• Tartalom

8/2022. (VI. 20.) MK rendelet

8/2022. (VI. 20.) MK rendelet

a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről

2022.06.21.

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet] szerinti meghosszabbított fizetési moratórium részletszabályairól a hitelező az adóst az 1. melléklet szerinti szöveg alkalmazásával tájékoztatja.

(2) A 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerinti kérelem benyújtása során a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot kell alkalmazni.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2022. (VI. 20.) MK rendelethez


„Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. december 31-ig meghosszabbította.

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg (2022. június hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2022. július 31-ig nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2022. augusztus 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban, vagy online formában.

A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.”

2. melléklet a 8/2022. (VI. 20.) MK rendelethez

NYILATKOZAT

a fizetési moratórium igénybevételéről


Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet] értelmében, alulírott

1. Fogyasztónak minősülő adós esetén


Név: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Születési családi és utónév: …………………………………………………………………………………………………….

Születés helye, ideje: …………………………………………………………………………………………………………...

Anyja születési családi és utóneve: …………………………………………………………………………………………….

E-mail-cím: …………………………………………………………………………………………………………………….

Telefonszám: …………………………………………………………………………………………………………………...

2. Vállalkozásnak minősülő adós esetén


Vállalkozás teljes neve:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Székhelye:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adószáma:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cégjegyzékszáma:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Levelezési címe:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Képviseli(k) (név, beosztás):

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kapcsolattartó:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kapcsolattartó telefonszáma:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodó családi és utóneve: ……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Születési családi és utóneve: …………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lakcíme: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Levelezési címe: ………………………………………………………………………………………………………………..

Anyja születési családi és utóneve: …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………………………………………...

Adószáma / adóazonosító jele: …………………………………………………………………………………………………

Nyilvántartási száma: …………………………………………………………………………………………………………..

Telefonszáma: ………………………………………………………………………………………………………………….


(a továbbiakban: Vállalkozás) mint a Vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselője


büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 17. § a) pontja szerinti fizetési haladékot e rendelet hatálybalépésének napját megelőzően(kérjük, X-szel jelölje az Önre vonatkozót)


□ igénybe vettem (fogyasztónak minősülő adós esetén);

□ az általam képviselt Vállalkozás igénybe vette (vállalkozásnak minősülő adós esetén);


ezért kérem a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségemre vonatkozó fizetési moratórium 2022. augusztus 1-jétől történő fenntartását.


Nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozat a 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében meghatározott határidőt követően nem módosítható, e tekintetben kizárólag a fizetési moratóriumból való kilépésre van lehetőség.


Kelt: ................................................, ................ év .......................... hó .................... nap


........................................................................................
Aláírás

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére