő adat értéke a következők szerint számítandó:
A tárgyhónapra vonatkozóan az egységes tagdíjat megfizető, felhalmozási időszakban levő, és a tárgyhónap utolsó napján is tagsági jogviszonnyal rendelkező tagok száma osztva a felhalmozási időszakban lévő tagok tárgyhó utolsó napjára vonatkozóan jelentett számával, szorozva 100-zal (79MTF3/79MTF2) × 100. A %-os értéket két tizedesjegy pontossággal kell megadni.
79MTF5 Tagdíjfizető tagok aránya a tárgyhó és az azt megelőző öt hónap átlagában (%)
Az ezen soron jelentendő adat értéke a következők szerint számítandó:
A tárgyhónapra és az azt megelőző 5 hónapra vonatkozóan az egységes tagdíjat megfizető tagok arányának számtani átlaga (79MTF4 + 79MTF4 {t-1} +…+ 79MTF4 {t-5})/6). A %-os értéket két tizedesjegy pontossággal kell megadni.
IV.
A negyedéves jelentésre vonatkozó részletes szabályok
1. Negyedéves szöveges értékelés
A jelentés kitöltése
A jelentés lehetőséget biztosít az adatszolgáltató számára az általa fontosnak tartott információk közlésére, illetve az olyan lényeges változások rövid bemutatására, amelyek a pénzügyi adatokat tartalmazó jelentésekből nem állapíthatók meg.
A folyamatok elemzésénél az év elejétől bekövetkezett változásokra, azok okaira kell koncentrálni, kiemelve az adott negyedévben tapasztalt sajátosságokat.
A szöveges értékelésben tételesen ki kell térni a következőkre:
a) ha a fedezeti céltartalék állománya (71MEB28 sor) és a fedezeti portfólió értéke (72MB1 sor megfelelő adata) nem egyezik meg egymással, akkor az eltérés oka;
b) a taglétszám alakulására vonatkozó táblában szereplő 71MF396 sor adatának („Egyéb megszűnés”) bemutatása, a konkrét okok leírásával;
c) a tárgyidőszak során tartott igazgatótanácsi és ellenőrző bizottsági ülések időpontjára, résztvevőire, napirendi pontjaira (ezen belül a döntési pontokra), a hozott határozatokra;
d) átalakulás esetén annak adataira;
e) amennyiben az egyéb, külön soron nem nevesített működési költségek, ráfordítások tárgyidőszaki értéke meghaladja a tárgyidőszaki működéssel kapcsolatos ráfordítások összesen értékének 10%-át, akkor tételesen kell felsorolni azon egyéb, külön soron nem nevesített működési költségeket, ráfordításokat, melyek értéke meghaladja a 250 000 forintot.
Amennyiben a pénztárnak az adott negyedévben nincs szöveges közlendője, akkor a szöveges jelentésben nyilatkoznia kell annak okáról.
2. A negyedéves jelentés táblái
A pénzügyi teljesítmény alakulását bemutató táblákat (71MA, 71MB, 71MC, 71MD) az Mvhr.-ben szereplő meghatározásoknak megfelelően, az eredménykimutatás tételeire alapozva kell elkészíteni.
2.1. 71MEA Statisztikai adatok I.
A tábla sorai
71MEA261: Visszalépő tagok után a Nyugdíjbiztosítási Alapba utalt összeg
71MEA26-ból a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagok után a Nyugdíjbiztosítási Alapba utalt összeget kell feltüntetni.
71MEA262: Visszalépő tag részére hozamgarantált tőke feletti kifizetés
71MEA26-ból a visszalépő tagok részére hozamgarantált tőke feletti – Mpt. 4. § (2) bekezdés zs) pont zsk) alpontja szerinti – kifizetés összegét kell feltüntetni.
71MEA28 Egyösszegű kifizetés
Az Mpt. 28. §-a szerinti kifizetés.
2.2. 71MEB Statisztikai adatok II.
A tábla sorai
71MEB33 Befizetéshiányos egyéni számlák száma (db)
Azon egyéni számlák száma, amelyekre az egyéni számla megnyitásától kezdve legalább egy bevallási időszakra vonatkozóan befizetés nem érkezett, vagy kevesebb befizetés érkezett, mint a bevallásban szereplő érték, és a pénztár ezen egyéni számlával kapcsolatban eljárást kezdeményezett (vagy kezdeményezni tervez) a munkáltatónál vagy az adóhatóságnál. Elévült időszakokra vonatkozó befizetéshiányt nem kell kimutatni.
Ha a fizetés elmaradása jogszabály alapján indokolt (pl.: egy tagdíj-túlfizetés betudással történő rendezése), akkor az egyéni számlát itt nem kell szerepeltetni. 100 forint alatti halmozott hátralék esetén sem kell az egyéni számlát figyelembe venni.
71MEB34 Pénztári alkalmazottak létszáma (fő)
A pénztári alkalmazottak statisztikai állományi létszámán túl, tartalmazza a nyilvántartó alkalmazásában álló, pénztár részére nyilvántartási feladatokat ellátó személyek számát is. Ha egy alkalmazott több pénztár részére is ellát feladatot, akkor a munkaidő-ráfordítás arányában kell az egyes pénztárak létszámánál figyelembe venni.
2.3. 71MEC Tagokkal szembeni kötelezettségek állampolgárság szerinti megoszlása
A tábla kitöltése
Ezt a táblát csak abban az esetben kell kitölteni, ha a tárgyidőszakban a pénztár nyilvántartásában legalább egy külföldi állampolgár szerepel. A táblában állampolgárság szerinti megbontásban kell szerepeltetni a pénztári tagok számát és a pénztártagokkal szembeni kötelezettségeket.
A tábla oszlopai
1. oszlop: Országkód
Annak az országnak az ISO 3166 nemzetközi szabvány szerint meghatározott kétbetűs kódja, amelyikben a pénztártag állampolgársággal rendelkezik. Kettős vagy többes állampolgárság esetén a pénztártag állandó lakóhelye szerinti országot kell alapul venni.
2. oszlop: Kötelezettség összege időszak végén
A felhalmozási időszakban lévő, és a tárgyidőszak utolsó napján is tagsági jogviszonnyal rendelkező pénztártagnak, illetve az elhunyt pénztártag kedvezményezettjeinek a pénztár felé fennálló követelések összesített értékét kell feltüntetni, a tárgyidőszak végére vonatkozóan. Szolgáltatást igénybe vevő pénztártag esetében az egyéni számlán nyilvántartott egyenleg mellett a szolgáltatási tartalékba átvezetett egyenleg is beleértendő.
2.4. 71MF Taglétszám alakulása
A tábla sorai
71MF392 Átlépő más pénztárból
A tagsági jogviszonyukat megszüntető tagok esetén azon hónapban, amelyben az átlépés engedélyezhető, a hónap utolsó napján a tagsági jogviszony még az átadó pénztárban áll fenn, míg a következő hónap első napján a tagsági jogviszony az átvevő pénztárban jön létre.
Ennek megfelelően, például 2023. első negyedévre vonatkozóan itt azokat a tagokat kell jelenteni, akik tagsági jogviszonya a pénztárnál mint átvevő pénztárnál 2023. január 1-jén, február 1-jén és március 1-jén kezdődött.
71MF393 Átlépő más pénztárba
A 71MF392 sornál leírtak értelmében, például a 2023. első negyedéves jelentésben itt azon tagok számát kell szerepeltetni, akiknél a tagsági jogviszony utolsó napja az átadó pénztárnál 2022. december 31., 2023. január 31., illetve 2023. február 28. volt (míg az átvevő pénztárnál ugyanezen tagok tagsági jogviszonya 2023. január 1-jén, február 1-jén, illetve március 1-jén kezdődött).
2.5. 71MG A fedezeti portfólión és a likviditási portfólión belül a függő tételeken elért befektetési eredmény
A tábla kitöltése
A tábla a tagi követelések fedezetét képező befektetéseken (ezen belül a vagyonkezelésbe adott, illetve a saját befektetett eszközökön), valamint a likviditási portfólión belül a függő befizetések befektetésén elért nettó hozamot tartalmazza, eszközcsoportonkénti bontásban.
A tábla sorai
71MG12 Értékpapírok
Valamennyi befektetési jegyet és kockázati tőkealap-jegyet itt kell figyelembe venni, még akkor is, ha ingatlanba történő befektetés van mögöttük.
2.6. 71MI Elszámolóegységek alakulása
5. és 6. oszlop: Portfólió nettó piaci értéke a nyilvántartott elszámolóegység számának és árfolyamának szorzata, ezer forintban kifejezve.
2.7. 71ML A pénztári vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása és arra számított bruttó, nettó és referencia hozamráták alakulása
A tábla kitöltése
A táblában be kell mutatni a vagyonkezelő által kezelt, a vagyonkezelésbe ki nem helyezett, pénztár által kezelt vagyont, valamint az Mbr. 11. § (7) bekezdése szerinti saját vagyonkezelésnek nem minősülő tevékenység keretében kezelt vagyont. Amennyiben egy adott portfólió vagyonkezelése megosztva történik a pénztár és más vagyonkezelők között, akkor az adott portfóliót ugyanazzal az azonosító kóddal, de vagyonkezelőnként külön sorban kell feltüntetni.
A hozamráták és referencia hozamok kiszámítására az Mbr. 4. melléklete irányadó.
A tábla oszlopai
1. oszlop: Portfólió azonosító kódja
A tábla ezen oszlopa a portfólió azonosító kódját tartalmazza, amelynek képzését az 1. melléklet 4.6. pontja határozza meg.
3. oszlop: Vagyonkezelő LEI-kódja
Elsődlegesen az intézmény ISO 17442 nemzetközi szabvány szerint meghatározott kódja [LEI/Legal Entity Identifier (20 karakter)]. Ha az intézmény nem rendelkezne LEI-kóddal, akkor az ISO 9362 nemzetközi szabvány szerint meghatározott kód [SWIFT/Bank Identifier Code (11 karakter)]. A saját vagyonkezelésében lévő portfólió esetén a pénztár LEI-kódját, ennek hiányában a törzsszámát kell megadni.
5. oszlop: Vagyonkezelési alapdíj (%)
A tárgyidőszak utolsó napján hatályos vagyonkezelési szerződésben százalékos formában meghatározott vagyonkezelési alapdíj.
6. oszlop: Tárgyidőszaki vagyonkezelési díj alapját képező pénztári vagyon összege (ezer forint)
A vagyonkezelő által kiállított – vagyonkezelésre vonatkozó – számlában (vagy annak alátámasztásában) feltűntetett, a pénztár által felülvizsgált és elfogadott érték. Ezen érték képezi a pénztár felé kiállított számlában szereplő, fizetendő díj alapját és egyértelműen meghatározható kell, hogy legyen a pénztár és a vagyonkezelő között portfóliókezelésre létrejött szerződés alapján. Abban az esetben, ha a tárgyidőszakban nem került megállapításra a tárgyidőszaki vagyonkezelési díj alapját képező pénztári vagyon összege, akkor a mezőt nulla („0”) értékkel kell feltölteni. Amennyiben a pénztár az előző napi bruttó záró vagyon alapján naponta elhatárolja a vagyonkezelési díjat, akkor a negyedévre vonatkozó, a vagyonkezelési alapdíj vetítési alapját képező vagyon ezeknek a bruttó záró vagyonok összegének a tárgynegyedév napjainak számával osztott értéke.
7. oszlop: Tárgyidőszaki átlagos kezelt vagyon alapján kiszámlázott vagyonkezelési alapdíj (ezer forint)
A vagyonkezelő által kiállított – vagyonkezelésre vonatkozó – számlában feltűntetett, a pénztár által felülvizsgált és elfogadott – fizetendő – összeg. Az ebben az oszlopban feltűntetett összeg az adott portfólióra vonatkozó vagyonkezelési alapdíjat kell, hogy tartalmazza, az egyéb díjakat (pl. KELER Zrt.-nek fizetett díj, egyéb áthárított tranzakciós költség) nem. Abban az esetben, ha az éves elszámolás alapján a vagyonkezelő a korábban kiszámlázott vagyonkezelési alapdíj visszatérítésére kötelezett, úgy a visszatérítés összegét negatív előjellel kell feltüntetni. Abban az esetben, ha a tárgyidőszakban nem került kiszámlázásra vagyonkezelési díj, akkor a mezőt nulla („0”) értékkel kell feltölteni.
8. oszlop: Pénztári vagyon összege (ezer forint)
A negyedév végi állomány piaci értéken, vagyonkezelőnként.
2.8. 71MN Devizamegfeleltetési kimutatás
A tábla az Mbr. 16/G. §-ában foglalt devizamegfeleltetési szabályok ellenőrzését szolgálja.
A %-os adatok két tizedesjeggyel szerepelnek, pl. 6,28% esetén 6,28-ot kell beírni.
2.9. 71MPA Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. és a 71MPB Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.
A táblák kitöltése
Ezekben a táblákban azokat az adatszolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó, fogyasztóktól érkezett panaszokat kell bemutatni, amelyeket a panaszkezelésről szóló jogszabályok a panasznyilvántartó rendszerben rögzíteni rendelnek el.
Ha egy panasz több panasztípusba is besorolható, akkor a panasz elsődleges témája szerint kell a besorolást elvégezni.
A táblákban használt fogalom
Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
71MPA Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.
Az 1-13. oszlop határozza meg a panaszügyek főbb típusok szerinti megoszlását a következők szerint:
1. oszlop: Tagsági jogviszony létrejötte (Tagszervezői panaszok nélkül)
A tag tagsági jogviszony létrejöttéhez kapcsolódó panaszok száma (a tagszervező személyre vagy szervezetre, tagszervező eljárására tett panaszok nélkül). A pénztárváltáshoz kapcsolódó panaszokat is itt kell jelenteni.
2. oszlop: Tagszervezői tevékenység
A tagszervező személyre vagy szervezetre, tevékenységére tett panaszokat kell megjelentetni.
3. oszlop: Egyéni számlaértesítő
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket az egyéni számlaértesítők adattartalmához, kiküldésének határidejéhez stb. kapcsolódóan küldenek a panaszosok.
4. oszlop: Adóigazolások
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket az adóigazolások adattartalmához, kiküldésének határidejéhez stb. kapcsolódóan küldenek a panaszosok.
5. oszlop: Tagdíjelszámolások (bevallás, munkáltatói adatszolgáltatás, befizetés, korrekció)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a tagdíjelszámolásokkal kapcsolatban küldenek a panaszosok.
6. oszlop: Hozamok (elszámolóegység árfolyama)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a tagi számlán vagy számlaértesítőjén feltüntetett hozam, értékelési különbözet és egyéb befizetéshez kapcsolódó adattartalommal kapcsolatban küldenek a panaszosok.
7. oszlop: IT rendszerhiba
A pénztár informatikai háttér-rendszerére, különös tekintettel a számlavezető rendszer hibájára, elérhetetlenségére vonatkozó panasz.
8. oszlop: Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a szolgáltatások elszámolásával, összegszerűségével, pénzügyi rendezésével kapcsolatban küldenek a panaszosok.
9. oszlop: Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket (a szolgáltatások kifizetésének kivételével) a pénztártagság egyéb jogcímen való megszűnéséhez (elhunyt, átlépő, kilépő, esetleg kizárt tag stb.) kapcsolódó elszámolással, összegszerűséggel, pénzügyi rendezéssel kapcsolatban küldenek a panaszosok.
10-12. oszlop: Tájékoztatási hiányosság
Itt kell feltüntetni az alábbi bontásban azokat a panaszokat, melyeket a tagok, munkáltatók részére nyújtott írásbeli, ügyfélszolgálati, honlapos tájékoztatás adattartalmával, határidejével kapcsolatban küldenek a panaszosok:
- 10. oszlop: szerződéskötés előtt: ha a hiányos tájékoztatás a szerződés megkötése előtt vagy közben történt,
- 11. oszlop: szerződéskötés fennállása alatt: ha a hiányos tájékoztatás a szerződés megkötése után, de annak megszűnése előtt történt,
- 12. oszlop: szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan: ha a panasz a szerződés megszűnésével vagy már megszűnt szerződéssel kapcsolatos hiányos tájékoztatásra vonatkozik.
13. oszlop: Egyéb
Az előzőekben nevesítetteken kívüli, a pénztár által kiemelten kezelt, egyedi vagy rendkívüli körülmény alapján felmerült panaszügyek megjelenítésére szolgáló adatmező.
71MPB Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.
A tábla kitöltése
A tábla kitöltésénél a peresített panaszügyeket is számításba kell venni.
A tábla első része a tárgyidőszakban lezárt panaszügyek darabszámáról, a tábla második része a tárgyidőszak végén folyamatban lévő panaszügyek számáról ad áttekintést, a tábla harmadik része a panaszügyekkel kapcsolatos egyéb tájékoztató adatokat tartalmazza.
A tábla sorai
A 71MPB1 sorban a tárgyidőszakban lezárt panaszügyek darabszámát kell megadni, amelyet tovább kell részletezni a panaszkezelés időtartama és a panaszügyek megalapozottsága szerinti bontásban.
A 71MPB2 sorban az időszak végén még lezáratlan, folyamatban lévő panaszügyeket kell jelenteni.
71MPB31 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)
Ezen a soron kell megadni, hogy a tárgyidőszakban hány fő foglalkozik teljes munkaidőben a panaszügyekkel, panaszkezeléssel, akár munkavállalóként, akár egyéb megbízás vagy kiszervezés keretében (tárgynegyedév végi állományi létszám).
A 71MPB32 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft)
A tárgyidőszak során pénzügyileg teljesített kártérítés összege, függetlenül attól, hogy a kártérítés összegét jogerős ítélettel, illetve peren kívüli megállapodással vagy a pénztár önkéntes döntése alapján állapították meg.
A kártérítés összegét ezer forintban, egész számra kerekítve kell megadni.
71MPB331 Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma
A tárgyidőszakban a pénztárt mint panaszoltat érintő ügyek száma, amelyek kapcsán a Pénzügyi Békéltető Testület az eljárását megindította és erről a tárgynegyedévben értesítette a pénztárt.
71MPB332 Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban
Azon ügyek száma, amelyekkel kapcsolatban a pénztár a tárgynegyedévben alávetési nyilatkozatot tett, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
71MPB333 Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban
A tárgyidőszakban azon ügyek száma, amelyekben a pénztár a Pénzügyi Békéltető Testület döntését (határozatát, ajánlását) teljeskörűen végrehajtotta, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
71MPB334 Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban
A tárgyidőszakban a Pénzügyi Békéltető Testület elé került ügyek száma, amelyekkel kapcsolatban a pénztár egyezségre jutott a panaszossal, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
2.10. 71MPI Informatikai adatok
A tábla kitöltése
A táblában az adatszolgáltató informatikai rendszerének működési kontroll környezetével kapcsolatos adatokat kell jelenteni.
A táblában használt fogalom:
Nyilvántartási rendszer: a tagi törzsadatok és az egyéni számlák forgalmának, valamint a pénztár tevékenységével kapcsolatos számviteli események rögzítésére szolgáló elektronikus nyilvántartás. A nyilvántartási rendszer tartalmazza a pénztártaghoz kapcsolódó összes törzsadatot (pl. személyes és azonosító adatok, tagsági jogviszonyra vonatkozó adatok, kedvezményezett jelölések, rendelkezések), pénzügyi (pl. hozamfelosztás, nemfizető tagok befektetési eredményéből a működési és likviditási tartalékra jutó rész elvonása) és számviteli jellegű elszámolást (pl. függő tételek felosztása, elszámolóegységek nyilvántartása), ideértve a pénztár teljes körű főkönyvi könyvelési és analitikus nyilvántartásait is.
A tábla sorai
Amennyiben egy adott tevékenységet a pénztár kiszervezett, abban az esetben az adatszolgáltatás a kiszervezett tevékenységet végző személyre vonatkozik.
A 71MPI011-71MPI013 sorban a pénztár alkalmazottainak, továbbá a pénztárnál rendelkezésre álló, teljes vagy részmunkaidős informatikai tevékenységet, illetve informatikai üzemeltetést végző munkatársak konkrét számát kell megadni.
A 71MPI022 sorban arra kell válaszolni, hogy a pénztár informatikai belső ellenőrzését ellátó személy rendelkezik-e auditori minősítéssel.
Az időpontra vonatkozó kérdések esetén konkrét dátumot kell megadni függetlenül attól, hogy az a tárgynegyedéven kívül esik-e vagy nem.
Az 71MPI061 sorban, ha több, a kérdés szempontjából releváns jelentés is készült, akkor a tárgynegyedévben az informatikai rendszer biztonságának ellenőrzése szempontjából a legfontosabb jelentés készítőjét és a jelentés címét kell megadni.
Az elérhetőségi adatoknál (71MPI081-71MPI086 sor) a pénztár informatikai vezetőjének és biztonsági felelősének pénztári e-mail címét és mobiltelefonszámát kell megadni. Amennyiben a pénztárnál nincs olyan személy, aki az adott területtel, kérdésekkel foglalkozik, akkor a mezők üresen hagyhatók.
A további információknál (71MPI0901-71MPI0918 sor) a pénztár fő tevékenységét kiszolgáló rendszer adatait kell megadni, továbbá azt, hogy az IT rendszerek saját gépteremben vagy külső adatközpontban üzemelnek-e.
A 71MPI0901 sor szerinti kérdésre „Saját” választ abban az esetben kell adni, ha az elsődleges és másodlagos gépterem is a pénztár tulajdonában áll, ha az elsődleges gépterem saját tulajdonú, de a másodlagos külső, akkor a „Saját/Külső” választ, egyéb esetekben a „Külső” választ kell megadni.
A 71MPI10 sor alábontó soraiban kért információk magyarázatát a közösségi és publikus felhőszolgáltatások igénybevételéről szóló 4/2019. (IV. 1.) MNB ajánlás tartalmazza. Amennyiben a pénztár több felhőszolgáltatást vesz igénybe, akkor a válaszokat több blokk kitöltésével kell megadni. Egy mezőn belüli felsorolás esetén az adatokat pontosvesszővel (;) kell elválasztani.
A 71MPI11 kezdetű sorokban a pénztárnak az ügyfelekkel való elektronikus kapcsolattartására vonatkozó adatokat kell megadni. Az ügyfél általi adatmódosítás fogalmába a tranzakciós adatmódosításokat (pl. új szolgáltatás igénybevétele) is beleértendő.
2.11. 71MR Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések a tárgyidőszak végén
A táblában azokat a közvetlen, más vállalkozásokban fennálló tulajdonosi részesedéseket kell szerepeltetni, amelyek a pénztár működési tartalékát érintik. Az adatokat vállalkozások szerinti bontásban tartalmazza a tábla.
2.12. 71MS Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek
A tábla kitöltése
A táblában a tagokkal szembeni követelések nem szerepelnek, továbbá az értékpapírokhoz kapcsolódó követelések és kötelezettségek sem.
A pénztár egészére vonatkozóan, a tárgyidőszak végi adatokat tartalmazza a tábla.
Tételesen csak azokat a partnereket kell felsorolni, amelyekkel szemben összesítve 500 000 forintnál nagyobb a követelés, illetve a kötelezettség teljes állománya.
A tábla sorai
71MS12 További követelések együttesen
Azon partnerekkel szembeni követelések összesített értéke, amelyekkel szemben a követelés állománya nem éri el az 500 000 forintot.
71MS22 További kötelezettségek együttesen
Azon partnerekkel szembeni kötelezettségek összesített értéke, amelyekkel szemben a kötelezettség állománya nem éri el az 500 000 forintot.
2.13. 71MT A tárgyidőszakban kapott támogatás, adomány
A tárgyidőszakban bevételként elszámolt tételeket tartalmazza a tábla.
2.14. 72MB Portfólió állomány
A tábla kitöltése
A darabszámra vonatkozó adatokat mindig egy darab nagyságrendben kell megadni. Határidős, opciós, repó és SWAP ügyletek esetében azt kell megadni, hogy hány egységnyi alaptermékre vonatkozik a megkötött ügylet.
Amennyiben egy értékpapírt, befektetési eszközt több vagyonkezelő is kezel, akkor vagyonkezelőnként külön soron kell feltüntetni.
A tábla sorai
72MB01 Portfólió azonosító kódja
Ezen a soron kell szerepeltetni a portfólió azonosító kódját, amelynek képzését az 1. melléklet 4.6. pontja határozza meg.
72MB20 Követelés értékpapír ügyletekből
Azon értékpapír ügyletekből keletkezett követeléseket kell szerepeltetni, melyek esetében az ügyletkötés a tárgyidőszakban megtörtént, de annak elszámolása a tárgyidőszak végéig nem fejeződött be.
72MB21 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből
Azon értékpapír ügyletekből keletkezett kötelezettségeket kell szerepeltetni, melyek esetében az ügyletkötés a tárgyidőszakban megtörtént, de annak elszámolása a tárgyidőszak végéig nem fejeződött be.
72MB22 Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített követelések
Ezen a soron kell kimutatni azokat a nettó eszközérték megállapításához kapcsolódóan felmerült egyéb követeléseket, melyek nem értékpapírokhoz, hanem többek között pl. portfólióváltáshoz, tagi kifizetésekhez kapcsolódó tételekhez, elhatárolt költségekhez, követelésekhez kapcsolódnak, és nem állíthatók be a 72MB18, 72MB20 sorok valamelyikébe.
72MB23 Befektetésekhez kapcsolódó, illetve egyéb, más soron nem nevesített kötelezettségek
Ezen a soron kell kimutatni azokat a nettó eszközérték megállapításához kapcsolódóan felmerült egyéb kötelezettségeket, melyek nem értékpapírokhoz, hanem többek között pl. portfólióváltáshoz, tagi kifizetésekhez kapcsolódó tételekhez, elhatárolt költségekhez kapcsolódnak (pl. vagyonkezelési és letétkezelési díjak), és nem állíthatók be a 72MB21 sorba.
A tábla oszlopai
1. oszlop: ISIN / azonosító kód
Itt kell megadni az egyes értékpapírok ISIN kódját. Amennyiben egy értékpapír nem rendelkezik ISIN kóddal, akkor a vagyonkezelő által megadott azonosítót kell itt megadni.
Pénzforgalmi számla, befektetési számla és lekötött betétszámlák esetében a számlaszámot kell megadni. Ingatlanok esetében a helyrajzi számot kell megadni.
2. oszlop: Tétel neve
A pénzeszközök (pénzforgalmi számla, befektetési számla, lekötött betétszámlák) esetén ebben az oszlopban a szerződött intézmény törzsszámát kell feltüntetni, mely az adószám első 8 számjegye.
A határidős devizaügyletek esetén egyedi azonosítót kell megadni, a következők szerint: instrumentum megnevezése/lejárat dátuma/az ügylet iránya/kötési árfolyam/mennyiség, ahol
- Instrumentum megnevezése: az ügylet tárgyát képező devizapár ISO 4217 nemzetközi szabvány szerint meghatározott kódja, elválasztás nélkül;
- lejárat dátuma: az a dátum, amely határidőre/lejáratra az ügyletet kötötték, „ééhhnn” formátumban;
- az ügylet iránya: attól függően, hogy vételi vagy eladási ügyletről van szó, „V” vagy „E” jelölés;
- kötési árfolyam: az az árfolyam, amelyen az ügyletet kötötték, változó devizában kifejezve, négy tizedesjegy pontossággal, a tizedesjegyeket ponttal elválasztva;
- mennyiség: az ügylet értéke, bázis devizában kifejezve.
Példa 100 000 euro eladására, 2022. április 13-i lejárati idővel, 1 EUR= 350,4466 HUF árfolyamon:
EURHUF/220413/E/350.4466/100.000
Amennyiben egy ügylet több negyedéven keresztül nyitott, az adott ügyletet a különböző időszakokról készült jelentésekben, az összehasonlíthatóság érdekében, ugyanazzal az egyedi azonosítóval és névkonvencióval kell szerepeltetni. Ingatlanok esetében az ingatlan címét, amennyiben csak helyrajzi számmal azonosítható, akkor csak a település nevét kell megadni.
3. oszlop: Egy egységnyi eszköz névértéke (ezer forint)
A külföldi pénznemben denominált eszközök egy egységnyi névértékét ezer forintra átszámítva kell megadni a fordulónapi, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alkalmazásával. Származtatott ügyletek esetében annak az eszköznek az egy egységnyi névértékét kell megadni, amelyre az ügylet irányul. Amennyiben a származtatott ügylet tárgya deviza, az oszlopot nem kell kitölteni.
4. oszlop: Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%)
A nem kötvény-típusú értékpapírok árát ezer forintban, 6 tizedesjegy pontossággal kell megadni.
A kötvény-típusú értékpapírok esetében az időarányos kamatot is tartalmazó (bruttó) piaci árfolyam a névérték %-ában kifejezve szerepel (pl. ha egy kötvény piaci árfolyama 98,27%, akkor a táblába 0,982700-t kell beírni).
5. oszlop: Devizanem
Annak a devizának az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerint meghatározott kódja, amelyben az adott sorban szereplő eszköz, ügylet, követelés, kötelezettség, stb. denominált. Ha ugyanazon eszközre, illetve ügyletre különböző devizákban is van a pénztárnak pozíciója, akkor az oszlopban azt a devizanemet kell jelenteni, amelyre az eszköz, illetve ügylet irányul (pl. USD/HUF esetén USD). Abban az esetben, ha az adott eszköz denominációja és a kereskedés pénzneme eltérő, akkor azt a devizanemet kell jelenteni az oszlopban, amelyben a kereskedés történik.
6. oszlop: Kibocsátás helye
Annak az országnak az ISO 3166 nemzetközi szabvány szerint meghatározott kétbetűs kódja, amelyikben az értékpapír, befektetési eszköz kibocsátására sor került.
7. oszlop: Lejárat ideje
Az értékpapír, befektetési eszköz lejárati ideje „éééé.hh.nn” formátumban. Amennyiben a befektetési eszköz nem rendelkezik lejárati idővel, a mezőbe 9999.12.31. dátumot kell írni.
8. oszlop: Vagyonkezelő LEI-kódja
Elsődlegesen az intézmény ISO 17442 nemzetközi szabvány szerint meghatározott kódja [LEI/Legal Entity Identifier (20 karakter)]. A pénztár saját vagyonkezelésében levő befektetési eszköz esetében a pénztár LEI-kódja. Ha az intézmény nem rendelkezne LEI-kóddal, akkor a vagyonkezelő intézmény törzsszáma.
V.
Éves jelentés tábláira vonatkozó részletes szabályok
1. Az éves gyakoriságú táblákat az Mvhr.-ben szereplő meghatározásoknak megfelelően, a mérleg- és eredménykimutatás tételeire alapozva kell elkészíteni.
2. 73MF A taglétszám alakulása
A tábla kitöltése a 71MF kódú táblánál leírtak szerint történik.
VI.
Biztosításmatematikai statisztikai jelentés
A biztosításmatematikai statisztikai jelentés tábláit az Mpt. 70. § (5) bekezdése, továbbá a 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet alapján kell kitölteni.
VII.
Hozamráták közzétételével kapcsolatos jelentés
74MH Magánnyugdíjpénztárak hozamráta adatai
A tábla oszlopai
3. oszlop: Portfólió azonosító kódja
A tábla ezen oszlopa a választható portfóliók azonosító kódját tartalmazza, amelynek kialakítását az 1. melléklet 4.6. pontja határozza meg.
A pénztár e tábla kitöltésével tesz eleget az Mbr. 20. § (2) bekezdése előírásainak.
VIII.
Rövid és hosszú távú pénzügyi tervről szóló jelentés
1. Az Mpt. 53-62/A. §-a, valamint a 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 13. §-a rendelkezik a magánnyugdíjpénztárak által készítendő éves és hosszú távú pénzügyi terv szabályairól. Az Mpt. 53. § (2)-(6) bekezdése írja le a pénzügyi tervvel szemben támasztott tartalmi követelményeket.
2. A rövid távú (éves) pénzügyi terv táblái:
2.1. 75MA1 Fedezeti tartalék
75MA1121 Tagdíjbevétel
Tagdíjbevétel = Tagdíjfizetők (Nyitó + Záró)/2 × Átlagos tagdíj fedezetire jutó hányada /1000 × az időszak hónapjai száma.
75MA1122 Tagdíj célú támogatás: Mpt. 59. § (3) bekezdés a) pontja alapján
75MA1123 Más pénztárból hozott fedezet
Más pénztárból átlépők, illetve kedvezményezettként kapott fedezet.
75MA1125 Befektetések hozama: átlagos befektetett vagyon × Tervezett időszaki hozamráta.
75MA11313 Egyéb befektetési ráfordítás: árfolyamveszteség, beszerzési árban felhalmozott kamat.
75MA1132 Elvitt fedezet: más pénztárba elvitt fedezet, kedvezményezett, örökös számára átutalt fedezet, tagdíjkiegészítés önkéntes pénztárba történő fizetése, TB-be utalt fedezet.
75MA1134 Egyéb terhelő tételek
Átcsoportosítás likviditási tartalékba (hozamkiegyenlítés), átcsoportosítás működési tartalékba elszámolható költségek, pl. kilépési költség.
75MA115 Átlagos befektetett vagyon: nyitó + [bevételek (hozamok, értékelési különbözet nélkül) – kiadások] / 2.
75MA116 Tervezett időszaki hozamráta: időszakra tervezett bruttó hozamráta.
75MA1221 Átcsoportosítás egyéni számláról: átcsoportosítás szolgáltatási számlára.
75MA1231 Szolgáltatási kiadások: szolgáltatást igénybe vevők átlagos száma × a szolgáltatás átlagos értéke /1000 × az időszak hónapjai száma (szolgáltatástípusonkénti összege) + egyösszegű kifizetést igénybe vevők átlagos száma × a szolgáltatás átlagos értéke /1000
75MA126 Tervezett időszaki hozamráta: időszakra tervezett bruttó hozamráta tekintettel az értékelési különbözetre is.
2.2. 75MA2 Likviditási tartalék
75MA21 Nyitó állomány
A pénztár által képzett egyéb likviditási résztartalékok összege (ideértve az egyéb kockázati és a függő tételek hozamára képzett tartalékot is).
75MA222 Tagdíj célú támogatás: az Mpt. 60. § (3) bekezdés a) pontja alapján.
75MA225 Egyéb: az Mpt. 60. § (3) bekezdés f) és g) pontja alapján.
75MA26 Tervezett időszaki hozamráta: időszakra tervezett bruttó hozamráta.
2.3. 75MA3 Működési tartalék
75MA322 Tagdíj célú támogatás: az Mpt. 61. § (2) bekezdés a) pontja alapján.
75MA326 Egyéb: az Mpt. 61. § (2) bekezdés d) és f)-h) pontja alapján.
75MA339 Egyéb terhelő tételek: átcsoportosítás likviditási tartalékba, egyéb.
2.4. 75MA4 Taglétszám, tagdíj alakulása
2.5. 75MA5 Befektetések
3. A hosszú távú pénzügyi terv táblái:
75MB1 Fedezeti tartalék
75MB2 Likviditási tartalék
75MB3 Működési tartalék
75MB4 Taglétszám, tagdíj alakulása
75MB5 Befektetések
A táblák kitöltése a rövid távú (éves) pénzügyi terv tábláinál leírtak szerint történik.
4. A pénzügyi terv jelentés szöveges melléklete
A jelentés lehetőséget biztosít a pénztár számára a pénzügyi terv tábláit alátámasztandó, – a pénztári tagság jobb tájékoztatása, illetve a tervezésnél alkalmazott feltételezések magyarázata okán – kiegészítő szöveges magyarázat, összefoglaló megtételére.
A szöveges jelentések kötelező tartalmi elemei a következők:
- előzmények (tapasztalatok), illetve aktuális helyzet rövid leírása (a megelőző időszakok terv és tényadatainak összehasonlításából eredő tapasztalatok, aktuális tények);
- a befektetési politika kapcsolata a pénzügyi tervvel (az érvényes befektetési politika megjelenése a tervben, illetve a terv miatt a befektetési politikában szükségessé váló esetleges módosítások), a szükséges likviditás biztosítottsága, a referencia hozamhoz kapcsolódó szándékok, várható hatások bemutatása, pénztárra vonatkozó hozamelvárás várható teljesülése;
- a pénztár által elérni kívánt egyéb (stratégiai) célok leírása (pl. taglétszám növelés vagy működési fejlesztés), illetve a várható események, tartalékok közötti átcsoportosítás, egyéb folyamatok leírása;
- tagdíjbevételek várható alakulása, járulék érték módosulása;
- be-, át- és visszalépők, valamint a szolgáltatásban részesülő tagok számának várható alakulása;
- tervezési háttér-információk (pl. a szerződés, jogszabály által jól meghatározott információk, bruttó- nettó hozamráta);
- vagyonkezelés költségének bemutatása, indoklása, a hasonló szolgáltatást nyújtó szervezetek átlagos (jellemző) piaci díjai;
- megbízási díjak (pl. könyvvizsgáló), bemutatása, indoklása, a hasonló szolgáltatást nyújtó szervezetek átlagos (jellemző) piaci díjai;
- működési költségek fedezetét milyen arányban tervezik tagdíjból, támogatásból, adományból biztosítani, illetve a pénztár ilyen irányú költségeinek fizetését rendszeresen átvállalja-e valamilyen szervezet;
- a tervezéskor figyelembe vett lehetséges alternatívák rövid bemutatása, az előterjesztendő változat indoklása.
IX.
Az eseti jelentésre vonatkozó részletes szabályok
1. 70MA Magánnyugdíjpénztári portfóliók azonosító kódja és megnevezése
A tábla kitöltése
A felügyeleti jelentést új azonosító kód megképzése esetén kell küldeni.
A felügyeleti jelentésben szereplő információkról, illetve azok változásáról a pénztárnak kötelezően tájékoztatnia kell a számára letétkezelést és vagyonkezelést végző intézményeket.
A tábla oszlopai
1. oszlop: Portfólió azonosító kódja
A tábla ezen oszlopa a portfólió azonosító kódját tartalmazza, amelynek képzését az 1. melléklet 4.6. pontja határozza meg.
2. 70MBP Magánnyugdíjpénztárak befektetési politikája
A tábla kitöltése
A felügyeleti jelentést a befektetési politika módosulása esetén, a módosított befektetési politika igazgatótanács általi elfogadásának napját követő 5. munkanapig kell megküldeni. Amennyiben a pénztár nem rendel indexet valamely eszközhöz, úgy az eszköz célarányához tartozó index komponens neve és súlya cellák üresen hagyhatók.
A tábla oszlopai
1. oszlop: Portfólió azonosító kódja
A tábla ezen oszlopa a portfólió azonosító kódját tartalmazza, amelynek képzését az 1. melléklet 4.6. pontja határozza meg.
5. oszlop: Célarányhoz tartozó index komponens neve
A tábla ezen oszlopának minden sorában csak egy index szerepelhet. Amennyiben egy portfólió egyik eszközosztályához több indexet kíván a pénztár hozzárendelni, úgy azt egy új ismétlősor beszúrásával teheti meg. Az új ismétlősorban ugyanazt a portfólió azonosítót kell szerepeltetni.
6. oszlop: Célarányhoz tartozó index komponens súlya
Amennyiben egy portfólió egyik eszközosztályához több indexet kíván a pénztár hozzárendelni, úgy azt egy új ismétlősor beszúrásával teheti meg. A két vagy több index egymáshoz viszonyított arányát ennek az oszlopnak a kitöltésével kell jelölni. A portfólión belüli egy eszközosztályához hozzárendelt különböző indexek súlya összegének 100%-nak kell lennie.

8. melléklet az 54/2022. (XII. 2.) MNB rendelethez

9. melléklet az 54/2022. (XII. 2.) MNB rendelethez

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti jelentéseire vonatkozó részletes kitöltési előírások
I.
A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok
1. Kapcsolódó jogszabályok, fogalmak, rövidítések
A felügyeleti jelentés teljesítése során alkalmazandó jogszabályok körét az 1. melléklet 1. pontja, a táblákban és a kitöltési előírásokban használt fogalmak, rövidítések értelmezésére vonatkozó rendelkezést az 1. melléklet 2. pontja határozza meg.
2. A felügyeleti jelentés formai követelményei
A felügyeleti jelentés formai követelményeit az 1. melléklet 3. pontja határozza meg.
3. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei
A felügyeleti jelentés tartalmi követelményeit az 1. melléklet 4. pontja határozza meg.
4. Értékelési alapelvek a piaci érték megállapításához
A Számv.tv. és az Fnykr. előírásai alapján készült intézményi számviteli politika részét képező belső szabályzatban meghatározott irányelvekben javasolt a következő szempontok érvényesítése is:
‒ A tőzsdén nem forgalmazott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében a piaci érték meghatározása a tőzsdén kívüli kereskedelem szerinti, az MNB honlapján közzétett utolsó, forgalommal súlyozott nettó átlagár és a fordulónapig felhalmozott kamat felhasználásával történik, ha ez az adat nem régebbi 30 napnál. Ha az adott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak nincs 30 napnál nem régebbi árfolyama, akkor a nettó beszerzési árat kell felhasználni oly módon, hogy a piaci érték meghatározásakor hozzá kell adni az utolsó kamatfizetés óta a fordulónapig felhalmozott kamatokat.
‒ A tőzsdén nem forgalmazott részvény esetében a tőzsdén kívüli kereskedelem szerinti, az MNB honlapján közzétett utolsó, forgalommal súlyozott átlagárfolyam alapján kell meghatározni az eszköz értékelési árfolyamát, ha az nem régebbi 30 napnál. Ha az adott részvénynek nincs 30 napnál nem régebbi árfolyama, akkor függetlenül annak régiségétől, az utolsó, tőzsdén kívüli árfolyam, illetve a beszerzési ár közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni.
‒ Egyéb, a fentiekben nem szabályozott értékpapírok esetében a nyilvántartási értéket kell feltüntetni.
II.
A negyedéves jelentés tábláira és a szöveges értékelésre vonatkozó részletes szabályok
1. A negyedéves jelentés táblái
1.1. 76N1A Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák tárgyidőszaki eredménye
A táblában kell szerepeltetni a tárgyidőszak során elszámolt bevételeket, ezen belül a tagi kiegészítéseket és a foglalkoztatói hozzájárulásokat, a befektetésekből képződött hozamokat, a kifizetett szolgáltatások összegét, a tagi számlákat érintő nem szolgáltatás célú kifizetéseket és a nyugdíjkonstrukció vagyonkezelésének költségeit a táblában jelzett jogcímenkénti bontásban.
A nyugdíjkonstrukció tárgyidőszaki bevételeinek és ráfordításainak növelő és csökkentő értékét (előjel helyesen) kell szerepeltetni a 76N1A tábla megfelelő adatsoraiban.
Abban az esetben, ha a tag egyösszegű szolgáltatást igényelt, és ezen taggal vagy tagokkal a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény már elszámolt, de a tag követelésének pénzügyi rendezése nem történt meg maradéktalanul, a tag követelését nem lehet átvezetni a szolgáltatási tartalékba. Ezen tagok követelésének állományát a tagokkal szembeni kötelezettségek közé kell átvezetni a teljes pénzügyi rendezés időpontjáig.
1.2. 76N1B Szolgáltatási tartalék állományváltozása
A szolgáltatási tartalék azon tagok követelésállományának összessége, akik a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által kialakított, befizetéssel meghatározott, kizárólag járadéktípusú nyugdíjkonstrukciók valamelyikét választották, és ennek kifizetését kérték a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménytől. A tartalékba a taggal való elszámolást követően kell átvezeti a járadékszolgáltatás fedezetét.
A tábla a szolgáltatási tartalék állományának növelő és csökkentő tételeit mutatja be, jogcím szinti bontásban, a tárgyidőszak záró napjára vonatkozóan.
1.3. 76N1C Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tartalékainak állománya
A befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukciót kialakított foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a szolgáltatások fedezetének gyűjtésére és a biometriai kockázatot nem tartalmazó szolgáltatások finanszírozására fedezeti tartalékot köteles létrehozni.
A fedezeti tartalékon belül elkülönítetten kell kezelni a tagi számlákat és a szolgáltatási tartalékot.
A felhalmozási időszakban lévő tagok összes nyilvántartott követelése megegyezik a tagi számláik egyenlegének összegével.
A tábla a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagi számlák állományának negyedéves alakulását mutatja be.
A tárgyidőszak első napján nyilvántartott állományhoz hozzá kell adni a fedezeti tartalék állományában bekövetkezett növelő tételeket, és le kell vonni a tartalék állományát csökkentő tételeket.
A Tárgyidőszaki nyitó állomány (76N1C1) értéke meg kell egyezzen az előző negyedévi, illetve az utolsó módosított jelentésben közölt, a Tárgyidőszaki záró állomány (76N1C2) adatmezőben közölt értékkel.
1.4. 76N2C Portfólió állomány
A tábla kitöltése
A táblában a választható portfóliók bemutatásánál csak a tárgyidőszak végén állománnyal rendelkező portfóliókat kell szerepeltetni. A darabszámra vonatkozó adatokat mindig egy darab nagyságrendben kell megadni. Határidős, opciós, repó és SWAP ügyletek esetében azt kell megadni, hogy hány egységnyi alaptermékre vonatkozik a megkötött ügylet.
A tábla sorai
76N2C31 Követelés értékpapír ügyletekből
Azon értékpapír ügyletekből keletkezett függő követeléseket kell szerepeltetni, melyek esetében az ügyletkötés a tárgyidőszakban megtörtént, de annak elszámolása a tárgyidőszak végéig nem fejeződött be.
76N2C32 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből
Azon értékpapír ügyletekből keletkezett függő kötelezettségeket kell szerepeltetni, melyek esetében az ügyletkötés a tárgyidőszakban megtörtént, de annak elszámolása a tárgyidőszak végéig nem fejeződött be.
A tábla oszlopai
1. oszlop: ISIN / azonosító kód
Itt kell megadni az egyes értékpapírok ISIN kódját. Amennyiben egy értékpapír nem rendelkezik ISIN kóddal, akkor a vagyonkezelő által megadott azonosítót kell megadni.
Pénzforgalmi számla, befektetési számla és lekötött betétszámlák esetében a számlaszámot kell megadni.
2. oszlop: Tétel neve
A pénzeszközök (pénzforgalmi számla, befektetési számla, lekötött betétszámlák) esetén ebben az oszlopban a szerződött intézmény törzsszámát kell feltüntetni, mely az adószám első 8 számjegye.
A határidős devizaügyletek esetén egyedi azonosítót kell megadni, a következők szerint: instrumentum megnevezése/lejárat dátuma/az ügylet iránya/kötési árfolyam/mennyiség, ahol:
- instrumentum megnevezése: az ügylet tárgyát képező devizapár ISO 4217 nemzetközi szabvány szerint meghatározott kódja, elválasztás nélkül;
- lejárat dátuma: az a dátum, amely határidőre/lejáratra az ügyletet kötötték, „ééhhnn” formátumban;
- az ügylet iránya: attól függően, hogy vételi vagy eladási ügyletről van szó, „V” vagy „E” jelölés;
- kötési árfolyam: az az árfolyam, amelyen az ügyletet kötötték, változó devizában kifejezve, négy tizedesjegy pontossággal, a tizedesjegyeket ponttal elválasztva;
- mennyiség: az ügylet értéke, bázis devizában kifejezve.
Példa 100 000 euro eladására, 2022. április 13-i lejárati idővel, 1 EUR= 350,4466 HUF árfolyamon:
EURHUF/220413/E/350.4466/100.000
Amennyiben egy ügylet több negyedéven keresztül nyitott, az adott ügyletet a különböző időszakokról készült jelentésekben, az összehasonlíthatóság érdekében, ugyanazzal az egyedi azonosítóval és névkonvencióval kell szerepeltetni.
3. oszlop: Egy egységnyi eszköz névértéke (ezer forint)
A külföldi pénznemben denominált eszközök egy egységnyi névértékét ezer forintra átszámítva kell megadni a fordulónapi, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alkalmazásával. Származtatott ügyletek esetében annak az eszköznek az egy egységnyi névértékét kell megadni, amelyre az ügylet irányul. Amennyiben a származtatott ügylet tárgya deviza, az oszlopot nem kell kitölteni.
4. oszlop: Ár (eFt) illetve árfolyam (%)
A táblában minden pénzben kifejezendő adatot ezer forint nagyságrendben kell megadni.
A nem kötvény-típusú értékpapírok árát is ezer forintban, 6 tizedesjegy pontossággal kell szerepeltetni.
A kötvény-típusú értékpapírok esetében az időarányos kamatot is tartalmazó (bruttó) piaci árfolyamot a névérték %-ában kifejezve, együtthatós formában kell jelenteni (pl. ha egy kötvény piaci árfolyama 98,27%, akkor a táblába 0,982700-t kell beírni).
A befektetési jegyeknél az egy jegyre jutó nettó eszközértéket is ezres nagyságrendben kell jelenteni.
5.oszlop: Devizanem
Annak a devizának az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerint meghatározott kódja, amelyben az adott sorban szereplő eszköz, illetve ügylet denominált. Ha ugyanazon eszközre, illetve ügyletre különböző devizákban is van a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek pozíciója, akkor az oszlopban azt a devizanemet kell jelenteni, amelyre az eszköz, illetve ügylet irányul (pl. USD/HUF esetén USD-t kell beírni).
1.5. 76N3A Kimutatás a tagi számlák befektetési eredményeiről
A tagi számlák befektetéseinek eredményét az Fnytv. 47-49. §-a, valamint az Fnykr. 7. és 8. §-a figyelembevételével kell megállapítani.
Ebben a táblában a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a tagi követelések fedezetét képező befektetésein, ezen belül a vagyonkezelésbe adott és saját befektetett eszközein, valamint az azonosítatlan (függő) befizetések befektetései alapján elért, pénzügyileg realizált, nettó hozamot mutatja be, eszközcsoportonkénti bontásban.
1.6. 76N3B Kimutatás a szolgáltatási tartalék befektetési eredményeiről
A szolgáltatási tartalék befektetéseinek hozamelszámolását az Fnytv. 47-49. §-a, valamint az Fnykr. 7. és 8. §-a figyelembevételével kell elvégezni.
Ebben a táblában a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény szolgáltatási tartalékának fedezetét biztosító, ezen belül a vagyonkezelésbe adott és saját eszközei befektetéseivel elért, pénzügyileg realizált, nettó hozamot kell bemutatni főbb eszközcsoportonkénti bontásban.
1.7. 76N4 Fedezeti tartalék befektetéseinek lejárat szerinti megoszlása tárgyidőszak zárónapján (állomány piaci értéken)
A táblában a negyedév zárónapján a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény birtokában befektetési céllal nyilvántartott eszközök piaci értéke szerint számított állományát kell bemutatni az értékpapírok lejáratig hátralévő időszak szerinti bontásban.
A táblában a fedezeti tartalékban nyilvántartott befektetett eszközök állományát tovább kell bontani a tagi számlák, illetve a szolgáltatási tartalék eszközeire. Az egyes tartalékok eszközei között külön kell kimutatni a forgatási célú és a befektetett pénzügyi eszközöket, rövid, közép, hosszú lejárat szerinti, valamint a lejárat nélküli eszközök bontásban.
1.8. 76N5 Befizetések devizánkénti kimutatása
A tagi és foglalkoztatói befizetéseket meg kell bontani a táblában kiemelt, főbb devizanemenként.
Külön oszlopban kell megjeleníteni a befizetéssel meghatározott, a szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukciók befizetéseit, illetve az azonosítatlan (függő) befizetéseket devizanemenkénti bontásban.
1.9. 76N6A A felhalmozási szakaszban lévő tagok létszáma
A táblában kell bemutatni a még felhalmozási szakaszban lévő tagok létszámának adataiban a tárgyidőszak során bekövetkezett változásokat.
A tárgyidőszak végi létszámadatok megállapításakor az időszak első napján nyilvántartott tagok létszámának adatát növelni kell az újonnan belépő tagok, más foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménytől átlépett tagok, illetve a kedvezményezetti jogon létrejött (egy elhunyt tag tagsági jogviszonyát folytató) tagok számával.
A felügyeleti jelentés e táblájának kitöltése során azt kell figyelembe venni, hogy a tagsági jogviszonyukat megszüntető tagok esetén csak az olyan tagok jogviszonyának megszűnése vehető figyelembe csökkenésként, akik követelésével a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény pénzügyileg is maradéktalanul elszámolt.
A tárgyidőszak végi záró állományi taglétszám adatán belül fel kell tüntetni a tagdíj befizetésre már nem kötelezett tagok, valamint a feltételes jogszerző időtartam alatt álló tagok létszámának adatát.
A tárgyidőszaki létszám adatokat meg kell bontani egyrészt a befizetéssel-, illetve szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukciók szerint, másrészt a konstrukciókon belül az alapítói és csatlakozott foglalkoztatókénti csoportosításban is. Az alapítói foglalkoztatói létszámban kell kimutatni a saját, illetve az alapító cégcsoportjába tartozó tagokat is.
1.10. 76N6B Határozott idejű járadékszolgáltatásban részesülő taglétszám alakulása
A táblában kell bemutatni a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél járadékszolgáltatási szakaszban lévő tagok létszámadatait, járadéktípusok szerinti bontásában.
1.11. 76N7 Működési eredmény alakulása
76N71 Működési célú bevételek összesen
Itt kell kimutatni a foglalkoztatói és tagi befizetésekből a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény működésére az Fnykr. 17. § (4) bekezdése alapján levonható, a tárgyidőszakban bevételként elszámolt összegét.
76N72 Működéssel kapcsolatos ráfordítások összesen
Itt kell kimutatni a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény működésével kapcsolatban felmerült, az 5-ös és 8-as számlaosztályban elszámolt költségek és ráfordítások együttes összegét, a táblában feltüntetett jogcímek szerinti bontásban, valamint külön soron az összes egyéb nem nevesített ráfordításokat.
Az alkalmazottak munkabére és a tisztségviselők részre fizetett tiszteletdíj: itt kell szerepeltetni az ilyen jogcímen a tárgyévben elszámolt bérköltség, illetve tiszteletdíj összegét. A bérköltség fogalmát a Számv.tv. 79. § (2) bekezdése határozza meg.
Itt kell kimutatni a tagszervezés, a reklám, a marketing tevékenység költségeit.
Amennyiben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménnyel kiszervezési szerződésben álló szolgáltató szervezet végez tagszervezési tevékenységet, akkor a szolgáltató szervezetnek olyan számlát kell kiállítania, amely elkülönítetten tartalmazza a nyilvántartással és a tagszervezéssel kapcsolatos költségeket.
A táblában kell kimutatni a ráfordításként elszámolt felügyeleti díj összegét. Az egyéb költségek között kell kimutatni a működési célra fizetett bírságok és egyéb befizetések, valamint a tárgyév során képzett működési céltartalék összegét. Ezen a soron kell kimutatni a tagok tagsági viszonyuk megszűnésekor a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél kimutatott működési célú tagdíjhátralékának hitelezési veszteségként elszámolt összegét. Itt kell kimutatni a hiányzó, a tárgyidőszakban megsemmisült, az eladott és az intézményi könyvekből kivezetett működési célú immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek könyv szerinti értékét, továbbá a követelések, készletek elszámolt értékvesztésének összegét. Itt kell kimutatni az elszámolt káreseményekkel kapcsolatos kifizetéseket, a fizetett bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések összegét, a behajthatatlannak minősített – külön nem nevesített – követelésnek az üzleti évben leírt összegét, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által működtetett ingatlanok és működésre szolgáló egyéb tárgyi eszközök könyv szerinti értékét.
Ahol a tábla „Számv.tv. szerinti egyéb ráfordítások” megnevezést említ, ott a Számv.tv. előírásainak megfelelően kell a ráfordításokat megjeleníteni.
1.12. 76N8A Szavatoló tőke a tárgyidőszak záró napján
A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tartalékképzésére vonatkozó szabályokat az Fnytv. II. fejezete tartalmazza.
Ebben a táblában kell kimutatnia az Fnytv. 40. §-a szerint számított intézményi szavatoló tőke értékét, és annak minden elemét a negyedév záró napjára vonatkozóan.
1.13. 76N8B Minimális szavatoló tőkeszükséglet
Az intézményi minimális szavatoló tőkeszükséglet összegét a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények szavatolótőke-szükségletének kiszámításáról szóló 461/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet és az ott hivatkozott, a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III.12.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján kell számítani.
1.14. 76N8C Összefoglaló tábla a tőkeszükségletről
Ebben a táblában kell kimutatni az Fnytv. 41. §-a szerint számított intézményi tőkeszükséglet tárgyidőszak záró napján fennálló értékét.
1.15. 76N8D Szavatoló tőkét megtestesítő befektetések megoszlása tárgyidőszak végén
A tábla a szavatoló tőkét megtestesítő befektetések portfóliója eszközösszetételét mutatja be a tárgyidőszak záró napjára vonatkozóan.
A táblában kell megjeleníteni a befektetési portfólió állományát piaci értéken.
Az állomány adatait befektetési eszközcsoportonként és azon belül egyedi eszközönként kell bemutatni.
Az értékpapírok azonosítására az adott értékpapír ISIN kódját és a tétel pontos nevét kell megadni. Amennyiben egy egyedi értékpapír nem rendelkezik ISIN kóddal, akkor a vagyonkezelő által használt azonosítót kell megadni.
Az értékpapírok esetében a befektetett portfólió állományát az tárgyidőszak záró napján érvényes, a Számv.tv., Fnykr. és az adatszolgáltató belső szabályzatai előírásai figyelembevételével számított könyv szerinti és piaci értéken kell megadni, az intézményi analitikus és főkönyvi nyilvántartásokkal, valamint a vagyon- és letétkezelői adatszolgáltatásokkal egyezően.
1.16. 76N9A Tulajdonosok részesedésének megoszlása a tárgyidőszak végén
Ebben a táblában kell bemutatni az adatszolgáltató saját részvénycsomagjának tulajdonosok közötti megoszlását.
A tábla kitöltésénél figyelembe kell venni a Bit. 258. §-ában, a 274. § (4) bekezdésében és az 5. mellékletében foglalt előírásokat.
1.17. 76N9B Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedésének megoszlása a tárgyidőszak végén
Ebben a táblában kell bemutatni a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény birtokában lévő, más vállalkozásokban fennálló részvénycsomagjának, és részesedéseinek megoszlását, vállalkozások szerinti bontásban.
A tábla kitöltésénél figyelembe kell venni a Bit. 258. §-ában, a 274. § (4) bekezdésében és az 5. mellékletében foglalt előírásokat.
1.18. 76N10 Foglalkoztatókkal szembeni követelések kiegyenlítésére kapott nem pénzbeni eszközök
Ebben a táblában kell bemutatni a foglalkoztatói hozzájárulási kötelezettség kiegyenlítéseként/ellenértékeként átadott, nem pénzbeni eszközök értékét.
A követelések kiegyenlítésére átvett eszközök állományi adatait eszközcsoportonként és azon belül egyedi eszközönként kell bemutatni.
Az értékpapírok azonosítására az adott értékpapír ISIN kódját és a tétel pontos nevét kell megadni. Amennyiben egy értékpapír nem rendelkezik ISIN kóddal, akkor az értékpapír egyedi azonosítására alkalmas kódot/megnevezést kell megadni.
Az értékpapírok esetében az eszközök állományát a tárgyidőszak záró napján érvényes, a Számv.tv. az Fnykr. és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény belső szabályzatai előírásainak figyelembevételével számított piaci értéken és a követelés beszámítása szerinti értéken kell megadni, az intézményi analitikus és főkönyvi nyilvántartásokkal, valamint az átadásban résztvevő vagyon- és letétkezelői adatszolgáltatásokkal egyezően.
1.19. 76N11 Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció bevételei
A táblában kell szerepeltetni a szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció bevezetését követően, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által ajánlott szolgáltatások fedezetére teljesített tagi és foglalkoztatói befizetéseket, jogcímek szerinti bontásban.
A szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció bevételeit jogcímenként, számvitelileg és analitikusan is elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani a befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukciók pénzforgalmi adataitól.
1.20. 76N12 Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok
A táblában (bruttó módon) kell bemutatni a biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok alakulását a tárgyidőszak záró napján a táblában felsorolt jogcímek szerinti bontásban.
A függő tartalék (tételes) összegét, valamint az IBNR tartalék összegét költségrésszel együtt kell bemutatni. A besorolást naptári negyedévekre számítva kell elvégezni (pl. egy tag a szolgáltatásra jogosultságot tárgyév május 13-án éri el, így ezen tag követelésre képzett tartalék összegét a II. negyedévi jelentésben kell szerepeltetni, a tag a szolgáltatást a tárgyév I. negyedévben nem vette igénybe).
1.21. 76N13 Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok befektetési portfóliója a tárgyidőszak záró napján
A táblában a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok befektetési portfóliója állományát kell szerepeltetni Matematikai tartalék és További tartalékok szerinti bontásban a tárgyidőszak záró napján, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményi analitikák és a vonatkozó időszaki főkönyvi kivonat adataival egyezően.
A táblában a tartalék befektetési portfóliója állományát könyv szerinti és piaci értéken kell megjeleníteni.
Az állomány adatait befektetési eszközcsoportonként és azon belül egyedi eszközönként kell bemutatni.
Az értékpapírok azonosítására az adott értékpapír ISIN kódját és a tétel pontos nevét kell megadni. Amennyiben egy egyedi értékpapír nem rendelkezik ISIN kóddal, akkor a vagyonkezelő által használt azonosítót kell megadni.
Az értékpapírok esetében a befektetett portfólió állományát az tárgyidőszak záró napján érvényes, a Számv.tv., az Fnykr. és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény belső szabályzatai előírásai figyelembevételével számított könyv szerinti és piaci értéken kell megadni az intézményi analitikus és főkönyvi nyilvántartásokkal, valamint a vagyon- és letétkezelői adatszolgáltatásokkal egyezően.
Az adott portfólió vagyonkezeléséhez kapcsolódóan kimutatott követelések, kötelezettségek állományi adatait bruttó módon kell feltüntetni.
1.22. 76N14 A tartalékok és fedezeteinek bemutatása a tárgyidőszak végén
A táblában kell bemutatni az intézményi tartalékok és azok fedezetére képzett portfóliók között összefüggést, valamint a tartalékok átlagos hátralévő futamidejét (években kimutatva).
A hátralévő átlagos futamidőt a Tpt. 5. § (1) bekezdés 56. pontja szerinti értelmezésben, két tizedesjegyre kerekítve kell meghatározni. Hátralévő átlagos futamidő megállapításakor mind az eszközoldal, mind a forrásoldal esetén azt kell megállapítani, hogy az aktuális hozamgörbe 1 százalékpontos változásakor az eszközök és források piaci értéke hány százalékkal változna. Eszközoldalon az aktuális hozamgörbe alatt az adott eszköz devizanemének megfelelő és meghatározó kereskedési piacain kialakult hozamgörbét, míg a forrásoldalon az adott forrás devizanemének megfelelő hozamgörbét kell érteni. Aktuális hozamgörbe alatt forintban történő elszámolás esetében az ÁKK által közzétett állampapír referencia hozamgörbét kell érteni.
1.23. 76N15 Nyugdíjtechnikai tartalékok likviditása a tárgyidőszakot követő 6 hónapban
Ebben a táblában kell bemutatni a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény rövid- és középtávú likviditási helyzetét, a várható kifizetéseinek lejárati szerkezetét, illetve ezek likvid eszközfedezetét a tárgyidőszakot követő 180 napra vonatkozóan.
A táblában a jövőben felmerülő várható kifizetéseknek, illetve várhatóan rendelkezésre álló likvid eszközöknek a becsült értékét kell megadni az egyes időszakokra. A lejárati intervallumba való besorolás aszerint történik, hogy mikor várható a kifizetés, illetve melyik időszakban szándékozik felhasználni a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az adott likvid eszközt.
Likvid eszközként kell bemutatni a táblában azon eszközöket, amelyeket a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény – a tárgyidőszak végén rendelkezésre álló információi alapján – mobilizálni képes és a táblában megadott időszakok valamelyikében várhatóan meg is történik az eszköz mobilizálása.
A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény maga határozza meg, hogy mely instrumentumokat milyen arányban tekint likvidnek. Teljes mértékben likvidnek tekinthetők az intézményi készpénz instrumentumai, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az adott idősávban lejáró értékpapírok, a hitelintézetnél az adott idősávban rendelkezésre álló betétek, illetve bankbetétek.
A likvid eszközöket piaci értéken kell szerepeltetni.
A várható kifizetéseket és az ezzel szemben álló likvid eszközöket aszerint is meg kell bontani, hogy a kifizetés melyik tartalék fedezetéből történik.
1.24. 76N16 Életjáradékban részesülő taglétszám alakulása
A táblában kell bemutatni a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél életjáradék kifizetési szakaszban lévő tagok létszámadatait, járadéktípusok szerinti bontásában.
1.25. 76N20 A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény személyi állománya, valamint a csatlakozott foglalkoztatók száma a tárgyidőszak végén
Az alkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók esetében az átlagos állományi létszámot kell megadni.
Felső vezetés: ide sorolandó a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény első számú vezetője, az elnök, a vezérigazgató, a vezető biztosításmatematikus, a vezető jogtanácsos, a számviteli rendért felelős vezető, a belső ellenőr és azon egyéb személyek is, akik a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény belső működésirányítási rendje szerint a felső vezetés körébe tartoznak.
Dolgozók: ide sorolandók azon alkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók, akik nem minősülnek a felső vezetés körébe tartozó személynek.
Megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak: idetartoznak a szerződéssel, megbízással (nem alkalmazotti vagy munkaviszonyban foglalkoztatott) dolgozó munkatársak.
Csatlakozott foglalkoztatók: a tárgynegyedév végén szerződésben álló, összes csatlakozott foglalkoztató számát kell megadni.
1.26. 76NPA Nyilvántartásba vett fogyasztói panaszügyek
A tábla kitöltése
Ebben a táblában azokat az adatszolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó, fogyasztóktól érkezett panaszokat kell bemutatni, amelyeket a panaszkezelésről szóló jogszabályok a panasznyilvántartó rendszerben rögzíteni rendelnek el.
Ha egy panasz több panasztípusba is besorolható, akkor a panasz elsődleges témája szerint kell a besorolást elvégezni.
Tárgyidőszak az 1-19. oszlop esetében: az aktuális negyedév első napjától a negyedév utolsó napjáig tartó időszak.
Tárgyidőszak a 20. és 21. oszlop esetében: az aktuális év január 1-jétől az aktuális negyedév utolsó napjáig tartó időszak.
A táblában használt fogalom
Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
A tábla sorai
76NPA01 Tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszügyek darabszáma összesen
A tárgyidőszak során beérkezett és nyilvántartásba vett panaszügyek száma.
76NPA02 Tárgyidőszakban lezárt panaszügyek darabszáma összesen
A tárgyidőszak során véglegesen lezárt panaszügyek száma.
76NPA03 Folyamatban lévő panaszügyek darabszáma az időszak elején (negyedév első napján)
Az aktuális negyedév első napján még folyamatban lévő panaszügyek száma, függetlenül attól, hogy azt a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény mikor vette nyilvántartásba.
76NPA04 Folyamatban lévő panaszügyek darabszáma az időszak végén (negyedév utolsó napján)
Az aktuális negyedév utolsó napján még folyamatban lévő panaszügyek száma, függetlenül attól, hogy azt a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény mikor vette nyilvántartásba.
76NPA051 Folyamatban lévő peresített panaszügyek darabszáma
Az aktuális negyedév utolsó napján még folyamatban lévő peresített panaszügyek száma, függetlenül attól, hogy azt a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény mikor vette nyilvántartásba.
76NPA052 Panaszos javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma
Az aktuális negyedév utolsó napjáig a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma, függetlenül attól, hogy azt a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény mikor vette nyilvántartásba.
76NPA053 Az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma
Az aktuális negyedév utolsó napjáig a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma, függetlenül attól, hogy azt a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény mikor vette nyilvántartásba.
76NPA06 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege összesen, ezer forintban
A tárgyidőszak során pénzügyileg teljesített kártérítés összege, függetlenül attól, hogy a kártérítés összegét jogerős ítélettel, illetve peren kívüli megállapodással vagy a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény önkéntes döntése alapján állapították meg.
76NPA08 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)
Ezen a soron kell megadni, hogy a tárgyidőszakban hány fő foglalkozik teljes munkaidőben a panaszügyekkel, panaszkezeléssel, akár munkavállalóként, akár egyéb megbízás vagy kiszervezés keretében (tárgynegyedév végi állományi létszám).
A tábla oszlopai:
Az 1. és 2. oszlopban a tárgyidőszakban lezárt (a1), illetve a tárgyidőszakban nyilvántartásba vett (a2) panaszügyek darabszámát kell szerepeltetni, majd a tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszokat tovább kell bontani panasztípusok szerint a 3-13. oszlopban. Ha egy ügy több területet is érint, azt mindig a legjellemzőbb panasztípusnál kell szerepeltetni.
A 3-13. oszlop határozza meg a beérkezett panaszügyek főbb típusok szerinti megoszlását a következők szerint:
3. oszlop Tagsági jogviszony létrejötte (Tagszervezői panaszok nélkül)
A tag tagsági jogviszony létrejöttéhez kapcsolódó panaszok száma (a tagszervező személyre vagy szervezetre, tagszervező eljárására tett panaszok nélkül). A tagsági jogviszony létrejöttén túl, az intézményváltáshoz kapcsolódó panaszokat is itt kell jelenteni.
4. oszlop Tagszervezői tevékenység
A tagszervező személyre vagy szervezetre, tevékenységére tett panaszokat kell megjelentetni.
5. oszlop Tagi számlaértesítők
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket az egyéni számlaértesítők adattartalmához, kiküldésének határidejéhez stb. kapcsolódóan küldenek a panaszosok.
6. oszlop Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, foglalkoztatói adatszolgáltatás)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a tagdíjelszámolásokkal kapcsolatban küldenek a panaszosok pl. foglalkoztatói bevallások-, korrekciós bevallások adattartalma, megküldésük határideje, tagdíj befizetések helyessége, fizetési késedelem, foglalkoztatói hozzájárulás, tagi eseti befizetések, támogatások adománylevele és befizetése miatt és a tag egyéni számláján történő intézményi jóváírásokkal kapcsolatban tett panaszok.
7. oszlop Hozamok (elszámolása, nagysága)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a tagi számlán vagy számlaértesítőjén feltüntetett hozam, értékelési különbözet és egyéb befizetéshez kapcsolódó adattartalommal kapcsolatban küldenek a panaszosok.
8. oszlop IT rendszerhiba
A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény informatikai háttér-rendszerére, különös tekintettel a számlavezető- és nyilvántartási rendszer hibájára és elérhetetlenségére vonatkozó panasz.
9. oszlop Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a szolgáltatások elszámolásával, összegszerűségével, pénzügyi rendezésével kapcsolatban küldenek a panaszosok.
10. oszlop Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket (a szolgáltatások kifizetésének kivételével) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményi tagság egyéb jogcímen való megszűnéséhez (elhunyt, átlépő, kilépő, esetleg kizárt tag stb.) kapcsolódó elszámolással, összegszerűséggel, pénzügyi rendezéssel kapcsolatban küldenek a panaszosok.
11-13. oszlop: Tájékoztatási hiányosság
Itt kell feltüntetni az alábbi bontásban azokat a panaszokat, melyeket a tagok, munkáltatók részére nyújtott írásbeli, ügyfélszolgálati, honlapos tájékoztatás adattartalmával, határidejével kapcsolatban küldenek a panaszosok:
- 11. oszlop: szerződéskötés előtt: ha a hiányos tájékoztatás a szerződés megkötése előtt vagy közben történt,
- 12. oszlop: szerződéskötés fennállása alatt: ha a hiányos tájékoztatás a szerződés megkötése után, de megszűnése előtt történt,
- 13. oszlop: szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan: ha a panasz a szerződés megszűnésével vagy már megszűnt szerződéssel kapcsolatos hiányos tájékoztatásra vonatkozik.
14. oszlop Egyéb
Az előzőekben nevesítetteken kívüli, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által kiemelten kezelt, egyedi vagy rendkívüli körülmény alapján felmerült panaszügyek megjelenítésére szolgáló adatmező.
A 15. és 16. oszlopok szolgálnak a panaszügyek lezárási határidőinek kategorizálására, mely szerint a panaszügy a jogszabályban rögzített határidőn belül, illetve e határidő lejártát követően került lezárásra.
A 17-19. oszlopok arra szolgálnak, hogy tájékoztatást adjanak arról, hogy a panaszos által közölt kifogást – az intézményi felülvizsgálatot követően – milyen mértékben tekintik megalapozottnak.
A 20. oszlop szolgál a tárgyévben lezárt, halmozott panaszügyi adatok közlésére (a jelentésben figyelembe veendő időszak: tárgyév január 1-jétől az aktuális negyedév utolsó napjáig).
A 21. oszlop szolgál a tárgyévben nyilvántartásba vett, halmozott panaszügyi adatok közlésére (a jelentésben figyelembe veendő időszak: tárgyév január 1-jétől az aktuális negyedév utolsó napjáig).
1.27. 76NPI Informatikai adatok
A táblában az adatszolgáltató informatikai rendszerének működési kontroll környezetével kapcsolatos adatokat kell jelenteni.
A táblában használt fogalom:
Nyilvántartási rendszer: a tagi törzsadatok és az egyéni számlák forgalmának, valamint a pénztár tevékenységével kapcsolatos számviteli események rögzítésére szolgáló elektronikus nyilvántartás. A nyilvántartási rendszer tartalmazza a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagjához kapcsolódó összes törzsadatot (pl. személyes és azonosító adatok, tagsági jogviszonyra vonatkozó adatok, kedvezményezett jelölések, rendelkezések), pénzügyi (pl. hozamfelosztás, nemfizető tagok befektetési eredményéből a működési és likviditási tartalékra jutó rész elvonása) és számviteli jellegű (pl. függő tételek felosztása, elszámolóegységek nyilvántartása) elszámolást, ideértve a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény teljes körű főkönyvi könyvelési és analitikus nyilvántartásait is.
A tábla sorai
Amennyiben egy adott tevékenységet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kiszervezett, abban az esetben az adatszolgáltatás a kiszervezett tevékenységet végző személyre vonatkozik.
A 76NPI011-76NPI013 sorban a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény alkalmazottainak, továbbá a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél rendelkezésre álló, teljes vagy részmunkaidős informatikai tevékenységet, illetve informatikai üzemeltetést végző munkatársak konkrét számát kell megadni.
A 76NPI022 sorban arra kell válaszolni, hogy a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény informatikai belső ellenőrzését ellátó személy rendelkezik-e auditori minősítéssel.
Az időpontra vonatkozó kérdések esetén konkrét dátumot kell megadni függetlenül attól, hogy az a tárgynegyedéven kívül esik-e vagy nem.
A 76NPI061 sorban, ha több, a kérdés szempontjából releváns jelentés is készült, akkor a tárgynegyedévben az informatikai rendszer biztonságának ellenőrzése szempontjából a legfontosabb jelentés készítőjét és a jelentés címét kell megadni.
Az elérhetőségi adatoknál (76NPI081-76NPI086 sor) a foglalkoztató nyugdíjszolgáltató intézmény informatikai vezetőjének és biztonsági felelősének az intézményi e-mail címét és mobiltelefonszámát kell megadni. Amennyiben a pénztárnál nincs olyan személy, aki az adott területtel, kérdésekkel foglalkozik, akkor a mezők üresen hagyhatók.
A további információknál (76NPI0901-76NPI0918 sor) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény fő tevékenységét kiszolgáló rendszer adatait kell megadni, továbbá azt, hogy az IT rendszerek saját gépteremben vagy külső adatközpontban üzemelnek-e.
A 76NPI0901 sor szerinti kérdésre „Saját” választ abban az esetben kell adni, ha az elsődleges és másodlagos gépterem is a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tulajdonában áll, ha az elsődleges gépterem saját tulajdonú, de a másodlagos külső, akkor a „Saját/Külső” választ, egyéb esetekben a „Külső” választ kell megadni.
A 76NPI10 sor alábontó soraiban kért információk magyarázatát a közösségi és publikus felhőszolgáltatások igénybevételéről szóló 4/2019. (IV. 1.) MNB ajánlás tartalmazza. Amennyiben a pénztár több felhőszolgáltatást vesz igénybe, akkor a válaszokat több blokk kitöltésével kell megadni. Egy mezőn belüli felsorolás esetén az adatokat pontosvesszővel (;) kell elválasztani.
A 76NPI11 kezdetű sorokban a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek az ügyfelekkel való elektronikus kapcsolattartására vonatkozó adatokat kell megadni. Az ügyfél általi adatmódosítás fogalmába a tranzakciós adatmódosításokat (pl. új szolgáltatás igénybevétele) is beleértendő.
1.28. 76NPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos negyedéves adatok
A tábla kitöltése
A táblában a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a Pmt. szerinti belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról kell adatot szolgáltatni. Az adatokat a tárgynegyedévre vonatkozóan fő, illetve darabszám szerint és összegben kell feltüntetni. Az értékösszegek ezer forintra vonatkoznak, de azokat két tizedesjegy pontossággal kell megadni.
A devizában felmerülő állományi adatokat a tárgynegyedév végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon átszámított forint összegen kell szerepeltetni. A deviza ügyletet az adott tranzakció lebonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegen kell szerepeltetni.
A táblában használt fogalmak
- PEP: a Pmt. 4. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott, kiemelt közszereplő, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, illetve a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy együttes elnevezése;
- tényleges tulajdonos: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany;
- ügyfél: akit a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek kockázatba kell sorolnia, és aki a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménnyel szerződés megkötésével tartós jogviszonyt létesít;
- ügylet: jelenti mind az üzleti kapcsolat, mind pedig az ügyleti megbízás során teljesített ügyletet;
- ügyleti megbízás: azon ügylet, amelyet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménnyel tartós szerződéses jogviszonyban nem álló személy, személyes közreműködés mellett eseti jelleggel végez.
A tábla sorai
76NPM01 Összes ügyfél-átvilágítás
Ebben a sorban kell feltüntetni a tárgynegyedévben lefolytatott egyszerűsített, fokozott vagy normál ügyfél-átvilágítások összesített számát. Amennyiben az ügyfél átvilágítása során azonos eljárásban egyidejűleg több kapcsolódó személy azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, valamint nyilatkoztatása is megtörténik (pl. képviselő, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, kedvezményezett), azt egy átvilágítási eljárásnak kell tekinteni.
A 76NPM01 sorban kimutatott adatokat a 76NPM011-76NPM013 sorban három szempont szerint kell tovább bontani, az ügyfél-átvilágítás mélységére tekintettel. A 76NPM01 sor egyenlő 76NPM011-76NPM013 sorok összegével.
76NPM011 Normál ügyfél-átvilágítás
A 76NPM01 sorból az átvilágítás alapeljárását meghatározó, a Pmt. 7-10. §-ában rögzített szabályok alapján lefolytatott ügyfél-átvilágítások számát ezen soron kell feltüntetni.
76NPM012 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás
A 76NPM01 sorból a Pmt. 15. §-a alapján, a Pmt. 65. §-ában meghatározott belső szabályzatban rögzített esetekben lefolytatott egyszerűsített ügyfél-átvilágítások számát ezen a soron kell feltüntetni.
76NPM013 Fokozott ügyfél-átvilágítás
A 76NPM01 sorból a Pmt. 16-17. §-a alapján lefolytatott fokozott ügyfél-átvilágítások számát ezen a soron kell feltüntetni.
76NPM02 Ismételt ügyfél-átvilágítás miatt korlátozott ügyfelek
Azon ügyfelek számát szükséges feltüntetni, akikkel a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek 2017. június 26. előtt létesített üzleti kapcsolatot és az ügyfél-átvilágítási intézkedések elmaradása miatt a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél korlátozásra került sor, és az adott ügyfelek vonatkozásában 2019. október 31-én bevezetett korlátozást követően a tárgynegyedév utolsó napján sem áll a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény rendelkezésére a Pmt. szerinti teljes körű ügyfél-átvilágítás eredménye.
76NPM03 PEP ügyfelek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei
Ebben a sorban PEP-nek minősülő ügyfél számlájának javára vagy terhére teljesített ügyletek darabszámát és összegét kell a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek megadnia, amennyiben az adott ügylet elérte vagy meghaladta egyedileg a tízmillió forintot.
76NPM06 Kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet kiszűrését biztosító szűrőrendszer riasztásai
A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény szűrőrendszere által kockázatosnak minősített ügyfél, illetve szokatlan ügylet vonatkozásában generált riasztások darabszáma a tárgynegyedévben.
76NPM061 Kötelező, a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet szerinti szűrési feltételek által generált riasztások
A 76NPM06 sorból a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet 36. § (1) bekezdése szerinti szűrési feltételek által generált riasztások tárgynegyedévi darabszáma.
76NPM062 A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által definiált szűrési feltételek által generált riasztások
A 76NPM06 sorból azon riasztások darabszáma, amelyek szűrési feltételei a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által kerültek meghatározásra, és a riasztások nem esnek a 76NPM061 sorban megadott kritériumok alá.
76NPM07 A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény nem tudta a szűrések elemzését és értékelését határidőn belül elvégezni
Azoknak a szűréseknek a darabszáma a tárgynegyedévben, amelyeknek az elemzését és értékelését a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet 37. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem végezte el.
76NPM071 Kötelező, a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet szerinti szűrési feltételek által generált riasztások
A 76NPM07 sorból a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet 36. § (1) bekezdése szerinti szűrési feltételek által generált riasztások tárgynegyedévi darabszáma, amelynek az elemzését és értékelését a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet szerinti határidőben nem végezte el.
76NPM072 A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által definiált szűrési feltételek által generált riasztások
A 76NPM07 sorból azon riasztások darabszáma, amelyek szűrési feltételei a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által kerültek meghatározásra és a feltételek nem esnek 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet 36. § (1) bekezdése szerinti szűrési feltételek alá, és amely riasztásoknak az elemzését és az értékelését a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet szerinti határidőben nem végezte el.
76NPM08 Saját bejelentések
A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések összesített számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.
76NPM081 A Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések
A 76NPM08 sorból a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által pénzmosás gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés a) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.
76NPM082 A Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések
A 76NPM08 sorból a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által terrorizmus finanszírozása gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés b) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések száma és a bejelentések teljes forintösszege. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.
76NPM083 A Kit. alapján tett bejelentések
Ezen sorban kell szerepeltetni a 76NPM08 sorból a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a Kit. 4. § (1) bekezdése, illetve a 14. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv, illetve a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.
76NPM09 Bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók
Azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek során a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a Pmt. 34. § (1) bekezdése és 35. § (1) bekezdése alapján felfüggesztést alkalmazott.
76NPM0911 Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által kezdeményezett felfüggesztések
A 76NPM09 sorból azon bejelentéseket kell itt szerepeltetni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 34. § (1) bekezdése alapján a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kezdeményezte.
76NPM0912 Pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések
A 76NPM09 sorból azon bejelentéseket kell itt kimutatni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 35. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság kezdeményezte. A 76NPM0911 és 76NPM0912 sorok összege kiadja a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a tárgynegyedévben alkalmazott összes felfüggesztés számát.
76NPM092 76NPM09-ből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések
A 76NPM09 sorból azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a Pmt. 35. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság jelzésére a felfüggesztést meghosszabbította.
76NPM11 Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések
Azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az ügyfél valamely, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által alkalmazott terrorista, illetve szankciós listán való szereplése miatt a tárgynegyedévben zárolt, és ezt a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak mint illetékes hatóságnak bejelentett.
76NPM13 AML Bizottság által megtárgyalt ügyfélkapcsolatok
A pénzügyi intézmények és azok közvetítői által megkövetelt, a pénzeszközök forrására vonatkozó információkról, valamint ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumok bemutatásáról, a bejelentések alapjául szolgáló adat, tény, körülmény felismerésének elősegítéséről és a magas kockázattal járó ügyletek bejelentéséhez kapcsolódó intézkedésekről szóló 14/2020. (XII. 17.) MNB ajánlás [a továbbiakban: 14/2020. (XII. 17.) MNB ajánlás] IV. fejezetében meghatározott és felállított bizottság által, a tárgynegyedévben megtárgyalt ügyfélkapcsolatok számát szükséges megadnia a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek. Amennyiben egy ügyfélkapcsolat miatt többször hívták össze a bizottságot a tárgynegyedévben, az egynek jelentendő.
76NPM131 Bejelentések száma miatt
A 76NPM13 sorból azon ügyfélkapcsolatok számát szükséges megadnia a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek, amelyekhez kapcsolódóan a 14/2020. (XII. 17.) MNB ajánlás 14. pontja szerinti, a Pmt. 30. §-ában meghatározott bejelentések számossága indokolta a bizottság összehívását és az eset megtárgyalását.
76NPM132 Bejelentések összege miatt
A 76NPM13 sorból azon ügyfélkapcsolatok számát szükséges megadnia a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek, amelyekhez kapcsolódóan a 14/2020. (XII. 17.) MNB ajánlás 14. pontja szerinti, a Pmt. 30. §-ában meghatározott bejelentések összege indokolta a bizottság összehívását és az eset megtárgyalását.
76NPM133 Pénzügyi információs egység tájékoztatása alapján
A 76NPM13 sorból azon ügyfélkapcsolatok számát szükséges megadnia a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek, amelyekhez kapcsolódóan a 14/2020. (XII. 17.) MNB ajánlás 14. pontja szerinti, a pénzügyi információs egységtől érkező tájékoztatás eredményezte a bizottság összehívását és az eset megtárgyalását.
76NPM14 Társhatósági megkeresések
Azon megkeresések számát szükséges a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek megadnia, amelyek hatóságtól (pl. Nemzeti Adó- és Vámhivatal, rendőrség, ügyészség) pénzmosás és terrorizmus finanszírozása tárgyában érkezett a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményhez az adott tárgynegyedévben, ide nem értve az MNB-től érkeztetett megkereséseket.
76NPM15 Ügyfélpanasz
A pénzmosással, illetve terrorizmusfinanszírozással kapcsolatban a tárgynegyedévben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagjaitól érkező panaszok számát szükséges feltüntetnie a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek.
76NPM16 Belső ellenőri megállapítások
A tárgynegyedévben lezárult belső ellenőri vizsgálat során a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménypénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni eljárását elmarasztaló belső ellenőri megállapítások darabszámát szükséges feltüntetni.
76NPM17 Informatikai fejlesztések
A tárgynegyedévben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél fejlesztési igényként leadott, illetve folyamatban lévő pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni tevékenységhez kapcsolódó informatikai fejlesztések száma.
2. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény negyedéves szöveges értékelése
A jelentés kitöltése
A jelentés lehetőséget biztosít az adatszolgáltató számára az általa fontosnak tartott információk közlésére, illetve az olyan lényeges változások rövid bemutatására, amelyek a pénzügyi adatokat tartalmazó jelentésekből nem állapíthatók meg.
A szöveges jelentés keretében kell megküldeni az Fnytv. 56. § (3) bekezdése szerint előírt,
- a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységének legfontosabb jellemzőire vonatkozó – a szavatoló tőke, a saját tőke és a nyugdíjtechnikai és fedezeti tartalékok becsült értékének bemutatását is felölelő – jelentést negyedévente,
- a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységét értékelő belső, nyilvánosságra nem kerülő jelentést évente egy alkalommal (az éves beszámolón kívül).
III.
Az éves jelentés tábláira vonatkozó részletes szabályok
1. 77ME Mérleg - Eszközök; 77MF Mérleg - Források
A tábla kitöltése során az Fnykr. 4-6. §-át, valamint az 1. melléklete előírásait kell alkalmazni.
2. 77EE1A Intézményi eredménykimutatás - befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció
A tábla kitöltése során az Fnykr. 13. §-át, és a 2. melléklet A) pontjának előírásait kell alkalmazni.
3. 77EE1B Eredménylevezetés - befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció
A tábla kitöltése során az Fnykr. 13. §-át, 14. § (3) és (4) bekezdését, valamint a 3. melléklete előírásait kell alkalmazni.
4. 77EE2 Intézményi eredménykimutatás - szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció
A tábla kitöltése során az Fnykr. 13. §-át, 14. § (1), (2) és (5) bekezdését, valamint a 2. melléklet B) pontjának előírásait kell alkalmazni.
5. 77EE3 Intézményi eredménykimutatás - működési tevékenység
A tábla kitöltése során az Fnykr. 15. §-át és a 2. melléklet C) pontjának előírásait kell alkalmazni.
6. 77EE4 Befektetési alapok – mögöttes befektetések áttekintése
A tábla kitöltése
Ezt a táblát csak abban az esetben kell kitölteni, ha a befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapírok befektetéseken belüli aránya meghaladja a 10%-ot. A táblában a befektetési jegyek, illetve kollektív befektetési értékpapírok 90%-át lefedően kell tételesen bemutatni a mögöttes eszközöket. A maradék 10%-ot egy soron összegezve szükséges feltüntetni, úgy, hogy a mögöttes eszköz-kategória mezőben „4”-et, a kibocsátó ország mezőben „AA”-t kell megadni.
A tábla oszlopai
3. oszlop: Mögöttes eszköz-kategória
Az alábbi táblázat szerinti értékek közül kell kiválasztani a leginkább megfelelő eszközosztályt.

1 – Államkötvények

2 – Vállalati kötvények

3L – Tőzsdén jegyzett részvények

3XL – Tőzsdén nem jegyzett részvények

4 – Kollektív befektetési értékpapírok

5 – Strukturált értékpapírok

6 – Biztosítékkal fedezett értékpapírok

7 – Készpénz és betétek

8 – Jelzáloghitelek és hitelek

9 – Ingatlanok

0 – Egyéb befektetések (ideértve a követeléseket)

A – Határidős ügyletek

B – Vételi (call) opciók

C – Eladási (put) opciók

D – Swap ügyletek

E – Forward ügyletek

F – Hitelderivatívák

L – Kötelezettségek

4. oszlop: Kibocsátó ország
Ebben az oszlopban a kibocsátó helye szerinti ország ISO 3166 nemzetközi szabvány szerint meghatározott kódját kell megadni.
5. oszlop: Devizanem
Annak a devizának az ISO 4217 nemzetközi szabvány szerint meghatározott kódja, amelyben az adott sorban szereplő eszköz denominált.
7. 77NPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok
A tábla kitöltése
A táblában a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tulajdonosi szerkezetéről, ügyfeleiről, valamint az általa a Pmt. szerinti belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról kell adatot szolgáltatni.
A táblában használt fogalmak
- magas kockázatúnak minősített ország, térség: a 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet 2. melléklet 3. pontjában foglaltak alapján, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által magas kockázatúnak minősített ország, térség;
- tárgyév végi állapot: az adott naptári év utolsó napján fennálló állapot;
- tényleges tulajdonos: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany;
- ügyfél: akit a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek kockázatba kell sorolnia, és aki a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménnyel szerződés megkötésével tartós jogviszonyt létesít;
- ügylet: jelenti mind az üzleti kapcsolat, mind pedig az ügyleti megbízás során teljesített ügyletet.
A tábla oszlopai
A tábla a) oszlopában a Fő, ill. darab oszlopban a tárgyévre vonatkozó adatot fő, illetve darabszám tekintetében szükséges megadni.
A tábla b) oszlopában az érintett sornál szereplő meghatározás szerint, a jóváírások éves összesített értékösszegét, minden esetben ezer forintban, kettő tizedesjegy pontossággal szükséges megadni. A forintra történő átszámítást a tárgyév utolsó napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon átszámított forint összegben kell szerepeltetni. A jóváírások megadásánál az ügyfél összes számlájának forgalma együttesen vizsgálandó.
A tábla sorai
77NPM01 Ügyfelek száma
A tárgyév végi állapot szerinti ügyfelek száma. Ezen sorban megadott adat egyenlő a 77NPM011, 77NPM012 és 77NPM013 sorban megadott szám összegével.
77NPM011 Ügyfelek kockázati szintje magas
A 77NPM01 sorból a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által magas kockázati kategóriába sorolt ügyfelek száma.
77NPM012 Ügyfelek kockázati szintje átlagos
A 77NPM01 sorból a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által átlagos kockázati kategóriába sorolt ügyfelek száma.
77NPM013 Ügyfelek kockázati szintje alacsony
A 77NPM01 sorból a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által alacsony kockázati kategóriába sorolt ügyfelek száma.
77NPM02 Pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés vonatkozású új üzleti gyakorlat
A tárgyévben a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységgel kapcsolatban a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által bevezetett új üzleti gyakorlat száma, például: új teljesítési megoldás, új vagy fejlődő technológia.
77NPM03 Egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó készpénzbefizetések
A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek a tárgyévi készpénzbefizetések darabszámát, illetve a készpénzbefizetések (jóváírások) teljes forintösszegét szükséges megadnia, amelyek értéke elérte vagy meghaladta egyedileg a tízmillió forintot.
77NPM04 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele
A Pmt. 22-24. §-a szerinti, más szolgáltató által végzett és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által elfogadott ügyfél-átvilágítások számát szükséges feltüntetni.
77NPM05 Távollévő ügyfél közhiteles okiratok által történő átvilágítása
Azon ügyfél-átvilágítások száma, amelyeknél az üzleti kapcsolat létesítése közhiteles okiratok beküldése alapján történt.
77NPM06 Meghatalmazott közreműködése mellett végzett ügyfél-átvilágítás
Azon ügyfél-átvilágítások száma, amelyeknél az ügyfél helyett és nevében meghatalmazott jár el és az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a meghatalmazott részvételével végezte el.

10. melléklet az 54/2022. (XII. 2.) MNB rendelethez

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény PEPP szöveges jelentése kitöltésére vonatkozó részletes előírások
I.
A PEPP szöveges jelentésre vonatkozó általános szabályok
1. Kapcsolódó jogszabályok, rövidítések
A PEPP szöveges jelentés teljesítése során alkalmazandó jogszabályok körét az 1. melléklet 1. pontja határozza meg.
2. A felügyeleti jelentés formai követelményei
A PEPP szöveges jelentés formai követelményeit az 1. melléklet 3.6. pontja határozza meg.
3. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei
A PEPP szöveges jelentés tartalmi követelményeit az 1. melléklet 4. pontja határozza meg.
II.
A PEPP szöveges jelentés tartalma
1. PEPP-üzletág
1.1. A PEPP-üzletág jellegének, a befektetési lehetőségeknek, valamint a referencia-időszakban történt minden jelentős változást kiváltó eseménynek az ismertetése, a következőkre kiterjedően:
a) az adatszolgáltató páneurópai egyéni nyugdíjtermék (a továbbiakban: PEPP) regisztrációs száma;
b) az adatszolgáltató könyvvizsgálójának neve és címe;
c) az adatszolgáltató által nyújtottbefektetési opciók és lehetőségek, a nyújtott garanciák – beleérve a garanciák árazását – és az érintett országok köre, ahol a befektetési opciók elérhetők, kiemelve a tárgyidőszak alatt történt változásokat;
d) a célpiac és a tényleges PEPP-megtakarítók, ennek keretében a potenciális PEPP-megtakarítók életkor szerinti összetételének, valamint annak ismertetése, hogy a PEPP-megtakarítók pénzügyi helyzetét, pénzügyi ismereteit, és veszteségviselő képességét az adatszolgáltató miként veszi figyelembe a befektetési profil kialakítása szempontjából;
e) minden olyan, a tárgyidőszakban történt, a PEPP-megtakarító célkitűzéseire, az adatszolgáltatóra vagy annak PEPP-üzletági modelljeire és PEPP-stratégiájára lényeges hatást gyakorló bármely jelentős esemény, amennyiben erről korábban nem számolt be;
f) a tárgyidőszakban a PEPP fejlődésére, teljesítményére és pozíciójára pozitív vagy negatív hatást gyakorló főbb trendek és tényezők;
g) a PEPP forgalmazásához használt értékesítési csatornák és a megfelelő értékesítés biztosítására szolgáló ellenőrzések;
h) a PEPP-üzletágban a tárgyidőszak alatt végrehajtott, váltásra irányuló eljárások;
i) beérkezett panaszok, beleértve a panaszkezelés eredményét, a panaszokkal érintett szerződések átlagos futamidejét, a panaszok témáját, továbbá arra vonatkozó információkat, hogy az adatszolgáltató milyen lépéseket tett a konkrét panaszok kezelésére, illetve milyen általánosabb intézkedéseket hozott a PEPP kialakításával és forgalmazásával kapcsolatos esetleges kérdések kezelésére.
1.2. A PEPP-üzletágra vonatkozó irányítási struktúra bemutatása, legalább az alábbiakra kitérve:
a) a meglévő igazgatási és elszámolási eljárások, amelyek a PEPP-pel kapcsolatos befektetésekről és kötelezettségekről megbízható és valós képet adó jelentések elkészítését teszik lehetővé, és megfelelnek az összes alkalmazandó számviteli standardnak;
b) a PEPP-üzletág tekintetében bevezetett megfelelés funkció főbb feladataira vonatkozó információ;
c) a termékfelügyeleti és irányítási politikának való megfelelés biztosítására szolgáló rendszerekkel és ellenőrzésekkel kapcsolatos információk;
d) annak bemutatása, hogy az aktuáriusi feladatkör főbb feladatait miként végzik el a PEPP-üzletág esetében;
e) a PEPP-pel kapcsolatosan külső partnerekkel kötött együttműködések és szerződések, ezen együttműködések és szerződések működése, feltételei és teljesítménye az érintett PEPP-szerződések vonatkozásában.
2. Befektetési stratégia és teljesítmény
2.1. Az alkalmazott befektetési stratégia ismertetése a PEPP valamennyi befektetési lehetősége vonatkozásában, legalább a következőkre kiterjedően:
a) az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 41. cikkének való megfelelés érdekében létrehozott rendszerek bemutatása;
b) a beruházási stratégia kockázati tényezőinek és hozamforrásainak beazonosítása;
c) annak bemutatása, hogy a befektetési stratégia hogyan veszi figyelembe a PEPP-megtakarítók érdekeit, figyelembe véve azok konkrét profilját és a fenntarthatósági (ESG) tényezőket;
d) a PEPP befektetési stratégia ellenőrzésére létrehozott rendszerek, valamint a stratégia szükség szerinti módosítására vonatkozó politika;
e) a likviditáskezelési terv és azok a lépések, amelyeket ilyen esemény bekövetkezése esetén az adatszolgáltató megtehet.
2.2. A PEPP-pel kapcsolatos befektetések pénzügyi teljesítményével kapcsolatos részletes információk bemutatása, beleértve az alábbiakat:
a) az igazgatási vagy irányítótestület elemzése a PEPP-pel kapcsolatos befektetések általános teljesítményéről;
b) a PEPP-pel kapcsolatos befektetések nyeresége és vesztesége és az ezen bevételek összetétele a befektetési kategóriák megfelelő alcsoportjai szerint;
c) a származtatott termékek hatása a PEPP befektetési teljesítményére;
d) a tárgyidőszak alatti PEPP befektetési kiadások, és a korábbi évekhez viszonyított lényeges változások okai.
3. Kockázatkezelés, és kockázatcsökkentési technikák
3.1. A PEPP-szolgáltatással kapcsolatos kockázatok, a PEPP-szolgáltatással kapcsolatos kockázatkezelési rendszer ismertetése, beleértve az adatszolgáltató kockázatkezelési stratégiáját és a stratégiának való megfelelés biztosítására szolgáló szabályzatokat.
3.2. Annak bemutatása, hogy a kockázatkezelési rendszer hogyan képes folyamatosan beazonosítani, mérni, ellenőrizni, kezelni és jelenteni azokat a kockázatokat és kockázati kölcsönhatásokat, amelyeknek a PEPP-megtakarítók ki vannak vagy ki lehetnek téve. E körben a PEPP szöveges jelentésnek a következőkre kell kiterjednie:
a) a PEPP-üzletág kockázatkezelési keretrendszere, a kockázatok kezelésére vonatkozó szabályzatok alapján, az ajánlott PEPP jellegére, volumenére és összetettségére tekintettel;
b) az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében létrehozott rendszerek;
c) a kockázatkezelési rendszerek köre és jellege a kockázatkezelésre vonatkozó szabályzatok alapján, beleértve a PEPP biztosításával kapcsolatos kockázatok beazonosításához, méréséhez, ellenőrzéséhez, kezeléséhez és jelentéséhez használt irányítási eszközök bemutatását, kitérve legalább arra, hogy az adatszolgáltató hogyan közelíti meg a pénzügyi és a likviditási kockázatok, a piaci kockázatok, a kamatkockázatok, a reputációs kockázatok, valamint a környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázatok kezelését;
d) a kockázatkezelési és belső ellenőrzési rendszerek hatékonysága, tekintettel a PEPP-pel kapcsolatos kockázatokra, amelyeket ellenőrizni hivatottak;
e) az igazgatási vagy irányítótestület elé benyújtott, PEPP-pel kapcsolatos vezetői információk körének, gyakoriságának és követelményeinek részletes felülvizsgálata;
f) annak részletes ismertetése, ahogyan a PEPP-szolgáltató a származtatott pozíciókból eredő esetleges kockázatokat ellenőrzi.
3.3. Az alkalmazott kockázatcsökkentési technikákra vonatkozó részletes információk, legalább az alábbiakra kiterjedően:
a) allokációs mechanizmusok és megközelítések részletei, a PEPP befektetési lehetőségek esetén alkalmazott kockázatcsökkentési technikák módszertanai és tényleges teljesítménye;
b) a kockázatcsökkentési gyakorlatok folyamatos hatékonyságának ellenőrzésére szolgáló eljárások.
4. Az adatszolgáltató prudenciális keretrendszerével kapcsolatos szempontok bemutatása
a) a fizetőképesség céljából alkalmazott értékelési elvek;
b) a tőkeszerkezet, a tőkehányadosok és a tőkeáttétel szintje.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére