• Tartalom

6/2022. (VIII. 31.) PM utasítás

6/2022. (VIII. 31.) PM utasítás

az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról

2022.09.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja és a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 22. § (1), valamint (4) bekezdése alapján, az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívák tartalmának kialakítása során érvényesítendő kötelező elemeket és szempontokat, valamint az állami normatívák tartalmát, illetve a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások hierarchikus osztályozási rendszerét ezen utasítás szerint állapítom meg.

1. Az utasítás célja

1. § Az utasítás célja, hogy az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívák, valamint az állami normatívák tartalmának kialakítása során érvényesítendő elemek és szempontok, illetve az állami normatívák struktúrájának meghatározásával biztosítsa, hogy az állami normatívák egyértelmű megkülönböztetésre alkalmas módon tartalmazzák az egyes kiemelt termékek közbeszerzésére vonatkozó alapvető műszaki-szakmai paramétereket és funkciókat, az ajánlattevőre vonatkozó, a közbeszerzés teljesítéséhez szükséges speciális előírásokat, valamint a lényeges szerződéses feltételeket.

2. § Az országosan kiemelt termékekre vonatkozó hierarchikus normatív osztályozási rendszert (a továbbiakban: állami normatívarendszer) az 1. mellékletben meghatározott struktúra szerint kell megállapítani.

2. Állami normatívarendszer szerepe a központosított közbeszerzésben

3. § (1) A központosított közbeszerzési eljárásokban csak olyan termékek és szolgáltatások ajánlhatók meg, amelyek besorolhatóak a kiemelt termékek osztályozási hierarchiájába, és megfelelnek a kiemelt termékekre megállapított normatív követelményeknek, azaz a normatív tulajdonságok esetében meghatározott norma-célértékeknek.

(2) A leendő ajánlattevőknek a központosított eljárások keretében megajánlani kívánt termékeiket és szolgáltatásaikat regisztrálniuk kell a hierarchikus osztályozási rendszerbe történő besorolásukkal, valamint a terméktulajdonságokra és termékadatokra kiterjedő adatszolgáltatással.

(3) A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során

a) az állami normatívában rögzített termékstruktúra mentén határozza meg, specifikálja az eljárás tárgyát képező termékeket és szolgáltatásokat,

b) a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén kötelező követelményeket határozhat meg az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati, részvételi felhívásban, annak részletezését pedig a közbeszerzési dokumentumokban közzétenni.

(4) A Rendelet szerinti beszerző jogosult a közbeszerzési dokumentumokban az adott központosított közbeszerzési eljárásra vonatkozóan az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan követelményeket meghatározni, amennyiben az állami normatíva rendszer ezt nem, vagy nem kellő részletességgel tartalmazza.

(5) A Rendelet szerinti beszerző a központosított közbeszerzés tárgyát képező termékek vonatkozásában a termék speciális tulajdonságainak és a termékre vonatkozó gazdasági és piaci sajátosságok ismeretében jogosult szerződésben szabályozni a termékváltás (termékcsere) és az árfolyam követés szabályrendszerét.

(6) A Rendelet szerinti beszerző az eljárás során az ajánlattevőktől a megajánlott termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan az állami normatívában rögzített termékstruktúra szerinti kötelező adatszolgáltatást írhat elő a normatív tulajdonságokra, illetve az adott eljárás esetében kötelezően előírt leíró tulajdonságokra és termékadatokra kiterjedően.

3. Állami normatívarendszer felülvizsgálata

4. § A Rendelet szerinti beszerző, mint a kiemelt termékek közbeszerzésére vonatkozó állami normatívarendszer karbantartásáért felelős szervezet a Rendelet alapján szabályozott feladatok végrehajtásával végzi az állami normatívarendszer folyamatos karbantartását és alkalmazását.

5. § (1) A kiemelt termékek körére az érintett ágazat szerint illetékes miniszter is tehet javaslatot a miniszter részére, illetve a miniszter önállóan is rendelkezik javaslattételi joggal.

(2) A javaslatok gyűjtése, feldolgozása és nyilvántartása a Rendelet szerinti beszerző feladata. A beérkezett javaslatok és felvetések kezeléséről a Rendelet szerinti beszerző 30 napon belül köteles intézkedni.

(3) A javaslatok és felvetések alapján a miniszter dönt, hogy mely új kiemelt termék bevezetésének vagy meglévő kivezetésének részletes vizsgálatát, elemzését javasolja.

6. § A Rendelet szerinti beszerző szakmai elemzése és javaslata figyelembevételével a miniszter dönt arról, hogy

a) a termékkör-bevezetési javaslat esetén a kezdeményezett termékkör alkalmas-e a kiemelt termékek körébe történő felvételre,

b) a termékkör-kivezetési igény esetén a termékkör ténylegesen nem alkalmas a kiemelt termékek körében történő szerepeltetésre.

7. § (1) A részletesebb elemzés során a miniszter Termékkör-bizottságot állíthat fel.

(2) A termékkör-elemzés eredményeként a miniszter dönt a kiemelt termékkör módosításáról az érintett ágazat szerint illetékes szervezetek tájékoztatásával.

8. § (1) A Rendelet szerinti beszerző végzi az új kiemelt termékre vonatkozó állami normatíva alkotását, valamint a hatályos kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívarendszer felülvizsgálatát.

(2) Az állami normatívák karbantartása során a normatívaalkotással vagy -felülvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátására a miniszter Termékkör-bizottságot állíthat fel.

9. § (1) A Rendelet szerinti beszerző feladata a normatívaalkotás vagy -felülvizsgálat eredményeképpen elkészült új vagy módosított normatívatervezetek szakmai véleményeztetése és elfogadtatása az érintett ágazat szerint illetékes miniszterrel, illetve szakmai szervezetekkel.

(2) Az elfogadott normatívatervezetek alapján a Rendelet szerinti beszerző feladata az új kiemelt termék normatíva-nyilvántartásának létrehozása, illetve változás esetén a normatíva-nyilvántartás módosítása.

10. § A hatályos állami normatívarendszert a kormányzati portálon közzé kell tenni.

4. A központosított közbeszerzés hatálya alá eső kiemelt termékek köre

11. § (1) Egyes országosan kiemelt termékek definícióját, valamint a termékekre vonatkozó alapvető funkcionális és műszaki paramétereket, speciális előírásokat a 2–7. melléklet tartalmazza.

(2) A Rendelet szerint az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívák részét képező lényeges szerződéses elemeket a 8. melléklet határozza meg. A szerződéses feltételek valamennyi termékkörre irányadó általános, valamint egyes termékkörök esetében érvényesítendő speciális elemekből állnak.

12. § A Rendelet szerinti beszerző által lefolytatott, valamint a Rendelet szerinti feltételek fennállása esetén az intézmények által saját hatáskörben lefolytatott, az országosan kiemelt termékekre vonatkozó közbeszerzési eljárások során a jelen utasításban meghatározott normatívák szerint kell eljárni. A Rendelet szerinti beszerző az általa lefolytatott közbeszerzési eljárások során figyelemmel kíséri az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívák érvényesülését, melynek alapján szükség szerint javaslatot tesz az állami normatívák, illetve az országosan kiemelt termékek körének módosítására, kiegészítésére.

5. Záró rendelkezések

13. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2022. (VIII. 31.) PM utasításhoz

Országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívarendszer struktúrája

Az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívarendszer felépítése az alábbi fő részekből áll:


1. Kiemelt termékek hierarchikus osztályozási rendszere
A központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kiemelt termékekre vonatkozó állami normatíva hierarchikus osztályozási rendszere az alábbi ötszintű termék-klasszifikáció mentén került kialakításra.
Szint: Termékosztály megnevezése
1. szint: Kiemelt termék
2. szint: Termékkategória
3. szint: Termékcsoport
4. szint: Termék-alcsoport
5. szint: Termék
Az egyes termékosztályok azonosítását egy 5 × 2 karakter hosszúságú besoroló azonosító (a továbbiakban: BA) szolgálja.

2. Általános szerződéses elemek
Az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívarendszerben meghatározásra kerülnek a központosított közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötésre kerülő keretmegállapodások és keretszerződések kötelező – jogilag releváns, illetve a konkrét adatokkal és paraméterekkel leírható – szerződéses elemei.

3. Kiemelt termékek termékstruktúrája
Az országosan kiemelt termékek részletes műszaki specifikációja, illetve az azokra vonatkozó követelmények az állami normatívarendszerben kiemelt termékkörönként egy egységes termékstruktúra mentén kerültek meghatározásra, amely az alábbi elemekből épül fel:
– a kiemelt termékek körébe tartozó termékek és szolgáltatások egyértelmű meghatározását és specifikációját biztosító terméktulajdonságok (műszaki-szakmai paraméterek és funkciók), illetve azok egyértelmű meghatározásához szükséges mértékegységek és értéklisták,
– a kiemelt termékek körébe tartozó termékek és szolgáltatások közbeszerzésére vonatkozó követelmények (ún. normatív követelmények),
– a kiemelt termékek körébe tartozó termékek és szolgáltatások közbeszerzése során a Rendelet szerinti beszerző által előírható választék (ún. ajánlott választék),
– az ajánlattevőre vonatkozó, a szerződés teljesítéséhez szükséges speciális előírások.

4. Az országosan kiemelt termékekre vonatkozó termékstruktúra az alábbi elemekből áll
4.1. Termék tulajdonságrendszer
A kiemelt termékek specifikációja a termékek funkciói alapján és konkrét műszaki paraméterekkel leírható terméktulajdonságok, jellemzők mentén került kidolgozásra. Egy tulajdonság a kiemelt termék hierarchiájának bármely szintjéhez, osztályához (kiemelt termék, termékkategória, termékcsoport, termék-alcsoport, termék) hozzárendelhető attól függően, hogy az adott terméktulajdonság a hozzárendelési szint minden alosztályára általánosan jellemző vagy sem.
A normatíva rendszer felépítése és a központosított közbeszerzési eljárások szempontjából a tulajdonságoknak alapvetően három típusa került megkülönböztetésre
– a kiemelt termékek osztályozási hierarchiájának felépítését és struktúráját meghatározó kategóriaképző tulajdonságok;
– a kiemelt termékek közbeszerzésére vonatkozó általánosan kötelező műszaki-szakmai követelményeket hordozó normatív tulajdonságok;
– a kiemelt termékek közbeszerzési eljárása során a Rendelet szerinti beszerző által az adott eljárásra érvényesíthető és az ajánlatok értékelését biztosító leíró tulajdonságok és termékadatok.

4.2. Mértékegységek és értéklisták
A tulajdonságokhoz kapcsolódóan definiálásra kerültek a tulajdonságok meglétét vagy hiányát, illetve az adott tulajdonság meglétének mértékét jellemző
– számszerű értékek és mértékegységek,
– előre definiált értéklisták, illetve
– szabadszöveges mezők.
A mértékegység nélküli és a mértékegységgel rendelkező tulajdonságok között az a különbség, hogy az előbbi esetben a definiált értéklisták közül kell kiválasztani a megfelelő értéket, míg a második esetben be kell írni egy számértéket, és ki kell választani a hozzá tartozó mértékegységet.

4.3. Normatív követelmények
A kiemelt termékek közbeszerzésére vonatkozó kötelező követelmények az adott kiemelt termék normatív tulajdonságaihoz megállapított norma célértékként kerültek meghatározásra. A központosított közbeszerzési eljárásokban csak olyan termékek és szolgáltatások ajánlhatók meg, amelyek az adott kiemelt termékkörhöz tartozó normatív tulajdonságok esetében megfelelnek a meghatározott norma célértékeknek.

4.4. Ajánlott választék
A kiemelt termékek körébe tartozó termékek és szolgáltatások közbeszerzése során a Rendelet szerinti beszerző által előírható választékra vonatkozóan az adott kiemelt termék tulajdonságaihoz kapcsolódóan ajánlott választék került meghatározásra. A központosított közbeszerzési eljárásokban csak olyan ajánlat tehető, amely az adott kiemelt termékkörhöz tartozó tulajdonságok esetében megfelel a Rendelet szerinti beszerző által meghatározott követelményeknek.

4.5. Termékleíró tulajdonságok és adatok
A normatíva tulajdonságokon túl a leíró tulajdonságok (műszaki-szakmai jellemzők) és termékadatok (logisztikai és kereskedelmi adatok) biztosítják
– a kiemelt termékek közbeszerzési eljárása során a Rendelet szerinti beszerző számára az ajánlattevők által megajánlott termékek értékelését,
– a termékek azonosítását a központosított közbeszerzés terén,
– a termékek beszerzése során a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények számára a termékek keresését, összehasonlítását és kiválasztását.
A termékleíró tulajdonságok és adatok a normatív tulajdonságokhoz hasonlóan rendelkezhetnek értéklistával vagy mértékegységgel.

2. melléklet a 6/2022. (VIII. 31.) PM utasításhoz


A bútorok – országosan kiemelt termékkörre vonatkozó – alapvető funkcionális és műszaki paramétereinek, speciális előírásainak meghatározása

Bútorok (0100000000)

BA

Termékkör megnevezés

0101000000

Irodabútorok




Irodabútorok (0101000000)

BA

Termékkör megnevezés

0101000000

Irodabútorok



0101010000 Irodai asztalok

I.    Kiemelt termékkör definíciója
A közintézmények – iroda, tárgyaló, ügyfélforgalmi várakozó, ügyeleti és más irodai rendeltetésű – helyiségeinek berendezésére alkalmas bútorok és bútorjellegű berendezési tárgyak (például pultok, paravánok, virágtartók).
Az irodai asztalok az irodai munkavégzésre vagy irodai tevékenységek céljára szolgáló, jellemzően vízszintes lapú, többnyire állványszerkezetű bútorok, amelyek az irodai funkcióknak megfelelően tervezett oldalszekrénnyel is kiegészíthetők.
Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki
Irodai munkatevékenység végzésére szolgáló irodai íróasztalok, munkaasztalokra (BA: 0101010100).
Hivatalokban használt, nem elsősorban irodai munkavégzés célját szolgáló Irodai, általános használatú asztalokra (BA: 0101010200), amelyek lehetnek
–    hivatali munkatevékenység végzését segítő, több ember hozzáülését lehetővé tevő irodai tárgyalóasztalok;
–    hivatali étkezést lehetővé tevő irodai étkezőasztalok.
Irodai, kiegészítő funkciójú asztalokra (BA: 0101010300), amelyek elsősorban irodai helyiségek, illetve előtereik nem munkavégzést szolgáló asztalai (asztalszerű tároló bútorai), amelyek lehetnek
–    alacsony lapmagasságú, ülőgarnitúrák, fotelek mellett alkalmazott Irodai pihenőasztalok, dohányzóasztal;
–    printer tartására alkalmazott irodai printerasztalok;
–    televízió, monitor, DVD, kazettás magnók, erősítők, projektorok stb. tartására szolgáló irodai médiaállványok;
–    cserepes virágok, növények számára szolgáló irodai virágtartók.
Irodai munkaasztalok nagyobbítását, munkaterület növelését szolgáló irodai asztal-kiegészítőkre (BA: 0101010400).

II.    Általános műszaki követelmények
A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező irodabútor-asztalok bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak. Az egy bútorcsaládot alkotó szekrények és asztalok külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.
Az irodai asztalok feleljenek meg
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ 8351:1987 vagy MSZ EN 527-2:2016+A1:2019 vagy MSZ EN 14074:2004
–    a funkcionális méretek tekintetében az MSZ 8421:1988 vagy az MSZ EN 527-1:2011
–    a méretjelölések tekintetében az MSZ 8351:1987
szabványoknak.
Az oldalszekrényes és fiókos asztalok oldalszekrényeinek és fiókjainak funkcionális méreteit az MSZ 8420:1988 szerint kell meghatározni.

Az általános igényességi fokozatú asztalok alapkövetelményei az MSZ 8351:1987 értelmében
–    munkafelületen élfólia nem megengedett;
–    asztallap legalább 25 mm vastag vagy megfelelő módon erősített;
–    egyenes élek, sarkok megengedettek;
–    kapcsolási lehetőség nem elvárás;
–    elektromos vezeték elhelyezhetősége (kábelcsatorna).
Az általános igényességi fokozatú asztalok elvárható többletszolgáltatásai
–    munkafelületeken élfólia nem alkalmazható, csak vastag (1–3 mm) élzárás;
–    kapcsolhatóság;
–    fedeles kábelkivezető nyílás;
–    saroklekerekítés, íves sarokkialakítás;
–    kapcsolt asztalok kihasználhatóságának fokozása.
A magas igényességi fokozatú asztalok követelményei
–    a munkafelület furnérozott vagy tömörfából készített legyen;
–    a munkafelület élzárása vastag (1–3 mm) furnérral vagy tömörfa élléccel készüljön;
–    a terméket vagy termékcsaládot magas színvonalú esztétikai minőség jellemezze.
Megjegyzés: a magas igényességi fokozatú asztalok követelményei magukban foglalják az általános igényességi fokozatú asztalok követelményeit is (kivéve, ahol a két igényességi fokozat ellentétes elvárásokat fogalmaz meg, mert ott a magas igényességi fokozatú követelményrendszernek kell megfelelni).
A tanúsításnak mindig a mértékadó felületre – asztalok esetében a munkafelületre – kell vonatkoznia.

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0101020000 Irodai szekrények, tárolóbútorok

I.    Kiemelt termékkör definíciója
Az irodabútor-szekrények az irodai funkcióknak megfelelően tervezett és méretezett, ajtóval zárt, fiókos vagy nyitott polcos tárolóbútorok.
Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki
Padlón, padozaton megtámasztott Irodai állószekrényekre (BA: 0101020100), amelyek lehetnek
–    jellemzően (nyitott) polcokkal ellátott Irodai polcos szekrények;
–    ruhafogas számára akasztórúddal felszerelt normál mélységű és kis mélységű irodai akasztós szekrények;
–    döntően vagy teljesen fiókkal ellátott irodai fiókos szekrények;
–    asztallap alá rakható (opcionális) fiókokat tartalmazó irodai konténerek.
Irodai függeszthető szekrények (BA: 0101020200)
–    irodai függeszthető szekrények;
–    irodai állványra, bútorra függeszthető szekrények;
–    irodai függeszthető konténerek.
Egyterű irodai helyiségben az egységeket egymástól elválasztó irodai térhatároló elemekre (BA: 0101020300).
Előző kategóriákba nem sorolható irodai egyéb tárolóbútorokra (BA: 0101020400).

II.    Általános műszaki követelmények
A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező irodabútor-szekrények bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben, jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak. Az egy bútorcsaládot alkotó szekrények külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.
Az irodai szekrények, tároló bútorok feleljenek meg
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ 8350:1987 vagy MSZ EN 14073-2:2004; vagy MSZ EN 14074:2004;
–    a funkcionális méretek tekintetében az MSZ 8420:1988;
–    a méretjelölések tekintetében az MSZ 8420:1988
szabványoknak.
A tanúsításnak mindig a mértékadó felületre kell vonatkoznia; szekrények és konténerek esetében a homlok- és rakodófelületekre.
Az általános igényességi fokozatú szekrények és konténerek alapkövetelményei az MSZ 8350:1987 értelmében
Szekrények
–    szintezhetőség;
–    élfólia nem megengedett;
–    térbeállíthatóság nem elvárás;
–    fix polcozás megengedhető;
–    az elemek zárhatóságát biztosítani kell.
Konténerek
–    egyedi zár vagy központi zár kihúzásgátlás nélkül;
–    írószertartó (tabulett) alkalmazása nem szükséges;
–    fiókok oszthatósága nem elvárás.
Az általános igényességi fokozatú szekrények és konténerek elvárható többletszolgáltatásai
Szekrények
–    térbeállíthatóság;
–    polcbeállíthatóság;
–    ajtók és korpuszok látszó éleinek vastag (1–3 mm) élzárása;
Konténerek
–    írószertartó;
–    központi zár;
–    80%-ig kihúzható fiók.
A magas igényességi fokozatú szekrények és konténerek követelményei
Szekrények és konténerek
–    a frontfelületek furnérozottak vagy tömörfából készítettek legyenek;
–    a frontfelületek élzárása furnérral vagy tömörfa élléccel készüljön;
–    a homlokzati külső szerelvények vagy díszítések műanyagból nem készülhetnek;
–    az ajtók és fiókok biztonsági zárral készüljenek;
–    a terméket vagy termékcsaládot magas színvonalú esztétikai minőség jellemezze.
Megjegyzés: a magas igényességi fokozatú szekrények és konténerek követelményei magukban foglalják az általános igényességi fokozatú szekrények és konténerek követelményeit is (kivéve, ahol a két igényességi fokozat ellentétes elvárásokat fogalmaz meg, mert ott a magas igényességi fokozatú követelményrendszernek kell megfelelni).

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0101030000 Irodai ülőbútorok

I.    Kiemelt termékkör definíciója
Az ülőbútorok ülésre és munkavégzésre szolgáló kárpitozatlan vagy kárpitozott ülésű és támlájú, kartámasszal vagy anélkül készülő bútorok.
Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki
Hivatalokban használt, nem pihenési célú irodaszékekre (BA: 0101030100), amelyek lehetnek
–    irodai munkavégzésre tartósan alkalmas, ergonómiailag helyesen beállítható Irodai munkaszékek;
–    irodai általános használatú székek, amelyek egyéb (tárgyaló, étkező, konferencia) szék típusok;
–    irodai térdelőszékek, amelyek támla nélküli vagy csak deréktámasszal rendelkező székek, ahol a test súlypontjának elhelyezése a térdelőtámaszon történik.
Hivatalokban használt, elsősorban pihenési célú, rendszerint kárpitozott ülőgarnitúrákra (BA: 0101030200).


II.    Általános műszaki követelmények
A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlatokban szereplő fotelok és kanapék (az önálló termékeket kivéve) bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben és jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak.
A tanúsításnak mindig a mértékadó felületre kell vonatkoznia: ülőbútorok esetében az ülés és támlafelületekre (kárpitozott ülőbútor esetén az állványra).
Az irodai ülőbútorok feleljenek meg
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ 8352:1987, munkaszék esetén az MSZ EN 1335-2:2019, tárgyalószék esetén az MSZ EN 16139:2013, fotel és kanapé esetén az MSZ ENV 12520:2016;
–    a funkcionális méretek tekintetében az MSZ 8422:1988 vagy az MSZ EN 1335-1:2020;
–    a méretjelölések tekintetében az MSZ 8422:1988
szabványoknak.
A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az irodai forgó munkaszékek legalább állítható üléssel és támlával készüljenek, a gépíró- és kezelői székek pedig önbeálló ikergörgős lábazattal (5 ágú lábbal) rendelkezzenek.
Az általános igényességi fokozatú ülőbútorok alapkövetelményei az MSZ 8352:1987 értelmében.
Székek, karszékek
–    alacsony támlás és kar nélküli kivitel megengedett;
–    kárpitozás nélküli ülés és támla megengedett;
–    kárpitozott ülés, támla, A vagy B kategóriájú szövettel, illetve lélegző műbőrrel készüljön.
Forgó irodaszékek, karszékek
–    magasságállítás;
–    támla merev vagy önbeálló és magasságban állítható;
–    legalább ötágú görgős vagy csúszótalpas lábazat;
–    kárpitos bevonat a székkel egyezően.
Az általános igényességi fokozatú ülőbútorok elvárható többletszolgáltatásai
Székek, karszékek
2. minőségi csoportban
–    karos kivitel is;
–    kárpitozott ülés;
–    rakásolhatóság;
–    utólagos sorolhatóság;
–    utólagos kiegészíthetőség;
–    nagy szilárdság.
3. minőségi csoportban
–    magastámlás kivitel;
–    karos kivitel;
–    kárpitozott ülés és támla;
–    magasabb kategóriájú bevonó anyag.
Forgó irodaszékek, karszékek
2. minőségi csoportban
–    fokozatmentes magasságállítás;
–    önbeálló vagy rugalmas támla;
–    mélységi támlaállítás;
–    kárpitozott ülés és támla;
–    utólagos karfelszerelhetőség;
–    nagy tartósság.
3. minőségi csoportban
–    magastámlás kivitel;
–    fékezett görgők;
–    szinkron vagy aszinkron mechanikás állítás;
–    kar állíthatósága.

A magas igényességi fokozatú ülőbútorok követelményei
–    az állványszerkezet és kar (a telekárpitozott kivételével) csak fém vagy természetes fa lehet;
–    a fém és fa alkatrészek felületkezelése a bútor magas igényességi fokozatához illő (pl. fém esetén krómozott, polírozott vagy eloxált) legyen;
–    a forgórészek ötágú lábcsillaga megfelelően felületkezelt fémből vagy természetes fával burkolva készüljön;
–    a lábazati, kar- és támla-alkatrészek – a görgőket és működtető szerelvények fogantyúit kivéve – műanyagból nem készülhetnek;
–    a kárpitos bevonó anyag valódi bőr vagy nagy értékű szövet legyen;
–    a termékeket magas színvonalú esztétikai minőség jellemezze.
Megjegyzés: a magas igényességi fokozatú ülőbútorok követelményei magukban foglalják az általános igényességi fokozatú ülőbútorok követelményeit is (kivéve, ahol a két igényességi fokozat ellentétes elvárásokat fogalmaz meg, mert ott a magas igényességi fokozatú követelményrendszernek kell megfelelni).

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0101040000 Irodabútorokhoz kapcsolódó szolgáltatások

I.    Kiemelt termékkör definíciója
A kapcsolódó szolgáltatások olyan, az irodabútorokra vonatkozó normatívák körébe tartozó termékek szállításához kapcsolódó eseti és rendszeres szolgáltatások, amelyek a megrendelő részére a szállító által szállított bútorok, illetve azok elemeinek megfelelő szintű használatát biztosítják.
Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki
Termék üzembe helyezéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (Irodabútor) (BA: 0101040100), amelyek lehetnek
–    kiszállítás (Irodabútor);
–    irodabútor, irodaberendezés-tervezés (Irodabútor);
–    termék üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (Irodabútor) (BA: 0101040200), amely lehet karbantartás (Irodabútor).
Garancia kiterjesztésére (Irodabútor) (BA: 0101040300).

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)


Egészségügyi bútorok (0102000000)

BA

Termékkör megnevezés

0102000000

Egészségügyi bútorok



A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0102010000 Orvosi-, nővér-, betegszoba és rendelői bútorok

I.    Kiemelt termékkör definíciója
Az egészségügyi és oktatási intézmények – irodai-, orvosi-, nővér-, betegszoba, rendelői, tárgyaló, ügyfélforgalmi várakozó, ügyeleti és más irodai rendeltetésű – helyiségeinek berendezésére alkalmas bútorok és kiegészítőik.

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)


0102010100 Íróasztalok, munkaasztalok

Az íróasztalok elsősorban irodai munkavégzésre vagy irodai tevékenységek céljára szolgáló, jellemzően vízszintes lapú bútorok, amelyek az irodai funkcióknak megfelelően tervezett oldalszekrénnyel is kiegészíthetők. Az alkalmazási terület alapján (irodai, orvosi, labor) a felületi ellenállás szempontjából 3 kategóriába sorolandók: normál, közepes és mérsékelten víz- és vegyszerálló. Alap kiépítésében állítható talpcsavarral, opcionálisan fém lábakkal. Javasolt méret: szélesség: min. 800 mm, mélység: min. 600 mm, magasság: min. 720 mm.
A munkaasztalok az irodai, orvosi és laboratóriumi feladatoknak megfelelően tárolásra, egyéb munkavégzésre alkalmasak. Az alkalmazási terület alapján (orvosi, labor) a felületi ellenállás (víz- és vegyszerállóság) szempontjából 3 kategóriába sorolandók: normál, közepes, jó. A láb kialakítása: lapláb, csőláb vagy zártszelvényű fémláb. Javasolt méret: szélesség: min. 800 mm, mélység: min. 600 mm, magasság: min. 600 mm.
Általános használatú asztalok (BA: 0102010200)
–    Tárgyaló asztalok (BA: 0102010201)
Az íróasztaloktól eltérő lábszerkezettel, különböző méretekben és kivitelben. Javasolt méret: szélesség: min. 800 mm, mélység: min. 800 mm, magasság: min. 720 mm.
–    Étkező asztalok (BA: 0102010202)
Az intézményben az étkezést lehetővé tévő asztalok. Javasolt méret: szélesség: min. 700 mm, mélység: min. 700 mm, magasság: min. 720 mm, valamint gyermek méret.
Kiegészítő funkciójú asztalok (BA: 0102010300)
–    Pihenőasztalok, dohányzóasztal (BA: 0102010301)
Orvosi szobák, pihenő helységek, közösségi terekben, elsősorban a társalgást, olvasást szolgáló asztalok. A normál asztaloknál alacsonyabb méretben.
–    Műszer asztalok (BA: 0102010302)
Műszerek tárolására, fix és gurulós kivitelben. Tisztítható felület. Anyaga lehet: bútorlap, speciális bútorlap, műanyag, rozsdamentes acél, üveg, illetve ezek kombinációja. Különböző terhelhetőségű, 1–3 polccal. Javasolt méret: szélesség: min. 600 mm, mélység: min. 450 mm.
–    Pelenkázó asztalok (BA: 0102010303)
1 és 2 részes, tároló résszel is bővíthető. Tisztítható felület, opcionális betét. Javasolt méret: szélesség: min. 500 mm, mélység: min. 700 mm, magasság: min. 850 mm.
–    Printer és fénymásoló asztalok (BA: 0102010304)
Nyomtatók, fénymásolók és egyéb irodai készülékek tárolására szolgáló, különböző magasságú és méretű, fix és görgős kivitelű polccal rendelkező asztalkák. Javasolt méret: szélesség: min. 600 mm, mélység: min. 400 mm, magasság: min. 600 mm.
–    Beteg kiszolgáló asztalok (BA: 0102010305)
A betegágyhoz tolható (görgős), állítható magasságú, fém lábú, lapfelületben is tisztítható asztalkák. Javasolt méret: szélesség: min. 400 mm, mélység: min. 700 mm, magasság: min. 750–1100 mm.

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0102010400 Asztal kiegészítők

I.    Kiemelt termékkör definíciója
Irodai és munkaasztalok nagyobbítását, munkaterület növelését szolgáló asztal kiegészítők.

II.    Általános műszaki követelmények
A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező orvosi-, nővér-, betegszoba és rendelői bútorok bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben, jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak. Az egy bútorcsaládot alkotó szekrények és asztalok külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.

Az asztalok feleljenek meg
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ 8351:1987 vagy az MSZ EN 527-2:2016+A1:2019;
–    a funkcionális méretek tekintetében az MSZ 8421:1988 vagy az MSZ EN 527-1:2011;
–    a méretjelölések tekintetében az MSZ 8351:1987;
–    a gyártás tekintetében az ISO 9001
szabványoknak.
Az oldalszekrényes és fiókos asztalok oldalszekrényeinek és fiókjainak funkcionális méreteit az MSZ 8420:1988 szerint kell meghatározni.
Az általános igényességi fokozatú asztalok alapkövetelményei az MSZ 8351:1987 értelmében
–    munkafelületen élfólia nem megengedett;
–    asztallap legalább 25 mm vastag;
–    egyenes élek, sarkok megengedettek;
–    szintezhetőség (legalább 1,5 cm);
–    kapcsolási lehetőség nem elvárás;
–    elektromos vezeték elhelyezhetősége (kábelcsatorna).
Az általános igényességi fokozatú asztalok elvárt többletszolgáltatásai
–    munkafelületeken élfólia nem alkalmazható, csak vastag (1–3 mm) élzárás;
–    magasságállíthatóság;
–    kapcsolhatóság;
–    fedeles kábelkivezető nyílás;
–    kapcsolt asztalok kihasználhatóságának fokozása;
–    élkerekítés, íves él.
A magas igényességi fokozatú asztalok követelményei
–    a munkafelület MDF fóliás bútorlap vagy furnéros bútorlap legyen;
–    a munkafelület élzárása min. 2 mm vastag;
–    a terméket vagy termékcsaládot magas színvonalú esztétikai minőség jellemezze.
Megjegyzés: a magas igényességi fokozatú asztalok követelményei magukban foglalják az általános igényességi fokozatú asztalok követelményeit is (kivéve, ahol a két igényességi fokozat ellentétes elvárásokat fogalmaz meg, mert ott a magas igényességi fokozatú követelményrendszernek kell megfelelni).
A speciális asztalok (munkaasztalok, kiegészítő funkciójú asztalok) követelményei
–    a munkafelület közepesen, illetve mérsékelten víz- és vegyszerálló, tisztítható, fertőtleníthető (bútorlap, HPL munkalap);
–    min. 2 mm vastagságú igény szerint vízálló ragasztóval rögzített ABS;
–    a laborasztaloknál igény szerint a munkafelület jó hő- és vegyszerálló (pl. Resopal);
–    igény szerint 5 cm-nél magasabb fémlábak.
A tanúsításnak mindig a mértékadó felületre – asztalok esetében a munkafelületre – kell vonatkoznia.

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0102010500 Szekrények, tároló bútorok

–    Polcos szekrények (BA: 0102010501)
Jellemzően irodai funkciójú polcos szekrények. Különböző kiépítettségben: nyitott, zárt, kombinált és különböző méretekben.
–    Akasztós és öltöző szekrények (BA: 0102010502)
Ruhafogas számára akasztórúddal felszerelt normál mélységű és kis mélységű irodai akasztós szekrények, valamint orvosi-, nővér- és betegszobai öltöző szekrények. Egy-, illetve többajtós kivitelben, különböző kiépítettségben (polcok, akasztók), különböző anyagokból (bútorlap, fém), zárral szerelten.
–    Fiókos szekrények (BA: 0102010503)
Döntően vagy teljesen fiókkal ellátott Irodai fiókos szekrények.
–    Konténerek (BA: 0102010504)
Asztallap alá rakható (opcionális) fiókokat tartalmazó irodai konténerek. Görgős és álló kivitelben, zárhatóan.
–    Éjjeliszekrények (BA: 0102010505)
Betegszobai éjjeliszekrények. Alap kivitelben gurulós. Asztalka nélkül és kinyitható vagy felnyitható asztalkával. Fiók, nyitott polc, ajtós kivitelben, különböző anyagokból (bútorlap, fém). Fontos szempont a tisztíthatóság.
–    Speciális szekrények (BA: 0102010506)
Alkategóriák
–    Műszer tároló szekrények: álló, illetve fali, jól zárható szekrények. Anyagában: bútorlap vagy fém. Opcionális görgő.
–    Gyógyszer és vegyszer tároló szekrények: álló, illetve fali, jól zárható szekrények. Anyagában: bútorlap vagy fém.
–    Kartoték szekrények: betegkartonok tárolására alkalmas fiókos szekrények, erősített fiókkal.
–    Biztonságtechnikai szekrények: széfek.
–    Beépített konyhák: teakonyhák, szekrénybe épített konyhák bútorai.

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0102010600 Térhatároló elemek, burkolatok

I.    Kiemelt termékkör definíciója
Irodai, orvosi, betegszobai paravánok, fix és görgős kivitelben, különböző anyagokból: bútorlap, fém, műanyag vagy vászon. Irodai, orvosi, betegszobai falburkolatok, valamint térelválasztásra szolgáló mobil fal elemek.

II.    Általános műszaki követelmények
A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező irodabútor-szekrények bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben, jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak. Az egy bútorcsaládot alkotó szekrények külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.
A szekrények, tároló bútorok feleljenek meg
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ 8350:1987 vagy MSZ EN 14073-2:2004; vagy MSZ EN 1023-2-2001 előírásainak (térelhatároló elemek);
–    a funkcionális méretek tekintetében az MSZ 8420:1988;
–    a méretjelölések tekintetében az MSZ 8420:1988;
–    a gyártás tekintetében az ISO 9001
szabványoknak.
A tanúsításnak mindig a mértékadó felületre kell vonatkoznia; szekrények és konténerek esetében a homlok- és rakodófelületekre.
Az általános igényességi fokozatú szekrények és konténerek alapkövetelményei az MSZ 8350:1987 értelmében
Szekrények
–    szintezhetőség;
–    élfólia a nem látható éleken megengedett; a frontokon ABS;
–    térbeállíthatóság nem elvárás;
–    fix polcozás megengedhető;
–    az elemek zárhatóságát biztosítani kell.
Konténerek
–    egyedi zár vagy központi zár kihúzás gátlás nélkül;
–    írószertartó (tabulett) alkalmazása nem szükséges;
–    fiókok oszthatósága nem elvárás.
Az általános igényességi fokozatú szekrények és konténerek elvárható többletszolgáltatásai:
Szekrények
–    térbeállíthatóság;
–    polcbeállíthatóság;
–    ajtók és korpuszok látszó éleinek vastag (1–3 mm) élzárása;

Konténerek
–    írószertartó;
–    fiókoszthatóság;
–    központi zár;
–    kihúzás gátlás vagy reteszelés (stop control);
–    fém- vagy egybeöntött fiók;
–    80%-ig kihúzható fiók.
A magas igényességi fokozatú szekrények és konténerek követelményei
Szekrények és konténerek
–    a frontfelület MDF fóliás bútorlap vagy furnéros bútorlap legyen;
–    a frontfelületek élzárása min. 2 mm vastag;
–    a homlokzati külső szerelvények vagy díszítések műanyagból nem készülhetnek;
–    az ajtók és fiókok biztonsági zárral készüljenek;
–    a terméket vagy termékcsaládot magas színvonalú esztétikai minőség jellemezze.
Megjegyzés: a magas igényességi fokozatú szekrények és konténerek követelményei magukban foglalják az általános igényességi fokozatú szekrények és konténerek követelményeit is (kivéve, ahol a két igényességi fokozat ellentétes elvárásokat fogalmaz meg, mert ott a magas igényességi fokozatú követelményrendszernek kell megfelelni).
A speciális szekrények követelményei
–    a munkafelület közepesen, illetve mérsékelten víz- és vegyszerálló, tisztítható, fertőtleníthető (bútorlap, HPL munkalap);
–    igény szerint 5 cm-nél magasabb fémlábak;
–    tűzállósági és biztonságtechnikai követelményeknek való megfelelés.

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0102020000 Recepciós bútorok

I.    Kiemelt termékkör definíciója
A recepciós asztalok és szekrények az intézmények recepcióinak berendezésére szolgáló speciális méretű és kialakítású bútorok.

II.    Általános műszaki követelmények
A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező irodabútor-szekrények bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben, jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak. Az egy bútorcsaládot alkotó szekrények külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.
Az asztalok feleljenek meg
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ 8351:1987 vagy az MSZ EN 527-2:2016+A1:2019;
–    a funkcionális méretek tekintetében az MSZ 8421:1988 vagy az MSZ EN 527-1:2011;
–    a méretjelölések tekintetében az MSZ 8351:1987 szabványoknak.
Az oldalszekrényes és fiókos asztalok oldalszekrényeinek és fiókjainak funkcionális méreteit az MSZ 8420:1988 szerint kell meghatározni.
Az általános igényességi fokozatú asztalok alapkövetelményei az MSZ 8351:1987 értelmében
–    munkafelületen élfólia nem megengedett;
–    asztallap legalább 25 mm vastag;
–    egyenes élek, sarkok megengedettek;
–    szintezhetőség (legalább 1,5 cm);
–    kapcsolási lehetőség nem elvárás;
–    elektromos vezeték elhelyezhetősége (kábelcsatorna).

Az általános igényességi fokozatú asztalok elvárt többletszolgáltatásai:
–    munkafelületeken élfólia nem alkalmazható, csak vastag (1–3 mm) élzárás;
–    magasságállíthatóság;
–    kapcsolhatóság;
–    fedeles kábelkivezető nyílás;
–    kapcsolt asztalok kihasználhatóságának fokozása;
–    élkerekítés, íves él.
A magas igényességi fokozatú asztalok követelményei:
–    a munkafelület MDF fóliás bútorlap vagy furnéros bútorlap legyen;
–    a munkafelület élzárása min. 2 mm vastag;
–    a terméket vagy termékcsaládot magas színvonalú esztétikai minőség jellemezze.
Megjegyzés: a magas igényességi fokozatú asztalok követelményei magukban foglalják az általános igényességi fokozatú asztalok követelményeit is (kivéve, ahol a két igényességi fokozat ellentétes elvárásokat fogalmaz meg, mert ott a magas igényességi fokozatú követelményrendszernek kell megfelelni).
A szekrények, tároló bútorok feleljenek meg
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ 8350:1987 vagy MSZ EN 14073-2:2004;
–    a funkcionális méretek tekintetében az MSZ 8420:1988;
–    a méretjelölések tekintetében az MSZ 8420:1988 szabványoknak.
A tanúsításnak mindig a mértékadó felületre kell vonatkoznia; szekrények és konténerek esetében a homlok- és rakodófelületekre.
Az általános igényességi fokozatú szekrények és konténerek alapkövetelményei az MSZ 8350:1987 értelmében
Szekrények
–    szintezhetőség;
–    élfólia a nem látható éleken megengedett, a frontokon ABS;
–    térbeállíthatóság szükség szerint elvárás;
–    fix polcozás megengedhető;
–    az elemek zárhatóságát biztosítani kell.
Konténerek
–    egyedi zár vagy központi zár kihúzás gátlás nélkül;
–    írószertartó (tabulett) alkalmazása nem szükséges;
–    fiókok oszthatósága nem elvárás.
Az általános igényességi fokozatú szekrények és konténerek elvárható többletszolgáltatásai:
Szekrények
–    térbeállíthatóság;
–    polcbeállíthatóság;
–    ajtók és korpuszok látszó éleinek vastag (1–3 mm) élzárása.
Konténerek
–    írószertartó;
–    fiókoszthatóság;
–    központi zár;
–    kihúzás gátlás vagy reteszelés (stop control);
–    fém- vagy egybeöntött fiók;
–    80%-ig kihúzható fiók.
A magas igényességi fokozatú szekrények és konténerek követelményei
Szekrények és konténerek
–    a frontfelület MDF fóliás bútorlap, vagy furnéros bútorlap, vagy üveg, illetve fém kombinációkban legyen;
–    a frontfelületek élzárása min. 2 mm vastag;
–    a homlokzati külső szerelvények vagy díszítések műanyagból nem készülhetnek;
–    az ajtók és fiókok biztonsági zárral készüljenek;
–    a terméket vagy termékcsaládot magas színvonalú esztétikai minőség jellemezze.

Megjegyzés: a magas igényességi fokozatú szekrények és konténerek követelményei magukban foglalják az általános igényességi fokozatú szekrények és konténerek követelményeit is (kivéve, ahol a két igényességi fokozat ellentétes elvárásokat fogalmaz meg, mert ott a magas igényességi fokozatú követelményrendszernek kell megfelelni).

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0102030000 Raktári bútorok

I.    Kiemelt termékkör definíciója
A raktári tároló bútorok, polcok, az intézmények működését segítő alapanyagok, használati eszközök stb. tárolására szolgáló, különböző anyagból készülő (bútorlap, fém), különböző teherbírással rendelkező szekrények, polcok, polc rendszerek.

II.    Általános műszaki követelmények
A raktári bútorok feleljenek meg
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ 8350:1987 vagy MSZ EN 14073-2:2004;
–    a funkcionális méretek tekintetében az MSZ 8420:1988;
–    a méretjelölések tekintetében az MSZ 8420:1988;
–    a gyártás tekintetében az ISO 9001
szabványoknak.
Az általános igényességi fokozatú raktári bútorok alapkövetelményei az MSZ 8350:1987 értelmében
–    szintezhetőség;
–    frontokon ABS;
–    térbeállíthatóság szükség szerint elvárás;
–    fix polcozás megengedhető;
–    az elemek zárhatóságát biztosítani kell.
Az általános igényességi fokozatú raktári bútorok elvárható többletszolgáltatásai
–    térbeállíthatóság;
–    polcbeállíthatóság, nagy teherbírás;
–    kapcsolható kivitelű fémszerkezet.
A magas igényességi fokozatú raktári bútorok követelményei
–    horganyzott fémszerkezet;
–    nagy teherbírás.
Megjegyzés: a magas igényességi fokozatú raktári bútorok magukban foglalják az általános igényességi fokozatú raktári bútorok követelményeit is (kivéve, ahol a két igényességi fokozat ellentétes elvárásokat fogalmaz meg, mert ott a magas igényességi fokozatú követelményrendszernek kell megfelelni).

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0102040000 Laboratóriumi és műtő bútorok

Általános használatú szekrények (BA: 0102040100)
Az irodai szekrényektől eltérő méretű és elemválasztékú szekrények. Általában alsó és felső elemekből állíthatók össze. Alapkövetelmény a munkafelületre vonatkozó mérsékelt víz- és vegyszerállóság.
Speciális használatú szekrények (BA: 0102040200)
Kifejezetten olyan labor és műtő bútorok, ahol a jó víz- és vegyszerállóság alapkövetelmény. Elemválasztékban megegyezhet az előző kategóriával.

I.    Általános műszaki követelmények
A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező laboratóriumi és műtő bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben, jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak. Az egy bútorcsaládot alkotó szekrények külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.
A szekrények feleljenek meg
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ 8350:1987 vagy MSZ EN 14073-2:2004; vagy MSZ EN 1023-2-2001 előírásainak (térelhatároló elemek);
–    a funkcionális méretek tekintetében az MSZ 8420:1988;
–    a méretjelölések tekintetében az MSZ 8420:1988;
–    a gyártás tekintetében az ISO 9001 és ISO 14001
szabványoknak.
A tanúsításnak mindig a mértékadó felületre kell vonatkoznia; szekrények esetében a homlok- és rakodófelületekre.
Az általános igényességi fokozatú szekrények és konténerek alapkövetelményei az MSZ 8350:1987 értelmében
–    szintezhetőség;
–    élfólia nem megengedett;
–    térbeállíthatóság nem elvárás;
–    fix polcozás megengedhető;
–    mérsékelt víz- és vegyszerállóság;
–    az elemek zárhatóságát biztosítani kell;
–    magasított fémláb megrendelhető.
Az általános igényességi fokozatú szekrények és elvárható többletszolgáltatásai
–    térbeállíthatóság;
–    polcbeállíthatóság;
–    ajtók és korpuszok látszó éleinek vastag (1–3 mm) élzárása.
A magas igényességi fokozatú szekrények követelményei
–    a munkafelület jó víz- és vegyszerálló, tisztítható, fertőtleníthető (HPL, Resopal);
–    min. 2 mm vastagságú igény szerint vízálló ragasztóval rögzített ABS;
–    igény szerint 5 cm-nél magasabb fémlábak;
–    az ajtók és fiókok biztonsági zárral készüljenek;
–    a terméket vagy termékcsaládot magas színvonalú esztétikai minőség jellemezze.
Megjegyzés: a magas igényességi fokozatú szekrények követelményei magukban foglalják az általános igényességi fokozatú szekrények és követelményeit is (kivéve, ahol a két igényességi fokozat ellentétes elvárásokat fogalmaz meg, mert ott a magas igényességi fokozatú követelményrendszernek kell megfelelni).

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0102050000 Ülőbútorok, ágyak

I.    Kiemelt termékkör definíciója
Az ülőbútorok ülésre és munkavégzésre szolgáló kárpitozatlan vagy kárpitozott ülésű és támlájú, kartámasszal vagy anélkül készülő bútorok, fix és görgős kivitelben. Ide tartoznak a speciális beteg- és rehabilitációs székek.
Az ágyak fajtái: pihenésre (orvosi, nővér szoba), betegszoba és speciális alkalmazási területek (vizsgáló ágyak, szállító ágyak). Az ágyak csecsemő, gyermek és felnőtt korosztályoknak feleljenek meg.

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0102050100 Székek

–    Irodai forgószékek (BA: 0102050101)
–    Tárgyaló székek (BA: 0102050102)
–    Étkező székek (BA: 0102050103)
–    Várótermi székek (BA: 0102050104)
–    Térdeplő székek (BA: 0102050105)
–    Labor székek (BA: 0102050106)
–    Ülőkék (BA: 0102050107)
–    Betegszállító székek (BA: 0102050110)
–    Rehabilitációs székek (BA: 0102050111)
–    Kezelő székek (BA: 0102050112)

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0102050200 Ülőgarnitúrák

–    Fotelek (BA: 0102050201)
–    Kanapék (BA: 0102050202)
–    Pihenő padok (BA: 0102050203)

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0102050300 Ágyak

–    Heverők (BA: 0102050301)
–    Beteg ágyak (BA: 0102050302)
–    Kórtermi ágyak (BA: 0102050303)
–    Vizsgáló ágyak (BA: 0102050304)
–    Szállító ágyak (BA: 0102050305)
–    Intenzív ágyak (BA: 0102050306)

II.    Általános műszaki követelmények
A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlatokban szereplő ülőbútorok, ágyak (az önálló termékeket kivéve) bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben és jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak.
A tanúsításnak mindig a mértékadó felületre kell vonatkoznia: ülőbútorok, ágyak esetében az ülési és fekvési felületekre. Az Irodai ülőbútorok feleljenek meg
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ 8352,8353:1987, forgószék esetén az MSZ EN 1335-2:2019;
–    a funkcionális méretek tekintetében az MSZ 8422:1988 vagy az MSZ EN 1335-1:2020;
–    a méretjelölések tekintetében az MSZ 8422:1988;
–    a gyártás tekintetében az ISO 9001
szabványoknak.
A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az irodai forgó munkaszékek legalább állítható üléssel és támlával készüljenek, a kezelői székek pedig önbeálló ikergörgős lábazattal (5 ágú lábbal) rendelkezzenek.
Az általános igényességi fokozatú ülőbútorok alapkövetelményei az MSZ 8352:1987 értelmében.
Székek, karszékek
–    alacsony támlás és kar nélküli kivitel megengedett;
–    kárpitozás nélküli ülés és támla megengedett;
–    kárpitozott ülés, támla, A vagy B kategóriájú szövettel, illetve lélegző (mosható) műbőrrel készüljön.
Forgó irodaszékek, karszékek
–    magasságállítás;
–    támla merev vagy önbeálló és magasságban állítható;
–    legalább ötágú görgős vagy csúszó talpas lábazat;
–    kárpitos bevonat a székkel egyezően;
–    kárpitozás nélküli ülés és támla megengedett.
Fotelek és kanapék
–    a kárpitozás kemény vagy rugalmas;
–    tartalék rugalmasság nem előírás;
–    kárpitos bevonat a székeknél előírt módon;
–    készüljön karral vagy anélkül.
Az általános igényességi fokozatú ülőbútorok elvárható többletszolgáltatásai
Székek, karszékek
2. minőségi csoportban
–    karos kivitel is;
–    kárpitozott ülés;
–    antisztatikus kárpit;
–    mosható (fertőtleníthető) kárpit;
–    rakásolhatóság;
–    rakattároló kocsi;
–    utólagos sorolhatóság;
–    utólagos kiegészíthetőség;
–    nagy szilárdság.
3. minőségi csoportban
–    magastámlás kivitel;
–    karos kivitel;
–    kárpitozott ülés és támla;
–    magasabb kategóriájú bevonóanyag.
Forgó irodaszékek, karszékek
2. minőségi csoportban
–    fokozatmentes magasságállítás;
–    önbeálló vagy rugalmas támla;
–    mélységi támlaállítás;
–    antisztatikus kárpit;
–    mosható (fertőtleníthető) kárpit;
–    kárpitozott ülés és támla;
–    utólagos karfelszerelhetőség;
–    nagy tartósság.
3. minőségi csoportban
–    magastámlás kivitel;
–    fékezett görgők;
–    szinkron vagy aszinkron mechanikás állítás;
–    kar állíthatósága.
Fotelek és kanapék
2. minőségi csoportban
–    rugalmas kárpitozás tartalék rugalmassággal;
–    karfás vagy teli kárpitozott karú kivitel;
–    tömörfa, rétegezett lemez (idom) vagy fém vázszerkezet;
–    legalább B kategóriájú bevonóanyag, mosható vagy antisztatikus kárpit.
A magas igényességi fokozatú ülőbútorok követelményei
–    az állványszerkezet és kar (a telekárpitozott kivételével) csak fém vagy természetes fa lehet;
–    a fém és fa alkatrészek felületkezelése a bútor magas igényességi fokozatához illő (pl. fém esetén krómozott);
–    polírozott vagy eloxált legyen;
–    a forgórészek ötágú lábcsillaga megfelelően felületkezelt fémből vagy természetes fával burkolva készüljön;
–    a lábazati, kar- és támla-alkatrészek – a görgőket és működtető szerelvények fogantyúit kivéve – műanyagból nem készülhetnek;
–    a kárpitos bevonóanyag valódi bőr vagy nagy értékű szövet legyen;
–    a termékeket magas színvonalú esztétikai minőség jellemezze.
Megjegyzés: a magas igényességi fokozatú ülőbútorok követelményei magukban foglalják az általános igényességi fokozatú ülőbútorok követelményeit is (kivéve, ahol a két igényességi fokozat ellentétes elvárásokat fogalmaz meg, mert ott a magas igényességi fokozatú követelményrendszernek kell megfelelni).

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

Ágyak

0102050302 Betegágyak

Az általános igényességi fokozatú kórtermi ágyak alapkövetelményei az MSZ 8353:1987 értelmében
–    fekvőfelület mérete legalább 200 × 85 cm;
–    matrac vastagság legalább 14 cm;
–    mosható (fertőtleníthető) matracbevonat;
–    terhelhetőség legalább 170 kg;
–    hátrész legalább 70 fokban dönthető;
–    könnyen eltávolítható ágyvégek;
–    fix vagy görgős (3 fékezhető kerékkel).
Közepes felszereltségű kórtermi ágyak elvárt többletszolgáltatásai
–    4 szekciós ágyszerkezet, amelynél a hátrész és a lábtámla is mechanikusan állítható;
–    oldalráccsal felszerelhető;
–    acél lamellás rácsszerkezet;
–    2 standard és legalább 4 opcionális állvány elhelyezési lehetőség;
–    görgős kivitel (3 fékezhető kerék + 1 iránytartó kerék), ütköző görgős kerekekkel a sarkokon.
Magas felszereltségű kórtermi ágyak elvárt többletszolgáltatásai
–    terhelhetőség legalább 190 kg;
–    mechanikus CPR (vészleeresztő);
–    elektromos magasság-, háttámla- és lábszakasz-állítás vezérlővel;
–    elektromos trendelenburg- és anti-trendelenburg állítás;
–    központi fékes kivitel;
–    a terméket vagy termékcsaládot magas minőség jellemezze.
Intenzív ágyak
Az intenzív ágyakkal szemben támasztott követelmények megfelelnek a magas felszereltségű kórtermi ágyak elvárt többletszolgáltatásainak, ezeken felül a következő többletszolgáltatással kell rendelkeznie
–    HPL háttámla;
–    terhelhetőség legalább 200 kg;
–    antidecubitus matrac befogadására alkalmas fekvőfelület;
–    két részre osztott, lehajtható vagy leereszthető oldalrács;
–    a terméket vagy termékcsaládot magas minőség jellemezze.
Megjegyzés: a közepes felszereltségű ágyak követelményei magukban foglalják az alap felszereltségű ágyak követelményeit, és a magas felszereltségű ágyak követelményei magukban foglalják a közepes felszereltségű ágyak követelményeit is. (Kivéve, ahol a két igényességi fokozat ellentétes elvárásokat fogalmaz meg, mert ott a magas igényességi fokozatú követelményrendszernek kell megfelelni.)
A speciális használatú székek: betegszállító székek, rehabilitációs székek (fürdetőszék, szoba WC), kezelő székek (vérvételi, nőgyógyászati), valamint szállító ágyak esetében szükséges az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alkalmazása.
Az ágyak feleljenek meg
–    gyógyászati villamos készülékek, kórházi ágyak alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei tekintetében – MSZ EN 60601-2-52:2019 EV;
–    gyógyászati villamos készülékek, gyermekeknek szánt kórházi ágyak alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelmények tekintetében – MSZ EN 50637:2018;
–    a kerekek és görgők, kórháziágy-görgők tekintetében az MSZ EN 12531:2000;
–    a gyártás tekintetében az ISO 9001
szabványoknak.

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)


0102060000 Kiegészítők

I.    Kiemelt termékkör definíciója
Az egészségügyi intézmények berendezéséhez és működéséhez használatos bútor jellegű tárgyak és eszközök. Alapkövetelmény a CE minősítés.

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0102070000 Bútorok alkatrészei, elemei

Az egyedi igények teljesítése érdekében az asztalok, szekrények fő alkotóelemeinek (asztallap, asztalláb, szekrényajtó), valamint alkatrészeinek (pl. fogantyúk) külön választéka.

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0102080000 Bútorokhoz kapcsolódó szolgáltatások

I.    Kiemelt termékkör definíciója
A kapcsolódó szolgáltatások olyan, a bútorokra vonatkozó normatívák körébe tartozó termékek szállításához kapcsolódó eseti és rendszeres szolgáltatások, amelyek a megrendelő részére a szállító által szállított bútorok, illetve azok elemeinek megfelelő szintű használatát biztosítják.
Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki
Termék üzembe helyezéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra, amelyek lehetnek
–    berendezések tervezése;
–    kiszállítás;
–    rendeltetési helyre beállítás;
–    műszaki eszközök beüzemelése.
Termék üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra, amelyek lehetnek
–    karbantartás, javítás;
–    garancia kiterjesztése.

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)


Oktatási bútorok (0103000000)

BA

Termékkör megnevezés

0103000000

Oktatási bútorok



A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0103010000 Asztalok

I.    Kiemelt termékkör definíciója
A közintézmények – bölcsőde, óvoda, általános- és középiskola, felső- és felnőttoktatási, valamint diákotthon intézmény – oktatási és kiszolgáló tevékenységet megvalósító helyiségeiben elhelyezett asztal jellegű bútorainak összessége, melyek hozzáülve, melléállva, illetve tárgyakat ráhelyezve munkavégzést tesznek lehetővé (például pultok, virágtartók is).
Az asztalok munkavégzésre vagy tárgyak tárolására, bemutatására szolgáló, jellemzően vízszintes, illetve dönthető lapú, többnyire állványszerkezetű bútorok, amelyek a funkcióknak megfelelően tervezett oldalszekrénnyel is kiegészíthetők.
Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki
Tantermi asztalok (BA: 0103010100), amelyek lehetnek tanulói és tanári asztalok. Ezek az intézmény általános oktatási folyamatában a tanulók és a tanárok munkavégzését teszik lehetővé. Ezek lehetnek
–    tanulói asztalok, amelyek a tanulók, hallgatók oktatási munkavégzéséhez használatosak;
–    asztallal kombinált padok, amelyek egybeépített iskolapadként asztali és ülőbútor rendeltetésre készültek;
–    tanári asztalok, amelyek az oktatók munkavégzéséhez használatosak;
–    akadálymentes munkaasztalok a mozgásukban korlátozott, a hallássérült, látássérült, értelmileg fogyatékos tanulók, hallgatók munkájának, mozgásának megkönnyítését célozzák;
–    auditórium rendszerek, amelyek a frontális oktatási elrendezésben kombinált iskolapadként asztali és ülőbútor rendeltetésre készültek, fixen telepítve.
Szaktantermi asztalok (BA: 0103010200), amelyek a speciális szakmai oktatást segítő bútorok, melyek lehetnek
–    természettudományi szaktanterem tanulói asztalai;
–    a számítógép asztalok a számítástechnikai szaktanterem asztalai;
–    nyelvi laboratórium asztalai, melyek magukban foglalják a csoportos nyelvoktatás elektronikáját is, tanári és tanulói oldalon egyaránt;
–    a művészeti oktatás rajzbakok, rajzasztalok és tárgyasztalok segítségével válik komfortossá. A rajzbak munkafelületet biztosít, és egyúttal ülőbútor rendeltetést is szolgál. A rajzasztalok jellemzően dönthető, beállítható munkafelülettel rendelkeznek. A tárgyasztalok a mintaként szolgáló tárgyak bemutatását, geometriai helyzetbe állítását szolgálják;
–    műhelyasztalok, munkapadok, amelyek a műszaki szakoktatás nagy teherbírású munkafelületét biztosítják;
–    tankonyhai munkaasztalok a konyhai technológiák oktatása céljára használatosak.
Közösségi terek asztalai (BA: 0103010300), amelyek a közösségi élet szükségleteinek kiszolgálására, de nem a fő tevékenységre (oktatás-nevelés) használatosak, amelyek lehetnek
–    étkező- és tálalóasztalok, amelyek a tanulók, hallgatók étkeztetésében használatosak;
–    kiszolgáló pult, amely a szolgáltatások nyújtásának céljára szolgáló bútor;
–    olvasóasztalok, amelyek olvasótermi, könyvtári vagy szabadidős tevékenység céljaira szolgálnak;
–    orvosi asztalok, amelyek az egészségügyi ellátásban használatos íróasztalok;
–    rendezvényasztalok, amelyek az alkalmi események, jellemzően összecsukható vagy egymásra rakható kis tárolási helyigényű asztalai;
–    virágtárolók, amelyek a dísznövények esztétikus elhelyezésére való bútorok.
Óvoda, bölcsőde asztalai (BA: 0103010400), melyek lehetnek foglalkoztató, nevelői, valamint pelenkázó asztalok.
A fenti felsorolásokba nem illeszkedő egyéb oktatási asztalok (BA: 0103019900)

II.    Általános műszaki követelmények
A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező oktatási bútorzat asztalai bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben, jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak. Az egy bútorcsaládot alkotó bútortárgyak külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.
Az oktatási bútorzat asztalai feleljenek meg
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ 8355:1987;
–    a funkcionális méretek tekintetében az MSZ EN 1729-1:2016 és a gyermekasztalok funkcionális méretei tekintetében az MSZ 8425-1988;
–    a biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek tekintetében az MSZ EN 1729-2:2012+A1:2016
szabványoknak.
Akadálymentes bútorok esetében a vonatkozó jogszabályok
–    az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 1997. évi LXXVIII. törvény),
–    a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: 1998. évi XXVI. törvény),
–    az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 2003. évi CXXV. törvény),
–    az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 5. számú melléklet.
Az asztalok tekintetében megfelelő az MSZ 8355:1987 szerinti legalább mérsékelt igényességi fokozat, az alábbi többletkövetelményekkel
–    bútorlap esetén legalább 18 mm vastagság, más anyag esetén legalább ezzel egyenértékű szilárdság;
–    munkafelületeken élfólia nem alkalmazható, csak vastag, legalább 2 mm élzárás;
–    a vastag élzárás legalább R = 2 mm-es éllekerekítéssel;
–    fémvázak oldószermentes festése.
Az asztalok elvárható többletkövetelményei
–    víz-, vegyszer-, karc- és csikkállóság is;
–    dönthető vagy részben dönthető asztalfelület is;
–    többféle korcsoportba beállítható magasság is;
–    fokozatmentes asztalmagasság és asztallap-dőlésszög állíthatóság is;
–    egy anyagból körbeöntött élzárás is;
–    saroklekerekítés, íves sarokkialakítás is;
–    akadálymentes kivitel is.

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0103020000 Szekrények, tároló bútorok

I.    Kiemelt termékkör definíciója
A szekrények és tároló bútorok az oktatási intézmények funkcionális igényeihez tervezett és gyártott bútortárgyak, melyek lehetnek a padlón álló, illetve fali rögzítésű, valamint görgős kivitelűek. Szerkezetüket tekintve lehetnek nyitott polcos, fiókos, akasztós, valamint ajtóval ellátott polcos, fiókos és akasztós szekrények, ezek kombinációit is beleértve.
Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki
Rendeltetésüket tekintve lehetnek öltözői, kollégiumi, naplótartó, folyóirattartó, vegyszer- és méregszekrények, vitrinek, tároló dobozok és tároló állványok, anyagmozgató kocsik és állványok, óvodai és bölcsődei szekrények, laboratóriumi közműblokk, tankonyhai szekrény, médiaszekrény.
Öltözői szekrények (BA: 0103020100) a váltó ruházat, illetve váltó cipő és táska tárolására, esetleg elzárására használatos szekrények, amelyek lehetnek
–    ajtó nélküli öltöző szekrények;
–    zárható öltöző szekrények;
–    öltözői fogasok fali vagy álló kivitelben.
Naplótartó szekrények (BA: 0103020200) osztálynaplók tárolására kialakított, keskenypolcos tároló szekrény.
Folyóirattartó állványok (BA: 0103020300) újságok, folyóiratok számára kialakított ferdepolcos nyitott szekrény.
Kombinált kollégiumi szekrények (BA: 0103020400) diákotthonok számára kialakított, középen osztott, részben akasztó rudas, részben polcos kivitelű szekrények.
Tároló állványok (BA: 0103020500) nyitott, a tárgyak elhelyezésére, raktározására szolgáló, polcokkal ellátott bútorok.
Vegyszerszekrények (BA: 0103020600) speciálisan a vegyszerek biztonságos tárolására kialakított zárt szerkezetű szekrények.
Méregszekrények (BA: 0103020700) speciálisan a méregnek minősülő vegyszerek biztonságos tárolására kialakított zárt kivitelű szekrények.
Tároló dobozok (BA: 0103020800) eszköztárolásra használatos egyedi vagy rendszerbe kapcsolható, fix vagy görgős műanyag bútortárgyak.
Anyagmozgató kocsik és állványok (BA: 0103020900) eszközök szállítására, illetve bemutatására használatos, jellemzően görgős bútortárgyak.
Vitrinek (BA: 0103021000) zárt kivitellel rendelkező, részben vagy egészében betekinthető üveges szekrények.
Óvodai, bölcsődei szekrények (BA: 010302110) az óvodai és bölcsődei környezetnek megfelelően kialakított tároló, illetve térelválasztó szekrények.
Laboratóriumi közműblokk (BA: 0103021200) a tanári és tanulói asztalok egyesített víz-, szennyvíz-, elektromos és égőgáz-ellátását valósítja meg.
Tankonyhai szekrények (BA: 0103021300), amely a konyhatechnológiák oktatása során használatos munkafelületet és tárolást biztosító konyhaszekrény.
Médiaszekrények (BA: 0103021400) a multimédiás eszközök elhelyezésre, tárolására szolgáló szekrény.
A fenti felsorolásokba nem illeszkedő egyéb oktatási szekrények, tároló bútorok (BA: 0103029900)

II.    Általános műszaki követelmények
A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező szekrények bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben, jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak. Az egy bútorcsaládot alkotó szekrények külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.
Az oktatási bútorzat szekrényei feleljenek meg
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ 8354:1987;
–    a gyermekszekrények funkcionális méretei tekintetében az MSZ 8424-1988;
–    tankonyhák szekrényei és pultjai esetében az MSZ EN 14749:2016
szabványoknak.
Akadálymentes bútorok esetében a vonatkozó jogszabályok
–    1997. évi LXXVIII. törvény,
–    1998. évi XXVI. törvény,
–    2003. évi CXXV. törvény,
–    OTÉK.
A szekrények felhasználási területüktől függetlenül legalább mérsékelt igényességi fokozatban készüljenek, az alábbi többletkövetelmények figyelembevételével
–    felmosható burkolattal rendelkező helyiségekbe kizárólag fémkeretes lábazattal rendelkező szekrény alkalmazható;
–    bútorlap szerkezeti anyag esetében az elvárt vastagság legalább 18 mm.
A szekrények elvárható többletkövetelményei
–    műanyag tároló dobozos rendszer is;
–    öltözői szekrények esetén főkulcsos vagy számzáras zárszerkezet is;
–    180°-ban vagy 270°-ban nyíló zsanérok beépítése.

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

01030300000 Ülőbútorok

I.    Kiemelt termékkör definíciója
Az ülőbútorok ülésre és munkavégzésre szolgáló kárpitozatlan vagy kárpitozott ülésű és támlájú, kartámasszal vagy anélkül készülő bútorok.
Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki
Tantermi székek (BA: 0103030100), amelyek lehetnek
–    az oktató számára használatos tanári székek;
–    a tanulók, hallgatók számára használatos tanulói székek.
Szaktantermi székek (BA: 0103030200)
–    természettudományi szaktantermek székei, amelyek magasabb állékonyságukban különböznek az általános tantermi székektől;
–    műhelyszékek, amelyek a műszaki szakoktatás ülőbútoraiként szolgálnak;
–    orvosi székek, amelyek az orvosi szobában használatos könnyen tisztítható munkaszékek.

Közösségi terek ülőbútorai (BA: 0103030300), melyek lehetnek
–    étkezőszékek, amelyek az intézményi étkeztetés ülőbútorai;
–    közös vázú székrendszerek, ülőpadok, melyek több személy leülését biztosítják. Ezek lehetnek: öltözői padok, tornatermi padok, folyosói padrendszerek;
–    pihenő elemek, amelyek a várakozás és szabadidő kihasználás alkalmával használatosak.
Óvodai, bölcsődei ülőbútorok (BA: 0103030400), melyek lehetnek:
–    foglalkoztatói gyermekszékek, amely a napi nevelési feladatok ülőbútora a gyermekek számára;
–    foglalkoztatói nevelői szék, amely a napi nevelési feladatok ülőbútora a nevelők számára;
–    etetőszék, amely a bölcsődés korú gyermekek étkeztetésénél használatos;
–    öltöztető pad, amely a bölcsődés korú gyermekek átöltöztetésénél használatos és alkalmas a váltóruha és váltócipő tárolására.
A fenti felsorolásokba nem illeszkedő egyéb oktatási ülőbútorok (BA: 0103039900)

II.    Általános műszaki követelmények
A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező székek bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben, jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak. Az egy bútorcsaládot alkotó bútorok külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.
Az oktatási bútorzat székei feleljenek meg
–    az általános követelmények tekintetében az MSZ EN 17191:2021;
–    a funkcionális méretek tekintetében az MSZ EN 1729-1:2016 és a gyermekszékek funkcionális méretei tekintetében az MSZ EN 17191:2021;
–    a biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek tekintetében az MSZ EN 1729-2:2012+A1:2016
szabványoknak.
Akadálymentes bútorok esetében a vonatkozó jogszabályok:
–    1997. évi LXXVIII. törvény,
–    1998. évi XXVI. törvény,
–    2003. évi CXXV. törvény,
–    OTÉK.
A székek felhasználási területüktől függetlenül legalább mérsékelt igényességi fokozatban készüljenek, az alábbi többletkövetelmények figyelembevételével
–    A fém vázzal rendelkező székek padlóval érintkező felületei minden esetben műanyag vagy filc csúszófelülettel, illetve görgővel rendelkezzenek.
–    Az ülőbútorok elvárható többletkövetelményei
–    ergonomikus egybepalást alkalmazása is;
–    víz-, vegyszer-, karc- és csikkállóság is;
–    hintamechanikás szerkezet is;
–    többféle korcsoportba beállítható magasság is.

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0103040000 Fekvőbútorok

I.    Kiemelt termékkör definíciója
A fekvőbútorok a diákotthonok, az orvosi szobák, illetve az óvodák, bölcsődék számára használatos bútorok.
Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki
Kollégiumi fekvőbútorok (BA: 0103040100), diákotthonok, bentlakásos intézmények lakóinak életvitelszerű elhelyezésére szolgálnak, amelyek lehetnek
–    egyszemélyes ágyak;
–    emeletes ágyak;
–    heverők.
Orvosi fekvőbútorok (BA: 0103040200), az intézmények egészségügyi ellátásában alkalomszerűen használt bútorai, amelyek lehetnek
–    vizsgáló ágyak;
–    betegágyak.
Óvodai, bölcsődei fekvőbútorok (BA: 0103040300), jellemzően a gyermekek napközbeni alvásigényének kielégítésre szolgál, amelyek lehetnek
–    fektetők;
–    rácsos kiságy;
–    járókák.
A fenti felsorolásokba nem illeszkedő egyéb fekvőbútorok (BA: 0103049900)

II.    Általános műszaki követelmények
A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező fekvőbútorok bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben, jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak. Az egy bútorcsaládot alkotó bútorok külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.
Az oktatási bútorzat fekvőbútorai feleljenek meg
–    a funkcionális méretek tekintetében az MSZ EN 716-1:2017;
–    az emeletes ágyak tekintetében az MSZ EN 747-1:2012;
–    a gyermekágyak tekintetében az MSZ EN 716-1:2008;
–    a felnőtt fekvőbútorok funkcionális méretei tekintetében az MSZ 8423:1988;
–    járókák tekintetében az MSZ EN 12227-1:2010;
–    óvodai, bölcsődei fekvőbútorok tekintetében az MSZ EN 747-1:2012
szabványoknak.
A fekvőbútorok felhasználási területüktől függetlenül legalább mérsékelt igényességi fokozatban készüljenek, az alábbi többletkövetelmények figyelembevételével
–    a fém lábbal rendelkező ágyak padlóval érintkező felületei minden esetben műanyag vagy filc csúszófelülettel, illetve görgővel rendelkezzenek;
–    a fa, faalapú vázszerkezet kizárólag óvodai, bölcsődei környezetben megengedett.

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0103050000 Bútoralkatrészek, elemek

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0103060000 Prezentációs eszközök

I.    Kiemelt termékkör definíciója
A prezentációs eszközök az oktatás folyamán tárgyak, írásos, képi és hanganyag bemutatására szolgáló eszközök.
Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki
Táblák (BA: 0103060100) írásos, képi és hanganyag bemutatására szolgáló felületek, amelyek lehetnek
–    falitáblák, amelyek felülete krétával írható felülettel, vagy filccel írható és vetíthető felülettel, vagy parafa felülettel, illetve ezek kombinációjával rendelkezik;
–    oszlopállványos táblák, amelyek felülete krétával írható felülettel, vagy filccel írható és vetíthető felülettel, illetve ezek kombinációjával rendelkezik;
–    mobil állványos táblák, amelyek felülete krétával írható felülettel, vagy filccel írható és vetíthető felülettel, illetve ezek kombinációjával rendelkezik;
–    moduláris, térbeli installációs táblarendszerek;
–    interaktív táblák a digitális tananyag közvetítésének eszközrendszere;
–    interaktív funkcióval rendelkező projektorok;
–    elektronikus feleltető rendszerek, a tanulók, hallgatók valós idejű válaszadásának fogadására, rögzítésére és kiértékelésére szolgáló eszközrendszer.
Pulpitusok (BA: 0103060200) az előadó számára rendszeresített szónoki emelvény, állvány.
Vetítő állványok, média kocsik (BA: 0103060300) írásos, képi és hanganyag bemutatására szolgáló eszközök üzemeléséhez és tárolásához használatosak, zárt vagy nyitott kivitelben.
Vegyi fülkék (BA: 0103060400) a természettudományi oktatásoknál használt anyagokat, azok szagát, gázát és gőzét biztonságosan eltávolítani képes bemutató fülkék, amelyek lehetnek
–    helyhez kötött egyoldali;
–    helyhez kötött kétoldali, úgynevezett átadó;
–    mozgatható, mobilis vegyi fülkék.
A fenti felsorolásokba nem illeszkedő egyéb prezentációs eszközök (BA: 0103069900)

II.    Általános műszaki követelmények
A prezentációs eszközök feleljenek meg
–    táblák tekintetében az MSZ EN 14434:2010;
–    vegyi fülkék esetében az MSZ EN 14175 sorozatú
szabványoknak.
A szabványi előírásokon felül az alábbi többletkövetelmények szükségesek
–    az írható táblák esetében az írófelület csak gyárilag beégetett kerámia vagy zománcacél lehet, fémkerettel ellátva;
–    az interaktív táblák esetében a felület matt fehér zománcacél és legalább 120 × 180 cm méretű a hordozható és fixen telepített változatoknál is;
–    a feleltető rendszerek esetében 2–6 karakteres LCD kijelző, automatikus újraszámozás, és az interaktív táblával szoftverével integrált szoftver működtesse;
–    interaktív funkcióval rendelkező projektor esetén minimum WXGA (1280 × 800) felbontás, minimum 2600 Lumen fényerősség, magas, minimum 8000:1 kontraszt arány, valamint az egyidejű kéttollas vezérlés megkövetelt.

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0103070000 Bútorokhoz kapcsolódó szolgáltatások

I.    Kiemelt termékkör definíciója
A kapcsolódó szolgáltatások olyan, a bútorokra vonatkozó normatívák körébe tartozó termékek szállításához kapcsolódó eseti és rendszeres szolgáltatások, amelyek a megrendelő részére a szállító által szállított bútorok, illetve azok elemeinek megfelelő szintű használatát biztosítják.
Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki
Termék üzembe helyezéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (BA: 0103070100), amelyek lehetnek
–    nevelési, oktatási intézmények berendezésének tervezése;
–    kiszállítás;
–    rendeltetési helyre beállítás;
–    műszaki eszközök beüzemelése.
Termék üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (BA: 0103070200), amelyek lehetnek
–    karbantartás;
–    garancia kiterjesztése.
A fenti felsorolásokba nem illeszkedő egyéb oktatási bútorokhoz kapcsolódó szolgáltatások (BA: 0103079900)

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)


Kültéri bútorok (0104000000)

BA

Termékkör megnevezés

0104000000

Kültéri bútorok



A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0104010000 Pihenőbútorok

I.    Kiemelt termékkör definíciója
A kültéri pihenőbútorok jellemzően az állandóan szabadban található, ülőbútorok és asztalok.
Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki
Padok (BA: 0104010100), amelyek ülőbútorként a szabadidő kültéren történő kényelmes eltöltésének eszközei.
Asztalok (BA: 0104010200), amelyek vízszintes felülettel rendelkező, tárgyak, csomagok vagy akár élelmiszer ráhelyezésére szolgáló bútortárgyak.
Kombinált pihenőbútorok (BA: 0104010300), amelyek magukban foglalják mind az ülőbútorokat, mind pedig az asztalokat, közös vázszerkezet segítségével.

II.    Általános műszaki követelmények
A beszerző, ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező kültéri bútorzat bútorcsaládot alkosson, azaz szerkezetében, kivitelében, jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljon. Az egy bútorcsaládot alkotó bútortárgyak külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.
A pihenőbútorok feleljenek meg
–    a padok tekintetében az MSZ 8352:1987;
–    az asztalok tekintetében az MSZ 8351:1987
szabványoknak, az alábbi többletkövetelményekkel
–    acélváz esetében csak tűzihorganyzott kivitel fogadható el,
–    az alkalmazott felületkezelő anyagok UV-álló kategóriába tartozzanak,
–    fémvázak oldószermentes felületkezeléssel készüljenek.

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0104020000 Információközlés eszközei

I.    Kiemelt termékkör definíciója
A köztereken való tájékozódás, útbaigazítás és hirdetések eszközei.
Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki
Információs táblák (BA: 0104020100)
Útbaigazító rendszerek (BA: 0104020200)

II.    Általános műszaki követelmények
A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező információs eszközök szerkezetükben, kivitelükben, jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak. Azaz külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.
A kültéri bútorzatok feleljenek meg a létesítés biztonságtechnikai előírásainak.

Elvárt többletkövetelmények
–    acélváz esetében csak tűzihorganyzott kivitel fogadható el;
–    az alkalmazott felületkezelő anyagok UV-álló kategóriába tartozzanak;
–    fémvázak oldószermentes felületkezeléssel készüljenek.

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0104030000 Aktív pihenés eszközei

I.    Kiemelt termékkör definíciója
A kültéri aktív pihenés eszközei az egészséges fizikai mozgás és játék céljait szolgálják megfelelő biztonság mellett.
Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki
Játszótéri bútorok (BA: 0104030100), amelyek telepített eszközként elsősorban gyermekek szórakoztatását, mozgásigényének kielégítését szolgálják.
Kültéri fitness eszközök (BA: 0104030200), amelyek elsősorban felnőttek, speciális esetben megváltozott képességű vagy idős személyek szabadtéri testedzését, mozgásigényének biztonságos kiszolgálását célozzák.

II.    Általános műszaki követelmények
A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező aktív pihenési eszközök bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben, jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak. Az egy bútorcsaládot alkotó bútorok külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.
Az aktív pihenés eszközei feleljenek meg
–    az MSZ EN 1176; valamint
–    az MSZ EN 957
szabványsorozatnak.
Elvárt többletkövetelmények
–    acélváz esetében csak tűzihorganyzott kivitel fogadható el;
–    az alkalmazott felületkezelő anyagok UV-álló kategóriába tartozzanak;
–    fémvázak oldószermentes felületkezeléssel készüljenek.

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0104040000 Kültéri kiegészítők

I.    Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki
Szeméttartók (BA: 0104040100) hulladékok átmeneti gyűjtésére szolgáló tárolóedények.
Kerékpártárolók, támaszok (BA: 0104040200) a kerékpárok átmeneti tárolására, biztonságos megőrzésének lehetőségére szolgáló eszközök.
Favédő rácsok, faveremrácsok (BA: 0104040300) a fák törzsének, illetve tövének védelmére, illetve a csapadék és öntözővíz bejutásának biztosítására szolgáló rácsos eszközök.
Virágládák, csemeteládák (BA: 0104040400) dísznövények elhelyezésére szolgáló, táptalajjal töltött edények.
Pollerek, térhatárolók (BA: 0104040500) a közterületeken eltérő rendeltetésű területek elválasztásra szolgáló tereptárgyak.
Ivókutak (BA: 0104040600) a kültéri ivóvízellátás eszközei.

II.    Általános műszaki követelmények
A beszerző, intézményi ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlat tárgyát képező kültéri kiegészítők bútorcsaládot alkossanak, azaz szerkezetükben, kivitelükben jellemző tulajdonságaikban összehangolt és azonos méretrendszerben készített, különböző funkciójú egységekből álljanak. Az egy bútorcsaládot alkotó bútorok külső megjelenésükben is összehangoltak legyenek.
A kültéri bútorzatok feleljenek meg a létesítés biztonságtechnikai és egészségügyi előírásainak.
Elvárt többletkövetelmények
–    acélváz esetében csak tűzihorganyzott kivitel fogadható el;
–    az alkalmazott felületkezelő anyagok UV-álló kategóriába tartozzanak;
–    fémvázak oldószermentes felületkezeléssel készüljenek.

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0104050000 Bútoralkatrészek, elemek

Az egyedi igények teljesítése érdekében az asztalok, szekrények fő alkotóelemeinek (asztallap, asztalláb, szekrényajtó), valamint alkatrészeinek (pl. fogantyúk) külön választéka.

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

0104060000 Bútorokhoz kapcsolódó szolgáltatások

I.    Kiemelt termékkör definíciója
A kapcsolódó szolgáltatások olyan, a bútorokra vonatkozó normatívák körébe tartozó termékek szállításához kapcsolódó eseti és rendszeres szolgáltatások, amelyek a megrendelő részére a szállító által szállított bútorok, illetve azok elemeinek megfelelő szintű használatát biztosítják.
Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki
Termék üzembe helyezéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (BA: 0104060100), amelyek lehetnek
–    kültéri bútorok, illetve azok elhelyezésének tervezése;
–    kiszállítás;
–    rendeltetési helyre beállítás;
–    műszaki eszközök beüzemelése.
Termék üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (BA: 0104060200), amelyek lehetnek
–    karbantartás;
–    garancia kiterjesztése.
Gazdasági követelmények
A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) meghatározottak alapján írja elő az alábbi gazdasági követelmények figyelembevételével.
1.    Az ajánlati árnak tartalmaznia kell: a csomagolás, a szállítás, a helyszíni szerelés költségeit, beleértve a csomagolóanyagok elszállítási költségeit is.
2.    A leszállított termékek átadása üzembe helyezett állapotban kell, hogy történjen. Az üzembe helyezés tényét a felek átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, és ennek dátuma a jótállási idő kezdete.
3.    A bútorokra a jótállási idő minimum egy év, ezt követően a javításokhoz szükséges alkatrészellátást a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiterjesztett jótállás teljes időszakára biztosítani kell.
4.    Az ajánlatnak termékenkénti, termékcsoportonkénti vagy termékcsaládonkénti bontásban tartalmaznia kell:
–    az önálló vagy termékcsoportba (bútorcsaládba) tartozó bútorok felsorolását és azok ajánlati árát;
–    a termékek rövidített műszaki dokumentációját (rövid műszaki leírással, az anyagok, szerkezetek és belső szerelvények ismertetésével, elemlistával, amely kiegészíthető prospektussal vagy fényképpel);
–    termékenkénti vagy termékcsoportra összevont használati, kezelési útmutatót, vagy annak meglétét igazoló nyilatkozatot;
–    a megajánlott termékek forgalomba hozatalához szükséges minősítéseket vagy engedélyeket.
5.    Az ajánlattevő nyilatkozni köteles:
–    az ajánlatban szereplő termékek származásáról;
–    a vállalt jótállási időről;
–    a beszerző, intézményi ajánlatkérő által előírt egyéb követelmények teljesítéséről.
Egyéb követelmények
1.    Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.
2.    A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

3. melléklet a 6/2022. (VIII. 31.) PM utasításhoz

A papíripari termékek és irodaszerek – országosan kiemelt termékkörre vonatkozó – alapvető funkcionális és műszaki paramétereinek, speciális előírásainak meghatározása


Papíripari termékek és irodaszerek (0200000000)

BA

Termékkör megnevezés

0200000000

Papíripari termékek és irodaszerek


0201000000 Papírok

I.     Kiemelt termékkör definíciója

A papíripari termékek és irodaszerek az irodai és nyomdai célra felhasznált, papír alapanyagú termékeket, illetve az irodai munkavégzéshez szükséges irodaszereket foglalják magában.
A papírok termékkategória az irodai és nyomdai célokat szolgáló, kézi írásra és nyomtatásra egyaránt használatos, famentes, felülkezelt, porzásmentes, jó kifekvésű, méretpontos és mérettartó papírokat foglalja magában elsődleges vagy újrahasznosított rostból. Megjelenésük igény szerint tekercs és íves kivitelben.
Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki
Irodagéppapírokra (BA: 0201010000), amelyek famentes, felületkezelt, sima, porzásmentes, méretpontos papírok, amelyek alkalmasak lézer és festéksugaras egy- és kétoldalas nyomtatásra vagy másolásra nagyteljesítményű irodai berendezéseken, amelyek lehetnek
–    mind lézer-, mind festéksugaras egy- és kétoldalas nyomtatásra vagy másolásra alkalmas (elsődleges vagy újrahasznosított rostból készült) univerzális irodagéppapírok;
–    speciális irodagéppapírok olyan famentes mázolt különleges felületű papírok, amelyek alkalmasak célirányos lézer vagy festéksugaras egy- és kétoldalas magas felhasználású nyomtatásra vagy másolásra nagyteljesítményű irodai berendezéseken.
Ofszetpapírok: ofszetnyomtatáshoz használatos, famentes, felületkezelt, gyengén simított, matt papír. Zárt felületű (porzásmentes).
Az ofszetnyomtatáshoz használatos famentes, gépsima, felületkezelt, porzásmentes, mérettartó enyvezett Ofszetpapírokra (BA: 0201020000), amelyek lehetnek
–    döntő többségben újonnan kémiai eljárással előállított, növényi rostokból (elsődleges vagy újrahasznosított rostból) készült Íves ofszetpapírok;
–    döntő többségben újonnan kémiai eljárással előállított, növényi rostokból (elsődleges vagy újrahasznosított rostból) készült tekercses ofszetpapírok.

II/1.     Általános műszaki követelmények

Irodagéppapírok 500 ívenként, mechanikus és klimatikus védelmet biztosító hullámkarton dobozban kerüljenek csomagolásra.
Az íves ofszetpapírok palettázva és zsugorfóliázva, a tekercses ofszetpapírok oldalfal- és palástvédelemmel kerüljenek csomagolásra.

II/2.     Részletes műszaki követelmények

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

III.     Gazdasági követelmények

A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő.

IV.     Egyéb követelmények

1. Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.

2. A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.


0202000000 Papírtermékek

I.     Kiemelt termékkör definíciója

Irodai célokra – iratok rendszerezésére, tárolására, védelmére és jelölésére, valamint információk hordozására – használt papír alapanyagú termékek.
Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki
Papírból készült, téglalap alakú, három oldalán lezárt, tárolásra és szállításra alkalmas borítékokra/tasakokra (BA: 0202010000), amelyek lehetnek
–    hajlékony falú, téglalapalakú, kétfelületű, rendszerint papírból készült, három oldalán lezárt, az egyik hosszabb oldalon nyitott tároló (szállításra is alkalmas) borítékok;
–    három oldalán lezárt, az egyik rövidebb oldalon nyitott tároló (szállításra is alkalmas), bélésnyomás és ablak nélkül készülő (hagyományos vagy redős-talpas) tasakok.
Darabolt vagy tekercsben kiszerelt lapok, amelyek csomagok tartalmi jelzésére, reklámhatás elérésére, termékek rendeltetésére, árára, valamint figyelmeztetések, tiltások, tiltásokra utaló jelek, különleges bánásmódra utaló jelek, feliratok feltüntetésére alkalmas címkékre (etikettek) (BA: 0202020000), amelyek lehetnek
–    mátrixnyomtatóhoz használható mátrixnyomtatásra alkalmas címkék (etikett);
–    lézer- és tintasugaras nyomtatókhoz, illetve fénymásolókhoz használható lézeres-tintasugaras nyomtatásra alkalmas címkék (etikett);
–    kézzel írható címkék (etikett).
Faxpapír-tekercsekre (BA: 0202030000), amelyeknél a tekercs formában kiszerelt papírt (alappapírt) hőérzékeny színanyagot tartalmazó réteggel vonják be, amely hő hatására a megfelelő helyeken színessé (általában feketévé) válik.
Különféle rendeltetésű irodai gépekhez és pénztárgépekhez használatos összeadógép-szalagokra (BA: 0202040000), amelyek lehetnek
–    egypéldányos összeadógép-szalagok;
–    kezelt (CB felső rétegű és CF alsó rétegű) vegyi önátírópapírból álló kétpéldányos összeadógép-szalagok (az alsó papíron fekete vagy kék átírással jelenik meg a betű, illetve szám).
Iratok tárolására, rendszerezésére, szállítására alkalmas iratkezelőkre (papír alapú) (BA: 0502050000), amelyek lehetnek
–    iratgyűjtők, amelyek egymásra hajtott, az alsó lapon (alaplapon) hajtókákkal ellátott karton, illetve papírlemez, amelyek A4 méretű lapok befogadására, gyűjtésére alkalmasak;
–    szalagos irományfedelek, amelyek különböző, A4 méretű irományok tárolására alkalmas két papírlemez, a lemez széleinél két-két kimetszett réssel, amely textília-szalag befűzését és ezzel a lemezek közé helyezett irományok lekötését, zárását teszik lehetővé;
–    A4 méretű lapok rendezésére, tárolására szolgáló Iratrendezők (az A4-nél valamivel nagyobb alsó lapra karral nyitható leszorítólemezes szerkezetet szegecselnek);
–    A4 méretű, lyukasztott szélű lapok tárolására szolgáló, papírlemez, többnyire könyvkötőlemez felhasználásával kialakított, műanyag fóliával (pl. PVC-fóliával) borított, könyv alakú gyűrűskönyvek.
A flipchartokhoz használatos, írásra alkalmas, felfüggesztéshez lyukasztással ellátott flipchart-papírokra (BA: 0202060000) (tömbös kivitelben).
Az irodai munka során használatos irodai füzetek, beíró, átíró, mutatókönyvek (BA: 0202070000), amelyek lehetnek
–    irodai kapcsozott füzetek;
–    irodai spirálfüzetek;
–    irodai beírókönyvek;
–    irodai átírókönyvek;
–    irodai mutatókönyvek.
Az irodai munka során használatos előre gyártott, nyomtatványszám szerinti irodai nyomtatványok (BA: 0202080000).
Az irodai munka során használatos Irodai naptárak és határidőnaplók (BA: 0202090000), amelyek lehetnek
–    irodai naptárak;
–    határidőnaplók.

II/1.     Általános műszaki követelmények

A papírtermékek csomagolási és kiszerelési követelményei

1. A borítékok és tasakok csomagolása hullámpapírdobozban, egységrakat képzéssel.

2. Szalagos irományfedelek csomagolása mechanikus és klimatikus védelmet biztosító csomagolásban, kartondobozban 25, illetve 50 db-os elválasztással.

3. Iratgyűjtők csomagolása mechanikus és klimatikus védelmet biztosító csomagolásban, kartondobozon belül 50 db-onként elválasztva.

4. Iratrendezők csomagolása mechanikus és klimatikus védelmet biztosító 3 rétegű hullámlemezből készült dobozban.

5. Összeadógép-szalagok csomagolása hullámkarton dobozban.

6. Faxpapír-tekercsek csomagolása hullámkarton dobozban kiszerelve.

7. Címkék, etikettek csomagolása mappa és karton gyűjtődobozban.

8. Címkék, etikettek megrendelő igényének megfelelően többszínnyomással ellátva.

Az összeadógép-szalagok időállósága, azaz a másodpéldányon a nyomatmegőrzési idő minimum 5 év. A faxpapír-tekercsek nyomtathatósági garanciája 5 év.

II/2.     Részletes műszaki követelmények

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

III.     Gazdasági követelmények

A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő.

IV.     Egyéb követelmények

1. Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.

2. A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.


0203000000 Számítógép-kiírópapírok

I.     Kiemelt termékkör definíciója

43–170 g/m2 tömegű, famentes, egyenletes rostelosztású, felületkezelt, gépsima, nagy felületszilárdságú, porzásmentes, mérettartó és méretpontos, jól nyomtatható, fehér vagy pasztell, tartós használatú (felhasználhatóság, olvashatóság) papír, amely többek között ügyvitel-technikai és nyomdaipari felhasználásra, szolgáltatásra alkalmas.
Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki
Kapcsolódó nyomdai szolgáltatás nélküli Nyomatlan számítógép-kiírópapírokra (BA: 0203010000), amelyek lehetnek
–    egypéldányos nyomatlan általános számítógép-kiírópapírok (leporellós, tekercses és íves változatban);
–    kétpéldányos nyomatlan általános számítógép-kiírópapírok (leporellós, tekercses és íves változatban);
–    három és többpéldányos nyomatlan általános számítógép-kiírópapírok (leporellós, tekercses és íves változatban);
–    nyomatlan számítógép-kiírópapírok egyedi kivitelezése, amelyek további egyedi kivitelezési többletszolgáltatással vehetők igénybe.
Nyomdai előkészítési, nyomtatási és kiszerelési nyomdai szolgáltatásokra (BA: 0203020000), (amelyek együttesen vagy külön-külön is választhatók) amelyek lehetnek
–    megállapodás szerinti általános nyomdai szolgáltatások;
–    megállapodás szerinti egyedi, speciális nyomdai szolgáltatások.
Összetett tulajdonságú, kiemelt nyomott számítógép kiíró-papírtermékek általános használatra (BA: 0203030000), amelyek lehetnek
–    titkosított bértasakok, amelyek egyedi hozzáférhetőséget biztosító bérutalványozási dokumentumok;
–    átutalási megbízások, amelyek egyedi adatokkal ellátott átutalási utalványok;
–    számlák egy számlaértékkel, amelyek egyedi igényeket kielégítő méretű, és/vagy egyedi igényeket kielégítő perforációt tartalmazó íves számítógép-kiírópapírok;
–    tértivevények, amelyek egyedi igényeket kielégítő méretű, és/vagy egyedi igényeket kielégítő perforációt tartalmazó íves számítógép-kiírópapírok.

II/1.     Általános műszaki követelmények

A számítógép-kiírópapírok csomagolási és kiszerelési követelményei

1. Leporelló számítógép-kiírópapírok csomagolása kartongyűjtő dobozban.

2. Tekercses számítógép-kiírópapírok csomagolása palettán zsugorfóliázva, kiékelve, borítókartonnal ellátva.

A számítógép-kiírópapírokat a megrendelő igényének megfelelően többszínnyomással kell ellátni.

II/2.     Részletes műszaki követelmények

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

III.     Gazdasági követelmények

A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő.

IV.     Egyéb követelmények

1. Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.

2. A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.


0204000000 Irodaszerek és írószerek

I.     Kiemelt termékkör definíciója

Irodai munkához használatos, vegyes, alapvetően nem papír alapanyagú eszközök, kellékek.
Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki
Írószerekre és kellékeikre (BA: 0204010000), amelyek lehetnek
–    radírvégű és radírvég nélküli fafoglalatú grafitirónok;
–    nyomósirónok;
–    irónbelek;
–    cserélhető és nem cserélhető betétes golyóstollak; golyóstollbetétek;
–    rostirónok;
–    rostirón tűfilcek;
–    rollerirónok;
–    szövegkiemelők;
–    radírok.
Iratkezelőkre (BA: 0204020000), amelyek lehetnek
–    gyorsfűzők, amelyek kevés lapszámú irat lyukasztás utáni lefűzésére és védelmére szolgáló irattartók (lefűző szerkezetes vagy klipszes változatban);
–    mappák, amelyek iratok lefűző nélküli tárolására és biztonságos szállítására alkalmas gyűjtő mappák (gumis, villámzáras, iratvédő vagy függő változatban);
–    gyakran használt iratok védelmét szolgáló műanyag irattartó genothermek (lyukasztás nélküli és lefűzhető kivitelben);
–    előrendezők, amelyek iratok csoportosítására és gyors visszakeresésére szolgáló, nagy befogadóképességű iratgyűjtők (1–31-ig számozott vagy A–Z-ig betűjeles kivitelben);
–    egyszerű iratcsoportosításra és tárolásra használt irattartó papucsok (karton, műanyag borítású és kemény műanyag kivitelben);
–    iratok elhelyezését és könnyű hozzáférését lehetővé tevő irattartók (tálcás vagy fiókos kivitelben);
–    különböző iratok rendszerezésére, szállítására használható irattartó táskák;
–    névjegykártyák elhelyezésére és rendszerezésére szolgáló névjegykártya-tartók (könyvalakú, fekvő vagy forgó kivitelben);
–    ritkán használt iratok tárolására, megőrzésére és nyilvántartására alkalmas iratarchiválók (dobozos vagy konténeres kivitelben).
Iratkezelők kellékeire (BA: 0204030000), amelyek lehetnek
–    kisebb mennyiségű irat gyakori, lyukasztás nélküli összefűzésére szolgáló iratsínek;
–    kevés számú irat esztétikus és gyors összefűzésére szolgáló iratsín-borítók;
–    iratok rendszerezésére és visszakeresésére szolgáló betű-, szám- vagy színmegkülönböztetéssel rendelkező (regiszter nélküli vagy regiszteres) elválasztólapok;
–    gyűrűs szerkezetű irattartókban lefűzhető lyukasztással ellátott gyűrűskönyv-betétek.
Jegyzettömbökre (BA: 0204040000), amelyek lehetnek
–    hagyományos jegyzettömbök;
–    öntapadós jegyzettömbök;
–    ragasztott és dobozos kockatömbök;
Irodai kisgépek és kellékeire (BA: 0204050000), amelyek lehetnek
–    papírok és műanyag lapok szélein történő összefűzésére szolgáló (mechanikus vagy elektromos) fűzőgépek;
–    fűzőgép-kellékek (ide tartoznak a fűzőgépkapcsok és kapocskiszedők);
–    szabvány méretű és távolságú lyukak készítésére alkalmas lyukasztógépek, egyszerre több papír vagy műanyag lapon (mechanikus vagy elektromos kivitelben);
–    A/4 méretű lapok spirálos rendszerű összefűzésére szolgáló spirálozógépek;
–    spirálozógép-kellékek (ide tartoznak a spirálozó előlapok, spirálozó hátlapok, valamint a spirálok);
–    hőkötőgépek;
–    hőkötészeti kellékek (például hőkötő borítók);
–    lamináló gépek;
–    lamináló fóliák;
–    számológépek;
–    számológépek kellékei (például elemek);
–    irodai mechanikus vágógépek.
Vizuáltechnikai eszközökre (BA: 0204060000), amelyek lehetnek
–    flipchart táblák;
–    állványos és falra rögzíthető fehértáblák;
–    fakeretes és alumíniumkeretes parafatáblák (ide tartoznak a kombinált parafa- és fehértáblák is);
–    állványos, hordozható és falra rögzíthető vetítővásznak.
Vizuáltechnikai eszközök kellékeire (BA: 0204070000), amelyek lehetnek
–    táblatisztítók (ide tartoznak a mágneses táblatörlők, táblatörlő kefék, táblatisztító folyadékok, spray-k);
–    mágneskorongok;
–    írásvetítő fóliák;
–    rajzszegek;
–    térképtűk.
Irodai kellékekre (BA: 0204080000), amelyek lehetnek
–    ragasztók (ide tartoznak a tubusos általános ragasztók, tubusos univerzális erős ragasztók, pillanatragasztók, ragasztó stiftek);
–    öntapadó csomagoló és öntapadó ragasztószalagok;
–    kézi és asztali ragasztószalag-tépők (ide tartoznak a csomagolószalag-adagoló készülékek is);
–    hibajavítók (ide tartoznak a hibajavító folyadékok, hibajavító hígítók; hibajavító szettek, utántölthető hibajavító rollerek, hibajavító roller-utántöltő kazetták, hibajavító tollak);
–    iratrögzítő kapcsok és kellékeik (ide tartoznak a gemkapcsok és bindercsipeszek);
–    egyenes és háromszög vonalzók;
–    sorszámozó-, dátum- és szövegbélyegzők;
–    bélyegzési kellékek (ide tartoznak a bélyegzőpárnák, cserepárna-betétek, bélyegzőfestékek, bélyegzőtartó állványok);
–    ollók;
–    kések és kellékei (ide tartoznak a mechanikus levélbontó kések, elemes levélbontók, univerzális kés, univerzális késbetét);
–    nemzeti színű aktakötöző és kenderzsinegek;
–    rácsos műanyag, tömör falú műanyag és fémhálós papírkosarak;
–    csomagoló anyagok (ide tartoznak a papírzsákok, csomagoló papírok, gumigyűrűk);
–    íróasztali eszközök tisztítószerek.

II/1.     Általános műszaki követelmények

Az irodaszereket és írószerek mechanikus és klimatikus védelmet biztosító kiszerelési egységekben kerüljenek csomagolásra.

II/2.     Részletes műszaki követelmények

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

III.     Gazdasági követelmények

A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő.

IV.     Egyéb követelmények

1. Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.

2. A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.


0290000000 Papíripari termékekhez kapcsolódó szolgáltatások

I.     Kiemelt termékkör definíciója

A kapcsolódó szolgáltatások olyan, a papíripari termékekre és irodaszerekre vonatkozó normatívák körébe tartozó termékek szállításához kapcsolódó eseti és rendszeres szolgáltatások, amelyek a megrendelő részére a szállító által szállított termékek megfelelő szintű használatát biztosítják.
Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki
Termék üzembe helyezéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (papíripari termékek és irodaszerek) (BA: 0290010000), amelyek lehetnek
–    kiszállítás (papíripari termékek és irodaszerek).
Termék megszemélyesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (papíripari termékek és irodaszerek) (BA: 0290020000), amelyek lehetnek
–    megszemélyesítés (papíripari termékek és irodaszerek).

II/1.     Általános műszaki követelmények

A termékkör műszaki követelményeit a termékkör II/2. Részletes műszaki követelmények fejezete tartalmazza.

II/2.     Részletes műszaki követelmények

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

III.     Gazdasági követelmények

A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő.

IV.     Egyéb követelmények

1. Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.

2. A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

4. melléklet a 6/2022. (VIII. 31.) PM utasításhoz


A gépjárművek – országosan kiemelt termékkörre vonatkozó – alapvető funkcionális
és műszaki paramétereinek, speciális előírásainak meghatározása


Gépjárművek (0300000000)

BA

Termékkör megnevezés

0300000000

Gépjárművek



0301000000 Személyszállító gépjárművek

I.    Kiemelt termékkör definíciója
A személygépjármű a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet [a továbbiakban: 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet] 1. számú Függelék II. fejezet d) pontja alapján, mely kimondja, hogy a személygépjármű személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – legfeljebb kilenc állandó ülőhely van, személygépkocsi-kategóriába tartozik.

A személygépjármű rendeltetése az intézmények általános utazási, személyszállítási, ügyintézői feladatainak ellátása, valamint az állami vezetők és az állami vezetői juttatásra jogosultak személygépkocsi-ellátásának biztosítása.
Az egyterű személygépjármű rendeltetése az intézmények szolgálati, hivatali feladataihoz kapcsolódó kiscsoportos személy- és áruszállítás ellátása.
A személyszállító könnyű terepjáró rendeltetése az intézmények szolgálati, hivatali feladatainak könnyű terepen, illetve nehéz útviszonyok között történő ellátása.
A személyszállító nehéz terepjáró rendeltetése az intézmények szolgálati, hivatali feladatainak közepes és nehéz terepen történő ellátása.
Az 5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű olyan gépjármű, mely az 1/1975. (II. 5.)
KPM–BM együttes rendelet 1. számú Függelék II. fejezet i) pontjában meghatározott tehergépkocsi-kategóriába tartozik.
Rendeltetése az intézmények szolgálati, hivatali személy- és áruszállítási feladatainak könnyű terepen, illetve nehéz útviszonyok között történő ellátása.

Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki
Személygépjárművekre (BA: 0301010000), amelyek lehetnek
–    személyszállító személygépjárművek alsó 1. és 2. kategória,
–    személyszállító személygépjárművek alsó-közép 3. és 4. kategória,
–    személyszállító személygépjárművek közép 5. és 6. kategória,
–    személyszállító személygépjárművek felső-közép 7. és 8. kategória,
–    személyszállító személygépjárművek felső 9. kategória,
–    személyszállító személygépjármű extra felszereltségek.
Egyterű személygépjárművekre (BA: 0301020000)
–    egyterű személygépjárművek 1., 2., 3., 4. és 5. kategória,
–    egyterű személygépjármű extra felszereltségek.
Terepjáró gépjárművekre (BA: 0301030000), amelyek lehetnek
–    személyszállító könnyű terepjáró gépjárművek 1. és 2. kategória,
–    személyszállító nehéz terepjáró gépjárművek,
–    5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek,
–    személyszállító terepjáró gépjármű extra felszereltségek.


II.1.    Általános műszaki követelmények
II.1.1. A személygépjárművek kategóriába sorolásának műszaki tulajdonságai:
–    hosszúság (mm),
–    szélesség (mm),
–    magasság (mm),
–    tengelytáv (mm), amelynek elvárt minimális értéke az 1. kategóriában 2350 mm, a 2. kategóriában és attól felfelé 2400 mm,
–    szállítható személyek száma,
–    ajtószám,
–    gépjármű normatív felszereltsége.
A fenti hosszúság, szélesség, magasság és tengelytáv értékek alapján a kategória besorolás úgynevezett fuzzy halmazok mentén történik.
Minden esetben úgy jellemezhető egy halmaz, hogy definiáljuk egy adott geometriai paraméterű jármű adott halmazba tartozásának mértékét definiáló függvényt. Ezen függvények az adott geometriai paraméter függvényében „háromszögek”, melyek egységnyi (100% magasságúak), és az egymás melletti kategóriákat jellemző függvényeket úgy definiáljuk, hogy egy adott geometriai érték esetében a két szomszédos függvényből kimetszett érték összege 100% legyen. Ez a következőképpen biztosítható:





1. ábra Fuzzy függvény


Az i. kategóriát leíró fuzzy halmaz képlete:





A járművek besorolásához kilenc kategóriát definiálunk az alábbi értékeknek megfelelően:



1. táblázat Kategóriahatárok


Az 1. kategóriába tartozás mértéke:






A 2. (3, 4, 5, 6, 7, 8) kategóriákba tartozás mértéke:



A 9. kategóriába tartozás mértéke:




A személyszállító gépjárművek kategóriába sorolását biztosító műszaki tulajdonságokhoz az alábbi súlyok kerültek meghatározásra:

Paraméter

Megnevezés

Súly

hosszúság

SÚLY_HOSSZ

50%

szélesség

SÚLY_SZÉLESSÉG

10%

tengelytáv

SÚLY_TENGELYTÁV

35%

magasság

SÚLY_MAGASSÁG

5%



A kategória eghatározása




A KATEG értékét a matematika szabályai mentén egészre kerekítve adódik ki a vizsgált személygépjármű kategóriabesoroló értéke. A személygépkocsi kizárólag abba a kategóriába sorolható, amely kategóriára vonatkozó személygépjármű-kategória besoroló értéknek megfelel.
A kategóriába sorolás további tulajdonsága a gépkocsi ajtószáma, valamint a szállítható személyek száma.

II.1.2. Egyterű személygépjárművek kategóriába sorolásának műszaki tulajdonságai
–    gépjármű hosszúsága,
–    gépjármű magassága,
–    szállítható személyek száma,
–    ajtószám,
–    gépjármű normatív felszereltsége.

II.1.3. A terepjáró gépjárművek kategóriába sorolásának műszaki tulajdonságai
–    gépjármű magassága,
–    első terepszög,
–    hátsó terepszög,
–    szabad magasság,
–    szállítható személyek száma,
–    gépjármű teljesítménye,
–    megengedett legnagyobb össztömeg,
–    külső rámpaszög,
–    maximális gázlómélység,
–    karosszéria/felépítmény,
–    gépjármű normatív felszereltsége.

II.1.4. A normatívák előírásait gépjárművek beszerzésére kell alkalmazni. E tekintetben gépjárműnek minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
Speciális igények esetén a beszerző, intézményi ajánlatkérő egyéb műszaki tulajdonságok teljesülését követelheti meg, ezt azonban az ajánlati felhívásban közzé kell tenni.
Az állami normatíva nem vonatkozik kötelező érvénnyel a speciális katonai követelményeknek megfelelő nehéz terepjáró személyszállító gépkocsira.

II.2.    Részletes műszaki követelmények
A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

III.    Gazdasági követelmények
A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő az alábbi gazdasági követelmények figyelembevételével:
1.    A gépjárművek átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történik.
2.    A forintban megadott áraknak tartalmazniuk kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket (a vagyonszerzési illeték és kötelező biztosítás kivételével), vámot és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget.
3.    A gépjárművekhez biztosítani kell legalább a jogszabályban előírt garanciális és alkatrész-ellátási kötelezettséget.
4.    A gépkocsik garanciaidő alatti teljes körű garanciális javítását és karbantartását régiónként legalább egy, az adott gyártmány és típus javítására a gyártó vagy megbízottja által auditált szakszervizben kell biztosítani. A régió Magyarország következő hét tervezési-statisztikai régióját jelenti

Régiók

Megyék

Nyugat-Dunántúl

Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala

Közép-Dunántúl

Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém

Dél-Dunántúl

Baranya, Somogy, Tolna

Közép-Magyarország

Pest, Budapest főváros

Dél-Alföld

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád

Észak-Alföld

Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg

Észak-Magyarország

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád



Ajánlatkérő szükség esetén előírhatja, hogy a gépjárművek javítása és karbantartása Budapesten és megyénként legalább egy, az adott gyártmány és típus javítására a gyártó vagy megbízottja által auditált szakszervizben biztosítható legyen. A budapesti szakszerviz Pest megyeinek elfogadható.
5.    A gépjárműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben [a továbbiakban: 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet] meghatározott – a szállítás tervezett időpontjában hatályos – követelményeknek.
6.    A gépjármű rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal.
7.    A gépjármű rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással.
8.    A gyártómű rendelkezzen a gyártás helyén honos – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – minőségbiztosítási rendszerrel.
9.    A márkaszerviz rendelkezzen Magyarországon honos – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – minőségbiztosítási rendszerrel.
10.    A személygépkocsik esetében a gépkocsik forgalomba helyezésétől számított legalább egy évig 24 órás magyarországi mobil szervizszolgáltatást (assistance szolgáltatást) kell biztosítani.

IV.    Egyéb követelmények
1.    A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottak mellett az általános és a részletes termék műszaki követelményeire vonatkozóan egyéb követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A normatívától történő eltérés nem eredményezheti a normatív felszereltségi csomagokra vonatkozó követelményrendszer gyengítését, azaz az adott kategóriában előírt követelményszinttől lefelé eltérni nem lehet. Speciális rendőrségi vagy rendvédelmi igények esetén személygépkocsik ajtószámának vagy karosszériakialakításának követelményétől eltérés lehetséges. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.
2.    A Rendelet szerinti beszerző a központosított közbeszerzési eljárások során köteles a beszerzésre irányadó jogszabályokat, így különösen a felhasználók juttatásaira, a környezetkímélő beszerzések előmozdítására vonatkozó szabályokat figyelembe venni.

0302000000 Haszongépjárművek

I.    Kiemelt termékkör definíciója
A haszongépjármű olyan gépjármű, mely az 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 1. számú Függelék II. fejezet i) pontjában meghatározott tehergépkocsi-kategóriába tartozik.
Rendeltetése az intézmények szolgálati, hivatali tevékenysége során jelentkező könnyű áruszállítási feladatok ellátása.
Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki
Kis áruszállító haszongépjárművekre (BA: 0302010000), amelyek lehetnek
–    kis áruszállító haszongépjárművek 1. kategória,
–    kis áruszállító haszongépjárművek 2. kategória,
–    kis áruszállító haszongépjárművek 3. kategória,
–    kis áruszállító haszongépjárművek extra felszereltségei.
Áruszállító haszongépjárművekre (kistehergépkocsi) (BA: 0302020000), amelyek lehetnek
–    áruszállító haszongépjárművek (kistehergépkocsi) 1. kategória,
–    áruszállító haszongépjárművek (kistehergépkocsi) 2. kategória,
–    áruszállító haszongépjárművek (kistehergépkocsi) 3. kategória,
–    áruszállító haszongépjárművek extra felszereltségei.

II.1.    Általános műszaki követelmények
A haszongépjárművek kategóriába sorolásának műszaki tulajdonságai
–    megengedett legnagyobb össztömeg,
–    szállítható személyek száma,
–    teljesítmény,
–    terhelhetőség,
–    raktérfogat,
–    karosszéria/felépítmény,
–    gépjármű normatív felszereltsége.
A normatívák előírásait gépjárművek beszerzésére kell alkalmazni. E tekintetben gépjárműnek minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
Speciális igények esetén a beszerző, intézményi ajánlatkérő egyéb műszaki tulajdonságok teljesülését követelheti meg, ezt azonban az ajánlati felhívásban közzé kell tenni.

II.2.    Részletes műszaki követelmények
A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

III.    Gazdasági követelmények
A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő az alábbi gazdasági követelmények figyelembevételével
1.    A gépjárművek átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történik.
2.    A forintban megadott áraknak tartalmazniuk kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket (a vagyonszerzési illeték és kötelező biztosítás kivételével), vámot és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget.
3.    A gépjárművekhez biztosítani kell legalább a jogszabályban előírt garanciális és alkatrész-ellátási kötelezettséget.
4.    A gépkocsik garanciaidő alatti teljes körű garanciális javítását és karbantartását régiónként legalább egy, az adott gyártmány és típus javítására a gyártó vagy megbízottja által auditált szakszervizben kell biztosítani. A régió Magyarország következő hét tervezési-statisztikai régióját jelenti:

Régiók

Megyék

Nyugat-Dunántúl

Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala

Közép-Dunántúl

Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém

Dél-Dunántúl

Baranya, Somogy, Tolna

Közép-Magyarország

Pest, Budapest főváros

Dél-Alföld

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád

Észak-Alföld

Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg

Észak-Magyarország

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád


0303000000 Gépjármű-flottaüzemeltetési szolgáltatások

I.    Kiemelt termékkör definíciója
A gépjármű operatív lízing szolgáltatás (gépjármű bérlés) olyan tartós bérleti konstrukció, amelyben az operatív lízing tárgya, a finanszírozott gépjármű a bérbeadó tulajdonát képezi az egész futamidő alatt, és amelyet a bérbeadó – az eszköz teljes hasznos, gazdasági élettartamát el nem érő időszakra – kizárólagos használatra ad hosszú távra bérbe a bérlő részére. A bérleti idő lejártával a bérbeadónak az eszközre vonatkozóan sem vételi opciója nincs, sem vevőkijelölési joga nem keletkezik, az eszközzel a bérbeadó szabadon rendelkezik, azt harmadik félnek piaci áron értékesíti. A bérleti idő alatt az eszközzel kapcsolatos, rendeltetésszerű és szerződés szerinti használat során felmerülő normál kockázatok a bérbeadót terhelik.
Az operatív lízing – mint finanszírozási forma – kiegészül a gépjármű folyamatos üzemben tartásához fontos és lényeges gépjárműpark-kezelési szolgáltatásokkal (szerviz, biztosítás, kárügyintézés stb.).
Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki
Operatív lízing szolgáltatások (BA: 0303010000), amelyek lehetnek
–    gépjármű bérlés.
Gépjárműpark kezelési szolgáltatások (BA: 0303020000), amelyek lehetnek
–    gépjármű beszerzés,
–    gépjármű értékesítés,
–    gépjármű biztosítás,
–    gépjármű biztosításhoz kapcsolódó szolgáltatások,
–    szervizszolgáltatások,
–    gépjármű gumiabroncshoz kapcsolódó szolgáltatások,
–    csereautó-biztosítás,
–    bérautó-biztosítás,
–    sofőrszolgálat,
–    assistance szolgáltatás.

II.    Műszaki követelmények
A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

III.    Gazdasági követelmények
A Rendelet szerinti beszerző a termékkörre vonatkozó (köz)beszerzése során köteles figyelembe venni az alábbi követelményeket
1.    A gépjárművek átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történik.
2.    A forintban megadott áraknak tartalmazniuk kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket (a vagyonszerzési illeték és kötelező biztosítás kivételével), vámot és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget.
3.    A gépjárművekhez biztosítani kell legalább a jogszabályban előírt garanciális és alkatrész-ellátási kötelezettséget.
4.    A gépkocsik garanciaidő alatti teljes körű garanciális javítását és karbantartását régiónként legalább egy, az adott gyártmány és típus javítására a gyártó vagy megbízottja által auditált szakszervizben kell elvégezni. A régió Magyarország következő hét tervezési-statisztikai régióját jelenti

Régiók

Megyék

Nyugat-Dunántúl

Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala

Közép-Dunántúl

Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém

Dél-Dunántúl

Baranya, Somogy, Tolna

Közép-Magyarország

Pest, Budapest főváros

Dél-Alföld

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád

Észak-Alföld

Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg

Észak-Magyarország

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád


Ajánlatkérő szükség esetén előírhatja, hogy a gépjárművek javítása és karbantartása Budapesten és megyénként legalább egy, az adott gyártmány és típus javítására a gyártó vagy megbízottja által auditált szakszervizben biztosítható legyen. A budapesti szakszerviz Pest megyeinek elfogadható.
A garanciaidő alatti és azon túli javítások és karbantartás során eredeti gyári alkatrészeket kell felhasználni. A javítások és karbantartások során a gyártómű által előírt normaidőket kell alkalmazni.
5.    A gépjárműnek meg kell felelnie a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott – a szállítás tervezett időpontjában hatályos – követelményeknek.
6.    A gépjármű rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal.
7.    A gépjármű rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással.
8.    A gyártómű rendelkezzen a gyártás helyén honos – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – minőségbiztosítási rendszerrel.
9.    A márkaszerviz rendelkezzen Magyarországon honos – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – minőségbiztosítási rendszerrel.

IV.    Egyéb követelmények
1.    A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottak mellett az általános és a részletes termék műszaki követelményeire vonatkozóan egyéb követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A normatívától történő eltérés nem eredményezheti a normatív követelményrendszer gyengítését, azaz az előírt követelményszinttől lefelé eltérni nem lehet. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.
2.    A Rendelet szerinti beszerző a központosított közbeszerzési eljárások során köteles a beszerzésre irányadó jogszabályokat, így különösen a felhasználók juttatásaira, a környezetkímélő beszerzések előmozdítására vonatkozó szabályokat figyelembe venni.

0304000000 Új Gépjárművekhez kapcsolódó szolgáltatások

I.    Kiemelt termékkör definíciója
A gépjárművekhez kapcsolódó szolgáltatások a megrendelő adott területi elhelyezkedésű gépjárműparkjának eseti, rendszeres vagy rendkívüli kiszolgálása (pl. gépjármű üzembe helyezés, üzemeltetés, karbantartás, javítás).
A normatívák előírásait gépjárművekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére kell alkalmazni. E tekintetben gépjárműnek minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki
Gépjármű üzembe helyezéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (BA: 0304010000), amelyek lehetnek
–    kiszállítás,
–    betanítás,
–    forgalomba helyezés.
Gépjármű garanciális időtartama alatti üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (BA: 0304020000), amelyek lehetnek
–    karbantartás,
–    hibaelhárítás,
–    kiszállás.
Gépjármű bérleti szolgáltatásra (BA: 0304030000).
Gépjármű garancia kiterjesztésére (BA: 0304040000).

II.    Általános műszaki követelmények
A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

III.    Gazdasági követelmények
A Rendelet szerinti beszerző a termékkörre vonatkozó (köz)beszerzése során köteles figyelembe venni az alábbi követelményeket
1.    A gépjárművek átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történik.
2.    A forintban megadott áraknak tartalmazniuk kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket (a vagyonszerzési illeték és kötelező biztosítás kivételével), vámot és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget.
3.    A gépjárművekhez biztosítani kell legalább a jogszabályban előírt garanciális és alkatrész-ellátási kötelezettséget.
4.    A gépkocsik garanciaidő alatti teljes körű javítását és karbantartását az adott gyártmány és típus javítására a gyártómű vagy megbízottja által auditált szakszervizben kell elvégezni. A garanciaidő alatti és azon túli javítások és karbantartás során eredeti gyári alkatrészeket kell felhasználni.
A javítások és karbantartások során a gyártómű által előírt normaidőket kell alkalmazni.
5.    A márkaszerviz rendelkezzen Magyarországon honos – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – minőségbiztosítási rendszerrel.

IV.    Egyéb követelmények
A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottak mellett az általános és a részletes termék műszaki követelményeire vonatkozóan egyéb követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

5. melléklet a 6/2022. (VIII. 31.) PM utasításhoz

A gépjármű-üzemanyagok – országosan kiemelt termékkörre vonatkozó – alapvető funkcionális és műszaki paramétereinek, speciális előírásainak meghatározása


Gépjármű-üzemanyagok (0400000000)

BA

Termékkör megnevezés

0400000000

Gépjármű-üzemanyagok


0401000000 Gépjármű-üzemanyag tankautós kiszállítással (nagykereskedelem)

I.     Kiemelt termékkör definíciója

Az intézmények tulajdonában és üzemeltetésében lévő gépjárművekkel kapcsolatos üzemanyagigények tankautós üzemanyag-kiszállítással történő teljesítése.
A normatíva nem kötelező érvényű az országos hálózatú saját üzemanyag-ellátó hálózattal rendelkező, illetve a nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomásokat üzemeltető intézmények tankautóval történő üzemanyag-beszerzéseire.

Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki

Ólmozatlan motorbenzinek tankautós kiszállítással (BA: 0401010000), amelyek lehetnek
–    motorbenzin ESZ 95 (szabványszám: MSZ EN 228; KN kód: 27101245; tankautós);
–    extra minőségű motorbenzin ESZ 98 (szabványszám: MSZ EN 228; KN kód: 27101249; tankautós).

Extra minőségű motorbenzin minőségi megjelölés alatt vagy az ESZ-98 minőségi motorbenzinnek megfelelő oktánszámú, vagy az azt kiváltó minőségi üzemanyago(ka)t kell érteni.
Gázolajok tankautós kiszállítással (BA: 0401020000), amelyek lehetnek
–    gázolaj (szabványszám: MSZ EN 590; KN kód: 27102011; tankautós);
–    extra minőségű gázolaj (szabványszám: MSZ EN 590; KN kód: 27101943; tankautós).

Extra minőségű gázolaj minőségi megjelölés alatt a normál gázolajtól jobb minőségű, a gázolaj tulajdonságait javító adalékanyag hozzáadásával növelt minőségű (mély dermedéspontú) üzemanyago(ka)t kell érteni. Ilyen például a téli időszakban forgalmazott ún. extra téli gázolaj, vagy egyéb prémium minőségű gázolajok.

II/1.     Általános műszaki követelmények

Az üzemanyagoknak meg kell felelniük a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló rendelet mellékleteiben foglalt nemzeti szabványok követelményeinek.

II/2.     Részletes műszaki követelmények

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

III.     Gazdasági követelmények

A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő az alábbi gazdasági követelmények figyelembevételével.

1. Az üzemanyag árának tartalmaznia kell az ország bármely pontjára történő kiszállítás költségeit.

2. A kiszállított mennyiség elszámolása a közúti töltőhíd átfolyásmérője által mért, 15 °C hőmérsékletre átszámított érték alapján történhet.

3. Az üzemanyagok értékesítése során a jövedéki adóról szóló törvény, valamint a motorhajtó anyagok és egyes kőolajtermékek belföldi forgalmazásáról szóló rendelet előírásait kell figyelembe venni.

4. Az intézmények az üzemanyagot kizárólag kereskedelmi tevékenység folytatására jogosító engedély birtokában értékesíthetik tovább.

5. A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát minősítésre vonatkozó tanúsításokkal.

IV.     Egyéb követelmények

1. Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.

2. A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az eljárást megindító felhívásban, annak részletezését pedig a közbeszerzési dokumentumokban közzétenni.


0402000000 Gépjármű-üzemanyag és üzemanyagkártya töltőállomási kiszolgálással (kiskereskedelem)

I.     Kiemelt termékkör definíciója

Az intézmények tulajdonában és üzemeltetésében lévő gépjárművekkel kapcsolatos üzemanyagigények teljesítése, amely a termékeken túl kiterjed az üzemanyagok beszerzésével kapcsolatos szolgáltatásokra is.

Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki

Ólmozatlan motorbenzinek töltőállomási kiszolgálással (BA: 0402010000), amelyek lehetnek
–    motorbenzin ESZ 95 (szabványszám: MSZ EN 228; KN kód: 27101245; (töltőállomási);
–    extra minőségű motorbenzin ESZ 98 (szabványszám: MSZ EN 228; KN kód: 27101249; töltőállomási).

Extra minőségű motorbenzin minőségi megjelölés alatt vagy az ESZ-98 minőségi motorbenzinnek megfelelő oktánszámú, vagy az azt kiváltó minőségi üzemanyago(ka)t kell érteni.

Gázolajok töltőállomási kiszolgálással (BA: 0402020000), amelyek lehetnek
–    gázolaj (szabványszám: MSZ EN 590; KN kód: 27102011; töltőállomási);
–    extra minőségű gázolaj (szabványszám: MSZ EN 590; KN kód: 27101943; töltőállomási).

Extra minőségű gázolaj minőségi megjelölés alatt a normál gázolajtól jobb minőségű, a gázolaj tulajdonságait javító adalékanyag hozzáadásával növelt minőségű (mély dermedéspontú) üzemanyago(ka)t kell érteni. Ilyen például a téli időszakban forgalmazott ún. extra téli gázolaj, vagy egyéb prémium minőségű gázolajok.

Alap gépjármű-üzemanyagkártya (csak üzemanyag-vásárlásra alkalmas kártya töltőállomási kiszolgálással) (BA: 0402030000), amelyek lehetnek
–    rendszámhoz kötött alap üzemanyagkártya (csak üzemanyag-vásárlásra alkalmas kártya töltőállomási kiszolgálással);
–    bianco alap üzemanyagkártya (csak üzemanyag-vásárlásra alkalmas kártya töltőállomási kiszolgálással).


Kiemelt gépjármű-üzemanyagkártya (üzemanyag és egyéb szolgáltatás vásárlására alkalmas kártya töltőállomási kiszolgálással) (BA: 0402040000), amelyek lehetnek
–    rendszámhoz kötött kiemelt üzemanyagkártya (üzemanyag és egyéb szolgáltatás vásárlására alkalmas kártya töltőállomási kiszolgálással);
–    bianco kiemelt üzemanyagkártya (üzemanyag és egyéb szolgáltatás vásárlására alkalmas kártya töltőállomási kiszolgálással).

II/1.     Általános műszaki követelmények

Az üzemanyagoknak meg kell felelniük a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló rendelet mellékleteiben foglalt nemzeti szabványok követelményeinek.

II/2.     Részletes műszaki követelmények

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

III.     Gazdasági követelmények

A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő az alábbi gazdasági követelmények figyelembevételével.

1. Az üzemanyagok értékesítése során a jövedéki adóról szóló törvény, valamint a motorhajtó anyagok és egyes kőolajtermékek belföldi forgalmazásáról szóló rendelet előírásait kell figyelembe venni.

2. Az üzemanyagkártyák letiltásának ideje legfeljebb 24 óra.

3. Az üzemanyagkártyának PIN kódos védelemmel kell rendelkeznie.

4. A rendszernek biztosítania kell a tranzakciók begyűjtését, összesítését és számlázását az intézmények által meghatározott szervezeti bontásban.

5. A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát minősítésre vonatkozó tanúsításokkal.

IV.     Egyéb követelmények

1. Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatívarendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.

2. A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az eljárást megindító felhívásban, annak részletezését pedig a közbeszerzési dokumentumokban közzétenni.

6. melléklet a 6/2022. (VIII. 31.) PM utasításhoz

Az utazásszervezések – országosan kiemelt termékkörre vonatkozó – alapvető funkcionális és műszaki paramétereinek, speciális előírásainak meghatározása


Utazásszervezések (0500000000)

BA

Termékkör megnevezés

0500000000

Utazásszervezések


0501000000 Nemzetközi utazásszervezések

I.     A Kiemelt termékkör definíciója

A központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények hivatalos utazásainak és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások (szállásfoglalás, autó bérlése, utasbiztosítás, egyéb menetjegy, kiegészítő szolgáltatások) szervezése, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
Utazás és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások szervezése európai és Európán kívüli célállomásokra, igény szerinti egyéni vagy csoportos utazásra, elsősorban Budapestről induló (kiutaztatás) vagy Budapestre érkező (beutaztatás) közvetlen menetrend szerinti járattal, átszállással, vagy amennyiben az nem lehetséges charterjárat biztosításával.
Az utazásszervezés fogalma az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló rendeletben és az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről rendeletben meghatározottakon kívül jelen dokumentumban kiterjed az önállóan, tehát nem csak az utazási csomagban, utazási szolgáltatásegyüttesben értékesített elemi szolgáltatásokra is.
A beszerző, intézményi ajánlatkérő a kapcsolódó szolgáltatások körét kibővítheti az ajánlatkéréskor, továbbá az ajánlat kiírásakor jelöli meg az önként csatlakozás lehetőségét.

Származó termékosztályok
A termékkör az alábbi termékcsoportokra terjed ki
Hagyományos és diszkont (fapados) repülőjegy és kapcsolódó szolgáltatásokra (BA: 0501010000), amelyek a repülővel történő utazás és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások összessége, amelyek lehetnek
–    repülőjegyek, amelyek repülőgéppel történő utazásra szóló megállapodások a szállítóval (illetve annak speciális összetevői);
–    repülőjegyhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások, amelyek a repülőjegy és az azzal kapcsolatos fedélzeti, repülőtéri és transzferszolgáltatások foglalása, adatkezelése, illetve a repülőjegy-kiállítással és utashoz történő eljuttatásával kapcsolatos szolgáltatások összessége.
Nemzetközi utazáshoz kapcsolódó termékek és szolgáltatásokra (BA: 0501020000), amelyek az utazást kiegészítő szolgáltatások, amelyek lehetnek
–    szállások, amely szálláshely biztosítására terjed ki (egyéni vagy csoportos megrendelésre, meghatározott kondíciók alapján);
–    külföldi vasúti (hálókocsi)jegy;
–    hajó-, nemzetközi autóbusz- és kompjegy;
–    autóbérlések, amely bérautó és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások biztosítására terjed ki (megrendelés alapján, meghatározott kondíciók szerint);
–    utazáshoz kapcsolódó biztosítások (repülőjegy-, útlemondási, utasbiztosítások, csődbiztosítások – ez utóbbi megkötésének a lehetőségét a biztosítótársaságok szabályozzák, nem minden légitársaságra köthető);
–    kiegészítő szolgáltatások, amelyek az utazásszervezéssel kapcsolatos szolgáltatások igénybevételéhez, megrendeléséhez, adatkezeléséhez nyújtanak segítséget;
–    vízumügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások;
–    repülőtéri transzfer, (sofőr) szolgáltatás (megrendelés alapján, belföldön és külföldön);
–    konferencia regisztrációval kapcsolatos szolgáltatások (megrendelés alapján, amely kiterjedhet a résztvevők egyéni és csoportos regisztrációjának és a visszaigazolásainak a kezelésére).

Hagyományos, menetrend szerinti és diszkontrepülőjegy-foglalás és -beszerzés követelményei
A repülőjegy-kiválasztás során a szolgáltató a költséghatékonyság elv szem előtt tartásával, a megrendelőtől beérkezett igények figyelembevételével az összes lehetséges alternatívát megvizsgálja.
A rendelkezésre álló szabad helyek figyelembevételével a szolgáltató – amennyiben az adott desztinációra vonatkozóan a légitársaságok száma alapján lehetséges – legalább két ajánlatot dolgoz ki, minimum két légitársaságra
–    a gazdaságilag legkedvezőbb megoldás és
–    a legrövidebb utazási idő
figyelembevételével.

A szolgáltató minden megrendelésnél köteles megvizsgálni a diszkont légitársasággal való utazás lehetőségét, és amennyiben lehetséges és megrendelő igényli diszkont légitársaság(ok)ra is ad ajánlatot. Az ajánlat megadásánál nem feltétel, hogy oda és vissza úton azonos légitársasággal kell utazni. Erre vonatkozóan megrendelőnek kell az ajánlat kérésekor nyilatkoznia.
Diszkont légitársaságra foglalás és jegykiállítás csak abban az esetben lehetséges, ahol a légitársaság nem zárja ki az utazási iroda közreműködését.
A diszkont légitársaságok egy része ún. „ticketless carrier”, azaz jegykiállítás soha nem történik, az utasok csak foglalási számmal rendelkeznek. Ebben az esetben jegykiállításig sor kerülhet utólagos áremelésre, pótdíjak beszedésére, amelyre a szolgáltatónak fel kell hívnia a megrendelő figyelmét és a felhívás alapján megrendelőnek figyelnie kell.
Diszkont légitársaság ajánlásakor minden esetben arra kell törekedni, hogy esetleges átszállás esetén, ami vagy egy másik diszkont légitársasághoz, vagy menetrend szerinti, hagyományos légitársasághoz kapcsolódhat, az érkező és induló járatok indulási ideje a lehető legnagyobb mértékben összehangolt legyen. Az összehangolásra a megrendelőnek figyelnie kell a megrendelés leadásakor.
Repülőjegy-kiválasztás során a szolgáltató a szabad helyek figyelembevételével minden esetben felhívja a Megrendelő figyelmét arra, ha a megrendelő által megjelölt utazási nap előtti vagy azutáni napon a közlekedés költségmegtakarítást eredményezhet a megrendelő számára.

Szállásfoglalás követelményei
A szálláshely-kiválasztás során a szolgáltató a költséghatékonyság elv szem előtt tartásával, valamint a megrendelőtől beérkezett igények figyelembevételével az összes lehetséges alternatívát megvizsgálja.
A rendelkezésre álló szabad helyek figyelembevételével a szolgáltató – amennyiben az adott célállomáson a szálláshelyek száma alapján lehetséges –, akkor legalább három ajánlatot köteles adni, az ajánlatokban fel kell tüntetnie a szálláshely alábbi ún. zóna besorolását
–    „A” zóna: a helyszín 0–3 kilométeres körzete,
–    „B” zóna: a helyszín 3–6 kilométeres körzete,
–    „C” zóna: a helyszín 6 kilométertől távolabbi körzete.
A helyszín a megrendelő által meghatározott célpontot jelenti, a távolság a megrendelő által meghatározott célponttól való távolságot jelzi kilométerben.

A szállodai besorolások az alábbiak lehetnek
–    3 csillagos,
–    4 csillagos,
–    5 csillagos,
–    5 csillagos superior.
A szállodák kategóriái az adott ország előírásainak felelnek meg, és a magyar szabványtól eltérőek lehetnek. (Sok esetben kategórián belül is érzékelhető különbségek vannak.)

A szállodafoglalásnál figyelemmel kell lenni a lemondási feltételekre. Minimális feltételként elvárható az érkezés előtti 3. munkanapig kötbérmentes lemondási lehetőség – kivéve a kiemelt időszakok (kiállítás, vásár, kongresszus, sport- és kulturális események, ünnepnapok stb.) foglalásait és csoportfoglalásokat, amely esetekben egyedi lemondási feltételek érvényesek. Ezekről a feltételekről szolgáltató minden esetben köteles írásban tájékoztatni a megrendelőt.

Vízum és egyéb belépéssel kapcsolatos eljárások
Szolgáltató az utazók számára, kérés nélkül is információt szolgáltat a vízumkötelezettségről és az egyéb beutazási feltételekről (pl. szükséges védőoltások).
Ezek ügyintézésében támogatást nyújt, ami az alábbiakat foglalja magában
–    naprakész információ a célország vízumkötelezettségéről,
–    szükség esetén vízumkérő lapok eljuttatása az utasokhoz.

A szolgáltató a vízumügyintézést a követségek előírásainak és az általuk megszabott határidőknek megfelelően végzi.

Repülőtéri transzferszolgáltatás legfontosabb típusai
–    közös transzfer (pl. shuttle service);
–    privát transzfer személygépkocsival, sofőrrel;
–    privát transzfer minibusszal;
–    privát transzfer busszal.

II/1.     Általános műszaki követelmények

Fogalmak, meghatározások

1. Közvetlen járat: az utazás során az úti cél elérése egyazon légi járművel történik.

2. Nem közvetlen járat: az utazás során az úti cél elérése különböző légi járművel történik, az úti célt átszállással lehet elérni.

3. Charterjáratok: nem menetrend szerinti, bérelt légi járatok, amely járat felett teljes egészében a bérlő rendelkezik.

4. Diszkont légitársaságok (fapados légitársaságok): olyan légitársaságok, melyek a légitársaságok közötti nemzetközi árversenyben az átlagosnál alacsonyabb árú repülőjegyeket kínálnak, jellemzően a hosszabb határidejű, a tervezett utazást jóval megelőzően foglalt jegyeknél. Rövid határidejű foglalások/utazások esetén többnyire drágább jegyeket kínálnak. Erre a foglalást kérőnek kell minden esetben figyelemmel lennie.

Az alacsonyabb ár rendszerint alacsonyabb kényelmi szolgáltatásokkal jár. A (kényelmi) szolgáltatások bizonyos diszkont légitársaságoknál díjkötelesek (lehetnek).

5. A diszkont légitársaságok esetén díjköteles szolgáltatások körébe tartozhat

–    feladott poggyász szállítása,

–    repülőtéri check-in,

–    kézipoggyász szállítása,

–    ülésfoglalás,

–    beszállókártya nyomtatása,

–    elsőbbségi beszállás,

–    fedélzeti ellátás.

Diszkont légitársaságok esetében a repülőjegy-módosítás, -törlés, -lemondás feltételei adott esetben jelentősen kedvezőtlenebbek lehetnek, mint a menetrend szerinti légitársaságok feltételei.

6. Helyfoglalás: A repülőgépen az utas által igénybe venni kívánt üléshely biztosítása, business utasok esetében a konkrét üléshely lefoglalása a jelentősebb járatok esetében, a vonatkozó szabályok szerint, illetve ahol a légitársasági rendelkezések ezt lehetővé teszik. A helyfoglalás biztosítása csak bizonyos diszkont légitársaságoknál lehetséges, és díjköteles.

A helyfoglalásban az utas számára igénybe vehető szolgáltatások

A szolgáltatások igénybevételének lehetősége légitársaságonként különböző, és bizonyos esetekben díjkötelesek.

A szolgáltató minden esetben tájékoztatja a megrendelőt a lehetőségekről és az esetlegesen felmerülő költségekről

Túlsúly – a repülőjegy súlykeretét meghaladó súly, melynek költsége és megengedett súlya, mérete célállomástól függően változó.

Speciális étkezési igények – nem mindegyik légitársaságnál elérhető szolgáltatás, elérhetőség esetén hagyományos légitársaságok esetében legtöbbször ingyenes, bizonyos diszkont légitársaságok esetében díjköteles. Diszkont légitársaságok esetén a fedélzeten az adott kínálatból vásárolhat minden utas, igénye szerint.

Segítségkérés az átszállásoknál – átszálló utasok segítése az átszálló pontokon. Ezek repterenként és légitársaságonként változó szolgáltatást jelenthetnek, amelyek bizonyos esetekben díjkötelesek.

Élő állat szállítása – túlsúly felszámításával, korlátozott számban, légitársasági engedéllyel a kabinban, vagy a csomagtérben.

Beteg és mozgásában korlátozott utas szállítása – tolókocsi (kabinig, rámpáig, lépcsőig) és orvos kísérő biztosítása költségtérítés ellenében és orvosi igazolásra hordágy biztosítása, légitársasági engedéllyel és visszaigazolással.

Hangszer szállítása – költségtérítés ellenében, kabinban, vagy a csomagtérben.

Csoportok kezelése: legtöbbször 10 vagy annál több fő együttes utazása. A csoportfoglalási szabályok légitársaságonként eltérőek, de minden esetben (előleget/depozitot) kell fizetni. A csoportár bizonyos esetekben nem kedvezőbb az elméleti legkedvezőbb árú egyéni tarifáknál, azonban fontos megjegyezni, hogy a magasabb díjtétel kedvezőbb feltételrendszert biztosít (mert magában foglalhatja pl. a módosítások, lemondások kezelését).

VIP-utasok–politikai, gazdasági vagy kulturális szempontból különösen fontos személyek, valamint bármely olyan jogosult utas, aki a szolgáltatás díját megfizeti.

VIP-utasok kezelése: VIP-utas jelzése a helyfoglalásban, helyfoglalással egyidejű VIP-váró ügyintézése, lefoglalása, kifizetése.

7. Jegycsere: Az eredetileg kiállított repülési okmány új jegyre történő cseréje a vonatkozó szabályok szerint.

8. Jegymódosítás: Az eredeti időpontra kiállított repülési okmány megváltoztatása a repülőjegy kicserélésével, vagy a repülőjegy kicserélése nélkül az irányadó szabályok szerint.

9. Repülőjegy visszatérítése: A fel nem használt repülési szelvények értékének visszatérítése az alkalmazott díjtétel szabályai szerint.

10. Business Class jegykezelés: A Business Class osztályára repülőjeggyel rendelkező utasok részére biztosított, megkülönböztetett, a turista osztálynál magasabb színvonalú jegykezelést nyújtó jegykezelő pultok összessége.

11. Express Check-in: Olyan jegykezelő pult, melynél kiszolgálási osztálytól függetlenül bármely, kizárólag kézipoggyásszal utazó utas jegykezelése végezhető.

12. Túlsúlyintézés: A szabad súlykeretnél nagyobb súlyú poggyászt feladni szándékozó utasok részére a súlytöbblet repülőtéri jegyeladásnál történő kifizetése a szükséges túlsúlyjegy kiállításával.

13. Kormányváró: Kormányzati utazásokban részt vevő, a Kormányváró használatára jogosult személyek és kísérőik teljes, elutazás előtti és érkezés utáni kiszolgálására fenntartott helyiség.

14. Businessváró: A Business Class osztályú utasok részére a repülőtéri tranzitváróban fenntartott, magas komfortú, emelt szintű szolgáltatásokat nyújtó, az elutazás előtt igénybe vehető váróhelyiség(ek), mely(ek)et egyes külföldi légitársaságok meghatározott utasai, valamint egyes kedvezmény kategóriákba tartozó utasok is használhatnak.

15. VIP-váró: A szolgáltatás díját megfizető bármely személy által a repülőtéren használható külön váróhelyiség, ahol az elutazás előtt, illetve az érkezés után zajlik az utasok gyorsított kiszolgálása.

16. Késlekedő, illetve elveszett poggyászok ügyintézése: A Budapestre érkező utasok estében, illetve a külföldre érkezés alkalmával, amikor a feladott poggyász nem, vagy sérülten érkezik meg Szolgáltató teljes körű segítséget nyújt az ügyintézésben, folyamatosan kapcsolatot tart az ügyféllel és rendszeres információt szolgáltat a keresés állásáról. Az elveszett poggyászok esetén az utasok személyes fellépése nem mellőzhető az érkezési repülőtéren, mert utólag, a szolgáltató által nem jelenthető be a kár. Azonban a személyes részvétel nem zárja ki a szolgáltató teljes körű segítségnyújtási kötelezettségét az ügyintézésben.

17. Rendelkezésre állás: A Szolgáltató szolgáltatásait hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között végzi a Megrendelő részére. Ezen felül az év minden napján 24 órás magyar nyelvű telefonos sürgősségi szolgáltatást biztosít. Szolgáltató a rendelkezésre állás alatt az utasok utazás előtti és alatti tájékoztatásának és megrendeléseinek biztosítását, valamint az utazás alatti váratlan helyzetek kezelését végzi.

18. Fel nem használt elektronikus jegyek nyomon követése: Szolgáltató rendszeresen ellenőrzi és nyomon követi a fel nem használt elektronikus jegyeket, és gondoskodik a Megrendelő részére a jegy esetleges visszatérítéséről, vagy cseréjéről.

19. Travel Alert: A Szolgáltató az utazás kezdetétől figyelemmel kíséri és ellenőrzi azokat az eseményeket, amik bármilyen hatással lehetnek az utazásra. Ezekről azonnali tájékoztatást biztosít a Megrendelő részére (pl. természeti katasztrófák, terrorveszély stb.).

20. Dedikált telefonvonal: A Szolgáltató a megbízó részére ún. dedikált telefonvonalat biztosít, amit kizárólag a megbízó használ.

21. Minimum átszállási idő: az a minimum idő, ami ahhoz szükséges, hogy egyik járatról a másikra át lehessen szállni. A minimum átszállási időt a légitársaságok a repülőterekkel közösen állapítják meg.

22. Block-seat: menetrend szerinti, hagyományos, vagy diszkont repülőgépen meghatározott számú lefoglalt és előre kifizetett, a publikált tarifáknál általában jóval kedvezőbb díjtételű helyek, melyeket rendszerint nem lehet visszaadni, lemondani.

23. Hagyományos repülőgépen jellemzően foglalható osztályok:

–    turista,

–    comfort (emelt szintű turista),

–    business,

–    first

(diszkont légitársaságok rendszerint csak egyetlen osztállyal üzemelnek).

24. CARGO: teheráru, rakomány szállítása.

A termékkör további műszaki követelményeit a termékkör II/2. Speciális műszaki követelmények fejezete tartalmazza.

II/2.     Speciális műszaki követelmények

Megrendelő adott esetben a termékkör, illetve az ide tartozó szolgáltatások igénybevételét kifejezetten erre a célra fejlesztett informatikai rendszer keretében is igénybe veheti. Az informatikai rendszer fejlesztése, illetve beszerzése a központosított beszerzéseket bonyolító szervezet feladat- és hatásköre. Az informatikai rendszer alkalmazását, illetve az ahhoz való csatlakozást és a szolgáltatások azon keresztül történő nyújtását a beszerző szervezet előírhatja ajánlattevő Szolgáltató részére, azonban az informatikai rendszer használatának, illetve a zökkenőmentes csatlakozás feltételeinek biztosítása a beszerző szervezet felelőssége.

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

III.     Gazdasági követelmények

A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben és kapcsolódó rendelkezésekben meghatározottak alapján írja elő.

IV.     Egyéb követelmények

1. Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatíva rendszer alapján egy termékbesorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek (gyártók és szállítók) biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.

2. A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az eljárást megindító felhívásban, annak részletezését pedig a közbeszerzési dokumentumokban közzétenni.

7. melléklet a 6/2022. (VIII. 31.) PM utasításhoz

Az elektronikus közbeszerzési szolgáltatások – országosan kiemelt termékkörre vonatkozó – alapvető funkcionális és műszaki paramétereinek, speciális előírásainak meghatározása

Elektronikus közbeszerzési szolgáltatások (0600000000)

BA

Termékkör megnevezés

0600000000

Elektronikus közbeszerzési szolgáltatások


0601000000 Elektronikus árlejtés szolgáltatás

I.     Kiemelt termékkör megnevezése: elektronikus árlejtés szolgáltatás

Kiemelt termékkör definíciója
Elektronikus közbeszerzési szolgáltatások–elektronikus árlejtés szolgáltatás: A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó eljárási cselekmények valamelyikének, vagy valamennyi eljárási cselekmény lebonyolításának informatikai támogatása, továbbá a szállítók MEGFELELŐSÉG-IGAZOLÁS áruszállítására és szolgáltatásnyújtására vonatkozó adatokat és feltételeket tartalmazó elektronikus katalógusok kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatás.
Elektronikus árlejtés szolgáltatás (BA: 0601000000)
Elektronikus árlejtés (eÁrlejtés) definíciója:
A közbeszerzési eljárás részét képező olyan ismétlődő folyamat, amely az ajánlatoknak az értékelését követően új, az ellenszolgáltatás mértékére, illetve az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti egyes tartalmi elemeire vonatkozó, összességében kedvezőbb ajánlat megtételét, és az ajánlatok rangsorolását elektronikus eszköz segítségével, automatizáltan teszi lehetővé.
Az elektronikus árlejtés ennél fogva, mint kiegészítő technika része a közbeszerzési eljárás bírálati szakaszának, és mint ilyen, önmagában nem képez teljes értékű közbeszerzési cselekményt, nem alkot teljes körű elektronikus beszerzési eljárásmódot a szerződések odaítélésére.
Az elektronikus árlejtés szolgáltatás jelen állami normatíva által kezelt elemei

1. alkalmazási szolgáltatások

a) szoftveralkalmazás üzemeltetése,

b) adatfeldolgozás,

c) Help Desk szolgáltatás,

d) katasztrófa menedzsment és helyreállítási szolgáltatás,

e) szoftveralkalmazáshoz kapcsolódó követési és karbantartási szolgáltatások,

f) SLA menedzsment,

g) együttműködési fórumok szervezése, tapasztalatcsere,

h) tréning,

i) támogatási (Support) szolgáltatások,

j) katalógus-menedzsment (részletezése a II/2. pontban).

2. felkészítő konzultáció és támogatás

a) beszerzési folyamat tervezése és támogatása (business process, workflow),

b) felhasználói interfész követelményrendszerének összeállítása,

c) belső szabályozási környezet elemzése, követelmények összeállítása,

d) alaptevékenység ellátást biztosító környezet kialakítása és támogatás,

e) implementációs terv kialakítása.

3. egyéb, az ajánlatkérő speciális igényeit kielégítő szolgáltatások:

a) kapcsolódás meglévő pénzügyi, irányítási rendszerekhez,

b) változásmenedzsment,

c) igényre szabott marketing és kommunikáció,

d) igényre szabott tréning,

e) igényre szabott teszt rendszerek.


II/1.    Általános műszaki követelmények

A nyújtott szolgáltatásoknak, a szolgáltatások és informatikai rendszerek dokumentáltságának meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, illetve a vonatkozó hazai és uniós szabványoknak.

Az elektronikus közbeszerzési szolgáltatások nyújtása/igénybevétele során a szolgáltató/ajánlatkérő köteles biztosítani a Kbt. 1. §-ában meghatározott alapelvek érvényesülését, így különösen a következőket

a) a kapcsolattartás ajánlatkérő által választott elektronikus eszközei nem korlátozhatják a gazdasági szereplők hozzáférését a közbeszerzési eljáráshoz, és működésükben összeegyeztethetőnek kell lenniük az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési tevékenység során alkalmazott termékekkel, szabványokkal és hatályos jogszabályokban foglalt előírásokkal,

b) a kapcsolattartást, valamint az információk továbbítását, cseréjét és tárolását oly módon kell végezni, hogy az biztosítsa az adatok változatlan továbbítását, a dokumentumok megváltoztathatatlanságát, letagadhatatlanságát, illetve az ajánlatok, részvételi jelentkezések (a továbbiakban: ajánlat) bizalmas jellegének megőrzését,

c) az elektronikusan továbbított adatokhoz határidő előtt ne lehessen hozzáférni,

d) a közbeszerzési eljárás során az elbíráláshoz szükséges bármely adathoz kizárólag az arra jogosult személyek részéről, az informatikai biztonsági szabályzatban rögzített módon, a jogosultság azonosításával lehet hozzáférni.

A szolgáltatónak, illetve a szolgáltatást igénybe vevő ajánlatkérőnek gondoskodnia kell valamennyi, a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan lefolytatott eljárási cselekmény valamennyi eseménye naplózásáról. A naplózott adatállomány bejegyzéseit védeni kell az arra jogosulatlan személy általi hozzáféréstől, törléstől, illetve biztosítani kell, hogy a napló tartalma az arra jogosult számára megismerhető és értelmezhető maradjon.

II/2.     Részletes műszaki követelmények

Az elektronikus árlejtés szolgáltatáshoz kapcsolódó funkcionális követelmények
–    standard böngészőn (browser) alapuló hozzáférés,
–    e-formanyomtatványok (e-űrlapok) használata,
–    konfigurálható munkafolyamatok és jogosultság-kezelés,
–    katalógus-menedzsment (szabványosan épített elektronikus katalógusok, és az azok által generált, szabványos üzenetformátumok kezelése–iránymutató az EU elektronikus közbeszerzési munkacsoportja által meghatározott formátum),
–    vezetői információs jelentések készítése,
–    elektronikus árlejtés szoftver használata (e-árlejtés, döntéstámogatás).
Egyéb műszaki követelmények:
Az informatikai rendszer az egyes ajánlatok és a hozzájuk kapcsolódó mellékletek fogadását, tárolását elkülönülten kell, hogy biztosítsa. Az így nyilvántartott adatokat – azok eredetiségének és integritásának biztosítása mellett – védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a megsemmisülés és sérülés ellen, illetve az erre irányuló kísérleteket és azok eredményeit naplózni kell.
Az elektronikus árlejtést támogató informatikai alkalmazásnak biztosítania kell az ajánlatok automatikus, előre megadott képlettel – vagy zárt algoritmussal – történő értékelését, az ajánlatok/ajánlattevők értékelés eredményeként kialakult automatikus rangsorolását, illetve az egyes ajánlattevők rendszeren keresztül történő tájékoztatását a rangsorban elfoglalt helyzetükről.
Az elektronikus árlejtést támogató rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy az egyes ajánlattevőket, anonimitást biztosító, véletlenszerűen választott azonosítóval lássa el, és biztosítania kell, hogy – szükség esetén – az ajánlattevők, saját azonosítójukon túl, ne szerezhessenek tudomást arról, hogy melyik azonosító melyik ajánlattevőt jelöli.
Az elektronikus árlejtések során a beszerzési stratégia függvényében változtatható elemek
–    licit lépés nagysága (abszolút és/vagy relatív),
–    fordulók száma,
–    időtartam,
–    időtartam meghosszabbíthatósága esetén a hosszabbítást automatikusan kiváltó „kritikus” időtartam és hosszabbítás mértéke,
–    láthatóság,
–    a közölt információk mélysége.
Az árlejtési típusok száma a fenti rendszerelemek értékeinek kombinációi következtében szinte korlátlan. A közbeszerzési eljárásban alkalmazott árlejtési technikát teljes körűen ismertetni kell az eljárás ajánlattételi szakaszához tartozó dokumentációban.

A termékkörre vonatkozó termékspecifikáció a központosított közbeszerzési portálon kerül közzétételre.
(https://www.kozbeszerzes.gov.hu)

III.    Gazdasági követelmények
A Rendelet szerinti beszerző a termékkör közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő és alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Kbt.-ben meghatározottak alapján írja elő az alábbi gazdasági követelmények figyelembevételével.
Az elektronikus közbeszerzési szolgáltatást nyújtó természetes személynek, jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak

a) rendelkezni kell külső, független rendszervizsgáló által folyamatosan ellenőrzött minőségirányítási és információbiztonsági irányítási rendszerrel,

b) tevékenysége ellátásához hivatalos közbeszerzési tanácsadót vagy közbeszerzési referenst kell igénybe vennie,

c) folyamatosan, e célra fenntartott hívószámon biztosítania kell a közbeszerzések elektronikus támogatásában felhasznált informatikai rendszer üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadását legalább az eljárásban meghatározott nyelven,

d) rendelkeznie kell saját honlappal, amelyen folyamatosan közzé kell tennie:

da)    informatikai biztonsági politikáját,

db)    az általa biztosított szolgáltatások részletes szabályairól szóló szabályzatát,

dc)    általános szerződési feltételeit,

dd)    a c) pont szerinti hívószámot.

IV.     Egyéb követelmények

Mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra vonatkozóan a Rendelet szerinti beszerzőnek az állami normatíva rendszer alapján egy termék besorolási rendszert kell működtetnie, amelyhez az ajánlattevőknek – szolgáltatók – biztosítaniuk kell az általuk ajánlott termékeik és szolgáltatásaik besorolásához szükséges adatokat.
A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatívarendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

8. melléklet a 6/2022. (VIII. 31.) PM utasításhoz

Az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatíva általános és termékspecifikus szerződéses elemei

 

A

B

1.

Szerződéses elem

Hozzárendelt adat

2.

Keretmegállapodás iktatószáma

szám

3.

Keretmegállapodás azonosító száma

szám

4.

Beszerző megnevezése

név

5.

Beszerző székhelye

cím

6.

Beszerző képviselője

név, beosztás

7.

Beszerző (közösségi) adószáma

(közösségi) adószám

8.

Beszerző törzsszáma

szám

9.

Beszerző bankszámlaszáma

bankszámlaszám

10.

Szállító megnevezése

név

11.

Szállító székhelye

cím

12.

Szállító cégjegyzékszáma

Cg.

13.

Szállító (közösségi) adószáma

(közösségi) adószám

14.

Szállító képviselője

név, beosztás

15.

Szállító bankszámlaszáma

bankszámlaszám

16.

Eljárás Közbeszerzési Értesítő száma (KÉ)

KÉ-szám

17.

KÉ megjelenés időpontja

Dátum Év/hónap/nap

18.

Eljárás Tenders Electronic Daily száma (TED)

TED-szám

19.

TED megjelenés időpontja

Dátum Év/hónap/nap

20.

Ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének időpontja

Dátum Év/hónap/nap

21.

Keretmegállapodás (beszerzés) tárgya

Tárgy
(termékkör/termékcsoport)

22.

Normatíva meghatározása

jogszabály, intézkedés száma

23.

Keretmegállapodás maximális mennyisége vagy értéke

darab/egyéb mérték vagy
HUF/EUR

24.

Keretmegállapodás személyi hatálya

intézményi lista

25.

Keretmegállapodás megkötésének időpontja

Dátum Év/hónap/nap

26.

Keretmegállapodás hatálybalépésének időpontja

Dátum Év/hónap/nap

27.

Keretmegállapodás időtartama

Év vagy a lejárat dátuma
Év/hónap/nap
Keretmennyiség/Keretösszeg kimerülése

28.

Keretmegállapodás megszűnésének esetei

Megszűnés alapját képező feltétel(ek)

29.

Teljesítés módja

30.

Teljesítés helye

cím(ek)

31.

Megrendelés visszaigazolásának határideje

nap

32.

Szállítási határidő

nap

33.

Szállító teljesítési jelentésének rendszeressége

naponta/hetente/havonta v. dátum (fix határnaptól számítva)

34.

Szállító teljesítési jelentésének módja

fax/e-mail/on-line v. off-line

35.

Szállító nyilvántartási kötelezettségének rendszeressége

naponta

36.

Havi előzetes összesítés megküldésének határideje

nap

37.

Végleges havi teljesítési adatok betöltésének határideje

nap

38.

Beszerző és az intézmények ellenőrzési jogai

39.

Alvállalkozók, teljesítésben részt vevők

lista (megnevezése, székhely, cégjegyzékszám, képviselő neve, kapcsolattartó megnevezése és annak elérhetőségei)

40.

Két szakaszból álló közbeszerzési eljárásoknál az ajánlattételi szakasz, illetve keretmegállapodásos eljárás során a második rész szabályai

41.

Két szakaszból álló közbeszerzési eljárásoknál az ajánlattételi szakasz, illetve keretmegállapodásos eljárás során a második rész értékelési szempontrendszere

szempont (részszempontok, súlyszámok)

42.

Két szakaszból álló közbeszerzési eljárásoknál az ajánlattételi szakasz, illetve keretmegállapodásos eljárás során a második részt követő megrendelések folyamata

43.

Beszerző kapcsolattartója

név, beosztás, elérhetőségi adatok

44.

Ár

árlista
(deviza – HUF/EUR, HUF/USD)

45.

ÁFA

%

46.

Fizetési határidő

maximum nap

47.

Előlegfizetés kikötésének tilalma

48.

Halasztott fizetés maximális határideje

nap

49.

Késedelmi kamat mértéke

Ft vagy %

50.

Késedelmi kamat alapja (ha nem fix összegű)

nettó ár

51.

Közbeszerzési díj számításának módja

52.

Közbeszerzési díj megfizetésének határideje

53.

Közbeszerzési díj mértéke (beszerző és intézmény esetében is)

%

54.

Közbeszerzési díj alapja

nettó ár

55.

Közbeszerzési díj megfizetésének módja

56.

Beszerző általi számlakiállítás határideje (közbeszerzési díj)

Dátum (fix határnaptól számítva)

57.

Közbeszerzési díj fizetési késedelmére irányadó késedelmi kamat

Ft vagy %

58.

Közbeszerzési díjra vonatkozó késedelmi kamat alapja (ha nem fix összegű)

nettó közbeszerzési díj

59.

Késedelmi kötbér mértéke

Ft vagy %

60.

Késedelmi kötbér alapja (ha nem fix összegű)

nettó ár

61.

Hibás teljesítési kötbér mértéke

Ft vagy %

62.

Hibás teljesítési kötbér alapja (ha nem fix összegű)

nettó ár

63.

Meghiúsulási kötbér mértéke

Ft vagy %

64.

Meghiúsulási kötbér alapja (ha nem fix összegű)

nettó ár

65.

Teljesítési garancia fajtája

66.

Teljesítési garancia érvényesítésének feltételei

67.

Teljesítési garanciát kiállító szervezet megnevezése (amennyiben nem pénzbefizetés)

név

68.

Teljesítési garancia száma (amennyiben nem pénzbefizetés)

azonosító szám

69.

Teljesítési garancia összege

deviza (HUF/EUR, HUF/USD)

70.

Teljesítési garancia lejáratának ideje

Dátum Év/hónap/nap

71.

Lehívott teljesítési garancia feltöltésének határideje

maximum nap
(fix határnaptól számítva)

72.

Projektiroda tevékenységének leírása

73.

Projektiroda címe

cím

74.

Kapcsolattartó megnevezése

név

75.

Kapcsolattartó telefonszáma

telefonszám

76.

Kapcsolattartó telefaxszáma

telefaxszám

77.

Kapcsolattartó e-mail címe

e-mail cím

78.

Projektiroda web-elérés

internetcím

79.

Egyéb mellékkötelezettségek

Adott mellékkötelezettséghez rendelhető érték

80.

Szavatosság kikötése

81.

Beszerző és az intézmények szavatossági jogai

82.

Felelősség a szerződésszegésért

83.

Keretmegállapodás megszűnése, a felmondás esetei

84.

Nem azonnali hatályú felmondás esetén a felmondási idő mértéke

nap

85.

Keretmegállapodás módosításának feltételei

86.

Vis maior

87.

Titoktartás, közérdekű adatok nyilvánosságának szabályozása

88.

Jogviták rendezésének módja

89.

Alkalmazandó jog kikötése

Magyarország joga

90.

Keretmegállapodás nyelve

magyar

91.

Keretmegállapodás példányszáma

darab

92.

Mellékletek száma

darab

93.

Mellékletek megjelölése

94.

Cégszerű aláírás

95.

Pénzügyi ellenjegyzés

96.

Termékváltás feltételei

97.

Termékváltással érintett termékek maximális száma

darab

98.

Termékváltás bejelentésének maximális rendszeressége

alkalom/hónap (év)

99.

Termékváltással érintett új termék árváltozásának maximuma

%

100.

Jótállás kikötése

101.

Beszerző és az intézmények jótállási jogai

102.

Jótállás időtartama

év

103.

Jótállás keretében történő kicserélés határideje

nap

104.

Modellváltás (1)

105.

Az árban foglalt járulékos költségek (1)

deviza (HUF/EUR)

106.

Telepítés helye (2)

cím(ek)

107.

Lemondás határideje (2)

határnap

108.

Lemondás díja (2)

deviza (HUF/EUR) vagy %

109.

Jegykiállítási díj (2)

deviza (HUF/EUR)

110.

Visszatérítés mértéke (2)

%

111.

Eljárás Elektronikus Közbeszerzési Rendszer száma (EKR)

EKR-szám

(1) Gépjárművek kiemelt termék esetében

(2) Utazásszervezések kiemelt termék esetében


A jótállás időtartamának, valamint a kötbér, a teljesítési garancia, a szállítási határidő, a késedelmi kamat mértékére vonatkozó szerződéses feltételek megállapítása során figyelemmel kell lenni a szerződéses értékre, a hatályos bírósági gyakorlatra, valamint – amennyiben hozzáférhető és alkalmazása nem sérti a beszerző vagy az intézmények érdekeit – a beszerzés tárgya szerinti sajátos piaci feltételekre.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére