• Tartalom

8/2022. (II. 28.) AM rendelet

8/2022. (II. 28.) AM rendelet

a mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálásáról

2022.03.03.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. átmeneti támogatás: a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti támogatás;

2. elsődleges mezőgazdasági termék: a termőföldön folyó termelés, továbbá az állattenyésztés révén előállított termék, az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. mellékletében felsorolt termék, a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt halászati és akvakultúra-termékek kivételével;

3. kapcsolt vállalkozás: a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti vállalkozás;

4. kár: vihar által a termelőeszközben beállott értékcsökkenés;

5. mezőgazdasági termelő: a termelőeszközzel rendelkező, elsődleges mezőgazdasági termék előállításával foglalkozó természetes személy vagy jogi személy;

6. termelőeszköz: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint tárgyi eszköznek minősülő, az elsődleges mezőgazdasági termék előállítását közvetlenül szolgáló

a) ültetvény,

b) épület,

c) egyéb építmény,

d) berendezés;

7. vihar: a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 2. § 34. pontja szerinti kedvezőtlen időjárási jelenség.

2. A támogatás célja, jellege, összege

2. § (1) A mezőgazdasági termelő a 2022. január 30. napján bekövetkezett vihar által a termelőeszközében okozott kár részbeni kompenzálása céljából egyszeri, vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe.

(2) A támogatás mértéke legfeljebb a termelőeszközben keletkezett, a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerint igazolt kár összegének 80 százaléka.

3. § A támogatás keretösszege legfeljebb 1500 millió forint.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel,

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt,

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek,

c) részére a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) a kárt igazolta,

d) hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a NAK által a (3) bekezdés szerinti átadott adatokat a támogatási eljárásban felhasználja, és

e) nyilatkozik a b) pontban foglaltakról, továbbá

ea) nyilatkozik arról, hogy középvállalkozóként 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

eb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa, valamint kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozásai által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

ec) arról, hogy kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,

ed) a kapcsolt vállalkozások azonosító adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító).

(2) A NAK az (1) bekezdés c) pontja szerinti igazolás során a kárt

a) a termelőeszköz értékét és a kérelmező tulajdonviszonyát igazoló dokumentum (különösen főkönyvi kivonat, beszerzési számla, hazai vagy uniós társfinanszírozású támogatással kapcsolatos kérelem) és

b) a termelőeszközben okozott kár bekövetkezését, időpontját és a keletkezett kárt alátámasztó dokumentum (különösen igazságügyi szakértői vélemény, kárfelmérési jegyzőkönyv, képi bizonyíték, a kérelmező nyilatkozata)

alapján állapítja meg.

(3) A NAK a (2) bekezdés szerinti kármegállapítás adatai közül legkésőbb 2022. március 3. napjáig átadja a Kincstár részére

a) a kérelmező nevét,

b) a kérelmező ügyfél-azonosítóját és

c) a kérelmező részére megállapított kár összegét

tartalmazó adatokat.

(4) A kérelmező a támogatásra abban az esetben jogosult, ha annak összege legalább 10 ezer forint. Ha a kár összege nem éri el a 10 ezer forintot, akkor a Kincstár a támogatási kérelmet elutasítja.

4. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) A támogatási kérelem 2022. március 7. és 11. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz.

(2) Egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(3) A támogatási kérelem tartalmazza

a) a kérelmező ügyfél-azonosítóját és

b) a 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatát.

(4) A támogatási eljárás során minden dokumentumot és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott dokumentum a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(5) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(6) A támogatási kérelem a benyújtását követően, de legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott határidő végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

(7) A Kincstár az (1) bekezdés szerinti határidőn túl benyújtott, valamint a hiányos támogatási kérelmeket elutasítja. A benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

5. A támogatási kérelem elbírálása, a támogatás kifizetése

6. § (1) A Kincstár a 2. § (2) bekezdésében, valamint a 4. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, az összes jogos támogatási igény ismeretében legkésőbb 2022. március 31-éig döntést hoz, és a támogatást a döntés kibocsátását követő 15 napon belül folyósítja a kérelmező részére.

(2) Ha a jogos igények együttesen meghaladják a 3. § szerinti keretösszeget, akkor a rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.

(3) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

(4) A támogatás támogatástartalma – a kérelmező kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID–19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt – kérelmezőnként nem haladhatja meg a 290 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(5) A támogatás kérelmezőnkénti szabad – a közlemény 3.1. pontja szerinti – kerete és a korábban már odaítélt átmeneti támogatások alapján kerül meghatározásra.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID–19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére