• Tartalom

78/2022. (XII. 28.) BM rendelet

78/2022. (XII. 28.) BM rendelet

az ellenőrzött anyagokról

2023.10.15.

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 4–6. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza a kábítószernek minősülő anyagok jegyzékeit, valamint a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 1. § 18. pontja szerinti kábítószertartalmú kivételek jegyzékét.

(2) A 2. melléklet tartalmazza a pszichotróp anyagnak minősülő anyagok jegyzékeit.

(3) A 3. melléklet tartalmazza az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagok és vegyületcsoportok jegyzékét.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

3. § (1) Ez a rendelet

a) az 1-benzilpiperazin (BZP) ellenőrzési intézkedéseknek és büntetőjogi rendelkezéseknek alávetni kívánt, új pszichoaktív anyagként való meghatározásáról szóló, 2008. március 3-i 2008/206/IB tanácsi határozatnak,

b) a 4-metilmetkatinon (mefedron) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2010. december 2-i 2010/759/IB tanácsi határozatnak,

c) a 2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak a kábítószer fogalommeghatározása új pszichoaktív anyagokkal való kiegészítése céljából történő módosításáról és a 2005/387/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. november 15-i (EU) 2017/2103 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a 2004/757/IB tanácsi kerethatározat mellékletének a kábítószer fogalommeghatározása új pszichoaktív anyagokkal való kiegészítése céljából történő módosításáról szóló, 2018. december 31-i (EU) 2019/369 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,

e) a 2004/757/IB tanácsi kerethatározat mellékletének a „kábítószer” fogalommeghatározását az N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletoxi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etánamin (izotonitazén) új pszichoaktív anyaggal kiegészítő módosításáról szóló, 2020. szeptember 2-i (EU) 2020/1687 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,

f) a 2004/757/IB tanácsi kerethatározat mellékletének a „kábítószer” fogalommeghatározását a metil-3,3-dimetil-2-{[1-(pent-4-én-1-il)–1H-indazol-3-karbonil]amino}butanoát (MDMB-4en-PINACA) és a metil-2-{[1-(4-fluorbutil)–1H-indol-3-karbonil]amino}-3,3-dimetilbutanoát (4F-MDMB-BICA) új pszichoaktív anyaggal kiegészítő módosításáról szóló, 2021. március 12-i (EU) 2021/802 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,

g) a 2004/757/IB tanácsi kerethatározat mellékletének a „kábítószer” fogalommeghatározását új pszichoaktív anyagokkal kiegészítő módosításáról szóló, 2022. március 18-i (EU) 2022/1326 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló, 2013. március 7-i 2013/129/EU tanácsi határozat,

b) az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2013. október 7-i 2013/496/EU tanácsi határozat,

c) a 4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin (25I-NBOMe), a 3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino)ciklohexil] metil]benzamid (AH-7921), a 3,4-metilén-dioxi-pirovaleron (MDPV) és a 2-(3-metoxi-fenil)-2-(etil-amino) ciklohexanon (metoxetamin) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2014. szeptember 25-i 2014/688/EU tanácsi határozat,

d) a 4-metil-5-(4-metil-fenil)-4,5-dihidrooxazol-2-amin (4,4’-DMAR) és az 1-ciklohexil-4-(1,2-difenil-etil)piperazin (MT-45) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2015. október 8-i 2015/1873/EU tanácsi határozat,

e) az N-fenil-N-[1-(2-fenil-etil)piperidin-4-il]ciklopropán-karboxamid (ciklopropil-fentanil) és a 2-me-toxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-yl]acetamid (metoxiacetil-fentanil) új pszichoaktív anyagok ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló, 2018. szeptember 28-i (EU) 2018/1463 tanácsi végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

4. §1 E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

5. §2

6. §3

7. §4

1. melléklet a 78/2022. (XII. 28.) BM rendelethez5

KÁBÍTÓSZEREK JEGYZÉKEI
A kábítószerek e melléklet szerinti jegyzékeiben hivatalos elnevezésként a táblázatok A oszlopában a vegyület, anyag nemzetközi neve (International Non-proprietary Name, a továbbiakban: INN) szerepel. Az angol név vastagon szedve, a magyar név alatta zárójelben. Amennyiben egy adott vegyületnél vagy anyagnál az International Narcotic Control Board (a továbbiakban: INCB) által közzétett aktuális listán nem áll rendelkezésre INN, hivatalos névként ezen aktuális listán közzétett első egyéb elnevezés kerül átvezetésre. E melléklet táblázatai B oszlopában az INCB által közzétett egyéb elnevezések kerülnek feltüntetésre, vesszővel elválasztva. A K1 és K2 jegyzékek C oszlopában a kémiai név illetve dőlt betűvel a leírás, a kémiai névhez tartozó összegképlet a D oszlopban, az InChIKey kémiai azonosító az E oszlopban szerepel. A jegyzékbe sorolás szempontjából az A-C oszlopban található adatok irányadók, a D és E oszlop adatai a vegyületek számítógépes kereshetőségét biztosítják.

1. Kábítószerek 1. jegyzéke (K1 jegyzék)

1.1. Kábítószerek az alábbi anyagok és vegyületek:

A

B

C

D

E

1

Hivatalos név
(magyar név)

Más név vagy rövidítés, külföldön gyakran használt írásmód

Kémiai név / Leírás

Összegképlet

InChIKey kémiai azonosító

2

3-methylfentanyl*
(3-metilfentanil)

N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

C23H30N2O

MLQRZXNZHAOCHQ-UHFFFAOYSA-N

3

3-methylthiofentanyl*
(3-metiltiofentanil)

N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

C21H28N2OS

SRARDYUHGVMEQI-UHFFFAOYSA-N

4

4-fluoroisobutyrfentanyl
(4-fluoroizobutirfentanil)

4-FIBF, pFIBF

N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenetylpiperidin-4-yl)isobutyramide

C23H29FN2O

OZDOSQNUJIXEOR-UHFFFAOYSA-N

5

Acetorphine*
(acetorfin)

3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine (derivative of thebaine)

C27H35NO5

LFYBMMHFJIAKFE-PMEKXCSPSA-N

6

Acetyl-alpha-methylfentanyl*
(acetil-alfa-metilfentanil)

N-[1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide

C22H28N2O

OKTLVZBUKMRPLL-UHFFFAOYSA-N

7

Acetylfentanyl*
(acetilfentanil)

Desmethyl fentanyl
(dezmetil fentanil)

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]acetamide

C21H26N2O

FYIUUQUPOKIKNI-UHFFFAOYSA-N

8

Acetylmethadol
(acetilmetadol)

3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

C23H31NO2

XBMIVRRWGCYBTQ-UHFFFAOYSA-N

9

Acryloylfentanyl
(akrilfentanil)

Acrylfentanyl

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamide

C22H26N2O

RFQNLMWUIJJEQF-UHFFFAOYSA-N

10

Alfentanil
(alfentanil)

N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide

C21H32N6O3

IDBPHNDTYPBSNI-UHFFFAOYSA-N

11

Alphacetylmethadol
(alfacetilmetadol)

α-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

C23H31NO2

XBMIVRRWGCYBTQ-XMSQKQJNSA-N

12

Alphameprodine
(alfameprodin)

α-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

C17H25NO2

ODEGQXRCQDVXSJ-WMLDXEAASA-N

13

Alphamethadol
(alfametadol)

α-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

C21H29NO

QIRAYNIFEOXSPW-YLJYHZDGSA-N

14

Alpha-methylfentanyl*
(alfa-metilfentanil)

N-[1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

C23H30N2O

NGTVDHYUFBKWID-UHFFFAOYSA-N

15

Alpha-methylthiofentanyl*
(alfa-metiltiofentanil)

N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

C21H28N2OS

YPOXDUYRRSUFFG-UHFFFAOYSA-N

16

Alphaprodine
(alfaprodin)

α-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

C16H23NO2

UVAZQQHAVMNMHE-CJNGLKHVSA-N

17

Allylprodine
(allilprodin)

3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

C18H25NO2

KGYFOSCXVAXULR-UHFFFAOYSA-N

18

Anileridine
(anileridin)

1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

C22H28N2O2

LKYQLAWMNBFNJT-UHFFFAOYSA-N

19

Benzethidine
(benzetidin)

1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

C23H29NO3

UVTBZAWTRVBTMK-UHFFFAOYSA-N

20

Benzylmorphine
(benzilmorfin)

3-benzylmorphine

C24H25NO3

RDJGWRFTDZZXSM-RNWLQCGYSA-N

21

Betacetylmethadol
(bétacetilmetadol)

β-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

C23H31NO2

XBMIVRRWGCYBTQ-GCJKJVERSA-N

22

Beta-hydroxy-3-methylfentanyl*
(béta-hidroxi-3-metilfentanil)

N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide

C23H30N2O2

FRPRNNRJTCONEC-UHFFFAOYSA-N

23

Beta-hydroxyfentanyl*
(béta-hidroxifentanil)

N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

C22H28N2O2

JEFVHLMGRUJLET-UHFFFAOYSA-N

24

Betameprodine
(bétameprodin)

β-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

C17H25NO2

ODEGQXRCQDVXSJ-RHSMWYFYSA-N

25

Betamethadol
(bétametadol)

β-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

C21H29NO

QIRAYNIFEOXSPW-XLIONFOSSA-N

26

Betaprodine
(bétaprodin)

β-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

C16H23NO2

UVAZQQHAVMNMHE-CZUORRHYSA-N

27

Bezitramide
(bezitramid)

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benz-imidazolinyl)-piperidine

C31H32N4O2

FLKWNFFCSSJANB-UHFFFAOYSA-N

28

Brorphine
(brorfin)

1-{1-[1-(4-bromophenyl)ethyl]-piperidin-4-yl}-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one

C20H22BrN3O

CNOFBGYRMCBVLO-UHFFFAOYSA-N

29

Butyrfentanyl
(butirfentanil)

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]butanamide

C23H30N2O

QQOMYEQLWQJRKK-UHFFFAOYSA-N

30

Cannabis*, cannabis resin* and extracts and tinctures of cannabis (Kannabisz*, kannabisz-gyanta*, -extraktum és -tinktúra)

-

-

31

Carfentanil*
(karfentanil)

methyl 1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate

C24H30N2O3

YDSDEBIZUNNPOB-UHFFFAOYSA-N

32

Clonitazene
(klonitazén)

2-(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole

C20H23ClN4O2

GPZLDQAEBHTMPG-UHFFFAOYSA-N

33

Coca leaf
(koka levél)

-

-

34

Cocaine
(kokain)

methyl ester of benzoylecgonine

C17H21NO4

ZPUCINDJVBIVPJ-LJISPDSOSA-N

35

Codoxime
(kodoxim)

dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime

C20H24N2O5

WKJYCUVUZIIMJA-HJWMAQEXSA-N

36

Concentrate of poppy straw
(mákszalma koncentrátum)

CPS

A mákszalma alkaloid tartalmának dúsítására irányuló feldolgozás során nyert, kereskedelmi forgalmazásra szánt anyag.

-

-

37

Crotonylfentanyl
(krotonilfentanil)

(E)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylbut-2-enamide

C23H28N2O

VDYXGPCGBKLRDA-XNWCZRBMSA-N

38

Cyclopropyfentanyl
(ciklopropilfentanil)

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4- yl]cyclopropanecarboxamide

C23H28N2O

OIQSKDSKROTEMN-UHFFFAOYSA-N

39

Desomorphine*
(dezomorfin)

dihydrodeoxymorphine

C17H21NO2

LNNWVNGFPYWNQE-GMIGKAJZSA-N

40

Dextromoramide
(dextromoramid)

(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]-morpholine

C25H32N2O2

INUNXTSAACVKJS-OAQYLSRUSA-N

41

Diampromide
(diampromid)

N-[2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide

C21H28N2O

RXTHKWVSXOIHJS-UHFFFAOYSA-N

42

Diethylthiambutene
(dietiltiambutén)

3-diethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene

C16H21NS2

CBYWMRHUUVRIAF-UHFFFAOYSA-N

43

Difenoxin
(difenoxin)

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid

C28H28N2O2

UFIVBRCCIRTJTN-UHFFFAOYSA-N

44

Dihydroetorphine
(dihidroetorfin)

7,8-dihydro-7α-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-ethanotetrahydrooripavine

C25H35NO4

BRTSNYPDACNMIP-FAWZKKEFSA-N

45

Dihydromorphine
(dihidromorfin)

morfinszármazék

C17H21NO3

IJVCSMSMFSCRME-KBQPJGBKSA-N

46

Dimenoxadol
(dimenoxadol)

2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate

C20H25NO3

RHUWRJWFHUKVED-UHFFFAOYSA-N

47

Dimepheptanol
(dimefeptanol)

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

C21H29NO

QIRAYNIFEOXSPW-UHFFFAOYSA-N

48

Dimethylthiambutene
(dimetiltiambutén)

3-dimethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene

C14H17NS2

CANBGVXYBPOLRR-UHFFFAOYSA-N

49

Dioxaphetyl butyrate
(dioxafetil-butirát)

ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate

C22H27NO3

LQGIXNQCOXNCRP-UHFFFAOYSA-N

50

Diphenoxylate
(difenoxilát)

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

C30H32N2O2

HYPPXZBJBPSRLK-UHFFFAOYSA-N

51

Dipipanone
(dipipanon)

4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone

C24H31NO

SVDHSZFEQYXRDC-UHFFFAOYSA-N

52

Drotebanol
(drotebanol)

3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6β,14-diol

C19H27NO4

LCAHPIFLPICNRW-SVYNMNNPSA-N

53

Ecgonine
(ekgonin)

ennek észterei és derivátumai, amelyek ekgoninná és kokainná alakíthatóak

C9H15NO3

PHMBVCPLDPDESM-UHFFFAOYSA-N

54

Ethylmethylthiambutene
(etilmetiltiambutén)

3-ethylmethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene

C15H19NS2

MORSAEFGQPDBKM-UHFFFAOYSA-N

55

Etonitazene
(etonitazén)

1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole

C22H28N4O3

PXDBZSCGSQSKST-UHFFFAOYSA-N

56

Etorphine*
(etorfin)

tetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine

C25H33NO4

CAHCBJPUTCKATP-UHFFFAOYSA-N

57

Etoxeridine
(etoxeridin)

1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

C18H27NO4

KJTKYGFGPQSRRA-UHFFFAOYSA-N

58

Fentanyl
(fentanil)

1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine

C22H28N2O

PJMPHNIQZUBGLI-UHFFFAOYSA-N

59

Furanylfentanil
(furanilfentanil)

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide

C24H26N2O2

FZJVHWISUGFFQV-UHFFFAOYSA-N

60

Furethidine
(furetidin)

1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

C21H31NO4

NNCOZXNZFLUYGG-UHFFFAOYSA-N

61

Heroin*
(heroin)

diacetylmorphine

C21H23NO5

GVGLGOZIDCSQPN-PVHGPHFFSA-N

62

Hydrocodone
(hidrokodon)

dihydrocodeinone

C18H21NO3

LLPOLZWFYMWNKH-CMKMFDCUSA-N

63

Hydromorphinol
(hidromorfinol)

14-hydroxydihydromorphine

C17H21NO4

AABLHGPVOULICI-BRJGLHKUSA-N

64

Hydromorphone
(hidromorfon)

dihydromorphinone

C17H19NO3

WVLOADHCBXTIJK-YNHQPCIGSA-N

65

Hydroxypethidine
(hidroxipetidin)

4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

C15H21NO3

WTJBNMUWRKPFRS-UHFFFAOYSA-N

66

Isomethadone
(izometadon)

6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone

C21H27NO

IFKPLJWIEQBPGG-UHFFFAOYSA-N

67

Isotonitazene
(izotonitazén)

N,N-diethyl-2-[2-(4-isopropoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl]ethan-1-amine

C23H30N4O3

OIOQREYBGDAYGT-UHFFFAOYSA-N

68

Ketobemidone*
(ketobemidon)

4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine

C15H21NO2

ALFGKMXHOUSVAD-UHFFFAOYSA-N

69

Levomethorphan1
(levometorfán)

(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan

C18H25NO

MKXZASYAUGDDCJ-CGTJXYLNSA-N

70

Levomoramide
(levomoramid)

(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]morpholine

C25H32N2O2

INUNXTSAACVKJS-NRFANRHFSA-N

71

Levophenacylmorphan
(levofenacilmorfán)

(-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan

C24H27NO2

RCYBMSQOSGJZLO-BGWNEDDSSA-N

72

Levorphanol1
(levorfanol)

(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

C17H23NO

JAQUASYNZVUNQP-USXIJHARSA-N

73

Metazocine
(metazocin)

2’-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan

C15H21NO

YGSVZRIZCHZUHB-VRFXOJNMSA-N

74

Methadone
(metadon)

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone

C21H27NO

USSIQXCVUWKGNF-UHFFFAOYSA-N

75

Methadone intermediate
(metadon intermedier)

4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane

C19H22N2

GJJQIGFCGLPOQK-UHFFFAOYSA-N

76

Methoxyacetylfentanyl
(metoxiacetilfentanil)

2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide

C22H28N2O2

SADNVKRDSWWFTK-UHFFFAOYSA-N

77

Methyldesorphine
(metildezorfin)

6-methyl-∆6-deoxymorphine (derivative of morphine)

C18H21NO2

CUFWYVOFDYVCPM-GGNLRSJOSA-N

78

Methyldihydromorphine
(metildihidromorfin)

6-methyldihydromorphine

C18H23NO3

NBKVWIJQJMEQLE-NGTWOADLSA-N

79

Metonitazene
(metonitazén)

N,N-diethyl-2-[2-(4-methoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl]ethan-1-amine

C21H26N4O3

HNGZTLMRQTVPBH-UHFFFAOYSA-N

80

Metopon
(metopon)

5-methyldihydromorphinone

C18H21NO3

NPZXCTIHHUUEEJ-CMKMFDCUSA-N

81

Moramide intermediate
(moramid intermedier)

2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid

C21H25NO3

AWLNVHVUYACOMZ-UHFFFAOYSA-N

82

Morpheridine
(morferidin)

1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

C20H30N2O3

JDEDMCKQPKGSAX-UHFFFAOYSA-N

83

Morphine
(morfin)

az ópium és ópium mák fő alkaloidja

C17H19NO3

BQJCRHHNABKAKU-KBQPJGBKSA-N

84

Morphine methobromide
(morfin metobromid)

morfin-metobromid és egyéb öt vegyértékű nitrogént tartalmazó morfinszármazékok, beleértve a morfin-N-oxid származékokat, amelyek közé tartozik a kodein-N-oxid is

C18H22BrNO3

KQUQZJSQMSHWHP-SCLAZZCHSA-N

85

Morphine-N-oxide
(morfin-N-oxid)

morfinszármazék

C17H19NO4

AMAPEXTUMXQULJ-APQDOHRLSA-N

86

MPPP*

1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)

C15H21NO2

BCQMRZRAWHNSBF-UHFFFAOYSA-N

87

Myrophine
(mirofin)

myristylbenzylmorphine

C38H51NO4

GODGZZGKTZQSAL-VXFFQEMOSA-N

88

Nicomorphine
(nikomorfin)

3,6-dinicotinylmorphine

C29H25N3O5

HNDXBGYRMHRUFN-CIVUWBIHSA-N

89

Noracymethadol
(noracimetadol)

(±)-α-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane

C22H29NO2

VWCUGCYZZGRKEE-UHFFFAOYSA-N

90

Norlevorphanol
(norlevorfanol)

(-)-3-hydroxymorphinan

C16H21NO

IYNWSQDZXMGGGI-NUEKZKHPSA-N

91

Normethadone
(normetadon)

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone

C20H25NO

WCJFBSYALHQBSK-UHFFFAOYSA-N

92

Normorphine
(normorfin)

demethylmorphine

C16H17NO3

ONBWJWYUHXVEJS-ZTYRTETDSA-N

93

Norpipanone
(norpipanon)

4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone

C23H29NO

WCDSHELZWCOTMI-UHFFFAOYSA-N

94

Ocfentanyl
(okfentanil)

N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide

C22H27FN2O2

NYISTOZKVCMVEL-UHFFFAOYSA-N

95

Opium
(ópium)

-

-

96

Oripavine
(oripavin)

O3-demethylthebaine vagy 6,7,8,14-tetradehydro-4,5-alpha-epoxy-6-methoxy-17-methylmorphinan-3-ol

C18H19NO3

ZKLXUUYLEHCAMF-UUWFMWQGSA-N

97

Orthofluorofentanyl
(ortofluorofentanil)

N-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide

C22H27FN2O

BKUWDIVZCJNXRA-UHFFFAOYSA-N

98

Oxycodone
(oxikodon)

14-hydroxydihydrocodeinone

C18H21NO4

BRUQQQPBMZOVGD-XFKAJCMBSA-N

99

Oxymorphone
(oximorfon)

14-hydroxydihydromorphinone

C17H19NO4

UQCNKQCJZOAFTQ-ISWURRPUSA-N

100

Parafluorobutyrylfentanyl
(parafluorobutirilfentanil)

N-(4-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]butanamide

C23H29FN2O

QZFMCYUBPSLOBP-UHFFFAOYSA-N

101

Para-fluorofentanyl*
(para-fluorofentanil)

4’-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

C22H27FN2O

KXUBAVLIJFTASZ-UHFFFAOYSA-N

102

PEPAP*

1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)

C21H25NO2

BVURVTVDNWSNFN-UHFFFAOYSA-N

103

Pethidine
(petidin)

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

C15H21NO2

XADCESSVHJOZHK-UHFFFAOYSA-N

104

Pethidine intermediate A
(petidin A intermedier)

4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine

C13H16N2

ZLFQTZYFXYOGLS-UHFFFAOYSA-N

105

Pethidine intermediate B
(petidin B intermedier)

4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

C14H19NO2

QKHMFBKXTNQCTM-UHFFFAOYSA-N

106

Pethidine intermediate C
(petidin C intermedier)

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid

C13H17NO2

KHUPPYUUMRDAAX-UHFFFAOYSA-N

107

Phenadoxone
(fenadoxon)

6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone

C23H29NO2

LOXCOAXRHYDLOW-UHFFFAOYSA-N

108

Phenampromide
(fenampromid)

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)propionanilide

C17H26N2O

DHTRHEVNFFZCNU-UHFFFAOYSA-N

109

Phenazocine
(fenazocin)

2’-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan

C22H27NO

ZQHYKVKNPWDQSL-UHFFFAOYSA-N

110

Phenomorphan
(fenomorfán)

3-hydroxy-N-phenethylmorphinan

C24H29NO

CFBQYWXPZVQQTN-QPTUXGOLSA-N

111

Phenoperidine
(fenoperidin)

1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

C23H29NO3

IPOPQVVNCFQFRK-UHFFFAOYSA-N

112

Piminodine
(piminodin)

4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

C23H30N2O2

PXXKIYPSXYFATG-UHFFFAOYSA-N

113

Piritramide
(piritramid)

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)piperidine-4-carboxylic acid amide

C27H34N4O

IHEHEFLXQFOQJO-UHFFFAOYSA-N

114

Proheptazine
(proheptazin)

1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane

C17H25NO2

ZXWAUWBYASJEOE-UHFFFAOYSA-N

115

Properidine
(properidin)

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester

C16H23NO2

XJKQCILVUHXVIQ-UHFFFAOYSA-N

116

Racemethorphan
(racemetorfán)

(±)-3-methoxy-N-methylmorphinan

C18H25NO

MKXZASYAUGDDCJ-CGTJXYLNSA-N

117

Racemoramide
(racemoramid)

(±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]-morpholine

C25H32N2O2

INUNXTSAACVKJS-UHFFFAOYSA-N

118

Racemorphan
(racemorfán)

(±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

C17H23NO

JAQUASYNZVUNQP-USXIJHARSA-N

119

Remifentanil
(remifentanil)

1-(2-methoxy-carbonyl-ethyl)-4-(phenyl-N-propionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid methyl ester

C20H28N2O5

ZTVQQQVZCWLTDF-UHFFFAOYSA-N

120

Sufentanil
(szufentanil)

N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

C22H30N2O2S

GGCSSNBKKAUURC-UHFFFAOYSA-N

121

Tetrahydrofuranylfentanyl
(tetrahidrofuranilfentanil)

THF-F

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2-carboxamide

C24H30N2O2

OHJNHKUFSKAANI-UHFFFAOYSA-N

122

Thebacon
(tebakon)

acetyldihydrocodeinone

C20H23NO4

RRJQTGHQFYTZOW-ILWKUFEGSA-N

123

Thebaine
(tebain)

ópium alkaloid, a Murvás mákban is megtalálható

C19H21NO3

FQXXSQDCDRQNQE-VMDGZTHMSA-N

124

Thiofentanyl*
(tiofentanil)

N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

C20H26N2OS

YMRFZDHYDKZXPA-UHFFFAOYSA-N

125

Tilidine
(tilidin)

(±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate

C17H23NO2

WDEFBBTXULIOBB-UHFFFAOYSA-N

126

Trimeperidine
(trimeperidin)

1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

C17H25NO2

UVITTYOJFDLOGI-UHFFFAOYSA-N

127

U-47700

3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-benzamide

C16H22Cl2N2O

JGPNMZWFVRQNGU-UHFFFAOYSA-N

128

Valerylfentanyl
(valerilfentanil)

N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylpentanamide

C24H32N2O

VCCPXHWAJYWQMR-UHFFFAOYSA-N

1.2. Ezeken felül a fenti anyagok izomerjei, ha azok a feltüntetett kémiai névnek megfelelnek, amennyiben kémiai szerkezetük alapján léteznek és nem esnek kifejezetten kivételes rendelkezés alá, valamint ezek észterei és éterei, amennyiben ilyen észterek és éterek előfordulnak és nem szerepelnek más jegyzéken, továbbá ezek sói, beleértve a fent említett észterek, éterek, izomerek sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.

Jelen K1 jegyzék tartalmilag azonos a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény (a továbbiakban: Kábítószer Egyezmény) aktualizált I. listájával.

1.3. Az 1-gyel jelölt anyagok esetében dextromethorphan (dextrometorfán) [(+)-3-methoxy-N-methylmorphinan] és a dextrorphan (dextrorfán) [(+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan] izomerek nem tartoznak nemzetközi ellenőrzés alá.

1.4. A *-gal jelzett anyagok fokozott nemzetközi ellenőrzés alá esnek, és a Kábítószer Egyezmény IV. listáján is szerepelnek.

2. Kábítószerek 2. jegyzéke (K2 jegyzék)

2.1. Kábítószerek az alábbi anyagok és vegyületek:

A

B

C

D

E

1

Hivatalos név
(magyar név)

Más név vagy rövidítés, külföldön gyakran használt írásmód

Kémiai név / Leírás

Összegképlet

InChIKey kémiai azonosító

2

Acetyldihydrocodeine (acetildihidrokodein)

kodeinszármazék

C20H25NO4

LGGDXXJAGWBUSL-BKRJIHRRSA-N

3

Codeine
(kodein)

3-methylmorphine

C18H21NO3

OROGSEYTTFOCAN-DNJOTXNNSA-N

4

Dextropropoxyphene
(dextropropoxifén)

α-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate

C22H29NO2

XLMALTXPSGQGBX-GCJKJVERSA-N

5

Dihydrocodeine
(dihidrokodein)

morfinszármazék

C18H23NO3

RBOXVHNMENFORY-UHFFFAOYSA-N

6

Ethylmorphine
(etilmorfin)

3-ethylmorphine

C19H23NO3

OGDVEMNWJVYAJL-LEPYJNQMSA-N

7

Nicocodine
(nikokodin)

6-nicotinylcodeine

C24H24N2O4

RYBGRHAWFUVMST-MJFIPZRTSA-N

8

Nicodicodine
(nikodikodin)

6-nicotinyldihydrocodeine

C24H26N2O4

GTGRMWCOZHEYRL-MJFIPZRTSA-N

9

Norcodeine
(norkodein)

N-demethylcodeine

C17H19NO3

HKOIXWVRNLGFOR-KOFBORESSA-N

10

Pholcodine
(folkodin)

morpholinylethylmorphine

C23H30N2O4

GPFAJKDEDBRFOS-FKQDBXSBSA-N

11

Propiram
(propirám)

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide

C16H25N3O

ZBAFFZBKCMWUHM-UHFFFAOYSA-N

2.2. Ezeken felül a fenti anyagok izomerjei, ha azok a feltüntetett kémiai névnek megfelelnek, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek és nem esnek kifejezetten kivételes rendelkezés alá, továbbá ezek sói, beleértve az izomerjeik sóit, amennyiben ilyen sók létezhetnek.

2.3. A K2 jegyzék tartalmilag azonos a Kábítószer Egyezmény aktualizált II. listájával. Az itt felsorolt hatóanyagok készítményei szerepelhetnek a K3 jegyzéken.

3. Kábítószertartalmú kivételek jegyzéke (K3 jegyzék)

3.1. Az alábbiakban meghatározott kábítószertartalmú készítmények kivételt képeznek jelen rendeletben meghatározott rendelkezések szerint.

3.2. Az alábbi hatóanyagokat tartalmazó egy vagy több komponensű gyógyszerek:

3.2.1. acetyldihydrocodeine (acetildihidrokodein),

3.2.2. codeine (kodein),

3.2.3. dihydrocodeine (dihidrokodein),

3.2.4. ethylmorphine (etilmorfin),

3.2.5. nicocodine (nikokodin),

3.2.6. nicodicodine (nikodikodin),

3.2.7. norcodeine (norkodein),

3.2.8. pholcodine (folkodin),

amennyiben ezen készítmények egy vagy több komponenst tartalmaznak és a kábítószer mennyisége adagegységenként nem haladja meg a 100 mg-ot, és az osztatlan készítményekben (pl. oldat) a kábítószer koncentrációja nem magasabb 2,5 %-nál, kivéve az injekciós készítményeket.

3.3. Az adagolási egységként legfeljebb 100 mg propiram (propiram)-ot tartalmazó és legalább a propirammal azonos mennyiségű metilcellulózt tartalmazó összetett gyógyszerkészítmények.

3.4. Azok az orálisan alkalmazott dextropropoxyphene (dextropropoxifén) tartalmú gyógyszerkészítmények, amelyek dextropropoxifén bázisra számítva adagolási egységenként nem tartalmaznak többet 135 mg-nál, illetve azok az osztatlan gyógyszerkészítmények (pl. oldat), amelyekben a dextropropoxifén bázisra számított koncentrációja nem haladja meg a 2,5%-ot, amennyiben ezen készítmények nem tartalmaznak a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben 1971. év február hó 21. napján aláírt egyezmény (a továbbiakban: Pszichotróp Egyezmény) hatálya alá tartozó egyéb hatóanyagot.

3.5. Azok az összetett cocaine (kokain) gyógyszerkészítmények, amelyek legfeljebb 0,1% kokaint tartalmaznak kokain bázisra számítva és azok az összetett opium (ópium) vagy morphine (morfin) készítmények, amelyek legfeljebb 0,2% morfint tartalmaznak vízmentes morfin bázisra számítva, és amelyek egy vagy több más komponenst oly módon tartalmaznak, hogy a kábítószert ne lehessen könnyen kivitelezhető módszerekkel, vagy olyan mennyiségben visszanyerni, ami közegészségügyi szempontból veszélyt jelentene.

3.6. Azok a difenoxin (difenoxin) tartalmú készítmények, amelyek adagolási egységében a difenoxin mennyisége nem haladja meg a 0,5 mg-ot és legalább a difenoxin 5%-ával egyenlő mennyiségű atropin-szulfátot tartalmaznak.

3.7. Azok a diphenoxylate (difenoxilát) tartalmú gyógyszerkészítmények, amelyek adagolási egységében a bázisra számított difenoxilát mennyisége nem haladja meg a 2,5 mg-ot, és legalább a difenoxilát 1%-ával egyenlő mennyiségű atropin-szulfátot tartalmaznak.

3.8. Az alábbiakkal megegyező összetételű gyógyszerek:

3.8.1. 10 g Pulvis opii

3.8.2. 10 g Ipecacuanhae radix et rhizoma

3.8.3. 80 g Saccharosum (illetve egyéb hatóanyagmentes por vivőanyag).

3.9. A jelen jegyzékben szereplő bármelyik előirattal megegyező gyógyszerek és ezek keverékei bármely olyan anyaggal, amely nem tartalmaz kábítószert.

2. melléklet a 78/2022. (XII. 28.) BM rendelethez6

PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKEI
A pszichotróp anyagok e melléklet szerinti jegyzékeiben hivatalos elnevezésként a táblázat A oszlopában a vegyület, anyag nemzetközi neve (International Non-Proprietary Name, a továbbiakban: INN) szerepel. Az angol név vastagon szedve, a magyar név alatta zárójelben található. Amennyiben egy adott vegyületnél vagy anyagnál az International Narcotic Control Board (a továbbiakban: INCB) által közzétett aktuális listán nem áll rendelkezésre INN, hivatalos névként ezen aktuális listán közzétett első egyéb elnevezés kerül átvezetésre. E melléklet táblázatai B oszlopában az INCB által közzétett egyéb elnevezések, esetleges más nevek, rövidítések, illetve a külföldön gyakran használt más írásmód kerülnek feltüntetésre, vesszővel elválasztva. A jegyzékek C oszlopában a kémiai név, illetve dőlt betűvel a leírás, a kémiai névhez tartozó összegképlet a D oszlopban, az InChIKey kémiai azonosító az E oszlopban szerepel. A jegyzékbe sorolás szempontjából az A-C oszlopban található adatok irányadók, a D és E oszlop adatai a vegyületek számítógépes kereshetőségét biztosítják.

1. Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1 jegyzék)

1.1. Pszichotróp anyagok az alábbi anyagok és vegyületek:

A

B

C

D

E

1

Hivatalos név
(magyar név)

Más név vagy rövidítés, külföldön gyakran használt írásmód

Kémiai név / Leírás

Összegképlet

InChIKey kémiai azonosító

2

1-naphyrone***
(1-nafiron)

1-(naphthalen-1-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

C19H23NO

PDYIKONOBSBEMS-UHFFFAOYSA-N

3

1-PEA***

1-amino-1-fenil-etán; 1-fenetil-amin°

C8H11N

RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N

4

25I-NBOMe

2C-I-NBOMe

2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine

C18H22INO3

ZFUOLNAKPBFDIJ-UHFFFAOYSA-N

5

2-aminoindane***
(2-aminoindán)

2,3-dihydro-1H-inden-2-amine

C9H11N

LMHHFZAXSANGGM-UHFFFAOYSA-N

6

2C-IEU

2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamineEU2 ; 4-Iod-2,5-dimethoxyphenethylazan°°

C10H14INO2

PQHQBRJAAZQXHL-UHFFFAOYSA-N

7

2C-T-2EU

2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamineEU2; 4-Ethylsulfanyl-2,5-dimethoxy-phenethylazan°°

C12H19NO2S

HCWQGDLBIKOJPM-UHFFFAOYSA-N

8

2C-T-7EU

2,5-dimetoxi-4-(n)-propil-tio-fenetil-aminEU2; 2,5-Dimethoxy-4-(propylsulfanyl)-phenethylazan°°

C13H21NO2S

OLEVEPDJOFPJTF-UHFFFAOYSA-N

9

2-DPMP***
(dezoxipipradrol)

Desoxypipradrol

2-(diphenylmethyl)piperidine

C18H21N

RWTNXJXZVGHMGI-UHFFFAOYSA-N

10

2-naphyrone***
(2-nafiron)

1-(naphthalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

C19H23NO

DTNUPBSOODGRKW-UHFFFAOYSA-N

11

3,4-dichloromethylphenidate ***

3,4-CTMP

methyl-2-(3,4-dichlorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate

C14H17Cl2NO2

JUKMAYKVHWKRKY-UHFFFAOYSA-N

12

3,4-methylenedioxypyrovalerone **
(3,4-metiléndioxipirovaleron)

MDPV

(RS)-1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

C16H21NO3

SYHGEUNFJIGTRX-UHFFFAOYSA-N

13

3F-phenmetrazine***

meta-fluoro-phenmetrazine, meta-F-phenmetrazine

2-(3-fluorophenyl)-3-methylmorpholine

C11H14FNO

VHYVKJAQSJCYCK-UHFFFAOYSA-N

14

3-MeO-PCE***

N-ethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanamine

C15H23NO

OFGOOZLOGUNDFS-UHFFFAOYSA-N

15

3-MeO-PCP**

3-Methoxyphencyclidine

1-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]-piperidine

C18H27NO

BQQSZHHKGPOXLN-UHFFFAOYSA-N

16

4-MAEU
(4-metilamfetamin)

4-methylamphetamine

1-(4-methylphenyl)propan-2-amine

C10H15N

ZDHZDWSHLNBTEB-UHFFFAOYSA-N

17

4-benzylpiperidine***

4-(phenylmethyl)piperidine

C12H17N

ABGXADJDTPFFSZ-UHFFFAOYSA-N

18

4F-MDMB-BICA EU

methyl 2-{[1-(4-fluorobutyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate

C20H27FN2O3

QIKHYQCWGUGFBB-UHFFFAOYSA-N

19

4-MEC**

4-methylethcathinone

2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one

C12H17NO

ZOXZWYWOECCBSH-UHFFFAOYSA-N

20

4-MeO-PCP***

1-[1-(4-methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine

C18H27NO

MUZGGFNYVLGUFS-UHFFFAOYSA-N

21

4-methylaminorex
(4-metilaminorex)

(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline

C10H12N2O

LJQBMYDFWFGESC-CBAPKCEASA-N

22

4-MTA

α-methyl-4-methylthiophenethylamine

C10H15NS

OLEWMKVPSUCNLG-UHFFFAOYSA-N

23

5F-AB-PINACA***

N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide

C18H25FN4O2

WCBYXIBEPFZUBG-UHFFFAOYSA-N

24

5-IAI***

5-iodo-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine

C9H10IN

BIHPYCDDPGNWQO-UHFFFAOYSA-N

25

5-ITEU

5-(2-aminopropyl)indole

C11H14N2

AULGMISRJWGTBA-UHFFFAOYSA-N

26

5-MeO-AMT***

1-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propan-2-amine

C12H16N2O

OGNJZVNNKBZFRM-UHFFFAOYSA-N

27

A-836,339***

N-[3-(2-methoxyethyl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-ylidene]-2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-carboxamide

C16H26N2O2S

JKGIMVBQKSRTGX-UHFFFAOYSA-N

28

AH-7921EU

3,4-dichloro-N-{[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl}benzamide

C16H22Cl2N2O

JMZROFPPEXCTST-UHFFFAOYSA-N

29

AL***

4-allil-oxi-3,5-dimetoxi-fenetil-amin °

C13H19NO3

JNUAYHHGCXYBHX-UHFFFAOYSA-N

30

alpha-PBT***
(alfa-PBT)

a-PBT, α-Pyrrolidinobutiothiophenone

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)butan-1-one

C12H17NOS

NGVNNJYFJYTCCO-UHFFFAOYSA-N

31

alpha-PVP**

α-pyrrolidinovalerophenone

1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone

C15H21NO

YDIIDRWHPFMLGR-UHFFAOYSA-N

32

alpha-PVT***

α-PVT, alpha-pyrrolidinopentiothiophenone

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)pentan-1-one

C13H19NOS

OOSRPGUQJAKBLV-UHFFFAOYSA-N

33

AM-1248 azepane isomer ***

adamant-1-yl[1-(1-methylazepan-3-yl)-1H-indol-3-yl] methanone

C26H34N2O

HSCSEKGAOWTVDH-UHFFFAOYSA-N

34

AM-2201**

JWH-2201

1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)methanone

C24H22FNO

ALQFAGFPQCBPED-UHFFFAOYSA-N

35

AMT***
(alfa-metiltriptamin)

1-(1H-indol-3-yl)propan-2-amine

C11H14N2

QSQQQURBVYWZKJ-UHFFFAOYSA-N

36

BDB***

1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin°; 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)butan-2-ylazan°°

C11H15NO2

VHMRXGAIDDCGDU-UHFFFAOYSA-N

37

Brolamfetamine
(brolamfetamin)

DOB

(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine

C11H16BrNO2

FXMWUTGUCAKGQL-UHFFFAOYSA-N

38

BZPEU3

N-Benzylpiperazine

1-benzilpiperazinEU3;
1-benzil-1,4-diaza-ciklohexán; N-benzilpiperazin

C11H16N2

IQXXEPZFOOTTBA-UHFFFAOYSA-N

39

β-Me-PEA***

2-phenylpropan-1-amine

C9H13N

AXORVIZLPOGIRG-UHFFFAOYSA-N

40

Camfetamine***
(kamfetamin)

N-methyl-3-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine

C14H19N

CTVMYAZECFXZLN-UHFFFAOYSA-N

41

Cathinone
(katinon)

(-)-(S)-2-amino-propiophenone

C9H11NO

PUAQLLVFLMYYJJ-ZETCQYMHSA-N

42

CP 47,497 C8-homológ***

2-(3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methylnonan-2-yl)phenol

C22H36O2

HNMJDLVMIUDJNH-UHFFFAOYSA-N

43

CRA 13***

naphthalen-1-yl [4-(pentyloxy)naphthalen-1-yl]methanone

C26H24O2

RSUMDJRTAFBISX-UHFFFAOYSA-N

44

D2PM***
(difenilprolinol)

Diphenylprolinol

diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol

C17H19NO

OGCGXUGBDJGFFY-UHFFFAOYSA-N

45

DBZP***

1,4-dibenzylpiperazine

C18H22N2

YPUGLZQRXQQCSX-UHFFFAOYSA-N

46

Desoxy-D2PM***
(dezoxi-D2PM)

2-(diphenylmethyl)pyrrolidine

C17H19N

OXOBKZZXZVFOBB-UHFFFAOYSA-N

47

DET

3-[2-(diethyl-amino)ethyl]indole

C14H20N2

LSSUMOWDTKZHHT-UHFFFAOYSA-N

48

Dimethocaine***
(dimetokain)

3-(diethylamino)-2,2-dimethylpropyl-4-aminobenzoate

C16H26N2O2

OWQIUQKMMPDHQQ-UHFFFAOYSA-N

49

Diphenidine**

1,2-diphenylethylpiperidine, DPD, 1,2-DEP, DIPH

1-(1,2-diphenylethyl)piperidine

C19H23N

JQWJJJYHVHNXJH-UHFFFAOYSA-N

50

DMA

(±)-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine

C11H17NO2

LATVFYDIBMDBSY-UHFFFAOYSA-N

51

DMAA***

4-methylhexan-2-amine

C7H17N

YAHRDLICUYEDAU-UHFFFAOYSA-N

52

DMHP

3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

C25H38O2

QBEFIFWEOSUTKV-UHFFFAOYSA-N

53

DMT

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole

C12H16N2

DMULVCHRPCFFGV-UHFFFAOYSA-N

54

DOC

4-chloro-2,5-dimethoxyamfetamine; 2,5-dimetoxi-4-klór-amfetamin°

C11H16ClNO2

ACRITBNCBMTINK-UHFFFAOYSA-N

55

DOET

(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine

C13H21NO2

HXJKWPGVENNMCC-UHFFFAOYSA-N

56

EG-018***

(naphthalen-1-yl)(9-pentyl-9H-carbazol-3-yl)-methanone

C28H25NO

FJMMDJDPNLZYLA-UHFFFAOYSA-N

57

Etaqualone***
(etakvalon)

3-(2-ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one

C17H16N2O

UVTJKLLUVOTSOB-UHFFFAOYSA-N

58

Eticyclidine
(eticiklidin)

PCE

N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine

C14H21N

IFYLVUHLOOCYBG-UHFFFAOYSA-N

59

Etryptamine
(etriptamin)

3-(2-aminobutyl)indole

C12H16N2

ZXUMUPVQYAFTLF-UHFFFAOYSA-N

60

FLEA***

N-hidroxi-N-metil-3,4-metilén-dioxi-amfetamin;
N-hidroxi-3,4-metilén-dioxi-metamfetamin°;
N-[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-yl]-N-methylhydroxylamin°°

C11H15NO3

ORADFQZOLNHWRQ-UHFFFAOYSA-N

61

GBL***
(gamma-butirolakton)

gamma-butyrolactone

dihydrofuran-2(3H)-one

C4H6O2

YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N

62

Homoamphetamine***

3-amino-1-phenyl-butane

C10H15N

WECUIGDEWBNQJJ-UHFFFAOYSA-N

63

HU-210***

9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol

C25H38O3

SSQJFGMEZBFMNV-UHFFFAOYSA-N

64

Ibogain***

(6R,6aS,7S,9R)-7-ethyl-2-methoxy-6,6a,7,8,9,10,12,13-octahydro-5H-6,9-methanopyrido[10,20:1,2]azepino[4,5-b]indole

C20H26N2O

HSIBGVUMFOSJPD-CFDPKNGZSA-N

65

JWH-018**

AM-678

naphthalen-1-yl (1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

C24H23NO

JDNLPKCAXICMBW-UHFFFAOYSA-N

66

JWH-073***

(1-butyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone

C23H21NO

VCHHHSMPMLNVGS-UHFFFAOYSA-N

67

JWH-081***

(4-methoxynaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

C25H25NO2

UBMPKJKGUQDHRM-UHFFFAOYSA-N

68

JWH-122***

(4-methylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

C25H25NO

HUKJQMKQFWYIHS-UHFFFAOYSA-N

69

JWH-210***

(4-ethylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

C26H27NO

LACIUQLUNACUKC-UHFFFAOYSA-N

70

(+)-Lysergide
( (+)-lizergid )

LSD, LSD-25

9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8β-carboxamide

C20H25N3O

VAYOSLLFUXYJDT-RDTXWAMCSA-N

71

MAL***

3,5-dimetoxi-4-metallil-oxi-fenetil-amin°;
3,5-dimethoxy-4-(2-methylallyloxy)-phenethylazan°°

C14H21NO3

FOXJFBFFGULACD-UHFFFAOYSA-N

72

MBDB***

2-(metil-amino)-1-(3,4-metilén-dioxi-fenil)-bután vagy N-metil-1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin°;
[1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)butan-2-yl](methyl)azan°°

C12H17NO2

USWVWJSAJAEEHQ-UHFFFAOYSA-N

73

MBZP***

1-benzyl-4-methylpiperazine

C12H18N2

MLJOKPBESJWYGL-UHFFFAOYSA-N

74

mCPP***
(meta-klorofenilpiperazin)

meta-chlorophenylpiperazine°;
[1-(3-chlorophenyl)piperazine]°°

C10H13ClN2

VHFVKMTVMIZMIK-UHFFFAOYSA-N

75

MDAI***

6,7-dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-6-amine

C10H11NO2

FQDRMHHCWZAXJM-UHFFFAOYSA-N

76

MDE
(N-etil-MDA)

N-ethyl MDA, MDEA

(±)-N-ethyl-α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

C12H17NO2

PVXVWWANJIWJOO-UHFFFAOYSA-N

77

MDMA

(±)-N,α-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

C11H15NO2

SHXWCVYOXRDMCX-UHFFFAOYSA-N

78

MDMB-CHMICA**

Methyl 2-{[1-(cyclohexylmethyl)indole-3-carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate

C23H32N2O3

SRJKCVHWIDFUBO-UHFFFAOYSA-N

79

MephedroneEU
(mefedron)

4-methylmethcathinone, 4-methylephedrone, 4-MMC

(RS)-2-methylamino-1-(4-methylphenyl)propan1-one

C11H15NO

YELGFTGWJGBAQU-UHFFFAOYSA-N

80

Mescaline
(meszkalin)

3,4,5-trimethoxyphenethylamine

C11H17NO3

RHCSKNNOAZULRK-UHFFFAOYSA-N

81

Methcathinone
(metkatinon)

2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one

C10H13NO

LPLLVINFLBSFRP-UHFFFAOYSA-N

82

Methoxetamine**
(metoxetamin)

MXE

(RS)-2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)-cyclohexanone

C15H21NO2

LPKTWLVEGBNOOX-UHFFFAOYSA-N

83

Methylone**
(Metilon)

beta-keto-MDMA

(RS)-2-methylamino-1-(3,4-
methylenedioxyphenyl)propan-1-one

C11H13NO3

VKEQBMCRQDSRET-UHFFFAOYSA-N

84

Methiopropamine**
(metiltienil-propamin)

MPA, Methylthietnylpropamine

1-(thiophen-2-yl)-2-methylaminopropane

C8H13NS

HPHUWHKFQXTZPS-UHFFFAOYSA-N

85

MMDA

5-methoxy-α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenylethylamine

C11H15NO3

YQYUWUKDEVZFDB-UHFFFAOYSA-N

86

MT-45EU

1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine

C24H32N2

IGBRRSIHEGCUEN-UHFFFAOYSA-N

87

MTP***

methcathinone thiophen analog

2-(methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one

C8H11NOS

DOZQPYDMJMLVKX-UHFFFAOYSA-N

88

MTTA***

MTA, Mephtetramine

2-[(methylamino)methyl]-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one

C12H15NO

FTRWLSZFQILOOD-UHFFFAOYSA-N

89

MXP***

methoxyphenidine, 2-MeO-diphenidine

1-[1-(2-methoxyphenyl)-2-phenylethyl]piperidine

C20H25NO

QXXCUXIRBHSITD-UHFFFAOYSA-N

90

N-(2-methoxyethyl)-N-(1-methylethyl)-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine***

N-(2-methoxyethyl)-N-(1-methylethyl)-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine

C23H33N3OS

PSAKYYVEVVAWJL-UHFFFAOYSA-N

91

N,N-diethyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol- methanamine***

N,N-diethyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine

C21H29N3S

PCNLLVFKBKMRDB-UHFFFAOYSA-N

92

N-ethylnorketamine***

2-(2-chlorophenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone

C14H18ClNO

ITBBBZIIFJJMDU-UHFFFAOYSA-N

93

N-hydroxy MDA
(N-hidroxi-MDA)

(±)-N-[α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl] hydroxylamine

C10H13NO3

FNDCTJYFKOQGTL-UHFFFAOYSA-N

94

Nitracaine***

3-(diethylamino)-2,2-dimethylpropyl 4-nitrobenzoate

C16H24N2O4

SPTIETJWCCCJSE-UHFFFAOYSA-N

95

N-Me-1-PEA***

1-(N-metil-amino)-1-fenil-etán;
N-metil-1-fenetil-amin

C9H13N

RCSSHZGQHHEHPZ-UHFFFAOYSA-N

96

ODT***
(O-dezmetiltramadol)

O-desmethyltramadol

3-{2-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyclohexyl}phenol

C15H23NO2

UWJUQVWARXYRCG-UHFFFAOYSA-N

97

Parahexyl
(parahexil)

3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

C22H32O2

OORFXDSWECAQLI-UHFFFAOYSA-N

98

para-Methyl-4-methylaminorex **

4,4’-DMAR

4-methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine

C11H14N2O

NPILLHMQNMXXTL-UHFFFAOYSA-N

99

Pentedron**

β-ethyl-methcathinone (β-etil-metkatinon), pentedrone

(±)-2-(methylamino)-1-phenylpentan-1-one

C12H17NO

WLIWIUNEJRETFX-UHFFFAOYSA-N

100

pFBT***
(fluortropakokain)

4-fluorotropacocaine

8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 4-fluorobenzoate

C15H18FNO2

YXDFSLSXLYAAPF-UHFFFAOYSA-N

101

pFPP***

1-(4-fluorophenyl)piperazine

C10H13FN2

AVJKDKWRVSSJPK-UHFFFAOYSA-N

102

Phenazepam**
(fenazepam)

7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

C15H10BrClN2O

CGMJQQJSWIRRRL-UHFFFAOYSA-N

103

PMA

1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine

C10H15NO

NEGYEDYHPHMHGK-UHFFFAOYSA-N

104

PMMAEU
(parametoxi-metilamfetamin)

para-methoxymethylamphetamine

paramethoxymethylamphetamineEU1;
N-methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2-aminopropane vagy p-methoxy-N,α-dimethylphenethylamine vagy 1-(4-methoxyphenyl)-N-methylpropan-2-amine

C11H17NO

UGFMBZYKVQSQFX-UHFFFAOYSA-N

105

Psilocine
(pszilocin)

Psilotsin

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol

C12H16N2O

SPCIYGNTAMCTRO-UHFFFAOYSA-N

106

Psilocybine
(pszilocibin)

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate

C12H17N2O4P

QVDSEJDULKLHCG-UHFFFAOYSA-N

107

Rolicyclidine
(roliciklidin)

PHP, PCPY

1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine

C16H23N

FYOWWXMGDATDQY-UHFFFAOYSA-N

108

Salvinorin A***
(Szalvinorin A)

(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acetyloxy)-2-(3-furanyl)dodecahydro-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxo-2H-naphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic acid methyl ester

C23H28O8

OBSYBRPAKCASQB-AGQYDFLVSA-N

109

STP

DOM

2,5-dimethoxy-α,4-dimethylphenethylamine

C12H19NO2

NTJQREUGJKIARY-UHFFFAOYSA-N

110

Tenamfetamine
(tenamfetamin)

MDA

α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

C10H13NO2

NGBBVGZWCFBOGO-UHFFFAOYSA-N

111

Tenocyclidine
(tenociklidin)

TCP

1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine

C15H23NS

JUZZEWSCNBCFRL-UHFFFAOYSA-N

112

Tetrahydrocannabinol, the following isomers and their stereochemical variants
(a következő tetrahidro-kannabinol izomerek és szterokémiai variánsaik) [THC]

delta-6a(10a)-THC

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

C21H30O2

NEBZNJDFIPBXCS-UHFFFAOYSA-N

delta-6a(7)-THC

8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo-[b,d]pyran-1-ol

C21H30O2

UQOUHXDCXBITSF-UHFFFAOYSA-N

delta-7-THC

6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

C21H30O2

WWYMYGIVLCKTBL-UHFFFAOYSA-N

delta-8-THC

6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo-[b,d]pyran-1-ol

C21H30O2

HCAWPGARWVBULJ-UHFFFAOYSA-N

delta-10-THC

6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

C21H30O2

YLTWYAXWDLZZCU-UHFFFAOYSA-N

delta-9(11)-THC

6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimethyl-9-methylene-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

C21H30O2

AOYYFUGUUIRBML-UHFFFAOYSA-N

113

TFMPP***

1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine

C11H13F3N2

KKIMDKMETPPURN-UHFFFAOYSA-N

114

TMA
(trimetoxiamfetamin)

(±)-3,4,5-trimethoxy-α-methylphenethylamine

C12H19NO3

WGTASENVNYJZBK-UHFFFAOYSA-N

115

TMA-2EU
(2,4,5- trimetoxiamfetamin)

2,4,5-trimethoxyamphetamineEU2;
1-(2,4,5-trimethoxyphenyl)propan-2-ylazan°°

C12H19NO3

TVSIMAWGATVNGK-UHFFFAOYSA-N

116

3-methylmethcathinone, 3-MMC

2-(methylamino)-1-(3-methylphenyl)propan-1-one

C11H15NO

QDNXSIYWHYGMCD-UHFFFAOYSA-N

117

3-chloromethcathinone, 3-CMC

1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one

C10H12ClNO

VOEFELLSAAJCHJ-UHFFFAOYSA-N

1.2. Ezeken felül a fenti anyagok sztereoizomerjei, ha azok a feltüntetett kémiai névnek megfelelnek, kémiai szerkezetük alapján léteznek, és nem esnek kifejezetten kivételes rendelkezés alá, továbbá ezek sói, beleértve sztereoizomerjeik sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.

1.3. A P1 jegyzéken az alábbi anyagok kerülnek feltüntetésre:

1.3.1. A Pszichotróp Egyezmény aktualizált I. Listáján szereplő anyagok,

1.3.2. EU jelöléssel a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló, 2004. Október 25-i 2004/757/IB tanácsi kerethatározatban szereplő anyagok,

1.3.3. ** jelöléssel azon anyagok, amelyek nemzeti ellenőrzése a hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján szigorúbb, mint a Pszichotróp Egyezmény előírása,

1.3.4. *** jelöléssel azon anyagok, amelyek nemzeti ellenőrzése a hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján szigorúbb és nem szerepelnek a Kábítószer Egyezmény és Pszichotróp Egyezmény jegyzékeiben.

1.4. Jelen jegyzék C oszlopában ° jellel és dőlt betűvel szedve kerülnek jelölésre a korábbi magyar hivatalos nevek, míg °° jellel és dőlt betűvel szedve a német BtMG (Betäubungsmittelgesetz 22. Dezember 2003) által alkalmazott IUPAC megnevezés, ha ezek rendelkezésre állnak.

2. Pszichotróp anyagok 2. Jegyzéke (P2 jegyzék)

2.1. Pszichotróp anyagok az alábbi anyagok és vegyületek:

A

B

C

D

E

1

Hivatalos név
(magyar név)

Más név vagy rövidítés, külföldön gyakran használt írásmód

Kémiai név / Leírás

Összegképlet

InChIKey kémiai azonosító

2

2C-B

4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

C10H14BrNO2

YMHOBZXQZVXHBM-UHFFFAOYSA-N

3

4-CMC

4-chloromethcathinone, clephedrone

1-(4-chlorophenyl)-2-(methylamino)-1-propanone

C10H12ClNO

UEJBEYOXRNGPEI-UHFFFAOYSA-N

4

4-FA

4-fluoroamphetamine

1-(4-fluorophenyl)propan-2-amine

C9H12FN

DGXWNDGLEOIEGT-UHFFFAOYSA-N

5

4F-MDMB-BINACA

Methyl 2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate

C19H26FN3O3

GZGKSDAMWRWYOZ- UHFFFAOYSA-N

6

5F-AKB-48

5F-APINACA

N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide

C23H30FN3O

UCMFSGVIEPXYIV-UHFFFAOYSA-N

7

5F-AMB

5F-AMB-PINACA,
5F-MMB-PINACA

Methyl 2-({[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]carbonyl}amino)-3-methylbutanoate

C19H26FN3O3

SAFXSUZMRLTBMM-UHFFFAOYSA-N

8

5F-MDMB-PICA

5F-MDMB-2201

Methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate

C21H29FN2O3

CHSUEEBESACQDV- UHFFFAOYSA-N

9

5F-ADB

5F-MDMB-PINACA

Methyl 2-{[1-(fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate

C20H28FN3O3

PWEKNGSNNAKWBL- UHFFFAOYSA-N

10

5F-PB-22

Quinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate

C23H21FN2O2

MBOCMBFDYVSGLJ-UHFFFAOYSA-N

11

AB-CHMINACA

N-[1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide

C20H28N4O2

KJNZIEGLNLCWTQ- UHFFFAOYSA-N

12

AB-FUBINACA

N-[1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]indazole-3-carboxamide

C20H21FN4O2

AKOOIMKXADOPDA- UHFFFAOYSA-N

13

AB-PINACA

N-[1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide

C18H26N4O2

GIMHPAQOAAZSHS- UHFFFAOYSA-N

14

ADB-CHMINACA

MAB-CHMINACA

N-[1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2- yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide

C21H30N4O2

ZWCCSIUBHCZKOY- UHFFFAOYSA-N

15

ADB-FUBINACA

N-[1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2- yl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide

C21H23FN4O2

ZSSGCSINPVBLQD- UHFFFAOYSA-N

16

alpha-PHP

(RS)-1-phenyl-2-(pyrrolidine-1-yl)hexan-1-one

C16H23NO

KYIJLDDXQWBNGX-UHFFFAOYSA-N

17

Amfetamine
(amfetamin)

amphetamine

(±)-α-methylphenethylamine

C9H13N

KWTSXDURSIMDCE-UHFFFAOYSA-N

18

Amineptine
(amineptin)

7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid

C22H27NO2

ONNOFKFOZAJDHT-UHFFFAOYSA-N

19

Buprenorphine** (buprenorfin)

21-cyclopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine

C29H41NO4

RMRJXGBAOAMLHD-IHFGGWKQSA-N

20

CUMYL-4CN-BINACA

1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide

C22H24N4O

JGTSOWOPISVAHG-UHFFFAOYSA-N

21

CUMYL-PEGACLONE

5-pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one

C25H28N2O

AWHWTKXMUJLSRM-UHFFFAOYSA-N

22

Dexamfetamine (dexamfetamin)

dexamphetamine

(+)-α-methylphenethylamine

C9H13N

KWTSXDURSIMDCE-QMMMGPOBSA-N

23

Dronabinol2
(delta-9-tetrahidrokannabinol [delta-9-THC] és sztereokémiai varánsai)

delta-9-tetrahydrocannabinol and its stereochemical variants

(6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

C21H30O2

CYQFCXCEBYINGO-IAGOWNOFSA-N

24

Ethylone
(etilon)

(RS)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)propan-1- one

C12H15NO3

MJEMIOXXNCZZFK-UHFFFAOYSA-N

25

Ethylphenidate (etilfenidát)

„Nopaine”, „Fake cocaine”

Ethyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate

C15H21NO2

AIVSIRYZIBXTMM-UHFFFAOYSA-N

26

Eutylone (eutilon)

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)butan-1-one

C13H17NO3

YERSNXHEOIYEGX-UHFFFAOYSA-N

27

Fenetylline (fenetillin)

7-{2-[(α-methylphenethyl)amino]ethyl}theophylline

C18H23N5O2

NMCHYWGKBADVMK-UHFFFAOYSA-N

28

FUB-AMB

MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA

Methyl 2-({1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carbonyl}amino)-3-methylbutanoate

C21H22FN3O3

FRFFLYJQPCIIQB-UHFFFAOYSA-N

29

gamma-Hydroxybutiric acid (gamma-hidroxi-vajsav)

GHB

γ-hydroxybutyric acid

C4H8O3

SJZRECIVHVDYJC-UHFFFAOYSA-N

30

Ketamine***
(ketamin)

2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone

C13H16ClNO

YQEZLKZALYSWHR-UHFFFAOYSA-N

31

Levamfetamine (levamfetamin)

levamphetamine

(-)-(R)-α-methylphenethylamine

C9H13N

KWTSXDURSIMDCE-MRVPVSSYSA-N

32

Levomethamphetamine (levometamfetamin)

levomethamphetamine

(-)-N,α-dimethylphenethylamine

C10H15N

MYWUZJCMWCOHBA-SECBINFHSA-N

33

MDMB-4en-PINACA

Methyl 3,3-dimethyl-2-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamido]butanoate

C20H27N3O3

LWOCBHBFWNGPGM-UHFFFAOYSA-N

34

Mecloqualone (meklokvalon)

3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4-(3H)-quinazolinone

C15H11ClN2O

SFITWQDBYUMAPS-UHFFFAOYSA-N

35

Metamfetamine (metamfetamin)

metamphetamine

(+)-(S)-N,α-dimethylphenethylamine

C10H15N

MYWUZJCMWCOHBA-VIFPVBQESA-N

36

Metamfetamine racemate (metamfetamin racemát)

metamphetamine racemate

(±)-N,α-dimethylphenethylamine

C10H15N

MYWUZJCMWCOHBA-UHFFFAOYSA-N

37

Methaqualone (metakvalon)

2-methyl-3-o-tolyl-4-(3H)-quinazolinone

C16H14N2O

JEYCTXHKTXCGPB-UHFFFAOYSA-N

38

Methylphenidate (metilfenidát)

Methyl α-phenyl-2-piperidine acetate

C14H19NO2

DUGOZIWVEXMGBE-UHFFFAOYSA-N

39

N-ethylhexedrone

2-(ethylamino)-1-phenyl-1-hexanone

C14H21NO

CWNKMHIETKEBCA-UHFFFAOYSA-N

40

N-ethyl norpentylone

ephylone

1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentan-1-one

C14H19NO3

VERDHJIMZYXGIW-UHFFFAOYSA-N

41

Pentazocine** (pentazocin)

(2R,*6R,*11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

C19H27NO

VOKSWYLNZZRQPF-GDIGMMSISA-N

42

Phencyclidine
(fenciklidin)

PCP

1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine

C17H25N

JTJMJGYZQZDUJJ-UHFFFAOYSA-N

43

Phenmetrazine
(fenmetrazin)

3-methyl-2-phenylmorpholine

C11H15NO

OOBHFESNSZDWIU-UHFFFAOYSA-N

44

Poppy straw**
(mákszalma)

-

-

45

Secobarbital
(szekobarbitál)

5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

C12H18N2O3

KQPKPCNLIDLUMF-UHFFFAOYSA-N

46

Tapentadol ***
(tapentadol)

3-[(2R,3R)-1-(dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]- phenol

C14H23NO

KWTWDQCKEHXFFR-SMDDNHRTSA-N

47

UR-144

(1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone

C21H29NO

NBMMIBNZVQFQEO-UHFFFAOYSA-N

48

XLR-11

[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone

C21H28FNO

PXLDPUUMIHVLEC-UHFFFAOYSA-N

49

Zipeprol
(zipeprol)

α-(α-methoxybenzyl)-4-(β-methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol

C23H32N2O3

VSTNNAYSCJQCQI-UHFFFAOYSA-N

2.2. Ezeken felül a fenti anyagok sztereoizomerjei, ha azok a feltüntetett kémiai névnek megfelelnek, kémiai szerkezetük alapján léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá, továbbá ezek sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

2.3. A P2 jegyzéken az alábbi anyagok kerülnek feltüntetésre:

2.3.1. A Pszichotróp Egyezmény aktualizált II. listáján szereplő anyagok,

2.3.2. ** jelöléssel azon anyagok, amelyek nemzeti ellenőrzése a hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján szigorúbb, mint a Pszichotróp Egyezmény előírása,

2.3.3.*** jelöléssel azon anyagok, amelyek nemzeti ellenőrzése a hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján szigorúbb és nem szerepelnek a Kábítószer Egyezmény és Pszichotróp egyezmény jegyzékeiben.

2.4. A 2 jellel jelölt anyag esetében a dronabinol megjelölés csak a (-)-trans-delta-9-tetrahydrocannabinol sztereoizomerre vonatkozik.

3. Pszichotróp anyagok 3. jegyzéke (P3 jegyzék)

3.1. Pszichotróp anyagok az alábbi anyagok és vegyületek:

A

B

C

D

E

1

Hivatalos név
(magyar név)

Más név vagy rövidítés, külföldön gyakran használt írásmód

Kémiai név / Leírás

Összegképlet

InChIKey kémiai azonosító

2

Amobarbital
(amobarbitál)

5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid

C11H18N2O3

VIROVYVQCGLCII-UHFFFAOYSA-N

3

Butalbital
(butalbitál)

5-allyl-5-isobutylbarbituric acid

C11H16N2O3

UZVHFVZFNXBMQJ-UHFFFAOYSA-N

4

Cathine
(katin)

(+)-norpseudoephedrine

(+)-(S)-α-[(S)-1-aminoethyl]benzyl alcohol

C9H13NO

DLNKOYKMWOXYQA-IONNQARKSA-N

5

Cyclobarbital
(ciklobarbitál)

5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid

C12H16N2O3

WTYGAUXICFETTC-UHFFFAOYSA-N

6

Flunitrazepam
(flunitrazepám)

5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

C16H12FN3O3

PPTYJKAXVCCBDU-UHFFFAOYSA-N

7

Glutethimide
(glutetimid)

2-ethyl-2-phenylglutarimide

C13H15NO2

JMBQKKAJIKAWKF-UHFFFAOYSA-N

8

Pentobarbital
(pentobarbitál)

5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

C11H18N2O3

WEXRUCMBJFQVBZ-UHFFFAOYSA-N

3.2. Ezeken felül a fenti anyagok sztereoizomerjei, ha azok a feltüntetett kémiai névnek megfelelnek, kémiai szerkezetük alapján léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá, továbbá ezek sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

3.3. Jelen P3 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény aktualizált III. listája alapján készült.

4. Pszichotróp anyagok 4. jegyzéke (P4 jegyzék)

4.1. Pszichotróp anyagok az alábbi anyagok és vegyületek:

A

B

C

D

E

1

Hivatalos név
(magyar név)

Más név vagy rövidítés, külföldön gyakran használt írásmód

Kémiai név / Leírás

Összegképlet

InChIKey kémiai azonosító

2

Allobarbital
(allobarbitál)

5,5-diallylbarbituric acid

C10H12N2O3

FDQGNLOWMMVRQL-UHFFFAOYSA-N

3

Alprazolam
(alprazolám)

8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

C17H13ClN4

VREFGVBLTWBCJP-UHFFFAOYSA-N

4

Amfepramone
(amfepramon)

diethylpropion

2-(diethylamino)propiophenone

C13H19NO

XXEPPPIWZFICOJ-UHFFFAOYSA-N

5

Aminorex
(aminorex)

2-amino-5-phenyl-2-oxazoline

C9H10N2O

SYAKTDIEAPMBAL-UHFFFAOYSA-N

6

Barbital
(barbital)

5,5-diethylbarbituric acid

C8H12N2O3

FTOAOBMCPZCFFF-UHFFFAOYSA-N

7

Benzfetamine
(benzfetamin)

benzphetamine

N-benzyl-N,α-dimethylphenethylamine

C17H21N

YXKTVDFXDRQTKV-UHFFFAOYSA-N

8

Bromazepam
(bromazepám)

7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

C14H10BrN3O

VMIYHDSEFNYJSL-UHFFFAOYSA-N

9

Brotizolam
(brotizolám)

2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

C15H10BrClN4S

UMSGKTJDUHERQW-UHFFFAOYSA-N

10

Butobarbital
(butobarbitál)

5-butyl-5-ethylbarbituric acid

C10H16N2O3

STDBAQMTJLUMFW-UHFFFAOYSA-N

11

Camazepam
(kamazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)

C19H18ClN3O3

PXBVEXGRHZFEOF-UHFFFAOYSA-N

12

Chlordiazepoxide (klórdiazepoxid)

7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide

C16H14ClN3O

ANTSCNMPPGJYLG-UHFFFAOYSA-N

13

Clobazam
(klobazám)

7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione

C16H13ClN2O2

CXOXHMZGEKVPMT-UHFFFAOYSA-N

14

Clonazepam
(klonazepám)

5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

C15H10ClN3O3

DGBIGWXXNGSACT-UHFFFAOYSA-N

15

Clonazolam
(klonazolám)

6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

C17H12ClN5O2

XJRGLCAWBRZUFC-UHFFFAOYSA-N

16

Clorazepate
(klorazepát)

7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid

C16H11ClN2O3

XDDJGVMJFWAHJX-UHFFFAOYSA-N

17

Clotiazepam
(klotiazepám)

5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one

C16H15ClN2OS

CHBRHODLKOZEPZ-UHFFFAOYSA-N

18

Cloxazolam
(kloxazolám)

10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

C17H14Cl2N2O2

ZIXNZOBDFKSQTC-UHFFFAOYSA-N

19

Delorazepam
(delorazepám)

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

C15H10Cl2N2O

CHIFCDOIPRCHCF-UHFFFAOYSA-N

20

Diazepam
(diazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

C16H13ClN2O

AAOVKJBEBIDNHE-UHFFFAOYSA-N

21

Diclazepam
(diklazepám)

2-chlorodiazepam, Ro5-3448

7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-one

C16H12Cl2N2O

VPAYQWRBBOGGPY-UHFFFAOYSA-N

22

Estazolam
(esztazolám)

8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

C16H11ClN4

CDCHDCWJMGXXRH-UHFFFAOYSA-N

23

Ethchlorvynol
(etklórvinol)

1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol

C7H9ClO

ZEHYJZXQEQOSON-UHFFFAOYSA-N

24

Ethinamate
(etinamát)

1-ethynylcyclohexanolcarbamate

C9H13NO2

GXRZIMHKGDIBEW-UHFFFAOYSA-N

25

Ethyl loflazepate
(etil-loflazepát)

ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylate

C18H14ClFN2O3

CUCHJCMWNFEYOM-UHFFFAOYSA-N

26

Etilamfetamine
(etilamfetamin)

N-ethylamphetamine

N-ethyl-α-methylphenethylamine

C11H17N

YAGBSNMZQKEFCO-UHFFFAOYSA-N

27

Etizolam
(etizolám)

4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

C17H15ClN4S

VMZUTJCNQWMAGF-UHFFFAOYSA-N

28

Fencamfamin
(fenkamfamin)

N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine

C15H21N

IKFBPFGUINLYQI-UHFFFAOYSA-N

29

Fenproporex
(fenproporex)

(±)-3-[(α-methylphenylethyl)amino]propionitrile

C12H16N2

IQUFSXIQAFPIMR-UHFFFAOYSA-N

30

Flualprazolam
(flualprazolám)

8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

C17H12ClFN4

MPZVLJCMGPYWQQ-UHFFFAOYSA-N

31

Flubromazolam (flubromazolám)

8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

C17H12BrFN4

VXGSZBZQCBNUIP-UHFFFAOYSA-N

32

Fludiazepam
(fludiazepám)

7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

C16H12ClFN2O

ROYOYTLGDLIGBX-UHFFFAOYSA-N

33

Flurazepam
(flurazepám)

7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

C21H23ClFN3O

SAADBVWGJQAEFS-UHFFFAOYSA-N

34

Halazepam
(halazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

C17H12ClF3N2O

WYCLKVQLVUQKNZ-UHFFFAOYSA-N

35

Haloxazolam
(haloxazolám)

10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

C17H14BrFN2O2

XDKCGKQHVBOOHC-UHFFFAOYSA-N

36

Ketazolam
(ketazolám)

11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione

C20H17ClN2O3

PWAJCNITSBZRBL-UHFFFAOYSA-N

37

Lefetamine
(lefetamin)

SPA

(–)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine

C16H19N

YEJZJVJJPVZXGX-MRXNPFEDSA-N

38

Loprazolam
(loprazolám)

6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methylene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one

C23H21ClN6O3

UTEFBSAVJNEPTR-RGEXLXHISA-N

39

Lorazepam (lorazepám)

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

C15H10Cl2N2O2

DIWRORZWFLOCLC-UHFFFAOYSA-N

40

Lormetazepam (lormetazepám)

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

C16H12Cl2N2O2

FJIKWRGCXUCUIG-UHFFFAOYSA-N

41

Mazindol
(mazindol)

5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1- a]isoindol-5-ol

C16H13ClN2O

ZPXSCAKFGYXMGA-UHFFFAOYSA-N

42

Medazepam (medazepám)

7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine

C16H15ClN2

YLCXGBZIZBEVPZ-UHFFFAOYSA-N

43

Mefenorex (mefenorex)

N-(3-chloropropyl)-α-methylphenethylamine

C12H18ClN

XXVROGAVTTXONC-UHFFFAOYSA-N

44

Meprobamate (meprobamát)

2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamate

C9H18N2O4

NPPQSCRMBWNHMW-UHFFFAOYSA-N

45

Mesocarb
(mezokarb)

3-(α-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imine

C18H18N4O2

OWFUPROYPKGHMH-UHFFFAOYSA-N

46

Methylphenobarbital (metilfenobarbitál)

5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid

C13H14N2O3

ALARQZQTBTVLJV-UHFFFAOYSA-N

47

Methyprylon (metiprilon)

3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione

C10H17NO2

SIDLZWOQUZRBRU-UHFFFAOYSA-N

48

Midazolam (midazolám)

8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine

C18H13ClFN3

DDLIGBOFAVUZHB-UHFFFAOYSA-N

49

Nimetazepam (nimetazepám)

1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

C16H13N3O3

GWUSZQUVEVMBPI-UHFFFAOYSA-N

50

Nitrazepam (nitrazepám)

1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

C15H11N3O3

KJONHKAYOJNZEC-UHFFFAOYSA-N

51

Nordazepam (nordazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

C15H11ClN2O

AKPLHCDWDRPJGD-UHFFFAOYSA-N

52

Oxazepam (oxazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

C15H11ClN2O2

ADIMAYPTOBDMTL-UHFFFAOYSA-N

53

Oxazolam (oxazolám)

10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

C18H17ClN2O2

VCCZBYPHZRWKFY-UHFFFAOYSA-N

54

Pemoline
(pemolin)

2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one

C9H8N2O2

NRNCYVBFPDDJNE-UHFFFAOYSA-N

55

Phendimetrazine (fendimetrazin)

(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine

C12H17NO

MFOCDFTXLCYLKU-CMPLNLGQSA-N

56

Phenobarbital (fenobarbitál)

5-ethyl-5-phenylbarbituric acid

C12H12N2O3

DDBREPKUVSBGFI-UHFFFAOYSA-N

57

Phentermine (fentermin)

α,α-dimethylphenethylamine

C10H15N

DHHVAGZRUROJKS-UHFFFAOYSA-N

58

Pinazepam (pinazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

C18H13ClN2O

MFZOSKPPVCIFMT-UHFFFAOYSA-N

59

Pipradrol
(pipradrol)

1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol

C18H21NO

XSWHNYGMWWVAIE-UHFFFAOYSA-N

60

Prazepam (prazepám)

7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

C19H17ClN2O

MWQCHHACWWAQLJ-UHFFFAOYSA-N

61

Pyrovalerone (pirovaleron)

4’-methyl-2-(1-pyrrolidinyl)valerophenone

C16H23NO

SWUVZKWCOBGPTH-UHFFFAOYSA-N

62

Secbutabarbital (szekbutabarbitál)

5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid

C10H16N2O3

ZRIHAIZYIMGOAB-UHFFFAOYSA-N

63

Temazepam (temazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

C16H13ClN2O2

SEQDDYPDSLOBDC-UHFFFAOYSA-N

64

Tetrazepam (tetrazepám)

7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

C16H17ClN2O

IQWYAQCHYZHJOS-UHFFFAOYSA-N

65

Triazolam (triazolám)

8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepine

C17H12Cl2N4

JOFWLTCLBGQGBO-UHFFFAOYSA-N

66

Vinylbital (vinilbitál)

5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid

C11H16N2O3

KGKJZEKQJQQOTD-UHFFFAOYSA-N

67

Zolpidem (zolpidem)

N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide

C19H21N3O

ZAFYATHCZYHLPB-UHFFFAOYSA-N

4.2. Ezeken felül a fenti anyagok sztereoizomerjei, ha azok a feltüntetett kémiai névnek megfelelnek, kémiai szerkezetük alapján léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá, továbbá ezek sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

4.3. Jelen P4 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény aktualizált IV. listája alapján készült.

3. melléklet a 78/2022. (XII. 28.) BM rendelethez

ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE

Új pszichoaktív anyagok a következő szerkezeti leírásoknak megfelelő vegyületek, ha azok az 1. és 2. melléklet szerinti jegyzékeken nem szerepelnek:

1. Azok

1.1. az indolil-naftil-keton (1H-indol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indol-3-il(naftalin-2-il)metanon), vagy

1.2. a fenil-indolil-keton (fenil(1H-indol-3-il)metanon) vagy

1.3. a benzil-indolil-keton (2-fenil-1-(1H-indol-3-il)etanon) vagy

1.4. az indazolil-naftil-keton (1H-indazol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indazol-3-il(naftalin-2-il)metanon) vagy

1.5. a fenil-indazolil-keton (fenil(1H-indazol-3-il)metanon) vagy

1.6. a benzil-indazolil-keton (2-fenil-1-(1H-indazol-3-il)etanon) vagy

1.7. a naftil-pirrolil-keton (naftalin-1-il(1H-pirrol-3-il)metanon, naftalin-2-il(1H-pirrol-3-il)metanon) vagy

1.8. a (ciklusos alkil)-indolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indol-3-il)metanon) vagy

1.9. a (ciklusos alkil)-indazolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indazol-3-il)metanon) vagy

1.10. a (ciklusos alkil)-pirrolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-pirrol-3-il)metanon) vagy

1.11. az indol-3-karboxilát (1H-indol-3-karbonsav észterszármazék) vagy

1.12. az indol-3-karboxamid (1H-indol-3-karboxamid) vagy

1.13. az indazol-3-karboxilát (1H-indazol-3-karbonsav észterszármazék) vagy

1.14. az indazol-3-karboxamid (1H-indazol-3-karboxamid)

szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

1.15. az indol-, indazol-, illetve pirrolváz 1-es helyzetű nitrogénatomjához

1.15.1. legfeljebb 7 szénatomos alkil-, alkenil- vagy alkinilcsoport, illetve

1.15.2. az 1.15.1 szerinti csoport ciano-, hidroxi-, alkoxi-, alkilszulfanil-, cikloalkil-, halogénezett cikloalkil-, cikloalkenil-, fenil-, (halogénfenil)-, tetrahidrofuranil-, tetrahidropiranil-, morfolinil-, N-metilpirrolidinil- vagy N-metilpiperidinilcsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazó származéka kapcsolódik;

1.16. az indolváz

1.16.1. 2-es helyzetben lévő szénatomja metil- vagy etilcsoportot tartalmazhat, illetve

1.16.2. 4-es, 5-ös, 6-os, illetve 7-es helyzetben lévő szénatomjai – tetszőleges kombinációban – halogénatomot, metil-, metoxi- vagy nitrocsoportot tartalmazhatnak;

1.17. a pirrolváz a 2-es, 4-es, illetve 5-ös helyzetű szénatomjához kapcsolódóan, tetszőleges kombinációban egy vagy több

1.17.1. halogénatomot vagy

1.17.2. fenil-, (halogénfenil)-, naftil- vagy 1-2 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat;

1.18. az 1.11. és az 1.13. szerinti vegyületek karboxilát részének oxigénatomjához,

1.18.1. (ciklusos alkil)-, fenil-, benzil-, naftil- vagy kinolincsoport kapcsolódik;

1.19. az 1.1–1.7. szerinti fenil-, benzil- és naftilcsoport, illetve az 1.18.1. szerinti fenil-, benzil-, naftil- és kinolincsoport

1.19.1. egy vagy több 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy

1.19.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy

1.19.3. azido-, dimetilamino-, fenil-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazhat;

1.20. az 1.12. és 1.14. szerinti vegyületek karboxamid részének nitrogénatomja

1.20.1. olyan piperazingyűrű tagja, amely egy vagy több metil-, illetve etilcsoportot tartalmaz, vagy

1.20.2. olyan részlegesen vagy teljesen telített biciklusos gyűrűrendszer tagja, amely 7-10 szénatomból és egy vagy két nitrogénatomból áll, vagy

1.20.3. valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-metilészter vagy valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-etilészter szerkezeti rész alfa nitrogénatomja, vagy

1.20.4. valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-amid szerkezeti rész alfa-nitrogénatomja, vagy

1.20.5. (ciklusos alkil)-, fenil-, benzil-, naftil- vagy kinolincsoportot tartalmaz;

1.21. az 1.8., 1.9., 1.10. és 1.18.1. és 1.20.5. szerinti (ciklusos alkil)-csoport egy vagy több 3-10 szénatomos gyűrűből áll és egy vagy több 1-3 szénatomos alkilcsoportot vagy halogénatomot tartalmazhat;

1.22. az 1.20.5. szerinti fenil-, benzil-, naftil- és kinolincsoport

1.22.1. egy vagy több 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy

1.22.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy

1.22.3. azido-, dimetilamino-, fenil-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazhat.

2. Azok a katinon (2-amino-1-fenilpropán-1-on) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, a bupropion, kivételével, amelyekben

2.1. a propán-1-on szerkezeti egység 3-as helyzetű szénatomja

2.1.1. legfeljebb 6 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat,

2.2. a fenilcsoport egy vagy – tetszőleges kombinációban – több

2.2.1. halogénatomot, metil, etil, metoxi, metiléndioxi (metilénbiszoxi-), trimetilén (propán-1,3-diil), etilénoxi-csoportot tartalmazhat,

2.3. a nitrogénatom

2.3.1. 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy alkilcsoportokat tartalmazhat vagy

2.3.2. benzilcsoportot tartalmazhat vagy

2.3.3. pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja.

3. Azok a triptamin (2-(1H-indol-3-il)etánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

3.1. az aminocsoport nitrogénje

3.1.1. legfeljebb 4 szénatomos alkil-, vagy alkenilcsoportot, illetve csoportokat tartalmaz,

3.2. az indolil csoport 4-es vagy 5-ös helyzetben

3.2.1. hidroxi-, metoxi- vagy acetoxicsoportot tartalmazhat.

4. Azok a fenetilamin (2-feniletánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek – ideértve a 2-feniletánamint is –, amelyekben

4.1. az aminocsoport egy vagy – tetszőleges kombinációban – több

4.1.1. legfeljebb 4 szénatomos alkil-, alkenil-, cikloalkil-, halogénalkil-, hidroxialkil-, cianoalkil- vagy metoxialkil-csoportot,

4.1.2. acetil-, hidroxi-, metoxi-, ciklopropilmetil-, benzil-, metoxibenzil-, dimetoxibenzil-, trimetoxibenzil-, vagy furilmetil-csoportot tartalmazhat;

4.2. az aminocsoport azetidin, pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja lehet;

4.3. az etánamin szerkezeti rész 1-es helyzetű szénatomja

4.3.1. legfeljebb 4 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat;

4.4. a fenilcsoport egy vagy – tetszőleges kombinációban – több

4.4.1. legfeljebb 5 szénatomos alkil-, (cikloalkil)alkil-, alkoxi-, (cikloalkil)alkoxi-, (alkoxi)alkil-, alkilszulfanil-, alkilamino-, halogénalkil-csoportot, illetve

4.4.2. halogénatomot, benzil-, benziloxi-, amino-, ciano-, nitro-, trimetilén- (propán-1,3 diil), metiléndioxi- (metilénbiszoxi-), etiléndioxi- (etilénbiszoxi-), etilénoxi-, etendiiloxi-, etilénimino- (etilénazandiil-), etendiilimino- (eten-1,2-diilazandiil-) csoportot

tartalmazhat.

5. Azok az N-fenil-1-(2-feniletil)-4-piperidinamin szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

5.1. a piperidinamin rész nitrogénatomjához 1-4 szénatomszámú alkil- vagy alkenil- vagy metoxialkil- vagy 3-6 szénatomos cikloalkilcsoportot, illetve furanil- vagy tetrahidrofuranil-csoportot tartalmazó karbonil-rész szénatomja kapcsolódik,

5.2. az N-fenil rész fenilgyűrűjéhez halogén- vagy metoxi-csoport kapcsolódhat,

5.3. a piperidin részhez egy vagy – tetszőleges kombinációban – több metil-, illetve karbometoxi-csoport kapcsolódhat,

5.4. a feniletil rész alifás szénatomjaihoz metil- vagy hidroxi-csoport kapcsolódhat.

6. Az 1–5. pontban foglaltakon túlmenően továbbá

6.1.7 a következő vegyületek:

A

B

C

D

1

Hivatalos elnevezés
(illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt más írásmód)

Kémiai név

Összegképlet

InChIKey kémiai azonosító

2

2C-B-BZP

1-(4-bromo-2,5-dimethoxybenzyl)-4-piperazine

C13H19BrN2O2

OHXVYXBOJDDYJS-UHFFFAOYSA-N

3

CPCPP, Gelbes

1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine

C13H18Cl2N2

NDQKGEFMUGSRNS-UHFFFAOYSA-N

4

Dichlorophenyl-piperazine (diklórfenil-piperazin)

1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine

C10H12Cl2N2

UDQMXYJSNNCRAS-UHFFFAOYSA-N

5

Harmin (harmine)

7-methoxy-1-methyl-9H-β-carboline

C13H12N2O

BXNJHAXVSOCGBA-UHFFFAOYSA-N

6

5-MeO-triptamin (5-MeO-tryptamine)

2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine

C11H14N2O

JTEJPPKMYBDEMY-UHFFFAOYSA-N

7

N-benzyl-1-PEA (N-benzil-1-PEA)

N-benzyl-1-phenylethanamine

C15H17N

ZYZHMSJNPCYUTB-UHFFFAOYSA-N

8

pCPP

1-(4-chlorophenyl)piperazine

C10H13ClN2

UNEIHNMKASENIG-UHFFFAOYSA-N

9

1-phenyl-propyl-amine (fenilpropilamin, 1-phenyl-1-propanamine)

1-phenylpropan-1-amine

C9H13N

AQFLVLHRZFLDDV-UHFFFAOYSA-N

10

pMeOPP

1-(4-methoxyphenyl)piperazine

C11H16N2O

MRDGZSKYFPGAKP-UHFFFAOYSA-N

11

URB-754

6-methyl-2-[(4-methylphenyl)amino]-4H-3,1-benzoxazin-4-one

C16H14N2O2

GFWNGVKCDGYFKG-UHFFFAOYSA-N

12

RH-34

3-[2-(2-methoxybenzylamino)ethyl]-1H-quinazoline-2,4-dione

C18H19N3O3

NUAJBITWGGTZCM-UHFFFAOYSA-N

13

MEOP; Methoxypiperamide; metoxipiperamid; MEXP; 1(4methoxybenzoyl)-4-methylpiperazine

(4-methoxyphenyl)(4-methylpiperazin-1-yl)methanone

C13H18N2O2

DWPVVZZGGGCRRM-UHFFFAOYSA-N

14

bk-2C-B

2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanone

C10H12BrNO3

HFYJGAIOBIDRPX-UHFFFAOYSA-N

15

25I-NBF

2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-fluorophenyl)methyl]ethanamine

C17H19FINO2

LPBKNBHMWRBPHT-UHFFFAOYSA-N

16

Mexedrone; 4-MMC-oMe; ’MEX’

3-methoxy-2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one

C12H17NO2

JHGDCSPZKQLBOP-UHFFFAOYSA-N

17

TH-PVP

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)pentan-1-one

C19H27NO

MMIKQWIZKBYLKZ-UHFFFAOYSA-N

18

izopropilfenidát (isopropylphenidate)

propan-2-yl phenyl(piperidin-2-yl)acetate

C16H23NO2

AZVPADMEIMLODT-UHFFFAOYSA-N

19

metamnetamin (methylnaphetamine; N-methyl- PAL-287; MNT; MNA)

N-methyl-1-(naphthalen-2-yl)propan-2-amine

C14H17N

BWWWOLYZMKACSB-UHFFFAOYSA-N

20

dezklórketamin (deschloroketamine;2-(phenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone)

2-(methylamino)-2-phenylcyclohexanone

C13H17NO

ZAGBSZSITDFFAF-UHFFFAOYSA-N

21

1P-LSD (1-propionyl-d-lysergic acid diethylamide)

N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

C23H29N3O2

JSMQOVGXBIDBIE-UHFFFAOYSA-N

22

Ethylnaphthidate; HDEP-28

ethyl 2-(naphthalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetate

C19H23NO2

OTQVTBPHZRARTL-UHFFFAOYSA-N

23

4-methylmethylphenidate; 4Me-TMP

methyl 2-(piperidin-2-yl)-2-(p-tolyl)acetate

C15H21NO2

WJZNCJIOIACDBR-UHFFFAOYSA-N

24

4-fluoromethylphenidate; 4F-TMP; 4F-MPH; 4-FMPH

methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate

C14H18FNO2

XISBAJBPDVRSPG-UHFFFAOYSA-N

25

CUMYL-5F-P7AICA; CUMYL-5F-PAICA; SGT-263

1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide

C22H26FN3O

MXJYOUMYJGNQEY-UHFFFAOYSA-N

26

(Iso)butyryl-F-fentanyl N-benzyl analogue

2-methyl-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-(4-fluorophenyl)propanamide

C22H27FN2O

XNQGKYHSTDKIKG-UHFFFAOYSA-N

27

Despropionyl-2-fluoro fentanyl; despropionyl-o-fluoro fentanyl

N-(2-fluorophenyl)-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine

C19H23FN2

WUNLGTOLOUTCPE-UHFFFAOYSA-N

28

Flubromazepam

7-bromo-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

C15H10BrFN2O

ZRKDDZBVSZLOFS-UHFFFAOYSA-N

29

5-fluoropentyl-3-pyridinoylindole

[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](pyridin-3-yl)methanone

C19H19FN2O

CNMQLCYLJPWHEW-UHFFFAOYSA-N

30

Phenibut

4-amino-3-phenylbutanoic acid

C10H13NO2

DAFOCGYVTAOKAJ-UHFFFAOYSA-N

31

2-fluorodeschloroketamine; 2-Fl-2’-Oxo-PCM; fluoroketamine; 2-FDCK; 2F-DK; 2-FDK; 2-FK

2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone

C13H16FNO

PHFAGYYTDLITTB-UHFFFAOYSA-N

32

Dichloropane; RTI-111; RTI-4229-111; O-401

methyl 3-(3,4-dichlorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate

C16H19Cl2NO2

AMIHUYQKNJHXPT-UHFFFAOYSA-N

33

AMAPN

2-(methylamino)-1-(naphthalen-1-yl)propan-1-one

C14H15NO

QIACKSHQBOUATI-UHFFFAOYSA-N

34

5Cl-bk-MPA; 5Cl-bk-methylthienylpropamine;
5Cl-bk-methiopropamine

1-(5-chlorothiophen-2-yl)-2-(methylamino)propan-1-one

C8H10ClNOS

VTSPXQPERGVFBV-UHFFFAOYSA-N

35

5F-Cumyl-PeGaClone; 5F-SGT-151

5-(5-fluoropentyl)-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one

C25H27FN2O

SMRRORRDOWXERZ-UHFFFAOYSA-N

36

ALD-52; 1-acetyl-LSD

(6aR,9R)-4-acetyl-N,N-diethyl-7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-f,g]quinoline-9-carboxamide

C22H27N3O2

FJOWXGYLIWJFCH-OXQOHEQNSA-N

37

ETH-LAD; 6-ethyl-6-nor-lysergic acid diethylamide

(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-ethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo-[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

C21H27N3O

MYNOUXJLOHVSMQ-DNVCBOLYSA-N

38

diphenyl-PBP

1-(1,3-diphenylpropan-2-yl)pyrrolidine

C19H23N

VQECHRQHFMUVRS-UHFFFAOYSA-N

39

benzoil-fentanil (benzoylfentanyl)

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]benzamide

C26H28N2O

BJPDWVPQDSVQKD-UHFFFAOYSA-N

40

Cumyl-CH-MegaClone

5-cyclohexylmethyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one

C27H30N2O

CGHCGYCTOLWAPL-UHFFFAOYSA-N

41

1-Aminoindan

2,3-dihydro-1H-inden-1-amine

C9H11N

XJEVHMGJSYVQBQ-UHFFFAOYSA-N

42

N-methyl-2AI

N-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine

C10H13N

SXWZQUCTTOBHJT-UHFFFAOYSA-N

43

M-ALPHA

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-methylpropan-1-amine

C11H15NO2

NLINVDHEDVEOMJ-UHFFFAOYSA-N

44

Thiopropamine

1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine

C7H11NS

NYVQQTOGYLBBDQ-UHFFFAOYSA-N

45

2-APB

1-(1-benzofuran-2-yl)propan-2-amine

C11H13NO

QGLBWEFCBFEAPH-UHFFFAOYSA-N

46

2-MAPB

1-(1-benzofuran-2-yl)-N-methylpropan-2-amine

C12H15NO

ANJIDHKQUCZNQY-UHFFFAOYSA-N

47

2-EAPB

1-(1-benzofuran-2-yl)-N-ethylpropan-2-amine

C13H17NO

SGGKRTSTBXBERJ-UHFFFAOYSA-N

48

5-MeO-DIBF

N-[2-(5-methoxy-1-benzofuran-3-yl)ethyl]-N-(propan-2-yl)propan-2-amine

C17H25NO2

NBFMSQBTYHYVKP-UHFFFAOYSA-N

49

2-MABB

1-(1-benzofuran-2-yl)-N-methylbutan-2-amine

C13H17NO

YBPPNDUCEMDPJZ-UHFFFAOYSA-N

50

1-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine

1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine

C10H14BrNO2

JKOMOTQHGDWZAQ-UHFFFAOYSA-N

51

BOH-PHP

1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-ol

C16H25NO

GJHNPZVIGWPXBH-UHFFFAOYSA-N

52

2-MeO-Ketamine

2-(2-methoxyphenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone

C14H19NO2

OYAUVHORXFUVAJ-UHFFFAOYSA-N

53

Methoxetamine brominated derivative

2-(2-bromo-5-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone

C15H20BrNO2

YNEMYNGTFPWRHN-UHFFFAOYSA-N

54

3MeO-PCMo

4-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]morpholine

C17H25NO2

BOGOEDFWPOXWQE-UHFFFAOYSA-N

55

Benocyclidine

1-[1-(benzothiophen-2-yl)cyclohexyl]piperidine

C19H25NS

RGSVXQJPSWZXOP-UHFFFAOYSA-N

56

Tiletamine

2-(ethylamino)-2-(2-thienyl)cyclohexanone

C12H17NOS

QAXBVGVYDCAVLV-UHFFFAOYSA-N

57

deschloro-N-ethyl-ketamine (O-PCE)

2-(ethylamino)-2-phenyl-cyclohexanone

C14H19NO

IDLSBAANXISGEI-UHFFFAOYSA-N

58

3-MeO-PCMMo

4-{[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]methyl}morpholine

C18H27NO2

KVDDTOKOCUZIFC-UHFFFAOYSA-N

59

3-HO-PCE

3-[1-(ethylamino)cyclohexyl]phenol

C14H21NO

MIKNPNLBFHVMKK-UHFFFAOYSA-N

60

3-HO-PCP

3-(1-piperidin-1-ylcyclohexyl)phenol

C17H25NO

AMSXTZUCNOKUEN-UHFFFAOYSA-N

61

Methoxpropamine

2-(3-methoxyphenyl)-2-(propylamino)cyclohexan-1-one

C16H23NO2

AAVOSBAXDRASAH-UHFFFAOYSA-N

62

Pyrazolam

8-bromo-1-methyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

C16H12BrN5

BGRWSFIQQPVEML-UHFFFAOYSA-N

63

Alprazolam triazolobenzophenone derivative

{2-[3-(aminomethyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-5-chlorophenyl}phenyl-methanone

C17H15ClN4O

WWADXOXMCNJJKR-UHFFFAOYSA-N

64

Meclonazepam

5-(2-chlorophenyl)-3-methyl-7-nitro-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one

C16H12ClN3O3

LMUVYJCAFWGNSY-UHFFFAOYSA-N

65

Deschloroetizolam

2-ethyl-9-methyl-4-phenyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

C17H16N4S

JIOBORXCOGMHSV-UHFFFAOYSA-N

66

Nifoxipam

5-(2-fluorophenyl)-3-hydroxy-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

C15H10FN3O4

UHFIFTRHLBAWGY-UHFFFAOYSA-N

67

Adinazolam

1-(8-chloro-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin-1-yl)-N,N-dimethylmethanamine

C19H18ClN5

GJSLOMWRLALDCT-UHFFFAOYSA-N

68

Metizolam

4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

C16H13ClN4S

NQSSWDKQLVBUQN-UHFFFAOYSA-N

69

Nitrazolam

1-methyl-8-nitro-6-phenyl-4H-1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

C17H13N5O2

OYRPNABWTHDOFK-UHFFFAOYSA-N

70

Cloniprazepam

5-(2-chlorophenyl)-1-(cyclopropylmethyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

C19H16ClN3O3

CCSYKGYLSFXNTA-UHFFFAOYSA-N

71

Cinazepam

4-{[7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-1,3-dihydro-1,4- benzodiazepin-3-yl]oxy}-4-oxo-butanoic acid

C19H14BrClN2O5

NQTRBZXDWMDXAQ-UHFFFAOYSA-N

72

3-hydroxyphenazepam

7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydro-1,4- benzodiazepin-2-one

C15H10BrClN2O2

KRJKJUWAZOWXNV-UHFFFAOYSA-N

73

Fonazepam

5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

C15H10FN3O3

KNGIGRDYBQPXKQ-UHFFFAOYSA-N

74

4-chlorodiazepam

7-chloro-5-(4-chlorophenyl)-1-methyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-one

C16H12Cl2N2O

PUMYFTJOWAJIKF-UHFFFAOYSA-N

75

Flunitrazolam

6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

C17H12FN5O2

RDLAGIOILLWVTM-UHFFFAOYSA-N

76

Bromazolam

8-bromo-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

C17H13BrN4

KCEIOBKDDQAYCM-UHFFFAOYSA-N

77

Norfludiazepam

7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one

C15H10ClFN2O

UVCOILFBWYKHHB-UHFFFAOYSA-N

78

Ro 07-4065

7-chloro-5-(2,6-difluorophenyl)-1-methyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-one

C16H11ClF2N2O

DUNFPASORLTEGN-UHFFFAOYSA-N

79

Thionordazepam

7-chloro-5-phenyl-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepine-2-thione

C15H11ClN2S

ULILTJWAJZIROM-UHFFFAOYSA-N

80

Methyl clonazepam

5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-7-nitro-3H-1,4-benzodiazepin-2-one

C16H12ClN3O3

AZVBJJDUDXZLTM-UHFFFAOYSA-N

81

Fluclotizolam

2-chloro-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

C15H10ClFN4S

ZDYRCUZZLRLMHG-UHFFFAOYSA-N

82

Clobromazolam

8-bromo-6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

C17H12BrClN4

BUTCFAZTKZDYCN-UHFFFAOYSA-N

83

Bentazepam

5-phenyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2H-[1]benzothieno[2,3-e][1,4]diazepin-2-one

C17H16N2OS

AIZFEOPQVZBNGH-UHFFFAOYSA-N

84

CP 47,497

5-(1,1-dimethylheptyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]phenol

C21H34O2

ZWWRREXSUJTKNN-AEFFLSMTSA-N

85

AM-1220 Azepane Isomer

[1-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-3-yl)-1H-indol-3-yl]-1-naphthalenyl-methanone

C26H26N2O

ZDCZZWAEXISRJF-UHFFFAOYSA-N

86

Org 27569

5-chloro-3-ethyl-N-[2-[4-(1-piperidinyl)phenyl]ethyl]-1H-indole-2-carboxamide

C24H28ClN3O

AHFZDNYNXFMRFQ-UHFFFAOYSA-N

87

Org 27759

N-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethyl]-3-ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxamide

C21H24FN3O

MUYUEZAKMLKZSO-UHFFFAOYSA-N

88

Org 29647

N-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)-5-chloro-3-ethyl-1H-indole-2-carboxamide

C22H24ClN3O

MYJJVFCPCDPOSM-UHFFFAOYSA-N

89

HU-331

3-hydroxy-2-(6-isopropenyl-3-methyl-cyclohex-2-en-1-yl)-5-pentyl-1,4-benzoquinone

C21H28O3

WDXXEUARVHTWQF-UHFFFAOYSA-N

90

WIN 55212-2

[(3R)-2,3-dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl]-1-naphthalen-1-yl-methanone

C27H26N2O3

HQVHOQAKMCMIIM-HXUWFJFHSA-N

91

AB-005 azepane isomer

[1-(1-methylazepan-2-yl)indol-3-yl]-(2,2,3,3- tetramethylcyclopropyl)methanone

C23H32N2O

VBJJSVQSAWSBQA-UHFFFAOYSA-N

92

4-HTMPIPO

4-hydroxy-3,3,4-trimethyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-one

C21H31NO2

GWHGUYKAGQLPTQ-UHFFFAOYSA-N

93

URB-597

3’-carbamoylbiphenyl-3-yl cyclohexylcarbamate

C20H22N2O3

ROFVXGGUISEHAM-UHFFFAOYSA-N

94

JTE-907

N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-2-hydroxy-7-methoxy-8-pentoxy-quinoline-3-carboxamide

C24H26N2O6

GRAJFFFXJYFVOC-UHFFFAOYSA-N

95

LY2183240

5-([1,1’-biphenyl]-4-ylmethyl)-N,N-dimethyl-1H-tetrazole-1-carboxamide

C17H17N5O

GZNIYOXWFCDBBJ-UHFFFAOYSA-N

96

1-(Cyclohexylmethyl)-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazol-5-carboxamide

1-(cyclohexylmethyl)-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-benzimidazole-5-carboxamide

C28H37N3O2

WRVZBXHTUOPQJS-UHFFFAOYSA-N

97

AM-2201 benzimidazole analogue (FUBIMINA)

[1-(5-fluoropentyl)-1H-benzimidazol-2-yl](naphthalen-1-yl)methanone

C23H21FN2O

KUESSZMROAFKQJ-UHFFFAOYSA-N

98

5F-AB-FUPPYCA (5F-5,3-AB-PFUPPYCA)

2-{[1-(5-fluoropentyl)-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]formamido}-3-methylbutanamide

C20H26F2N4O2

GSXRDTDYPSATDE-UHFFFAOYSA-N

99

5F-PY-PICA

[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](pyrrolidin-1-yl)methanone

C18H23FN2O

AJOAHRJLOXOZKX-UHFFFAOYSA-N

100

5F-PY-PINACA

[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl](pyrrolidin-1-yl)methanone

C17H22FN3O

GSCLIRQNUBFUJA-UHFFFAOYSA-N

101

AB-CHMFUPPYCA (3,5-AB-CHMFUPPYCA)

N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide

C22H29FN4O2

NDYOOVJIZQTGHY-UHFFFAOYSA-N

102

MDMB-CHMCZCA

9-(cyclohexylmethyl)-N-(1-methoxycarbonyl-2,2-dimethyl-propyl)carbazole-3-carboximidic acid

C27H34N2O3

FAWVRKNYDPKTDZ-UHFFFAOYSA-N

103

5F-PCN

1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxamide

C23H22FN3O

BRRZRRZUERBDQL-UHFFFAOYSA-N

104

EG-2201

[9-(5-fluoropentyl)-9H-carbazol-3-yl](naphthalen-1-yl)methanone

C28H24FNO

LYDDINAZVHIBGP-UHFFFAOYSA-N

105

MDA 19 (BZO-HEXOXIZID)

N-[(Z)-(1-hexyl-2-oxo-indolin-3-ylidene)amino]benzamide

C21H23N3O2

ZGQHMZCITJHYOW-QOCHGBHMSA-N

106

MO-CHMINACA

1-methoxy-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl
1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxylate

C22H30N2O4

SUEOBRAXHJBVGY-UHFFFAOYSA-N

107

MDMB-PCZCA

methyl 3,3-dimethyl-2-[(9-pentylcarbazole-3-carbonyl)amino] butanoate

C25H32N2O3

GILRPTXNJMVJBM-UHFFFAOYSA-N

108

5F-3,5-AB-PFUPPYCA

N-(1-carbamoyl-2-methyl-propyl)-1-(5-fluoropentyl)-3-(4- fluorophenyl)pyrazole-5-carboxamide

C20H26F2N4O2

JPKXVUNTSWGYKJ-UHFFFAOYSA-N

109

CUMYL-4CN-B7AICA

1-(4-cyanobutyl)-N-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide

C22H24N4O

DYPZVGXELGJCHD-UHFFFAOYSA-N

110

5F-MDMB-P4AICA

methyl 2-{[1-(5-fluoropentyl)pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbonyl]amino}-3,3-dimethyl-butanoate

C20H28FN3O3

YUNKAZHULJISDA-UHFFFAOYSA-N

111

5F-MDMB-P7AICA

methyl 2-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl]formamido}-3,3-dimethylbutanoate

C20H28FN3O3

LIRBKFHBIDESHO-UHFFFAOYSA-N

112

5F-AB-P7AICA

N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide

C18H25FN4O2

PEAJNPAIVYHNDQ-UHFFFAOYSA-N

113

2F-QMPSB

quinolin-8-yl 3-[(4,4-difluoropiperidin-1-yl)sulfonyl]-4-methylbenzoate

C22H20F2N2O4S

JOSWCKYCXJMLNM-UHFFFAOYSA-N

114

5F-A-P7AICA

N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide

C23H30FN3O

JYMCNFJJLBFSGH-UHFFFAOYSA-N

115

3’,4’-Methylenedioxy-alpha-methylPPP (MDMPP)

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one

C15H19NO3

QEVPOSURBZYOOK-UHFFFAOYSA-N

116

1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-phenyl-2-(pyrrolidinyl-1-yl)ethan-1-one

1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethanone

C21H23NO

JFDZZTSFBTYYDF-UHFFFAOYSA-N

117

alpha-PPP-MeO

3-methoxy-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one

C14H19NO2

TVBNCCGCIPGJQO-UHFFFAOYSA-N

118

3,4-Dichloro-N,N-cyclohexylmethylmethcathinone

2-[cyclohexyl(methyl)amino]-1-(3,4-dichlorophenyl)propan-1-one

C16H21Cl2NO

YOJYFWVGILSSIW-UHFFFAOYSA-N

119

TH-PBP

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)butan-1-one

C18H25NO

DNKYSKGKPOHTKY-UHFFFAOYSA-N

120

alpha-pyrrolidinocyclohexylphenone (alpha-PCYP)

2-cyclohexyl-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one

C18H25NO

FKEHRWJWTWDTDB-UHFFFAOYSA-N

121

2-Me-DMT

N,N-dimethyl-2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethanamine

C13H18N2

NDGCOWDSLVNLGE-UHFFFAOYSA-N

122

AL-LAD

(8β)-9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-(2-propenyl)-ergoline-8-carboxamide

C22H27N3O

JCQLEPDZFXGHHQ-OXQOHEQNSA-N

123

McPT

N-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylcyclopropanamine

C14H18N2

LVOSBNVSQLXACL-UHFFFAOYSA-N

124

alpha-TMT

1-(1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylpropan-2-amine

C13H18N2

XQFCCTPWINMCQJ-UHFFFAOYSA-N

125

1P-ETH-LAD

N,N,7-triethyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

C24H31N3O2

MLOFCBXSOAYCIF-UHFFFAOYSA-N

126

5-MeO-pyr-T

5-methoxy-3-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1H-indole

C15H20N2O

KAASYKNZNPWPQG-UHFFFAOYSA-N

127

Lysergic acid methyl ester

methyl 7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylate

C17H18N2O2

RNHDWLRHUJZABX-UHFFFAOYSA-N

128

4-HO-McPT

3-{2-[cyclopropyl(methyl)amino]ethyl}-1H-indol-4-ol

C14H18N2O

GFVJBFIXZYLVPO-UHFFFAOYSA-N

129

4-PrO-DMT

3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl propanoate

C15H20N2O2

KUOGXPDQORRHED-UHFFFAOYSA-N

130

Butorphanol

17-(cyclobutylmethyl)morphinan-3,14-diol

C21H29NO2

IFKLAQQSCNILHL-QHAWAJNXSA-N

131

U-49900

3,4-dichloro-N-[2-(diethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamide

C18H26Cl2N2O O

AXACJBKFKCCIOR-UHFFFAOYSA-N

132

U-51754

2-(3,4-dichlorophenyl)-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-acetamide

C17H24Cl2N2O

ISJUYFBACBKWBV-UHFFFAOYSA-N

133

Benzodioxole-fentanyl

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]-1,3-benzodioxole-5-carboxamide

C27H28N2O3

ZFAAZMIOHJNKGD-UHFFFAOYSA-N

134

3-phenylpropanoylfentanyl

N,3-diphenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]propanamide

C28H32N2O

DIRAGWDYMRIDIO-UHFFFAOYSA-N

135

Tetramethylcyclopropanefentanyl

2,2,3,3-tetramethyl-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]cyclopropanecarboxamide

C27H36N2O

BYCDHAVFKDTVAM-UHFFFAOYSA-N

136

U-48800

2-(2,4-dichlorophenyl)-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-acetamide

C17H24Cl2N2O

FKUWIGXXBMULOI-UHFFFAOYSA-N

137

Thiophenefentanyl

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]thiophene-2-carboxamide

C24H26N2OS

CCHPKGYUIHSQIE-UHFFFAOYSA-N

138

Benzylfentanyl

N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-propanamide

C21H26N2O

POQDXIFVWVZVML-UHFFFAOYSA-N

139

Bromadoline

4-bromo-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]benzamide

C15H21BrN2O

UFDJFJYMMIZKLG-UHFFFAOYSA-N

140

Acetylbenzylfentanyl

N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-acetamide

C20H24N2O

UKGXYSOSRSCGJB-UHFFFAOYSA-N

141

Benzoylbenzylfentanyl

N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-benzamide

C25H26N2O

TVPYSIMEYHFHLN-UHFFFAOYSA-N

142

4-hydroxybutyrfentanyl; 4-HO-BF

N-(4-hydroxyphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]butanamide

C23H30N2O2

HMPNQEXOJZKKKE-UHFFFAOYSA-N

143

isopropyl-U-47700

3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-(propan-2-yl)benzamide

C18H26Cl2N2O

LGYQSYWASFBSHJ-UHFFFAOYSA-N

144

U-50488

2-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-N-(2-pyrrolidin-1-ylcyclohexyl)acetamide

C19H26Cl2N2O

VQLPLYSROCPWFF-UHFFFAOYSA-N

145

3,4-methylenedioxy-U-47700

N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-1,3-benzodioxole-5-carboxamide

C17H24N2O3

UUAVKYBZWVMWSM-UHFFFAOYSA-N

146

4-fluoro-cyclopropylbenzylfentanyl

N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-(4-fluorophenyl)cyclopropanecarboxamide

C22H25FN2O

DGFCHXNCEJHFDB-UHFFFAOYSA-N

147

Furanylbenzylfentanyl

N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-furan-2-carboxamide

C23H24N2O2

GDPJXHFICUEJBT-UHFFFAOYSA-N

148

2-methylacetylfentanyl

N-(2-methylphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-acetamide

C22H28N2O

GRDWUDZBHWHLSH-UHFFFAOYSA-N

149

N-methyl U-47931E

4-bromo-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamide

C16H23BrN2O

XQCGUPNNNXRBDG-UHFFFAOYSA-N

150

Piperidylthiambutene

1-[4,4-di(thiophen-2-yl)but-3-en-2-yl]piperidine

C17H21NS2

FQRWJLVMJCKSME-UHFFFAOYSA-N

151

2-methyl-AP-237

1-[2-methyl-4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one

C18H26N2O

CRSFXYZFNAFVFC-UHFFFAOYSA-N

152

AP-237

1-[4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one

C17H24N2O

ZQBMUHABRSEAIK-UHFFFAOYSA-N

153

Furanyl UF-17

N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-phenyl-furan-2-carboxamide

C19H24N2O2

OSFBKUBOZUWERW-UHFFFAOYSA-N

154

2F-viminol

2-[di(butan-2-yl)amino]-1-[1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrrol-2-yl]ethan-1-ol

C21H31FN2O

FXQMNNHPOYWWKI-UHFFFAOYSA-N

155

Iso-ethcathinone

1-(ethylamino)-1-phenylpropan-2-one

C11H15NO

GHVCNLDRNVGRJP-UHFFFAOYSA-N

156

5-HTP

2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid

C11H12N2O3

LDCYZAJDBXYCGN-UHFFFAOYSA-N

157

Ostarine

3-(4-cyanophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide

C19H14F3N3O3

JNGVJMBLXIUVRD-UHFFFAOYSA-N

158

4-Fluoroephedrine

4-fluoro-α-[1-(methylamino)ethyl]-benzenemethanol

C10H14FNO

SPEQHEOLWDGWML-UHFFFAOYSA-N

159

4-methylphendimetrazine

3,4-dimethyl-2-(4-methylphenyl)morpholine

C13H19NO

UJDFQROPBYDNBJ-UHFFFAOYSA-N

160

Mebroqualone

3-(2-bromophenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one

C15H11BrN2O

NBUSAPJNASSKBP-UHFFFAOYSA-N

161

W-15

4-chloro-N-[(2E)-1-(2-phenylethyl)piperidin-2-ylidene]benzenesulfonamide

C19H21ClN2O2S

VJHXSSVOCOBVMI-XUTLUUPISA-N

162

Sibutramine

1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethyl-butan-1-amine

C17H26ClN

UNAANXDKBXWMLN-UHFFFAOYSA-N

163

Embutramide

N-[2-ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxybutanamide

C17H27NO3

LMBMDLOSPKIWAP-UHFFFAOYSA-N

164

Lysergic acid 2,4-dimethylazetidide (LSZ)

[(6aS,9S)-7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-f,g]quinoline-9-yl]-[(2S,4S)-2,4-dimethylazetidin-1-yl]methanone

C21H25N3O

DUKNIHFTDAXJON-UHFFFAOYSA-N

165

Noopept

ethyl ({[(2S)-1-(phenylacetyl)pyrrolidin-2-yl]carbonyl}amino)acetate

C17H22N2O4

PJNSMUBMSNAEEN-AWEZNQCLSA-N

166

Mesembrine

3a-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-methyl-2,3,4,5,7,7a- hexahydroindol-6-one

C17H23NO3

DAHIQPJTGIHDGO-UHFFFAOYSA-N

167

Orphenadrine

N,N-dimethyl-2-[(2-methylphenyl)(phenyl)methoxy]ethanamine

C18H23NO

QVYRGXJJSLMXQH-UHFFFAOYSA-N

168

Ephenidine (NEDPA)

N-ethyl-1,2-diphenylethanamine

C16H19N

IGFZMQXEKIZPDR-UHFFFAOYSA-N

169

NPDPA

N-(1,2-diphenylethyl)propan-2-amine

C17H21N

FBRJTEBLJRHAQX-UHFFFAOYSA-N

170

W-18

4-chloro-N-{(2E)-1-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]piperidin-2-ylidene}benzenesulfonamide

C19H20ClN3O4S

BKRSVROQVRTSND-XUTLUUPISA-N

171

Adrafinil

2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]-N-hydroxy-acetamide

C15H15NO3S

CGNMLOKEMNBUAI-UHFFFAOYSA-N

172

Afloqualone

6-amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)quinazolin-4(3H)-one

C16H14FN3O

VDOSWXIDETXFET-UHFFFAOYSA-N

173

Modafiendz

2-{[bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl}-N-methylacetamide

C16H15F2NO2S

MQZWTCIUDSDFCQ-UHFFFAOYSA-N

174

Methylmethaqualone

3-(2,4-dimethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one

C17H16N2O

MPMDMUROZIYIIM-UHFFFAOYSA-N

175

Flibanserin

1,3-dihydro-1-(2-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazinyl}ethyl)-2H-benzimidazol-2-one

C20H21F3N4O

PPRRDFIXUUSXRA-UHFFFAOYSA-N

176

4-methylpentan-2-amine (DMBA)

4-methylpentan-2-amine

C6H15N

UNBMPKNTYKDYCG-UHFFFAOYSA-N

177

Modafinil sulphone

2-[(diphenylmethyl)sulfonyl]acetamide

C15H15NO3S

ZESNOWZYHYRSRY-UHFFFAOYSA-N

178

N-methyl aminorex derivative

3-methyl-5-phenyl-oxazolidin-2-imine

C10H12N2O

PINRUEQFGKWBTO-UHFFFAOYSA-N

179

3,4-DMAR

3,4-dimethyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-imine

C11H14N2O

AINPTMZQNYUGDW-UHFFFAOYSA-N

180

4-MPH

3-methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine

C12H17NO

NWNCIXFIIDVRKE-UHFFFAOYSA-N

181

Phenetrazine

3-ethyl-2-phenylmorpholine

C12H17NO

DOMAVIHZFHQQHF-UHFFFAOYSA-N

182

Epirocaine

2-methyl-2-(propylamino)propyl benzoate

C14H21NO2

VXJABHHJLXLNMP-UHFFFAOYSA-N

183

Modafinil

2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide

C15H15NO2S

YFGHCGITMMYXAQ-UHFFFAOYSA-N

184

Iso-phenmetrazine

5-methyl-2-phenylmorpholine

C11H15NO

LQHGEOIBMBXJGV-UHFFFAOYSA-N

185

Phenmetetrazine

4-ethyl-3-methyl-2-phenylmorpholine

C13H19NO

ZOMTUQAEMGCZPK-UHFFFAOYSA-N

186

3F-Phenetrazine

3-ethyl-2-(3-fluorophenyl)morpholine

C12H16FNO

GPTHUZORYIVVNJ-UHFFFAOYSA-N

187

Bromantane

N-(4-bromophenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-amine

C16H20BrN

LWJALJDRFBXHKX-UHFFFAOYSA-N

188

Viloxazine

2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]morpholine

C13H19NO3

YWPHCCPCQOJSGZ-UHFFFAOYSA-N

189

Fladrafinil

2-{[bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl}-N-hydroxyacetamide

C15H13F2NO3S

VKGUUSVYPXTWMA-UHFFFAOYSA-N

190

PDM-35

3,5-dimethyl-2-phenylmorpholine

C12H17NO

YKCSYIYQRSVLAK-UHFFFAOYSA-N

191

3,6-DMPM

3,6-dimethyl-2-phenylmorpholine

C12H17NO

FZEIVUHEODGHML-UHFFFAOYSA-N

192

3-methylphenmetrazine

3-methyl-2-(3-methylphenyl)morpholine

C12H17NO

QEDQZYNGDXULGO-UHFFFAOYSA-N

193

G-130

5,5-dimethyl-2-phenyl-morpholine

C12H17NO

KJUOROGOOZJYAI-UHFFFAOYSA-N

194

Methylmorphenate

methyl 2-(morpholin-3-yl)-2-phenylacetate

C13H17NO3

FTSNQYGFVFQKHY-UHFFFAOYSA-N

195

PRE-084

2-(morpholin-4-yl)ethyl 1-phenylcyclohexane-1-carboxylate

C19H27NO3

RQHKZUBCUZVZEF-UHFFFAOYSA-N

196

NDTDI

N,N-diethyl-3-{methyl-[(4R)-1,3,4,5-tetrahydrobenzo[c,d]indol-4-yl]amino}propanamide

C19H27N3O

JECGWOMOCPQHDH-UHFFFAOYSA-N

197

Ru-28306

N,N-dimethyl-1,3,4,5-tetrahydrobenzo[c,d]indol-4-amine

C13H16N2

BQOANWOQEHVATQ-UHFFFAOYSA-N

198

Octodrine

6-methylheptan-2-amine

C8H19N

QNIVIMYXGGFTAK-UHFFFAOYSA-N

199

1,4-DMAA

5-methylhexan-2-amine

C7H17N

IZCBXLKODYZSDJ-UHFFFAOYSA-N

200

2F-Phenmetrazine

2-(2-fluorophenyl)-3-methylmorpholine

C11H14FNO

QTYLEXQVLJYJHT-UHFFFAOYSA-N

201

Troparil

methyl 8-methyl-3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-carboxylate

C16H21NO2

OMBOXYLBBHNWHL-UHFFFAOYSA-N

202

N-methyl-cyclazodone

2-[cyclopropyl(methyl)amino]-5-phenyl-4(5H)-oxazolon

C13H14N2O2

FFWGGFGJVZVGOW-UHFFFAOYSA-N

203

para-fluoro-4-methylaminorex; 4-FPO

5-(4-fluorophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine

C10H11FN2O

UYKYWISHPDEDRQ-UHFFFAOYSA-N

204

Bisfluoromodafinil

2-{[bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl}acetamide

C15H13F2NO2S

YEAQNUMCWMRYMU-UHFFFAOYSA-N

205

WIN 35428

methyl 3-(4-fluorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate

C16H20FNO2

QUSLQENMLDRCTO-UHFFFAOYSA-N

206

alpha-methylephedrine

3-(methylamino)-2-phenylbutan-2-ol

C11H17NO

SIBUOXVRODUTKZ-UHFFFAOYSA-N

207

N-methylephedrine

2-(dimethylamino)-1-phenylpropan-1-ol

C11H17NO

FMCGSUUBYTWNDP-UHFFFAOYSA-N

208

1B-LSD

4-butyryl-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

C24H31N3O2

SVRFNPSJPIDUBC-UHFFFAOYSA-N

209

2C-B aminorex

5-(4-bromo-2,5-dimethoxy-phenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine

C11H13BrN2O3

XUTCHZHTIDHQOP-UHFFFAOYSA-N

210

Pagoclone

2-(7-chloro-1,8-naphthyridin-2-yl)-2,3-dihydro-3-(5-methyl-2-oxohexyl)-1H-isoindol-1-one

C23H22ClN3O2

HIUPRQPBWVEQJJ-UHFFFAOYSA-N

211

4-fluorophenibut

4-amino-3-(4-fluorophenyl)butanoic acid

C10H12FNO2

QWHXHLDNSXLAPX-UHFFFAOYSA-N

212

Pregabalin methyl ester

methyl 3-(aminomethyl)-5-methylhexanoate

C9H19NO2

JDFPGFRTUSUWNI-UHFFFAOYSA-N

213

Xylazine

N-(2,6-dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine

C12H16N2S

BPICBUSOMSTKRF-UHFFFAOYSA-N

214

SL-164

5-chloro-3-(4-chloro-2-methylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone

C16H12Cl2N2O

KUIHLOHNUGOCTO-UHFFFAOYSA-N

215

1cP-LSD

4-(cyclopropanecarbonyl)-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

C24H29N3O2

RAFUPYYDHPFASC-DYESRHJHSA-N

216

Nitromethaqualone

3-(2-methoxy-4-nitrophenyl)-2-methylquinazolin-4-one

C16H13N3O4

RZHHDMJWDYJXAW-UHFFFAOYSA-N

217

Nefiracetam

N-(2,6-dimethylphenyl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide

C14H18N2O2

NGHTXZCKLWZPGK-UHFFFAOYSA-N

218

4-Hydroxyamphetamine

4-(2-aminopropyl)phenol

C9H13NO

GIKNHHRFLCDOEU -UHFFFAOYSA-N

219

25I-NBMD

N-(1,3-benzodioxol-4-ylmethyl)-2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine

C18H20INO4

NJNMIPDEUMTYNV -UHFFFAOYSA-N

220

25I-NB34MD

N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine

C18H20INO4

FWEBGKDUEZRMRQ -UHFFFAOYSA-N

221

25C-NBF

2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-fluorobenzyl)ethanamine

C17H19ClFNO2

AHIUIEOLKNDLSC -UHFFFAOYSA-N

222

25C-NBOH

2-({[2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]amino}methyl)phenol

C17H20ClNO3

VHWXICYYQMMZCW -UHFFFAOYSA-N

223

25I-NBOH

2-{[2-(4-iodo-2,5-dimethoxy-phenyl)ethylamino]methyl}phenol

C17H20INO3

FEUZHYRXGQTBRO -UHFFFAOYSA-N

224

25B-NBF

2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-fluorophenyl)methyl]ethanamine

C17H19BrFNO2

ATMBBMXJNIJRST -UHFFFAOYSA-N

225

25B-NBOH

2-{[2-(4-bromo-2,5-dimethoxy-phenyl)ethylamino]methyl}phenol

C17H20BrNO3

RSUNJYKZRKIBNB -UHFFFAOYSA-N

226

1-phenethyl-4-hydroxypiperidine

1-(2-phenylethyl)piperidin-4-ol

C13H19NO

KYGMSTKBHJVPJK-UHFFFAOYSA-N

227

7-CDMeOPPAE

7-(2-{[2-(4-chloro-2,5-dimethoxy-phenyl)-1-methyl-ethyl]amino}ethyl)-1,3-dimethyl-purine-2,6-dione

C20H26ClN5O4

CWRNNANKXUBLFV-UHFFFAOYSA-N

228

25E-NBOH

2-({[2-(4-ethyl-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]amino}methyl)phenol

C19H25NO3

SYBINTRPEZWFLZ-UHFFFAOYSA-N

229

BOD

2-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)-2-methoxyethan-1-amine

C12H19NO3

VTEIFHQUZWABDE-UHFFFAOYSA-N

230

Vanoxerine

1-{2-[bis(4-fluorophenyl)methoxy]ethyl}-4-(3-phenylpropyl)piperazine

C28H32F2N2O

NAUWTFJOPJWYOT-UHFFFAOYSA-N

231

1-(3-Methylbenzyl)piperazine

1-(3-methylbenzyl)piperazine

C12H18N2

VTEOTZPEMDQENX-UHFFFAOYSA-N

232

NSI-189

(4-benzylpiperazin-1-yl)-[2-(isopentylamino)-3-pyridyl]methanone

C22H30N4O

DYTOQURYRYYNOR-UHFFFAOYSA-N

233

DB-MDBP

1-[(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl]piperazine

C12H14F2N2O2

MPZINTHEMFDGTH-UHFFFAOYSA-N

234

3,4-CFP

1-(3-chloro-4-fluorophenyl)piperazine

C10H12ClFN2

MKXFXPRJCBUTLX-UHFFFAOYSA-N

235

pBPP

1-(4-bromophenyl)piperazine

C10H13BrN2

PJHPFAFEJNBIDC-UHFFFAOYSA-N

236

HDMP-28 (methylnaphthidate)

methyl naphthalen-2-yl(piperidin-2-yl)acetate

C18H21NO2

DNRNSIJBSCBESJ-UHFFFAOYSA-N

237

Propylphenidate

propyl phenyl(piperidin-2-yl)acetate

C16H23NO2

PRMWWEANNQSWAR-UHFFFAOYSA-N

238

4-fluoroethylphenidate

ethyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(2-piperidyl)acetate

C15H20FNO2

RKXQYWFDJDYSEN-UHFFFAOYSA-N

239

methyl 2-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)acetate

methyl 2-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)acetate

C13H17NO2

NVTLFQBLMSATNO-UHFFFAOYSA-N

240

Glaucine

1,2,9,10-tetramethoxy-6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinoline

C21H25NO4

RUZIUYOSRDWYQF-UHFFFAOYSA-N

241

LSA

(6aS,9S)-7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

C16H17N3O

GENAHGKEFJLNJB-HZMBPMFUSA-N

242

Arecoline

methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate

C8H13NO2

HJJPJSXJAXAIPN-UHFFFAOYSA-N

243

5-Br-DMT

[2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine

C12H15BrN2

ATEYZYQLBQUZJE-UHFFFAOYSA-N

244

5-Cl-DMT

[2-(5-chloro-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine

C12H15ClN2

LXATUVRMTAHHDX-UHFFFAOYSA-N

245

Mephedrene

N-methyl-1-(5-methyl-2-thiophenyl)propan-2-amine

C9H15NS

HZICDJQMPRFRKC-UHFFFAOYSA-N

246

PTI-3

N-({2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-1,3-thiazol-4-yl}methyl)-2-methoxy-N-methylethan-1-amine

C21H28FN3OS

LXQIIHJBHSFWQW-UHFFFAOYSA-N

247

Cumyl-Cb-MeGaClone

5-(cyclobutylmethyl)-2-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)pyrido[4,3-b]indol-1-one

C25H26N2O

VOCGZWPYRQJUMY-UHFFFAOYSA-N

248

BOH-2C-B

2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanol

C10H14BrNO3

PCSKDXWCLQXURQ-UHFFFAOYSA-N

249

N-methylbenzedrone

2-[benzyl(methyl)amino]-1-(4-methylphenyl)propan-1-one

C18H21NO

UIOKRZKDMRJWFG-UHFFFAOYSA-N

250

3F-PCP

1-[1-(3-fluorophenyl)cyclohexyl]piperidine

C17H24FN

PFPLGKFWWBXTNP-UHFFFAOYSA-N

251

3-Cl-PCP

1‐[1‐(3‐chlorophenyl)cyclohexyl]piperidine

C17H24ClN

HUHBTESMMFLCAN-UHFFFAOYSA-N

252

A-D2PV (alpha-pyrrolidino-2-phenylacetophenone, alpha-D2PV)

1,2-diphenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one

C18H19NO

GQCCTZGWWWUYLS-UHFFFAOYSA-N

253

3-Me-PCP

1-[1-(3-methylphenyl)cyclohexyl]piperidine

C18H27N

BMFKUCGCXMDGBK-UHFFFAOYSA-N

254

MXiPR (methoxisopropamine)

2-(isopropylamino)-2-(3-methoxyphenyl)-cyclohexanone

C16H23NO2

FTQIVDGNGXPEKP-UHFFFAOYSA-N

255

Cumyl-BC-HpMeGaClone-221

5-(bicyclo[2.2.1]hept-2-ylmethyl)-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one

C28H30N2O

VFBNNQOHBYEVLU-UHFFFAOYSA-N

256

3-Methoxyphenmetrazine

2-(3-methoxyphenyl)-3-methylmorpholine

C12H17NO2

QKAKYFBKVKSLLT-UHFFFAOYSA-N

257

butonitazene

2-[2-(4-butoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzimidazol-1-yl]-N,N-diethylethan-1-amine

C24H32N4O3

UZZPOLCDCVWLAZ-UHFFFAOYSA-N

258

etonitazepyne

2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]-1H-benzimidazole

C22H26N4O3

LQZWZCJCEPUKCJ-UHFFFAOYSA-N

259

BDMT

2,2’-(1H,1’H-[2,2’-biindole]-3,3’-diyl)bis(N,N-dimethylethan-1-amine)

C24H30N4

LDSNARXIXVOSTN-UHFFFAOYSA-N

260

ABO-4en-PINACA

N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide

C17H22N4O2

SHELRBQJCJWWQC-UHFFFAOYSA-N

261

4F-deprenyl

N-[1-(4-fluorophenyl)propan-2-yl]-N-methylprop-2-yn-1-amine

C13H16FN

MUDUXRHPVDVWHU-UHFFFAOYSA-N

262

fluonitazene

N,N-diethyl-2-[2-(4-fluorobenzyl)-5-nitro-1H-benzimidazol-1-yl]ethan-1-amine

C20H23FN4O2

ZTWHIDCAGRMKTC-UHFFFAOYSA-N

263

M-alpha-HCMA

3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-hydroxy-N,2-dimethyl-3-(methylamino)propanamide

C13H18N2O4

GGNDZIOJQYAARA-UHFFFAOYSA-N

264

AP-238

1-[2,6-dimethyl-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazin-1-yl]propan-1-one

C18H26N2O

JELNWDOXWGBBLO-UHFFFAOYSA-N

265

carbonyl-bromadol

(4-bromophenyl)-[1-(dimethylamino)-4-hydroxy-4-phenethylcyclohexyl]methanone

C23H28BrNO2

SQKVCASVOTZNCS-UHFFFAOYSA-N

266

O-AMKD

3-(4-acetyl-1-methylpiperidin-4-yl)phenyl acetate

C16H21NO3

ZXPASXBVYVTLRG-UHFFFAOYSA-N

267

nortilidine

ethyl 2-methylamino-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate

C16H21NO2

PDJZPNKVLDWEKI-UHFFFAOYSA-N

268

4,4-dimethyl-1-phenyl-1-pyrrolidin-1-yl-pentan-3-one

4,4-dimethyl-1-phenyl-1-pyrrolidin-1-yl-pentan-3-one

C17H25NO

JZBYSJKUYKWHMX-UHFFFAOYSA-N

269

phenylpiracetam

2-(2-oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetamide

C12H14N2O2

LYONXVJRBWWGQO-UHFFFAOYSA-N

270

deoxymethoxetamine

2-(ethylamino)-2-(3-methylphenyl)-cyclohexanone

C15H21NO

WIMLPRYZJQNQLE-UHFFFAOYSA-N

271

CHM-MDMB-CHMINACA

cyclohexylmethyl 2-[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamido]-3,3-dimethylbutanoate

C28H41N3O3

BJNHBUMERXHSSM-UHFFFAOYSA-N

272

protonitazene

N,N-diethyl-5-nitro-2-[(4-propoxyphenyl)methyl]-1H-benzimidazole-1-ethanamine

C23H30N4O3

SJHUJFHOXYDSJY-UHFFFAOYSA-N

273

4Br-MAR (para-bromo-4-methylaminorex)

5‐(4‐bromophenyl)‐4‐methyl‐4,5‐dihydro‐1,3‐oxazol‐2‐amine

C10H11BrN2O

TUHDNALAVIDYHT-UHFFFAOYSA-N

274

4Cl-MAR (Para-chloro-4-methylaminorex)

5‐(4‐chlorophenyl)‐4‐methyl‐4,5‐dihydro‐1,3‐oxazol‐2‐amine

C10H11ClN2O

PEMJVPLFSLEVII-UHFFFAOYSA-N

275

2C-T-21

2-[4-(2-fluoroethylsulfanyl)-2,5-dimethoxy-phenyl]ethanamine

C12H18FNO2S

ZBUUUKBTOCTOPW-UHFFFAOYSA-N

276

5-chloro-alpha MT (5-Chloro-alpha-methyltryptamine)

1‐(5‐chloro‐1H‐indol‐3‐yl)propan‐2‐amine

C11H13ClN2

QMKOQSCXSYPIPB-UHFFFAOYSA-N

277

3-chlorophenmetrazine; 3-CPM

2-(3-chlorophenyl)-3-methylmorpholine

C11H14ClNO

BOFUZZAQNVYZFF-UHFFFAOYSA-N

278

Hydroxetamine; HXE

2-(ethylamino)-2-(3-hydroxyphenyl)-cyclohexanone

C14H19NO2

CQERUJSORROCGH-UHFFFAOYSA-N

279

Dipyanone

4,4-diphenyl-6-(pyrrolidin-1-yl)heptan-3-one

C23H29NO

LJIUPFDRFKFNJE-UHFFFAOYSA-N

280

Bretazenil

1,1-dimethylethyl 8-bromo-11,12,13,13a-tetrahydro-9-oxo-9H-imidazo[1,5-a]pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-1-carboxylate

C19H20BrN3O3

LWUDDYHYYNNIQI-UHFFFAOYSA-N

281

Deschloroclotizolam

2-chloro-9-methyl-4-phenyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

C15H11ClN4S

DBAZIULAFZCKIM-UHFFFAOYSA-N

282

BZO-POXIZID (MDA-19 pentyl analogue)

N-[(Z)-(2-oxo-1-pentyl-indolin-3-ylidene)amino]benzamide

C20H21N3O2

PCHOEXVGYICASA-UZYVYHOESA-N

283

iso-3-CMC

1-(3-chlorophenyl)-1-(methylamino)propan-2-one

C10H12ClNO

CRNFRDNGAHBKFB-UHFFFAOYSA-N

284

BZO-4en-POXIZID (MDA-19 4en-pentyl analogue)

N-[(Z)-(2-oxo-1-pent-4-enyl-indolin-3-ylidene)amino]benzamide

C20H19N3O2

DIVZUDBOOCSMQO-UZYVYHOESA-N

285

ADB-5Br-INACA

5-bromo-N-(1-carbamoyl-2,2-dimethyl-propyl)-1H-indazole-3-carboxamide

C14H17BrN4O2

AJGASUCDTSLMNP-UHFFFAOYSA-N

286

BZO-ChMOXIZID

N-{(Z)-[1-(cyclohexylmethyl)-2-oxo-indolin-3-ylidene]amino}benzamide

C22H23N3O2

HTPDZRIIOLCPPS-ATJXCDBQSA-N

287

3,5-ADB-4en-PFUPPYCA

N-(1-carbamoyl-2,2-dimethyl-propyl)-3-(4-fluorophenyl)-1-pent-4-enyl-pyrazole-5-carboxamide

C21H27FN4O2

JPCQBOGNKSMAIE-UHFFFAOYSA-N

288

desmethylmoramide

4-(4-morpholinyl)-2,2-diphenyl-1-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone

C24H30N2O2

JRPANCYSRUEJDY-UHFFFAOYSA-N

289

ADB-FUBIATA (ADB-FUBIACA)

2-[(2-{1-[(4-fluorophenyl)methyl]indol-3-yl}acetyl)amino]-3,3-dimethyl-butanamide

C23H26FN3O2

KHAUCCNSUMBFOT-UHFFFAOYSA-N

290

5F-BZO-POXIZID;
5F-MDA-19; MDA-19 5-fluoropentyl analogue

N-{(Z)-[1-(5-fluoropentyl)-2-oxo-indolin-3-ylidene]amino}benzamide

C20H20FN3O2

CJINBVDNZDUMJM-PYCFMQQDSA-N

291

3-Me-PCPy

1-[1-(3-methylphenyl)cyclohexyl]pyrrolidine

C17H25N

JZVMREFYFTZXGN-UHFFFAOYSA-N

292

flubrotizolam

2-bromo-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

C15H10BrFN4S

VOZDBDBHBXLWCG-UHFFFAOYSA-N

293

5,3-ADB-4en-PFUPPYCA

N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-5-(4-fluorophenyl)-1-pent-4-enyl-pyrazole-3-carboxamide

C21H27FN4O2

WGRQGKCMZJBNQD-UHFFFAOYSA-N

294

5,3-AB-CHMFUPPYCA

N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide

C22H29FN4O2

XMZXGVYPIIOHAQ-UHFFFAOYSA-N

295

fenozolone

2-(ethylamino)-5-phenyl-4(5H)-oxazolone

C11H12N2O2

RXOIEVSUURELPG-UHFFFAOYSA-N

296

CUMYL-TsINACA

N-(2-phenylpropan-2-yl)-1-tosyl-1H-indazole-3-carboxamide

C24H23N3O3S

NZHIGLHQWQLPPC-UHFFFAOYSA-N

297

1V-LSD

N,N-diethyl-7-methyl-4-pentanoyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

C25H33N3O2

GIIBVGJWUZNECE-XMSQKQJNSA-N

298

etonitazepipne

2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1-[2-(piperidin-1-yl)ethyl]-1H-benzo[d]imidazole

C23H28N4O3

UMGXRAISFRUVKD-UHFFFAOYSA-N

299

iso-(meta-methyl-propcathinone)

1-(3-methylphenyl)-1-(propylamino)propan-2-one

C13H19NO

UPNWYTPGWJZSBN-UHFFFAOYSA-N

300

N-benzyl-isopropylamine

N-benzylpropan-2-amine

C10H15N

LYBKPDDZTNUNNM-UHFFFAOYSA-N

301

ADB-IACA (ADB-IATA)

2-[2-(1H-indol-3-yl)acetamido]-3,3-dimethylbutanamide

C16H21N3O2

WUWCLBKDNAZHPN-UHFFFAOYSA-N

302

Cumyl-INACA

N-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)-1H-indazole-3-carboxamide

C17H17N3O

COOPWWXIRLDJCP-UHFFFAOYSA-N

303

Cumyl-CHSINACA

1-(cyclohexylsulfonyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide

C23H27N3O3S

ZNRPDVCQZGICAF-UHFFFAOYSA-N

304

Cumyl-CLCHSINACA (CUMYL-1Cl-CHSINACA)

1-(1-chlorocyclohexyl)sulfonyl-N-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)indazole-3-carboxamide

C23H26ClN3O3S

MNMREJDPBHYPIR-UHFFFAOYSA-N

305

CH-FUBIACA

N-cyclohexyl-2-[1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-yl]acetamide

C23H25FN2O

GSTACBDFNQHWHP-UHFFFAOYSA-N

306

CH-PIACA

N-cyclohexyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)acetamide

C21H30N2O

SYYOOLIGHZEOKJ-UHFFFAOYSA-N

307

MDMB-5Br-INACA

methyl 2-(5-bromo-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate

C15H18BrN3O3

QGEVEXPJOKFMAN-UHFFFAOYSA-N

308

ADB-D-5Br-INACA

N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-5-bromo-1-decyl-1H-indazole-3-carboxamide

C24H37BrN4O2

YDOQIEUYWRSIGV-UHFFFAOYSA-N

309

A-PONASA

N-(adamantan-1-yl)-4-(pentyloxy)naphthalene-1-sulfonamide

C25H33NO3S

KDLJELWGBJUNBO-UHFFFAOYSA-N

310

fluetizolam

2-ethyl-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

C17H15FN4S

BCKPHENWWQCRCG-UHFFFAOYSA-N

311

ADB-4en-P-5Br-INACA

N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-5-bromo-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide

C19H25BrN4O2

SKMMFULKOGGVOT-UHFFFAOYSA-N

312

Desalkylgidazepam

7-bromo-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

C15H11BrN2O

ATCCWKYKHCKDGT-UHFFFAOYSA-N

313

N-cyclohexyl methylone

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(cyclohexylamino)propan-1-one

C16H21NO3

WZDQUORQDHVTKD-UHFFFAOYSA-N

314

N-ethyl zolpidem

N-ethyl-2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide

C19H21N3O

GQJSOTATHCNTSW-UHFFFAOYSA-N

315

2-fluoro-deschloro-N-ethylketamine

2-(ethylamino)-2-(2-fluorophenyl)cyclohexanone

C14H18FNO

RTXKYSLDFKUESF-UHFFFAOYSA-N

316

A-FUBIACA

N-(1-adamantyl)-2-[1-[(4-fluorophenyl)methyl]indol-3-yl]acetamide

C27H29FN2O

UGPWISFILITTLX-UHFFFAOYSA-N

317

hexahydrocannabinol (HHC)

6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

C₂₁H₃₂O₂

XKRHRBJLCLXSGE-UHFFFAOYSA-N

318

4en-PDMB-4en-PINACA

pent-4-en-1-yl 3,3-dimethyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamido)-butanoate

C₂₄H₃₃N₃O₃

CQZNZGBBRCLQTI-UHFFFAOYSA-N

319

Acetyl-hexahydrocannabinol (HHC acetate)

(6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo[c]chromen-1-yl) acetate

C₂₃H₃₄O₃

ZAZIHGFBNRVMAI-UHFFFAOYSA-N

320

Hexahydrocannabiphorol (HHC-P)

3-Heptyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

C₂₃H₃₆O₂

USZILQYXSONCHH-UHFFFAOYSA-N

321

Fluorexetamine (FXE)

2-(ethylamino)-2-(3-fluorophenyl)cyclohexan-1-one

C₁₄H₁₈FNO

FCETYWCLCUZFJI-UHFFFAOYSA-N

322

Rilmazafone

5-[[(2-aminoacetyl)amino]methyl]-1-[4-chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-N,N-dimethyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide

C₂₁H₂₀Cl₂N₆O₃

KYHFRCPLIGODFH-UHFFFAOYSA-N

323

5-MeO-TMT

2-(5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethanamine

C₁₄H₂₀N₂O

ACEHBQPPDDGCGZ-UHFFFAOYSA-N

324

ADMB-INACA

N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide

C₁₄H₁₈N₄O₂

UFECWXZSRFBSHC-UHFFFAOYSA-N

325

FUBIAT

1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indole-3-acetic acid

C₁₇H₁₄FNO₂

MSECUWYFWKAGLD-UHFFFAOYSA-N

326

4F-MBZP

1-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-methylpiperazine

C₁₂H₁₇FN₂

KFMDNJJTGINMCS-UHFFFAOYSA-N

327

ADMB-3TMS-PRINACA

N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-
(3-(trimethylsilyl)propyl)-1H-indazole-3-carboxamide

C₂₀H₃₂N₄O₂Si

LJKMOYFTWIBFJI-UHFFFAOYSA-N

328

N-cyclohexyl butylone

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(cyclohexylamino)butan-
1-one

C₁₇H₂₃NO₃

JUIRPSMGWVYMJT-UHFFFAOYSA-N

329

2’-Fluoro-2-fluoro-3-methylfentanyl

N-(1-(2-fluorophenethyl)-3-methylpiperidin-4-yl)-N-(2-fluorophenyl)propionamide

C₂₃H₂₈F₂N₂O

ZHMCEQBHANQWEW-UHFFFAOYSA-N

330

Etomethazene

2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-5-methyl-1H-benzimidazole-1-ethanamine

C₂₃H₃₁N₃O

ZARKNPABJGEAOQ-UHFFFAOYSA-N

331

Ethyleneoxynitazene

2-{2-[(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-yl}-N,N-diethylethan-1-amine

C₂₂H₂₆N₄O₃

IPSJQZUMCSELFZ-UHFFFAOYSA-N

332

iso-3-MMC

1-(methylamino)-1-(3-methylphenyl)propan-2-one

C₁₁H₁₅NO

QXBFBMKWNOHDFB-UHFFFAOYSA-N

333

1cP-Al-LAD

4-(cyclopropanecarbonyl)-N,N-diethyl-7-(prop-2-en-1-yl)-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

C₂₆H₃₁N₃O₂

VSABTUDYQCMWKE-UHFFFAOYSA-N

6.2. az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, ha kémiai szerkezetük alapján azok léteznek,

6.3. az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a 6.2. pontban említett sztereoizomerek sóit, ha ilyen sók léteznek.

7.8 A jegyzékbe sorolás szempontjából a 6.1. pontban foglalt táblázat A és B oszlopában található adatok irányadóak, a C és D oszlop adatai a vegyületek számítógépes kereshetőségét biztosítják.

1

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 31/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

2

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 31/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a 31/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet 6. pont 6.1. alpontja a 31/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 4. §-ával megállapított, a 43/2023. (X. 12.) BM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 3. melléklet 7. pontját a 31/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 4. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére