• Tartalom

624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

2024.07.01.

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont aa) és ac) alpontjában, valamint b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országos, a területi és a járási környezetvédelmi hatóság illetékessége

1. §1 (1) Országos illetékességű környezetvédelmi hatóságként (a továbbiakban: országos környezetvédelmi hatóság) kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a Pest Vármegyei Kormányhivatal jár el.

(2) Országos illetékességű másodfokú környezetvédelmi hatóságként kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

2. § (1)2 Területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – az e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el. Budapest főváros és Pest vármegye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Vármegyei Kormányhivatal jár el.

(2)3 A környezetvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi környezetvédelmi hatóság) különös illetékességgel az 1. melléklet szerinti esetekben jár el.

(3) Amennyiben nyomvonalas beruházás nyomvonala több területi környezetvédelmi hatóság illetékességi területét is érinti, az érintett hatóságok közül

a) a b) pontban meghatározott eset kivételével az jár el, amely hatóság illetékességi területét a beruházás nyomvonalának hosszabb szakasza érinti,

b) amennyiben az érintett hatóságok együttesen kérik, a felügyeleti szerv által kijelölt hatóság jár el.

3. §4 A kormányrendelettel hatáskörébe utalt ügyekben környezetvédelmi hatóságként járási illetékességgel a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási környezetvédelmi hatóság) jár el.

2. Felügyeleti, törvényességi és szakszerűségi hatáskörök gyakorlása

4. § (1) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket

a)5 az országos környezetvédelmi hatóság,

b) a területi környezetvédelmi hatóság, valamint

c) a járási környezetvédelmi hatóság

környezetvédelmi feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben szakmai irányító miniszterként a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

(2)6 A Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket az országos környezetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi hatóság klímaváltozással kapcsolatos feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben szakmai irányító miniszterként az energiapolitikáért felelős miniszter gyakorolja.

(3)7 Az országos környezetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket a (4) bekezdés szerinti jogkörében a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár gyakorolja.

(4)8 Az országos környezetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti felügyeleti jogköröket a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár gyakorolja.

(5)9 Ha az országos környezetvédelmi, valamint a területi környezetvédelmi hatóság olyan döntésével szemben kerül sor a (4) bekezdés szerinti felügyeleti eljárás lefolytatására, amely

a) természetvédelemmel kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár beszerzi a természetvédelemért felelős miniszter,

b) vízgazdálkodással kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár beszerzi az országos vízügyi hatóság,

c) vízvédelemmel kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár beszerzi az országos vízvédelmi hatóság

véleményét.

(6)10 A miniszter az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat szakszerűségi ellenőrzéséhez a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt.-t (a továbbiakban: HungaroMet Nonprofit Zrt.) közreműködőként veheti igénybe.

3. Környezetvédelmi hatóságok kijelölése

5. § (1) A Kormány környezetvédelmi hatóságként

a) a minisztert,

b)11 a Pest Vármegyei Kormányhivatalt,

c)12 a vármegyei kormányhivatalt,

d) a járási környezetvédelmi hatóságot,

e)13 a HungaroMet Nonprofit Zrt.-t,

f) a főpolgármestert,

g) a polgármestert,

h) a fővárosi főjegyzőt,

i) a települési önkormányzat jegyzőjét,

j) a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét [az f)–j) pont szerintiek a továbbiakban együtt: önkormányzati környezetvédelmi hatóság] és

k) Budapest Főváros Kormányhivatalát

l)14 a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárt

jelöli ki.

(2) Környezetvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi környezetvédelmi hatóság jár el.

6. § Budapest Főváros Kormányhivatala jár el országos illetékességgel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (1b) bekezdése szerinti esetben.

7. §15 (1) Az országos környezetvédelmi hatóság országos illetékességgel jár el:

a) a Kvt. 66. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt környezetvédelmi hatóságként gyorsforgalmi út építése esetén;

b) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény

ba) 5. § (3) bekezdésében, 6. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 9. § (2) és (3) bekezdésében, 10. §-ában, 12. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként, továbbá

bb) 9. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságnak a gyorsforgalmi utak építése során a Kvt. 67. § (1) és (2) bekezdésében, 71. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 71. § (3) bekezdésében, valamint 72. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként, azzal, hogy a Kvt. 72. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként a területi környezetvédelmi hatóság csak a környezetvédelmi engedély tekintetében.

(2) Kormányrendelettel hatáskörébe utalt ügyekben országos illetékességgel a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

4. Környezetvédelmi igazgatási szerv kijelölése

8. § (1) A Kormány környezetvédelmi igazgatási szervként

a)16 a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárt,

b)17 az országos környezetvédelmi hatóságot,

c)18 a területi környezetvédelmi hatóságot és

d)19

e)20 a HungaroMet Nonprofit Zrt.-t

jelöli ki.

(2) Környezetvédelmi igazgatási szervként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi környezetvédelmi hatóság jár el.

(3) A környezetvédelmi igazgatási szervként eljáró területi környezetvédelmi hatóság különös illetékességgel a 2. melléklet szerinti esetekben jár el.

9. §21 A környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár ellátja a Magyarország tagságával összefüggő feladatokat a Környezetvédelmi Jog Átültetéséért és Végrehajtásáért tevékenykedő Európai Uniós Hálózat (IMPEL) szervezetében.

10. § A Kvt. 49. § (3) bekezdésében foglalt környezetvédelmi igazgatási szervként

a)22 a mérő-, észlelő-, ellenőrző hálózat működtetése vonatkozásában országos illetékességgel

aa) a Magyarország nemzeti meteorológiai szolgáltatójáról és a meteorológiai tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti feladatkörében, és

ab) a levegő védelméről szóló kormányrendelet szerinti feladatkörében

a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

b)23 az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer működtetése vonatkozásában a feladatköréhez tartozó ügyekben

ba) az országos környezetvédelmi hatóság országos illetékességgel,

bb) a területi környezetvédelmi hatóság, illetve

bc) a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár országos illetékességgel

jár el.

5. A környezetvédelmi hatóság eljárásaiban vizsgálandó szakkérdések

11. § (1)24 Az országos környezetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi hatóság a 3. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 3. melléklet szerinti előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint az egységes környezethasználati engedélynek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) és (6) bekezdése szerinti felülvizsgálatára irányuló eljárásban (a továbbiakban: felülvizsgálati eljárásban) a 3. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

(2) Az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban, a környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban, továbbá felülvizsgálat és a teljesítményértékelés közös szabályai szerinti eljárásban hozott határozatot a területi vízügyi és a területi vízvédelmi hatósággal közölni kell.

12. § (1) A területi környezetvédelmi hatóság a 4. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 4. melléklet szerinti környezetvédelemmel összefüggő eljárásokban a 4. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

(2) A területi környezetvédelmi hatóság az 5. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha az 5. melléklet szerinti felszámolással összefüggő környezetvédelmi eljárásokban az 5. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

(3) A területi környezetvédelmi hatóság a 6. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 6. melléklet szerinti levegő védelmével összefüggő eljárásokban a 6. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

6.25 A környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár, valamint a területi környezetvédelmi hatóság igazgatási feladatai

13. §26 A környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár állami alaptevékenysége körében

a) szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenysége során keletkezett adatokat;

b) elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok végrehajtását;

c) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket;

d) hatósági feladatai során önállóan, egyéb feladatoknál pedig a miniszter felkérése alapján közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában;

e) ellátja a továbbképzési feladatokat;

f) összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges – feladatkörével összefüggő – adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel, és

g) vezeti és – a területi környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a területi vízügyi és a területi vízvédelmi hatóságok adatszolgáltatásával összhangban – aktualizálja a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartást, valamint a hozzá tartozó térinformatikai ábrázolást.

14. § (1) A területi környezetvédelmi hatóság állami alaptevékenysége körében

a) összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges – feladatkörével összefüggő – adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel;

b) közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában;

c)27 véleményezi a kiemelt térségre és a vármegyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket;

d) hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról;

e)28 adatot szolgáltat a területi környezetveszélyeztetésekről és környezetkárosodásokról a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár részére a 13. § g) pontja szerinti nyilvántartás vezetéséhez és

f) részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában.

(2)29 A területi környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi emisszió mérés, a mobil mérőegységekkel elvégezhető levegőminőségi mérés és zajmérés vonatkozásában a 2. § (1) bekezdése szerinti általános illetékességi területére a hatósági ellenőrzési terv előkészítése céljából az ellenőrzési időszakot megelőző 30. napig hatósági mérési tervet készít. A hatósági mérési terv – a 7. melléklet szerint – az adott területen a regionális laboratóriumot üzemeltető vármegyei kormányhivatal bevonásával és jóváhagyásával készül.

(3) A területi vízvédelmi hatóság, valamint a területi vízvédelmi és a területi vízügyi igazgatási szerv részére a területi környezetvédelmi hatóság biztosítja az (1) bekezdés a) pontja és a 15. § a)–c) pontja szerinti rendszerben rögzített, a vizekre vonatkozó adatokhoz történő hozzáférést.

(4) A területi vízügyi és a területi vízvédelmi hatósági és igazgatási tevékenység ellátáshoz szükséges a 15. § b) és c) pontja szerinti feladatok finanszírozása – a hivatalból indult és kötelezettséget megállapító határozattal záruló hatósági eljárások kivételével – önköltségi alapon, a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a vízvédelemért, illetve vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter közötti megállapodásban foglaltak szerint történik. A hivatalból indult és kötelezettséget megállapító határozattal záruló hatósági eljárások esetében a 15. § b) és c) pontja szerinti tevékenység költségét – a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló kormányrendelet szerint – a kötelezett viseli.

7. A regionális laboratóriumok működtetése

15. § A 7. melléklet szerinti kormányhivatal – a víz mint környezeti elem tekintetében a vízvédelemért felelős miniszter szakmai irányítása mellett – regionális laboratóriumot működtet, amely mintavétellel, laboratóriumi, illetve egyéb műszeres vizsgálati tevékenységével üzemelteti

a) a környezeti állapotértékeléshez szükséges monitoring-rendszert,

b) az igazgatási és hatósági tevékenység ellátásához szükséges mérőrendszert, valamint

c) a rendkívüli környezeti eseményekhez és a helyreállítási intézkedésekhez kapcsolódó mérőrendszert.

8. Eljárásjogi rendelkezések

16. § A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekkel összefüggő környezetvédelmi ügyek elintézésében csak olyan személyek vehetnek részt, akik a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiállított személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.

9. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 20. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

18. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

18/A. §30 E rendeletnek – az egyes kormányrendeletek környezetvédelmi hatósági eljárással kapcsolatos módosításáról szóló 119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódR.) 8. § (2) bekezdésével megállapított – 1. §-át a MódR. hatálybalépését31 követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

19. § Ez a rendelet

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (1) bekezdés b) pontjának és 5. cikk (3) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.

20. §32

21. §33

22. §34

1. melléklet a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A területi környezetvédelmi hatóságok különös illetékessége

1. Terület alapján meghatározott különös illetékesség

A

B

1.

Területi környezetvédelmi hatóság

Különös illetékességi terület

2.

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal35

a Balaton vízfelülete és a Balaton parti településeknek a tó medrébe
(jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, medréhez tartozó
közigazgatási területe

2. Ügytípus alapján meghatározott különös illetékesség

A

B

1.

Területi környezetvédelmi hatóság

Különös illetékességi ügytípus

2.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal36

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekkel, valamint a honvédelmi és katonai célú ingatlanokkal összefüggő környezetvédelmi hatósági ügyek

3.

Baranya Vármegyei Kormányhivatal37

Kiemelt létesítményekkel kapcsolatos környezetvédelmi hatósági ügyek [az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet 2. § i) pontja szerinti kiemelt létesítmények (atomerőmű, kísérleti és tanreaktor, uránbánya, radioaktív hulladéktároló, A-szintű izotóplaboratórium, kiégett fűtőelem-tároló)]

2. melléklet a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Környezetvédelmi igazgatási szervek különös illetékességi területe
1.1. Terület alapján meghatározott különös illetékesség

A

B

1.

Területi környezetvédelmi hatóság

Különös illetékességi terület

2.

Fejér Vármegyei Kormányhivatal38

a Balaton vízfelülete és a Balaton parti településeknek a tó medrébe
(jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, medréhez tartozó közigazgatási területe

1.2. A vizsgálat típusához kötött különös illetékesség
1.2.1. A területi környezetvédelmi hatóság illetékességi területe környezeti zajmérések végzésének vonatkozásában

A

B

1.

Területi környezetvédelmi hatóság

Illetékességi terület (vármegye)39

2.

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal40

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével: Győr-Moson-Sopron vármegye,
Komárom-Esztergom vármegye41

3.

Vas Vármegyei Kormányhivatal42

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével: Vas vármegye, Zala vármegye43

4.

Fejér Vármegyei Kormányhivatal44

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével: Fejér vármegye, Tolna vármegye,
Veszprém vármegye45

5.

Baranya Vármegyei Kormányhivatal46

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével: Baranya vármegye, Somogy vármegye47

6.

Pest Vármegyei Kormányhivatal48

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével: Budapest, Pest vármegye, Nógrád vármegye49

7.

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal50

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével: Hajdú-Bihar vármegye51

8.

Békés Vármegyei Kormányhivatal52

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével: Békés vármegye53

9.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal54

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye55

10.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal56

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye,
Heves vármegye57

11.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal58

a honvédelmi és katonai célú építmények vonatkozásában az ország egész területe: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye59

12.

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal60

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével: Csongrád-Csanád vármegye,
Bács-Kiskun vármegye61

1.2.2. 62 A regionális laboratóriumot üzemeltető vármegyei kormányhivatal, illetve a területi környezetvédelmi hatóság illetékességi területe környezeti rezgésmérések végzésének vonatkozásában

A

B

1.

Regionális laboratóriumot üzemeltető vármegyei kormányhivatal/
Területi környezetvédelmi hatóság63

Illetékességi terület (vármegye)64

2.

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal65

Hajdú-Bihar vármegye, Békés vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Csongrád-Csanád vármegye66

3.

Fejér Vármegyei Kormányhivatal67

Győr-Moson-Sopron vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye, Fejér vármegye, Tolna vármegye, Veszprém vármegye, Baranya vármegye, Somogy vármegye, Bács-Kiskun vármegye68

4.

Pest Vármegyei Kormányhivatal69

Budapest, Pest vármegye, Nógrád vármegye70

1.2.3. 71 A radiológiai vizsgálatokat valamennyi környezeti elem vonatkozásában országos illetékességi területtel a Baranya Vármegyei Kormányhivatal végzi.

2.72 A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében, 16. §-ában, 17. §-ában és 18. § (1) bekezdésében meghatározott igazgatási feladatokat ellátó vármegyei kormányhivatalok

A

B

1.

Területi környezetvédelmi hatóság

A feladatellátás területi lehatárolása a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú mellékletében kijelölt zónák és agglomerációk alapján

2.

Baranya Vármegyei Kormányhivatal73

a) a „6. Pécs környéke” légszennyezettségi zóna,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Baranya vármegye közigazgatási területe,74

3.

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal75

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Bács-Kiskun vármegye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Baja és Kecskemét közigazgatási területe76

4.

Békés Vármegyei Kormányhivatal77

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Békés vármegye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Békéscsaba közigazgatási területe78

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal79

a) a „8. Sajó Völgye” légszennyezettségi zóna,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területe,80

6.

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal81

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Csongrád-Csanád vármegye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Szeged közigazgatási területe82

7.

Fejér Vármegyei Kormányhivatal83

a) az „5. Dunaújváros környéke” légszennyezettségi zóna,
b) a „4. Székesfehérvár–Veszprém” légszennyezettségi zónából Fejér vármegye közigazgatási területe
c) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Fejér vármegye közigazgatási területe,84

8.

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal85

a) a „2. Győr–Mosonmagyaróvár” légszennyezettségi zóna,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Győr-Moson-Sopron vármegye közigazgatási területe,
c) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Sopron közigazgatási területe86

9.

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal87

a) a „9. Debrecen környéke” légszennyezettségi zóna,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Hajdú-Bihar vármegye közigazgatási területe88

10.

Heves Vármegyei Kormányhivatal89

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Heves vármegye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Eger közigazgatási területe90

11.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal91

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Szolnok közigazgatási területe92

12.

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal93

a) a „3. Komárom–Tatabánya–Esztergom” légszennyezettségi zóna,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Komárom-Esztergom vármegye közigazgatási területe,94

13.

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal95

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Nógrád vármegye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Salgótarján közigazgatási területe96

14.

Pest Vármegyei Kormányhivatal97

a) az „1. Budapest és környéke” légszennyezettségi agglomeráció területe,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Pest vármegye közigazgatási területe,98

15.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal99

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Somogy vármegye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Kaposvár közigazgatási területe100

16.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal101

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Nyíregyháza közigazgatási területe102

17.

Tolna Vármegyei Kormányhivatal103

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Tolna vármegye közigazgatási területe,104

18.

Vas Vármegyei Kormányhivatal105

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Vas vármegye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Szombathely közigazgatási területe106

19.

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal107

a) a „4. Székesfehérvár–Veszprém” légszennyezettségi zónából Veszprém vármegye közigazgatási területe,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Veszprém vármegye közigazgatási területe,
c) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Ajka közigazgatási területe108

20.

Zala Vármegyei Kormányhivatal109

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Zala vármegye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Zalaegerszeg közigazgatási területe110

3. melléklet a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez111

Az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban, valamint a felülvizsgálati eljárásban, vizsgálandó szakkérdések

A

B

C

1.

Vizsgálat feltétele

Szakkérdés

Másodfokon kirendelhető szakértő

2.

Előzetes vizsgálat

Környezeti hatásvizsgálat

Egységes környezethasználati engedélyezés

3.

Minden esetben.

A környezet- és településegészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően.

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

4.

Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme a hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat- és hatáskörébe utalja.

Az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárás nyilvántartott régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet vagy műemléki területet érint.

Kulturális örökség (műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően.

Építési és Közlekedési Minisztérium műemlékvédelemért felelős helyettes államtitkár

5.

Minden esetben.

A természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó feladatkörében a hatóság azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e
a) a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása,
b) a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztosítása, valamint
c) a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése jogszabályokban és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített követelményeinek.

Agrárminisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkár

6.

Ha az eljárás termőföldön vagy azzal szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás, illetve tevékenység engedélyezésére irányul.

A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata.

Agrárminisztérium földügyekért felelős helyettes államtitkár

7.

Ha az eljárás erdőt érint, és ugyanezt a szakkérdést korábban önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták.

a) Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata,
b) ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálata.

Agrárminisztérium földügyekért felelős helyettes államtitkár

8.

Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti, vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja.

Ha az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárás termőföldet érint.

Termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében.

Agrárminisztérium földügyekért felelős helyettes államtitkár

9.

Ha a kérelem a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.

A területrendezési tervekkel való összhang tekintetében.

Építési és Közlekedési Minisztérium területi tervezésért és építésügyi igazgatásért felelős helyettes államtitkár

10.

Gyorsforgalmi út esetén.

A környezet- és településegészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően.

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

11.

Gyorsforgalmi út esetén, ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme a hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat- és hatáskörébe utalja.

Gyorsforgalmi út esetén, ha a környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló eljárás nyilvántartott régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet vagy műemléki területet érint.

Kulturális örökség (műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően.

Építési és Közlekedési Minisztérium műemlékvédelemért felelős helyettes államtitkár

12.

Gyorsforgalmi út esetén, ha az eljárás termőföldön vagy azzal szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás, illetve tevékenység engedélyezésére irányul.

A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata.

Agrárminisztérium földügyekért felelős helyettes államtitkár

13.

Gyorsforgalmi út esetén, ha az eljárás erdőt érint, és ugyanezt a szakkérdést korábban önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták.

a) Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata
b) ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálata.

Agrárminisztérium földügyekért felelős államtitkár

14.

Gyorsforgalmi út esetén, ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti, vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja.

Gyorsforgalmi út esetén, ha az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárás termőföldet érint.

Termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében.

Agrárminisztérium földügyekért felelős helyettes államtitkár

15.

Gyorsforgalmi út esetén, ha a kérelem a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.

A területrendezési tervekkel való összhang tekintetében.

Építési és Közlekedési Minisztérium területi tervezésért és építésügyi igazgatásért felelős helyettes államtitkár

16.

Ha a tevékenység gyógyhelyen vagy gyógyhelyre, természetes gyógytényezőre hatást gyakorló módon valósul meg.

Természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak és az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, valamint a természetes gyógytényezőket érintő hatások vizsgálatára kiterjedően.

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

17.

Minden esetben.

A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelését, valamint a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges intézkedéseket.

Energiaügyi Minisztérium Nemzeti Hulladékgazdálkodási Hatóság

4. melléklet a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Egyes környezetvédelmi eljárásokban vizsgálandó szakkérdések

A

B

C

1.

Eljárás megnevezése

Vizsgálat feltétele

Szakkérdés

2.

A felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti,
– a tényfeltárásra kötelezésre,
– a tényfeltárási terv elfogadására, a tényfeltárási záródokumentáció elbírálására,
– az „(E) egyedi szennyezettségi határérték”
megállapítására,
– a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének megítélésére, – a beavatkozási terv elfogadására – a (D) kármentesítési célállapot határérték megállapítására,
– a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatására, a további tényfeltárás elrendelésére,
– a beavatkozási záródokumentáció elfogadásával való befejezésére, – a kármentesítési monitoring elrendelésére,
– a kármentesítés befejezésére,
– a kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálására irányuló döntése meghozatalára vonatkozó eljárás.

minden esetben

Ha hulladék jogellenes kezelése, elhelyezése, illetve elhagyása feltételezhető, vagy a kármentesítési eljárások során hulladék képződik.

A felszín alatti víz minőségi és mennyiségi védelmének, ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálata. A vizek állapotának megfigyelését biztosító monitoring tervezésének véleményezése. A beavatkozás célértékének (D) meghatározása a felszín alatti vizekre.

Termőföldön vagy termőfölddel szomszédos földrészleten megvalósuló tevékenység esetén vizsgálja, hogy a tevékenység megfelel-e, és ha igen, milyen feltételekkel a termőföld védelméről szóló törvény szerinti talajvédelmi kötelezettségeknek.

A szennyezés okozta humánegészségügyi kockázatok vizsgálata, a beavatkozási célérték (D) meghatározásának közegészségügyi vizsgálata.

A természetben okozott károsodások és azok helyreállításával kapcsolatos kérdések vizsgálata.

A szükséges hulladékgazdálkodási beavatkozás megállapításának kérdésében.

3.

A kivitelező részére a zajterhelési határértékek betartása alól egyes építési időszakokra, valamint az építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységekre vonatkozó felmentés megadása.

minden esetben

Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások vizsgálata.

4.

Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló rendelet alapján indított, a VOC diffúz kibocsátási határértékek betartása alóli, felmentés megadása iránti eljárás

minden esetben

Az emberi egészségre gyakorolt hatás vizsgálata.

5.

Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló rendelet alapján indított, a zárt körülmények között nem végezhető bevonatfelviteli, festési tevékenységek esetében a VOC kibocsátási határértékek betartása alóli felmentés megadása iránti eljárás.

minden esetben

Az emberi egészségre gyakorolt hatás vizsgálata.

5. melléklet a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Felszámolási és végelszámolási eljárásban vizsgálandó szakkérdések

A

B

C

1.

Eljárás megnevezése

Vizsgálat feltétele

Szakkérdés

2.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló kormányrendelet szerinti környezetvédelmi hatósági eljárások

Ha a tevékenység jellemzői alapján hulladék képződhetett.

A szükséges hulladékgazdálkodási intézkedés megállapításának kérdésében.

3.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló kormányrendelet szerinti környezetvédelmi hatósági eljárások

Ha a tevékenység védett természeti területet vagy értékeket, Natura 2000 területet vagy jelölő faj élőhelyét érinti, vagy arra közvetlen kihatása van.

A szükséges természetvédelmi hatósági intézkedés megállapításának kérdésében

4.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló kormányrendelet szerinti környezetvédelmi hatósági eljárások

Ha a tevékenység jellemzői alapján a vizek minőségi és mennyiségi állapotára hatással van.

A szükséges vízügyi és a vízvédelmi intézkedés megállapításának kérdésében

6. melléklet a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Levegő védelmével kapcsolatos eljárásban vizsgálandó szakkérdések

A

B

C

1.

Eljárás megnevezése

Vizsgálat feltétele

Szakkérdés

2.

A levegő védelmével kapcsolatos hatósági eljárás

Ha a tevékenység során hulladékot használnak fel, a légszennyező pontforrás működtetése során hulladék képződik, vagy a levegővédelmi intézkedés a hulladék gyűjtése vagy kezelése miatt szükséges.

A tevékenység hulladékgazdálkodási megfelelőségének vizsgálata kérdésében.

7. melléklet a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A 15. § szerinti feladatokat ellátó regionális laboratóriumot üzemeltető vármegyei kormányhivatalok illetékességi területe112

A

B

1.

Vármegyei kormányhivatal113

Illetékességi terület

2.

Győr-Moson-Sopron vármegyei Kormányhivatal114

Győr-Moson-Sopron vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye115

3.

Fejér vármegyei Kormányhivatal116

Fejér vármegye, Tolna vármegye, Veszprém vármegye117

4.

Baranya vármegyei Kormányhivatal118

Baranya vármegye, Somogy vármegye119

5.

Pest vármegyei Kormányhivatal120

Budapest főváros, Pest vármegye, Nógrád vármegye121

6.

Hajdú-Bihar vármegyei Kormányhivatal122

Hajdú-Bihar vármegye, Békés vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye123

7.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kormányhivatal124

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye125

8.

Csongrád-Csanád vármegyei Kormányhivatal126

Csongrád-Csanád vármegye, Bács-Kiskun vármegye127

1

Az 1. § a 119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 20. § (1), (2) és (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 3. § a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 4. § (1) bekezdés a) pontját a 119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet 21. § a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan e módosító rendelet 9. § (1) bekezdése iktatta be.

6

A 4. § (2) bekezdését a 119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet 21. § b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan e módosító rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 4. § (3) bekezdését a 119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet 21. § b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan e módosító rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 4. § (4) bekezdését a 119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet 21. § b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan e módosító rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 4. § (5) bekezdését a 119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet 21. § b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan e módosító rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 4. § (6) bekezdése az 591/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 28. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § (1) bekezdés b) pontját a 119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet 21. § c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan e módosító rendelet 10. § (1) bekezdése iktatta be.

12

Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § (1) bekezdés e) pontja az 591/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 28. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 5. § (1) bekezdés l) pontját a 119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be.

15

A 7. § a 119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 8. § (1) bekezdés a) pontja a 119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

17

A 8. § (1) bekezdés b) pontját a 119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet 21. § d) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan e módosító rendelet 12. §-a iktatta be.

18

A 8. § (1) bekezdés c) pontja az 591/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 28. § c) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 8. § (1) bekezdés d) pontját az 591/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 29. §-a hatályon kívül helyezte.

20

A 8. § (1) bekezdés e) pontja az 591/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 28. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 9. § a 119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 10. § a) pontja az 591/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 27. §-ával megállapított szöveg.

23

A 10. § b) pontja a 119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 11. § (1) bekezdése a 119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet 17. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 6. alcím címe a 119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 13. § a 119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 14. § (1) bekezdés c) pontja a 20. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

28

A 14. § (1) bekezdés e) pontja a 119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet 17. § d) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 14. § (2) bekezdése a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

30

A 18/A. §-t a 119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet 18. §-a iktatta be, szövege e módosító rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

31

A hatálybalépés időpontja 2024. június 15.

32

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:2 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

36

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:2 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

37

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:3 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

38

A 2. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat A:2 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

39

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:1. mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

40

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat A:2 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

41

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:2 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

42

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat A:3 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

43

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:3 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

44

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat A:4 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

45

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

46

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat A:5 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

47

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:5 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

48

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat A:6 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

49

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:6 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

50

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat A:7 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

51

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:7 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

52

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat A:8 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

53

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:8 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

54

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat A:9 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

55

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:9 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

56

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat A:10 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

57

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:10 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

58

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat A:11 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

59

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:11 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

60

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat A:12 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

61

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:12 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

62

A 2. melléklet 1.2.2. pontja a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

63

A 2. melléklet 1.2.2. pontjában foglalt táblázat A:1. mezője a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

64

A 2. melléklet 1.2.2. pontjában foglalt táblázat B:1. mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

65

A 2. melléklet 1.2.2. pontjában foglalt táblázat A:2 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

66

A 2. melléklet 1.2.2. pontjában foglalt táblázat B:2 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

67

A 2. melléklet 1.2.2. pontjában foglalt táblázat A:3 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

68

A 2. melléklet 1.2.2. pontjában foglalt táblázat B:3 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

69

A 2. melléklet 1.2.2. pontjában foglalt táblázat A:4 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

70

A 2. melléklet 1.2.2. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

71

A 2. melléklet 1.2.3. pontja a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

72

A 2. melléklet 2. pontja a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

73

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:2 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

74

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:2 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

75

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:3 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

76

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:3 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

77

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:4 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

78

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

79

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:5 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

80

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:5 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

81

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:6 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

82

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:6 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

83

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:7 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

84

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:7 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

85

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:8 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

86

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:8 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

87

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:9 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

88

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:9 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

89

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:10 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

90

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:10 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

91

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:11 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

92

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:11 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

93

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:12 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

94

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:12 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

95

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:13 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

96

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:13 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

97

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:14 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

98

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:14 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

99

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:15 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

100

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:15 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

101

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:16 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

102

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:16 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

103

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:17 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

104

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:17 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

105

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:18 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

106

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:18 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

107

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:19 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

108

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:19 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

109

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:20 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

110

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:20 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

111

A 3. melléklet a 119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

112

A 7. melléklet címe a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

113

A 7. mellékletben foglalt táblázat A:1 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

114

A 7. mellékletben foglalt táblázat A:2 mezője a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

115

A 7. mellékletben foglalt táblázat B:2 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

116

A 7. mellékletben foglalt táblázat A:3 mezője a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

117

A 7. mellékletben foglalt táblázat B:3 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

118

A 7. mellékletben foglalt táblázat A:4 mezője a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

119

A 7. mellékletben foglalt táblázat B:4 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

120

A 7. mellékletben foglalt táblázat A:5 mezője a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

121

A 7. mellékletben foglalt táblázat B:5 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

122

A 7. mellékletben foglalt táblázat A:6 mezője a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

123

A 7. mellékletben foglalt táblázat B:6 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

124

A 7. mellékletben foglalt táblázat A:7 mezője a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

125

A 7. mellékletben foglalt táblázat B:7 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

126

A 7. mellékletben foglalt táblázat A:8 mezője a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

127

A 7. mellékletben foglalt táblázat B:8 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére