• Tartalom

62/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

62/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatairól és a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítéséről

2022.07.01.

A Kormány
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés e) pontjában és (1a) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) vagyonkezelésében álló, a honvédelemért felelős miniszter döntése alapján honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítésére, valamint a Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Ügynökség) feladataira terjed ki.

(2) A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 39. § (1) bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti értékesítésben közreműködő gazdasági társaságként az állam 100%-os tulajdonában álló Ügynökséget jelöli ki.

(3) E rendelet alapján az Ügynökség értékesítésben való közreműködői tevékenységgel összefüggő feladatai az inkurrencia körére terjednek ki.

(4) Az értékesítésben való közreműködés nem terjed ki

a) a HM vagyonkezelésében lévő hulladék, veszélyes hulladék körébe tartozó ingó vagyonelemek értékesítésében,

b) a HM vagyonkezelésében lévő eszközök selejtezéséről és a selejtezési jogkörök gyakorlásáról szóló HM utasítás alapján selejtnek minősülő ingó vagyonelemek értékesítésében, és

c) az inkurrens eszközök cseréjében

való közreműködésre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. értékmeghatározás: az inkurrencia tényleges forgalmi vagy piaci értékének megállapítására vonatkozó eljárás;

2. eseti szakértő: igazságügyi szakértőnek nem minősülő – az eljárásban megállapítandó vagy megítélendő jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez –, megfelelő szakértelemmel rendelkező természetes vagy jogi személy, valamint olyan igazságügyi szakértő, aki az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló rendeletben meg nem határozott szakterületen ad szakvéleményt, és nem esik az összeférhetetlenségi szabályok hatálya alá;

3. haditechnikai eszköz: a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott eszközök;

4. inkurrencia: a honvédelmi szervezet működéséhez az állománytáblákban, hadinormákban, központi készletezési elvekben meghatározott, valamint a különleges jogrendi időszaki alkalmazáshoz szükséges tartalékok feletti, illetve a műszaki teljesítőképességét tekintve eredeti rendeltetésének meg nem felelő, hadihasználatra alkalmatlan vagy szükségtelen, valamint a további felhasználásra nem tervezett, a HM által honvédelmi célra feleslegessé minősített, vagy minősítési eljárás és külön határozat kibocsátása nélkül feleslegesnek minősülő hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok.

3. Az Ügynökség feladata, szervezete

3. § (1) Az Ügynökség a magyar védelmi ipari termékek és szolgáltatások hazai és nemzetközi piacra jutásának előmozdítását célzó, valamint a védelmi ipar fejlesztésében közreműködő gazdasági társaság.

(2) Az Ügynökség munkáját nemzetközi irodák, képviseletek segítik, nemzetközi irodái révén folyamatos piackutatási tevékenységet végez, összeköti a külpiaci keresletet és a hazai kínálatot, továbbá együttműködik a kormányzati és a védelmi ipari szereplőkkel.

(3) Az Ügynökség a Védelmi Innovációs Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal együttműködve folyamatosan figyelemmel kíséri az állami és magán védelmi ipari vállalatok, a startup vállalkozások termékeit, publikált kutatási eredményeit, potenciális szolgáltatási képességeit, valamint tanácsadással segíti termékfejlesztésüket, piacra lépésüket.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott cél érdekében, továbbá a (3) bekezdés szerinti tanácsadói, szolgáltató tevékenysége ellátása körében az Ügynökség – az egyedi esetben nyújtott szolgáltatások körét is meghatározó – keretmegállapodást köthet a hazai védelmi ipari szereplőkkel.

(5) Az Ügynökség – együttműködve a kormányzati szervekkel – támogatja a védelmi fejlesztésekkel összefüggő kormányzati célok megvalósítását.

(6) Az Ügynökség az inkurrencia értékesítésében közreműködő gazdasági társaságként a HM mint vagyonkezelő megbízásából és nevében a 4. és 5. alcímben foglaltak és belső szabályozói alapján részt vesz az értékesítési eljárás lebonyolításában.

4. Az Ügynökség közreműködői tevékenységével összefüggő feladatok

4. § (1) Az Ügynökség közreműködői tevékenysége magában foglalja az inkurrencia értékmeghatározását, a vevő kiválasztására irányuló pályázati eljárás lefolytatását, az értékesítési eljárás lebonyolítását, az adásvételi szerződés előkészítését, továbbá a kapcsolódó feladatok végrehajtását.

(2) Az Ügynökség közreműködői tevékenysége nem terjed ki az értékesítésre kijelölt inkurrencia tekintetében a vagyontárgyak birtokbavételére, tárolására, raktározására, valamint a vevő számára történő átadásra, kivéve, ha a HM és az Ügynökség ettől eltérően állapodnak meg. A HM és az Ügynökség eltérő megállapodásának a vevőt érintő tartalmi elemeiről az Ügynökség a vevőt tájékoztatja.

5. § (1) A kommunikáció folyamatos biztosítása érdekében a HM inkurrencia értékesítésére hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége és az Ügynökség kapcsolattartó személyt jelöl ki.

(2) Ha a közreműködői tevékenység során minősített adat átadása válik szükségessé, és az informatikai rendszer a minősített adat továbbítására nem alkalmas, az adattovábbítás a minősített adatokra vonatkozó szabályok szerint más módon történik.

(3) A honvédelemért felelős miniszter a honvédelmi célra feleslegessé minősítésről szóló határozatot (a továbbiakban: értesítés) – a határozat keltétől számított tizenöt napon belül – megküldi az Ügynökség részére.

(4) Az értesítésben a HM megjelöli

a) az inkurrencia megnevezését, darabszámát,

b) az inkurrencia tárolási helyét,

c) az értékesíteni kívánt inkurrencia vonatkozásában hat hónapnál nem régebbi értékmeghatározását, értékbecslését, amennyiben az rendelkezésre áll, és

d) az adatok minősítésére vonatkozó tájékoztatását.

(5) Az értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül az Ügynökség tájékoztatja a honvédelemért felelős minisztert az inkurrencia értékesítési eljárás tervezett lefolytatásáról, vagy az értesítésben megjelölt vagyonelem értékesítésének visszautasításáról.

(6) Az értesítésben megjelölt vagyonelem értékesítésének visszautasítása esetén az Ügynökség a döntését indokolni köteles. Szakmai indokolással ellátott visszautasításnak van helye különösen, ha az eszközök elérhető legelőnyösebb feltételekkel való értékesítésére az eszközök állapota vagy a piaci lehetőségek aktuális helyzete miatt nincs lehetőség.

(7) A (6) bekezdés szerinti visszautasítást, továbbá a 12. § szerinti tájékoztatást követően – amennyiben a piaci helyzet előnyösen változik – az értékesítési eljárás megindítását az Ügynökség bármikor kezdeményezheti az értékesítési eljárás tervezett lefolytatásáról szóló tájékoztatás HM számára történő megküldésével.

(8) A HM és az Ügynökség az egyes értékesítésekre vonatkozó közreműködői tevékenység részleteit külön megállapodásban határozzák meg.

6. § (1) A szakmai együttműködés keretében a HM-et és az Ügynökséget folyamatos együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli.

(2) A HM hozzáférést biztosít az Ügynökség számára a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított ingó vagyonelemek nyilvántartására szolgáló elektronikus programhoz és adatbázishoz.

(3) A HM az Ügynökség felkérésére biztosítja az értékesíteni kívánt inkurrencia megtekintésének lehetőségét az Ügynökség, valamint a potenciális ajánlattevők számára.

(4) Ha az értékesítésre kijelölt eszközök tekintetében a HM egyéb hasznosításról dönt, térítésmentes átadást kezdeményez vagy a vagyonkezelői jog átadásáról dönt, erről haladéktalanul tájékoztatja az Ügynökséget.

(5) Ha az értékesíteni kívánt inkurrencia a Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció Kormánya között a fegyverzet, haditechnikai eszközök és azok tartalék alkatrészeinek a Magyar Köztársaságban a volt Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége licencei alapján történő gyártásának rendjéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 43/2009. (III. 4.) Korm. rendelettel kihirdetett licence-szel érintett, az Ügynökség kezdeményezi a hozzájárulás megszerzéséhez szükséges intézkedések megtételét.

(6) A HM tájékoztatja az Ügynökséget arról, ha az értékesíteni kívánt inkurrencia korlátozott forgalmú vagyonelemnek minősül, így különösen annak a Conventional Armed Forces (Hagyományos Fegyveres Erők) Szerződés vagy más nemzetközi fegyverzetkorlátozási szerződés hatálya alá tartozásáról.

7. § (1) Az adásvételi szerződés előkészítése körében a HM és az Ügynökség egyeztetést folytat az adásvételi szerződés előkészítéséhez szükséges adatokról.

(2) Az Ügynökség 5. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatásával egyidejűleg egyeztetésre megküldött adásvételi szerződés tervezetére a HM a kézhezvételt követő tizenöt napon belül észrevételt tehet.

(3) A pályázati eljárás eredményes lefolytatását követően az Ügynökség kezdeményezi a végfelhasználói engedély beszerzését.

(4)1 A pályázati eljárás eredményes lefolytatását követően az Ügynökség előkészíti a végleges adásvételi szerződés tervezetét, és azt az ajánlati felhívás, az ajánlat és a bírálat eredményét tartalmazó dokumentumokkal együtt megküldi a HM részére. Haditechnikai eszközök esetében az adásvételi szerződés tervezetét a HM előterjesztés formájában haladéktalanul benyújtja a Védelmi Tanács soron következő ülésére.

(5)2 A Védelmi Tanács (4) bekezdés szerinti előterjesztéssel kapcsolatos döntéséről a HM haladéktalanul tájékoztatja az Ügynökséget.

(6) Az adásvételi szerződést a HM mint vagyonkezelő köti meg a vevővel. A HM a szerződéskötéshez kapcsolódó koordinációs feladatokhoz az Ügynökség közreműködését az 5. § (8) bekezdése szerinti külön megállapodás alapján veheti igénybe.

5. Az értékesítési eljárás sajátos szabályai

8. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti értékesítés során az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) VII. Fejezetében foglalt rendelkezéseket ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az inkurrencia forgalmi vagy piaci értékének a Vtv. 39. § (2) bekezdése szerinti megállapítása érdekében az Ügynökség értékmeghatározást végez. Ha az Ügynökség nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és a pályázati felhívás közzétételének időpontjában nem áll rendelkezésre hat hónapnál nem régebbi értékbecslés, az értékmeghatározáshoz független vagy eseti szakértő közreműködését veheti igénybe. Az elkészített értékmeghatározásnak tartalmaznia kell legalább a következő elemeket:

a) az értékelés célja,

b) az értékelés tárgyának meghatározása az inkurrencia megnevezésével és darabszámával,

c) az értékelő feladatának pontos meghatározása,

d) a vizsgálat folyamatának bemutatása,

e) az alkalmazott értékelési módszerek és azok indokolása,

f) az értékmeghatározás további felhasználásának szabályozása,

g) a felhasznált adatok forrásainak megjelölése, dokumentálása, különös tekintettel a minősített adatkörre a minősítési szint megjelölésével,

h) a helyszíni szemle időpontja,

i) az értékelő és az értékelés összeállításában részt vevők megnevezése,

j) az értékelő hiteles aláírása, az értékelés készítésének időpontja és

k) az értékmeghatározás során megállapított érték, az értékelés eredménye.

9. § A pályázati eljárásban nem vehet részt, és a pályázati eljárásból ki kell zárni

a) akivel szemben a Vhr. 27. §-ában meghatározott kizárási ok áll fenn,

b) azt a belföldi vagy külföldi természetes személyt, gazdálkodó szervezetet, külföldi állami szervezetet, aki vagy amely

ba) az Ügynökség vagy a HM felé lejárt tartozással rendelkezik,

bb) az Ügynökség vagy a HM részvételével bonyolított korábbi ügyletből eredően az Ügynökséggel vagy a HM-mel jogvitában áll,

bc) vonatkozásában egyéb olyan körülmény áll fenn, amely az ajánlattevő személyét a 10. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kockázatossá teszi.

10. § (1) A 9. § szerinti kizáró ok fennállásának hiányáról a pályázó írásban nyilatkozik. A kizárási okot az Ügynökség a Vhr. 27. § (2a) bekezdésében foglaltaktól eltérően a pályázat benyújtását követően haladéktalanul, de legkésőbb a pályázat bírálatakor vizsgálja, és a pályázatból való kizárásról – annak okának feltüntetésével – a pályázót értesíti.

(2) Az Ügynökség a biztonsági kockázat minimalizálása érdekében a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot jogszabályban előírt feladataival összefüggő szakvéleményének beszerzése érdekében megkeresheti.

11. § (1) Hiányosan benyújtott pályázat esetén az Ügynökség a hiány pótlására – a hiány megjelölésével – a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben, egy alkalommal biztosít lehetőséget.

(2) Ha a pályázati határidőből nyitva álló időben a hiánypótlásra nem lenne lehetőség, az Ügynökség a hiánypótlásra – külföldi ajánlattevő esetén tizenöt napos, belföldi ajánlattevő esetén nyolc napos – póthatáridőt biztosíthat.

(3) Az Ügynökség a pályázati felhívásnak és a jogszabályoknak megfelelő, érvényes pályázatokat elbírálja, és az összességében legelőnyösebb pályázatot fogadja el.

(4) Ha valamennyi benyújtott pályázat érvénytelen, vagy a pályázók mindegyikével szemben kizáró ok áll fenn, az Ügynökség a Vhr. 29. §-ában foglaltaktól eltérően, második körben zártkörű pályázatot írhat ki.

12. § Az eredménytelen pályázatról – az eredménytelenség megállapítását követő 15 napon belül – az Ügynökség tájékoztatja a HM-et.

6. Díjszabás

13. § (1)3 Az Ügynökség az e rendeletben foglaltak szerint előkészített, a 7. § (5) bekezdése szerint jóváhagyott adásvételi szerződés és a kapcsolódó dokumentáció 7. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő megküldésével teljesíti a 3. § (6) bekezdésében meghatározott kötelezettségeit, és – amennyiben a Védelmi Tanács az értékesítést jóváhagyta – válik jogosulttá a díjazásra. Az értékesítésben való közreműködésért az Ügynökséget megillető díjazás mértékét az 1. melléklet szerinti, az adásvételi szerződés tervezetében feltüntetett nettó vételár sávos összege és annak százalékos aránya alapján kell meghatározni. A HM a díjfizetést a szerződéses vételárból köteles teljesíteni.

(2) Sikeres értékesítés esetén, ha az értékesítendő inkurrencia értékmeghatározásának költsége meghaladja a nettó vételár 0,5%-át, az értékmeghatározás költsége és a nettó vételár 0,5%-a közötti különbséget a HM fizeti meg az Ügynökség számára.

(3) Ha az értékesítési eljárás végén szerződéskötésre nem kerül sor, az Ügynökség által biztosított értékmeghatározás igazolt díját a HM az 5. § (8) bekezdésében foglalt megállapodásban meghatározott feltételek szerint megtéríti, azzal, hogy sem további díj, sem további költség nem számolható fel.

7. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 62/2022. (II. 28.) Korm. rendelethez

Díjszabás

Az Ügynökség 13. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti díjazására irányadó vételársávok és azok százalékos aránya:

 

A

B

1.

Vételár összege (nettó)

Százalék

2.

10 000 000 Ft-ig

5

3.

10 000 001 Ft-tól 25 000 000 Ft-ig

4,5

4.

25 000 001 Ft-tól 50 000 000 Ft-ig

4

5.

50 000 001 Ft-tól 100 000 000 Ft-ig

3,5

6.

100 000 001 Ft felett

3

1

A 7. § (4) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 220. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 7. § (5) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 220. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 13. § (1) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 220. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére