• Tartalom

2022. évi LXI. törvény

2022. évi LXI. törvény

a cselekvő fogyasztóvédelem érdekében szükséges egyes törvények módosításáról1

2023.06.26.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §2

2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

3. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

16. §17

17. §18

4. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

18. §19

5. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény módosítása

19. §20

20. §21

6. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény módosítása

21. §22

7. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. § Az Mttv.

a)27

b)28

c)29

lép.

27. §30

8. A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény módosítása

28. §31

29. §32

30. §33

31. §34

32. §35

33. §36

34. §37

35. §38

36. §39

9. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

37. §40

10. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

38. §41

11. Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 9. §, a 24. §, a 25. § és a 26. § a) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. alcím, a 2. §, a 3. §, a 6–8. §, a 12. §, a 13. §, a 14. § c) és e) pontja, a 15. §, a 9. alcím és a 10. alcím 2023. június 25-én lép hatályba.

(4) A 26. § b) és c) pontja és a 27. § 2024. július 1-jén lép hatályba.

(5) A 29. §, a 31. §, a 33–35. § és az 1. melléklet 2025. június 28-án lép hatályba.

12. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

40. § E törvény 22–24. §-a és 26–27. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

13. Az Európai Unió jogának való megfelelés

41. § (1) E törvény

a) a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti keresetekről és a 2009/22/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1828 európai parlamenti és tanácsi irányelv irányelvnek,

b) a 93/13/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 98/6/EK, a 2005/29/EK és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2161 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

c) a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/882 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

d) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról szóló 2018. november 14-i (EU) 2018/1808 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2022. évi LXI. törvényhez42

1

A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2022. december 19.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 26. § b) pontja a 39. § (4) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

29

A 26. § c) pontja a 39. § (4) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

30

A 27. § a 39. § (4) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

31

A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 29. § a 39. § (5) bekezdés alapján 2025. június 28-án lép hatályba.

33

A 30. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 31. § a 39. § (5) bekezdés alapján 2025. június 28-án lép hatályba.

35

A 32. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 33. § a 39. § (5) bekezdés alapján 2025. június 28-án lép hatályba.

37

A 34. § a 39. § (5) bekezdés alapján 2025. június 28-án lép hatályba.

38

A 35. § a 39. § (5) bekezdés alapján 2025. június 28-án lép hatályba.

39

A 36. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 37. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 38. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

Az 1. melléklet a 39. § (5) bekezdés alapján 2025. június 28-án lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére