• Tartalom

590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

2024.03.05.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a–15c. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a központi költségvetésről szóló törvénynek az Uniós fejlesztések fejezetében (a továbbiakban: fejezet) eredeti előirányzatként megállapított fejezeti és központi kezelésű előirányzatokra,

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a fejezetben a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra,

c) a költségvetési évet megelőző évekről áthúzódó, a fejezetet irányító szerv vezetőjének irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára

(a továbbiakban együtt: előirányzatok).

2. § Az e rendelet hatálya alá tartozó források felhasználása tekintetében az Ávr. rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha e rendelet eltérő szabályokat nem állapít meg.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában

1.1 alapok alapja: a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti alap, a 2021–2027 programozási időszak tekintetében az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 20. pontja szerinti holdingalap, a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet] keretében végrehajtott Helyreállítási és Ellenállóképességi (Rezilienciaépítési) Eszköz tekintetében a pénzügyi eszközök forrásai,

2.2 alapok alapját végrehajtó szervezet: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 24/B. §-a szerinti szervezet, a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet] 31. §-a szerinti holdingalapot végrehajtó szervezet, valamint a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 12/A. §-a szerinti pénzügyi eszközt végrehajtó szerv,

3. CEF projekt: az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (a továbbiakban: CEF) társfinanszírozásával megvalósuló közlekedési tárgyú projekt,

4.3

5. együttműködési megállapodás: az egyrészről az Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről Magyarország között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint a Norvég Királyság és Magyarország között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás,

6. jogosulatlan forrásfelhasználás: a 2007–2013 programozási időszakban a pénzügyi eszközök esetében a kedvezményezett jogszabályban vagy a megkötött hitel-, kölcsön- vagy tőkebefektetési megállapodásban előírt kötelezettségeinek a kedvezményezett által történő megszegése, továbbá a pénzügyi közvetítő jogszabályban vagy a közvetítői szerződésben előírt kötelezettségeinek a pénzügyi közvetítő által történő megszegése, amelynek eredményeképpen az Európai Unió vagy Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek vagy sérülhetnek,

7. Keretmegállapodás: a Svájci Szövetségi Tanács és Magyarország Kormánya között létrejött, az Európai Unió kiválasztott tagállamai számára az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését célzó Svájci Hozzájárulás II. időszak végrehajtásáról szóló keretmegállapodás,

8. Kétoldalú Kapcsolatok Alapja: az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet] 3. § 20. pontja szerinti alap,

9.4 kifizető ügynökség: a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikke szerinti feladatot ellátó szervezet,

10.5 közreműködő szervezet: a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 17. pontja, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 26. pontja, a Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 13. pontja, a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak végrehajtási rendjéről szóló 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 18. pontja, valamint az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti szervezet,

11.6 közszféra szervezet: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (1) bekezdése, valamint 7. § (1) és (2) bekezdése alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezet, a nevelési-oktatási, kulturális, felsőoktatási, szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményt érintő projektje vonatkozásában az egyházi jogi személy, továbbá a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 38/A. §-a szerinti szervezet,

12. közvetlen irányítású uniós program: azok az Európai Bizottság által meghirdetett – e rendelet vonatkozásában a 17. § (1) bekezdésében felsorolt – programok, amelyek keretében valamely uniós intézmény dönt a rendelkezésre álló pénzforrások pályáztatásáról és elosztásáról,

13. mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szerv,

14. Nemzeti Irányító Hatóság: a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak tekintetében az 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 21. pontja szerinti szervezet,

15. Nemzeti Kapcsolattartó: az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021-es időszak tekintetében a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 5. § 11. pontja szerinti szervezet,

16. nettó bevételt termelő projektek: azon projektek, melyek esetében a projekt megítélhető támogatásának kiszámítása a projekt keretében kínált vagy eredményeként létrejövő árukért, szolgáltatásokért közvetlenül a felhasználók által fizetett ellentételezés összegének és a működési költségek, valamint az adott időszakban az eszközök pótlására fordított költségek összegének a különbsége alapján történik,

17. országos kihatású projekt: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 31. pontja szerinti projekt,

18. pénzügyi befejezés: a projekt megvalósítása során keletkezett elszámoló bizonylatoknak az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 74. alcíme, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 42. pontja vagy a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 76. alcíme szerinti kiegyenlítése,

19. program menedzsment forrás: az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021-es időszak tekintetében az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 121/2021 (III.10.) Korm. rendelet 3. § 33. pontja szerinti forrás, a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak tekintetében az 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 31. pontja szerinti forrás,

20. program operátor: az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021-es időszak tekintetében a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 5. § 14. pontja, a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak tekintetében az 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 32. pontja szerinti szervezet,

21. projekt-előkészítési támogatás: a 2021–2027 programozási időszakban a közvetlen irányítású uniós programok pályázatainak előkészítésére nyújtott támogatás,

22. projekt önerő-támogatás: a közvetlen irányítású uniós programokból támogatásban részesülő kedvezményezettek, valamint a közvetlen irányítású uniós programokra pályázó szervezetek részére a támogatás feltételeként előírt, meghatározott mértékű, az Ávr. 75. § (4a) bekezdése szerinti saját forrás biztosítására irányuló támogatás,

23. projektrész: a 2014–2020 programozási időszak tekintetében a projekt keretében megvalósuló olyan tevékenységek összessége, amely hozzárendelhető a projektben részt vevő adott hazai kedvezményezetthez, a 2021–2027 programozási időszak tekintetében a projekt keretében megvalósuló olyan tevékenységek összessége, amely hozzárendelhető a projektben részt vevő adott hazai partnerhez,

24. SCO módszer: az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 67. cikke, valamint az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikke szerinti egyszerűsített költségelszámolási rendszer,

25.7 szabálytalanság: a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet, a 2007–2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontja, a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 20. pontja, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 24. pontja, a 2007–2013. programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló programkomponensének végrehajtásáról szóló 359/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 3. § 9. pontja, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 47. pontja, a 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet] 1/A. § (1) bekezdés 41. pontja, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 7. pontja, a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 30. pontja, a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 14. pontja, a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 3. § 42. pontja, a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 3. § 18. pontja, a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 2. § 16. pontja, a 2021–2027 közötti programozási időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 512/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 512/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 38. pontja, az 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 39. pontja, a 2021–2027 programozási időszakban megvalósuló határon átnyúló Interreg programok végrehajtásáról szóló 241/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 241/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 63. pontja szerinti fogalom,

26. támogató: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (3) bekezdése szerinti személy,

27.8 technikai segítségnyújtás: a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendeletben, és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott forrás,

28. technikai támogatás: a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak tekintetében az 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 49. pontjában meghatározott forrás,

29. végrehajtó szerv: az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti vállalkozás vagy szerv.

3. Az előirányzatok felhasználásának közös szabályai

4. § (1) A kötelezettségvállaló gondoskodik az előirányzatok – felhasználási céljainak, jogcímeinek megfelelő – felhasználásáról. A kötelezettségvállaló felelősséggel tartozik az előirányzatok terhére történő felhasználás cél- és szabályszerűségének betartásáért és betartatásáért.

(2) A kötelezettségvállaló a kötelezettségvállalásokat és azok szakmai teljesítését figyelemmel kíséri, valamint a kötelezettségvállalással terhelt, de felhasználásra nem kerülő maradvány összegéről írásban tájékoztatja a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetőjét.

(3) Az előirányzat kezelő szerve – az 56. § és a 67. § szerinti előirányzatok esetén a kifizető ügynökség az irányító hatóság közreműködésével – az éves beszámoló, valamint a zárszámadás keretében a fejezetet irányító szerv részére szöveges értékelést ad az előirányzat felhasználásáról, a megvalósított szakmai célokról és a nevesített feladatok végrehajtásáról.

(4) A lezárt európai uniós és hazai támogatási program fejezeti kezelésű előirányzatait érintő követelések kezeléséről a kötelezettségvállaló, az előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványának központi költségvetésbe történő utalásáról a fejezetet irányító szerv gondoskodik.

(5) A követelés behajthatatlanná történő minősítéséről a kötelezettségvállaló, a közreműködő szervezet vagy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv gondoskodik.

5. § (1) Országos kihatású projekt esetén a vonatkozó előirányzat felhasználásának folyamatát, ellenőrzését és a kapcsolattartás módját a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program irányító hatósága és a projekt szakmai tartalmáért felelős irányító hatóság között létrejövő megállapodásban kell rögzíteni.

(2) Az országos kihatású projekt részére nyújtandó támogatás kifizetése céljából a projekt szakmai tartalmáért felelős irányító hatóság olyan átutalást teljesíthet a kedvezményezett vagy a szállító részére, amely esetén a folyósítás évében történő visszapótlás a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program előirányzat terhére, az érintett operatív program javára lehetséges.

(3) Az előirányzat-módosítási jogköröket

a) a fejezeten belüli átcsoportosítás,

b) a fejezetek intézményei közötti, az intézménytől más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatára irányuló, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzatra vonatkozóan az előirányzat céljának, rendeltetésének megfelelő, megállapodáson alapuló, a kiemelt előirányzatok főösszegét nem érintő átcsoportosítás, valamint

c)9 az Áht. 33. § (3a)–(7) bekezdése szerinti átcsoportosítás

vonatkozásában a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy gyakorolja.

(4)10 A Fejezeti általános tartalék előirányzat-átcsoportosítása a 15. § szerinti döntés alapján lehetséges.

(5) A fejezeti likviditást biztosító átcsoportosítás a kezelő szervek adatszolgáltatása alapján történik.

6. § Az előirányzatok felhasználásával kapcsolatos kincstári és banki szolgáltatások díjait – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat terhére kell elszámolni.

7. § A támogatói okirat visszavonása, a támogatási vagy közvetítői szerződéstől való elállás vagy a támogatás egyéb okból történő visszafizetése esetén megfizetett kamat annak a fejezeti kezelésű előirányzatnak a céljával megegyezően használható fel, amelyből a támogatás nyújtására sor került.

8. § Költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület, közalapítvány, állam által alapított vagyonkezelő alapítvány vagy az ilyen alapítvány által fenntartott jogi személy kedvezményezett – továbbá a 2021–2027 programozási időszak tekintetében a közvetlen vagy közvetett többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács kedvezményezett – esetében, ha

a) a kedvezményezett a fizetési számláit az Áht. alapján a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a Kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

b) a megítélt támogatás összege nem éri el az ötvenmillió forintot,

a fel nem használt támogatási előleg nem minősül jogosulatlan felhasználásnak, visszafizetése során nem lehet ügyleti kamatot felszámítani.

9. § (1) Az európai uniós forrást megelőlegező előirányzatok társfinanszírozáson felüli felhasználása a következő esetekben lehetséges:

a) az európai uniós forrásból finanszírozott jövedelemtermelő projektek esetén a IV. fejezet szerinti, a megtérülő projektköltségre jutó központi költségvetési kiadások megtérítésére,

b) részben vagy egészben európai uniós forrás terhére jóváhagyott programok, projektek Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható általános forgalmi adó összegének kiegyenlítésére,

c)11 az uniós támogatásnak

ca) a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködéshez kapcsolódó programjai esetében az Európai Területi Együttműködés (2014–2020) előirányzatból történő – a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet szerinti –,

cb) a 2021–2027 programozási időszakban megvalósuló határon átnyúló Interreg programok esetében az Európai Területi Együttműködés (2021–2027) előirányzatból történő – a 241/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet szerinti –,

cc) a 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és egyes interregionális együttműködési programok esetében a Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014–2020) előirányzatból történő – a 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet szerinti – és

cd) a 2021–2027 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és egyes interregionális együttműködési programok esetében a Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021–2027) előirányzatból történő – az 512/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet szerinti –

megelőlegezésére,

d) azon kiadás finanszírozására, amely felmerül

da) a 2021–2027 közötti kohéziós politikai operatív programok, valamint a vidékfejlesztési és halászati programok előirányzatai tekintetében a tagállamnál a programok Európai Bizottság általi elfogadásáig, és a programok elfogadása, valamint

db)12 a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) előirányzat és a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) hitel intézkedései előirányzat tekintetében a tagállamnál a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (a továbbiakban: HET) Európai Unió Tanácsa általi jóváhagyásáig, és a HET jóváhagyása

esetén az európai uniós forrást nyújtó szerv felé elszámolhatóvá válik,

e)13 az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 előirányzat tekintetében az EGT Finanszírozási Mechanizmus és Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának előkészítéséhez kapcsolódóan, a Nemzeti Kapcsolattartónál és a program operátoroknál felmerülő költség finanszírozására, továbbá a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. előirányzat tekintetében a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszakával összefüggésben, a Keretmegállapodás végleges hatálybalépését követő ötödik napig, a Nemzeti Irányító Hatóság által ellátandó feladatokat és a közreműködő szervezeti feladatokat érintő, az előkészítési feladatok során felmerülő költség, valamint azon kiadás finanszírozására, amely a támogatási intézkedések elfogadása esetén a Svájci Államszövetség felé elszámolhatóvá válik,

f) a részben európai uniós forrás terhére jóváhagyott programok, projektek európai uniós forrást nyújtó szerv felé el nem számolható kiadásainak finanszírozására,

g) európai uniós forrás terhére jóváhagyott programok, projektek szabálytalanságból vagy jogosulatlan forrásfelhasználásból adódó, Magyarországot terhelő európai bizottsági követelések kiegyenlítésére abban az esetben, ha az összeg nem terhelhető át a kedvezményezettekre,

h) az Európai Bizottság javaslatára költségnyilatkozatban vagy a 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti program esetén az éves jelentés keretében már elszámolt, vitatott számlák uniós részének elszámolására, ha a kedvezményezett felé a követelés előírása még nem történt meg,

i)14 a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) előirányzat és a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) hitel intézkedései előirányzat tekintetében a nemzeti hatóság és lebonyolító szervek részére kifizetett támogatás finanszírozására,

j) a 15. § (6) bekezdése szerinti esetben,

k)15 a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 4. § (9) bekezdés b)–d) pontjában, a 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 24. §-ában, valamint a 241/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet 14. § b) és c) pontjában meghatározott esetekben,

l) az Ávr. 172/A. § (2)–(4) bekezdése szerint keletkezett – a Kincstár által megállapított – befizetési kötelezettség kiegyenlítésére a fejezetet irányító szerv vezetőjének döntése szerinti arányosított összegben azon előirányzatokat terhelően, amelyek kapcsán keletkezett,

m)16 ha a kedvezményezettnek fel nem róható okból a támogatási szerződés vagy a támogatói okirat a Kormány döntése következtében megszüntetésre, visszavonásra vagy egyes projektelemek visszavonásával módosításra került,

n)17 ha a kedvezményezett által nem befolyásolható olyan körülmény merül fel, amely az európai uniós forrásból finanszírozott projekt végrehajtásához nélkülözhetetlen, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja vagy a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 168. §-a szerinti költségnövekménynek nem minősülő kiadást keletkeztet, vagy.

o)18 a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet és a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet szerinti késedelmi kamat megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére, ha az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás késedelmes kifizetése a fejezetet irányító szervnek, az operatív program irányító hatóságának vagy a nemzeti hatóságnak felróható okból történt.

(2)19 Az előirányzatoknak az (1) bekezdés f)–l) pontja szerinti felhasználásáról – a (4) és (4a) bekezdés szerinti eset kivételével – a fejezetet irányító szerv vezetője dönt. Ha az előirányzat-felhasználás összege az (1) bekezdés f)–j) pontja szerinti esetben projektenként eléri az ötvenmillió forintot, vagy a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. §-a, a 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és a 241/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti program esetén a százötvenezer eurót, annak felhasználásához – a (4a) és (5) bekezdés szerinti eset kivételével – az államháztartásért felelős miniszter jóváhagyása szükséges.

(3) Az előirányzatoknak az (1) bekezdés m) és n) pontja szerinti felhasználásáról a Kormány egyedi ügyben hozott határozatban dönt.

(4) Ha az (1) bekezdés f) pontja szerinti esetben az előirányzat-felhasználás

szerinti költségnövekménynek minősülő kiadás finanszírozásához szükséges, az előirányzat-felhasználásról az a) pont szerinti esetben az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3–6. §-a szerint, a b) pont szerinti esetben a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 171–173. §-a szerint a Kormány egyedi ügyben hozott nyilvános határozatban dönt.

(4a)20 Ha az (1) bekezdés f) pontja szerinti esetben az előirányzat-felhasználás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 156. § (8a) bekezdése, a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 385. § (2) bekezdése vagy a 373/2022. (IX. 30.) rendelet 203. § (5d) bekezdése alapján szükséges, az előirányzat-felhasználásról – a fejezetet irányító szerv vezetője és az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett – az előirányzat kezelő szerve dönt.

(5) A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) előirányzat terhére megvalósuló projektek esetében az Európai Bizottság felé el nem számolható, a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 2. § 6. pontjában meghatározott Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv Európai Bizottság felé elszámolható összköltségének legfeljebb 5%-át kitevő kiadások erejéig az (1) bekezdés f) pontja szerinti előirányzat-felhasználáshoz az államháztartásért felelős miniszter jóváhagyása nem szükséges.

10. § (1) Az előirányzat 9. §-ban foglaltak – ide nem értve a 9. § (1) bekezdés k) pontja – szerinti társfinanszírozáson felüli felhasználásának és a tartalék 14. § szerinti felhasználására irányuló igény jóváhagyása esetén a biztosított finanszírozás terhére a támogató költségvetési támogatást nyújthat

a) fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással az érintett fejezetet irányító szervek megállapodása alapján,

b) önálló támogatási szerződés keretében vagy

c) a projekt európai uniós támogatási szerződésében

a támogatásra vonatkozó egyedi feltételek meghatározása mellett.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés tartalmazza

a) a támogatás összegét és folyósításának ütemezését,

b) a támogatás folyósításának módját, valamint

c) a folyósított támogatással való elszámolás módját és az annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.

(3) Az ütemezés megállapítása során figyelembe kell venni a folyósításra kerülő előleg összegét is.

(4) A támogató a támogatás szabályszerű felhasználását a szerződésben meghatározott gyakorisággal, de legalább a projekt pénzügyi befejezésekor ellenőrzi. A fejezetet irányító szerv az ellenőrzési feladatát az irányító hatóság vagy a közreműködő szervezet bevonásával is elláthatja.

II. Fejezet

AZ EGYES FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOKBÓL NYÚJTHATÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

4. Az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat felhasználási szabályai

11. § (1) Az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) célja a közösségi támogatások koordinálásával összefüggő, a közösségi és európai uniós forrásból nem fedezett, el nem számolható, azonban a programok lebonyolításához és a programok fenntartási időszakához kötődő kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen tevékenységek kiadásai fedezetének biztosítása, így különösen

a) a fejlesztéspolitikai intézményrendszert segítő szakértői szolgáltatás költségeinek finanszírozása,

b) a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SZPI) által ellátott végrehajtó szervezeti, végrehajtó ügynökségi, közreműködő szervezeti, lebonyolítói és tanácsadói feladatok, valamint a közös és közös horizontális, továbbá a nemzeti és nemzeti horizontális feladatok európai uniós forrásból nem fedezett vagy európai uniós támogatásból el nem számolható költségeinek finanszírozása

ba) a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló 197/2018. (X. 24.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet] meghatározott tevékenységekből eredően,

bb) a 2014–2020 és a 2021–2027 közötti kohéziós politikai operatív programokhoz, valamint a vidékfejlesztési és halászati programokhoz kapcsolódóan,

bc) az INTERREG Közösségi Kezdeményezés programokhoz kapcsolódóan,

bd) az EGT Finanszírozási Mechanizmus támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódóan,

be) a Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódóan,

bf) a Svájci Hozzájárulás támogatásból megvalósuló programokhoz, projektekhez kapcsolódóan,

bg) az Európai Területi Együttműködés lebonyolításához kapcsolódóan,

bh) a PHARE és Átmeneti támogatás programokhoz kapcsolódóan,

bi) a közvetlen irányítású uniós programokhoz kapcsolódóan, valamint

c) a 13. § szerinti előirányzat felhasználásával kapcsolatos pénzügyi ellenőrzési feladatok finanszírozása. A feladat ellátásával a Kincstár bízható meg.

(2) Az előirányzat a fejlesztéspolitikai intézményrendszer központi költségvetési szerv kedvezményezettje számára az Áht. 33. § (4) bekezdés b) pontja szerinti fejezetek közötti megállapodással kerül átadásra.

(3) A fejlesztéspolitikai intézményrendszer nem központi költségvetési szerv kedvezményezettje részére az előirányzat támogatási szerződés megkötésével vagy támogatói okirat kibocsátásával kerül átadásra.

(4) A kedvezményezett részére nem európai uniós forrásból nyújtott működési célú költségvetési támogatás biztosítása időarányosan történik. Az időarányostól eltérő folyósítást a kedvezményezett írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

(5) Az időarányostól eltérő felhasználást – a szerződés módosításával – a támogató abban az esetben engedélyezi, ha a kedvezményezett a pénzforgalmi terve benyújtásával igazolja, hogy a költségvetési támogatás időarányos folyósítása a folyamatos működését veszélyeztetné.

(6) A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

12. § Az előleg egy összegben vagy részletekben történő folyósítására az Ávr. szabályai szerint kerülhet sor, ha az időarányos finanszírozás a támogatási cél megvalósítását nem teszi lehetővé.

5. A Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzat felhasználási szabályai

13. § (1) A Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) célja a Budapest 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósítása költségeinek finanszírozása a fővárosi önkormányzat és az állam közötti – a budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar – Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény 5. §-a szerint módosított – finanszírozási szerződés alapján.

(2) Az előirányzat

a) a peres követelések kiegyenlítése,

b) a bírósági eljárások költségei, valamint ügyvédi és szakértői költségek finanszírozása és

c) az (1) bekezdés szerinti cél megvalósítása megszervezése, lebonyolítása és az irányítására kijelölt szervezet költségeinek finanszírozása

érdekében használható fel.

6. A Fejezeti általános tartalék előirányzat felhasználási szabályai

14. § (1) A Fejezeti általános tartalék előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) a részben európai uniós forrásból finanszírozott programokkal, projektekkel kapcsolatosan az előre nem látható kiadások finanszírozására használható fel, különösen

a) szabálytalanságból, jogosulatlan forrásfelhasználásból adódó európai bizottsági követelések kiegyenlítésére abban az esetben, ha az összeg behajtására irányuló kísérletek, intézkedések nem jártak eredménnyel, vagy ha a behajtás időpontja előtt a visszafizetésre az adott programért felelős szervezethez vagy a fejezetet irányító szervhez felszólítás érkezik,

b) a követelések behajtása érdekében felmerülő költségek finanszírozására,

c)21 ha a kedvezményezettnek vagy közvetítőnek fel nem róható okból valamely, a korábbiakban európai uniós forrásból finanszírozott támogatási vagy közvetítői szerződés részben vagy egészben nem finanszírozható európai uniós forrásból, de a szerződésben foglaltak megvalósításához nemzeti érdek fűződik,

d)22

e) szabálytalanságból, jogosulatlan forrásfelhasználásból adódó, a kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség esetén a visszaköveteléssel érintett európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás összege és a visszakövetelt összeg után fizetendő kamat megfizetésére, ha a projekt megvalósításához nemzeti érdek fűződik,

f) a támogató számára a kedvezményezettel szemben fizetési kötelezettséget megállapító, polgári perben meghozott jogerős bírósági határozat vagy polgári nemperes eljárásban meghozott jogerős határozat alapján a kedvezményezettet megillető tőkeösszeg, annak kamatai, valamint eljárási költség megfizetésére,

g) a közlekedési tárgyú projekteket megvalósító, 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra szervezet kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség esetén a visszaköveteléssel érintett európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás után fizetendő ügyleti kamat megfizetésére, vagy

h) ha a 2007–2013 programozási időszakban európai uniós forrásra benyújtott kérelem szerinti agrár-vidékfejlesztési tevékenység támogatása már nem finanszírozható európai uniós forrásból, de jogorvoslati eljárás alapján a támogatásra való jogosultságot megállapítják, feltéve, hogy az az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikkével összhangban nyújtható állami támogatásnak minősül.

(2)23 Nem finanszírozható az előirányzat terhére az (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti igény egyéni vállalkozó, egyéni cég vagy – 100%-os állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság kivételével – gazdasági társaság esetében.

15. § (1)24 Az előirányzat terhére történő finanszírozást az adott programért felelős irányító hatóság, nemzeti hatóság vagy a kifizető ügynökség kezdeményezi.

(2) A tartalék felhasználására irányuló igényt a fejezetet irányító szerv részére kell megküldeni.

(3) A fejezetet irányító szerv a (2) bekezdés alapján beérkezett igényeket beérkezési sorrendben dolgozza fel. A fejezetet irányító szerv vezetője a feldolgozott igények alapján dönt az egyes igények teljesítésének jóváhagyásáról, és ezzel összefüggésben gondoskodik az előirányzat átcsoportosításáról.

(4) A 14. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti esetben az előirányzat terhére történő finanszírozási igényről való döntéssel egyidejűleg a fejezetet irányító szerv vezetője a projekt megvalósításához fűződő nemzeti érdek tekintetében is döntést hoz.

(5) A fejezetet irányító szerv a tartalék felhasználásra irányuló jóváhagyott kötelezettségvállalás bizonylatának egy példányát megküldi az adott programért felelős irányító hatóság vagy a kifizető ügynökség részére.

(6) Ha az előirányzat teljes összegben felhasználásra kerül, a 14. § (1) bekezdése szerinti kiadások fedezetét az európai uniós bevételek zavartalan lehívása érdekében az érintett európai uniós előirányzat terhére kell biztosítani.

(7) A 14. § (1) bekezdés c) és e) pontja alkalmazásában nemzeti érdeknek minősül különösen az, ha a finanszírozásra számot tartó tevékenység

a) Magyarország uniós jogból vagy nemzetközi jogból fakadó kötelezettsége teljesítéséhez,

b) nemzeti stratégiában meghatározott cél eléréséhez,

c) cselekvési terv végrehajtásához,

d) az Országgyűlés vagy a Kormány döntése értelmében nemzeti vagy országos érdekűnek minősül, és ennek elvégzéséhez, vagy

e) a lakosság széles körét érinti, és állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátásához vagy a közjó egyébként történő előmozdításához

járul hozzá.

(8) Az irányító hatóság a követeléskezelést a 14. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti esetben a finanszírozási igényről történő döntés meghozataláig, a 14. § (1) bekezdés f) pontja szerinti esetben a jogerős határozat meghozataláig felfüggeszti.

7. Az alapok alapja előirányzatainak felhasználási szabályai

16. §25 (1) A pénzügyi eszközök végrehajtása az alapok alapján keresztül történik.

(2) Az alapok alapja előirányzatai (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzatok) az operatív programokból és a Helyreállítási és Ellenállóképességi (Rezilienciaépítési) Eszközből lehívott források terhére pénzügyi eszközből történő támogatásnyújtásra szolgálnak.

(3) Az előirányzatok a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet és a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint használhatók fel.

(4) Az alapok alapját végrehajtó szervezet az operatív programokból és a Helyreállítási és Ellenállóképességi (Rezilienciaépítési) Eszközből az előirányzatok számára rendelkezésre bocsátott összeget az érintett irányító hatóság vagy nemzeti hatóság által jóváhagyott program vagy intézkedés szerinti finanszírozás céljából, a finanszírozási megállapodás rendelkezései szerint használhatja fel.

(5) Az előirányzatokon

a) bevételként a visszafizetett források, valamint az alapok alapját végrehajtó szervezet által összeállított, az irányító hatóság vagy a nemzeti hatóság által jóváhagyott és átutalt lehívási értesítések összege,

b) kiadásként a végső kedvezményezett és a pénzügyi közvetítők felé történő kifizetések teljesítése, az a) pont szerint az irányító hatóság vagy a nemzeti hatóság által átutalt, de fel nem használt forrás visszafizetésének rendezése, valamint a többlet-kötelezettségvállalásnak és a díjazás fedezetéül szolgáló visszafizetett forrásnak a 16/A. § szerinti fejezeti kezelésű előirányzatok vagy a központi költségvetés megfelelő számlájára történő átutalása jelenik meg.

(6) A felszabadított vagy visszafizetett forrásokat az alapok alapját végrehajtó szervezet az irányító hatóság vagy a nemzeti hatóság előzetes írásbeli jóváhagyásával, az előirányzatok céljának megfelelően használhatja fel.

(7) Nem minősül jogosulatlan forrásfelhasználásnak vagy szabálytalanságnak, ha a kedvezményezett a pénzügyi közvetítővel szemben fennálló fizetési kötelezettségének gazdasági tevékenysége körében felmerülő üzleti kockázatból eredő fizetési nehézség révén nem képes eleget tenni, vagy ha a pénzügyi közvetítő egy adott pénzügyi eszköz hitelkockázatának révén realizált hitelezési vagy befektetési veszteséget szenved el.

7/A.26 Az alapok alapját végrehajtó szervezet díjazása előirányzatok felhasználási szabályai

16/A. § (1) Az alapok alapját végrehajtó szervezet díjazása előirányzatok (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzatok) az alapok alapját végrehajtó szervezetnél, valamint a pénzügyi közvetítőknél a 2014–2020 programozási időszakban kihelyezett hitelek kezelésével kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozására szolgálnak.

(2) Az előirányzatokon

a) bevételként a visszafizetett forrásokból az alapok alapját végrehajtó szervezet által utalt összeg, valamint

b) kiadásként az alapok alapját végrehajtó szervezetnek utalt költségtérítés és a pénzügyi közvetítők továbbszámlázott díjazása

jelenik meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti költségek előlegként történő finanszírozására az arra kötött szerződésben foglaltak alapján van lehetőség.

(4) A fejezetet irányító szerv vezetője az előirányzatok kezelésére elkülönített előirányzat-felhasználási keretszámlákat nyit a Kincstárnál.

(5) Az adott évi kötelezettségvállalási összegnek megfelelő összegű, a (2) bekezdés a) pontja szerinti bevételt az alapok alapját végrehajtó szervezet utalja át az előirányzat-felhasználási keretszámlára.

8. A Közvetlen uniós programok támogatása előirányzat felhasználási szabályai

17. § (1)27 A Közvetlen uniós programok támogatása előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) célja projekt-előkészítési támogatás és projekt önerő-támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: támogatás) biztosítása

1. – a CEF projektek kivételével – az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz,

2. a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz,

3. az Erasmus+,

4. az Európai Védelmi Alap,

5. a Digitális Európa,

6. a LIFE,

7. az Egységes Piac Program,

8. a Kreatív Európa,

9. az Adóügyi Együttműködés, vámügyi együttműködés és csalás elleni program,

10. az Európai Szolidaritási Testület,

11. az ESZA+ foglalkoztatás és szociális innovációk ág,

12. az EU4Health,

13. az Euratom Kutatás és Képzési Program 2021–2025,

14. a Polgárok, Esélyegyenlőség, Jogok és értékek,

15. az Igazságügyi együttműködés,

16. az Európai Űrprogram,

17. a Fúziósenergia-fejlesztés (ITER),

18. az Innovációs Alap vagy

19. az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés (EUI)

programok keretében megvalósuló projektek előkészítési és önerőköltségeinek finanszírozására.

(2) Az előirányzat keretében lehetőség van a 2014–2020 programozási időszak közvetlen uniós programjai kapcsán már benyújtott pályázatok támogatására is.

(3)28 Az előirányzat fedezetet biztosít

a) lebonyolítói díj kifizetésére az arra kötött megállapodásban foglaltak szerint legfeljebb az eredeti előirányzat 4%-ának erejéig, továbbá

b) az Európai Védelmi Alap végrehajtásához kapcsolódó nemzeti feladat ellátásáról szóló 368/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti gazdasági társaság részére az Európai Védelmi Alap végrehajtásához kapcsolódó nemzeti feladatok ellátására a tárgyévet megelőző évben elnyert pályázatok magyar jogalanyaira jutó uniós támogatási összeg 6,25%-ának összegében.

(4) A kezelő szerv feladatai ellátása érdekében lebonyolító szervet vehet igénybe.

(5) A lebonyolító szervezetre delegált feladatokat a fejezetet irányító szerv és a lebonyolító szervezet közötti megállapodásban kell rögzíteni.

(6) A fejezetet irányító szerv vezetője az előirányzat kezelésére elkülönített előirányzat-felhasználási keretszámlát nyit a Kincstárnál.

(7) Lebonyolító szerv igénybevétele esetén a fejezetet irányító szerv vezetője az előirányzat-felhasználási keretszámlához kapcsolódó alszámlára rendelkezési jogot biztosít a lebonyolító szervezet részére.

18. § (1)29 A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A projekt-előkészítési támogatás formája – ha az a közvetlen irányítású uniós program terhére elszámolható – visszatérítendő támogatás.

(2) A támogatás egyedi döntéssel pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül nyújtott támogatás formájában nyújtható.

(3)30 A támogatás éves ütemezésben, a megítélt éves támogatási összeg 100%-át kitevő támogatási előlegként kerül kifizetésre. A támogatás éves összegét és a támogatásra vonatkozó egyedi feltételeket támogatói okirat, a (4) bekezdés a) pontja szerinti kedvezményezett esetében az Áht. 33. § (4) bekezdés b) pontja szerinti fejezetek közötti megállapodás határozza meg.

(4) A támogatásban

a) költségvetési szerv,

b) nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett,

c) helyi önkormányzat,

d) önkormányzati társulás,

e) egyesület,

f) köztestület,

g) egyházi jogi személy,

h) alapítvány,

i) közalapítvány és

j) többségi állami tulajdonú, nonprofit gazdasági társaság

részesülhet a közvetlen irányítású uniós program támogatásra számot tartó projektje megvalósításához.

19. § (1) A 18. § (2) bekezdése szerinti pályázatnak tartalmaznia kell legalább

a) a támogatást igénylő szervezet

aa) nevét,

ab) székhelyét,

ac) adószámát,

ad) fizetési számlájának számát,

b) a támogatott tevékenységet,

c) a támogatás felhasználásának határidejét,

d) a támogatás igényelt összegét,

e) a szakmai programot (projekttervet),

f) a pénzügyi tervet és

g) a pályázó kötelezettségvállalását a közvetlen irányítású uniós programban való részvételéről.

(2)31 Az projekt önerő-támogatás összege nem haladhatja meg az igényelni tervezett európai uniós pályázati felhívásban előírt önerő mértékét.

(3) A támogatás intenzitásának legmagasabb mértéke 100%. Ha a támogatás állami támogatásnak minősül, a támogatás jogcíméhez tartozó támogatási kategória szerint nyújtható.

(4) A támogatás feltételeit részletesen a pályázati felhívás rögzíti.

20. § (1) A támogatási igényről az 54. § a) pontja szerinti személy dönt.

(2)32

(3) A támogatás rendelkezésre bocsátása egy összegben előlegként vagy részletekben történik.

(4)33 Ha az projekt-előkészítési támogatás összege vagy annak egy része a kedvezményezett közvetlen irányítású uniós program támogatási szerződése alapján elszámolhatóvá válik, ezen összegeket a támogatott a támogató részére – ügyletikamat-mentesen – köteles visszafizetni.

9. Uniós programokkal kapcsolatos kifizetések

21. §34 (1) Az 50. § szerinti előirányzatok célja az Európai Unió felé el nem számolható kiadások finanszírozása, ha polgári perben meghozott jogerős bírósági határozat vagy polgári nemperes eljárásban meghozott jogerős határozat a kedvezményezettet megillető összeg kifizetését írja elő.

(2) Az 56. § szerinti előirányzat célja az Európai Unió felé el nem számolható kiadások finanszírozása, ha a 2007–2013 programozási időszakban európai uniós forrásra benyújtott kérelem szerinti agrár-vidékfejlesztési tevékenység támogatása már nem finanszírozható európai uniós forrásból, de jogorvoslati eljárás alapján a támogatásra való jogosultságot megállapítják, feltéve, hogy az az EUMSz 107. cikkével összhangban nyújtható állami támogatásnak minősül.

(3) A kifizetések forrása a Fejezeti általános tartalékból kerül átcsoportosításra, amennyiben az előirányzatok bevételi forrással nem rendelkeznek.

III. Fejezet

AZ EGYES KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOKBÓL NYÚJTHATÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

10. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 előirányzat, valamint a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. előirányzat felhasználási szabályai

22. § (1) Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 előirányzat a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet szerint használható fel.

(2) A Svájci–Magyar Együttműködési Program II. előirányzat az 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint használható fel.

(3)35 A 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti Projekt Megállapodásban történő kijelölés esetén a 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 15. pontja szerinti Nemzeti Koordinációs Egység vezetőjének döntése alapján használhatóak fel a kedvezményezettek részéről visszafizetett források.

11. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014–2020 előirányzat és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021–2027 előirányzat felhasználási szabályai

23. § (1) Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014–2020 előirányzat és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021–2027 előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzatok) célja a CEF projektek, valamint azok koordinálásával összefüggő elszámolható és az európai uniós forrásból nem fedezett, el nem számolható, azonban a projektek lebonyolításához és a projektek fenntartási időszakához kötődő kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen tevékenységek kiadásai fedezetének biztosítása, így különösen

a) a CEF projektek előkészítési és végrehajtási költségeinek,

b) a CEF programtámogató tevékenység végrehajtásával kapcsolatban felmerülő, CEF projekt keretében elszámolható működési költségek, valamint

c) a CEF pályázatok előkészítéséhez, benyújtásához és megvalósításához kapcsolódó szakértői szerződések

finanszírozása.

(2) A CEF projektek támogatásáról a Kormány a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 4. alcíme szerinti határozattal dönt.

(3) Az előirányzatok terhére támogatásban részesíthető kedvezményezett:

a) a végrehajtó szerv,

b) az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,

c) az Energiaügyi Minisztérium, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium mint tagállami kedvezményezett,

d) a tagállam által az Európai Bizottsággal kötött támogatási megállapodásban rögzített kedvezményezett.

(4) Az előirányzatok terhére megállapított támogatás támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal bocsátható a kedvezményezett rendelkezésére, a támogatásra vonatkozó egyedi feltételek meghatározása mellett.

(5) A támogatás a beszámoló elfogadását követően utófinanszírozással vagy szállítói kifizetéssel, időarányosan vagy teljesítésarányosan folyósítható.

(6) A megítélt támogatás terhére támogatási előleg és szállítói előleg folyósítható.

(7) A támogatási összeg 10%-át meghaladó mértékű támogatási előleg az államháztartásért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával folyósítható.

(8) Szállítói előleg a kedvezményezett és a szállító közötti szerződés összege 30%-áig biztosítható a szállító részére, a szállítói előlegnek közvetlenül a szállító fizetési számlájára történő folyósítással.

12. Az agrár-vidékfejlesztési és halászati célú előirányzatok felhasználásának szabályai

24. § (1) A Vidékfejlesztési Program és a KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései előirányzat (ezen § alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) felhasználása uniós és hazai társfinanszírozással valósul meg. A közösségi finanszírozás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kerül biztosításra.

(2) Az előirányzat

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a források és a források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. decemberi 2-i, (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

szerint használható fel.

25. § (1) A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz előirányzat (ezen § alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) felhasználása uniós és hazai társfinanszírozással valósul meg. A közösségi finanszírozás az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapból kerül biztosításra.

(2) Az előirányzat

a) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alap létrehozásáról és az (EU) 2017/1004 rendelet módosításáról szóló, 2021. július 7-i 2021/1139/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

szerint használható fel.

13.36 A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) előirányzat, valamint a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) hitel intézkedései előirányzat felhasználási szabályai

26. § (1) A nemzeti hatóság a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 9. §-ában meghatározott feladatai ellátására a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti lebonyolító szervet vehet igénybe.

(2) A lebonyolító szervre delegált feladatokat és a részére folyósítható támogatást a fejezetet irányító szerv és a lebonyolító szervezet közötti megállapodásban kell rögzíteni.

27. §37 (1) A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) előirányzat, valamint a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) hitel intézkedései előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: előirányzatok) a HET-ben meghatározott és a Kormány intézkedési listát elfogadó határozatával jóváhagyott reformok, mérföldkövek, célértékek elérését és megvalósítását szolgáló projektek finanszírozására szolgál.

(2) Az előirányzatok a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint használhatók fel.

28. § (1)38 Az előirányzatok terhére a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 233. §-a szerinti projekt indító támogatás is nyújtható.

(2) A projektindító támogatás támogatási formája vissza nem térítendő támogatás.

(3) Ha a projektindító támogatás összege vagy annak egy része a támogatást igénylő a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 81. §-a szerinti támogatási szerződése alapján elszámolhatóvá válik, a projektindító támogatást e támogatási szerződés hatálybalépését követő 45. napon belül a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 188. §-a alapján át kell forgatni.

14. A Végrehajtás Operatív Program Plusz előirányzat speciális felhasználási szabályai

29. § (1) A Végrehajtás Operatív Program Plusz (a továbbiakban: VOP Plusz) keretében SCO módszerrel a központi költségvetésbe elszámolt uniós bevétel terhére az uniós intézményrendszerrel és ellátóival – a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal, a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársasággal, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal és az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal –, az e) pont esetében a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, az f) pont esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal

a) a programok sikeres végrehajtása érdekében szükséges hatékony adminisztratív kapacitás és feltételrendszer biztosításához elengedhetetlen költségek,

b) a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat és a központi szolgáltató által nyújtott infokommunikációs szolgáltatások használatával és üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő költségek,

c) a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet szerinti monitoring és információs rendszer működtetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó költségek,

d) a 2007–2013 programozási időszak, valamint a 2014–2020 programozási időszak európai uniós fejlesztési programjaihoz kapcsolódó iratanyag kezelésével, tárolásával, őrzésével, digitalizálásával, hitelesítésével és az ellenőrzésre jogosult szervek számára a hozzáférés biztosításával kapcsolatos költségek,

e) az Európai Unió Duna Régió Stratégia magyarországi koordinációja és szakmai tevékenysége kapcsán az Európai Unió Duna Régió Stratégia hazai koordinációjáról és a koordinációhoz szükséges források biztosításáról szóló 1444/2020. (VII. 28.) Korm. határozat szerinti feladatok költségeinek, vagy

f) az OLAF Koordinációs Iroda vonatkozásában a támogatások felhasználása során a csalás és a korrupció megelőzését szolgáló képzések biztosítása, a nemzetközi tapasztalatcserére, külföldi gyakorlatok megismerésére és a bevált metódusok esetleges átvételére irányuló tevékenységek költségeinek

finanszírozására a VOP Plusz irányító hatósága támogatási szerződést köthet vagy részükre támogatási okiratot bocsáthat ki.

(2)39 A támogatás éves ütemezésben, a megítélt éves támogatási összeg 100%-át kitevő támogatási előlegként kerül kifizetésre. A támogatás éves összegét támogatási szerződés vagy támogatói okirat határozza meg.

(3) A támogatási szerződésnek vagy támogatói okiratnak tartalmaznia kell legalább

a)40 a támogatott tevékenység meghatározását, a projektszintű mérföldköveket, a műszaki-szakmai tartalom leírását, valamint a projektre vonatkozó horizontális követelmények egyértelmű, nyomon követhető meghatározását,

b) a támogatás összegét, a támogatási intenzitást, a támogatási kategóriát és az elszámolható költségeket,

c) a projekt fizikai befejezésének, megvalósításának határidejét,

d) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit a kedvezményezett által benyújtott költségterv alapján,

e) a támogatás – ideértve az előleget is – igényléséhez benyújtandó alátámasztó dokumentumok felsorolását,

f) a beszámolással és az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét, a visszafizetés biztosítékait és a biztosítékmentesség tényét, a biztosítékmentesség alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezés egyértelmű megjelölésével,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokhoz szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások irányító hatóság felé történő bejelentésének kötelezettségét, a bejelentési kötelezettség elmulasztásának következményeit,

j) a jogviszony megszüntetésének egyes eseteit, valamint

k) a korrupcióellenes záradékot, amely szerint: „A kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, vagy harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupcióellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.”

(4) A támogatások kifizetésére, elszámoltatására a monitoring és információs rendszert kell alkalmazni.

15. A Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014–2020) előirányzat felhasználási szabályai

30. §41 A Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014–2020) előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) a 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet szabályai szerint használható fel.

31. §42 (1) Az előirányzat felhasználásával kapcsolatos, a 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendeletben és a 197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott közreműködő szervezeti feladatokat az SZPI látja el.

(2) A közreműködő szervezetre delegált feladatok részletezését, valamint az együttműködés módját a fejezetet irányító szerv és a közreműködő szervezet közötti megállapodás rögzíti.

32. §43

33. §44

34. §45

35. §46

36. §47

16. A Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021–2027) előirányzat felhasználási szabályai

37. §48 A Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021–2027) előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) az 512/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet szabályai szerint használható fel.

38. §49 (1) Az előirányzat felhasználásával kapcsolatos, az 512/2022. (XII. 13.) Korm. rendeletben meghatározott közreműködő szervezeti feladatokat az SZPI látja el.

(2) A közreműködő szervezetre delegált feladatok részletezését, valamint az együttműködés módját a fejezetet irányító szerv és a közreműködő szervezet közötti megállapodás rögzíti.

39. §50

40. §51

41. §52

42. §53

43. §54

IV. Fejezet

A KÖZSZFÉRA SZERVEZET KEDVEZMÉNYEZETTEK ÖNERŐ-TÁMOGATÁSA

17. A közszféra szervezet kedvezményezettek önerő-támogatásának szabályai a 2014–2020 programozási időszakban

44. § A támogató a 2014–2020 programozási időszakban az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti, a befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 65. cikk (8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség-haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott, e fejezet szerinti önerőt megtéríti (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: önerő-támogatás).

45. § (1) A nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett részére a 44. § szerinti önerő akkor téríthető meg, ha a megtérülő projektköltségre eső bevétel nem a közszféra szervezet kedvezményezettnél, hanem a központi költségvetés bevételeként jelenik meg.

(2) A 44. § szerinti önerő az (1) bekezdésben foglaltakon kívül az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott szerv részére a jogszabályban meghatározott feladatainak végrehajtásához is megtéríthető.

(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 3a. pontja szerinti derogációs kötelezettséggel érintett szennyvízelvezetési és -tisztítási, szennyvízkezelési, ivóvízminőség-javító és hulladékgazdálkodási tárgyú kiemelt projektek végrehajtásához kapcsolódóan a 44. § szerinti önerő a közszféra szervezet kedvezményezett részére megtérítendő.

46. § A közszféra szervezet kedvezményezett önerő-támogatást a felhívásban meghatározott módon kérhet.

18. A közszféra szervezet kedvezményezettek önerő-támogatásának szabályai a 2021–2027 programozási időszakban

47. § A támogató a 2021–2027 programozási időszakban befejezést követően, valamint a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség-haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott, e fejezet szerinti önerőt megtéríti (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: önerő-támogatás).

48. § (1) A nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett részére a 47. § szerinti önerő akkor téríthető meg, ha a megtérülő projektköltségre eső bevétel nem a közszféra szervezet kedvezményezettnél, hanem a központi költségvetés bevételeként jelenik meg.

(2) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség megvalósítását szolgáló szennyvízelvezetési és -tisztítási, szennyvízkezelési, ivóvízminőség-javító és hulladékgazdálkodási tárgyú kiemelt projektek végrehajtásához kapcsolódóan a 47. § szerinti önerő a közszféra szervezet kedvezményezett részére megtérítendő.

49. § A közszféra szervezet kedvezményezett önerő-támogatást a felhívásban meghatározott módon kérhet.

V. Fejezet

ELŐIRÁNYZATONKÉNTI HATÁSKÖRI SZABÁLYOK

19. A fejezeti kezelésű előirányzatok hatásköri szabályai

50. § Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv előirányzatai (XIX. fejezet, 2. cím, 1. alcím) és a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret előirányzatai (XIX. fejezet, 2. cím, 4. alcím) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: az operatív program irányító hatóságának (a továbbiakban: OP IH) vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítésigazoló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

51. § A Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek előirányzatai (XIX. fejezet, 2. cím, 3. alcím) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Irányító Hatóságának (a továbbiakban: KEHOP IH) vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a KEHOP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c)55 teljesítésigazoló: a KEHOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)56 érvényesítő: a KEHOP IH gazdasági vezetője által írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a KEHOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

52. § Az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat (XIX. fejezet, 2. cím, 7. alcím, 1. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, az SZPI uniós feladatainak támogatásával kapcsolatban az Európai Területi Együttműködés határmenti programok keretében kötött támogatási szerződések esetén a külgazdasági ügyekért felelős miniszter vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítésigazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, az SZPI uniós feladatainak támogatásával kapcsolatban az Európai Területi Együttműködés határmenti programok keretében kötött támogatási szerződések esetén a külgazdasági ügyekért felelős miniszter vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

53. § A Fejezeti általános tartalék előirányzat (XIX. fejezet, 2. cím, 7. alcím, 2. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítésigazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

54. § A Közvetlen uniós programok támogatása előirányzat (XIX. fejezet, 2. cím, 7. alcím, 4. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítésigazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, lebonyolító szerv igénybevétele esetén a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, lebonyolító szerv igénybevétele esetén a lebonyolító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, lebonyolító szerv igénybevétele esetén a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

55. § A Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzat (XIX. fejezet, 2. cím, 7. alcím, 11. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a KÖZOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítésigazoló: a KÖZOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

55/A. §57 Az alapok alapját végrehajtó szervezet díjazása előirányzatok (XIX. fejezet, 2. cím, 8. alcím) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítésigazoló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

56. § Az ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem számolható kiadásai előirányzat (XIX. fejezet, 2. cím, 14. alcím, 3. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: az ÚMVP irányító hatóságának (e § alkalmazásában a továbbiakban: Program IH) vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítésigazoló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

57. § Az alapok alapja pénzügyi eszközök előirányzatai (XIX. fejezet, 2. cím, 17. alcím) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: az alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítésigazoló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: az alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

58. § A fejezetben év közben megállapított új előirányzatok vonatkozásában – az 57. §-ban foglaltak kivételével –

a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítésigazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

20.58 A központi kezelésű előirányzatok hatásköri szabályai

59. § (1) A 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok előirányzatai (XIX. fejezet, 3. cím, 1. alcím) – a 60. §-ban meghatározott kivétellel –, valamint a 2021–2027 közötti kohéziós politikai operatív programok előirányzatai (XIX. fejezet, 3. cím, 9. alcím) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás prioritások esetén a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás prioritások esetén a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítésigazoló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás prioritások esetén a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás prioritások esetén a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

(2) Ahol az (1) bekezdés OP IH-t említ, azon a Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) előirányzat (XIX. fejezet, 3. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport) esetén az országos kihatású projektek vonatkozásában a projekt szakmai tartalmáért felelős irányító hatóságot kell érteni.

60. § A Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) előirányzata (XIX. fejezet, 3. cím, 1. alcím, 8. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítésigazoló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

61. § Az Európai Területi Együttműködés előirányzatai (2014–2020) (XIX. fejezet, 3. cím, 2. alcím) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a nemzeti hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítésigazoló: a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a nemzeti hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, továbbá a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § 28a. pontjában és a 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 3. § 13. pontjában meghatározott esetben az SZPI gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, továbbá a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § 28a. pontjában és a 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 3. § 13. pontjában meghatározott esetben az SZPI vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

62. § Az Európai Területi Együttműködés előirányzatai (2021–2027) (XIX. fejezet, 3. cím, 3. alcím) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a nemzeti hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítésigazoló: a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)59 érvényesítő: a nemzeti hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, továbbá a technikai segítségnyújtás kivételével a 241/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 61. pontjában meghatározott esetben az SZPI gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e)60 utalványozó: a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, továbbá a technikai segítségnyújtás kivételével a 241/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 61. pontjában meghatározott esetben az SZPI vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

63. § Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 előirányzat (XIX. fejezet, 3. cím, 4. alcím) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló:

aa) a technikai segítségnyújtás, a Kétoldalú Kapcsolatok Alapja, a program menedzsment forrás esetén a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

ab) az egyes programok és a Kétoldalú Kapcsolatok Alapja keretében a projektek részére nyújtott támogatás esetén a Program Operátor vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítésigazoló:

ca) a technikai segítségnyújtás, a Kétoldalú Kapcsolatok Alapja, a program menedzsment forrás esetén a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

cb) az egyes programok és a Kétoldalú Kapcsolatok Alapja keretében a projektek részére nyújtott támogatás esetén a Program Operátor vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

64. §61 A Svájci–Magyar Együttműködési Program II. előirányzat (XIX. fejezet, 3. cím, 5. alcím) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló:

aa) projektek részére nyújtott támogatás, programmenedzsment forrás, a program keretében nyújtott támogatás azon része tekintetében, melyben a program komponens operátor és a program operátor személye megegyezik, és technikai támogatás esetén a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

ab) program keretében nyújtott támogatás esetén – kivéve abban az esetben, melyben a program komponens operátor és a program operátor személye megegyezik – a program operátor vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítésigazoló:

ca) projektek részére nyújtott támogatás, programmenedzsment forrás, a program keretében nyújtott támogatás azon része tekintetében, melyben a program komponens operátor és a program operátor személye megegyezik, és technikai támogatás esetén a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

cb) program keretében nyújtott támogatás esetén – kivéve abban az esetben, melyben a program komponens operátor és a program operátor személye megegyezik – a program operátor vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

65. § Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014–2020 előirányzata (XIX. fejezet, 3. cím, 6. alcím) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti képviselő vagy az általa írásban kijelölt személy,

b)62 pénzügyi ellenjegyző: a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti képviselő gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítésigazoló: a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti képviselő vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

66. § Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021–2027 előirányzata (XIX. fejezet, 3. cím, 7. alcím) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti képviselő vagy az általa írásban kijelölt személy,

b)63 pénzügyi ellenjegyző: a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti képviselő gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítésigazoló: a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti képviselő vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

67. § A Vidékfejlesztési Program előirányzat (XIX. fejezet, 3. cím, 8. alcím, 1. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a Vidékfejlesztési Program irányító hatóságának (e § alkalmazásában a továbbiakban: Program IH) vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítésigazoló: a kifizető ügynökség vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a kifizető ügynökség gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a kifizető ügynökség vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

68. § A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program előirányzat (XIX. fejezet, 3. cím, 8. alcím, 2. jogcímcsoport) és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz előirányzat (XIX. fejezet, 3. cím, 8. alcím, 3. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítésigazoló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a közreműködő szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

69. § A KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései előirányzat (XIX. fejezet, 3. cím, 8. alcím, 4. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései irányító hatóságának (e § alkalmazásában a továbbiakban: Program IH) vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítésigazoló: a kifizető ügynökség vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a kifizető ügynökség gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a kifizető ügynökség vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

70. §64 A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) előirányzat (XIX. fejezet, 3. cím, 10. alcím) és a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) hitel intézkedései előirányzat (XIX. fejezet, 3. cím, 13. alcím) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítésigazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, lebonyolító szerv igénybevétele esetén a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

71. § A Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014–2020) előirányzat (XIX. fejezet, 3. cím, 11. alcím) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás kivételével projektrész végrehajtása esetén a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás kivételével projektrész végrehajtása esetén a közreműködő szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítésigazoló: a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás kivételével projektrész végrehajtása esetén a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás kivételével projektrész végrehajtása esetén a közreműködő szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás kivételével projektrész végrehajtása esetén a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

72. § A Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021–2027) előirányzat (XIX. fejezet, 3. cím, 12. alcím) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás kivételével projektrész végrehajtása esetén a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b)65 pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet iránytó szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás kivételével projektrész végrehajtása esetén a közreműködő szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítésigazoló: a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás kivételével projektrész végrehajtása esetén a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás kivételével projektrész végrehajtása esetén a közreműködő szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás kivételével projektrész végrehajtása esetén a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

VI. Fejezet

A FEJEZET ELŐIRÁNYZATAINAK KEZELŐ SZERVI KIJELÖLÉSEI

73. § (1) Központi és fejezeti kezelésű előirányzatonként az 1. melléklet szerinti kezelő szervek kerülnek kijelölésre.

(2)66 A kezelő szerv – ha nincs kijelölve kezelő szerv, a kötelezettségvállaló – ellátja

a) a havi és éves szintű költségvetési tervezéshez, valamint

b) a fejezeti likviditás biztosításához, az előirányzatok felhasználásához felhasználási terv, a havi időközi költségvetési jelentések, a negyedéves mérlegjelentések, az éves költségvetési beszámoló, a zárszámadás és a maradvány-felülvizsgálat elkészítéséhez

kapcsolódó adatszolgáltatási feladatokat.

(3) A fejezetet irányító szerv a fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatos, e rendelet által nem szabályozott kérdések vonatkozásában központi szabályzatokat ad ki, amelyeket a www.palyazat.gov.hu honlapon is megjelentet.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

74. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

75. §67

76. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

77. §68 E rendeletnek az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 416/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 416/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit a 416/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet hatálybalépését69 megelőzően

a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint

b) megkezdett és a 416/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokban

is alkalmazni kell.

1. melléklet az 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelethez70

Kezelő szervi kijelölés

A

B

1.

Előirányzat

Kezelő szerv

2.

EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

3.

Fejezeti általános tartalék

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

4.

Közvetlen uniós programok támogatása

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

5.

Az alapok alapját végrehajtó szervezet díjazása (GINOP)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

6.

Az alapok alapját végrehajtó szervezet díjazása (VEKOP)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

7.

Az alapok alapját végrehajtó szervezet díjazása (EFOP)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

8.

Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

9.

Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

10.

Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

11.

Alapok alapja GINOP Plusz pénzügyi eszközök

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

12.

Alapok alapja DIMOP Plusz pénzügyi eszközök

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

13.

Alapok alapja KEHOP Plusz pénzügyi eszközök

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

14.

Alapok alapja TOP Plusz pénzügyi eszközök

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

15.

Alapok alapja RRF pénzügyi eszközök

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

16.

Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

17.

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

18.

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

19.

Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

20.

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

21.

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

22.

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)

e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter

23.

Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

24.

Európai Területi Együttműködés (2014–2020)

külgazdasági ügyekért felelős miniszter

25.

Európai Területi Együttműködés (2021–2027)

külgazdasági ügyekért felelős miniszter

26.

EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

27.

Svájci–Magyar Együttműködési Program II.

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

28.

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014–2020

közlekedésért felelős miniszter

29.

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021–2027

közlekedésért felelős miniszter

30.

Vidékfejlesztési Program

kifizető ügynökség

31.

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

agrárpolitikáért felelős miniszter

32.

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz

agrárpolitikáért felelős miniszter

33.

KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései

kifizető ügynökség

34.

Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP Plusz
(GINOP Plusz)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

35.

Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

36.

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

37.

Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

38.

Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

39.

Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz)

e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter

40.

Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

41.

Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

42.

Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014–2020)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

43.

Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021–2027)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

44.

Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) hitel intézkedései

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

1

A 3. § 1. pontja az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § 2. pontja az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § 4. pontját az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 16. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § 9. pontja a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

5

A 3. § 10. pontja a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 56. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

6

A 3. § 11. pontja az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § 25. pontja a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 45. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át. A 3. § 25. pontja az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § 27. pontja a 346/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 18. §-a szerint módosított szöveg.

9

Az 5. § (3) bekezdés c) pontja az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 15. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § (4) bekezdése az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A 9. § (1) bekezdés c) pontja a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

12

A 9. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 9. § (1) bekezdés e) pontja a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 56. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

14

A 9. § (1) bekezdés i) pontja az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 9. § (1) bekezdés k) pontja az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 9. § (1) bekezdés m) pontja az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 15. § c) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 9. § (1) bekezdés n) pontja az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 15. § d) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 9. § (1) bekezdés o) pontját az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be.

19

A 9. § (2) bekezdése a 416/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésével megállapított, az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 15. § e) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 9. § (4a) bekezdését a 416/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése iktatta be, szövege az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 14. § (1) bekezdés c) pontja a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 57. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

22

A 14. § (1) bekezdés d) pontját az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 16. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 14. § (2) bekezdése a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 56. § d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

24

A 15. § (1) bekezdése az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 16. § c) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 16. § az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

26

A 7/A. alcímet (16/A. §-t) az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

27

A 17. § (1) bekezdése az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 17. § (3) bekezdése az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 18. § (1) bekezdése az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

30

A 18. § (3) bekezdése a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 47. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

31

A 19. § (2) bekezdése az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 15. § f) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 20. § (2) bekezdését a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 57. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

33

A 20. § (4) bekezdése az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 15. § g) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 21. § az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

35

A 22. § (3) bekezdését a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 48. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

36

A 13. alcím címe az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

37

A 27. § az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

38

A 28. § (1) bekezdése az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 15. § h) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 29. § (2) bekezdése a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 56. § e) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

40

A 29. § (3) bekezdés a) pontja az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 16. § d) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 30. § a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 49. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

42

A 31. § a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 50. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

43

A 32. §-t a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 57. § c) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

44

A 33. §-t a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 57. § c) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

45

A 34. §-t a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 57. § c) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

46

A 35. §-t a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 57. § c) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

47

A 36. §-t a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 57. § c) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

48

A 37. § a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 51. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

49

A 38. § a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 52. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

50

A 39. §-t a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 57. § d) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

51

A 40. §-t a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 57. § d) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

52

A 41. §-t a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 57. § d) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

53

A 42. §-t a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 57. § d) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

54

A 43. §-t a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 57. § d) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

55

Az 51. § c) pontja a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 56. § f) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

56

Az 51. § d) pontja a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 56. § g) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

57

Az 55/A. §-t az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

58

[A 20. alcímben a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 53. §-a által elrendelt módosítás, amely szerint a 20. alcím 51/A. §-sal egészül ki, nem vezethető át.]

59

A 62. § d) pontja a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 54. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

60

A 62. § e) pontja a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 54. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

61

A 64. § az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

62

A 65. § b) pontja a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 56. § h) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

63

A 66. § b) pontja a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 56. § h) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

64

A 70. § az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

65

A 72. § b) pontja a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 56. § i) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

66

A 73. § (2) bekezdése a 339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 55. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 59. §-át.

67

A 75. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 77. §-t a 416/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet 26. §-a iktatta be.

69

A hatálybalépés időpontja 2023. szeptember 3.

70

Az 1. melléklet az 51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére