• Tartalom

2022. évi LXXIV. törvény

2022. évi LXXIV. törvény

egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról1

2024.01.02.

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

17. §18

4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

18. §19

5. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. § (1)25

(2)26

(3)27

(4)28

(5)29

25. §30

26. §31

27. §32

28. §33

29. §34

30. §35

31. §36

32. §37

33. §38

34. §39

35. §40

36. §41

37. §42

38. §43

39. §44

40. §45

41. § (1)46

(2)47

42. §48

43. § Hatályát veszti a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

a)49

b)50

c)51

d)52

6. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

44. §53

7. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

45. §54

8. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

46. §55

9. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

47. §56

10. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

48. §57

11. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

49. §58

12. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

50. §59

51. §60

52. §61

53. §62

54. §63

55. §64

56. §65

57. §66

58. §67

13. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

59. §68

14. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

60. §69

15. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása

61. §70

62. §71

16. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény módosítása

63. §72

17. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása

64. §73

65. §74

18. Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2008. évi IV. törvény módosítása

66. §75

19. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény módosítása

67. §76

68. §77

69. §78

20. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

70. §79

21. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

71. §80

72. §81

73. §82

74. §83

75. §84

76. §85

22. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

77. §86

78. §87

79. §88

80. §89

81. §90

82. §91

23. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

83. §92

84. §93

85. §94

24. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

86. §95

87. §96

88. §97

89. §98

90. §99

91. §100

92. §101

93. §102

94. §103

95. §104

96. §105

97. §106

98. §107

99. §108

100. §109

101. §110

102. §111

103. §112

104. §113

105. §114

106. §115

25. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

107. §116

108. §117

109. §118

110. §119

111. §120

112. §121

113. §122

114. §123

115. §124

116. §125

117. §126

118. §127

119. §128

120. §129

121. §130

122. §131

123. §132

124. §133

125. §134

126. §135

127. §136

128. §137

129. §138

130. §139

131. §140

132. §141

133. §142

134. §143

135. §144

136. §145

137. §146

138. §147

139. §148

140. §149

141. §150

142. §151

143. §152

144. §153

145. §154

146. §155

147. §156

148. §157

149. §158

150. §159

151. §160

26. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény módosítása

152. §161

153. §162

27. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

154. §163

155. §164

156. §165

157. §166

158. §167

159. §168

160. §169

161. §170

162. §171

163. §172

164. §173

165. §174

166. §175

28. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

167. §176

168. §177

169. §178

170. §179

171. §180

172. §181

173. §182

174. §183

175. §184

176. §185

177. §186

178. §187

179. §188

180. §189

181. §190

182. §191

183. §192

29. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

184. §193

30. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosítása

185. §194

186. §195

187. §196

188. §197

189. §198

190. §199

191. §200

192. §201

193. §202

31. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

194. §203

32. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása

195. §204

196. §205

197. §206

198. §207

199. §208

200. §209

33. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

201. §210

202. §211

203. §212

204. §213

205. §214

206. §215

207. §216

208. §217

209. §218

210. §219

211. §220

212. §221

213. §222

214. §223

215. §224

216. §225

217. §226

218. §227

219. §228

220. §229

34. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény módosítása

221. §230

222. §231

223. §232

224. §233

225. §234

226. §235

227. §236

228. §237

229. §238

230. §239

231. §240

232. §241

233. §242

234. §243

35. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

235. §244

36. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény módosítása

236. §245

237. §246

37. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény módosítása

238. §247

239. §248

240. §249

241. §250

242. §251

243. §252

244. §253

245. §254

246. §255

247. §256

248. §257

249. §258

250. §259

251. §260

252. §261

253. §262

254. §263

38. Záró rendelkezések

255. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 20. § és a 257. § (2) bekezdése 2023. április 22-én lép hatályba.

(3) A 19. §, a 21. § (1) bekezdése, a 22. §, a 24. § (1) és (3) bekezdése, a 25. § (2) bekezdése, a 26. § és a 28. § 2024. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 31. §, a 32. §, a 37. §, a 41. § (2) bekezdése, a 43. § d) pontja és a 257. § (6) bekezdése 2024. április 1-jén lép hatályba.

(5) A 24. § (4) és (5) bekezdése 2026. január 1-jén lép hatályba.

256. § A

a) 71. §, a 72. § és a 74. § (2) bekezdése az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,

b) 77. §, a 79. § és a 80. § (2) bekezdése az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

257. § (1) A 25. alcím a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Az 5. alcím az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) A 25. alcím a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) A 2. alcím, a 12. alcím, a 14. alcím, a 21–25. alcím, a 27. alcím, a 32–34. alcím, a 36. alcím és a 37. alcím az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1152 európai parlamenti és tanács irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(5) A 2. alcím, a 12. alcím, a 21. alcím, a 22. alcím, a 24. alcím, a 25. alcím, a 27. alcím, a 28. alcím, a 32–34. alcím, a 36. alcím és a 37. alcím a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1158 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(6) Az 5. alcím a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2022. március 9-i (EU) 2022/431 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2022. december 21.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 24. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 24. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 24. § (4) bekezdése a 255. § (5) bekezdés alapján 2026. január 1-jén lép hatályba.

29

A 24. § (5) bekezdése a 255. § (5) bekezdés alapján 2026. január 1-jén lép hatályba.

30

A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 26. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 29. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 30. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 31. § a 255. § (4) bekezdés alapján 2024. április 1-jén lép hatályba.

37

A 32. § a 255. § (4) bekezdés alapján 2024. április 1-jén lép hatályba.

38

A 33. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 34. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 35. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 36. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 37. § a 255. § (4) bekezdés alapján 2024. április 1-jén lép hatályba.

43

A 38. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 39. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 40. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 41. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 41. § (2) bekezdése a 255. § (4) bekezdés alapján 2024. április 1-jén lép hatályba.

48

A 42. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 43. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 43. § b) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 43. § c) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 43. § d) pontja a 255. § (4) bekezdés alapján 2024. április 1-jén lép hatályba.

53

A 44. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 45. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 46. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 47. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 48. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 49. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 50. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 51. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 52. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 53. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 54. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 55. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 56. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 57. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 58. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 59. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 60. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 61. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 62. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 63. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 64. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 65. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 66. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 67. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 68. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 69. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 70. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 71. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 72. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 73. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 74. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 75. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 76. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 77. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 78. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 79. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 80. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 81. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 82. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 83. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 84. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 85. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 86. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 87. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 88. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 89. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 90. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 91. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 92. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 93. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 94. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 95. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 96. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 97. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 98. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 99. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 100. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 101. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 102. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 103. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 104. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 105. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 106. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 107. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 108. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 109. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 110. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 111. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 112. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 113. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 114. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 115. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 116. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 117. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 118. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 119. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 120. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 121. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 122. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 123. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 124. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 125. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 126. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 127. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 128. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 129. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 130. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 131. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 132. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 133. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 134. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 135. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 136. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 137. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 138. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 139. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 140. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 141. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 142. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 143. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 144. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 145. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 146. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 147. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 148. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 149. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 150. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 151. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 152. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 153. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 154. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 155. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 156. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 157. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 158. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 159. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 160. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 161. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 162. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 163. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 164. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 165. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 166. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 167. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 168. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 169. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 170. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 171. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 172. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 173. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 174. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 175. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 176. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 177. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 178. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 179. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 180. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 181. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 182. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 183. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 184. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 185. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 186. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 187. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 188. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 189. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 190. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 191. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 192. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 193. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 194. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 195. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 196. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 197. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 198. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 199. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 200. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 201. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 202. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 203. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 204. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 205. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 206. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 207. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 208. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 209. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 210. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 211. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 212. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 213. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 214. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 215. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 216. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 217. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 218. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 219. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 220. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 221. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 222. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 223. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 224. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 225. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 226. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 227. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 228. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 229. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 230. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 231. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 232. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 233. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 234. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 235. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 236. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 237. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 238. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 239. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 240. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 241. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 242. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 243. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 244. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 245. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 246. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 247. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

A 248. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 249. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

A 250. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 251. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 252. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 253. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 254. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére