• Tartalom

602/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

602/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

2023.01.02.

A Kormány

a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bn) és bs) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 172. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NSÜ Zrt.) a magyar állam kizárólagos tulajdonában álló, az e rendeletben és külön jogszabályban meghatározott sportirányítási feladatokat ellátó gazdasági társaság.

2. § (1) Jogszabály vagy a Kormány egyedi döntése alapján az NSÜ Zrt. feladata az ötszázmillió forintot el nem érő állami forrásigényű, hazai rendezésű nemzetközi sport- és sportdiplomáciai esemény vagy kiemelt jelentőségű nemzetközi utánpótlás-sportesemény (a továbbiakban együtt: sportesemény) lebonyolítása. Ellátja a sporteseményhez kapcsolódó hazai rendezvényszervezési és koordinálási tevékenységeket, így különösen

a) a sportszakmai szempontú tervezés előkészítésével kapcsolatos feladatokat,

b) a sportesemény költségvetésének összeállítását,

c) a sporteseményhez kapcsolódó sportszakmai dokumentáció, a sportszakmai műszaki leírás, a sportszakmai kommunikációs terv és a nemzetközi szövetség elvárásait tartalmazó dokumentum összeállítását,

d) tag delegálását a sportesemény szervezőbizottságába,

e) a sporteseményhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatását és

f) a sportesemények végét követően fennmaradó fenntartási és pénzügyi elszámolási feladatokat.

(2) Az (1) bekezdéssel összefüggésben az NSÜ Zrt. további felhatalmazás nélkül jogosult a sportesemény rendezési szerződésének az érintett sportág nemzetközi és hazai szövetségével történő háromoldalú megkötésére.

(3) Az ötszázmillió forintot elérő állami forrásigényű, hazai rendezésű kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események szervezése tekintetében az NSÜ Zrt. ellátja az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet]szerinti véleményezési, értesítési, előkészítési és hiánypótlással összefüggő feladatokat, részt vesz továbbá e sportesemények pályázati dokumentációjának összeállításában, és erre vonatkozó kezdeményezés esetén kérelmezőként eljárhat.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt feladatokba az NSÜ Zrt. az érintett sportág országos sportági szakszövetségét vagy annak hiányában az országos sportági szövetségét szükség esetén bevonja.

3. § (1) A sporttudományhoz, módszertanhoz kapcsolódó feladatkörében az NSÜ Zrt.

a) kidolgozza a sporttudomány-fejlesztés stratégiáit, koncepcióit, cselekvési programjait;

b) sportkutatási-módszertani és tudományos tevékenységet folytat;

c) ellátja és koordinálja a sportkutatási feladatokat;

d) kialakítja és koordinálja az edzők, sportszakemberek szakmai továbbképzési rendszerét érintő együttműködési rendszert a szakmai szervezetek bevonásával; valamint

e) ellátja a sport ágazati európai uniós stratégiai tervezéssel, az éves fejlesztési keretek és felhívások előkészítésével, a nyomon követéssel és értékeléssel kapcsolatos feladatokat.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatok ellátása során az NSÜ Zrt. együttműködik a Magyar Edzők Társaságával, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemmel, a Magyar Sporttudományi Társasággal, valamint a 2. § (4) bekezdése szerinti és más, érintett érdekképviseleti szervezetekkel.

4. § (1) A 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendeletben foglalt feladatkörében, költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatai ellátásával összefüggésben, kivéve a 2. § (3) bekezdésében foglalt, kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményeket – külön, erre irányuló megállapodás alapján – az NSÜ Zrt.

a) javaslatot tesz a sportpolitikáért felelős miniszter részére az államilag elismert sportakadémiák, a kiemelt fővárosi és vidéki sportegyesületek, a kiemelt, feltörekvő és felzárkóztató programban szereplő sportágak, sportlétesítmény-fejlesztések, az egyetemi-főiskolai sport, valamint a 2. § (1) bekezdése szerinti sportesemények támogatására, az e célra rendelkezésre álló sport célú pénzügyi források elosztására;

b) a sportpolitikáért felelős miniszter támogatásra vonatkozó döntése alapján lefolytatja a támogatói okirat kiadásához vagy támogatási szerződés (a továbbiakban együtt: támogatási szerződés) megkötéséhez szükséges egyeztetéseket a kedvezményezettekkel, amelynek keretében beszerzi a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat, hiánypótlást folytat le, előkészíti és megköti a támogatási szerződést;

c) figyelemmel kíséri a támogatási szerződésben foglalt feladat megvalósulását, a költségvetési támogatás hasznosulását, naprakész nyilvántartást vezet az egyes támogatások státuszáról, hasznosulásáról;

d) a támogatási szerződés módosítására vonatkozóan a kedvezményezett által benyújtott kérelemmel kapcsolatban szakmai javaslatot tesz a sportpolitikáért felelős miniszter részére;

e) a sportpolitikáért felelős miniszter döntése alapján a támogatási szerződés módosítása tekintetében ellátja a b) pontban foglalt feladatokat;

f) megvalósítja a támogatási szerződés alapján a kedvezményezett által benyújtott rész- és záróbeszámoló sportszakmai és pénzügyi ellenőrzését;

g) a tárgyévet követő év március 31-ig beszámol a sportpolitikáért felelős miniszter részére a tárgyévben nyújtott támogatások hasznosulásáról, a támogatott feladatok megvalósulásáról, státuszáról; továbbá

h) ellátja az Utánpótlás Edzők Életút Program és a Kiemelt Edző Program megállapításával és működtetésével kapcsolatos feladatokat, közreműködik a Gerevich Aladár-sportösztöndíj és a Bay Béla ösztöndíj megállapításával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

(2) Az (1) bekezdés f) pontja alapján az NSÜ Zrt. elláthatja mindazon támogatási szerződés alapján benyújtott elszámolás ellenőrzését, amely a sportpolitikáért felelős miniszter által kezelt sport célú központi költségvetési előirányzatból nyújtott támogatásra vonatkozik, tekintet nélkül a támogatási szerződés létrejöttének vagy az elszámolás benyújtásának időpontjára.

5. § Az NSÜ Zrt. ellátja a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társasági részesedések kezelésével és hasznosításával kapcsolatos feladatokat.

6. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

7. §1

8. §2

1

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére