• Tartalom

567/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

567/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény szerinti kötelezettség megszegése esetén kiszabható pénzbírságról

2023.01.08.

A Kormány a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 19. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) bírság: a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény (a továbbiakban: Jet.) 6/A. § (2) bekezdése szerinti pénzbírság,

b) mulasztás: a jogszabály előkészítéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére a Jet.-ben meghatározott kötelezettség végrehajtásának a kormányzati ellenőrzési szerv által, a Jet. 6/A. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés során megállapított elmulasztása.

2. § A kormányzati ellenőrzési szerv – a Jet. 6/A. § (4) bekezdése alapján – a Jet. 6/A. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzése során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletnek a kormányzati ellenőrzési szerv ellenőrzésére vonatkozó rendelkezései megfelelő alkalmazásával jár el.

3. § (1) A kormányzati ellenőrzési szerv a bírság kiszabása során az eset összes lényeges körülményét, különösen az alábbiakat mérlegelve dönt a bírság mértékéről:

a) a mulasztással érintett jogszabály szabályozási szintje,

b) a mulasztással érintett jogszabály társadalmi, gazdasági hatásai,

c) a mulasztás késedelmes vagy elmaradó jellege, késedelmesség esetén a késedelem időtartama,

d) a mulasztás ismétlődő jellege, gyakorisága.

(2) A bírság kiszabása során a mulasztásokat egyenként kell értékelni, és a bírság összegét azok összessége alapján, az ellenőrzéssel érintett évben elkövetett mulasztásokra vonatkozóan, évente összegezve kell megállapítani.

4. § A bírság legalacsonyabb összege egymillió forint, legmagasabb összege százmillió forint.

5. § (1) A bírságot az azt kiszabó határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül kell megfizetni.

(2) A bírságot átutalással az 10032000-01040377-00000000 számlaszámra kell megfizetni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére