• Tartalom

591/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

591/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes feladatainak meghatározásáról

2024.01.01.

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont br) és bs) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a 12. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1)1 E rendelet hatálya az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet] 38/D. §-ában meghatározott kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai esemény (a továbbiakban: kiemelt sportesemény) megrendezésének megpályázására, megrendezésére és lebonyolítására, valamint az ilyen eseményhez nyújtott támogatásra terjed ki.

(2)2 E rendelet szabályait kell alkalmazni jogszabály vagy Kormány – nemzeti rendezvények előkészítésére és lebonyolítására vonatkozó – normatív határozatában meghatározott rendezvények (a továbbiakban: nemzeti rendezvény) előkészítésére és lebonyolítására.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a támogatás nélkül megrendezendő sporteseményre,

b) az autó-motor-, ejtőernyős, motorcsónak- és repülősportágak sportrendezvényeire.

2. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal és a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség feladatai

2. § (1) A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) szerinti felelőssége keretében kidolgozza és megvalósítja a nemzeti rendezvények koncepcióját, továbbá a sportpolitikáért felelős miniszter, valamint a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős miniszter részére szakmai támogatást biztosít a Magyarországon megvalósuló, kiemelt nemzetközi sportesemények lebonyolításához, és közreműködik e sporteseményeket érintő marketing- és kommunikációs tevékenységek megvalósításában.

(2)3 A miniszter a Statútum rendelet 12. § g) és h) pontjában megjelölt feladatai, továbbá a kiemelt sportesemény és a nemzeti rendezvény (a továbbiakban együtt: kiemelt esemény) előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatai az 5. §-ban megjelölt célok társadalmilag hasznos megvalósítása érdekében közfeladatnak minősülnek.

3. § A miniszter az 1. § (1) és (2) bekezdése és a 2. § szerinti közfeladatot a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) útján látja el. A Hivatal ezen feladatellátása során költségvetési támogatások nyújtására jogosult.

4. §4 A Hivatal a 3. § szerinti feladatát 2023. január 1. napjától a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NRÜ Zrt.) bevonásával látja el. Az NRÜ Zrt. a feladatellátása során költségvetési támogatások nyújtására jogosult.

3. A kiemelt sportesemény és a nemzeti rendezvény megrendezésének céljai

5. § (1) A Hivatal feladatai ellátása keretében elősegíti

a) a sport szeretetén alapuló, nemzedékeken átívelő közösségi összetartozást és közösségépítést,

b) az aktív bekapcsolódás és részvétel lehetőségét a nézőközönség számára, valamint az önkéntes segítés gyakorlatának terjedését,

c) a sportolás, a rendszeres mozgás és az egészséges életmód népszerűsítését,

d) a magyar versenysport fejlesztését, eredményességének fokozását,

e) Magyarország kulturális, gazdasági előnyöket eredményező nemzetközi pozicionálását és népszerűsítését,

f) Magyarország nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatainak szélesítését és mélyítését,

g) a járulékos pozitív gazdasági, kulturális és turisztikai hatások érvényesülését

az előkészítés időszakában és a kiemelt sportesemény megrendezésekor, a kiemelt sporteseményre való felkészülés és a kiemelt sportesemény megrendezése keretében.

(2) A nemzeti rendezvény szervezése során az előkészítés időszakában és a nemzeti rendezvény megrendezésével a szervezőknek azt kell elősegíteniük, hogy a nemzeti rendezvényre való felkészülés és maga a nemzeti rendezvény segítse elő – az (1) bekezdés e) és g) pontjában foglaltakon kívül –

a) a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, méltó megemlékezés keretében történő ünnepélyes rendezvények megvalósítását,

b) az egységes magyar nemzethez tartozás megerősítését a magyarság minden tagja és közössége számára,

c) a magyar kultúra értékeinek megóvását és bemutatását,

d) a magyar közönséget vonzó online és helyszíni jelenlét megteremtését,

e) a hazai kulturális, gasztronómiai hagyományok és értékek hangsúlyozását és innovatív módon történő bemutatását.

(3)5 Az NRÜ Zrt. a 6. § szerinti – a Hivatal 3. § (1) bekezdése szerinti közfeladat ellátásával összefüggő – szakmai feladatait e rendelet, a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NKOH rendelet), a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.), valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok előírásai szerint látja el.

4. Az NRÜ Zrt. kiemelt sportesemény és a nemzeti rendezvény megrendezésével kapcsolatos feladat- és hatásköre

6. § (1) Az NRÜ Zrt.

a) figyelemmel kíséri és vizsgálja a rendezvényszervezés területét érintő hazai és nemzetközi folyamatokat, e körben, valamint a hazai rendezvényszervezésre irányuló pénzeszközök hatékony felhasználása és racionalizálása érdekében szakmai anyagokat készít, és döntés-előkészítési javaslatokat fogalmaz meg a Hivatal részére,

b) a költségtervek elkészítése érdekében koordinálja és irányítja az előzetes szakmai szintű munkacsoportok megszervezését, illetve elkészíti a kiemelt esemény előzetes, illetve részletes költségtervét, amelyet megküld a Hivatal részére állásfoglalás, illetve elfogadó nyilatkozat kiadása céljából,

c) részt vesz a kiemelt esemény megrendezése és lebonyolítása érdekében a támogatási szerződés vagy a támogatói okirat (a továbbiakban együtt: támogatási szerződés) előkészítésében,

d) a kiemelt esemény előkészítése, megrendezése és lebonyolítása érdekében a kommunikációs beszerzés, a szervezetfejlesztési beszerzés és a szponzoráció megvalósítása során az NKOH rendelet szerint jár el, illetve a kapcsolódó eljárások eredményeként gondoskodik a szerződés megkötéséről,

e) a kiemelt esemény megrendezésének megpályázására, megrendezésére és lebonyolítására vonatkozó feladat ellátás során gondoskodik a rendelkezésre álló költségvetési források hatékony felhasználásáról.

(2)6 A kiemelt sportesemény megrendezésével kapcsolatban – az (1) bekezdésben foglaltakon kívül – az NRÜ Zrt. a kiemelt sportesemény megrendezésének megpályázására, megrendezésére és lebonyolítására vonatkozó feladatellátása során a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 38/D. §–38/F. §-ában rögzített eljárási szabályok szerint:

a) részt vesz a kiemelt hazai rendezésű sportesemények rendezésének támogatására szolgáló előirányzatból nyújtott támogatások felhasználásának és elosztásának részletes szabályait, valamint a feladatait érintő kormány-előterjesztések, jelentések előzetes és közigazgatási egyeztetésében és véleményezésében,

b) közreműködik az Stv. szerinti országos sportági szakszövetség sikeres pályázatának előkészítése érdekében a kiemelt nemzetközi sportrendezvények magyarországi megrendezésével összefüggő állami feladatok ellátásában,

c) közreműködik a kiemelt sportesemény megrendezésére való pályázást, jelentkezést vagy azzal azonos egyéb kötelezettségvállalást megelőzően, pénzügyi és a jogtulajdonosok, illetve nemzetközi sportszervezetek által megkívánt Kormány garancia vállalás kiadásában a kiemelt sportesemény magyarországi megrendezése érdekében,

d) részt vesz a kiemelt sportesemények előkészítésében, továbbá ezen kiemelt sporteseményekkel kapcsolatos, a hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződések előkészítésében, továbbá ha a kiemelt sporteseményre vonatkozó rendezési szerződésben állami szerv félként történő részvétele kötelező vagy egyéb szempontok alapján indokolt, az állami szerv részvételét az NRÜ Zrt. félként történő részvétele útján kell biztosítani,

e) felel a kiemelt sportesemények rendezési szerződéseiből eredő, költségtervben foglalt lebonyolítói kötelezettségek teljesítéséért, ellenőrzéséért, továbbá a szükséges intézkedések megtételének kezdeményezéséért,

f) véleményezi a kiemelt sportesemény sportszakmai célját és koncepcióját is tartalmazó műszaki leírást, sportszakmai kommunikációs tervét, a nemzetközi sportszövetség vagy a kiemelt sportesemény jogtulajdonosa által rendelkezésre bocsátott rendezési feltételeket tartalmazó iratokat,

g) a kiemelt sportesemény megrendezése érdekében az operatív testület – függetlenül annak elnevezésétől, illetve formájától – szervezetét kialakítja, irányítja és döntéshozatalával kapcsolatos feladatokat az érintett sportszövetség delegáltjainak sportszakmai közreműködésével ellátja,

h) részt vesz a kiemelt sportesemények rendezésének támogatására vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásában, közreműködik a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzésében.

(3) A nemzeti rendezvény megrendezésével kapcsolatban – az (1) bekezdésben foglaltakon kívül – az NRÜ Zrt.

a) jogszabály, a Kormány, vagy a miniszter döntése alapján ellátja a kapcsolódó hazai rendezvényszervezési és koordinálási tevékenységet,

b) figyelemmel kíséri és vizsgálja a belföldi és nemzetközi turisztikai vonzerő szempontjából jelentős rendezvényeket, amelyekkel kapcsolatban szakmai anyagokat készít, és döntés-előkészítési javaslatokat fogalmaz meg a Hivatal részére,

c) gondoskodik a fenti célok szerinti hatáskörébe utalt rendezvények, saját hatáskörben történő megtervezéséről, megszervezéséről, megvalósításáról és azok teljes körű lebonyolításáról.

7. § (1) A kiemelt esemény lebonyolítására kötött rendezési szerződés eltérő rendelkezése hiányában a kiemelt esemény megrendezésével és lebonyolításával felmerülő valamennyi kapcsolódó beszerzési és közbeszerzési feladat előkészítése az NRÜ Zrt. feladatkörébe és döntési jogkörébe tartozik, összhangban az NKOH rendelet rendelkezéseivel.

(2) A kiemelt sportesemények esetében az NRÜ Zrt. az (1) bekezdés szerinti feladatát az érintett sportszövetség delegáltjainak sportszakmai közreműködésével látja el.

(3) Ha az NRÜ Zrt. a rendezési szerződésben félként nem szerepel, a rendezési szerződést a pályázatot benyújtó szervezet az NRÜ Zrt. által előzetesen írásban jóváhagyott tartalommal kötheti meg.

(4) Az (1) bekezdés alapján a kiemelt esemény lebonyolítására kötött rendezési szerződés eltérő rendelkezése esetén valamennyi tárgykörben történő közbeszerzési eljárás indítása, egyéb beszerzés kezdeményezése, ajánlattételi felhívás kiadása, szerződéskötés vagy egyéb kötelezettségvállalás csak az NRÜ Zrt. előzetes írásbeli jóváhagyásával történhet különösen, ha

a) a kiemelt esemény lebonyolítása az NRÜ Zrt. mint társszervező közreműködése nélkül valósul meg,

b) az e célra létrehozott társaságban az NRÜ Zrt. nem rendelkezik részesedéssel, vagy

c) a kiemelt esemény lebonyolítását a rendezési szerződés rendelkezései értelmében a sportszövetség vagy egyéb fél és az NRÜ Zrt. mint társszervező látja el, de a rendezési szerződés alapján bármely tárgykörben felmerülő feladat ellátása a sportszövetség vagy egyéb fél feladata.

5. Az operatív irányító testület szervezete és működése

8. § (1) A kiemelt esemény megrendezése tekintetében a rendezés operatív irányítását és ellenőrzését ellátó bizottságot vagy egyéb testületet kell létrehozni. Az operatív irányító testület szervezetét – függetlenül annak elnevezésétől, illetve formájától – az NRÜ Zrt. alakítja ki, irányítja és ellátja a döntéshozatalával kapcsolatos feladatokat.

(2) A kiemelt sportesemények esetében az NRÜ Zrt. az (1) bekezdés szerinti feladatát az érintett sportszövetség delegáltjainak sportszakmai közreműködésével látja el.

9. § Az NRÜ Zrt. az érintett sportszövetség delegáltjainak sportszakmai közreműködésével látja el a kiemelt sportesemény megrendezéséhez szükséges létesítmények rendelkezésre állásának – ideértve különösen a pályázat benyújtása előtt annak – biztosítását, hogy a létesítmény a kiemelt sportesemény tervezett időpontjában szabadon rendelkezésre álljon.

6. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. §, a 4. §, a 6–9. § és a 11. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

11. §7

12. §8

7. Átmeneti rendelkezések

13. § (1) A Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Nemzeti Sportügynökség) 1. § (1) bekezdésének, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MTÜ) 1. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó feladatait 2023. január 1-jétől az NRÜ Zrt. veszi át.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok átvételének határideje 2022. december 31. napja.

(3) A feladatok átadás-átvétele a Nemzeti Sportügynökséggel és az MTÜ-vel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, és arra való hivatkozással az NRÜ Zrt.-vel szemben szerződésszegésre alapított igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.

(4) Az NRÜ Zrt. az (1) bekezdés szerinti feladatokkal összefüggő jogviszonyok vonatkozásában jogosult

a) eljárni a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott összegek beszedése érdekében,

b) belépni a folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokba.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó egyéb jogviszonyokban, az azokhoz kapcsolódó biztosítéki és egyéb szerződésekben, részletfizetési megállapodásokban, együttműködési megállapodásokban, valamint mindezekhez kapcsolódó valamennyi jog és kötelezettség tekintetében 2023. január 1-jétől az NRÜ Zrt. a Nemzeti Sportügynökség és az MTÜ jogutódja, amelyhez harmadik fél hozzájárulása nem szükséges, a jogutódlásról a szerződésben, megállapodásban részes feleket értesíteni kell.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt rendelkezés nem terjed ki a 2023. június 30-i, vagy azt megelőző felhasználási záródátumú azon támogatási szerződésekre, amelyek az e rendelet hatályba lépéséig megrendezett sporteseményekkel összefüggésben kerültek megkötésre.

(7)9 A 2023. január 1-jét követően megrendezésre kerülő sportesemények megszervezésével kapcsolatos feladatokra 2022. december 31-ig létrejött és 2023. december 31. napján folyamatban lévő támogatási jogviszonyok tekintetében a Nemzeti Sportügynökség az NRÜ Zrt. jogutódja, amelyhez harmadik fél hozzájárulása nem szükséges, a jogutódlásról a szerződésben, megállapodásban részes feleket értesíteni kell.

14. § A 13. § (1) bekezdése szerinti feladatok átadás-átvétele kiterjed különösen

a) a feladatokkal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre,

b) a feladatokat ellátó munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, valamint munkaviszonyukra,

c) a feladatok ellátását biztosító működési jellegű előirányzatok átcsoportosításának rendjére.

15. § (1) A 13. § (1) bekezdése szerinti feladatokat és az azokhoz kapcsolódó egyes segítő, támogató feladatokat ellátó, az NRÜ Zrt. és az NSÜ Zrt. által a rendelet kihirdetését követő napjáig együttesen kijelölt azon munkavállaló esetében, akinek a munkaviszonya a Nemzeti Sportügynökségnél mint átadó munkáltatónál 2022. december 31-én fennáll, a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek 2023. január 1. napján az NRÜ Zrt.-re, mint átvevő munkáltatóra szállnak át. A munkáltatói jogkör gyakorlója az NRÜ Zrt. vezérigazgatója.

(2) A munkáltató személyében bekövetkező változás a munkaviszony időtartamának határozatlan vagy határozott idejű, valamint a munkaidő teljes vagy részmunkaidős jellegén nem változtat.

(3) Ha a munkáltató személyében bekövetkező változással érintett munkaviszony létesítésekor kikötött próbaidő időtartama 2022. december 31. napjáig nem telik le, a próbaidő a jogviszony létesítésekor kikötött időtartamig áll fenn.

(4) A munkáltató személyében bekövetkező változással érintett, az NRÜ Zrt.-nél továbbfoglalkoztatott személyek munkáltatói kölcsönei vonatkozásában az NRÜ Zrt. a Nemzeti Sportügynökség jogutódja.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek tekintetében az NRÜ Zrt. az állami adó- és vámhatóság felé fennálló, a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adataira vonatkozó jelentéstételi és változásbejelentési kötelezettségének 2023. január 15-éig tehet eleget.

16. § (1) A 2022. december 31-én folyamatban lévő, a 13. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátása érdekében indított közbeszerzési eljárásokban a Nemzeti Sportügynökség, valamint az MTÜ – mint ajánlatkérő – helyébe 2023. január 1. napjával az NRÜ Zrt. lép.

(2) A 13. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátásával összefüggő, a Nemzeti Sportügynökség , valamint az MTÜ javára kiadott, hatályban lévő hatósági engedélyek jogosultjának 2023. január 1-jétől az NRÜ Zrt. minősül. A hatósági engedélyek ennek megfelelő módosítását az NRÜ Zrt. kezdeményezi.

17. § (1) A Nemzeti Sportügynökség, az MTÜ és az NRÜ Zrt. átadás-átvételi eljárást folytat le. Az átadás-átvételi eljárás levezetője az NRÜ Zrt. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben

a) tételesen meg kell határozni az átadás-átvétellel érintett feladatokat, feladatcsoportokat,

b) rendelkezni kell az átadás-átvétellel érintett feladatokhoz, feladatcsoportokhoz kapcsolódó szerződések, okiratok, szabályzatok és más dokumentumok eredeti és hiteles másolati példányainak átadásáról,

c) meg kell határozni a munkáltató személyében bekövetkező változással érintett személyek körét és személyi anyaguk átadás-átvételének módját és időpontját,

d) meg kell határozni a Nemzeti Sportügynökség elemi költségvetése módosított előirányzatainak az átadás-átvétellel érintett időarányos részét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átadás-átvételt, illetve a jegyzőkönyv elkészítését legkésőbb 2022. december 31-ig végre kell hajtani azzal, hogy az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt feladatok végrehajtásának határideje a rendelet kihirdetését követő napja. A jegyzőkönyv aláírására az érintett szervezetek vezetői jogosultak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvétele mellett a Nemzeti Sportügynökség, valamint az MTÜ vezetője vagy általa meghatalmazott személy adja át az átadás-átvétellel érintett feladathoz kapcsolódóan a Nemzeti Sportügynökség, valamint az MTÜ, illetve általa ellátott és 2022. december 31-én folyamatban lévő ügyeket az NRÜ Zrt. vezérigazgatójának vagy az általa meghatalmazott személynek.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott átadás-átvétel keretében a Nemzeti Sportügynökség, valamint az MTÜ tájékoztatást nyújt mindazon tényekről, átadja mindazon okiratokat az NRÜ Zrt.-nek, amelyek 2023. január 1-jétől az NRÜ Zrt.-t megillető jogok és az NRÜ Zrt.-t terhelő kötelezettségek gyakorlásához, illetve érvényesítéséhez szükségesek.

(5) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott átadás-átvétel keretében a Nemzeti Sportügynökség átadja az őrzésében lévő, a 15. § szerinti, 2022. december 31-én a Nemzeti Sportügynökség által foglalkoztatott személyekre vonatkozó személyi anyagokat, vagyon-nyilatkozatokat és a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket.

18. § Az e rendelet alapján az NRÜ Zrt.-hez kerülő, az e rendelet hatálybalépését megelőzően a jogelőd szervnél megindult hatósági eljárások esetén az ügyintézési határidőbe az e rendelet hatálybalépését megelőzően eltelt idő nem számít be, az ügyintézési határidők újraindulnak.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

[Az 1. § (2) bekezdésében a 11. § (2) bekezdésével elrendelt módosítás nem vezethető át.]

3

A 2. § (2) bekezdése az 599/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 46. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § a 155/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (3) bekezdése a 11. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 6. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 11. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 13. § (7) bekezdését az 576/2023. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére