• Tartalom

568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

2024.05.18.

A Kormány

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. és 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1., 4. és 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. és a 32. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 1. pontjában és 281. § (6) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5–11., a 13. és a 14. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1., 5. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27–31. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában államigazgatási feladatot ellátó, államigazgatási hatáskörrel, hatósági jogkörrel rendelkező helyi önkormányzati szerven a polgármestert, a főpolgármestert, a vármegyei közgyűlés elnökét, a jegyzőt, valamint a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügyintézőjét kell érteni.

(2) E rendelet alkalmazásában polgármester alatt a főpolgármestert és a vármegyei közgyűlés elnökét, jegyző alatt a főjegyzőt is érteni kell.

(3) E rendelet alkalmazásában központi kormányzati igazgatási szervek területi szerve alatt a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 2. § (2) bekezdésében meghatározott szerv területi szervét kell érteni.

(4) E rendelet alkalmazásában funkcionális feladatokon az alábbiakban felsorolt igazgatási funkciók szerinti munkamegosztás alapján kialakított szervezeti egységek által ellátott szervi működést szolgáló – nem szakmai feladatellátáshoz kötődő – belső igazgatási feladatokat kell érteni:

a) humánpolitikai és humánerőforrás-gazdálkodási,

b) költségvetési és gazdálkodási,

c) pénzügyi és számviteli,

d) üzemeltetési, eszköz- és vagyongazdálkodási,

e) beszerzési,

f) szabályozási és iratkezelési,

g) ellenőrzési,

h) koordinációs,

i) jogi (perképviseleti),

j) saját szervi működést szolgáló informatikai üzemeltetési és rendszerfenntartási,

k) kommunikációs és nemzetközi kapcsolatok lebonyolításával kapcsolatos

feladatok.

(5) E rendelet alkalmazásában, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) kormánytisztviselőinek és kormányzati ügykezelőinek továbbképzéséhez és előírható képzési és továbbképzési kötelezettségeihez kapcsolódóan

1. belső továbbképzés: a kormányzati igazgatási szerv, felsőoktatási vagy felnőttképző intézmény által folytatott szakmai továbbképzés, amely a megrendelő kormányzati igazgatási szerv számára speciális intézményi vagy álláshellyel összefüggő feladatokhoz szükséges ismereteket, illetve képességeket közvetít;

2. egyéni továbbképzési terv: a kormányzati szolgálati jogviszonyban álló tárgyévre meghatározott továbbképzési kötelezettségeinek és egyéni fejlesztési igényeinek teljesítését biztosító képzési terv;

3. kötelező továbbképzés: a kormányzati igazgatási szerv, a Kormány által elrendelt kötelező képzések, melyek közszolgálati, valamint belső továbbképzésekkel teljesíthetőek;

4. közszolgálati továbbképzési program: általános közigazgatási, idegen nyelvi, szakmai és vezetői ismeretek megszerzésére irányuló, a közigazgatási szakvizsgára való felkészülést moduláris rendszerben szolgáló, továbbá a jogalkalmazás javítására irányuló továbbképzés, amelyek fejlesztéséről és megvalósításáról a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) gondoskodik;

5. minőségirányítási szabályzat: a továbbképzés minőségirányítási szempontból történő vezetésére és szabályozására szolgáló szabályzat, amely tartalmazza a kötelező továbbképzések tervezésének, fejlesztésének, szervezésének, végrehajtásának, minősítésének és ellenőrzésének eljárásait;

6. tanulmányi pont: a kormánytisztviselő által teljesített továbbképzés mértékegysége;

7. továbbképzés: a kormányzati szolgálati jogviszonyban álló alkalmazásához megkívánt iskolai alapképzettségen (szakképzettségen) kívüli minden további iskolai rendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzés, átképzés, vezetőképzés, szakvizsgára való felkészülést moduláris rendszerben szolgáló képzés, szakmai tájékoztató;

8. továbbképzési program fejlesztése: a továbbképzési programokban felhasznált szakanyagok létrehozása, a képzés során alkalmazott oktatásmódszertan, a képzések követelményrendszerének megfelelő tanmenet és a képzésekben felhasznált tananyagok, oktatási segédanyagok fejlesztése;

9. továbbképzési programminősítés: a továbbképzési programok megfelelőségének vizsgálata a minőségirányítási szabályzat és a szakmai követelményrendszer feltételei alapján;

10. szakmai tájékoztató: számonkéréssel záruló, az irányítás, felügyelet operatív eszközeként szervezett, a szakmai, felügyeleti munka ellátásához kapcsolódó szakmai, jogi, módszertani, egyszerűsített eljárásban minősített továbbképzés;

11. vezető: a Kit. 3. § (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személy;

12. utazási költség: a kormányhivatalok kormánytisztviselői lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint az oktatási esemény helyszíne között – a képzésen, vizsgán történő részvétel céljából – helyközi (távolsági) utazással az oktatási eseményre utazás és hazautazás díja.

(6) E rendelet alkalmazásában módszertani támogatás: a Kit. 40. § (2) bekezdése szerinti szakmai irányító miniszter (a továbbiakban: szakmai irányító miniszter)által a kormányhivatalok egységes joggyakorlásának és a feladatok végrehajtásának elősegítése érdekében kiadott szakmai iránymutatás, állásfoglalás, módszertani útmutató, ajánlás, továbbá egyéb szakmai anyag, valamint szakmai értekezlet és tájékoztató.

2. Illetékességi és hatásköri szabályok, a járási illetékesség módosítása

2. § (1) A kormányhivatal illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki. A Budapest Főváros Kormányhivatala illetékessége Budapest főváros területére, a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területe Pest vármegyére terjed ki.

(2) Kormányrendelet a kormányhivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.

(3) A térségi fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét a térségi fejlesztési tanács székhelye szerint illetékes kormányhivatal gyakorolja.

(4) A járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban: járási hivatal) székhelyeit – a fővárosi kerületek kivételével – az 1. melléklet tartalmazza. A járási hivatalok illetékessége az 1. mellékletben meghatározott településekre terjed ki. A járási hivatal a feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és települési ügysegédek útján is elláthatja.

(5) Kormányrendelet a járási hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében az 1. mellékletben meghatározott illetékességtől eltérően is megállapíthatja.

3. § (1) A járási hivatal által működtetett kormányablak és okmányiroda – ha jogszabály kivételt nem tesz – az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.

(2) Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak vagy okmányiroda illetékes, amely a járási hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. Amennyiben a járási hivatal illetékességi területén több kormányablak vagy okmányiroda is működik, az eljárásra a főispán által a kormányhivatal ügyrendjében meghatározott kormányablak vagy okmányiroda az illetékes.

(3) A Budapest Főváros Kormányhivatala által működtetett okmányiroda – ha jogszabály kivételt nem tesz – az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.

4. § (1) Az eljáró hatóság egészeként a felügyeleti szerv által kizárt kormányhivatal helyett a 2. mellékletben meghatározott kormányhivatal jár el.

(2) Az eljáró hatóság egészeként a felügyeleti szerv által kizárt járási hivatal helyett a 3. mellékletben meghatározott másik járási hivatal jár el.

(3) Ha a 2., illetve 3. mellékletben meghatározott kormányhivatal, illetve járási hivatal nem járhat el hatóságként, vagy a felügyeleti szerv által kizárt hatóság feladat- és hatáskörét jogszabály alapján nem látja el, az eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján kijelölt hatóság jár el.

5. § (1) Amennyiben települési képviselő-testület határozatával kezdeményezi a településnek másik járási hivatal illetékességi területéhez történő átcsatolását, illetve új járás kialakítását, a kormányhivatal megvizsgálja az átcsatolás, illetve új járás kialakításának indokoltságát. Indokoltnak minősül különösen a kezdeményezés, ha ezzel az államigazgatási feladatok hatékonyabb ellátása biztosítható, vagy ha a közlekedési feltételek jelentősen megváltoznak.

(2) A kormányhivatal főispánja a képviselő-testületi határozatot – a település besorolásának megfelelő járási hivatal hivatalvezetőjének, átcsatolási javaslata esetén a képviselő-testület által indítványozott másik járási hivatal hivatalvezetője, valamint a kormányhivatal véleményének a csatolásával – küldi meg a közigazgatás-szervezésért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

(3) A miniszter a javaslatát az általános önkormányzati választást megelőző év november 30-ig nyújtja be a Kormány számára, valamennyi, az adott időszakban beérkezett kezdeményezés tekintetében. A Kormány döntése alapján településnek másik járáshoz történő átcsatolására, illetve új járási hivatal kialakítására az általános önkormányzati választások napjával kerülhet sor.

3. A kormányhivatal irányítása

6. § (1) A Kormány a kormányhivatal irányítására a minisztert jelöli ki.

(2) A Kormány a kormányhivatali feladatok ellátásához szükséges informatikai rendszerekre vonatkozóan a közigazgatás-fejlesztésért felelős minisztert jelöli ki

a) az informatikai rendszerekkel szembeni követelmények meghatározására a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter és az e-közigazgatásért felelős miniszter közreműködésével, valamint

b) a Miniszterelnökség, illetve a kormányhivatalok által indított projektek keretében megvalósuló informatikai alkalmazásfejlesztések irányítására.

7. § (1) A szakmai irányító miniszter a Kit. 40. § (2) bekezdése szerinti közreműködési jogosultságának gyakorlása során együttműködik a miniszterrel.

(2) A szakmai irányító miniszter a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben meghatározott ügyekért való felelőssége keretében írásban tájékoztatja a minisztert

a) a kormányhivatalokat érintő szakmai tervekről és a megvalósítás szervezeti és költségvetési feltételeire vonatkozó javaslatairól,

b) a kormányhivatalok költségvetését érintő, az éves költségvetési tervezés során nem érvényesített feladatokról,

c) a 28. § (1) bekezdés szerinti országos hatósági ellenőrzési tervről és a végrehajtás tervezett költségéről,

d) a kormányhivatalok által használt informatikai rendszerek üzemeltetését és fejlesztését érintő változásokról.

(3) A szakmai irányító miniszter módszertani támogatást biztosít a kormányhivatalok számára, amelyet a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett küld meg a főispánnak.

(4) A szakmai irányító miniszter előzetesen tájékoztatja a minisztert, ha a (3) bekezdés szerinti módszertani támogatás, vagy a kormányhivataloktól történő adatkérés az 1. § (4) bekezdése szerinti funkcionális feladatokkal összefügg.

(5) A miniszter módszertani útmutatóban határozhatja meg a szakmai irányító miniszterek és a kormányhivatalok közötti kapcsolattartás részletes szabályait.

(6) Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a szakmai irányító miniszter jogosult az Ákr. szerinti, a felügyeleti szervre ruházott jogkörök gyakorlására, ha a döntés a kormányhivatal hatáskörébe tartozik.

8. § (1) A kormányablakok működésének szakmai irányítását a miniszter – az informatikai vonatkozású kérdéskörökben az e-közigazgatásért felelős miniszter közreműködésével – látja el.

(2) A miniszter szakmai irányítást gyakorol a kormányablakok ügyfélszolgálati tevékenysége felett, amelynek keretében ellátja az ügyfélszolgálati működés fejlesztésére, elemzésére és monitoringjára vonatkozó feladatokat.

9. § (1) A kizárólag a kormányhivataloknál, illetve a járási hivataloknál alkalmazott és a szakmai munkával összefüggő, a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendelet szerinti biztonsági okmányok egységessége érdekében a kibocsátói feladatokat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a szakmai irányító miniszter, valamint az általa kijelölt szerv látja el, és viseli az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket. A biztonsági okmányokon a kormányhivatal, járási hivatal nevét fel kell tüntetni.

(2) A kizárólag a kormányhivataloknál, illetve a járási hivataloknál alkalmazott és az Ákr. szerinti hatósági ellenőrzés lefolytatására jogosító, a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendelet szerinti biztonsági okmányok egységessége érdekében a kibocsátói feladatokat a miniszter látja el.

(3) A (2) bekezdés szerinti azonos jogosultságokat biztosító biztonsági okmányok kibocsátásáról a miniszteren kívül más nem rendelkezhet.

10. § A miniszter a kormányhivatalok bevonásával kezdeményezi és ellenőrzi

a) a közigazgatással kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtásának területi összehangolását, valamint

b) a közigazgatás fejlesztésével és korszerűsítésével kapcsolatos kormányzati feladatok területi összehangolását.

11. § A miniszter a 10. § b) pontja szerinti feladatát, valamint a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter a 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti feladatát a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával látja el.

12. § A miniszter a kormányhivatalok személyügyi igazgatásának irányításával összefüggésben ellenőrzi a kormányhivatalok személyügyi politikáját, amely különösen az alábbiakra terjed ki:

a) a kormányhivatalok közszolgálati alapnyilvántartásában lévő adatok megismerése,

b) a kormányhivatalok álláshelyeinek álláshely nyilvántartó rendszerben történő nyomon követése.

4. A munkáltatói jogok gyakorlása a kormányhivataloknál

13. § (1) A főispán szabadsága tekintetében a Kit. szerinti munkáltatói jogköröket a miniszter által kijelölt politikai felsővezető gyakorolja.

(2) A kormányhivatal kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a főispán gyakorolja. A kormányhivatalnál szolgálatot teljesítő katonák, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai, illetve a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, illetve a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium állományába tartozó, de a kormányhivatalnál munkát végző kormánytisztviselők esetében a munkáltatói jogok gyakorlásának szabályait jogszabály határozza meg.

(3) A járási hivatal kormánytisztviselői felett a munkáltatói jogokat – a (4) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével – a járási hivatalvezető (a továbbiakban: hivatalvezető) gyakorolja. A járási hivatal kormánytisztviselőjének kinevezni, illetve felmenteni javasolt személyről a hivatalvezető tájékoztatja a főispánt, aki a kinevezni javasolt személlyel, illetve a felmentéssel szemben a tájékoztatást követő tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető ki kormánytisztviselőnek, illetve nem kerülhet felmentésre.

(4) A főispán gyakorolja a járási hivatal vezetője helyett a járási hivatal kormánytisztviselői és munkavállalói tekintetében

a) a munkaidő-beosztás meghatározására,

b) a rendkívüli munkaidő elrendelésére,

c) a feladatok ellátásához szükséges tájékoztatás és iránymutatás megadására, és

d) a népegészségügyi, illetve állat-egészségügyi és élelmiszerlánc-biztonsági hatósági feladatellátás helyének meghatározására

vonatkozó munkáltatói jogokat.

(5) A főispán a járási hivatal kormánytisztviselői és munkavállalói tekintetében a (4) bekezdésben meghatározott munkáltatói jogokat célhoz kötötten, meghatározott esemény bekövetkezte esetén, továbbá a szakkérdések elbírálásával összefüggő feladatok hatékony ellátása érdekében gyakorolhatja. A főispán az érintett hivatalvezetőket írásban tájékoztatja az általa elrendelt intézkedésekről. Ha az intézkedés elrendelése okafogyottá válik, a főispán haladéktalanul írásban visszavonja a döntését.

(6) A (3) bekezdésben foglaltakat a járási hivatal munkavállalójára megfelelően alkalmazni kell.

(7) Ha a (3) bekezdés szerinti munkáltatói jogok gyakorlása a személyi juttatások előirányzatát érinti, a járási hivatalvezető a munkáltatói jogokat a főispán egyetértésével gyakorolja.

(8) A főispán az ellátandó feladatok jellege és a helyi munkaerőpiac helyzetének figyelembevételével szabályzatban állapítja meg a kormányhivatal álláshelyei betöltésének szakmai és képesítési feltételeit

a) a jogszabályban előírt szakmai és képesítési feltételek,

b) az álláshelyen ellátandó feladatok szakszerű és hatékony ellátásának biztosítása, valamint

c) a miniszter által kiadott módszertani iránymutatás

figyelembevételével.

5. A kormányhivatali tisztviselő továbbképzési kötelezettsége

14. § (1) A kormányhivatali kormánytisztviselő a továbbképzési kötelezettségét

a) a kormánytisztviselőt foglalkoztató területi kormányzati igazgatási szerv, valamint

b) a Kormány

által előírt továbbképzéssel teljesíti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott továbbképzések közszolgálati, valamint belső továbbképzések lehetnek. A belső továbbképzések aránya legfeljebb az előírt kötelezettség 25%-a lehet.

(3) A közszolgálati továbbképzési programok fejlesztéséről és megvalósításáról az Egyetem gondoskodik.

(4) A területi kormányzati igazgatási szerv által szervezett belső továbbképzések

a) saját vagy más kormányzati igazgatási szerv, illetve a szervezetrendszert kiszolgáló belső képzőintézmény által nyilvántartásba vett belső továbbképzés lebonyolításával,

b) képzési szolgáltatással

biztosíthatók.

(5) A területi kormányzati igazgatási szerv által szervezett belső továbbképzés a területi kormányzati igazgatási szerv közszolgálati szabályzatában meghatározott eljárásrend szerint jóváhagyott programokból állhat.

(6) A belső továbbképzési programok jóváhagyására vonatkozó eljárásrendet a területi kormányzati igazgatási szerv dolgozza ki.

(7) A jóváhagyás során vizsgálni szükséges a belső továbbképzési program

a) tartalmát,

b) célját, célcsoportját,

c) révén megszerezhető kompetenciákat,

d) típusát,

e) során teljesítendő óraszámot és a teljesítendő óraszám mennyiségétől függően megállapított tanulmányi pont számításának módját,

f) során alkalmazott számonkérés módját.

(8) A jóváhagyási eljárásban részt vevő hivatali szervezeti egységeket a területi kormányzati igazgatási szerv közszolgálati szabályzata határozza meg.

(9) A területi kormányzati igazgatási szerv a belső továbbképzési programok megvalósításával összefüggő feladatai körében a belső továbbképzésekről nyilvántartást vezet.

15. § (1) A kormányhivatali kormánytisztviselő továbbképzési kötelezettsége a próbaidő leteltét követő napon kezdődik.

(2) A részmunkaidőben foglalkoztatottak továbbképzési kötelezettségét arányosan kell megállapítani.

(3) Ha a továbbképzésre kötelezett kormányhivatali kormánytisztviselő a csecsemőgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási díj igénybevétele miatt vagy egyéb okból három hónapot meghaladóan fizetés nélküli szabadságot vagy táppénzellátást vesz igénybe, vagy tartós külszolgálatot teljesít, a továbbképzési kötelezettséget időarányosan kell teljesíteni.

(4) A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles a kormánytisztviselőnek biztosítani a továbbképzési tervvel összhangban – különösen a személyes jelenlétet igénylő – továbbképzésben való részvétel feltételeit.

(5) A kormányhivatali kormánytisztviselő továbbképzési kötelezettsége megszűnik, ha a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra.

6. A minőségirányítási rendszer

16. § (1) Az Egyetem a minősített továbbképzési programok szakmai és tartalmi megfelelőségének biztosítása érdekében minőségirányítási rendszert működtet. A minősített továbbképzési programok minőségirányítási folyamatairól a miniszter a személyügyi központ vezetőjével közösen kiadja a kormányhivatalok kormánytisztviselői továbbképzésének egységes minőségirányítási szabályzatát. A szabályzat kiadására az Egyetemnek a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet szerint meghatározott Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: KTK) által véleményezett javaslata alapján kerül sor.

(2) A minősített továbbképzési programok teljesítésének mérése tanulmányi pontokkal történik.

(3) A kormányhivatali kormánytisztviselő által teljesített továbbképzésekről a továbbképzést megvalósító szerv tanúsítványt állít ki a minőségirányítási szabályzatban meghatározott tartalommal.

7. A továbbképzés tervezése

17. § (1) A kormányzati szolgálati jogviszonyban álló továbbképzése tervszerűen, egyéni továbbképzési tervek alapján történik.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a tárgyévben meghatározott továbbképzési kötelezettség teljesítését évente tanulmányi pontokkal tárgyév február 28-áig határozza meg.

(3) Az egyéni továbbképzési tervek elkészítéséről a tárgyév február 28-áig a munkáltatói jogkör gyakorlója gondoskodik. Az egyéni továbbképzési terv tartalmazza a közszolgálati és belső továbbképzéseket.

(4) Az éves továbbképzési tervet a munkáltatói jogkör gyakorlója a tárgyévben felmerülő továbbképzési igények alapján módosíthatja.

18. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója az egyéni továbbképzési tervek összesítésével készíti el a kormányzati igazgatási szerv éves továbbképzési tervét (a továbbiakban: intézményi továbbképzési terv), amelyet tárgyév március 15-éig megküld az Egyetem részére.

(2) Az intézményi továbbképzési terveket az Egyetem tárgyév március 31-éig országos szinten összesíti.

(3) A területi kormányzati igazgatási szerv az intézményi továbbképzési terv végrehajtásáról tájékoztatót készít, amelyet a tárgyévet követő év március 15-éig megküld az Egyetem részére. A tájékoztató alapján az Egyetem a tárgyévet követő év április 30-áig a személyügyi központ vezetőjének, valamint a miniszternek jelentést készít a megvalósított továbbképzésekről, valamint a felhasznált pénzügyi forrásokról.

(4) Az Egyetem kialakítja és működteti a továbbképzésekkel összefüggő tervkészítési feladatok ellátását támogató informatikai alkalmazást, valamint kidolgozza a tervkészítéshez és az értékeléshez szükséges módszertani ajánlásokat.

8. A továbbképzés ágazati irányítása

19. § (1) A kormányhivatalok kormánytisztviselői képzésének és továbbképzésének ágazati irányítása a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter feladata.

(2) A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter irányítási és felügyeleti jogkörében különösen

a) irányítja a továbbképzés intézményrendszerét, felügyeli a továbbképzés minőségirányítási rendszerét;

b) felügyeli az Egyetem továbbképzés tervezésével összefüggő feladatainak végrehajtását;

c) felügyeli – az Egyetem bevonásával – a kormányzati igazgatási szervek éves továbbképzési tervezését, valamint a tervek végrehajtását;

d) a személyügyi központ vezetőjével közösen jóváhagyja a 18. § (3) bekezdésében meghatározott jelentést.

9. A továbbképzési kötelezettség teljesítésének finanszírozása

20. § (1)1 A közszolgálati továbbképzéshez szükséges pénzügyi forrást a központi költségvetés biztosítja.

(2)2 A közszolgálati továbbképzés, a közigazgatási szakvizsgák, valamint a Kormány által előírt továbbképzés költségei az Egyetem működési költségvetésében kerülnek tervezésre a területi kormányzati igazgatási szervek összesített foglalkoztatotti létszáma alapján. A költségvetési tervezés alapja a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény tekintetében meghatározott illetményalap 73%-a, a területi kormányzati igazgatási szerveknél a költségvetési évet megelőző év január 1-jén foglalkoztatott kormányzati szolgálati jogviszonyban állók összesített létszámát alapul véve, amelyhez a Magyar Államkincstár szolgáltat adatot a Pénzügyminisztérium és az Egyetem részére a költségvetési évet megelőző év január 31-ig. Ha a területi kormányzati igazgatási szerveknél a költségvetési évet megelőző év január 1-jén foglalkoztatott kormányzati szolgálati jogviszonyban állók összesített létszáma eltér a területi kormányzati igazgatási szerveknél a tárgyév január 1-jén foglalkoztatott kormányzati szolgálati jogviszonyban állók létszámától, akkor a különbözetet el kell számolni az Egyetem tárgyévet követő évi költségvetésében.

(3)3 Ha a kormánytisztviselő nem vesz részt a továbbképzésben, az Egyetem utólag nem számol el a központi költségvetésből biztosított keret összegével, a keletkezett többletet az Egyetem a továbbképzési rendszer működtetésére használja fel.

(4)4

(5)5

(6)6 Ha a kormányzati igazgatási szervnél a tárgyév január 1-jét követően keletkezik továbbképzési kötelezettség, akkor a kormánytisztviselő után az Egyetem részére a központi költségvetésből biztosított összeg időarányosan kerül tervezésre többletként az Egyetem tárgyévet követő évi költségvetésében.

(7) A kormányhivatali kormánytisztviselő közszolgálati továbbképzési kötelezettségeinek teljesítésére felhasznált költség kizárólag a programjegyzéken szereplő programok útján használható fel.

10. A kormányhivatalok fogyatékossággal élő kormánytisztviselőinek védelme

21. § (1) A közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú képzésben résztvevő fogyatékossággal élő kormánytisztviselőkre a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 20. alcímének rendelkezéseit az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A képzés, továbbképzés szervezéséért felelős intézmény a fogyatékossággal élő kormánytisztviselők kérelmére, a fogyatékosságot igazoló szakvélemény megállapításai alapján köteles az alábbi kedvezmények biztosítására:

a) a fogyatékossághoz igazodó, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító tananyagok rendelkezésre bocsátása;

b) a nem fogyatékossággal élő kormánytisztviselőkre megállapított felkészülési időnél legalább 30%-kal hosszabb felkészülési idő megállapítása;

c) az írásbeli vizsga szóbelivel, a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése, amely a fogyatékosság típusához igazodva kiegészülhet kormánytisztviselői igény esetén

ca) hallássérült (siket, nagyothalló) kormánytisztviselő esetében szóbeli vizsgáztatás során jelnyelvi vagy orális tolmács biztosításával,

cb) látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) kormánytisztviselő esetében az írásbeli számonkérés esetén speciális technikai eszközök használatával,

cc) beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, orrhangzós beszéd, dizartria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, centrális pöszeség, megkésett beszédfejlődés) kormánytisztviselő esetében a számonkérések során speciális technikai eszközök használatával.

(3) A kormánytisztviselő kérelmére – indokolt esetben a fogyatékosságot igazoló szakvélemény alapján – a képzés szervezéséért felelős intézmény a (2) bekezdésben szabályozott kedvezményektől eltérő, további vagy más kedvezményt is biztosíthat a kormánytisztviselő részére.

11. A képzés, továbbképzés, átképzés költségtípusai

22. § (1) A kormányhivatalok kormánytisztviselői számára a munkáltatói jogkör gyakorlója által kötelezően előírt képzés, továbbképzés, átképzés elismert költségtípusai:

a) a képzési díj,

b) a tananyagköltség,

c) az utazási költség,

d) a szállásköltség.

(2) A képzési díjat és a tananyagköltséget a képzés szervezéséért felelős intézmény határozza meg és a képzés első oktatási napját megelőző kilencven nappal honlapján közzéteszi.

12. A kormányablak-ügyintézői képzés és vizsga

23. § (1) A kormányablak-ügyintézői képzésre és a kormányablak-ügyintézői vizsgára a kormányhivatalok kormánytisztviselőinek továbbképzési rendszerén belül kerül sor.

(2) A kormányablak-ügyintézői képzés

a) közszolgálati továbbképzési részből, valamint

b) belső továbbképzésből (a továbbiakban: Munkába Illesztő Képzés)

áll.

(3) A kormányablak-ügyintézői képzés és a kormányablak-ügyintézői vizsga tekintetében a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium szakmai iránymutatást nyújt, különösen a

a) tananyagfejlesztés,

b) képzésszervezés,

c) vizsgalebonyolítás

tekintetében.

(4) A kormányablak-ügyintézői képzés

a) közszolgálati továbbképzési részének megszervezéséért az Egyetem,

b) Munkába Illesztő Képzés részének lebonyolításáért a kormányhivatal

felel.

(5) A kormányablak-ügyintézői képzés sikeres teljesítését követően a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter a 4. melléklet szerinti adattartalommal bizonyítványt állít ki.

(6) A kormányablak-ügyintézői képzés és vizsga részletes követelmény- és szabályrendszerét a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter adja ki.

24. § (1) Ha a kormánytisztviselő számára kinevezésekor, vagy kinevezése módosításakor álláshelyen ellátandó feladatként kormányablak, vagy okmányirodai feladat került meghatározásra, kormányablak-ügyintézői vizsgát kell tennie.

(2) A kormányablak-ügyintézői vizsgát – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kinevezéstől vagy a kinevezés módosításától számított egy éven belül kell teljesíteni.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti határidő a kormányablak-ügyintézői képzés indulásának hiánya miatt nem teljesíthető, a kormányablak-ügyintézői vizsgát a képzés indulásától számított egy éven belül kell teljesíteni.

(4) Ha a kormánytisztviselő a kormányablak-ügyintézői vizsgát a (2) és (3) bekezdésben foglalt határidőben nem teljesíti, álláshelyi feladatként kormányablak vagy okmányirodai feladatot nem láthat el.

(5) A kormányablak-ügyintézői vizsga letételére nyitva álló határidőbe nem számít bele a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság vagy keresőképtelenség, továbbá a harminc napot meghaladó kiküldetés időtartama.

(6) Az (1)–(3) bekezdés szerinti képzési kötelezettség alól mentesülnek azon kormánytisztviselők, akik 2016 szeptembere előtt a kormányablak-ügyintézői képesítés megszerzésére az Egyetem által

a) a felsőfokú végzettséggel rendelkező kormányhivatalok kormánytisztviselői részére indított, két féléves szakirányú továbbképzést sikeresen teljesítették,

b) a középfokú iskolai végzettséggel rendelkező kormányhivatalok kormánytisztviselői részére indított, az a) pont szerinti szakirányú továbbképzéssel megegyező időtartamú közszolgálati továbbképzést sikeresen teljesítették.

(7) A kormányablak-ügyintézői képzés és a kormányablak-ügyintézői vizsga esetében nem kell alkalmazni a 15. § (1) bekezdésében foglaltakat.

13. A vezetőképzés

25. § (1) A vezetőképzésre az e rendelet szabályait kell alkalmazni a (2)–(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.

(2) A vezetőképzés vezetői utánpótlás képzéséből, a vezető rendszeres továbbképzéséből és a vezető magas szintű kiválósági képzéséből áll.

(3) A vezetőképzés programjait a továbbképzési programkínálaton belül az Egyetem fejleszti és működteti. A vezetőképzési programok megvalósítására az Egyetem jogosult. A vezetőképzésben alkalmazott programot, a minősítést követően, a KTK felveszi a minősített programjegyzékre.

(4) A vezetőképzésben teljesítendő programot fel kell tüntetni a vezető egyéni továbbképzési tervében.

14. Az átképzés

26. § Az átképzés keretében a területi kormányzati igazgatási szerv másik álláshelyhez rendelt feladatok, illetve a betöltött álláshely feladatainak hatékonyabb ellátását biztosító iskolai végzettség, szakképzettség, szakképesítés megszerzéséhez szükséges továbbképzést lehetővé teszi.

14/a.7 A személyügyi központ által szervezett, önkéntesen igénybe vehető képzések

26/A. § (1) A személyügyi központ önkéntesen igénybe vehető képzést, továbbképzést szervezhet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti képzésen, továbbképzésen a kormányhivatal foglalkoztatottja a munkáltatói jogkör gyakorlójának – a járási hivatalnál foglalkoztatott a főispán – előzetes jóváhagyásával vehet részt.

(3) Az (1) bekezdés szerinti képzés, továbbképzés a Kit. 97. § (1) bekezdése szerinti képzésnek minősül.

(4) Az (1) bekezdés szerinti képzést, továbbképzést a személyügyi központ által felkért, illetve megbízott szervezet biztosítja.

15. A szakmai tájékoztató

27. § Szakmai tájékoztatót a területi kormányzati igazgatási szerv, illetve a területi kormányzati igazgatási szerv felkérésére az Egyetem szervezhet, illetve bonyolíthat le. Igény esetén a szakmai tájékoztatón való részvételt – a képzési kapacitásoktól függően – bármelyik területi kormányzati igazgatási szerv kormánytisztviselője számára biztosítani kell.

16. A hatósági ellenőrzési terv és az összevont ellenőrzés

28. § (1) A szakmai irányító miniszter legkésőbb az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig országos hatósági ellenőrzési tervet készít az irányítási jogkörébe tartozó feladatok tekintetében a kormányhivatalok által lefolytatandó hatósági ellenőrzésekről, és gondoskodik annak az általa vezetett minisztérium honlapján történő közzétételéről.

(2) A kormányhivatal a szakmai irányító miniszterek által kiadott országos hatósági ellenőrzési tervek alapján készíti el hatósági ellenőrzési terveit az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napig.

(3) A kormányhivatal ellenőrzési jelentést készít és megküldi a szakmai irányító miniszternek az ellenőrzési időszakot követő 30. napig.

(4) A szakmai irányító miniszter az ellenőrzési időszakot követő 60. napig a beérkezett ellenőrzési jelentések alapján elkészíti a hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos országos beszámolóját területi és hatásköri bontásban, és gondoskodik annak az általa vezetett minisztérium honlapján történő közzétételéről.

(5) A kormányhivatal a szakmai irányító miniszter által készített beszámoló közzétételével tesz eleget ellenőrzési jelentés-közzétételi kötelezettségének.

(6) A szakmai irányító miniszter az ellenőrzésről készített beszámolót a közzétételét követő 30 napon belül véleménynyilvánítás céljából megküldi a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak.

29. § (1) A kormányhivatal összevonja azon feladat- és hatáskörébe tartozó ellenőrzéseket, amelyek tekintetében – az ellenőrzés helyének és időpontjának összehangolhatóságára figyelemmel – az együttes eljárás lehetséges.

(2) A kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti összevont ellenőrzésekről előzetesen, naptári évre vonatkozóan éves összevont ellenőrzési tervet készít.

(3) Az éves összevont ellenőrzési tervet a főispán a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig hagyja jóvá, és ezzel egyidejűleg megküldi a miniszter részére.

17. A kormányhivatal ellenőrzése

30. § (1) A kormányhivatalra irányuló ellenőrzésre vonatkozó részletes szabályokat az 5. melléklet határozza meg.

(2) A kormányhivatal tekintetében átfogó ellenőrzés lefolytatására is sor kerülhet.

(3) A miniszter a szakmai irányító miniszter által irányított feladatok tekintetében az ellenőrzést a szakmai irányító miniszter közreműködésével látja el.

(4) A szakmai irányító miniszter a kormányhivatal általa irányított feladatai tekintetében az ellenőrzést a miniszter előzetes jóváhagyásával és közreműködésével látja el.

18. A főispán feladatai

31. § A főispán

a) vezeti a kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit, ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat,

b) biztosítja a kormányhivatal és a járási hivatalok szakmai feladatellátásának feltételeit,

c) elkészíti és a miniszter részére megküldi a kormányhivatal szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó javaslatát,

d) gondoskodik a jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről.

32. § (1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, kormányrendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügy (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű ügy) intézését a kormányrendeletben kijelölt főispán figyelemmel kíséri.

(2) A kiemelt jelentőségű ügyet megállapító kormányrendeletben kijelölt főispán

a) kapcsolatot tart a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervvel, valamint annak irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervével;

b) – a személyes és különleges adatok kivételével – adatot, tájékoztatást kérhet a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől, illetve annak irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervétől;

c) eseti egyeztetést kezdeményezhet a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervekkel, illetve azok irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervével;

d) a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek, valamint a kormányhivatal részvételével munkacsoportot hozhat létre;

e) intézkedést javasolhat a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervnél, illetve annak irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervénél;

f) a tényállás tisztázása érdekében és a hatósági ellenőrzés során feladat- és hatáskörükben érintett hatóságok együttműködése kereteinek kialakítására vonatkozóan a kiemelt jelentőségű ügyben javaslatot tehet;

g) a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv felügyeleti szervének felügyeleti eljárását kezdeményezheti;

h) – a 39. §-ban foglalt ellenőrzési jogkörtől eltérően – kezdeményezésére a kiemelt jelentőségű ügyben a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervnél az irányító, szakmai irányító és felügyeleti szerv vezetője soron kívül törvényességi és hatékonysági ellenőrzést folytat le a kiemelt jelentőségű ügy tekintetében;

i) a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervet egyedi vagy rendszeres jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti – a (4) bekezdésben foglalttól eltérő határidővel –;

j) a kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségeknek a kiemelt jelentőségű ügy intézése során történő megszegésének alapos gyanúja esetén fegyelmi eljárást kezdeményezhet, valamint

k) további, a kiemelt jelentőségű ügyet megállapító kormányrendeletben meghatározott, a kiemelt jelentőségű ügy intézésével kapcsolatos feladatot láthat el.

(3) A (2) bekezdés b), c), e)–h) és j) pontja szerinti megkereséssel érintett szerv a megkeresést érdemben megvizsgálja, és észrevételeiről, intézkedéséről vagy az intézkedés mellőzésének okáról a megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban tájékoztatja a főispánt.

(4) A kormányrendeletben kijelölt, a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv hetente tájékoztatja a kormányrendeletben kijelölt főispánt a kiemelt jelentőségű ügy állásáról.

(5) A kormányrendeletben kijelölt, a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv a főispán (2) bekezdés szerinti intézkedésére okot adó körülmény észlelése esetén haladéktalanul írásbeli jelzéssel él a kormányrendeletben kijelölt főispán felé. A főispán a jelzést nyolc napon belül kivizsgálja, és észrevételeiről, intézkedéséről vagy az intézkedés mellőzésének okáról írásban tájékoztatja a jelzéssel élő szervet.

(6) A kormányrendeletben kijelölt főispán

a) minden naptári negyedévet követő hónap 15. munkanapjáig tájékoztatja a miniszter útján a Kormány tagjait a kiemelt jelentőségű ügy intézéséről, valamint intézkedéseiről;

b) szükség esetén kezdeményezi a miniszter intézkedését;

c) a Kormány döntését igénylő kérdésben előterjesztést készít a Kormány részére a miniszter útján, továbbá

d) minden hónap 5. munkanapjáig tájékoztatja a minisztert a kiemelt jelentőségű ügy állásáról, valamint intézkedéseiről.

(7) A (2) bekezdésben meghatározott hatásköröket a kiemelt jelentőségű ügyet megállapító kormányrendeletben kijelölt főispán nem gyakorolhatja az önálló szabályozó szervek, a Magyar Nemzeti Bank, az autonóm államigazgatási szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a rendvédelmi szervek tekintetében.

(8) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított beruházás státuszáról, tényleges megvalósulásáról, az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítással kapcsolatos kormányrendeletekben megjelölt beruházó az üzleti titok sérelme nélkül a kormányrendeletben kijelölt főispánt kérésre tájékoztatja. A beruházó kijelölt kapcsolattartó útján biztosítja a megfelelő tájékoztatást.

(9) A kapcsolattartót a beruházó a beruházásra vonatkozó nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítással kapcsolatos kormányrendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül jelöli ki, és a személyéről tájékoztatja a főispánt.

33. § (1) A főispán minden év február 28. napjáig a kormányhivatal előző évi tevékenységéről, valamint a (2) bekezdésben meghatározott kérdésekről szóló összegző beszámolót készít, amelyet megküld a miniszter részére.

(2) A kormányhivatal beszámolójának tartalmaznia kell különösen:

a) a kormányhivatalok intézményi munkatervében foglaltak teljesülését,

b) a kormányhivatal funkcionális működésére vonatkozó adatokat, különös tekintettel a humánerőforrást, az ingatlanállományt, a gépjárműveket, a közbeszerzéseket, valamint a kormányhivatal saját szervi működését szolgáló informatikai üzemeltetési és rendszerfenntartási adatokat,

c) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások megvalósítását segítő államigazgatási feladatok végrehajtásának helyzetét,

d) a kormányhivatal törvényességi felügyeleti tevékenységének tapasztalatait,

e) a kormányhivatal és a járási hivatalok általános tevékenységét, különös tekintettel a hatósági tevékenységére, az összevont ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési tervben foglaltak teljesítésének tapasztalataira, valamint a jegyző és a polgármester államigazgatási tevékenységére vonatkozó tapasztalataira,

f) a kormányhivatal, valamint a járási hivatal kormányablakainak, továbbá más ügyfélszolgálatainak működési tapasztalatait,

g) a kormányhivatalhoz benyújtott panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés tapasztalatait, valamint

h) egyéb, a miniszter által meghatározott szempontokat.

19. A hivatalvezető feladatai

34. § A hivatalvezető

a) vezeti a járási hivatalt,

b) gyakorolja a járási hivatal feladat- és hatásköreit,

c) gondoskodik – a főispán által meghatározott keretek és feltételek között – a járási hivatal szakmai feladatellátásáról,

d) gondoskodik a főispán által meghatározott belső szabályzatok elkészítéséről,

e) ellátja a járási hivatal üzemeltetésével összefüggő feladatokat.

20. A kormányhivatal és a járási hivatalok feladatai

35. § A kormányhivatal a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően részt vesz a kormányzati célkitűzések területi megvalósításában. Ennek keretében koordinációs, ellenőrzési, informatikai tevékenységet, valamint képzést, továbbképzést szervező, összehangoló feladatokat lát el.

36. § (1) A járási hivatal a főispán irányítása mellett közreműködik a 35. §-ban meghatározott feladatok ellátásában.

(2) A járási hivatal a települési önkormányzatok közfoglalkoztatási feladatai végrehajtásának elősegítése érdekében ellátja a települési, nemzetiségi önkormányzatok, azok társulásai, valamint a hatóságok közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködéséhez szükséges koordinációs és kommunikációs feladatokat.

(3) A járási hivatal a (2) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során

a) tájékoztatást kérhet illetékességi területén a települési, nemzetiségi önkormányzatoktól, az önkormányzatok társulásától, valamint a hatóságoktól,

b) egyeztetést kezdeményezhet a közfoglalkoztatás elősegítése érdekében az a) pontban meghatározott szervekkel.

(4) A járási hivatal a (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a (3) bekezdés a) pontjában felsorolt szerveknek utasítást nem adhat, köteles azonban jelezni a hatáskörrel rendelkező szerveknek, ha közfoglalkoztatással kapcsolatos szabálytalanságot vagy jogszabálysértést észlel.

37. § (1) A Kormány az egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskör gyakorlására a járási hivatalt az 1. mellékletben meghatározott illetékességi területen kijelöli.

(2) A járási hivatal egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatásköre a 6. mellékletben megjelölt jogszabálysértések ellenőrzésére és jogkövetkezményeinek alkalmazására irányuló eljárás lefolytatására terjed ki.

(3) A járási hivatal egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatásköre nem érinti az ugyanazon jogszabálysértés ellenőrzésére és jogkövetkezményeinek alkalmazására irányuló eljárás lefolytatására más jogszabály alapján hatáskörrel rendelkező hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét.

(4) A járási hivatalnak az egyszerűsített hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértés jogkövetkezményének alkalmazására irányuló eljárásában az ügyintézési határidő 20 nap.

21. Koordináció

38. § A kormányhivatal a Kit. 42. § (3) bekezdésében meghatározott koordinációs jogkörében ellátott koordinációs feladat- és hatáskörében különösen

a) gondoskodik a több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolásáról,

b) a személyügyi központ vezetője által meghatározottak szerint közreműködik a központi közszolgálati nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában,

c) közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, az e-közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok területi összehangolásában, szervezésében,

d) kezdeményezi a központi államigazgatási szervek területi szervei ügyfélfogadási, ügyfélszolgálati rendszerének összehangolását, továbbá szakmai támogatást nyújt az ügyfélszolgálati tevékenység bővítéséhez, valamint

e) gondoskodik a területi elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer koordinálásáról, ennek keretében elősegíti annak naprakész működését.

22. Ellenőrzés

39. § (1) A kormányhivatal a Kit. 42. § (4) bekezdésében meghatározott ellenőrzési jogkörében ellátott ellenőrzési feladat- és hatáskörében

a) ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőinek a kormánytisztviselői és a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedései törvényességét, illetve jogszabályban meghatározottak szerint kormányzati szolgálati ellenőrzést végez,

b) ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei tevékenységében az Ákr. megfelelő alkalmazását,

c) ellenőrzi – az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint – az ügyiratkezelésről, valamint a központi államigazgatási szervek területi szervei által az ügyiratkezeléssel összefüggésben kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok megfelelő alkalmazását,

d) az e-közigazgatásért felelős miniszter irányítása mellett és az általa biztosított feltételek keretei között ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei infokommunikációs rendszereinek üzemeltetését, az üzemmenet-folytonosság biztosításának feltételeit, a megfelelő személyi és szakmai feltételek meglétét, valamint az informatikai üzemeltetés kereteit meghatározó szabályzatok jogszabályoknak való megfelelőségét,

e) gondoskodik a központi államigazgatási szervek területi szervei ellenőrzési terveinek összehangolásáról, egyeztetett végrehajtásáról, a tapasztalatok közös elemzéséről,

f) gondoskodik a gazdaságos, egymást kiegészítő ellenőrzési módok kialakításáról, alkalmazásáról.

(2) A kormányhivatal az (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott feladatainak teljesítése érdekében jogosult a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőitől e feladata tekintetében határidő tűzésével adatokat, felvilágosítást kérni, e szervek irataiba – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – betekinteni.

(3) A kormányhivatal az ellenőrzések tapasztalatairól tájékoztatja a felügyeleti szervet, illetve az ágazati minisztert, szükség esetén – különösen, ha jogszabálysértést tapasztal – kezdeményezi intézkedését, gyakorolja a 66. §-ban meghatározott jogait.

(4) A miniszter gondoskodik az ellenőrzések tervezésének és végrehajtásának egységes rendjéről.

(5) A miniszter – a rendészetért felelős miniszter minden év december 1-ig tett javaslata alapján – a következő évre vonatkozóan minden év december 31-ig ellenőrzési tervet ad ki a jogorvoslattal nem érintett, azon jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyek felülvizsgálata érdekében, amelyekben nincs ellenérdekű fél.

40. § A kormányhivatal a helyi önkormányzati szervek tekintetében

a) jogszabályban meghatározottak szerint közszolgálati ellenőrzést végez,

b) ellenőrzi – az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint – az ügyiratkezelésről, továbbá a szerv által kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok megfelelő alkalmazását,

c) ellenőrzi az Ákr. megfelelő alkalmazását.

41. § A kormányhivatal – a miniszter irányításával – ellenőrzi a járási hivatalok tevékenységében az Ákr. megfelelő alkalmazását.

23. Véleményezési jogkör

42. § (1) A főispán a Kit. 45. §-ában meghatározott véleményét megküldi a miniszternek és az államháztartásért felelős miniszternek, valamint az érintett szerv tevékenységének szakmai irányítását ellátó, a Kormánynak alárendelt szerv vezetőjének és az érintett területi államigazgatási szerv vezetőjének.

(2) A vélemény kikérésének elmulasztása esetén a kormányhivatal jelzéssel él a miniszter felé, aki a kérdésben egyeztetést kezdeményezhet.

24. Hatósági feladatok

43. § (1) A kormányhivatal az államigazgatási feladatokat ellátó, államigazgatási hatósági jogkörben eljáró helyi önkormányzati szervek vonatkozásában jogosult

a) szakmai-koordinációs értekezletet összehívni,

b) a polgármesteri hivatalnál, a közös önkormányzati hivatalnál, a vármegyei közgyűlés hivatalánál, a főpolgármesteri hivatalnál, a hatósági igazgatási társulásnál felügyeleti szervként ellenőrzést tartani.

(2) A kormányhivatal az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ellenőrzés során feltárt vagy más módon tudomására jutott jogszabálysértés esetén gyakorolja a 66. §-ban meghatározott jogait.

44. § (1) A kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására, ha az elsőfokú hatóság a helyi önkormányzat államigazgatási hatáskörben eljáró jegyzője, főjegyzője.

(2) A helyi önkormányzat jegyzője, főjegyzője államigazgatási hatáskörébe tartozó döntése tekintetében az (1) bekezdéstől eltérően törvény vagy kormányrendelet más hatóságot jelölhet ki a fellebbezés elbírálására.

25. Képzés, továbbképzés

45. § (1) A kormányhivatal a képzési, továbbképzési feladatai körében

a) éves terv alapján szervezi a fővárosban, vármegyében az államigazgatási feladatokat ellátó helyi önkormányzati szervek köztisztviselőinek képzését, továbbképzését,

b) gondoskodik a közigazgatási alap- és szakvizsgák, ügykezelői vizsgák, anyakönyvi szakvizsgák, alkotmányosalapismeretek-vizsgák, továbbá jogszabály által meghatározott egyéb vizsgák, valamint az ezek előkészítésére szolgáló tanfolyamok megszervezéséről és lebonyolításáról,

c) előmozdítja az ágazati, szakmai alapképzés rendszerességét, kezdeményezheti az ágazati képzéseket a kormányzati igazgatási szervek területi szervei vezetőinél, a szakmai irányító miniszternél,

d) közreműködik a helyi önkormányzatok, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tisztségviselőinek, képviselőinek képzésében,

e) elemzi a képzés, továbbképzés színvonalát és eredményességét, kezdeményezi az érintett szerveknél a szükséges intézkedéseket,

f) összehangolja és az erre biztosított költségvetési kereteknek megfelelően megszervezi a közigazgatási ügyintézéshez szükséges informatikai ismeretek oktatását, továbbképzését, érvényesíti a vizsgarendszerben az informatikai követelményeket.

(2) A kormányhivatal összehangolja a közigazgatási szervek által az ügyfelek számára nyújtott elektronikus ügyintézést támogató képzéseket, továbbképzéseket, biztosítja azok megfelelő nyilvánosságát, terjeszti az elektronikus ügyintézés módszereit.

26. A kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal egyéb feladatai

46. § (1) A Kormány – ha törvény vagy nemzetközi szerződés másképpen nem rendelkezik – a külföldi hatósági határozat végrehajtására irányuló megkereséssel kapcsolatban intézkedésre jogosult szervként a járási hivatalt jelöli ki.

(2) A Kormány a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3a) bekezdése alapján kisajátítási hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki.

(3) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a kormányhivatalt jelöli ki.

(4) A kormányhivatal látja el

a) átruházott feladatként a kifizető ügynökségi feladatok tekintetében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, vármegyei ügyfélszolgálati feladatokat, valamint

b) közbenső szervezetként a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben a kormányhivatalra átruházott feladatokat.

(5) A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékének (a továbbiakban: Névjegyzék) vezetésével és a Névjegyzéken szereplő jelnyelvi tolmácsok továbbképzésével összefüggő feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(6) A Kormány az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 6. §-ában meghatározott előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatok ellátására a Pest Vármegyei Kormányhivatalt jelöli ki.

(7) A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti integrált ügyintézési és tájékoztatási pont személyes ügyfélszolgálati, tájékoztatási tevékenységével összefüggő feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(8) A Kormány a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti ügyekben eljáró szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(9) A Kormány a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott irányító hatóságok egyes szakértőt igénylő feladatainak átmeneti ellátására – indokolt esetben – a kormányhivatalokat jelölheti ki összeférhetetlenségi szempont figyelembevételével.

(10) A Kormány a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 208/A. § (2) bekezdése szerinti szabálysértési hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki.

(11) A Kormány a virtuális kormányablak mint új közigazgatási környezet (virtuális ügyintézési platform) kialakításával kapcsolatos feladatok ellátására a Pest Vármegyei Kormányhivatalt jelöli ki.

(12) A Kormány a kormányhivatalokat érintő, az állampolgári élethelyzetekhez kapcsolódó szolgáltatások, valamint automatizált folyamattámogató rendszer kialakításával kapcsolatos feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(13) A Kormány a társasházak működésével összefüggő adatok egycsatornás elérhetőségének kialakításával kapcsolatos feladatok ellátására a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalt jelöli ki.

27. A kormányablak

47. § (1) A kormányhivatal a járási hivatalokban integrált ügyfélszolgálatot (kormányablak) működtet.

(2) A kormányablak a jogszabályban meghatározott hatáskörét a járási hivatal szerveként, annak nevében gyakorolja. Ahol e rendelet a kormányablak hatáskörét említi, azon a járási hivatal hatáskörét kell érteni.

(3) Integrált ügyfélszolgálatnak kell tekinteni a kormányhivatalok által működtetett mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatot is.

(4) A kormányhivatalok gondoskodnak a

a) kormányablakok ügyfélfogadási rendjében bekövetkezett változások, az ügyfélfogadás szünetelésének,

b) mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ügyfélfogadásának

a www.kormanyhivatal.hu honlapon történő közzétételéről.

48. § (1) A kormányhivatal a járási hivatalokban Gépjármű ügyintézési pontot (a továbbiakban: GÜP) működtethet. A GÜP a gépjármű-kereskedéssel, fuvarozással és közúti áruszállítással foglalkozó vállalkozások számára a 7. mellékletben felsorolt ügyekben biztosít ügyintézési szolgáltatást.

(2) A GÜP ügyfélfogadási rendjének a www.kormanyhivatal.hu honlapon történő közzétételéről a kormányhivatal gondoskodik.

(3) A GÜP a járási hivatal vezetőjének döntése alapján egyes ügykörök intézését, vagy a teljes ügyfélfogadást előzetes időpontfoglaláshoz kötheti. Az erre vonatkozó információkat a (2) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell.

48/A. §8 A Kormány a hazatérést támogató szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátására jogosultként a hazatérést támogató szolgáltatással kapcsolatos ügyekben a 14. melléklet szerinti kormányhivatalt jelöli ki.

28. A kormányablak eljárásának szabályai

49. § (1) A kormányablak a 8. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el. A 8. mellékletben meghatározott ügyekben azonnali ügyintézésre van lehetőség.

(2) A 8. mellékletben meghatározott ügy akkor tekinthető azonnal intézhetőnek, amikor az ügyfél az azonnali elintézéshez szükséges valamennyi jogszabályi feltétel fennállását a kérelem benyújtásakor igazolja, vagy azok – szükség esetén automatikus információátadás útján – azonnal a kormányablak rendelkezésére állnak.

49/A. §9 (1) A kormányablak a személy életben létéről hatósági bizonyítványt ad ki, ha a fél a kormányablakban személyesen megjelent, és személyazonosságát igazolta. A hatósági bizonyítvány tartalmazza a megjelenés évét, hónapját, napját – a fél kívánságára annak pontos időpontját is –, továbbá a személyazonosság igazolásának módját.

(2) A kormányablak az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványhoz a fél kérelmére kiállítja az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete szerinti többnyelvű formanyomtatványt.

50. § A kormányablak a 9. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül.

51. § (1) A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

(2) Az ügyfél az (1) bekezdés szerinti kérelemhez kapcsolódó hiányosságok pótlását – ideértve az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által kiadott hiánypótlási felhívás teljesítését is – a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál és a kormányablaknál is teljesítheti. A hiányosságok pótlása során az ügyfél köteles feltüntetni az ügyben eljáró hatóság megnevezését, valamint az ügyszámot. Ha az ügyfél a hiányosságok pótlását a kormányablaknál teljesíti, a kormányablak azt a teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

(3) Ha a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság hívta fel hiánypótlásra az ügyfelet, a hiánypótlásra nyitva álló határidő megtartottnak tekintendő, ha az ügyfél a hiánypótlást határidőben a kormányablaknál teljesíti.

(4) A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmek esetén – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – az ügyfél a közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat a kormányablaknál is megfizetheti.

52. § (1) A kormányablak a 8. és 9. melléklet szerinti ügyekben a 49. és 50. §-ban meghatározottak mellett az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány kitöltésében.

(2) Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti tudástárban (a továbbiakban: tudástár) meghatározott ügyekben a kormányablak az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről.

53. § A kormányablak hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a 10. mellékletben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja.

54. § (1) A kormányablak hivatalból jár el a 11. mellékletben meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán.

(2) A kormányablak a 12. mellékletben meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról.

55. § (1) A kormányablak a 49–54. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében az ügyfél elektronikus nyilatkozatát úgy is fogadhatja, hogy az ügyfél szóban előterjesztett nyilatkozatát elektronikus úton rögzíti, majd azt az ügyfél az elektronikus dokumentumhitelesítés szabályai szerint hitelesíti.

(2) A kormányablak a 49–54. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében jogosult az ügyfél által benyújtott papíralapú iratokról hiteles elektronikus másolat készítésére, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény és annak végrehajtási rendeleteinek rendelkezései szerint.

(3) A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet és mellékleteit – a kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – egy példányban kell benyújtani. A kormányablak által hitelesített másolatként továbbított iratot a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság az eljárásához köteles elfogadni akkor is, ha kormányrendelet az irat eredeti példányban történő benyújtásáról rendelkezik. Jogszabály úgy is rendelkezhet, hogy a kormányablak az irat eredeti példányát is továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz.

(4) Ha a (2) bekezdés alapján a kormányablak az ügyfél vagy más személy jognyilatkozatát tartalmazó közokiratnak minősülő iratokról vagy a kormányhivatal iratkezelési szabályzatában e rendelkezés szerinti eljárás alkalmazására kijelölt iratról készít hiteles elektronikus másolatot, a másolat eredeti papíralapú iratát visszaadja az ügyfélnek vagy a képviseletében eljáró személynek.

(5) A 8. és 9. melléklet szerinti ügykörökben a papíralapú iratok tárolásáról, illetve az 51. § szerinti kérelmek tekintetében azon papíralapú iratok tárolásáról, amelyekről az eljáró hatósághoz kizárólag a hiteles elektronikus másolat került továbbításra, az a kormányhivatal gondoskodik, amelyhez tartozó kormányablakban keletkezett vagy átvételre került az irat. A tárolás piaci szolgáltatás igénybevételével is biztosítható.

(6) A kormányhivatal iratkezelési szabályzatában a (3) bekezdés szerinti eljárás alkalmazhatóságát csak az irathoz kapcsolódó eljárás tekintetében illetékes szakmai irányító miniszter egyetértésével írhatja elő.

(7) Ha a (2) bekezdés alapján a kormányablak a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó iratról készít hiteles elektronikus másolatot, a kormányhivatal köteles gondoskodni a papíralapú irat egy eredeti példányának megőrzéséről és annak a megkereső hatóság vagy más szerv részére történő bemutatásáról.

(8) A kormányablak a 49–54. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a kormányablakok technikai feltételeit meghatározó miniszteri rendeletben megfogalmazott követelmények és feltételek szerint az informatikai üzemeltetési és szolgáltatói feladatok ellátását az e-közigazgatásért felelős miniszter biztosítja, és ezen feladatok ellátása érdekében bevonja a kormányhivatalokat és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot.

56. § (1) A telefonon történő tájékoztatás elsődlegesen az országos telefonos ügyfélszolgálat útján történik. A kormányablaknál a személyes kiszolgálás elsőbbséget élvez a telefonos tájékoztatással szemben.

(2) A kormányablak a telefonos kapcsolatnál az ügyfelet nem azonosítja, így telefonon keresztül ügyintézést vagy személyes adatok kezelését érintő tájékoztatást nem nyújt.

57. § A kormányablak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerint az állam által kötelezően nyújtott azonosítási szolgáltatás, valamint a rendelkezési nyilvántartás ügyfél-regisztrációs eljárás szerveként jár el.

58. § A kormányablak illetékfizetéssel járó eljárása esetén az illetéknek az eljárás megindítását megelőzően történő megfizetésénél az átutalásban a következő adatokat kell szerepeltetni:

a) a kérelemben szereplő ügyfél neve, több ügyfél esetén egyikük neve, függetlenül attól, ki a befizető személy,

b) időpontfoglaláshoz kapott regisztrációs szám, amennyiben rendelkezésre áll,

c) regisztrációs szám hiányában az ügyfél által választott 8 számjegyű, eltérő számjegyekből álló, a beadványon is feltüntetett azonosító szám.

29. Aláírásminta-alapú dokumentumhitelesítéssel összefüggő feladatok

59. § (1) A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Tkmtv.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott kormányhivatali ügyfélszolgálatokon az ügyfél aláírásának felvétele – a (2) bekezdésben, valamint a 60. §-ban foglaltak kivételével – aláírópad útján is történhet.

(2) A kormányablakban a 13. mellékletben meghatározott ügytípusok és intézkedések – ha annak technikai feltételei fennállnak, és az ügyfél nem élt a Tkmtv. 6. § (6) bekezdése szerinti jogával, valamint a Tkmtv. 6. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével – kizárólag a Tkmtv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott aláírópad, valamint kormányhivatali aláírás-nyilvántartásban található aláírásminta útján használhatóak.

60. § (1) A kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartásban tárolt aláírásminta és az aláírópadon az ügyfél aláírásának összevetésekor az aláírás képi, dinamikai és íráserősségi adatai egyezőségének vizsgálata történik. Ha az ügyfél aláírópadon tett aláírásának sajátosságai megegyeznek a kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartásban tárolt aláírásmintáival, abban az esetben az aláírás hitelessége, valódisága megállapítható, és elhelyezhető az eljáráshoz kapcsolódó iraton. Az irat a kézi aláírásra visszavezethető adatokkal együtt, a titkosító és lenyomatképző algoritmusok gyengülése ellen is védett, hosszú távú hitelesség fenntartására alkalmas, digitális archívumba kerül.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti eljárás sikertelen, az ügyfél – ha az azonosítása hitelt érdemlően megtörtént – kérheti, hogy a nyilvántartásba új aláírásminta kerüljön felvételre.

61. § (1) Ha a Tkmtv. 6. § (5) bekezdése szerinti dokumentumazonosítót is tartalmazó elektronikus igazolás kiállítására kerül sor, az igazolást az ügyfél kérelmével együtt legalább minősített tanúsítványon alapuló, fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és minősített elektronikus időbélyegzővel kell ellátni. Az ügyfél által aláírt dokumentummal elválaszthatatlan formában összerendelt, a kézeredet-azonosítási eljárásra alkalmas, kézi aláírásra visszavezethető adatokat olyan formában kell tárolni, amely kizárja a Tkmtv. 10. § (1) bekezdésében előírt célokon kívüli bármilyen formában történő megismerhetőségüket és felhasználhatóságukat. A kézi aláírásra visszavezethető adatok megismerésére a Tkmtv. 10. § (1) bekezdése szerinti célok esetében csak szabályozott körülmények között, védett és zárt infrastruktúrában kerülhet sor, kizárva az illetéktelen hozzáférést.

(2) Az aláírópad használatával benyújtott elektronikus dokumentum benyújtásáról az ügyfél az elektronikus tárhelyére vagy az általa megadott elektronikus levelezési címre átvételi elismervényt kap.

62. § (1) A Kormány a kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartás, valamint az ezzel összefüggő adattovábbítási nyilvántartás vezetésére Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(2) A kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartást és az ehhez kapcsolódó informatikai rendszert nem szükséges az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 16/A. §-a szerinti követelményeknek megfeleltetni.

30. A települési ügysegédek

63. § (1) A járási hivatalok települési ügysegédei (a továbbiakban: ügysegéd) – kormányrendeletben meghatározott feladataik mellett – közreműködnek az e §-ban foglaltak szerint a kormányablak feladatai ellátásában.

(2) Az ügysegéd ügyfélfogadást a www.kormanyhivatal.hu honlapon, a kormányzati telefonos ügyfélszolgálattól lekérdezhető, illetve a helyben szokásos módon közzétett helyszínen és időpontban biztosít az ügyfelek számára.

(3) Az ügysegéd az 52. § szerinti ügyfél-tájékoztatás, valamint a 10. és 12. mellékletben felsorolt ügykörök, illetve szolgáltatások közül a (2) bekezdés szerinti tájékoztatásban közzétett ügyintézési, illetve kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítja. A szolgáltatás kiterjed a kormányhivatalok irányításáért felelős miniszter által utasításban meghatározott ügykörökre.

(4) Az ügysegéd a járási hivatal vezetőjének döntése alapján egyes ügykörök intézését előzetes időpontfoglaláshoz kötheti. Az erre vonatkozó információkat az ügyintézéssel kapcsolatos (2) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell.

31. Tudástár

64. § (1) A miniszter az e §-ban meghatározottak szerint gondoskodik a tudástár kormányhivatalokra vonatkozó tudásanyagának kezeléséről.

(2) A tudástár kormányhivatalokra vonatkozó tartalmának feltöltéséért az ügykör tekintetében szabályozásra feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter (a továbbiakban: szakminiszter) felelős. Ennek keretében a szakminiszter köteles gondoskodni

a) a tudástár tartalmának feltöltéséről, az új és módosult ügykörökhöz kapcsolódó kiegészítéséről, módosításáról, a tartalom naprakészen tartásáról, valamint

b) a hatályon kívül helyezett jogszabályon alapuló ügykörökhöz kapcsolódó tudástártartalommal összefüggésben a hatályon kívül helyezés bejegyzéséről.

(3) Ha egy ügykör tekintetében több szakminiszter érintett, az ügykörhöz kapcsolódóan a tudástár tartalmának hatályosítását a szabályozási területért első helyen felelős szakminiszter köteles elvégezni.

(4) A tudástárban új ügykör bejegyzés véglegesítésére, a tudástárban lévő ügykörök tartalmának végleges módosítására, illetve törlésére a miniszter formai és tartalmi ellenőrzését követően kerülhet sor.

(5) A tudástár szakmai tartalmát, az ügykör jogszabályoknak megfelelő elintézhetőségét nem befolyásoló, de a tudástár alkalmazását megnehezítő elírás, hiányosság észlelése esetén a hibát a miniszter – a szakminiszter egyidejű értesítése mellett – kijavítja.

(6) A tudástár szakmai tartalmát közvetlenül érintő, az ügykör elintézhetőségét közvetlenül befolyásoló hiba észlelése esetén a miniszter a szakminiszterhez fordul, aki köteles a tartalmi hiba kijavításáról a megkeresés kézhezvételét követő három munkanapon belül gondoskodni. A tartalmi hiba kijavítására kizárólag a szakminiszter egyetértésével kerülhet sor. Ha a tartalmi hiba kijavításának módjáról vagy annak szükségességéről vita van a miniszter és a szakminiszter között, a felek kötelesek egyeztetés keretében megkísérelni a vita rendezését.

32. Eljárási szabályok

65. § (1) A fővárosi kormányhivatal főispánja gyakorolja a 38–42. §-ban meghatározott jogköröket, ha az államigazgatási szerv székhelye Budapest, és illetékessége a főváros mellett valamely vármegyére vagy további vármegyékre is kiterjed. E jogkörökben tett intézkedésről a fővárosi kormányhivatal tájékoztatja az érintett kormányhivatalokat.

(2) Ha a kormányhivatal nem az államigazgatási szerv területi szervének székhelye szerinti vármegyében, de annak illetékességi területén működik, feladatainak ellátása érdekében a kormányzati igazgatási szerv területi szerve tekintetében gyakorolhatja a 38 § a) és c) pontjában, valamint a Kit. 42. § (2) bekezdésében meghatározott jogokat. E jogkörében tett intézkedéséről tájékoztatja az érintett szerv székhelye szerinti kormányhivatalt.

66. § (1) A kormányhivatal a 43. §-ban meghatározott szervek ellenőrzése és a 39. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott feladatainak teljesítése során feltárt vagy más módon tudomására jutott jogszabálysértés esetén

a) felügyeleti eljárást kezdeményez, vagy felügyeleti eljárás keretében megteszi a szükséges intézkedéseket,

b) felhívja az ügyben ellenőrzésre jogosult más szerv figyelmét a tapasztalt jogszabálysértésre,

c) megkeresi intézkedés végett a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervet,

d) jogszabálysértés esetén intézkedést kezdeményez a munkáltatói jogkör gyakorlójánál,

e) fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárást kezdeményez.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a megkeresett szerv köteles a kormányhivatal megkeresését érdemben megvizsgálni, és saját intézkedéséről vagy annak mellőzése okáról a hivatalt – a megkereséstől számított 30 napon belül – tájékoztatni.

67. § (1) A kormányhivatal a hatósági eljárásokat az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szabályainak megfelelően folytatja le.

(2) A kormányhivatal – amennyiben törvény másképp nem rendelkezik – jogosult a működéséhez kapcsolódó egyéb ügyviteli eljárást elektronikusan lefolytatni.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak érdekében a kormányhivatal jogosult a részére benyújtott papíralapú iratokról az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló jogszabály rendelkezései szerint hiteles elektronikus másolat készítésére, valamint jogosult határozatait és egyéb jognyilatkozatait elektronikus formában meghozni, és arról az érintettet – amennyiben a papíralapú irat szükséges – az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló jogszabály rendelkezései szerint készített hiteles elektronikus másolattal értesíteni.

(4) A kormányhivatal más szervekkel elsődlegesen elektronikus úton, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával tartja a kapcsolatot.

(5) A kormányhivatal feladatai elvégzéséhez az Ákr. hatálya alá nem tartozó eljárások esetében is igénybe veszi az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései szerinti szolgáltatásokat, ezek joghatása ez esetben megegyezik a hatósági eljárásokban kiváltott joghatással.

33. Záró rendelkezések

68. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

69. §10 A közszolgálati továbbképzéshez szükséges pénzügyi forrást a központi költségvetés biztosítja 2023. január 1. napjától. A 2023. január 1-jét követően a területi kormányzati igazgatási szerv által az Egyetem részére megfizetett továbbképzési hozzájárulás összegét az Egyetem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által folytatott közszolgálati továbbképzés finanszírozásával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet hatálybalépésétől11 számított 30 napon belül köteles a területi kormányzati igazgatási szerv részére visszafizetni.

70. §12 E rendeletnek a kormányzati igazgatási szervek foglalkoztatottainak képzését érintő jogszabályok módosításáról szóló 29/2024. (II. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 26/A. §-át azokra a képzésekre, továbbképzésekre is alkalmazni kell, amelyek szervezése a Módr. hatálybalépését13 megelőzően megkezdődött.

1. melléklet az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A járási hivatalok székhelyei és illetékességi területük

1. Baranya vármegye

1.1. Bólyi Járási Hivatal

1.1.1. Székhely: Bóly

1.1.2. Babarc

1.1.3. Belvárdgyula

1.1.4. Borjád

1.1.5. Bóly

1.1.6. Hásságy

1.1.7. Kisbudmér

1.1.8. Liptód

1.1.9. Máriakéménd

1.1.10. Monyoród

1.1.11. Nagybudmér

1.1.12. Olasz

1.1.13. Pócsa

1.1.14. Szajk

1.1.15. Szederkény

1.1.16. Töttös

1.1.17. Versend

1.2. Komlói Járási Hivatal

1.2.1. Székhely: Komló

1.2.2. Bikal

1.2.3. Bodolyabér

1.2.4. Egyházaskozár

1.2.5. Hegyhátmaróc

1.2.6. Kárász

1.2.7. Komló

1.2.8. Köblény

1.2.9. Liget

1.2.10. Magyaregregy

1.2.11. Magyarhertelend

1.2.12. Magyarszék

1.2.13. Mánfa

1.2.14. Máza

1.2.15. Mecsekpölöske

1.2.16. Oroszló

1.2.17. Szalatnak

1.2.18. Szárász

1.2.19. Szászvár

1.2.20. Tófű

1.2.21. Vékény

1.3. Mohácsi Járási Hivatal

1.3.1. Székhely: Mohács

1.3.2. Bár

1.3.3. Bezedek

1.3.4. Dunaszekcső

1.3.5. Erdősmárok

1.3.6. Feked

1.3.7. Görcsönydoboka

1.3.8. Himesháza

1.3.9. Homorúd

1.3.10. Ivándárda

1.3.11. Kisnyárád

1.3.12. Kölked

1.3.13. Lánycsók

1.3.14. Lippó

1.3.15. Majs

1.3.16. Maráza

1.3.17. Mohács

1.3.18. Nagynyárád

1.3.19. Palotabozsok

1.3.20. Sárok

1.3.21. Sátorhely

1.3.22. Somberek

1.3.23. Szebény

1.3.24. Székelyszabar

1.3.25. Szűr

1.3.26. Udvar

1.3.27. Véménd

1.4. Pécsi Járási Hivatal

1.4.1. Székhely: Pécs

1.4.2. Abaliget

1.4.3. Aranyosgadány

1.4.4. Áta

1.4.5. Bakonya

1.4.6. Berkesd

1.4.7. Birján

1.4.8. Bogád

1.4.9. Bosta

1.4.10. Cserkút

1.4.11. Egerág

1.4.12. Ellend

1.4.13. Görcsöny

1.4.14. Gyód

1.4.15. Hosszúhetény

1.4.16. Husztót

1.4.17. Keszü

1.4.18. Kisherend

1.4.19. Kovácsszénája

1.4.20. Kozármisleny

1.4.21. Kökény

1.4.22. Kővágószőlős

1.4.23. Kővágótöttös

1.4.24. Lothárd

1.4.25. Magyarsarlós

1.4.26. Nagykozár

1.4.27. Orfű

1.4.28. Ócsárd

1.4.29. Pellérd

1.4.30. Pereked

1.4.31. Pécs

1.4.32. Pécsudvard

1.4.33. Pogány

1.4.34. Regenye

1.4.35. Romonya

1.4.36. Szalánta

1.4.37. Szemely

1.4.38. Szilágy

1.4.39. Szilvás

1.4.40. Szőke

1.4.41. Szőkéd

1.5. Pécsváradi Járási Hivatal

1.5.1. Székhely: Pécsvárad

1.5.2. Apátvarasd

1.5.3. Erdősmecske

1.5.4. Erzsébet

1.5.5. Fazekasboda

1.5.6. Geresdlak

1.5.7. Hidas

1.5.8. Kátoly

1.5.9. Kékesd

1.5.10. Lovászhetény

1.5.11. Martonfa

1.5.12. Mecseknádasd

1.5.13. Nagypall

1.5.14. Óbánya

1.5.15. Ófalu

1.5.16. Pécsvárad

1.5.17. Szellő

1.5.18. Zengővárkony

1.6. Hegyháti Járási Hivatal

1.6.1. Székhely: Sásd

1.6.2. Alsómocsolád

1.6.3. Ág

1.6.4. Bakóca

1.6.5. Baranyajenő

1.6.6. Baranyaszentgyörgy

1.6.7. Felsőegerszeg

1.6.8. Gerényes

1.6.9. Gödre

1.6.10. Kisbeszterce

1.6.11. Kishajmás

1.6.12. Kisvaszar

1.6.13. Mágocs

1.6.14. Mekényes

1.6.15. Meződ

1.6.16. Mindszentgodisa

1.6.17. Nagyhajmás

1.6.18. Palé

1.6.19. Sásd

1.6.20. Szágy

1.6.21. Tarrós

1.6.22. Tékes

1.6.23. Tormás

1.6.24. Varga

1.6.25. Vásárosdombó

1.6.26. Vázsnok

1.7. Sellyei Járási Hivatal

1.7.1. Székhely: Sellye

1.7.2. Adorjás

1.7.3. Baksa

1.7.4. Baranyahídvég

1.7.5. Besence

1.7.6. Bogádmindszent

1.7.7. Bogdása

1.7.8. Csányoszró

1.7.9. Drávafok

1.7.10. Drávaiványi

1.7.11. Drávakeresztúr

1.7.12. Drávasztára

1.7.13. Felsőszentmárton

1.7.14. Gilvánfa

1.7.15. Hegyszentmárton

1.7.16. Hirics

1.7.17. Kákics

1.7.18. Kemse

1.7.19. Kisasszonyfa

1.7.20. Kisszentmárton

1.7.21. Kórós

1.7.22. Lúzsok

1.7.23. Magyarmecske

1.7.24. Magyartelek

1.7.25. Markóc

1.7.26. Marócsa

1.7.27. Nagycsány

1.7.28. Okorág

1.7.29. Ózdfalu

1.7.30. Páprád

1.7.31. Piskó

1.7.32. Sámod

1.7.33. Sellye

1.7.34. Sósvertike

1.7.35. Tengeri

1.7.36. Téseny

1.7.37. Vajszló

1.7.38. Vejti

1.7.39. Zaláta

1.8. Siklósi Járási Hivatal

1.8.1. Székhely: Siklós

1.8.2. Alsószentmárton

1.8.3. Babarcszőlős

1.8.4. Beremend

1.8.5. Bisse

1.8.6. Cún

1.8.7. Csarnóta

1.8.8. Diósviszló

1.8.9. Drávacsehi

1.8.10. Drávacsepely

1.8.11. Drávapalkonya

1.8.12. Drávapiski

1.8.13. Drávaszabolcs

1.8.14. Drávaszerdahely

1.8.15. Egyházasharaszti

1.8.16. Garé

1.8.17. Gordisa

1.8.18. Harkány

1.8.19. Illocska

1.8.20. Ipacsfa

1.8.21. Ivánbattyán

1.8.22. Kásád

1.8.23. Kémes

1.8.24. Kisdér

1.8.25. Kisharsány

1.8.26. Kisjakabfalva

1.8.27. Kiskassa

1.8.28. Kislippó

1.8.29. Kistapolca

1.8.30. Kistótfalu

1.8.31. Kovácshida

1.8.32. Lapáncsa

1.8.33. Magyarbóly

1.8.34. Márfa

1.8.35. Márok

1.8.36. Matty

1.8.37. Nagyharsány

1.8.38. Nagytótfalu

1.8.39. Old

1.8.40. Palkonya

1.8.41. Peterd

1.8.42. Pécsdevecser

1.8.43. Rádfalva

1.8.44. Siklós

1.8.45. Siklósbodony

1.8.46. Siklósnagyfalu

1.8.47. Szaporca

1.8.48. Szava

1.8.49. Tésenfa

1.8.50. Túrony

1.8.51. Újpetre

1.8.52. Villány

1.8.53. Villánykövesd

1.8.54. Vokány

1.9. Szentlőrinci Járási Hivatal

1.9.1. Székhely: Szentlőrinc

1.9.2. Bicsérd

1.9.3. Boda

1.9.4. Bükkösd

1.9.5. Cserdi

1.9.6. Csonkamindszent

1.9.7. Dinnyeberki

1.9.8. Gerde

1.9.9. Gyöngyfa

1.9.10. Helesfa

1.9.11. Hetvehely

1.9.12. Kacsóta

1.9.13. Királyegyháza

1.9.14. Okorvölgy

1.9.15. Pécsbagota

1.9.16. Sumony

1.9.17. Szabadszentkirály

1.9.18. Szentdénes

1.9.19. Szentkatalin

1.9.20. Szentlőrinc

1.9.21. Velény

1.9.22. Zók

1.10. Szigetvári Járási Hivatal

1.10.1. Székhely: Szigetvár

1.10.2. Almamellék

1.10.3. Almáskeresztúr

1.10.4. Basal

1.10.5. Bánfa

1.10.6. Boldogasszonyfa

1.10.7. Botykapeterd

1.10.8. Bürüs

1.10.9. Csebény

1.10.10. Csertő

1.10.11. Dencsháza

1.10.12. Endrőc

1.10.13. Gyöngyösmellék

1.10.14. Hobol

1.10.15. Horváthertelend

1.10.16. Ibafa

1.10.17. Katádfa

1.10.18. Kétújfalu

1.10.19. Kisdobsza

1.10.20. Kistamási

1.10.21. Magyarlukafa

1.10.22. Merenye

1.10.23. Molvány

1.10.24. Mozsgó

1.10.25. Nagydobsza

1.10.26. Nagypeterd

1.10.27. Nemeske

1.10.28. Nagyváty

1.10.29. Nyugotszenterzsébet

1.10.30. Patapoklosi

1.10.31. Pettend

1.10.32. Rózsafa

1.10.33. Somogyapáti

1.10.34. Somogyhárságy

1.10.35. Somogyhatvan

1.10.36. Somogyviszló

1.10.37. Szentegát

1.10.38. Szentlászló

1.10.39. Szigetvár

1.10.40. Szörény

1.10.41. Szulimán

1.10.42. Teklafalu

1.10.43. Tótszentgyörgy

1.10.44. Várad

1.10.45. Vásárosbéc

1.10.46. Zádor

2. Bács-Kiskun vármegye

2.1. Bajai Járási Hivatal

2.1.1. Székhely: Baja

2.1.2. Baja

2.1.3. Bácsszentgyörgy

2.1.4. Bátmonostor

2.1.5. Csátalja

2.1.6. Csávoly

2.1.7. Dávod

2.1.8. Dunafalva

2.1.9. Érsekcsanád

2.1.10. Érsekhalma

2.1.11. Felsőszentiván

2.1.12. Gara

2.1.13. Hercegszántó

2.1.14. Nagybaracska

2.1.15. Nemesnádudvar

2.1.16. Sükösd

2.1.17. Szeremle

2.1.18. Vaskút

2.2. Bácsalmási Járási Hivatal

2.2.1. Székhely: Bácsalmás

2.2.2. Bácsalmás

2.2.3. Bácsbokod

2.2.4. Bácsborsód

2.2.5. Bácsszőlős

2.2.6. Csikéria

2.2.7. Katymár

2.2.8. Kunbaja

2.2.9. Madaras

2.2.10. Mátételke

2.2.11. Tataháza

2.3. Jánoshalmai Járási Hivatal

2.3.1. Székhely: Jánoshalma

2.3.2. Borota

2.3.3. Jánoshalma

2.3.4. Kéleshalom

2.3.5. Mélykút

2.3.6. Rém

2.4. Kalocsai Járási Hivatal

2.4.1. Székhely: Kalocsa

2.4.2. Bátya

2.4.3. Drágszél

2.4.4. Dunapataj

2.4.5. Dunaszentbenedek

2.4.6. Dunatetétlen

2.4.7. Dusnok

2.4.8. Fajsz

2.4.9. Foktő

2.4.10. Géderlak

2.4.11. Hajós

2.4.12. Harta

2.4.13. Homokmégy

2.4.14. Kalocsa

2.4.15. Miske

2.4.16. Ordas

2.4.17. Öregcsertő

2.4.18. Solt

2.4.19. Szakmár

2.4.20. Újsolt

2.4.21. Újtelek

2.4.22. Uszód

2.5. Kecskeméti Járási Hivatal

2.5.1. Székhely: Kecskemét

2.5.2. Ágasegyháza

2.5.3. Ballószög

2.5.4. Felsőlajos

2.5.5. Fülöpháza

2.5.6. Fülöpjakab

2.5.7. Helvécia

2.5.8. Jakabszállás

2.5.9. Kecskemét

2.5.10. Kerekegyháza

2.5.11. Kunbaracs

2.5.12. Kunszállás

2.5.13. Ladánybene

2.5.14. Lajosmizse

2.5.15. Nyárlőrinc

2.5.16. Orgovány

2.5.17. Városföld

2.6. Kiskőrösi Járási Hivatal

2.6.1. Székhely: Kiskőrös

2.6.2. Akasztó

2.6.3. Bócsa

2.6.4. Császártöltés

2.6.5. Csengőd

2.6.6. Fülöpszállás

2.6.7. Imrehegy

2.6.8. Izsák

2.6.9. Kaskantyú

2.6.10. Kecel

2.6.11. Kiskőrös

2.6.12. Páhi

2.6.13. Soltszentimre

2.6.14. Soltvadkert

2.6.15. Tabdi

2.6.16. Tázlár

2.7. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal

2.7.1. Székhely: Kiskunfélegyháza

2.7.2. Bugac

2.7.3. Bugacpusztaháza

2.7.4. Gátér

2.7.5. Kiskunfélegyháza

2.7.6. Pálmonostora

2.7.7. Petőfiszállás

2.8. Kiskunhalasi Járási Hivatal

2.8.1. Székhely: Kiskunhalas

2.8.2. Balotaszállás

2.8.3. Harkakötöny

2.8.4. Kelebia

2.8.5. Kiskunhalas

2.8.6. Kisszállás

2.8.7. Kunfehértó

2.8.8. Pirtó

2.8.9. Tompa

2.8.10. Zsana

2.9. Kiskunmajsai Járási Hivatal

2.9.1. Székhely: Kiskunmajsa

2.9.2. Csólyospálos

2.9.3. Jászszentlászló

2.9.4. Kiskunmajsa

2.9.5. Kömpöc

2.9.6. Móricgát

2.9.7. Szank

2.10. Kunszentmiklósi Járási Hivatal

2.10.1. Székhely: Kunszentmiklós

2.10.2. Apostag

2.10.3. Dunaegyháza

2.10.4. Dunavecse

2.10.5. Kunadacs

2.10.6. Kunpeszér

2.10.7. Kunszentmiklós

2.10.8. Szabadszállás

2.10.9. Szalkszentmárton

2.10.10. Tass

2.11. Tiszakécskei Járási Hivatal

2.11.1. Székhely: Tiszakécske

2.11.2. Lakitelek

2.11.3. Szentkirály

2.11.4. Tiszaalpár

2.11.5. Tiszakécske

2.11.6. Tiszaug

3. Békés vármegye

3.1. Békési Járási Hivatal

3.1.1. Székhely: Békés

3.1.2. Békés

3.1.3. Bélmegyer

3.1.4. Kamut

3.1.5. Köröstarcsa

3.1.6. Mezőberény

3.1.7. Murony

3.1.8. Tarhos

3.2. Békéscsabai Járási Hivatal

3.2.1. Székhely: Békéscsaba

3.2.2. Békéscsaba

3.2.3. Csabaszabadi

3.2.4. Csorvás

3.2.5. Doboz

3.2.6. Gerendás

3.2.7. Kétsoprony

3.2.8. Szabadkígyós

3.2.9. Telekgerendás

3.2.10. Újkígyós

3.3. Gyomaendrődi Járási Hivatal

3.3.1. Székhely: Gyomaendrőd

3.3.2. Csárdaszállás

3.3.3. Dévaványa

3.3.4. Ecsegfalva

3.3.5. Gyomaendrőd

3.3.6. Hunya

3.4. Gyulai Járási Hivatal

3.4.1. Székhely: Gyula

3.4.2. Elek

3.4.3. Gyula

3.4.4. Kétegyháza

3.4.5. Lőkösháza

3.5. Mezőkovácsházai Járási Hivatal

3.5.1. Székhely: Mezőkovácsháza

3.5.2. Almáskamarás

3.5.3. Battonya

3.5.4. Dombegyház

3.5.5. Dombiratos

3.5.6. Kaszaper

3.5.7. Kevermes

3.5.8. Kisdombegyház

3.5.9. Kunágota

3.5.10. Magyarbánhegyes

3.5.11. Magyardombegyház

3.5.12. Medgyesbodzás

3.5.13. Medgyesegyháza

3.5.14. Mezőhegyes

3.5.15. Mezőkovácsháza

3.5.16. Nagybánhegyes

3.5.17. Nagykamarás

3.5.18. Pusztaottlaka

3.5.19. Végegyháza

3.6. Orosházi Járási Hivatal

3.6.1. Székhely: Orosháza

3.6.2. Békéssámson

3.6.3. Csanádapáca

3.6.4. Gádoros

3.6.5. Kardoskút

3.6.6. Nagyszénás

3.6.7. Orosháza

3.6.8. Pusztaföldvár

3.6.9. Tótkomlós

3.7. Sarkadi Járási Hivatal

3.7.1. Székhely: Sarkad

3.7.2. Biharugra

3.7.3. Geszt

3.7.4. Körösnagyharsány

3.7.5. Kötegyán

3.7.6. Méhkerék

3.7.7. Mezőgyán

3.7.8. Okány

3.7.9. Sarkad

3.7.10. Sarkadkeresztúr

3.7.11. Újszalonta

3.7.12. Zsadány

3.8. Szarvasi Járási Hivatal

3.8.1. Székhely: Szarvas

3.8.2. Békésszentandrás

3.8.3. Csabacsűd

3.8.4. Kardos

3.8.5. Kondoros

3.8.6. Örménykút

3.8.7. Szarvas

3.9. Szeghalmi Járási Hivatal

3.9.1. Székhely: Szeghalom

3.9.2. Bucsa

3.9.3. Füzesgyarmat

3.9.4. Kertészsziget

3.9.5. Körösladány

3.9.6. Körösújfalu

3.9.7. Szeghalom

3.9.8. Vésztő

4. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

4.1. Cigándi Járási Hivatal

4.1.1. Székhely: Cigánd

4.1.2. Bodroghalom

4.1.3. Cigánd

4.1.4. Dámóc

4.1.5. Karcsa

4.1.6. Karos

4.1.7. Kisrozvágy

4.1.8. Lácacséke

4.1.9. Nagyrozvágy

4.1.10. Pácin

4.1.11. Révleányvár

4.1.12. Ricse

4.1.13. Semjén

4.1.14. Tiszacsermely

4.1.15. Tiszakarád

4.1.16. Zemplénagárd

4.2. Edelényi Járási Hivatal

4.2.1. Székhely: Edelény

4.2.2. Abod

4.2.3. Balajt

4.2.4. Becskeháza

4.2.5. Boldva

4.2.6. Borsodszirák

4.2.7. Bódvalenke

4.2.8. Bódvarákó

4.2.9. Bódvaszilas

4.2.10. Damak

4.2.11. Debréte

4.2.12. Edelény

4.2.13. Égerszög

4.2.14. Galvács

4.2.15. Hangács

4.2.16. Hegymeg

4.2.17. Hidvégardó

4.2.18. Irota

4.2.19. Komjáti

4.2.20. Lak

4.2.21. Ládbesenyő

4.2.22. Martonyi

4.2.23. Meszes

4.2.24. Nyomár

4.2.25. Perkupa

4.2.26. Rakaca

4.2.27. Rakacaszend

4.2.28. Szakácsi

4.2.29. Szalonna

4.2.30. Szendrő

4.2.31. Szendrőlád

4.2.32. Szin

4.2.33. Szinpetri

4.2.34. Szögliget

4.2.35. Szőlősardó

4.2.36. Szuhogy

4.2.37. Teresztenye

4.2.38. Tomor

4.2.39. Tornabarakony

4.2.40. Tornakápolna

4.2.41. Tornanádaska

4.2.42. Tornaszentandrás

4.2.43. Tornaszentjakab

4.2.44. Varbóc

4.2.45. Viszló

4.2.46. Ziliz

4.3. Encsi Járási Hivatal

4.3.1. Székhely: Encs

4.3.2. Alsógagy

4.3.3. Baktakék

4.3.4. Beret

4.3.5. Büttös

4.3.6. Csenyéte

4.3.7. Csobád

4.3.8. Detek

4.3.9. Encs

4.3.10. Fancsal

4.3.11. Fáj

4.3.12. Felsőgagy

4.3.13. Forró

4.3.14. Fulókércs

4.3.15. Gagyapáti

4.3.16. Garadna

4.3.17. Hernádpetri

4.3.18. Hernádszentandrás

4.3.19. Hernádvécse

4.3.20. Ináncs

4.3.21. Kány

4.3.22. Keresztéte

4.3.23. Krasznokvajda

4.3.24. Litka

4.3.25. Méra

4.3.26. Novajidrány

4.3.27. Perecse

4.3.28. Pusztaradvány

4.3.29. Szalaszend

4.3.30. Szemere

4.4. Gönci Járási Hivatal

4.4.1. Székhely: Gönc

4.4.2. Abaújalpár

4.4.3. Abaújkér

4.4.4. Abaújszántó

4.4.5. Abaújvár

4.4.6. Arka

4.4.7. Baskó

4.4.8. Boldogkőújfalu

4.4.9. Boldogkőváralja

4.4.10. Felsődobsza

4.4.11. Fony

4.4.12. Gibárt

4.4.13. Gönc

4.4.14. Göncruszka

4.4.15. Hejce

4.4.16. Hernádbűd

4.4.17. Hernádcéce

4.4.18. Hernádszurdok

4.4.19. Hidasnémeti

4.4.20. Kéked

4.4.21. Korlát

4.4.22. Mogyoróska

4.4.23. Pányok

4.4.24. Pere

4.4.25. Regéc

4.4.26. Sima

4.4.27. Telkibánya

4.4.28. Tornyosnémeti

4.4.29. Vilmány

4.4.30. Vizsoly

4.4.31. Zsujta

4.5. Kazincbarcikai Járási Hivatal

4.5.1. Székhely: Kazincbarcika

4.5.2. Alacska

4.5.3. Alsótelekes

4.5.4. Bánhorváti

4.5.5. Berente

4.5.6. Dédestapolcsány

4.5.7. Felsőtelekes

4.5.8. Izsófalva

4.5.9. Kazincbarcika

4.5.10. Kurityán

4.5.11. Mályinka

4.5.12. Múcsony

4.5.13. Nagybarca

4.5.14. Ormosbánya

4.5.15. Rudabánya

4.5.16. Rudolftelep

4.5.17. Sajógalgóc

4.5.18. Sajóivánka

4.5.19. Sajókaza

4.5.20. Sajószentpéter

4.5.21. Szuhakálló

4.5.22. Tardona

4.5.23. Vadna

4.6. Mezőcsáti Járási Hivatal

4.6.1. Székhely: Mezőcsát

4.6.2. Ároktő

4.6.3. Gelej

4.6.4. Hejőpapi

4.6.5. Igrici

4.6.6. Mezőcsát

4.6.7. Tiszadorogma

4.6.8. Tiszakeszi

4.6.9. Tiszatarján

4.7. Mezőkövesdi Járási Hivatal

4.7.1. Székhely: Mezőkövesd

4.7.2. Bogács

4.7.3. Borsodgeszt

4.7.4. Borsodivánka

4.7.5. Bükkábrány

4.7.6. Bükkzsérc

4.7.7. Cserépfalu

4.7.8. Cserépváralja

4.7.9. Csincse

4.7.10. Egerlövő

4.7.11. Kács

4.7.12. Mezőkeresztes

4.7.13. Mezőkövesd

4.7.14. Mezőnagymihály

4.7.15. Mezőnyárád

4.7.16. Négyes

4.7.17. Sály

4.7.18. Szentistván

4.7.19. Szomolya

4.7.20. Tard

4.7.21. Tibolddaróc

4.7.22. Tiszabábolna

4.7.23. Tiszavalk

4.7.24. Vatta

4.8. Miskolci Járási Hivatal

4.8.1. Székhely: Miskolc

4.8.2. Alsózsolca

4.8.3. Arnót

4.8.4. Berzék

4.8.5. Bőcs

4.8.6. Bükkaranyos

4.8.7. Bükkszentkereszt

4.8.8. Emőd

4.8.9. Felsőzsolca

4.8.10. Gesztely

4.8.11. Harsány

4.8.12. Hernádkak

4.8.13. Hernádnémeti

4.8.14. Kisgyőr

4.8.15. Kistokaj

4.8.16. Kondó

4.8.17. Köröm

4.8.18. Mályi

4.8.19. Miskolc

4.8.20. Nyékládháza

4.8.21. Onga

4.8.22. Ónod

4.8.23. Parasznya

4.8.24. Radostyán

4.8.25. Répáshuta

4.8.26. Sajóbábony

4.8.27. Sajóecseg

4.8.28. Sajóhídvég

4.8.29. Sajókápolna

4.8.30. Sajókeresztúr

4.8.31. Sajólád

4.8.32. Sajólászlófalva

4.8.33. Sajópálfala

4.8.34. Sajópetri

4.8.35. Sajósenye

4.8.36. Sajóvámos

4.8.37. Sóstófalva

4.8.38. Szirmabesenyő

4.8.39. Újcsanálos

4.8.40. Varbó

4.9. Ózdi Járási Hivatal

4.9.1. Székhely: Ózd

4.9.2. Arló

4.9.3. Borsodbóta

4.9.4. Borsodnádasd

4.9.5. Borsodszentgyörgy

4.9.6. Bükkmogyorósd

4.9.7. Csernely

4.9.8. Csokvaomány

4.9.9. Domaháza

4.9.10. Farkaslyuk

4.9.11. Hangony

4.9.12. Járdánháza

4.9.13. Kissikátor

4.9.14. Lénárddaróc

4.9.15. Nekézseny

4.9.16. Ózd

4.9.17. Sáta

4.9.18. Uppony

4.10. Putnoki Járási Hivatal

4.10.1. Székhely: Putnok

4.10.2. Aggtelek

4.10.3. Alsószuha

4.10.4. Bánréve

4.10.5. Dövény

4.10.6. Dubicsány

4.10.7. Felsőkelecsény

4.10.8. Felsőnyárád

4.10.9. Gömörszőlős

4.10.10. Hét

4.10.11. Imola

4.10.12. Jákfalva

4.10.13. Jósvafő

4.10.14. Kánó

4.10.15. Kelemér

4.10.16. Királd

4.10.17. Putnok

4.10.18. Ragály

4.10.19. Sajómercse

4.10.20. Sajónémeti

4.10.21. Sajópüspöki

4.10.22. Sajóvelezd

4.10.23. Serényfalva

4.10.24. Szuhafő

4.10.25. Trizs

4.10.26. Zádorfalva

4.10.27. Zubogy

4.11. Sárospataki Járási Hivatal

4.11.1. Székhely: Sárospatak

4.11.2. Bodrogolaszi

4.11.3. Erdőhorváti

4.11.4. Györgytarló

4.11.5. Háromhuta

4.11.6. Hercegkút

4.11.7. Kenézlő

4.11.8. Komlóska

4.11.9. Makkoshotyka

4.11.10. Olaszliszka

4.11.11. Sárazsadány

4.11.12. Sárospatak

4.11.13. Tolcsva

4.11.14. Vajdácska

4.11.15. Vámosújfalu

4.11.16. Viss

4.11.17. Zalkod

4.12. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal

4.12.1. Székhely: Sátoraljaújhely

4.12.2. Alsóberecki

4.12.3. Alsóregmec

4.12.4. Bózsva

4.12.5. Felsőberecki

4.12.6. Felsőregmec

4.12.7. Filkeháza

4.12.8. Füzér

4.12.9. Füzérkajata

4.12.10. Füzérkomlós

4.12.11. Füzérradvány

4.12.12. Hollóháza

4.12.13. Kishuta

4.12.14. Kovácsvágás

4.12.15. Mikóháza

4.12.16. Nagyhuta

4.12.17. Nyíri

4.12.18. Pálháza

4.12.19. Pusztafalu

4.12.20. Sátoraljaújhely

4.12.21. Vágáshuta

4.12.22. Vilyvitány

4.13. Szerencsi Járási Hivatal

4.13.1. Székhely: Szerencs

4.13.2. Alsódobsza

4.13.3. Bekecs

4.13.4. Golop

4.13.5. Legyesbénye

4.13.6. Mád

4.13.7. Megyaszó

4.13.8. Mezőzombor

4.13.9. Monok

4.13.10. Prügy

4.13.11. Rátka

4.13.12. Szerencs

4.13.13. Taktaharkány

4.13.14. Taktakenéz

4.13.15. Taktaszada

4.13.16. Tállya

4.13.17. Tiszalúc

4.14. Szikszói Járási Hivatal

4.14.1. Székhely: Szikszó

4.14.2. Abaújlak

4.14.3. Abaújszolnok

4.14.4. Alsóvadász

4.14.5. Aszaló

4.14.6. Felsővadász

4.14.7. Gadna

4.14.8. Gagybátor

4.14.9. Gagyvendégi

4.14.10. Halmaj

4.14.11. Hernádkércs

4.14.12. Homrogd

4.14.13. Kázsmárk

4.14.14. Kiskinizs

4.14.15. Kupa

4.14.16. Léh

4.14.17. Monaj

4.14.18. Nagykinizs

4.14.19. Nyésta

4.14.20. Pamlény

4.14.21. Rásonysápberencs

4.14.22. Selyeb

4.14.23. Szászfa

4.14.24. Szentistvánbaksa

4.14.25. Szikszó

4.15. Tiszaújvárosi Járási Hivatal

4.15.1. Székhely: Tiszaújváros

4.15.2. Girincs

4.15.3. Hejőbába

4.15.4. Hejőkeresztúr

4.15.5. Hejőkürt

4.15.6. Hejőszalonta

4.15.7. Kesznyéten

4.15.8. Kiscsécs

4.15.9. Muhi

4.15.10. Nagycsécs

4.15.11. Nemesbikk

4.15.12. Oszlár

4.15.13. Sajóörös

4.15.14. Sajószöged

4.15.15. Szakáld

4.15.16. Tiszapalkonya

4.15.17. Tiszaújváros

4.16. Tokaji Járási Hivatal

4.16.1. Székhely: Tokaj

4.16.2. Bodrogkeresztúr

4.16.3. Bodrogkisfalud

4.16.4. Csobaj

4.16.5. Erdőbénye

4.16.6. Szegi

4.16.7. Szegilong

4.16.8. Taktabáj

4.16.9. Tarcal

4.16.10. Tiszaladány

4.16.11. Tiszatardos

4.16.12. Tokaj

5. Csongrád-Csanád vármegye

5.1. Csongrádi Járási Hivatal

5.1.1. Székhely: Csongrád

5.1.2. Csanytelek

5.1.3. Csongrád

5.1.4. Felgyő

5.1.5. Tömörkény

5.2. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

5.2.1. Székhely: Hódmezővásárhely

5.2.2. Hódmezővásárhely

5.2.3. Mártély

5.2.4. Mindszent

5.2.5. Székkutas

5.3. Kisteleki Járási Hivatal

5.3.1. Székhely: Kistelek

5.3.2. Baks

5.3.3. Balástya

5.3.4. Csengele

5.3.5. Kistelek

5.3.6. Ópusztaszer

5.3.7. Pusztaszer

5.4. Makói Járási Hivatal

5.4.1. Székhely: Makó

5.4.2. Ambrózfalva

5.4.3. Apátfalva

5.4.4. Csanádalberti

5.4.5. Csanádpalota

5.4.6. Földeák

5.4.7. Királyhegyes

5.4.8. Kiszombor

5.4.9. Kövegy

5.4.10. Magyarcsanád

5.4.11. Makó

5.4.12. Maroslele

5.4.13. Nagyér

5.4.14. Nagylak

5.4.15. Óföldeák

5.4.16. Pitvaros

5.5. Mórahalmi Járási Hivatal

5.5.1. Székhely: Mórahalom

5.5.2. Ásotthalom

5.5.3. Bordány

5.5.4. Forráskút

5.5.5. Mórahalom

5.5.6. Öttömös

5.5.7. Pusztamérges

5.5.8. Ruzsa

5.5.9. Üllés

5.5.10. Zákányszék

5.5.11. Zsombó

5.6. Szegedi Járási Hivatal

5.6.1. Székhely: Szeged

5.6.2. Algyő

5.6.3. Deszk

5.6.4. Domaszék

5.6.5. Dóc

5.6.6. Ferencszállás

5.6.7. Klárafalva

5.6.8. Kübekháza

5.6.9. Röszke

5.6.10. Sándorfalva

5.6.11. Szatymaz

5.6.12. Szeged

5.6.13. Tiszasziget

5.6.14. Újszentiván

5.7. Szentesi Járási Hivatal

5.7.1. Székhely: Szentes

5.7.2. Árpádhalom

5.7.3. Derekegyház

5.7.4. Eperjes

5.7.5. Fábiánsebestyén

5.7.6. Nagymágocs

5.7.7. Nagytőke

5.7.8. Szegvár

5.7.9. Szentes

6. Fejér vármegye

6.1. Bicskei Járási Hivatal

6.1.1. Székhely: Bicske

6.1.2. Alcsútdoboz

6.1.3. Bicske

6.1.4. Bodmér

6.1.5. Csabdi

6.1.6. Csákvár

6.1.7. Etyek

6.1.8. Felcsút

6.1.9. Gánt

6.1.10. Mány

6.1.11. Óbarok

6.1.12. Szár

6.1.13. Tabajd

6.1.14. Újbarok

6.1.15. Vértesacsa

6.1.16. Vértesboglár

6.2. Dunaújvárosi Járási Hivatal

6.2.1. Székhely: Dunaújváros

6.2.2. Adony

6.2.3. Baracs

6.2.4. Beloiannisz

6.2.5. Besnyő

6.2.6. Daruszentmiklós

6.2.7. Dunaújváros

6.2.8. Előszállás

6.2.9. Iváncsa

6.2.10. Kisapostag

6.2.11. Kulcs

6.2.12. Mezőfalva

6.2.13. Nagykarácsony

6.2.14. Nagyvenyim

6.2.15. Perkáta

6.2.16. Pusztaszabolcs

6.2.17. Rácalmás

6.3. Enyingi Járási Hivatal

6.3.1. Székhely: Enying

6.3.2. Dég

6.3.3. Enying

6.3.4. Kisláng

6.3.5. Lajoskomárom

6.3.6. Lepsény

6.3.7. Mátyásdomb

6.3.8. Mezőkomárom

6.3.9. Mezőszentgyörgy

6.3.10. Szabadhídvég

6.4. Gárdonyi Járási Hivatal

6.4.1. Székhely: Gárdony

6.4.2. Gárdony

6.4.3. Kápolnásnyék

6.4.4. Nadap

6.4.5. Pákozd

6.4.6. Pázmánd

6.4.7. Sukoró

6.4.8. Szabadegyháza

6.4.9. Velence

6.4.10. Vereb

6.4.11. Zichyújfalu

6.5. Martonvásári Járási Hivatal

6.5.1. Székhely: Martonvásár

6.5.2. Baracska

6.5.3. Ercsi

6.5.4. Gyúró

6.5.5. Kajászó

6.5.6. Martonvásár

6.5.7. Ráckeresztúr

6.5.8. Tordas

6.5.9. Vál

6.6. Móri Járási Hivatal

6.6.1. Székhely: Mór

6.6.2. Bakonycsernye

6.6.3. Balinka

6.6.4. Bodajk

6.6.5. Csákberény

6.6.6. Csókakő

6.6.7. Fehérvárcsurgó

6.6.8. Isztimér

6.6.9. Kincsesbánya

6.6.10. Magyaralmás

6.6.11. Mór

6.6.12. Nagyveleg

6.6.13. Pusztavám

6.6.14. Söréd

6.7. Sárbogárdi Járási Hivatal

6.7.1. Székhely: Sárbogárd

6.7.2. Alap

6.7.3. Alsószentiván

6.7.4. Cece

6.7.5. Hantos

6.7.6. Igar

6.7.7. Mezőszilas

6.7.8. Nagylók

6.7.9. Sárbogárd

6.7.10. Sáregres

6.7.11. Sárkeresztúr

6.7.12. Sárszentágota

6.7.13. Vajta

6.8. Székesfehérvári Járási Hivatal

6.8.1. Székhely: Székesfehérvár

6.8.2. Aba

6.8.3. Bakonykúti

6.8.4. Csór

6.8.5. Csősz

6.8.6. Füle

6.8.7. Iszkaszentgyörgy

6.8.8. Jenő

6.8.9. Káloz

6.8.10. Kőszárhegy

6.8.11. Lovasberény

6.8.12. Moha

6.8.13. Nádasdladány

6.8.14. Pátka

6.8.15. Polgárdi

6.8.16. Sárkeresztes

6.8.17. Sárkeszi

6.8.18. Sárosd

6.8.19. Sárszentmihály

6.8.20. Seregélyes

6.8.21. Soponya

6.8.22. Szabadbattyán

6.8.23. Székesfehérvár

6.8.24. Tác

6.8.25. Úrhida

6.8.26. Zámoly

7. Győr-Moson-Sopron vármegye

7.1. Csornai Járási Hivatal

7.1.1. Székhely: Csorna

7.1.2. Acsalag

7.1.3. Barbacs

7.1.4. Bágyogszovát

7.1.5. Bodonhely

7.1.6. Bogyoszló

7.1.7. Bősárkány

7.1.8. Cakóháza

7.1.9. Csorna

7.1.10. Dör

7.1.11. Egyed

7.1.12. Farád

7.1.13. Jobaháza

7.1.14. Kóny

7.1.15. Maglóca

7.1.16. Magyarkeresztúr

7.1.17. Markotabödöge

7.1.18. Páli

7.1.19. Pásztori

7.1.20. Potyond

7.1.21. Rábacsanak

7.1.22. Rábapordány

7.1.23. Rábasebes

7.1.24. Rábaszentandrás

7.1.25. Rábatamási

7.1.26. Rábcakapi

7.1.27. Sobor

7.1.28. Sopronnémeti

7.1.29. Szany

7.1.30. Szil

7.1.31. Szilsárkány

7.1.32. Tárnokréti

7.1.33. Vág

7.1.34. Zsebeháza

7.2. Győri Járási Hivatal

7.2.1. Székhely: Győr

7.2.2. Abda

7.2.3. Bezi

7.2.4. Börcs

7.2.5. Bőny

7.2.6. Dunaszeg

7.2.7. Dunaszentpál

7.2.8. Enese

7.2.9. Fehértó

7.2.10. Gönyű

7.2.11. Győr

7.2.12. Győrladamér

7.2.13. Győrújbarát

7.2.14. Győrság

7.2.15. Győrsövényház

7.2.16. Győrújfalu

7.2.17. Győrzámoly

7.2.18. Ikrény

7.2.19. Kajárpéc

7.2.20. Kisbajcs

7.2.21. Koroncó

7.2.22. Kunsziget

7.2.23. Mezőörs

7.2.24. Mosonszentmiklós

7.2.25. Nagybajcs

7.2.26. Nagyszentjános

7.2.27. Nyúl

7.2.28. Öttevény

7.2.29. Pér

7.2.30. Rábapatona

7.2.31. Rétalap

7.2.32. Sokorópátka

7.2.33. Tényő

7.2.34. Töltéstava

7.2.35. Vámosszabadi

7.2.36. Vének

7.3. Kapuvári Járási Hivatal

7.3.1. Székhely: Kapuvár

7.3.2. Agyagosszergény

7.3.3. Babót

7.3.4. Beled

7.3.5. Cirák

7.3.6. Dénesfa

7.3.7. Edve

7.3.8. Gyóró

7.3.9. Himod

7.3.10. Hövej

7.3.11. Kapuvár

7.3.12. Kisfalud

7.3.13. Mihályi

7.3.14. Osli

7.3.15. Rábakecöl

7.3.16. Répceszemere

7.3.17. Szárföld

7.3.18. Vadosfa

7.3.19. Vásárosfalu

7.3.20. Veszkény

7.3.21. Vitnyéd

7.4. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal

7.4.1. Székhely: Mosonmagyaróvár

7.4.2. Ásványráró

7.4.3. Bezenye

7.4.4. Darnózseli

7.4.5. Dunakiliti

7.4.6. Dunaremete

7.4.7. Dunasziget

7.4.8. Feketeerdő

7.4.9. Halászi

7.4.10. Hegyeshalom

7.4.11. Hédervár

7.4.12. Jánossomorja

7.4.13. Károlyháza

7.4.14. Kimle

7.4.15. Kisbodak

7.4.16. Levél

7.4.17. Lébény

7.4.18. Lipót

7.4.19. Máriakálnok

7.4.20. Mecsér

7.4.21. Mosonmagyaróvár

7.4.22. Mosonszolnok

7.4.23. Mosonudvar

7.4.24. Püski

7.4.25. Rajka

7.4.26. Újrónafő

7.4.27. Várbalog

7.5. Pannonhalmi Járási Hivatal

7.5.1. Székhely: Pannonhalma

7.5.2. Bakonygyirót

7.5.3. Bakonypéterd

7.5.4. Bakonyszentlászló

7.5.5. Écs

7.5.6. Fenyőfő

7.5.7. Győrasszonyfa

7.5.8. Lázi

7.5.9. Nyalka

7.5.10. Pannonhalma

7.5.11. Pázmándfalu

7.5.12. Ravazd

7.5.13. Románd

7.5.14. Sikátor

7.5.15. Tarjánpuszta

7.5.16. Táp

7.5.17. Tápszentmiklós

7.5.18. Veszprémvarsány

7.6. Soproni Járási Hivatal

7.6.1. Székhely: Sopron

7.6.2. Ágfalva

7.6.3. Csapod

7.6.4. Csáfordjánosfa

7.6.5. Csér

7.6.6. Ebergőc

7.6.7. Egyházasfalu

7.6.8. Fertőboz

7.6.9. Fertőd

7.6.10. Fertőendréd

7.6.11. Fertőhomok

7.6.12. Fertőrákos

7.6.13. Fertőszentmiklós

7.6.14. Fertőszéplak

7.6.15. Gyalóka

7.6.16. Harka

7.6.17. Hegykő

7.6.18. Hidegség

7.6.19. Iván

7.6.20. Kópháza

7.6.21. Lövő

7.6.22. Nagycenk

7.6.23. Nagylózs

7.6.24. Nemeskér

7.6.25. Pereszteg

7.6.26. Petőháza

7.6.27. Pinnye

7.6.28. Pusztacsalád

7.6.29. Répcevis

7.6.30. Röjtökmuzsaj

7.6.31. Sarród

7.6.32. Sopron

7.6.33. Sopronhorpács

7.6.34. Sopronkövesd

7.6.35. Szakony

7.6.36. Újkér

7.6.37. Und

7.6.38. Völcsej

7.6.39. Zsira

7.7. Téti Járási Hivatal

7.7.1. Székhely: Tét

7.7.2. Árpás

7.7.3. Csikvánd

7.7.4. Felpéc

7.7.5. Gyarmat

7.7.6. Gyömöre

7.7.7. Győrszemere

7.7.8. Kisbabot

7.7.9. Mérges

7.7.10. Mórichida

7.7.11. Rábacsécsény

7.7.12. Rábaszentmihály

7.7.13. Rábaszentmiklós

7.7.14. Szerecseny

7.7.15. Tét

8. Hajdú-Bihar vármegye

8.1. Balmazújvárosi Járási Hivatal

8.1.1. Székhely: Balmazújváros

8.1.2. Balmazújváros

8.1.3. Egyek

8.1.4. Hortobágy

8.1.5. Tiszacsege

8.1.6. Újszentmargita

8.2. Berettyóújfalui Járási Hivatal

8.2.1. Székhely: Berettyóújfalu

8.2.2. Ártánd

8.2.3. Bakonszeg

8.2.4. Bedő

8.2.5. Berekböszörmény

8.2.6. Berettyóújfalu

8.2.7. Biharkeresztes

8.2.8. Bojt

8.2.9. Csökmő

8.2.10. Darvas

8.2.11. Furta

8.2.12. Gáborján

8.2.13. Hencida

8.2.14. Komádi

8.2.15. Körösszakál

8.2.16. Körösszegapáti

8.2.17. Magyarhomorog

8.2.18. Mezőpeterd

8.2.19. Mezősas

8.2.20. Nagykereki

8.2.21. Szentpéterszeg

8.2.22. Told

8.2.23. Újiráz

8.2.24. Váncsod

8.2.25. Vekerd

8.2.26. Zsáka

8.3. Debreceni Járási Hivatal

8.3.1. Székhely: Debrecen

8.3.2. Debrecen

8.3.3. Hajdúsámson

8.4. Derecskei Járási Hivatal

8.4.1. Székhely: Derecske

8.4.2. Derecske

8.4.3. Esztár

8.4.4. Hajdúbagos

8.4.5. Hosszúpályi

8.4.6. Kismarja

8.4.7. Kokad

8.4.8. Konyár

8.4.9. Létavértes

8.4.10. Mikepércs

8.4.11. Monostorpályi

8.4.12. Pocsaj

8.4.13. Sáránd

8.4.14. Tépe

8.5. Hajdúböszörményi Járási Hivatal

8.5.1. Székhely: Hajdúböszörmény

8.5.2. Hajdúböszörmény

8.5.3. Hajdúdorog

8.6. Hajdúhadházi Járási Hivatal

8.6.1. Székhely: Hajdúhadház

8.6.2. Bocskaikert

8.6.3. Hajdúhadház

8.6.4. Téglás

8.7. Hajdúnánási Járási Hivatal

8.7.1. Székhely: Hajdúnánás

8.7.2. Folyás

8.7.3. Görbeháza

8.7.4. Hajdúnánás

8.7.5. Polgár

8.7.6. Tiszagyulaháza

8.7.7. Újtikos

8.8. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal

8.8.1. Székhely: Hajdúszoboszló

8.8.2. Ebes

8.8.3. Hajdúszoboszló

8.8.4. Hajdúszovát

8.8.5. Nagyhegyes

8.8.6. Nádudvar

8.9. Nyíradonyi Járási Hivatal

8.9.1. Székhely: Nyíradony

8.9.2. Álmosd

8.9.3. Bagamér

8.9.4. Fülöp

8.9.5. Nyíracsád

8.9.6. Nyíradony

8.9.7. Nyírábrány

8.9.8. Nyírmártonfalva

8.9.9. Újléta

8.9.10. Vámospércs

8.10. Püspökladányi Járási Hivatal

8.10.1. Székhely: Püspökladány

8.10.2. Báránd

8.10.3. Bihardancsháza

8.10.4. Biharnagybajom

8.10.5. Bihartorda

8.10.6. Földes

8.10.7. Kaba

8.10.8. Nagyrábé

8.10.9. Püspökladány

8.10.10. Sáp

8.10.11. Sárrétudvari

8.10.12. Szerep

8.10.13. Tetétlen

9. Heves vármegye

9.1. Bélapátfalvai Járási Hivatal

9.1.1. Székhely: Bélapátfalva

9.1.2. Balaton

9.1.3. Bekölce

9.1.4. Bélapátfalva

9.1.5. Bükkszentmárton

9.1.6. Mikófalva

9.1.7. Mónosbél

9.1.8. Nagyvisnyó

9.1.9. Szilvásvárad

9.2. Egri Járási Hivatal

9.2.1. Székhely: Eger

9.2.2. Andornaktálya

9.2.3. Bátor

9.2.4. Demjén

9.2.5. Eger

9.2.6. Egerbakta

9.2.7. Egerbocs

9.2.8. Egercsehi

9.2.9. Egerszalók

9.2.10. Egerszólát

9.2.11. Feldebrő

9.2.12. Felsőtárkány

9.2.13. Hevesaranyos

9.2.14. Kerecsend

9.2.15. Maklár

9.2.16. Nagytálya

9.2.17. Noszvaj

9.2.18. Novaj

9.2.19. Ostoros

9.2.20. Szarvaskő

9.2.21. Szúcs

9.2.22. Tarnaszentmária

9.2.23. Verpelét

9.3. Füzesabonyi Járási Hivatal

9.3.1. Székhely: Füzesabony

9.3.2. Aldebrő

9.3.3. Besenyőtelek

9.3.4. Dormánd

9.3.5. Egerfarmos

9.3.6. Füzesabony

9.3.7. Kál

9.3.8. Kápolna

9.3.9. Kompolt

9.3.10. Mezőszemere

9.3.11. Mezőtárkány

9.3.12. Nagyút

9.3.13. Poroszló

9.3.14. Sarud

9.3.15. Szihalom

9.3.16. Tófalu

9.3.17. Újlőrincfalva

9.4. Gyöngyösi Járási Hivatal

9.4.1. Székhely: Gyöngyös

9.4.2. Abasár

9.4.3. Adács

9.4.4. Atkár

9.4.5. Detk

9.4.6. Domoszló

9.4.7. Gyöngyös

9.4.8. Gyöngyöshalász

9.4.9. Gyöngyösoroszi

9.4.10. Gyöngyöspata

9.4.11. Gyöngyössolymos

9.4.12. Gyöngyöstarján

9.4.13. Halmajugra

9.4.14. Karácsond

9.4.15. Kisnána

9.4.16. Ludas

9.4.17. Markaz

9.4.18. Mátraszentimre

9.4.19. Nagyfüged

9.4.20. Nagyréde

9.4.21. Pálosvörösmart

9.4.22. Vámosgyörk

9.4.23. Vécs

9.4.24. Visonta

9.4.25. Visznek

9.5. Hatvani Járási Hivatal

9.5.1. Székhely: Hatvan

9.5.2. Apc

9.5.3. Boldog

9.5.4. Csány

9.5.5. Ecséd

9.5.6. Hatvan

9.5.7. Heréd

9.5.8. Hort

9.5.9. Kerekharaszt

9.5.10. Lőrinci

9.5.11. Nagykökényes

9.5.12. Petőfibánya

9.5.13. Rózsaszentmárton

9.5.14. Szűcsi

9.5.15. Zagyvaszántó

9.6. Hevesi Járási Hivatal

9.6.1. Székhely: Heves

9.6.2. Átány

9.6.3. Boconád

9.6.4. Erdőtelek

9.6.5. Erk

9.6.6. Heves

9.6.7. Hevesvezekény

9.6.8. Kisköre

9.6.9. Kömlő

9.6.10. Pély

9.6.11. Tarnabod

9.6.12. Tarnaméra

9.6.13. Tarnaörs

9.6.14. Tarnaszentmiklós

9.6.15. Tarnazsadány

9.6.16. Tenk

9.6.17. Tiszanána

9.6.18. Zaránk

9.7. Pétervásárai Járási Hivatal

9.7.1. Székhely: Pétervására

9.7.2. Bodony

9.7.3. Bükkszenterzsébet

9.7.4. Bükkszék

9.7.5. Erdőkövesd

9.7.6. Fedémes

9.7.7. Istenmezeje

9.7.8. Ivád

9.7.9. Kisfüzes

9.7.10. Mátraballa

9.7.11. Mátraderecske

9.7.12. Parád

9.7.13. Parádsasvár

9.7.14. Pétervására

9.7.15. Recsk

9.7.16. Sirok

9.7.17. Szajla

9.7.18. Szentdomonkos

9.7.19. Tarnalelesz

9.7.20. Terpes

9.7.21. Váraszó

10. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

10.1. Jászapáti Járási Hivatal

10.1.1. Székhely: Jászapáti

10.1.2. Alattyán

10.1.3. Jánoshida

10.1.4. Jászalsószentgyörgy

10.1.5. Jászapáti

10.1.6. Jászdózsa

10.1.7. Jászivány

10.1.8. Jászkisér

10.1.9. Jászladány

10.1.10. Jászszentandrás

10.2. Jászberényi Járási Hivatal

10.2.1. Székhely: Jászberény

10.2.2. Jászágó

10.2.3. Jászárokszállás

10.2.4. Jászberény

10.2.5. Jászboldogháza

10.2.6. Jászfelsőszentgyörgy

10.2.7. Jászfényszaru

10.2.8. Jászjákóhalma

10.2.9. Jásztelek

10.2.10. Pusztamonostor

10.3. Karcagi Járási Hivatal

10.3.1. Székhely: Karcag

10.3.2. Berekfürdő

10.3.3. Karcag

10.3.4. Kenderes

10.3.5. Kisújszállás

10.3.6. Kunmadaras

10.4. Kunhegyesi Járási Hivatal

10.4.1. Székhely: Kunhegyes

10.4.2. Abádszalók

10.4.3. Kunhegyes

10.4.4. Tiszabő

10.4.5. Tiszabura

10.4.6. Tiszagyenda

10.4.7. Tiszaroff

10.4.8. Tomajmonostora

10.5. Kunszentmártoni Járási Hivatal

10.5.1. Székhely: Kunszentmárton

10.5.2. Cibakháza

10.5.3. Cserkeszőlő

10.5.4. Csépa

10.5.5. Kunszentmárton

10.5.6. Nagyrév

10.5.7. Öcsöd

10.5.8. Szelevény

10.5.9. Tiszaföldvár

10.5.10. Tiszainoka

10.5.11. Tiszakürt

10.5.12. Tiszasas

10.6. Mezőtúri Járási Hivatal

10.6.1. Székhely: Mezőtúr

10.6.2. Kétpó

10.6.3. Mesterszállás

10.6.4. Mezőhék

10.6.5. Mezőtúr

10.6.6. Túrkeve

10.7. Szolnoki Járási Hivatal

10.7.1. Székhely: Szolnok

10.7.2. Besenyszög

10.7.3. Csataszög

10.7.4. Hunyadfalva

10.7.5. Kőtelek

10.7.6. Martfű

10.7.7. Nagykörű

10.7.8. Rákóczifalva

10.7.9. Rákócziújfalu

10.7.10. Szajol

10.7.11. Szászberek

10.7.12. Szolnok

10.7.13. Tiszajenő

10.7.14. Tiszasüly

10.7.15. Tiszavárkony

10.7.16. Tószeg

10.7.17. Újszász

10.7.18. Vezseny

10.7.19. Zagyvarékas

10.8. Tiszafüredi Járási Hivatal

10.8.1. Székhely: Tiszafüred

10.8.2. Nagyiván

10.8.3. Tiszaderzs

10.8.4. Tiszafüred

10.8.5. Tiszaigar

10.8.6. Tiszaörs

10.8.7. Tiszaszentimre

10.8.8. Tiszaszőlős

10.9. Törökszentmiklósi Járási Hivatal

10.9.1. Székhely: Törökszentmiklós

10.9.2. Fegyvernek

10.9.3. Kengyel

10.9.4. Kuncsorba

10.9.5. Örményes

10.9.6. Tiszapüspöki

10.9.7. Tiszatenyő

10.9.8. Törökszentmiklós

11. Komárom-Esztergom vármegye

11.1. Esztergomi Járási Hivatal

11.1.1. Székhely: Esztergom

11.1.2. Annavölgy

11.1.3. Bajna

11.1.4. Bajót

11.1.5. Csolnok

11.1.6. Dág

11.1.7. Dorog

11.1.8. Dömös

11.1.9. Epöl

11.1.10. Esztergom

11.1.11. Kesztölc

11.1.12. Lábatlan

11.1.13. Leányvár

11.1.14. Máriahalom

11.1.15. Mogyorósbánya

11.1.16. Nagysáp

11.1.17. Nyergesújfalu

11.1.18. Piliscsév

11.1.19. Pilismarót

11.1.20. Sárisáp

11.1.21. Süttő

11.1.22. Tát

11.1.23. Tokod

11.1.24. Tokodaltáró

11.1.25. Úny

11.2. Kisbéri Járási Hivatal

11.2.1. Székhely: Kisbér

11.2.2. Aka

11.2.3. Ácsteszér

11.2.4. Ászár

11.2.5. Bakonybánk

11.2.6. Bakonysárkány

11.2.7. Bakonyszombathely

11.2.8. Bársonyos

11.2.9. Csatka

11.2.10. Császár

11.2.11. Csép

11.2.12. Ete

11.2.13. Kerékteleki

11.2.14. Kisbér

11.2.15. Réde

11.2.16. Súr

11.2.17. Tárkány

11.2.18. Vérteskethely

11.3. Komáromi Járási Hivatal

11.3.1. Székhely: Komárom

11.3.2. Almásfüzitő

11.3.3. Ács

11.3.4. Bana

11.3.5. Bábolna

11.3.6. Csém

11.3.7. Kisigmánd

11.3.8. Komárom

11.3.9. Mocsa

11.3.10. Nagyigmánd

11.4. Oroszlányi Járási Hivatal

11.4.1. Székhely: Oroszlány

11.4.2. Bokod

11.4.3. Dad

11.4.4. Kecskéd

11.4.5. Kömlőd

11.4.6. Oroszlány

11.4.7. Szákszend

11.5. Tatai Járási Hivatal

11.5.1. Székhely: Tata

11.5.2. Baj

11.5.3. Dunaalmás

11.5.4. Dunaszentmiklós

11.5.5. Kocs

11.5.6. Naszály

11.5.7. Neszmély

11.5.8. Szomód

11.5.9. Tardos

11.5.10. Tata

11.5.11. Vértestolna

11.6. Tatabányai Járási Hivatal

11.6.1. Székhely: Tatabánya

11.6.2. Gyermely

11.6.3. Héreg

11.6.4. Környe

11.6.5. Szárliget

11.6.6. Szomor

11.6.7. Tarján

11.6.8. Tatabánya

11.6.9. Várgesztes

11.6.10. Vértessomló

11.6.11. Vértesszőlős

12. Nógrád vármegye

12.1. Balassagyarmati Járási Hivatal

12.1.1. Székhely: Balassagyarmat

12.1.2. Balassagyarmat

12.1.3. Becske

12.1.4. Bercel

12.1.5. Cserháthaláp

12.1.6. Cserhátsurány

12.1.7. Csesztve

12.1.8. Csitár

12.1.9. Debercsény

12.1.10. Dejtár

12.1.11. Drégelypalánk

12.1.12. Érsekvadkert

12.1.13. Galgaguta

12.1.14. Herencsény

12.1.15. Hont

12.1.16. Hugyag

12.1.17. Iliny

12.1.18. Ipolyszög

12.1.19. Ipolyvece

12.1.20. Magyarnándor

12.1.21. Mohora

12.1.22. Nógrádkövesd

12.1.23. Nógrádmarcal

12.1.24. Őrhalom

12.1.25. Patak

12.1.26. Patvarc

12.1.27. Szanda

12.1.28. Szécsénke

12.1.29. Szügy

12.1.30. Terény

12.2. Bátonyterenyei Járási Hivatal

12.2.1. Székhely: Bátonyterenye

12.2.2. Bátonyterenye

12.2.3. Dorogháza

12.2.4. Mátramindszent

12.2.5. Mátranovák

12.2.6. Mátraterenye

12.2.7. Mátraverebély

12.2.8. Nemti

12.2.9. Szuha

12.3. Pásztói Járási Hivatal

12.3.1. Székhely: Pásztó

12.3.2. Alsótold

12.3.3. Bér

12.3.4. Bokor

12.3.5. Buják

12.3.6. Cserhátszentiván

12.3.7. Csécse

12.3.8. Ecseg

12.3.9. Egyházasdengeleg

12.3.10. Erdőkürt

12.3.11. Erdőtarcsa

12.3.12. Felsőtold

12.3.13. Garáb

12.3.14. Héhalom

12.3.15. Jobbágyi

12.3.16. Kálló

12.3.17. Kisbágyon

12.3.18. Kozárd

12.3.19. Kutasó

12.3.20. Mátraszőlős

12.3.21. Palotás

12.3.22. Pásztó

12.3.23. Szarvasgede

12.3.24. Szirák

12.3.25. Szurdokpüspöki

12.3.26. Tar

12.3.27. Vanyarc

12.4. Rétsági Járási Hivatal

12.4.1. Székhely: Rétság

12.4.2. Alsópetény

12.4.3. Bánk

12.4.4. Berkenye

12.4.5. Borsosberény

12.4.6. Diósjenő

12.4.7. Felsőpetény

12.4.8. Horpács

12.4.9. Keszeg

12.4.10. Kétbodony

12.4.11. Kisecset

12.4.12. Legénd

12.4.13. Nagyoroszi

12.4.14. Nézsa

12.4.15. Nógrád

12.4.16. Nógrádsáp

12.4.17. Nőtincs

12.4.18. Ősagárd

12.4.19. Pusztaberki

12.4.20. Rétság

12.4.21. Romhány

12.4.22. Szátok

12.4.23. Szendehely

12.4.24. Szente

12.4.25. Tereske

12.4.26. Tolmács

12.5. Salgótarjáni Járási Hivatal

12.5.1. Székhely: Salgótarján

12.5.2. Bárna

12.5.3. Cered

12.5.4. Egyházasgerge

12.5.5. Etes

12.5.6. Ipolytarnóc

12.5.7. Karancsalja

12.5.8. Karancsberény

12.5.9. Karancskeszi

12.5.10. Karancslapujtő

12.5.11. Karancsság

12.5.12. Kazár

12.5.13. Kisbárkány

12.5.14. Kishartyán

12.5.15. Litke

12.5.16. Lucfalva

12.5.17. Márkháza

12.5.18. Mátraszele

12.5.19. Mihálygerge

12.5.20. Nagybárkány

12.5.21. Nagykeresztúr

12.5.22. Rákóczibánya

12.5.23. Salgótarján

12.5.24. Ságújfalu

12.5.25. Sámsonháza

12.5.26. Somoskőújfalu

12.5.27. Sóshartyán

12.5.28. Szilaspogony

12.5.29. Vizslás

12.5.30. Zabar

12.6. Szécsényi Járási Hivatal

12.6.1. Székhely: Szécsény

12.6.2. Endrefalva

12.6.3. Hollókő

12.6.4. Ludányhalászi

12.6.5. Magyargéc

12.6.6. Nagylóc

12.6.7. Nógrádmegyer

12.6.8. Nógrádsipek

12.6.9. Nógrádszakál

12.6.10. Piliny

12.6.11. Rimóc

12.6.12. Szalmatercs

12.6.13. Szécsény

12.6.14. Szécsényfelfalu

12.6.15. Varsány

13. Pest vármegye

13.1. Aszódi Járási Hivatal

13.1.1. Székhely: Aszód

13.1.2. Aszód

13.1.3. Bag

13.1.4. Domony

13.1.5. Galgahévíz

13.1.6. Galgamácsa

13.1.7. Hévízgyörk

13.1.8. Iklad

13.1.9. Kartal

13.1.10. Tura

13.1.11. Vácegres

13.1.12. Verseg

13.2. Budakeszi Járási Hivatal

13.2.1. Székhely: Budakeszi

13.2.2. Biatorbágy

13.2.3. Budajenő

13.2.4. Budakeszi

13.2.5. Budaörs

13.2.6. Herceghalom

13.2.7. Nagykovácsi

13.2.8. Páty

13.2.9. Perbál

13.2.10. Remeteszőlős

13.2.11. Telki

13.2.12. Tök

13.2.13. Zsámbék

13.3. Ceglédi Járási Hivatal

13.3.1. Székhely: Cegléd

13.3.2. Abony

13.3.3. Albertirsa

13.3.4. Cegléd

13.3.5. Ceglédbercel

13.3.6. Csemő

13.3.7. Dánszentmiklós

13.3.8. Jászkarajenő

13.3.9. Kőröstetétlen

13.3.10. Mikebuda

13.3.11. Tápiószőlős

13.3.12. Törtel

13.3.13. Újszilvás

13.4. Dabasi Járási Hivatal

13.4.1. Székhely: Dabas

13.4.2. Bugyi

13.4.3. Dabas

13.4.4. Hernád

13.4.5. Inárcs

13.4.6. Kakucs

13.4.7. Örkény

13.4.8. Pusztavacs

13.4.9. Tatárszentgyörgy

13.4.10. Táborfalva

13.4.11. Újhartyán

13.4.12. Újlengyel

13.5. Dunakeszi Járási Hivatal

13.5.1. Székhely: Dunakeszi

13.5.2. Csomád

13.5.3. Dunakeszi

13.5.4. Fót

13.5.5. Göd

13.6. Érdi Járási Hivatal

13.6.1. Székhely: Érd

13.6.2. Diósd

13.6.3. Érd

13.6.4. Pusztazámor

13.6.5. Sóskút

13.6.6. Százhalombatta

13.6.7. Tárnok

13.6.8. Törökbálint

13.7. Gödöllői Járási Hivatal

13.7.1. Székhely: Gödöllő

13.7.2. Csömör

13.7.3. Dány

13.7.4. Erdőkertes

13.7.5. Gödöllő

13.7.6. Isaszeg

13.7.7. Kerepes

13.7.8. Kistarcsa

13.7.9. Mogyoród

13.7.10. Nagytarcsa

13.7.11. Pécel

13.7.12. Szada

13.7.13. Valkó

13.7.14. Vácszentlászló

13.7.15. Veresegyház

13.7.16. Zsámbok

13.8. Gyáli Járási Hivatal

13.8.1. Székhely: Gyál

13.8.2. Alsónémedi

13.8.3. Felsőpakony

13.8.4. Gyál

13.8.5. Ócsa

13.9. Monori Járási Hivatal

13.9.1. Székhely: Monor

13.9.2. Bénye

13.9.3. Csévharaszt

13.9.4. Gomba

13.9.5. Gyömrő

13.9.6. Káva

13.9.7. Monor

13.9.8. Monorierdő

13.9.9. Nyáregyháza

13.9.10. Pánd

13.9.11. Péteri

13.9.12. Pilis

13.9.13. Vasad

13.10. Nagykátai Járási Hivatal

13.10.1. Székhely: Nagykáta

13.10.2. Farmos

13.10.3. Kóka

13.10.4. Mende

13.10.5. Nagykáta

13.10.6. Sülysáp

13.10.7. Szentlőrinckáta

13.10.8. Szentmártonkáta

13.10.9. Tápióbicske

13.10.10. Tápiógyörgye

13.10.11. Tápióság

13.10.12. Tápiószecső

13.10.13. Tápiószele

13.10.14. Tápiószentmárton

13.10.15. Tóalmás

13.10.16. Úri

13.11. Nagykőrösi Járási Hivatal

13.11.1. Székhely: Nagykőrös

13.11.2. Nagykőrös

13.11.3. Kocsér

13.11.4. Nyársapát

13.12. Pilisvörösvári Járási Hivatal

13.12.1. Székhely: Pilisvörösvár

13.12.2. Pilisborosjenő

13.12.3. Piliscsaba

13.12.4. Pilisjászfalu

13.12.5. Pilisszántó

13.12.6. Pilisszentiván

13.12.7. Pilisvörösvár

13.12.8. Solymár

13.12.9. Tinnye

13.12.10. Üröm

13.13. Ráckevei Járási Hivatal

13.13.1. Székhely: Ráckeve

13.13.2. Apaj

13.13.3. Áporka

13.13.4. Dömsöd

13.13.5. Kiskunlacháza

13.13.6. Lórév

13.13.7. Makád

13.13.8. Ráckeve

13.13.9. Szigetbecse

13.13.10. Szigetcsép

13.13.11. Szigetszentmárton

13.13.12. Szigetújfalu

13.14. Szentendrei Járási Hivatal

13.14.1. Székhely: Szentendre

13.14.2. Budakalász

13.14.3. Csobánka

13.14.4. Dunabogdány

13.14.5. Kisoroszi

13.14.6. Leányfalu

13.14.7. Pilisszentkereszt

13.14.8. Pilisszentlászló

13.14.9. Pomáz

13.14.10. Pócsmegyer

13.14.11. Szentendre

13.14.12. Szigetmonostor

13.14.13. Tahitótfalu

13.14.14. Visegrád

13.15. Szigetszentmiklósi Járási Hivatal

13.15.1. Székhely: Szigetszentmiklós

13.15.2. Délegyháza

13.15.3. Dunaharaszti

13.15.4. Dunavarsány

13.15.5. Halásztelek

13.15.6. Majosháza

13.15.7. Szigethalom

13.15.8. Szigetszentmiklós

13.15.9. Taksony

13.15.10. Tököl

13.16. Szobi Járási Hivatal

13.16.1. Székhely: Szob

13.16.2. Bernecebaráti

13.16.3. Ipolydamásd

13.16.4. Ipolytölgyes

13.16.5. Kemence

13.16.6. Kismaros

13.16.7. Kóspallag

13.16.8. Letkés

13.16.9. Márianosztra

13.16.10. Nagybörzsöny

13.16.11. Nagymaros

13.16.12. Perőcsény

13.16.13. Szob

13.16.14. Szokolya

13.16.15. Tésa

13.16.16. Vámosmikola

13.16.17. Verőce

13.16.18. Zebegény

13.17. Váci Járási Hivatal

13.17.1. Székhely: Vác

13.17.2. Acsa

13.17.3. Csörög

13.17.4. Csővár

13.17.5. Galgagyörk

13.17.6. Kisnémedi

13.17.7. Kosd

13.17.8. Őrbottyán

13.17.9. Penc

13.17.10. Püspökhatvan

13.17.11. Püspökszilágy

13.17.12. Rád

13.17.13. Sződ

13.17.14. Sződliget

13.17.15. Vác

13.17.16. Vácduka

13.17.17. Váchartyán

13.17.18. Váckisújfalu

13.17.19. Vácrátót

13.18. Vecsési Járási Hivatal

13.18.1. Székhely: Vecsés

13.18.2. Ecser

13.18.3. Maglód

13.18.4. Üllő

13.18.5. Vecsés

14. Somogy vármegye

14.1. Barcsi Járási Hivatal

14.1.1. Székhely: Barcs

14.1.2. Babócsa

14.1.3. Barcs

14.1.4. Bélavár

14.1.5. Bolhó

14.1.6. Csokonyavisonta

14.1.7. Darány

14.1.8. Drávagárdony

14.1.9. Drávatamási

14.1.10. Heresznye

14.1.11. Homokszentgyörgy

14.1.12. Istvándi

14.1.13. Kálmáncsa

14.1.14. Kastélyosdombó

14.1.15. Komlósd

14.1.16. Lad

14.1.17. Lakócsa

14.1.18. Patosfa

14.1.19. Péterhida

14.1.20. Potony

14.1.21. Rinyaújlak

14.1.22. Rinyaújnép

14.1.23. Somogyaracs

14.1.24. Szentborbás

14.1.25. Szulok

14.1.26. Tótújfalu

14.1.27. Vízvár

14.2. Csurgói Járási Hivatal

14.2.1. Székhely: Csurgó

14.2.2. Berzence

14.2.3. Csurgó

14.2.4. Csurgónagymarton

14.2.5. Gyékényes

14.2.6. Iharos

14.2.7. Iharosberény

14.2.8. Inke

14.2.9. Őrtilos

14.2.10. Pogányszentpéter

14.2.11. Porrog

14.2.12. Porrogszentkirály

14.2.13. Porrogszentpál

14.2.14. Somogybükkösd

14.2.15. Somogycsicsó

14.2.16. Somogyudvarhely

14.2.17. Szenta

14.2.18. Zákány

14.2.19. Zákányfalu

14.3. Fonyódi Járási Hivatal

14.3.1. Székhely: Fonyód

14.3.2. Balatonboglár

14.3.3. Balatonfenyves

14.3.4. Balatonlelle

14.3.5. Buzsák

14.3.6. Fonyód

14.3.7. Gamás

14.3.8. Gyugy

14.3.9. Hács

14.3.10. Karád

14.3.11. Kisberény

14.3.12. Látrány

14.3.13. Lengyeltóti

14.3.14. Ordacsehi

14.3.15. Öreglak

14.3.16. Pamuk

14.3.17. Somogybabod

14.3.18. Somogytúr

14.3.19. Somogyvámos

14.3.20. Somogyvár

14.3.21. Szőlősgyörök

14.3.22. Visz

14.4. Kaposvári Járási Hivatal

14.4.1. Székhely: Kaposvár

14.4.2. Alsóbogát

14.4.3. Baté

14.4.4. Bárdudvarnok

14.4.5. Bodrog

14.4.6. Bőszénfa

14.4.7. Büssü

14.4.8. Cserénfa

14.4.9. Csoma

14.4.10. Csombárd

14.4.11. Csököly

14.4.12. Ecseny

14.4.13. Edde

14.4.14. Felsőmocsolád

14.4.15. Fonó

14.4.16. Gadács

14.4.17. Gálosfa

14.4.18. Gige

14.4.19. Gölle

14.4.20. Hajmás

14.4.21. Hedrehely

14.4.22. Hencse

14.4.23. Hetes

14.4.24. Igal

14.4.25. Jákó

14.4.26. Juta

14.4.27. Kadarkút

14.4.28. Kaposfő

14.4.29. Kaposgyarmat

14.4.30. Kaposhomok

14.4.31. Kaposkeresztúr

14.4.32. Kaposmérő

14.4.33. Kaposújlak

14.4.34. Kaposszerdahely

14.4.35. Kaposvár

14.4.36. Kazsok

14.4.37. Kercseliget

14.4.38. Kisasszond

14.4.39. Kisgyalán

14.4.40. Kiskorpád

14.4.41. Kőkút

14.4.42. Magyaratád

14.4.43. Magyaregres

14.4.44. Mernye

14.4.45. Mezőcsokonya

14.4.46. Mike

14.4.47. Mosdós

14.4.48. Nagybajom

14.4.49. Nagyberki

14.4.50. Orci

14.4.51. Osztopán

14.4.52. Patalom

14.4.53. Patca

14.4.54. Pálmajor

14.4.55. Polány

14.4.56. Ráksi

14.4.57. Rinyakovácsi

14.4.58. Sántos

14.4.59. Simonfa

14.4.60. Somodor

14.4.61. Somogyaszaló

14.4.62. Somogyfajsz

14.4.63. Somogygeszti

14.4.64. Somogyjád

14.4.65. Somogysárd

14.4.66. Somogyszil

14.4.67. Szabadi

14.4.68. Szenna

14.4.69. Szentbalázs

14.4.70. Szentgáloskér

14.4.71. Szilvásszentmárton

14.4.72. Taszár

14.4.73. Újvárfalva

14.4.74. Várda

14.4.75. Visnye

14.4.76. Zimány

14.4.77. Zselickisfalud

14.4.78. Zselickislak

14.4.79. Zselicszentpál

14.5. Marcali Járási Hivatal

14.5.1. Székhely: Marcali

14.5.2. Balatonberény

14.5.3. Balatonmáriafürdő

14.5.4. Balatonkeresztúr

14.5.5. Balatonszentgyörgy

14.5.6. Balatonújlak

14.5.7. Böhönye

14.5.8. Csákány

14.5.9. Csömend

14.5.10. Főnyed

14.5.11. Gadány

14.5.12. Hollád

14.5.13. Hosszúvíz

14.5.14. Kelevíz

14.5.15. Kéthely

14.5.16. Libickozma

14.5.17. Marcali

14.5.18. Mesztegnyő

14.5.19. Nagyszakácsi

14.5.20. Nemesdéd

14.5.21. Nemeskisfalud

14.5.22. Nemesvid

14.5.23. Nikla

14.5.24. Pusztakovácsi

14.5.25. Sávoly

14.5.26. Somogysámson

14.5.27. Somogysimonyi

14.5.28. Somogyszentpál

14.5.29. Somogyzsitfa

14.5.30. Szegerdő

14.5.31. Szenyér

14.5.32. Szőkedencs

14.5.33. Tapsony

14.5.34. Táska

14.5.35. Tikos

14.5.36. Varászló

14.5.37. Vése

14.5.38. Vörs

14.6. Nagyatádi Járási Hivatal

14.6.1. Székhely: Nagyatád

14.6.2. Bakháza

14.6.3. Beleg

14.6.4. Bolhás

14.6.5. Görgeteg

14.6.6. Háromfa

14.6.7. Kaszó

14.6.8. Kisbajom

14.6.9. Kutas

14.6.10. Lábod

14.6.11. Nagyatád

14.6.12. Nagykorpád

14.6.13. Ötvöskónyi

14.6.14. Rinyabesenyő

14.6.15. Rinyaszentkirály

14.6.16. Segesd

14.6.17. Somogyszob

14.6.18. Szabás

14.6.19. Tarany

14.7. Siófoki Járási Hivatal

14.7.1. Székhely: Siófok

14.7.2. Ádánd

14.7.3. Balatonendréd

14.7.4. Balatonföldvár

14.7.5. Balatonőszöd

14.7.6. Balatonszabadi

14.7.7. Balatonszárszó

14.7.8. Balatonszemes

14.7.9. Balatonvilágos

14.7.10. Bálványos

14.7.11. Kereki

14.7.12. Kötcse

14.7.13. Kőröshegy

14.7.14. Nagyberény

14.7.15. Nagycsepely

14.7.16. Nyim

14.7.17. Pusztaszemes

14.7.18. Ságvár

14.7.19. Siófok

14.7.20. Siójut

14.7.21. Som

14.7.22. Szántód

14.7.23. Szólád

14.7.24. Teleki

14.7.25. Zamárdi

14.8. Tabi Járási Hivatal

14.8.1. Székhely: Tab

14.8.2. Andocs

14.8.3. Bábonymegyer

14.8.4. Bedegkér

14.8.5. Bonnya

14.8.6. Fiad

14.8.7. Kapoly

14.8.8. Kánya

14.8.9. Kára

14.8.10. Kisbárapáti

14.8.11. Lulla

14.8.12. Miklósi

14.8.13. Nágocs

14.8.14. Sérsekszőlős

14.8.15. Somogyacsa

14.8.16. Somogydöröcske

14.8.17. Somogyegres

14.8.18. Somogymeggyes

14.8.19. Szorosad

14.8.20. Tab

14.8.21. Tengőd

14.8.22. Torvaj

14.8.23. Törökkoppány

14.8.24. Zala

14.8.25. Zics

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

15.1. Baktalórántházai Járási Hivatal

15.1.1. Székhely: Baktalórántháza

15.1.2. Baktalórántháza

15.1.3. Besenyőd

15.1.4. Laskod

15.1.5. Levelek

15.1.6. Magy

15.1.7. Nyíribrony

15.1.8. Nyírjákó

15.1.9. Nyírkércs

15.1.10. Ófehértó

15.1.11. Petneháza

15.1.12. Ramocsaháza

15.1.13. Rohod

15.2. Csengeri Járási Hivatal

15.2.1. Székhely: Csenger

15.2.2. Csenger

15.2.3. Csengersima

15.2.4. Csengerújfalu

15.2.5. Komlódtótfalu

15.2.6. Pátyod

15.2.7. Porcsalma

15.2.8. Szamosangyalos

15.2.9. Szamosbecs

15.2.10. Szamostatárfalva

15.2.11. Tyukod

15.2.12. Ura

15.3. Fehérgyarmati Járási Hivatal

15.3.1. Székhely: Fehérgyarmat

15.3.2. Botpalád

15.3.3. Cégénydányád

15.3.4. Csaholc

15.3.5. Császló

15.3.6. Csegöld

15.3.7. Darnó

15.3.8. Fehérgyarmat

15.3.9. Fülesd

15.3.10. Gacsály

15.3.11. Garbolc

15.3.12. Gyügye

15.3.13. Hermánszeg

15.3.14. Jánkmajtis

15.3.15. Kérsemjén

15.3.16. Kisar

15.3.17. Kishódos

15.3.18. Kisnamény

15.3.19. Kispalád

15.3.20. Kisszekeres

15.3.21. Kölcse

15.3.22. Kömörő

15.3.23. Magosliget

15.3.24. Mánd

15.3.25. Méhtelek

15.3.26. Milota

15.3.27. Nábrád

15.3.28. Nagyar

15.3.29. Nagyhódos

15.3.30. Nagyszekeres

15.3.31. Nemesborzova

15.3.32. Olcsvaapáti

15.3.33. Panyola

15.3.34. Penyige

15.3.35. Rozsály

15.3.36. Sonkád

15.3.37. Szamossályi

15.3.38. Szamosújlak

15.3.39. Szatmárcseke

15.3.40. Tiszabecs

15.3.41. Tiszacsécse

15.3.42. Tiszakóród

15.3.43. Tisztaberek

15.3.44. Tivadar

15.3.45. Tunyogmatolcs

15.3.46. Túristvándi

15.3.47. Túrricse

15.3.48. Uszka

15.3.49. Vámosoroszi

15.3.50. Zajta

15.3.51. Zsarolyán

15.4. Ibrányi Járási Hivatal

15.4.1. Székhely: Ibrány

15.4.2. Balsa

15.4.3. Buj

15.4.4. Gávavencsellő

15.4.5. Ibrány

15.4.6. Nagyhalász

15.4.7. Paszab

15.4.8. Tiszabercel

15.4.9. Tiszatelek

15.5. Kemecsei Járási Hivatal

15.5.1. Székhely: Kemecse

15.5.2. Berkesz

15.5.3. Beszterec

15.5.4. Demecser

15.5.5. Gégény

15.5.6. Kemecse

15.5.7. Kék

15.5.8. Nyírbogdány

15.5.9. Nyírtét

15.5.10. Székely

15.5.11. Tiszarád

15.5.12. Vasmegyer

15.6. Kisvárdai Járási Hivatal

15.6.1. Székhely: Kisvárda

15.6.2. Ajak

15.6.3. Anarcs

15.6.4. Dombrád

15.6.5. Döge

15.6.6. Fényeslitke

15.6.7. Gyulaháza

15.6.8. Jéke

15.6.9. Kékcse

15.6.10. Kisvárda

15.6.11. Lövőpetri

15.6.12. Mezőladány

15.6.13. Nyírkarász

15.6.14. Nyírlövő

15.6.15. Nyírtass

15.6.16. Pap

15.6.17. Pátroha

15.6.18. Rétközberencs

15.6.19. Szabolcsbáka

15.6.20. Szabolcsveresmart

15.6.21. Tiszakanyár

15.6.22. Tornyospálca

15.6.23. Újdombrád

15.6.24. Újkenéz

15.7. Mátészalkai Járási Hivatal

15.7.1. Székhely: Mátészalka

15.7.2. Fábiánháza

15.7.3. Fülpösdaróc

15.7.4. Géberjén

15.7.5. Győrtelek

15.7.6. Hodász

15.7.7. Jármi

15.7.8. Kántorjánosi

15.7.9. Kocsord

15.7.10. Mátészalka

15.7.11. Mérk

15.7.12. Nagydobos

15.7.13. Nagyecsed

15.7.14. Nyírcsaholy

15.7.15. Nyírkáta

15.7.16. Nyírmeggyes

15.7.17. Nyírparasznya

15.7.18. Ópályi

15.7.19. Ököritófülpös

15.7.20. Őr

15.7.21. Papos

15.7.22. Rápolt

15.7.23. Szamoskér

15.7.24. Szamosszeg

15.7.25. Tiborszállás

15.7.26. Vaja

15.7.27. Vállaj

15.8. Nagykállói Járási Hivatal

15.8.1. Székhely: Nagykálló

15.8.2. Balkány

15.8.3. Biri

15.8.4. Bököny

15.8.5. Érpatak

15.8.6. Geszteréd

15.8.7. Kállósemjén

15.8.8. Nagykálló

15.8.9. Szakoly

15.9. Nyírbátori Járási Hivatal

15.9.1. Székhely: Nyírbátor

15.9.2. Bátorliget

15.9.3. Encsencs

15.9.4. Kisléta

15.9.5. Máriapócs

15.9.6. Nyírbátor

15.9.7. Nyírbéltek

15.9.8. Nyírbogát

15.9.9. Nyírcsászári

15.9.10. Nyírderzs

15.9.11. Nyírgelse

15.9.12. Nyírgyulaj

15.9.13. Nyírlugos

15.9.14. Nyírmihálydi

15.9.15. Nyírpilis

15.9.16. Nyírvasvári

15.9.17. Ömböly

15.9.18. Penészlek

15.9.19. Piricse

15.9.20. Pócspetri

15.9.21. Terem

15.10. Nyíregyházi Járási Hivatal

15.10.1. Székhely: Nyíregyháza

15.10.2. Apagy

15.10.3. Kálmánháza

15.10.4. Kótaj

15.10.5. Nagycserkesz

15.10.6. Napkor

15.10.7. Nyíregyháza

15.10.8. Nyírpazony

15.10.9. Nyírtelek

15.10.10. Nyírtura

15.10.11. Rakamaz

15.10.12. Sényő

15.10.13. Szabolcs

15.10.14. Timár

15.10.15. Tiszanagyfalu

15.10.16. Újfehértó

15.11. Tiszavasvári Járási Hivatal

15.11.1. Székhely: Tiszavasvári

15.11.2. Szorgalmatos

15.11.3. Tiszadada

15.11.4. Tiszadob

15.11.5. Tiszaeszlár

15.11.6. Tiszalök

15.11.7. Tiszavasvári

15.12. Vásárosnaményi Járási Hivatal

15.12.1. Székhely: Vásárosnamény

15.12.2. Aranyosapáti

15.12.3. Barabás

15.12.4. Beregdaróc

15.12.5. Beregsurány

15.12.6. Csaroda

15.12.7. Gelénes

15.12.8. Gemzse

15.12.9. Gulács

15.12.10. Gyüre

15.12.11. Hetefejércse

15.12.12. Ilk

15.12.13. Jánd

15.12.14. Kisvarsány

15.12.15. Lónya

15.12.16. Márokpapi

15.12.17. Mátyus

15.12.18. Nagyvarsány

15.12.19. Nyírmada

15.12.20. Olcsva

15.12.21. Pusztadobos

15.12.22. Tarpa

15.12.23. Tákos

15.12.24. Tiszaadony

15.12.25. Tiszakerecseny

15.12.26. Tiszaszalka

15.12.27. Tiszavid

15.12.28. Vámosatya

15.12.29. Vásárosnamény

15.13. Záhonyi Járási Hivatal

15.13.1. Székhely: Záhony

15.13.2. Benk

15.13.3. Eperjeske

15.13.4. Győröcske

15.13.5. Komoró

15.13.6. Mándok

15.13.7. Tiszabezdéd

15.13.8. Tiszamogyorós

15.13.9. Tiszaszentmárton

15.13.10. Tuzsér

15.13.11. Záhony

15.13.12. Zsurk

16. Tolna vármegye

16.1. Bonyhádi Járási Hivatal

16.1.1. Székhely: Bonyhád

16.1.2. Aparhant

16.1.3. Bátaapáti

16.1.4. Bonyhád

16.1.5. Bonyhádvarasd

16.1.6. Cikó

16.1.7. Felsőnána

16.1.8. Grábóc

16.1.9. Györe

16.1.10. Izmény

16.1.11. Kakasd

16.1.12. Kéty

16.1.13. Kisdorog

16.1.14. Kismányok

16.1.15. Kisvejke

16.1.16. Lengyel

16.1.17. Mórágy

16.1.18. Mőcsény

16.1.19. Mucsfa

16.1.20. Murga

16.1.21. Nagymányok

16.1.22. Nagyvejke

16.1.23. Tevel

16.1.24. Váralja

16.1.25. Závod

16.1.26. Zomba

16.2. Dombóvári Járási Hivatal

16.2.1. Székhely: Dombóvár

16.2.2. Attala

16.2.3. Csibrák

16.2.4. Csikóstőttős

16.2.5. Dalmand

16.2.6. Dombóvár

16.2.7. Döbrököz

16.2.8. Gyulaj

16.2.9. Jágónak

16.2.10. Kapospula

16.2.11. Kaposszekcső

16.2.12. Kocsola

16.2.13. Kurd

16.2.14. Lápafő

16.2.15. Nak

16.2.16. Szakcs

16.2.17. Várong

16.3. Paksi Járási Hivatal

16.3.1. Székhely: Paks

16.3.2. Bikács

16.3.3. Bölcske

16.3.4. Dunaföldvár

16.3.5. Dunaszentgyörgy

16.3.6. Gerjen

16.3.7. Györköny

16.3.8. Kajdacs

16.3.9. Madocsa

16.3.10. Nagydorog

16.3.11. Németkér

16.3.12. Paks

16.3.13. Pálfa

16.3.14. Pusztahencse

16.3.15. Sárszentlőrinc

16.3.16. Tengelic

16.4. Szekszárdi Járási Hivatal

16.4.1. Székhely: Szekszárd

16.4.2. Alsónána

16.4.3. Alsónyék

16.4.4. Báta

16.4.5. Bátaszék

16.4.6. Decs

16.4.7. Harc

16.4.8. Kistormás

16.4.9. Kölesd

16.4.10. Medina

16.4.11. Őcsény

16.4.12. Pörböly

16.4.13. Sárpilis

16.4.14. Sióagárd

16.4.15. Szálka

16.4.16. Szedres

16.4.17. Szekszárd

16.4.18. Várdomb

16.5. Tamási Járási Hivatal

16.5.1. Székhely: Tamási

16.5.2. Belecska

16.5.3. Diósberény

16.5.4. Dúzs

16.5.5. Értény

16.5.6. Felsőnyék

16.5.7. Fürged

16.5.8. Gyönk

16.5.9. Hőgyész

16.5.10. Iregszemcse

16.5.11. Kalaznó

16.5.12. Keszőhidegkút

16.5.13. Kisszékely

16.5.14. Koppányszántó

16.5.15. Magyarkeszi

16.5.16. Miszla

16.5.17. Mucsi

16.5.18. Nagykónyi

16.5.19. Nagyszékely

16.5.20. Nagyszokoly

16.5.21. Ozora

16.5.22. Pári

16.5.23. Pincehely

16.5.24. Regöly

16.5.25. Simontornya

16.5.26. Szakadát

16.5.27. Szakály

16.5.28. Szárazd

16.5.29. Tamási

16.5.30. Tolnanémedi

16.5.31. Udvari

16.5.32. Újireg

16.5.33. Varsád

16.6. Tolnai Járási Hivatal

16.6.1. Székhely: Tolna

16.6.2. Bogyiszló

16.6.3. Fadd

16.6.4. Fácánkert

16.6.5. Tolna

17. Vas vármegye

17.1. Celldömölki Járási Hivatal

17.1.1. Székhely: Celldömölk

17.1.2. Boba

17.1.3. Borgáta

17.1.4. Celldömölk

17.1.5. Csönge

17.1.6. Duka

17.1.7. Egyházashetye

17.1.8. Jánosháza

17.1.9. Karakó

17.1.10. Keléd

17.1.11. Kemeneskápolna

17.1.12. Kemenesmagasi

17.1.13. Kemenesmihályfa

17.1.14. Kemenespálfa

17.1.15. Kemenessömjén

17.1.16. Kemenesszentmárton

17.1.17. Kenyeri

17.1.18. Kissomlyó

17.1.19. Köcsk

17.1.20. Mersevát

17.1.21. Mesteri

17.1.22. Nagysimonyi

17.1.23. Nemeskeresztúr

17.1.24. Nemeskocs

17.1.25. Ostffyasszonyfa

17.1.26. Pápoc

17.1.27. Szergény

17.1.28. Tokorcs

17.1.29. Vönöck

17.2. Körmendi Járási Hivatal

17.2.1. Székhely: Körmend

17.2.2. Bajánsenye

17.2.3. Csákánydoroszló

17.2.4. Daraboshegy

17.2.5. Döbörhegy

17.2.6. Döröske

17.2.7. Egyházashollós

17.2.8. Egyházasrádóc

17.2.9. Felsőjánosfa

17.2.10. Felsőmarác

17.2.11. Halastó

17.2.12. Halogy

17.2.13. Harasztifalu

17.2.14. Hegyháthodász

17.2.15. Hegyhátsál

17.2.16. Hegyhátszentjakab

17.2.17. Hegyhátszentmárton

17.2.18. Ispánk

17.2.19. Ivánc

17.2.20. Katafa

17.2.21. Kemestaródfa

17.2.22. Kercaszomor

17.2.23. Kerkáskápolna

17.2.24. Kisrákos

17.2.25. Körmend

17.2.26. Magyarnádalja

17.2.27. Magyarszecsőd

17.2.28. Magyarszombatfa

17.2.29. Molnaszecsőd

17.2.30. Nagykölked

17.2.31. Nagymizdó

17.2.32. Nagyrákos

17.2.33. Nádasd

17.2.34. Nemesrempehollós

17.2.35. Őrimagyarósd

17.2.36. Őriszentpéter

17.2.37. Pankasz

17.2.38. Pinkamindszent

17.2.39. Rádóckölked

17.2.40. Szaknyér

17.2.41. Szalafő

17.2.42. Szarvaskend

17.2.43. Szatta

17.2.44. Szőce

17.2.45. Vasalja

17.2.46. Velemér

17.2.47. Viszák

17.3. Kőszegi Járási Hivatal

17.3.1. Székhely: Kőszeg

17.3.2. Bozsok

17.3.3. Bük

17.3.4. Cák

17.3.5. Csepreg

17.3.6. Gyöngyösfalu

17.3.7. Horvátzsidány

17.3.8. Iklanberény

17.3.9. Kiszsidány

17.3.10. Kőszeg

17.3.11. Kőszegdoroszló

17.3.12. Kőszegpaty

17.3.13. Kőszegszerdahely

17.3.14. Lócs

17.3.15. Lukácsháza

17.3.16. Nemescsó

17.3.17. Ólmod

17.3.18. Peresznye

17.3.19. Pusztacsó

17.3.20. Tormásliget

17.3.21. Tömörd

17.3.22. Velem

17.4. Sárvári Járási Hivatal

17.4.1. Székhely: Sárvár

17.4.2. Bejcgyertyános

17.4.3. Bögöt

17.4.4. Bögöte

17.4.5.

17.4.6. Chernelházadamonya

17.4.7. Csánig

17.4.8. Csénye

17.4.9. Gérce

17.4.10. Gór

17.4.11. Hegyfalu

17.4.12. Hosszúpereszteg

17.4.13. Ikervár

17.4.14. Jákfa

17.4.15. Káld

17.4.16. Kenéz

17.4.17. Megyehíd

17.4.18. Meggyeskovácsi

17.4.19. Mesterháza

17.4.20. Nagygeresd

17.4.21. Nemesládony

17.4.22. Nick

17.4.23. Nyőgér

17.4.24. Ölbő

17.4.25. Pecöl

17.4.26. Porpác

17.4.27. Pósfa

17.4.28. Rábapaty

17.4.29. Répcelak

17.4.30. Répceszentgyörgy

17.4.31. Sajtoskál

17.4.32. Sárvár

17.4.33. Simaság

17.4.34. Sitke

17.4.35. Sótony

17.4.36. Szeleste

17.4.37. Tompaládony

17.4.38. Uraiújfalu

17.4.39. Vasegerszeg

17.4.40. Vashosszúfalu

17.4.41. Vámoscsalád

17.4.42. Vásárosmiske

17.4.43. Zsédeny

17.5. Szentgotthárdi Járási Hivatal

17.5.1. Székhely: Szentgotthárd

17.5.2. Alsószölnök

17.5.3. Apátistvánfalva

17.5.4. Csörötnek

17.5.5. Felsőszölnök

17.5.6. Gasztony

17.5.7. Kétvölgy

17.5.8. Kondorfa

17.5.9. Magyarlak

17.5.10. Nemesmedves

17.5.11. Orfalu

17.5.12. Rábagyarmat

17.5.13. Rátót

17.5.14. Rönök

17.5.15. Szakonyfalu

17.5.16. Szentgotthárd

17.5.17. Vasszentmihály

17.6. Szombathelyi Járási Hivatal

17.6.1. Székhely: Szombathely

17.6.2. Acsád

17.6.3. Balogunyom

17.6.4. Bozzai

17.6.5. Bucsu

17.6.6. Csempeszkopács

17.6.7. Dozmat

17.6.8. Felsőcsatár

17.6.9. Gencsapáti

17.6.10. Gyanógeregye

17.6.11. Horvátlövő

17.6.12. Ják

17.6.13. Kisunyom

17.6.14. Meszlen

17.6.15. Narda

17.6.16. Nárai

17.6.17. Nemesbőd

17.6.18. Nemeskolta

17.6.19. Perenye

17.6.20. Pornóapáti

17.6.21. Rábatöttös

17.6.22. Rum

17.6.23. Salköveskút

17.6.24.

17.6.25. Sorkifalud

17.6.26. Sorkikápolna

17.6.27. Sorokpolány

17.6.28. Söpte

17.6.29. Szentpéterfa

17.6.30. Szombathely

17.6.31. Tanakajd

17.6.32. Táplánszentkereszt

17.6.33. Torony

17.6.34. Vasasszonyfa

17.6.35. Vaskeresztes

17.6.36. Vassurány

17.6.37. Vasszécseny

17.6.38. Vasszilvágy

17.6.39. Vát

17.6.40. Vép

17.6.41. Zsennye

17.7. Vasvári Járási Hivatal

17.7.1. Székhely: Vasvár

17.7.2. Alsóújlak

17.7.3. Andrásfa

17.7.4. Bérbaltavár

17.7.5. Csehi

17.7.6. Csehimindszent

17.7.7. Csipkerek

17.7.8. Egervölgy

17.7.9. Gersekarát

17.7.10. Győrvár

17.7.11. Hegyhátszentpéter

17.7.12. Kám

17.7.13. Mikosszéplak

17.7.14. Nagytilaj

17.7.15. Olaszfa

17.7.16. Oszkó

17.7.17. Pácsony

17.7.18. Petőmihályfa

17.7.19. Püspökmolnári

17.7.20. Rábahídvég

17.7.21. Sárfimizdó

17.7.22. Szemenye

17.7.23. Telekes

17.7.24. Vasvár

18. Veszprém vármegye

18.1. Ajkai Járási Hivatal

18.1.1. Székhely: Ajka

18.1.2. Ajka

18.1.3. Csehbánya

18.1.4. Farkasgyepű

18.1.5. Halimba

18.1.6. Kislőd

18.1.7. Magyarpolány

18.1.8. Nyirád

18.1.9. Öcs

18.1.10. Szőc

18.1.11. Úrkút

18.1.12. Városlőd

18.2. Balatonalmádi Járási Hivatal

18.2.1. Székhely: Balatonalmádi

18.2.2. Balatonakarattya

18.2.3. Balatonalmádi

18.2.4. Balatonfőkajár

18.2.5. Balatonfűzfő

18.2.6. Balatonkenese

18.2.7. Csajág

18.2.8. Felsőörs

18.2.9. Királyszentistván

18.2.10. Küngös

18.2.11. Litér

18.2.12. Papkeszi

18.3. Balatonfüredi Járási Hivatal

18.3.1. Székhely: Balatonfüred

18.3.2. Alsóörs

18.3.3. Aszófő

18.3.4. Balatonakali

18.3.5. Balatoncsicsó

18.3.6. Balatonfüred

18.3.7. Balatonszepezd

18.3.8. Balatonszőlős

18.3.9. Balatonudvari

18.3.10. Csopak

18.3.11. Dörgicse

18.3.12. Lovas

18.3.13. Monoszló

18.3.14. Óbudavár

18.3.15. Örvényes

18.3.16. Paloznak

18.3.17. Pécsely

18.3.18. Szentantalfa

18.3.19. Szentjakabfa

18.3.20. Tagyon

18.3.21. Tihany

18.3.22. Vászoly

18.3.23. Zánka

18.4. Devecseri Járási Hivatal

18.4.1. Székhely: Devecser

18.4.2. Adorjánháza

18.4.3. Apácatorna

18.4.4. Borszörcsök

18.4.5. Csögle

18.4.6. Dabrony

18.4.7. Devecser

18.4.8. Doba

18.4.9. Egeralja

18.4.10. Iszkáz

18.4.11. Kamond

18.4.12. Karakószörcsök

18.4.13. Kerta

18.4.14. Kisberzseny

18.4.15. Kiscsősz

18.4.16. Kispirit

18.4.17. Kisszőlős

18.4.18. Kolontár

18.4.19. Nagyalásony

18.4.20. Nagypirit

18.4.21. Noszlop

18.4.22. Oroszi

18.4.23. Pusztamiske

18.4.24. Somlójenő

18.4.25. Somlószőlős

18.4.26. Somlóvásárhely

18.4.27. Somlóvecse

18.4.28. Tüskevár

18.4.29. Vid

18.5. Pápai Járási Hivatal

18.5.1. Székhely: Pápa

18.5.2. Adásztevel

18.5.3. Bakonyjákó

18.5.4. Bakonykoppány

18.5.5. Bakonypölöske

18.5.6. Bakonyság

18.5.7. Bakonyszentiván

18.5.8. Bakonyszücs

18.5.9. Bakonytamási

18.5.10. Béb

18.5.11. Békás

18.5.12. Csót

18.5.13. Dáka

18.5.14. Döbrönte

18.5.15. Egyházaskesző

18.5.16. Ganna

18.5.17. Gecse

18.5.18. Gic

18.5.19. Homokbödöge

18.5.20. Kemeneshőgyész

18.5.21. Kemenesszentpéter

18.5.22. Kup

18.5.23. Külsővat

18.5.24. Lovászpatona

18.5.25. Magyargencs

18.5.26. Malomsok

18.5.27. Marcalgergelyi

18.5.28. Marcaltő

18.5.29. Mezőlak

18.5.30. Mihályháza

18.5.31. Nagyacsád

18.5.32. Nagydém

18.5.33. Nagygyimót

18.5.34. Nagytevel

18.5.35. Nemesgörzsöny

18.5.36. Nemesszalók

18.5.37. Németbánya

18.5.38. Nóráp

18.5.39. Nyárád

18.5.40. Pápa

18.5.41. Pápadereske

18.5.42. Pápakovácsi

18.5.43. Pápasalamon

18.5.44. Pápateszér

18.5.45. Takácsi

18.5.46. Ugod

18.5.47. Vanyola

18.5.48. Vaszar

18.5.49. Várkesző

18.5.50. Vinár

18.6. Sümegi Járási Hivatal

18.6.1. Székhely: Sümeg

18.6.2. Bazsi

18.6.3. Bodorfa

18.6.4. Csabrendek

18.6.5. Dabronc

18.6.6. Gógánfa

18.6.7. Gyepükaján

18.6.8. Hetyefő

18.6.9. Hosztót

18.6.10. Káptalanfa

18.6.11. Megyer

18.6.12. Nemeshany

18.6.13. Rigács

18.6.14. Sümeg

18.6.15. Sümegprága

18.6.16. Szentimrefalva

18.6.17. Ukk

18.6.18. Veszprémgalsa

18.6.19. Zalaerdőd

18.6.20. Zalagyömörő

18.6.21. Zalameggyes

18.6.22. Zalaszegvár

18.7. Tapolcai Járási Hivatal

18.7.1. Székhely: Tapolca

18.7.2. Ábrahámhegy

18.7.3. Badacsonytomaj

18.7.4. Badacsonytördemic

18.7.5. Balatonederics

18.7.6. Balatonhenye

18.7.7. Balatonrendes

18.7.8. Gyulakeszi

18.7.9. Hegyesd

18.7.10. Hegymagas

18.7.11. Kapolcs

18.7.12. Káptalantóti

18.7.13. Kékkút

18.7.14. Kisapáti

18.7.15. Köveskál

18.7.16. Kővágóörs

18.7.17. Lesencefalu

18.7.18. Lesenceistvánd

18.7.19. Lesencetomaj

18.7.20. Mindszentkálla

18.7.21. Monostorapáti

18.7.22. Nemesgulács

18.7.23. Nemesvita

18.7.24. Raposka

18.7.25. Révfülöp

18.7.26. Salföld

18.7.27. Sáska

18.7.28. Szentbékkálla

18.7.29. Szigliget

18.7.30. Taliándörögd

18.7.31. Tapolca

18.7.32. Uzsa

18.7.33. Vigántpetend

18.7.34. Zalahaláp

18.8. Várpalotai Járási Hivatal

18.8.1. Székhely: Várpalota

18.8.2. Berhida

18.8.3. Jásd

18.8.4. Öskü

18.8.5. Ősi

18.8.6. Pétfürdő

18.8.7. Tés

18.8.8. Várpalota

18.8.9. Vilonya

18.9. Veszprémi Járási Hivatal

18.9.1. Székhely: Veszprém

18.9.2. Barnag

18.9.3. Bánd

18.9.4. Eplény

18.9.5. Hajmáskér

18.9.6. Hárskút

18.9.7. Herend

18.9.8. Hidegkút

18.9.9. Márkó

18.9.10. Mencshely

18.9.11. Nagyvázsony

18.9.12. Nemesvámos

18.9.13. Pula

18.9.14. Sóly

18.9.15. Szentgál

18.9.16. Szentkirályszabadja

18.9.17. Tótvázsony

18.9.18. Veszprém

18.9.19. Veszprémfajsz

18.9.20. Vöröstó

18.10. Zirci Járási Hivatal

18.10.1. Székhely: Zirc

18.10.2. Bakonybél

18.10.3. Bakonynána

18.10.4. Bakonyoszlop

18.10.5. Bakonyszentkirály

18.10.6. Borzavár

18.10.7. Csesznek

18.10.8. Csetény

18.10.9. Dudar

18.10.10. Lókút

18.10.11. Nagyesztergár

18.10.12. Olaszfalu

18.10.13. Pénzesgyőr

18.10.14. Porva

18.10.15. Szápár

18.10.16. Zirc

19. Zala vármegye

19.1. Keszthelyi Járási Hivatal

19.1.1. Székhely: Keszthely

19.1.2. Alsópáhok

19.1.3. Balatongyörök

19.1.4. Bókaháza

19.1.5. Cserszegtomaj

19.1.6. Dióskál

19.1.7. Egeraracsa

19.1.8. Esztergályhorváti

19.1.9. Felsőpáhok

19.1.10. Gétye

19.1.11. Gyenesdiás

19.1.12. Hévíz

19.1.13. Karmacs

19.1.14. Keszthely

19.1.15. Ligetfalva

19.1.16. Nemesbük

19.1.17. Rezi

19.1.18. Sármellék

19.1.19. Szentgyörgyvár

19.1.20. Vállus

19.1.21. Várvölgy

19.1.22. Vindornyafok

19.1.23. Vindornyalak

19.1.24. Vindornyaszőlős

19.1.25. Vonyarcvashegy

19.1.26. Zalaapáti

19.1.27. Zalacsány

19.1.28. Zalaköveskút

19.1.29. Zalaszántó

19.1.30. Zalaszentmárton

19.1.31. Zalavár

19.2. Lenti Járási Hivatal

19.2.1. Székhely: Lenti

19.2.2. Alsószenterzsébet

19.2.3. Baglad

19.2.4. Barlahida

19.2.5. Belsősárd

19.2.6. Bödeháza

19.2.7. Csesztreg

19.2.8. Csömödér

19.2.9. Dobri

19.2.10. Felsőszenterzsébet

19.2.11. Gáborjánháza

19.2.12. Gosztola

19.2.13. Hernyék

19.2.14. Iklódbördőce

19.2.15. Kálócfa

19.2.16. Kányavár

19.2.17. Kerkabarabás

19.2.18. Kerkafalva

19.2.19. Kerkakutas

19.2.20. Kerkateskánd

19.2.21. Kissziget

19.2.22. Kozmadombja

19.2.23. Külsősárd

19.2.24. Lendvadedes

19.2.25. Lendvajakabfa

19.2.26. Lenti

19.2.27. Lovászi

19.2.28. Magyarföld

19.2.29. Márokföld

19.2.30. Mikekarácsonyfa

19.2.31. Nemesnép

19.2.32. Nova

19.2.33. Ortaháza

19.2.34. Páka

19.2.35. Pórszombat

19.2.36. Pördefölde

19.2.37. Pusztaapáti

19.2.38. Ramocsa

19.2.39. Resznek

19.2.40. Rédics

19.2.41. Szentgyörgyvölgy

19.2.42. Szécsisziget

19.2.43. Szijártóháza

19.2.44. Szilvágy

19.2.45. Tormafölde

19.2.46. Tornyiszentmiklós

19.2.47. Zalabaksa

19.2.48. Zalaszombatfa

19.2.49. Zebecke

19.3. Letenyei Járási Hivatal

19.3.1. Székhely: Letenye

19.3.2. Bánokszentgyörgy

19.3.3. Bázakerettye

19.3.4. Becsehely

19.3.5. Borsfa

19.3.6. Bucsuta

19.3.7. Csörnyeföld

19.3.8. Kerkaszentkirály

19.3.9. Kiscsehi

19.3.10. Kistolmács

19.3.11. Lasztonya

19.3.12. Letenye

19.3.13. Lispeszentadorján

19.3.14. Maróc

19.3.15. Molnári

19.3.16. Murarátka

19.3.17. Muraszemenye

19.3.18. Oltárc

19.3.19. Petrivente

19.3.20. Pusztamagyaród

19.3.21. Semjénháza

19.3.22. Szentliszló

19.3.23. Szentmargitfalva

19.3.24. Tótszentmárton

19.3.25. Tótszerdahely

19.3.26. Valkonya

19.3.27. Várfölde

19.3.28. Zajk

19.4. Nagykanizsai Járási Hivatal

19.4.1. Székhely: Nagykanizsa

19.4.2. Alsórajk

19.4.3. Balatonmagyaród

19.4.4. Belezna

19.4.5. Bocska

19.4.6. Börzönce

19.4.7. Csapi

19.4.8. Eszteregnye

19.4.9. Felsőrajk

19.4.10. Fityeház

19.4.11. Fűzvölgy

19.4.12. Galambok

19.4.13. Garabonc

19.4.14. Gelse

19.4.15. Gelsesziget

19.4.16. Hahót

19.4.17. Homokkomárom

19.4.18. Hosszúvölgy

19.4.19. Kacorlak

19.4.20. Kerecseny

19.4.21. Kilimán

19.4.22. Kisrécse

19.4.23. Liszó

19.4.24. Magyarszentmiklós

19.4.25. Magyarszerdahely

19.4.26. Miháld

19.4.27. Murakeresztúr

19.4.28. Nagybakónak

19.4.29. Nagykanizsa

19.4.30. Nagyrada

19.4.31. Nagyrécse

19.4.32. Nemespátró

19.4.33. Orosztony

19.4.34. Pat

19.4.35. Pölöskefő

19.4.36. Pötréte

19.4.37. Rigyác

19.4.38. Sand

19.4.39. Sormás

19.4.40. Surd

19.4.41. Szepetnek

19.4.42. Újudvar

19.4.43. Zalakaros

19.4.44. Zalakomár

19.4.45. Zalamerenye

19.4.46. Zalasárszeg

19.4.47. Zalaszabar

19.4.48. Zalaszentbalázs

19.4.49. Zalaszentjakab

19.4.50. Zalaújlak

19.5. Zalaegerszegi Járási Hivatal

19.5.1. Székhely: Zalaegerszeg

19.5.2. Alibánfa

19.5.3. Almásháza

19.5.4. Alsónemesapáti

19.5.5. Babosdöbréte

19.5.6. Bagod

19.5.7. Bak

19.5.8. Baktüttös

19.5.9. Becsvölgye

19.5.10. Bezeréd

19.5.11. Bocfölde

19.5.12. Boncodfölde

19.5.13. Böde

19.5.14. Búcsúszentlászló

19.5.15. Csatár

19.5.16. Csertalakos

19.5.17. Csonkahegyhát

19.5.18. Csöde

19.5.19. Dobronhegy

19.5.20. Egervár

19.5.21. Gellénháza

19.5.22. Gombosszeg

19.5.23. Gősfa

19.5.24. Gutorfölde

19.5.25. Gyűrűs

19.5.26. Hagyárosbörönd

19.5.27. Hottó

19.5.28. Iborfia

19.5.29. Kávás

19.5.30. Kemendollár

19.5.31. Keménfa

19.5.32. Kisbucsa

19.5.33. Kiskutas

19.5.34. Kispáli

19.5.35. Kustánszeg

19.5.36. Lakhegy

19.5.37. Lickóvadamos

19.5.38. Milejszeg

19.5.39. Misefa

19.5.40. Nagykapornak

19.5.41. Nagykutas

19.5.42. Nagylengyel

19.5.43. Nagypáli

19.5.44. Nemesapáti

19.5.45. Nemeshetés

19.5.46. Nemesrádó

19.5.47. Nemessándorháza

19.5.48. Nemesszentandrás

19.5.49. Németfalu

19.5.50. Orbányosfa

19.5.51. Ormándlak

19.5.52. Ozmánbük

19.5.53. Pacsa

19.5.54. Padár

19.5.55. Pálfiszeg

19.5.56. Pethőhenye

19.5.57. Petrikeresztúr

19.5.58. Pókaszepetk

19.5.59. Pölöske

19.5.60. Pusztaederics

19.5.61. Pusztaszentlászló

19.5.62. Salomvár

19.5.63. Sárhida

19.5.64. Söjtör

19.5.65. Szentkozmadombja

19.5.66. Szentpéterfölde

19.5.67. Szentpéterúr

19.5.68. Teskánd

19.5.69. Tilaj

19.5.70. Tófej

19.5.71. Vasboldogasszony

19.5.72. Vaspör

19.5.73. Vöckönd

19.5.74. Zalaboldogfa

19.5.75. Zalacséb

19.5.76. Zalaegerszeg

19.5.77. Zalaháshágy

19.5.78. Zalaigrice

19.5.79. Zalaistvánd

19.5.80. Zalalövő

19.5.81. Zalaszentgyörgy

19.5.82. Zalaszentiván

19.5.83. Zalaszentlőrinc

19.5.84. Zalaszentmihály

19.5.85. Zalatárnok

19.6. Zalaszentgróti Járási Hivatal

19.6.1. Székhely: Zalaszentgrót

19.6.2. Batyk

19.6.3. Döbröce

19.6.4. Dötk

19.6.5. Kallósd

19.6.6. Kehidakustány

19.6.7. Kisgörbő

19.6.8. Kisvásárhely

19.6.9. Mihályfa

19.6.10. Nagygörbő

19.6.11. Óhíd

19.6.12. Pakod

19.6.13. Sénye

19.6.14. Sümegcsehi

19.6.15. Szalapa

19.6.16. Tekenye

19.6.17. Türje

19.6.18. Zalabér

19.6.19. Zalaszentgrót

19.6.20. Zalaszentlászló

19.6.21. Zalavég

2. melléklet az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az eljáró hatóság egészeként kizárt kormányhivatal helyett eljáró másik kormányhivatal

A

B

1.

Kormányhivatal

Helyettesítő Kormányhivatal

2.

Baranya

Somogy

3.

Bács-Kiskun

Tolna

4.

Békés

Csongrád-Csanád

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szabolcs-Szatmár-Bereg

6.

Budapest

Pest

7.

Csongrád-Csanád

Békés

8.

Fejér

Veszprém

9.

Győr-Moson-Sopron

Komárom-Esztergom

10.

Hajdú-Bihar

Jász-Nagykun-Szolnok

11.

Heves

Nógrád

12.

Jász-Nagykun-Szolnok

Hajdú-Bihar

13.

Komárom-Esztergom

Győr-Moson-Sopron

14.

Nógrád

Heves

15.

Pest

Budapest

16.

Somogy

Baranya

17.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Borsod-Abaúj-Zemplén

18.

Tolna

Bács-Kiskun

19.

Vas

Zala

20.

Veszprém

Fejér

21.

Zala

Vas

3. melléklet az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az eljáró hatóság egészeként kizárt járási (fővárosi kerületi) hivatal helyett eljáró másik járási (fővárosi kerületi) hivatal

1. Baranya vármegye

A

B

1.

Járási hivatal

Helyettesítő járási hivatal

2.

Bóly

Mohács

3.

Komló

Hegyhát (Sásd)

4.

Mohács

Bóly

5.

Pécs

Pécsvárad

6.

Pécsvárad

Pécs

7.

Hegyhát (Sásd)

Komló

8.

Sellye

Siklós

9.

Siklós

Sellye

10.

Szentlőrinc

Szigetvár

11.

Szigetvár

Szentlőrinc

2. Bács-Kiskun vármegye

A

B

1.

Járási hivatal

Helyettesítő járási hivatal

2.

Baja

Bácsalmás

3.

Bácsalmás

Baja

4.

Jánoshalma

Kiskunhalas

5.

Kalocsa

Kiskőrös

6.

Kecskemét

Tiszakécske

7.

Kiskőrös

Kalocsa

8.

Kiskunfélegyháza

Kiskunmajsa

9.

Kiskunhalas

Jánoshalma

10.

Kiskunmajsa

Kiskunfélegyháza

11.

Kunszentmiklós

Kecskemét

12.

Tiszakécske

Kecskemét

3. Békés vármegye

A

B

1.

Járási hivatal

Helyettesítő járási hivatal

2.

Békés

Békéscsaba

3.

Békéscsaba

Békés

4.

Gyomaendrőd

Szarvas

5.

Gyula

Sarkad

6.

Mezőkovácsháza

Orosháza

7.

Orosháza

Mezőkovácsháza

8.

Sarkad

Gyula

9.

Szarvas

Gyomaendrőd

10.

Szeghalom

Gyomaendrőd

4. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

A

B

1.

Járási hivatal

Helyettesítő járási hivatal

2.

Cigánd

Sárospatak

3.

Edelény

Kazincbarcika

4.

Encs

Szikszó

5.

Gönc

Sátoraljaújhely

6.

Kazincbarcika

Edelény

7.

Mezőcsát

Mezőkövesd

8.

Mezőkövesd

Mezőcsát

9.

Miskolc

Tiszaújváros

10.

Ózd

Putnok

11.

Putnok

Ózd

12.

Sárospatak

Cigánd

13.

Sátoraljaújhely

Gönc

14.

Szerencs

Tokaj

15.

Szikszó

Encs

16.

Tiszaújváros

Miskolc

17.

Tokaj

Szerencs

5. Budapest

A

B

1.

Kerületi hivatal

Helyettesítő kerületi hivatal

2.

I. kerület

XII. kerület

3.

II. kerület

III. kerület

4.

III. kerület

II. kerület

5.

IV. kerület

XV. kerület

6.

V. kerület

XIII. kerület

7.

VI. kerület

VII. kerület

8.

VII. kerület

VI. kerület

9.

VIII. kerület

IX. kerület

10.

IX. kerület

VIII. kerület

11.

X. kerület

XIV. kerület

12.

XI. kerület

XXII. kerület

13.

XII. kerület

I. kerület

14.

XIII. kerület

V. kerület

15.

XIV. kerület

X. kerület

16.

XV. kerület

IV. kerület

17.

XVI. kerület

XVII. kerület

18.

XVII. kerület

XVI. kerület

19.

XVIII. kerület

XXIII. kerület

20.

XIX. kerület

XX. kerület

21.

XX. kerület

XIX. kerület

22.

XXI. kerület

IX. kerület

23.

XXII. kerület

XI. kerület

24.

XXIII. kerület

XVIII. kerület

6. Csongrád-Csanád vármegye

A

B

1.

Járási hivatal

Helyettesítő járási hivatal

2.

Csongrád

Szentes

3.

Hódmezővásárhely

Makó

4.

Kistelek

Szeged

5.

Makó

Hódmezővásárhely

6.

Mórahalom

Szeged

7.

Szeged

Kistelek

8.

Szentes

Csongrád

7. Fejér vármegye

A

B

1.

Járási hivatal

Helyettesítő járási hivatal

2.

Bicske

Mór

3.

Dunaújváros

Sárbogárd

4.

Enying

Székesfehérvár

5.

Gárdony

Martonvásár

6.

Martonvásár

Gárdony

7.

Mór

Bicske

8.

Sárbogárd

Dunaújváros

9.

Székesfehérvár

Enying

8. Győr-Moson-Sopron vármegye

A

B

1.

Járási hivatal

Helyettesítő járási hivatal

2.

Csorna

Győr

3.

Kapuvár

Sopron

4.

Mosonmagyaróvár

Győr

5.

Pannonhalma

Tét

6.

Sopron

Kapuvár

7.

Tét

Pannonhalma

8.

Győr

Mosonmagyaróvár

9. Hajdú-Bihar vármegye

A

B

1.

Járási hivatal

Helyettesítő járási hivatal

2.

Balmazújváros

Hajdúnánás

3.

Berettyóújfalu

Püspökladány

4.

Derecske

Hajdúszoboszló

5.

Hajdúböszörmény

Hajdúhadház

6.

Hajdúhadház

Hajdúböszörmény

7.

Hajdúnánás

Balmazújváros

8.

Hajdúszoboszló

Derecske

9.

Nyíradony

Debrecen

10.

Püspökladány

Berettyóújfalu

11.

Debrecen

Nyíradony

10. Heves vármegye

A

B

1.

Járási hivatal

Helyettesítő járási hivatal

2.

Bélapátfalva

Pétervására

3.

Eger

Füzesabony

4.

Füzesabony

Eger

5.

Gyöngyös

Heves

6.

Hatvan

Eger

7.

Heves

Gyöngyös

8.

Pétervására

Heves

11. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

A

B

1.

Járási hivatal

Helyettesítő járási hivatal

2.

Jászapáti

Jászberény

3.

Jászberény

Jászapáti

4.

Karcag

Kunhegyes

5.

Kunhegyes

Tiszafüred

6.

Kunszentmárton

Mezőtúr

7.

Mezőtúr

Kunszentmárton

8.

Tiszafüred

Kunhegyes

9.

Törökszentmiklós

Szolnok

10.

Szolnok

Törökszentmiklós

1

A 20. § (1) bekezdése a 140/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

2

A 20. § (2) bekezdése a 140/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

3

A 20. § (3) bekezdése a 140/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

4

A 20. § (4) bekezdését a 140/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 20. § (5) bekezdését a 140/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 20. § (6) bekezdése a 140/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

7

A 14/a. alcímet (26/A. §-t) a 29/2024. (II. 22.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

8

A 48/A. §-t a 480/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

9

A 49/A. §-t az 584/2023. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

10

A 69. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 140/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

11

A hatálybalépés időpontja 2023. április 25.

12

A 70. §-t a 29/2024. (II. 22.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

13

A hatálybalépés időpontja 2024. február 23.

14

A 6. melléklet 2.9. pontja a 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 341. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 8. melléklet 60. pontját az 584/2023. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

16

A 9. melléklet 3. pontja a 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 341. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 9. melléklet 32. pontját a 71/2023. (III. 10.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

18

A 10. melléklet 37. pontját a 377/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet 21. §-a iktatta be.

19

A 10. melléklet második 37. pontját az 584/2023. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

20

A 10. melléklet 38. pontját az 584/2023. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

21

A 10. melléklet 39. pontját az 584/2023. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

22

A 10. melléklet 40. pontját a 113/2024. (V. 14.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

23

A 12. melléklet az 584/2023. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

24

A 13. melléklet 27. pontja az 518/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet 65. §-a szerint módosított szöveg.

25

A 14. mellékletet a 480/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére