• Tartalom

7/2022. (III. 11.) ITM rendelet

7/2022. (III. 11.) ITM rendelet

a programkövetelménnyé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

2022.04.11.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A programkövetelmény

a) nyilvántartásba vétele iránti eljárás igazgatási szolgáltatási díja 214 000 forint,

b) módosítása és törlése iránti eljárás igazgatási szolgáltatási díja 71 000 forint.

2. § (1) Az igazgatási szolgáltatási díjat – a hivatalból indult eljárás kivételével – a szakképzésért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak mint eljáró hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett ITM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással kell megfizetni vagy – a technikai feltételek megléte esetén – az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet szerint teljesíteni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megjelölését és a kapcsolódó szakmai képzés megnevezését.

(2) A szakképzésért felelős miniszter túlfizetés esetén az igazgatási szolgáltatási díjtöbbletet hivatalból, annak észlelésétől számított tizenöt napon belül visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű igazgatási szolgáltatási díjat fizetett.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díjak nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletet kell alkalmazni.

(4) Az igazgatási szolgáltatási díjak vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 28. § (2) és (3) bekezdését az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség fennállása és keletkezése,

b) 31. §-át az igazgatási szolgáltatási díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása

tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az illetéken igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

(5) A megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat az eljáró hatóság az eljárásban nála felmerülő költségek, illetve a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti szakértői díj ellentételezésére használja fel.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére