• Tartalom

6/2022. (VIII. 8.) GFM rendelet

6/2022. (VIII. 8.) GFM rendelet

az aszály-veszélyhelyzet során alkalmazandó kárbejelentésről

2022.08.09.

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény aszály-veszélyhelyzetben alkalmazandó eltérő szabályainak bevezetéséről szóló 291/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény aszály-veszélyhelyzetben alkalmazandó eltérő szabályainak bevezetéséről szóló 291/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 291/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet] szerinti kárelőleg részletszabályairól a biztosító az ügyfelet az 1. melléklet szerinti szöveg alkalmazásával tájékoztatja.

(2) A 291/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti kárbejelentés benyújtása során a 2. melléklet szerinti kárbejelentő lapot kell alkalmazni.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2022. (VIII. 8.) GFM rendelethez


„Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy az aszály-veszélyhelyzetre tekintettel Magyarország Kormánya a súlyos aszálykárt szenvedett és arra fedezett növénybiztosítással rendelkező gazdálkodók részére kárelőleg kifizetését biztosítja.

A kárelőlegre az Ön vállalkozása akkor jogosult, ha a kárbejelentés során arról nyilatkozik, hogy a szántóföldi növénytermesztés keretében termelt kukorica vagy napraforgó esetében elszenvedett kár üzemenként és növénykultúránként eléri a 80% mértékű kárátlagot.

Amennyiben Ön élni kíván a kárelőleg kifizetésének lehetőségével, a külön erre a célra szolgáló kárbejelentő lapot 2022. október 31-ig elektronikus úton szükséges eljuttatnia hozzánk. A kárbejelentés benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő.

A kárelőleg-fizetés további feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.”

2. melléklet a 6/2022. (VIII. 8.) GFM rendelethez


Aszálykár-bejelentő lap

Szerződő neve:
Szerződésszám:
Lakcím, székhely:
E-mail-cím:
Telefonszám:
Fizetési számla száma:

Biztosított károsult neve (ha nem azonos a szerződővel):
Fizetési számla száma:
E-mail-cím:
Telefonszám:
Adószám:

Kapcsolattartó neve (ha nem azonos a biztosítottal vagy a szerződővel):
E-mail-cím:
Telefonszám:

Regisztrációs szám:

Társbiztosított / zálogjogosult / engedményes neve:

Nyilatkozom, hogy
a)    kukorica növényben (KAL21) … hektáron (a károsodott kultúra üzemi szintű területének nagysága), illetve
b)    napraforgó növényben (IND23) … hektáron (a károsodott kultúra üzemi szintű területének nagysága)
80%-ot elérő aszálykárom van, ezért kárelőleg-kifizetésre igény tartok.

A Magyar Államkincstár részére benyújtott legutolsó, 2022. évre vonatkozó egységes kérelmet (térképek nélkül) jelen kárbejelentő lap mellékleteként benyújtom.

Tudomásul veszem, hogy
a)    a biztosító a kárrendezés során vizsgálja a jogi feltételek fennállását, így különösen azt, hogy ki a biztosító szolgáltatásának jogosultja, továbbá hogy a szerződés díjrendezett-e, vagy díjtartozás áll-e fenn az ügyfél terhére;
b)    a biztosítónak visszakövetelési joga van abban az esetben, ha a kifizetett kárelőleg összege nagyobb, mint a szemlén igazolt hozamveszteségből származó kár mértéke;
c)    a biztosító a kárelőleget a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendeletben meghatározott referenciahozam alapján és a szerződési feltételek alkalmazásával (a biztosító hatályos szerződési feltételeiben meghatározott üzemszintű és abszolút önrész) számolja ki;
d)    a kárelőleg jelen formában történő kifizetése nem jelenti automatikusan a biztosító részéről a jogalap elismerését, és az arra vonatkozó vizsgálatról való lemondását;
e)    a bejelentésben szereplő adatok pontosságáért és teljességéért kizárólag a szerződő a felelős;
f)    a jogalap megállapítása az agro.met.hu-ról származó adatok alapján történik;
g)    az aszálykárrendezés során a biztosító kizárólag elektronikus úton tart kapcsolatot az ügyféllel.

Nyilatkozom, hogy a fenti adatokat büntetőjogi felelősségem tudatában adtam meg a biztosító részére az aszálykár rendezéséhez.

Kelt: ……………………, 2022. év …………………. hónap ……………. napján
………………………………
aláírás
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére