• Tartalom

2022. évi VII. törvény

2022. évi VII. törvény

egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról1

2023.07.02.

1. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

3. §4

3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

4. §5

4. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása

5. §6

5. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

6. §7

6. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

7. §8

7. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

8. §9

8. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

9. §10

9. Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosítása

10. §11

10. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

11. §12

11. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

12. §13

13. §14

12. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

13. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

18. §19

14. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

19. §20

15. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

16. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosítása

30. §31

17. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

31. §32

18. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

32. §33

33. §34

34. §35

19. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

35. §36

20. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

36. §37

37. §38

38. §39

39. §40

40. §41

41. §42

42. §43

43. §44

44. §45

21. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény módosítása

45. §46

46. §47

47. §48

22. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

48. §49

49. §50

23. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

50. §51

24. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

51. §52

25. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása

52. §53

26. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

53. §54

27. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

54. §55

28. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

55. §56

56. §57

29. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

57. §58

58. §59

59. §60

60. §61

61. §62

62. §63

63. §64

64. §65

65. §66

30. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

66. §67

67. §68

68. §69

69. §70

31. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

70. §71

71. §72

32. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosítása

72. §73

33. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

73. §74

34. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

74. §75

35. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

75. §76

36. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosítása

76. §77

37. A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosítása

77. §78

38. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

78. §79

79. §80

80. §81

81. §82

82. §83

83. §84

84. §85

39. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról

85. §86

40. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása

86. §87

41. Az egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról szóló 2017. évi LXXIV. törvény módosítása

87. §88

88. §89

42. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása

89. §90

43. A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény módosítása

90. §91

91. §92

44. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

92. §93

45. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

93. §94

46. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása

94. §95

95. §96

47. A Hungary Helps Programról szóló 2018. évi CXX. törvény módosítása

96. §97

48. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

97. §98

98. §99

99. §100

100. §101

49. A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény módosítása

101. §102

102. §103

50. A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény módosítása és hatálybalépése

103. § A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 2022. november 1-jén lép hatályba.

104. §104

105. §105

106. §106

107. §107

108. §108

109. §109

110. §110

111. §111

51.112

112. §

113. §

114. §

52. Az egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosításával, valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2021. évi CXXI. törvény hatálybalépése

115. § Az egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosításával, valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2021. évi CXXI. törvény 2022. november 1-jén lép hatályba.

116. §113

53. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény eltérő szöveggel történő hatálybalépése

117. § A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 2022. november 1-jén lép hatályba.

118. §114

119. §115

120. §116

121. §117

122. §118

123. §119

124. §120

54. A határok, a vízumügy, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy és a migráció területén működő uniós információs rendszerek együttműködő képességének megteremtése érdekében egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi CXLII. törvény módosítása

125. §121

55. A Földmegfigyelési Információs Rendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLIV. törvény módosítása

126. §122

56. Az egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló 2022. évi IV. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

127. §123

57. Záró rendelkezések

128. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. alcím az e törvény kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(4) Az 1. alcím 2023. január 1-jén lép hatályba.

(5)124 Az 56. alcím 2023. július 1-jén lép hatályba.

(6)125 Az 51. alcím 2024. február 1-jén lép hatályba.

129. § E törvény

sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2022. június 14-i ülésnapján fogadta el.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

Az 51. alcím (112–114. §) a 128. § (6) bekezdése alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

113

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 128. § (5) bekezdése a 2022. évi XLVIII. törvény 75. §-ával megállapított szöveg.

125

A 128. § (6) bekezdése a 2022. évi XLVIII. törvény 75. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére