• Tartalom

8/2022. (IV. 29.) BVOP utasítás

8/2022. (IV. 29.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományának pszichológiai ellátásáról

2022.04.30.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai ellátással összefüggő kérdéseiről szóló 2/2021. (I. 14.) BM rendelet, a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet alapján, tekintettel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényre, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényre, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletre, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendeletre, valamint a Magyar Pszichológiai Társaság Szakmai Etikai Kódexére – az alábbi utasítást adom ki:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya kiterjed a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állományára, a büntetés-végrehajtási szervezettel együttműködő pszichológusi feladatokat ellátó pszichológusokra, a pszichológiai ellátás kérelemre történő biztosítására vonatkozóan a büntetés-végrehajtási szervezet teljes személyi állományára.

2. A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos és rendvédelmi igazgatási állományú tagjának pszichológiai ellátását a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai ellátással összefüggő kérdéseiről szóló 2/2021. (I. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: 2/2021. BM rendelet) 12. § (2) bekezdés b)–e) pontja szerint a bv. szervezet állományából kijelölt vagy együttműködő pszichológus biztosítja (a továbbiakban: pszichológus).

3. Az utasításban szabályozott tevékenységek szakirányítását és ellenőrzését a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Egészségügyi Főosztálya látja el, valamint szakmai támogatást biztosít a pszichológusok számára.

II. FEJEZET
MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

4. A pszichológus biztosítja a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet szerinti individuális pszichoszociáliás kockázatértékelés során kiszűrt pszichoszociális problémák kezelése érdekében történő ellátást is.

5. A pszichológiai ellátást a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és a büntetés-végrehajtási intézetek együttműködés keretében biztosíthatják egymás számára. A pszichológus az együttműködési megállapodás keretei között végezheti tevékenységét.

6. Az egyes pszichológusok helyettesítő tevékenységet látnak el a büntetés-végrehajtási szereprendszerből származó szakmai etikai összeütközések elkerülésének érdekében. Az etikai összeütközés kezelése a pszichológus kötelezettsége.

7. A személyi állomány pszichológiai ellátását a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és a büntetés-végrehajtási intézetek külön, kifejezetten e célra kialakított rendelőben biztosítják.

8. A pszichológust a felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel vagy szakpszichológus képesítéssel rendelkező büntetés-végrehajtási pszichológusok közül kell kijelölni.

9. A pszichológus az ellátás során a szakképesítésének megfelelő egyéni vagy csoportos módszertanokat alkalmazza. Az alkalmazandó módszertanokat a munkaköri leírásban rögzíteni kell.

III. FEJEZET
PSZICHOLÓGIAI GONDOZÁS

10. A szolgálatképesség fenntartása vagy helyreállítása érdekében a pszichológus a 2/2021. BM rendelet 12. § (2) bekezdés b)–e) pontja szerinti esetekben vagy saját önálló indikációja alapján vizsgálatot végez, illetve ennek eredménye alapján javaslatot tesz a pszichológiai ellátásra vagy gondozásra (1. melléklet).

11. Az utasításban meghatározottak szerint kell eljárni a munkavállaló pszichológiai ellátás iránti kérelme esetén is.

12. A pszichológiai gondozás több találkozás folyamatából álló állapotkövető, támogató és véleményező tevékenység, amelyet a pszichológus a 2. melléklet szerinti megállapodás alapján a gondozott személy együttműködésével biztosít, és amelynek keretében önállóan vagy szakmai felügyelet mellett alkalmazhatja a képzettsége szerinti ellátást, illetve módszertant.

13. A pszichológiai gondozás időkereteit és szakmai részleteit a pszichológus a gondozott személy szempontjaira figyelemmel alakítja ki.

14. Amennyiben a pszichológiai gondozás keretében az ellátást nem a pszichológus biztosítja, úgy a gondozott személy kötelessége, hogy bemutassa a pszichológusnak az ellátást végző szakember által kiadott leleteket. A pszichológiai gondozás lezárását megelőzően a gondozásba vett személy köteles ismételten a pszichológus rendelkezésére bocsátani az aktuális kezelési dokumentációt. A gondozás lezárásának adminisztrációja a 3. melléklet szerint történik.

15. Az orvos a 2/2021. BM rendelet 12. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatására a 4. melléklet kitöltésével és átadásával kell eljárni.

16. A gondozás során keletkezett, illetve becsatolt iratokat a pszichológiai alkalmasságvizsgálatok dokumentációjával egyesíteni kell, azon belül zártan kell kezelni.

IV. FEJEZET
ELJÁRÁS AZ ERŐSEN TRAUMATIZÁLÓ SZOLGÁLATI ESEMÉNYT KÖVETŐEN

17. A személyi állomány erősen traumatizáló szolgálati eseményt átélt tagját a közvetlen szolgálati elöljáró, rendvédelmi igazgatási alkalmazott esetében a közvetlen vezető a 2/2021. BM rendelet 12. § (2) bekezdés e) pontja alapján az alapellátó pszichológushoz rendeli annak megállapítására, hogy az esemény következményeként a személyi állomány tagját a jelenben fenyegeti-e pszichológiai egyensúlyvesztés, stressz- vagy krízisállapot, vagy a későbbiekben poszttraumás megbetegedés kialakulása (5. melléklet).

18. A pszichésen erősen traumatizáló szolgálati esemény általánosan olyan esemény, amelyet az életet vagy a testi épséget súlyosan veszélyeztető körülmény jellemez:
a) súlyos baleset vagy személyi sérülés, haláleset;
b) hivatalos személlyel szembeni erőszak;
c) jelentős egészségi kockázatú önártalom;
d) újraélesztésre megtett intézkedés;
e) különös kegyetlenséggel elkövetett cselekmény;
f) életveszély, személyi sérülés lehetőségét hordozó mentés.

19. Az erősen traumatizáló szolgálati eseményt követő vizsgálatban a pszichológus célzott explorációt végez, és véleményt alkot az erősen traumatizáló szolgálati esemény lehetséges pszichológiai hatásaira és a további ellátási szükségletekre vonatkozóan.

20. Amennyiben a vizsgálat megállapítása alapján a pszichés egyensúlyvesztés lehetősége az eseménnyel összefüggésben fennáll, a pszichológus a hivatásos állomány tagja esetében kezdeményezi a soron kívüli pszichológiai alkalmasságvizsgálat elrendelését.

21. Az erősen traumatizáló eseményt követően szakmai indokoltság esetén vagy más indokolt esetben a pszichológus javaslatot tesz a személyi állomány tagjának pszichológiai gondozásba vételére, szükség esetén továbbirányítja a megfelelő szakellátás érdekében. Véleményéről tájékoztatja az orvost (6. melléklet).

22. A 18. pont felsorolásában nem szereplő, azonban a személyi állomány tagjának megítélése szerint erősen traumatizáló szolgálati eseményben való részvételről a személyi állomány érintett tagja köteles jelentést tenni a közvetlen szolgálati elöljáró, rendvédelmi igazgatási alkalmazott esetében a közvetlen vezető részére.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2022. (IV. 29.) BVOP utasításhoz


PSZICHOLÓGIAI VÉLEMÉNY


Személyi állomány tagja:                        Születési hely, idő:
Anyja neve:
Megjelenés időpontja:

A pszichológiai vizsgálat / gondozási folyamat alapjául szolgáló körülmény:
–    pszichológiai ellátás kérelme
–    pszichológiai alkalmasságvizsgálat minősítése
–    szolgálati elöljáró / közvetlen vezető javaslata
–    orvos javaslata
–    pszichológus javaslata

Explorációs adatok:Pszichológiai vélemény:További pszichológiai gondozás javasolt / nem szükséges*

Kelt:
P. H.        …………………………………
        pszichológus

        …………………………………
        személyi állomány tagja

____________________
* (A megfelelő aláhúzandó)

2. melléklet a 8/2022. (IV. 29.) BVOP utasításhoz


MEGÁLLAPODÁS
pszichológiai gondozás megkezdéséről


Személyi állomány tagja:                        Születési hely, idő:
Anyja neve:
Megjelenés időpontja:

A gondozásra vonatkozó javaslatot indokló körülmény:Pszichológiai gondozásba vételemet KÉREM / NEM KÉREM*

Indoklás:Gondozási terv:Kelt:
        …………………………………
        személyi állomány tagja

P. H.        …………………………………
        pszichológus

____________________
* (A megfelelő aláhúzandó)

3. melléklet a 8/2022. (IV. 29.) BVOP utasításhoz


FELJEGYZÉS
pszichológiai gondozás lezárásáról


Személyi állomány tagja:                        Születési hely, idő:
Anyja neve:
A gondozásba vétel alapjául szolgáló szakmai indokok:Megjelenések időpontjai:

Szakmai megállapítások:Pszichológiai vélemény / a gondozási folyamat szakmai eredményei:Kelt:
    P. H.    …………………………………
        pszichológus

        …………………………………
        személyi állomány tagja

4. melléklet a 8/2022. (IV. 29.) BVOP utasításhoz

TÁJÉKOZTATÁS
az orvos részére személyi állomány tagjának pszichológiai gondozásáról


Személyi állomány tagja:                        Születési hely, idő:
Anyja neve:


Tisztelt Doktornő/Doktor Úr!

Tájékoztatom, hogy a 2/2021. BM rendelet 12. § (2) bekezdés d) / e) pontja (a megfelelő aláhúzandó) alapján a személyi állomány tagjának pszichológiai gondozására

nem került sor / a pszichológiai gondozás folyamata ……………………………-n lezárult.*


Az eljárásra okot adott:
–    orvosi javaslat
–    lőfegyverhasználat eseménye
–    traumatikus esemény*


Kelt:
    P. H.    …………………………………
        pszichológusÁtvettem:


    …………………………………    P. H.
    orvos


_____________________
* (A megfelelő aláhúzandó)

5. melléklet a 8/2022. (IV. 29.) BVOP utasításhoz

JAVASLAT SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY TAGJÁNAK
pszichológiai vizsgálatára / gondozásba vételére


Személyi állomány tagja:                        Születési hely, idő:
Anyja neve:


Tisztelt Pszichológus Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy a támogatást igénylő pszichés állapota miatt a személyi állomány tagjának pszichológiai vizsgálatát, szakmai megítélés szerint további gondozásba vételét javaslom.


A javaslatot megalapozó körülmény leírása:


Tisztelettel:


Kelt:
    P. H.    …………………………………………………
        javaslattevő / javaslattevő beosztása

6. melléklet a 8/2022. (IV. 29.) BVOP utasításhoz

PSZICHOLÓGUSI JAVASLAT
orvos részére


Személyi állomány tagja:                        Születési hely, idő:
Anyja neve:Tisztelt Doktornő/Doktor Úr!

A 2/2021. (I. 14.) BM rendelet 13. § (3) bekezdésére hivatkozással tájékoztatom, hogy szakmai megítélésem szerint indokolt a személyi állomány tagjának
–    egészségügyi szabadságra bocsátása
–    egészségügyi szempontú kivizsgálásának kezdeményezése
–    pszichiátriai szempontú kivizsgálásának kezdeményezése*Kelt:
    P. H.    …………………………………
        pszichológus
Átvettem:


    …………………………………    P. H.
    orvos


_____________________
* (A megfelelő aláhúzandó)
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére