• Tartalom

58/2022. (XII. 22.) MNB rendelet

58/2022. (XII. 22.) MNB rendelet

a hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról szóló, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget meghatározó MNB rendeletek módosításáról

2022.12.23.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. és 3. § tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1) A hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról szóló 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet [a továbbiakban: 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet] 2. § 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„13. zöld refinanszírozási jelzáloghitel: olyan refinanszírozási jelzáloghitel, amely fedezetéül szolgáló
a) különvált jelzálogjogok zöld jelzáloghitelek biztosítékai, vagy
b) jelzálogjoggal fedezett jelzáloghitel-követelés esetén az ingatlanon alapított jelzálogjoggal biztosított jelzáloghitel zöld jelzáloghitelnek minősül.”

(2) A 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hitelintézet jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatójának mindenkor el kell érnie a 0,25-os szintet.”

(4) Hatályát veszti a 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet

b) 4. § (1) bekezdésében az „– a (2) bekezdésben foglaltak kivételével –” szövegrész,

2. § A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Nem lép hatályba a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet módosításáról szóló 49/2022. (XI. 22.) MNB rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az „– a (2) bekezdésben foglaltak kivételével –” szövegrész,

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) bekezdése, a 2. §, az 1. melléklet 2–4. pontja, valamint a 2. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s. k.,

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet az 58/2022. (XII. 22.) MNB rendelethez

1. A 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet 2. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában az alábbi források vehetők figyelembe:

a) a hitelintézeti csoport jelzálog-hitelintézet tagja által kibocsátott jelzáloglevél-állomány,

b) a kapott refinanszírozási jelzáloghitelek,

c) a Jht. 8. § (4) bekezdése szerinti önálló zálogjog értékesítése okán fennálló visszavásárlási vételártartozás.”

2. A 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet 2. melléklet 3. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) a 2. pont b) és c) alpontja szerinti forrás esetén legalább 80 százalékban lakossági jelzáloghitel vagy lakossági jelzáloghitelhez kapcsolódó,

ca) lakóingatlanon alapított jelzálogjoggal fedezett jelzáloghitel-követelésen alapított jelzálogjog fedezete

cb) lakóingatlanon alapított különvált zálogjog fedezete vagy

cc) önálló zálogjog átruházása

mellett kerültek bevonásra,”

3. A 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet 2. melléklet 4. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) a 2023. szeptember 30-ig kapott, devizában denominált 2. pont b) és c) alpontja szerinti források és a 2023. szeptember 30-át követően kapott, devizában denominált zöld refinanszírozási jelzáloghitelek a fedezetül szolgáló deviza jelzáloghitelekhez vagy deviza jelzáloghitel-követelésekhez kapcsolódó jelzálogjogok értéke és a forint jelzáloghitelekhez vagy forint jelzáloghitel-követelésekhez kapcsolódó jelzálogjogok értékének 30 százaléka összegéig.”

a) 3. pont b) alpont bb) pontjában a „mellett” szövegrész helyébe a „mellett, illetve a lakóingatlanon alapított jelzálogjoggal fedezett jelzáloghitel-követelésen alapított jelzálogjog fedezete mellett” szöveg,

b) 8., 10. és 11. pontjában a „biztosított” szövegrész helyébe a „biztosított vagy jelzálogjoggal fedezett jelzáloghitel-követelés esetén az ingatlanon alapított jelzálogjoggal biztosított” szöveg

lép.

2. melléklet az 58/2022. (XII. 22.) MNB rendelethez

A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontjában az L72 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési előírásai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
MNB azonosító kód: L72
Kitöltési előírások
Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról
I. Általános előírások
1. A tábla kitöltése során a hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról szóló 22/2022. (VI. 11.) MNB rendeletben (a továbbiakban: Jmmr.) foglaltak az irányadók, a jelen kitöltési előírások figyelembevételével.
2. Az adatokat az adatszolgáltató által alkalmazott számviteli szabályozás szerint, a vonatkozó szerződésekkel összhangban kell jelenteni, könyv szerinti nettó értéken.
3. Az adatszolgáltatásnak a tárgyidőszak utolsó napjára vonatkozó állományi adatokat kell tartalmaznia.
4. A forintra történő átszámítást a tárgyidőszak utolsó napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 250/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hitkr.) 9. § (5) bekezdése szerint kell elvégezni.
5. Az eredeti futamidő az adott forrásra vonatkozóan a jelzáloglevél vagy fedezett értékpapír kibocsátásakor, az önálló zálogjog eladásakor vagy a refinanszírozási jelzáloghitel felvételekor fennálló futamidő.
II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások
JMM tábla: Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról
1. A táblát a Jmmr. 1. § (1) bekezdése szerinti hitelintézeti csoport (a továbbiakban: hitelintézeti csoport) tagjának nem kell kitöltenie.
2. A tábla egyes oszlopainak kitöltésére vonatkozó előírások:
A tábla a) és b) oszlopában az állományi adatokat az I. pontban előírt módon kell meghatározni. A b) oszlopban a Jmmr. 2. melléklet 4. és 5. pontja szerint számolt értéket kell megadni.
A tábla c) oszlopában az a) és b) oszlopban megadott adatok összegét kell jelenteni.
A tábla d) oszlopában a Jmmr. 2. melléklet 8. pontjában meghatározott súlyokat kell feltüntetni, amennyiben nem egész szám, akkor egy tizedesjegy pontossággal.
A tábla e) oszlopában – a jelen kitöltési előírások eltérő rendelkezése hiányában – a c) és d) oszlopban megadott adatok szorzatát kell jelenteni. Amennyiben a c) és d) oszlop töltése tilos, akkor az e) oszlopban az a) és b) oszlop értékének súlyozatlan összegét kell megadni.
3. A tábla egyes sorainak kitöltésére vonatkozó előírások:
003. sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport tagjai által kibocsátott, a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.) 11. §-a szerinti, nem a hitelintézet, illetve hitelintézeti csoport esetén nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében nyilvántartott, 3 éven túli eredeti futamidejű értékpapírokat, a Jmmr. 2. melléklet 8. pontja szerint figyelembe vehető, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld jelzáloglevelek kivételével, amelyek tekintetében rendelkezésre áll a Jmmr. 2. melléklet 3. pont f) alpontja szerinti hitelminősítés.
004. sor: itt kell jelenteni a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti, kapott pénzkölcsönöket, amennyiben azok eredeti futamideje 3 éven túli, és a pénzkölcsönt nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagja nyújtotta, a Jmmr. 2. melléklet 8. pontja szerint figyelembe vehető, kapott 5 éven túli eredeti futamidejű zöld refinanszírozási jelzáloghitelek kivételével.
005. sor: itt kell jelenteni a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti vételártartozásokat, amennyiben azok eredeti futamideje 3 éven túli, és az önálló zálogjogot nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagja szerezte meg, a Jmmr. 2. melléklet 8. pontja szerint figyelembe vehető, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld vételártartozások kivételével.
006. sor: itt kell jelenteni a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti pénzkölcsönnyújtások állományát, valamint a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti vételár-követelések összegét, amennyiben azok eredeti futamideje 3 éven túli, és nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében vannak nyilvántartva, a Jmmr. 2. melléklet 8. pontja szerint figyelembe vehető, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld pénzkölcsönnyújtások és vételár-követelések összegének kivételével.
007. sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport tagjai által kibocsátott, a Jht. 11. §-a szerinti, nem a hitelintézet, illetve hitelintézeti csoport esetén nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében nyilvántartott, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld jelzáloglevelek Jmmr. 2. melléklet 8. pontja szerint számított értékét, amelyek tekintetében rendelkezésre áll a Jmmr. 2. melléklet 3. pont f) alpontja szerinti hitelminősítés.
008. sor: itt kell jelenteni a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti, a Jmmr. 2. melléklet 8. pontja szerint zöld refinanszírozási hitelként figyelembe vehető kapott pénzkölcsönöket, amennyiben azok eredeti futamideje 5 éven túli, és a pénzkölcsönt nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagja nyújtotta.
009. sor: itt kell jelenteni a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti, a Jmmr. 2. melléklet 8. pontja szerint zöldként figyelembe vehető vételártartozásokat, amennyiben azok eredeti futamideje 5 éven túli, és az önálló zálogjogot nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagja szerezte meg.
010. sor: itt kell jelenteni a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti pénzkölcsön-nyújtások, valamint a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti vételár-követelések állományát, amennyiben azok eredeti futamideje 5 éven túli és a Jmmr. szerint zöldnek minősülnek. Az e) oszlopban ezek Jmmr. 2. melléklet 10. és 11. pontja szerint számolt összegét kell megadni.
011. sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport tagjai által 2015. március 31. előtt kibocsátott, Jht. 11. §-a szerinti, a hitelintézet, illetve hitelintézeti csoport esetén ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében nyilvántartott, 3 éven túli eredeti futamidejű értékpapírokat, amelyek tekintetében rendelkezésre áll a Jmmr. 2. melléklet 3. pont f) alpontja szerinti hitelminősítés. A soron ezen jelzáloglevelek állományát forint denomináció esetén az MNB által, deviza denomináció esetén az EKB által a tárgyidőszak utolsó munkanapjára meghatározott befogadási értékük 20 százalékáig lehet figyelembe venni.
013 sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport tagjai által nyújtott lakossági jelzáloghiteleket, amennyiben azok 1 éven túli hátralévő lejáratúak. A jelzáloghiteleket könyv szerinti nettó értékük alapján kell feltüntetni. A jelzáloghiteleket egy összegben, a szerződés szerint hátralévő futamidő alapján kell jelenteni. A késedelmes és éven belül lejáró nem késedelmes törlesztőrészleteket is a hitel végső lejáratának megfelelően kell jelenteni. A felmondott hiteleket nem kell jelenteni.
014. sor: itt kell jelenteni hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport lakástakarékpénztár tagjai által nyújtott lakossági jelzáloghiteleket, könyv szerinti nettó értékük alapján, amennyiben azok 1 éven túli hátralévő lejáratúak.
015. sor: itt kell jelenteni hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport tagjai által a hitelintézeti csoporthoz tartozó lakástakarékpénztár részére nyújtott forrásokat. Amennyiben a 014. sor értéke 0, a sor értéke 0.
016. sor: ebben a sorban a Jmmr. szerinti jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató értékét kell megadni, amely a stabil jelzálog alapú források, valamint a finanszírozott lakossági jelzáloghitelek állományának hányadosaként számítandó ki. Az adatszolgáltató a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató értékét három tizedesjegy pontossággal (például 0,374) jelenti.
019. sor: itt kell jelenteni a Jmmr. 2. melléklet 2. pont a) alpontja szerinti forrás esetén a rendes fedezetben rendelkezésre álló, a Jmmr. 2. § 6. pontja szerinti lakossági jelzáloghitelek, a lakossági jelzáloghitelhez kapcsolódó, lakóingatlanon alapított különvált zálogjog, illetve a lakóingatlanon alapított jelzálogjoggal fedezett jelzáloghitel-követelésen alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló zálogjog átruházása kapcsán fennálló visszavásárlási vételár-követelések értékét, valamint a Jmmr. 2. melléklet 2. pont b) és c) alpontja szerinti forrás esetén azon lakossági jelzáloghitelek vagy lakossági jelzáloghitelhez kapcsolódó, lakóingatlanon alapított különvált, önálló, valamint jelzálogjoggal fedezett jelzáloghitel-követelésen alapított zálogjogok értékét, amelyek fedezete vagy átruházása mellett a forrás bevonásra került.
020. sor: itt kell jelenteni a Jmmr. 2. melléklet 2. pont a) alpontja szerinti forrás esetén a rendes fedezetben rendelkezésre álló, a 019. sorban nem jelentett fedezetek értékét, valamint a Jmmr. 2. melléklet 2. pont b) és c) alpontja szerinti forrás esetén azon egyéb hitelek, különvált, önálló, valamint jelzálogjoggal fedezett jelzáloghitel-követelésen alapított zálogjogok értékét, amelyek fedezete vagy átruházása mellett a forrás bevonásra került, és a 019. sorban nem kerültek jelentésre.
021. sor: itt kell jelenteni a Jmmr. 2. melléklet 2. pont a) alpontja szerinti forrás esetén a rendes fedezeten kívüli fedezetek értékét. Amennyiben a Jmmr. 2. melléklet 2. pont a) alpontja szerinti források értéke 0, akkor ebben a sorban 0 érték jelentendő.
022. sor: itt kell jelenteni zöld jelzáloglevél esetén a rendes fedezetként összesen rendelkezésre álló, a Jmmr. 2. § 11. pontja szerinti zöld jelzáloghitelek és a Jmmr. 2. § 13. pontja szerinti zöld refinanszírozási hitelek állományát, zöld refinanszírozási jelzáloghitel esetén a fedezetül szolgáló, különvált zálogjoggal vagy jelzálogjoggal fedezett jelzáloghitel-követelés esetén az ingatlanon alapított jelzálogjoggal biztosított, a Jmmr. 2. § 11. pontja szerinti zöld jelzáloghitelek állományát.
KONSZJMM tábla: Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról – Konszolidált tételek
1. A „konszolidált” fogalmat – a konszolidált felügyeleti jelentéseknél irányadó számviteli jogszabályoktól és a Hpt.-től eltérően – a Jmmr. 1. § (1) bekezdése és 3. § (3) bekezdése szerint kell értelmezni.
2. A táblát a hitelintézeti csoportot vezető hitelintézetnek kell kitöltenie, a JMM táblára vonatkozó kitöltési előírások szerint azzal, hogy az a hitelintézeti csoport tagjaival konszolidált adatokat tartalmazza.”
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére