• Tartalom

1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelet

1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelet

a villamos energia, földgáz és távhő iparágakra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről

2024.03.14.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 4. pontjában, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 11. pontjában, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (5) bekezdésében, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (6) bekezdésében,

a 20. § tekintetében az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 46. § i) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya

a) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 3. § 13. pontja szerinti engedélyesre,

b)1 a VET szerint nem engedélyköteles kiserőművek – kivéve a VET 3. § 24. pontja szerinti háztartási méretű kiserőműveket, valamint a visszatáplálás elleni védelemmel ellátott nem engedélyköteles kiserőműveket – üzemeltetőjére, valamint a VET szerint nem engedélyköteles, 500 kW-ot meg nem haladó teljesítőképességű villamosenergia-tároló üzemeltetőjére,

c) a pályázati eljárás keretében megállapított zöld prémium típusú támogatási jogosultság jogosultjára (a továbbiakban: zöld prémium támogatási jogosult),

d) a 2011. október 1-je előtt létesített, nem engedélyköteles magánvezeték üzemeltetőjére,

e) az integrált villamosenergia-ipari vállalkozások és az engedélyesek által a VET 94. §-a alapján kiszervezett tevékenységet végző személyre,

f) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 45/B. § 11. pontja szerinti elektromos töltőberendezés üzemeltetőre,

g) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 3. § 15. pontja szerinti engedélyesre,

h) a GET 127. § s) pontja szerinti PB-gáz forgalmazóra, a PB-gáz kiskereskedőre, a mintaprojektet végző társaságra, valamint a hazai termelésű földgázt termelőre,

i) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 18. § e) pontja szerinti engedélyesre, valamint

j) az a)–i) pontban meghatározottak jogutódjára, felszámolójára és végelszámolójára

[a továbbiakban az a)–j) pont együtt: adatszolgáltató] terjed ki.

2. § A rendeletben szereplő fogalmakat a VET, a Kkt., a GET, a Tszt. és a felhatalmazásuk alapján kiadott jogszabályok szerint kell értelmezni.

2. Az adatszolgáltatás közös szabályai

3. § Az adatszolgáltató rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége – a 7. §-ban meghatározott kivételekkel – a részére kiadott engedély véglegessé válásának napján áll be.

4. §2 (1) A rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség során teljesítendő adatok körét, az adatszolgáltatás teljesítésének gyakoriságát és határidejét a 10–12. § és a 2–23. melléklet tartalmazza.

(2) Az adatszolgáltató rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványok alkalmazásával teljesíti.

(3) Az adatszolgáltató a 13. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott eseti adatszolgáltatási kötelezettséget a Hivatal határozatában foglaltak szerint teljesíti.

5. §3 (1) Az adatszolgáltató rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét az e rendeletben előírt határidőben, elektronikus formában – a (4) és (5) bekezdésben, valamint a 8. §-ban meghatározott kivétellel – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Energiainformációs Adattára (a továbbiakban: EIA) adatgyűjtő alrendszerének útján teljesíti.

(2) A Hivatal EIA adatgyűjtő alrendszere a https: //eia.mekh. hu címen érhető el.

(3)4 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. §-a alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adatszolgáltató – ide nem értve a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában szereplő gazdálkodó szervezetet – adatszolgáltatási kötelezettségét az Eüsztv. 25. § (3) bekezdés c) pontja szerinti Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson keresztül történő azonosítással teljesíti.

(4)5 A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltató a (3) bekezdésben foglaltak helyett – választása szerint, a Hivatalhoz tett külön nyilatkozata alapján – az adatszolgáltatási kötelezettségét az EIA, valamint a Hivatal Hálózati Veszteség Információs Adattára (a továbbiakban: HVIA) adatgyűjtő alrendszerhez szerver-szerver kapcsolaton keresztül is teljesítheti.

(5)6 Az Eüsztv. 9. §-a szerint elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett, valamint a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában szereplő gazdálkodó szervezet adatszolgáltató az adatszolgáltatási kötelezettség beállását követő 8 napon belül az 1. melléklet szerinti adatlapot kitöltve, postai úton, meghatalmazott eljárása esetén – az adatszolgáltató választása szerint – postai vagy elektronikus úton a Hivatal részére megküldi. Az adatlap tartalmában bekövetkező változást az adatszolgáltató 8 napon belül küldi meg a Hivatal részére.

(6)7 Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltató a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét a Hivatal által, e-mail útján megküldött felhasználónévvel történő azonosítással teljesíti.

6. § Ha az adatszolgáltató az e rendeletben meghatározott előírásoknak határidőre nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, a Hivatal a VET, a Kkt., a GET és a Tszt., valamint e törvények végrehajtási rendeletében meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.

3. Az adatszolgáltatás különös szabályai

7. § (1) Az 500 kW alatti névleges teljesítőképességű, a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KÁT Kr.) 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti KÁT termelő és a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: METÁR Kr.) 2. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti KÁT termelő rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége a KÁT Kr. vagy a METÁR Kr. szerinti KÁT-mérlegkör tagsági szerződés megkötését követő napon áll be.

(2) Az 500 kW alatti névleges teljesítőképességű, a METÁR Kr. 2. § (1) bekezdés 11. pontja szerinti premizált termelő rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a METÁR Kr. szerinti prémium támogatási szerződés megkötését követő napon áll be.

(3) A zöld prémium támogatási jogosult rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége a 13. melléklet vonatkozásában a zöld prémium típusú támogatási jogosultságot megállapító határozat véglegessé válásának napján áll be.

(4) Az (1)–(3) bekezdés hatálya alá nem tartozó, a VET szerint nem engedélyköteles kiserőmű rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége a villamosenergia-termelői tevékenysége megkezdésének napján áll be.

(5) A VET 3. § 3a. pontja szerinti aggregátorok adatszolgáltatási kötelezettsége a Hivatal nyilvántartásába vételről szóló határozat véglegessé válásának napján áll be.

(6) Az „Egyedi felhasználókat érintő minimális minőségi követelmények meghatározása” tárgyú, illetve az „Ügyfélkapcsolati szolgáltatás-minőség minimális minőségi követelményének és elvárt színvonalának meghatározása” tárgyú határozatokban előírt adatszolgáltatási kötelezettség a határozat véglegessé válásának napján áll be.

8. §8 (1) A villamos energia elosztói engedélyes a 10. § 13. pont b) alpontjában meghatározott adatszolgáltatást elektronikus formában, a HVIA adatgyűjtő alrendszer útján teljesíti.

(2) A HVIA adatgyűjtő alrendszer a http://hvia.mekh.hu címen érhető el.

9. § A VET szerint nem engedélyköteles kiserőmű adatszolgáltatási kötelezettsége megszűnik a villamosenergia-termelői tevékenységének visszafordíthatatlan megszűnése vagy megszüntetése esetén. Az adatszolgáltató köteles e körülményt – a körülménynek és bekövetkezési időpontjának megjelölésével – a bekövetkezést követő 8 napon belül a Hivatalnak bejelenteni.

4. Rendszeres adatszolgáltatás

10. § A VET és a Kkt. szerinti adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének a következő adatlapok Hivatal részére történő megküldésével tesz eleget:

1. magánvezeték-működtetői, valamint -üzemeltetői engedélyes a 2. melléklet,

2. nem biomassza energiahordozót felhasználó, 50 MW vagy annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőmű a 3. melléklet I. pontja,

3. biomassza energiahordozót felhasználó, 50 MW vagy annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőmű a 3. melléklet II. pontja,

4. nem engedélyköteles kiserőmű – nap-, szél-, víz- és geotermikus energia alapú villamosenergia-termelésre vonatkozóan a 4. melléklet I. pontja,

5. nem engedélyköteles kiserőmű – fosszilis és nem nap-, szél-, víz- és geotermikus energia alapú villamosenergia-termelésre vonatkozóan a 4. melléklet II. pontja,

6.9 nem engedélyköteles, mezőgazdasági és élelmiszeripari eredetű biogáz energiahordozót felhasználó kiserőmű a 4. melléklet III. pontja,

7. nem engedélyköteles, biomassza energiahordozót felhasználó kiserőmű a 4. melléklet IV. pontja,

8. kiserőművi összevont engedélyes – nap-, szél-, víz- és geotermikus energia alapú villamosenergia-termelésre vonatkozóan a 4. melléklet V. pontja,

9. kiserőművi összevont engedélyes – fosszilis és nem nap-, szél-, víz- és geotermikus energia alapú villamosenergia-termelésre vonatkozóan a 4. melléklet VI. pontja,

10.10 mezőgazdasági és élelmiszeripari eredetű biogáz energiahordozót felhasználó kiserőművi összevont engedélyes a 4. melléklet VII. pontja,

11. biomassza energiahordozót felhasználó kiserőművi összevont engedélyes a 4. melléklet VIII. pontja,

12. átviteli rendszerirányító engedélyes, továbbá KÁT-mérlegkör felelős az 5. melléklet,

13. villamos energia elosztói engedélyes

a) a 6. melléklet I. pontja, valamint

b) a 6. melléklet II. pontja,

14. korlátozott villamosenergia-kereskedelmi működési engedélyes a 7. melléklet I. pontja,

15. villamosenergia-kereskedelmi működési engedélyes a 7. melléklet II. pontja,

16. a Hivatal által kiadott, „Egyedi felhasználókat érintő minimális minőségi követelmények meghatározása” tárgyú határozattal rendelkező villamosenergia-kereskedelmi működési engedélyes a 7. melléklet III. pontja,

17. villamosenergia egyetemes szolgáltatói engedélyes a 8. melléklet,

18. szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a 9. melléklet,

19. közvilágítás üzemeltetői engedélyes a 10. melléklet,

20. elektromos töltőberendezés üzemeltető a 11. melléklet,

21. villamosenergia-tárolói engedélyes a 12. melléklet,

22. zöld prémium támogatási jogosult a 13. melléklet,

23. aggregátor a 14. melléklet

24.11 a Rendszerirányítói Lokális Piacon (a továbbiakban: RIR piac) akkreditált szabályozási alegység üzemeltetője, a 24. melléklet alapján.

alapján.

11. § A GET szerinti adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének a következő adatlapok Hivatal részére történő megküldésével tesz eleget:

1. vezetékes PB-gáz szolgáltatói engedélyes a 15. melléklet,

2. földgáztárolói működési engedélyes a 16. melléklet,

3. szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes a 17. melléklet,

4. földgázelosztói engedélyes a 18. melléklet I. pontja,

5. a Hivatal által kiadott, „Egyedi felhasználókat érintő minimális minőségi követelmények meghatározása” tárgyú és „Ügyfélkapcsolati szolgáltatás-minőség minimális minőségi követelményének és elvárt színvonalának meghatározása” tárgyú határozatokkal rendelkező földgázelosztói engedélyes a 18. melléklet II. pontja,

6. korlátozott földgáz-kereskedelmi működési engedélyes a 19. melléklet I. pontja,

7. földgáz-kereskedelmi működési engedélyes a 19. melléklet II. pontja,

8. a Hivatal által kiadott, „Egyedi felhasználókat érintő minimális minőségi követelmények meghatározása” tárgyú határozattal rendelkező földgáz-kereskedelmi működési engedélyes a 19. melléklet III. pontja,

9. egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő a 19. melléklet IV. pontja,

10. földgáz-kereskedelmi engedéllyel is rendelkező egyetemes szolgáltató a 19. melléklet V. pontja,

11. földgáz egyetemes szolgáltatói engedélyes a 20. melléklet,

12. szervezett földgázpiaci engedélyes a 21. melléklet

alapján.

12. § A Tszt. szerinti adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének a következő adatlapok Hivatal részére történő megküldésével tesz eleget:

1. nukleáris, fosszilis (földgáz kivételével), időjárásfüggő és nem időjárásfüggő (biomassza kivételével) megújuló energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői működési engedélyes a 22. melléklet I. pontja,

2. földgáz energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői működési engedélyes a 22. melléklet II. pontja,

3. biomassza energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői működési engedélyes a 22. melléklet III. pontja,

4. az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerén (EU ETS) belüli létesítmények részére térítésmentesen kiosztásra került kibocsátási egységekkel összefüggésben földgáz energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői működési engedélyes a 22. melléklet IV. pontja,

5. távhőszolgáltatói működési engedélyes a 23. melléklet I. pontja,

6. nukleáris, fosszilis (földgáz kivételével), időjárásfüggő és nem időjárásfüggő (biomassza kivételével) megújuló energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői és -szolgáltatói működési engedéllyel is rendelkező engedélyes a 23. melléklet II. pontja,

7. földgáz energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői és -szolgáltatói működési engedéllyel is rendelkező engedélyes a 23. melléklet III. pontja,

8. biomassza energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői és -szolgáltatói működési engedéllyel is rendelkező engedélyes a 23. melléklet IV. pontja,

9. az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerén (EU ETS) belüli létesítmények részére térítésmentesen kiosztásra került kibocsátási egységekkel összefüggésben földgáz energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői és -szolgáltatói működési engedéllyel is rendelkező engedélyes a 23. melléklet V. pontja

alapján.

5. Rendkívüli adatszolgáltatás

13. § (1) Rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségnek minősül, ha az adatszolgáltató

a) jogutódlás útján megszűnik, ez esetben a jogutód köteles az adatszolgáltatást teljesíteni, vagy

b) számára eseti adatszolgáltatást ír elő a Hivatal.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben a rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség során teljesítendő valamennyi időszaki – napi, heti, havi, negyedéves, féléves, éves – adatszolgáltatások körére az 5. § (1) bekezdése irányadó, azzal, hogy a rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség határideje az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esemény bekövetkezését követő 30. nap.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja alapján nem kell adatszolgáltatást teljesíteni a Hivatal „Egyedi felhasználókat érintő minimális minőségi követelmények meghatározása” tárgyú, illetve az „Ügyfélkapcsolati szolgáltatás-minőség minimális minőségi követelményének és elvárt színvonalának meghatározása” tárgyú határozataiban előírt adatszolgáltatási kötelezettségekről, valamint a Mérőállomány kimutatás, a Szerződésszegések, a Védendő fogyasztókra vonatkozó adatok, továbbá a Kikapcsolt fogyasztók száma adatszolgáltatásokról.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja alapján az adatszolgáltató számára a Hivatal határozatban egyedi határidővel, a mellékletekben meghatározottaktól eltérő tartalmú adatszolgáltatást is előírhat.

6. A Hivatal feladatai az adatszolgáltatással összefüggésben

14. § A Hivatal az egyes adatszolgáltatásokban meghatározott adatköröket negyedévenként felülvizsgálja, és az adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket a felülvizsgálat eredményének megfelelően szükség szerint módosítja.

15. § A Hivatalnál fennálló EIA és HVIA rendszerhiba esetén a hiba elhárítását követő 3 munkanapon belül benyújtott adatszolgáltatások határidőben teljesítettnek minősülnek. A rendszerhiba fennállásáról és annak elhárításáról az adatszolgáltatók az EIA és a HVIA adatgyűjtő alrendszerek felületén kihelyezett tájékoztatás útján értesülnek.

7. A teljesített adatszolgáltatás módosítása

16. § (1) Az adatszolgáltatónak lehetősége van a már teljesített adatszolgáltatásban közölt adatok helyesbítésére, javítására (a továbbiakban együtt: önrevízió).

(2) Az önrevízió elvégzésére az adatszolgáltatónak a Hivatal felé benyújtott módosítási kérelmének a Hivatal általi elfogadásától számított

a) napi adatszolgáltatási gyakoriság esetén 1 naptári napon belül,

b) heti adatszolgáltatási gyakoriság esetén 2 naptári napon belül,

c) havi adatszolgáltatási gyakoriság esetén 5 naptári napon belül,

d) negyedéves adatszolgáltatási gyakoriság esetén 7 naptári napon belül,

e) féléves adatszolgáltatási gyakoriság esetén 9 naptári napon belül,

f) éves adatszolgáltatási gyakoriság esetén 10 naptári napon belül,

g) eseti adatszolgáltatás esetén 10 naptári napon belül

van lehetősége.

(3) Az önrevízió során az adatszolgáltató a teljes adatszolgáltatást köteles megismételni a helyesbített, javított adatokkal.

(4) A Hivatal nyilvántartja az önrevízióval érintett adatlapok eredeti adatállományát is a módosítást követően.

8. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. április 15. napján lép hatályba.

(2) A 7. § (5) bekezdése, a 10. § 23. pontja és a 14. melléklet 2024. január 1. napján lép hatályba.

18. § E rendeletet a hatálybalépését követően esedékessé váló adatszolgáltatások során kell alkalmazni.

19. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet 2. § (4) bekezdése szerinti mentességi kérelem alapján engedélyezett, módosított adatszolgáltatást előíró határozatok az azokban meghatározott ideig hatályban maradnak.

20. § (1) A 10. § a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 10. § és a 12. § az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

21. §12

22. §13

23. §14

1. melléklet az 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelethez15

2. melléklet az 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelethez

A magánvezeték-működtetői, valamint -üzemeltetői engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – Magánvezeték működtetési engedélyes cégjogi adatai

V100

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 6. napjáig kell megadni.

3.

Szállított villamos energia

V111

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 20. napjáig kell megadni.

4.

Villamos hálózatok év végi nyomvonalhossza (B)

V122

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év február 20-ig kell megadni.

3. melléklet az 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelethez16

I. A nem biomassza energiahordozót felhasználó, 50 MW vagy annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőmű adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – nagyerőmű cégjogi adatai

V200

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni.

3.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás –
nagyerőmű

V201

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év május 31. napjáig kell megadni.

4.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás –
nagyerőmű

V201

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év május 31. napjáig kell megadni.

5.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás –
nagyerőmű

V202

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év május 31. napjáig kell megadni.

6.

Nagyerőművi negyedéves költségmonitoring

V203

Negyedéves

Az adatokat negyedévente,
a tárgyidőszakot követő hónap 20. napjáig kell megadni.

7.

Tulajdon-megoszlás – nagyerőmű

V204

Féléves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig – a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan – kell megadni.

8.

Munkaügyi adatok

V205

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év január 31. napjáig kell megadni.

9.

Osztalék fizetés

V206

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év május 31. napjáig kell megadni.

10.

Nagyerőművek – Szállított villamos energia magán-, közvetlen-, illetve termelői vezetéken

V210

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig kell megadni.

11.

Felhasználók részére történő villamosenergia-értékesítéssel kapcsolatos adatok felhasználói csoportonként

V211

Negyedéves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 25. napjáig kell megadni.

12.

Felhasználók részére történő villamosenergia-értékesítéssel kapcsolatos adatok felhasználói csoportonként

V211a

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 25. napjáig kell megadni.

13.

Nagyerőmű által értékesített villamos energia elsődleges energiaforrások szerinti eredetére vonatkozó adatok szolgáltatása

V212

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év május 25. napjáig kell megadni.

14.

Villamosenergia-termelői működési engedélyes erőművek adatszolgáltatása

V217

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő második hónap
1. napjáig kell megadni.

15.

Villamos hálózatok év végi hálózat (nyomvonal) hossza

V220

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év január 31. napjáig kell megadni.

16.

Termelési beruházások
a villamos energia szektorban

V221

Éves

Az adatokat erőműblokkonként,
a tárgyidőszakot követő év március 15. napjáig kell megadni.

17.

Energiahordozók készletadatai

V222

Negyedéves

Az adatokat negyedévente,
a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni.

18.

Nagyerőmű általános éves adatszolgáltatása

V230

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év március 31. napjáig kell megadni.

II. A biomassza energiahordozót felhasználó, 50 MW vagy annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőmű adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – nagyerőmű cégjogi adatai

V200

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni.

3.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás –
nagyerőmű

V201

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év május 31. napjáig kell megadni.

4.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás –
nagyerőmű

V201

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év május 31. napjáig kell megadni.

5.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás –
nagyerőmű

V202

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év május 31. napjáig kell megadni.

6.

Nagyerőművi negyedéves költségmonitoring

V203

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap 20. napjáig kell megadni.

7.

Tulajdon-megoszlás – nagyerőmű

V204

Féléves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig – a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan – kell megadni.

8.

Munkaügyi adatok

V205

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év január 31. napjáig kell megadni.

9.

Osztalék fizetés

V206

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év május 31. napjáig kell megadni.

10.

Nagyerőművek – Szállított villamos energia magán-, közvetlen-, illetve termelői vezetéken

V210

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig kell megadni.

11.

Felhasználók részére történő villamosenergia-értékesítéssel kapcsolatos adatok felhasználói csoportonként

V211

Negyedéves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 25. napjáig kell megadni.

12.

Felhasználók részére történő villamosenergia-értékesítéssel kapcsolatos adatok felhasználói csoportonként

V211a

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 25. napjáig kell megadni.

13.

Nagyerőmű által értékesített villamos energia elsődleges energiaforrások szerinti eredetére vonatkozó adatok szolgáltatása

V212

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év május 25. napjáig kell megadni.

14.

Villamosenergia-termelői működési engedélyes erőművek adatszolgáltatása

V217

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő második hónap
1. napjáig kell megadni.

15.

Villamos hálózatok év végi hálózat (nyomvonal) hossza

V220

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év január 31. napjáig kell megadni.

16.

Termelési beruházások a villamos energia szektorban

V221

Éves

Az adatokat erőműblokkonként, a tárgyidőszakot követő év
március 15. napjáig kell megadni.

17.

Energiahordozók készletadatai

V222

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni.

18.

Biomassza erőmű / fűtőerőmű tüzelőanyag felhasználása

V223

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év március 31. napjáig kell megadni.

19.

Nagyerőmű általános éves adatszolgáltatása

V230

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év március 31. napjáig kell megadni.

4. melléklet az 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelethez

I. A nem engedélyköteles kiserőmű – nap-, szél-, víz- és geotermikus energia alapú villamosenergia-termelésre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – kiserőmű cégjogi adatai

V300

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni.

3.

Kiserőmű egyszerűsített adatszolgáltatása – termelési és értékesítési adatok

V317E

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő második hónap 1. napjáig kell megadni.

II. A nem engedélyköteles kiserőmű – fosszilis és nem nap-, szél-, víz- és geotermikus energia alapú villamosenergia-termelésre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – kiserőmű cégjogi adatai

V300

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni.

3.

Kiserőmű általános adatszolgáltatása – termelési és értékesítési adatok

V317

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő második hónap 1. napjáig kell megadni.

III.17 A nem engedélyköteles, mezőgazdasági és élelmiszeripari eredetű biogáz energiahordozót felhasználó kiserőmű adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – kiserőmű cégjogi adatai

V300

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni.

3.

Kiserőmű általános adatszolgáltatása – termelési és értékesítési adatok

V317

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő második hónap 1. napjáig kell megadni.

4.

Biogáz üzem éves alapanyag felhasználása

V320

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év március 31-ig kell megadni.

IV. A nem engedélyköteles, biomassza energiahordozót felhasználó kiserőmű adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – kiserőmű cégjogi adatai

V300

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni.

3.

Kiserőmű általános adatszolgáltatása – termelési és értékesítési adatok

V317

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő második hónap
1. napjáig kell megadni.

4.

Biomassza erőmű / fűtőerőmű tüzelőanyag felhasználása

V323

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év március 31. napjáig kell megadni.

V. A kiserőművi összevont engedélyes – nap-, szél-, víz- és geotermikus energia alapú

villamosenergia-termelésre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – kiserőmű cégjogi adatai

V300

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni.

3.

Mérleg és eredménykimutatás adatok

V301

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

4.

Kiserőművi éves költségmonitoring

V303

Éves

Az adatokat tárgyidőszakot követő év május 31-ig kell megadni.

5.

Kiserőmű egyszerűsített adatszolgáltatása – termelési és értékesítési adatok

V317E

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő második hónap 1. napjáig kell megadni.

6.18

Tulajdon-megoszlás – kiserőmű

V304

Féléves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig – a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan – kell megadni.

7.19

Munkaügyi adatok

V305

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év
május 31. napjáig kell megadni.

VI. A kiserőművi összevont engedélyes – fosszilis és nem nap-, szél-, víz- és geotermikus energia alapú villamosenergia-termelésre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – kiserőmű cégjogi adatai

V300

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni.

3.

Mérleg és eredménykimutatás adatok

V301

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

4.

Kiserőművi éves költségmonitoring

V303

Éves

Az adatokat tárgyidőszakot követő év május 31-ig kell megadni.

5.

Kiserőmű általános adatszolgáltatása – termelési és értékesítési adatok

V317

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő második hónap 1. napjáig kell megadni.

6.20

Tulajdon-megoszlás – kiserőmű

V304

Féléves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig – a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan – kell megadni.

7.21

Munkaügyi adatok

V305

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év
május 31. napjáig kell megadni.

VII.22 A mezőgazdasági és élelmiszeripari eredetű biogáz energiahordozót felhasználó kiserőművi összevont engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – kiserőmű cégjogi adatai

V300

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni.

3.

Mérleg és eredménykimutatás adatok

V301

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

4.

Kiserőművi éves költségmonitoring

V303

Éves

Az adatokat tárgyidőszakot követő év május 31-ig kell megadni.

5.

Kiserőmű általános adatszolgáltatása – termelési és értékesítési adatok

V317

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő második hónap 1. napjáig kell megadni.

6.

Biogáz üzem éves alapanyag felhasználása

V320

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év március 31-ig kell megadni.

7.23

Tulajdon-megoszlás – kiserőmű

V304

Féléves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig – a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan – kell megadni.

8.24

Munkaügyi adatok

V305

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év
május 31. napjáig kell megadni.

VIII. A biomassza energiahordozót felhasználó kiserőművi összevont engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – kiserőmű cégjogi adatai

V300

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni.

3.

Mérleg és eredménykimutatás adatok

V301

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

4.

Kiserőművi éves költségmonitoring

V303

Éves

Az adatokat tárgyidőszakot követő év május 31-ig kell megadni.

5.

Kiserőmű általános adatszolgáltatása – termelési és értékesítési adatok

V317

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő második hónap 1. napjáig kell megadni.

6.

Biomassza erőmű /
fűtőerőmű tüzelőanyag felhasználása

V323

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év március 31. napjáig kell megadni.

7.25

Tulajdon-megoszlás – kiserőmű

V304

Féléves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig – a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan – kell megadni.

8.26

Munkaügyi adatok

V305

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év
május 31. napjáig kell megadni.

5. melléklet az 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelethez

Az átviteli rendszerirányítói engedélyes, továbbá KÁT-mérlegkör felelős adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – Rendszerirányítói engedélyes cégjogi adatai

V400

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 9-ig kell megadni.

3.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

V401

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év május 31-ig kell megadni.

4.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

V401t

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év május 31-ig kell megadni.

5.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

V402

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év február 28-ig kell megadni.

6.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring

V403

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

7.

Tulajdon-megoszlás

V404

Féléves

Az adatokat évente kétszer (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni.

8.

Munkaügyi adatok

V405

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év január 31-ig kell megadni.

9.

Osztalék fizetés

V406

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

10.

Villamos energia szállítás átviteli hálózaton

V410

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

11.

Felhasználóknak átviteli, illetve elosztóhálózaton átadott villamos energia ágazati bontása

V412

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

12.

Az elosztók, a felhasználók vagy megbízottai által befizetett rendszerhasználati díjak elszámolása

V413

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

13.

Nettó villamosenergia-fogyasztás

V414

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

14.

Villamos hálózatok év végi nyomvonalhossza (A)

V421

Éves

Az adatokat havonta a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

15.

Villamos hálózatok év végi nyomvonalhossza (B)

V422

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

16.

Beruházások

V423

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

17.

Hálózati transzformátorok adatai december 31-én

V425

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

18.

A villamosenergia-iparban előforduló üzemzavarok

V426

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

19.

Saját tulajdonú, akkumulátor alapú energia-tárolásra vonatkozó adatok

V427

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év június 30-ig kell megadni.

20.

Átviteli hálózat villamosenergia-forgalmi adatai – betáplálási és átadási pontok határmetszékenként

V431

Napi

Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő nap 16:00-ig kell megadni.

21.

Átviteli hálózat villamosenergia-forgalmi adatai – betáplálási és átadási pontok és a nemzetközi menetrend határmetszékenként

V432

Napi

Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő nap 16:00-ig kell megadni.

22.

Villamos energia határon keresztül történő szállításával kapcsolatos adatok

V433

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 20-ig kell megadni.

23.

Átviteli kapacitás-aukció összesítő (UA)

V434A2

Napi

Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő harmadik napig kell megadni.

24.

Átviteli kapacitás-aukció összesítő – Havi aukció

V434B

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni.

25.

Folyamatban lévő erőművi projektek

V435

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő második hónap 10. napjáig kell megadni.

26.

Határkeresztező forgalom

V436

Napi

Az adatokat a tárgynapot követő harmadik napig kell megadni.

27.

ITC elszámolás

V437

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hatodik hónap végéig kell megadni.

28.

HUPX ID mérlegkör határkeresztező menetrendjei

V438

Napi

Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő második nap 17:00-ig kell megadni.

29.

METÁR-KÁT és zöld prémium jogosultsággal rendelkező erőműegységek csatlakozási pontjainak koordinátái

V439

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni.

30.

Villamosenergia-ipari adatok (A)

V440A

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

31.

Villamosenergia-ipari adatok (B)

V440B

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

32.

Bruttó, nettó, terv és tény rendszerterhelések

V451A

Napi

Az adatokat a tárgynapot követő harmadik napig kell megadni.

33.

Frekvencia adatok

V451B

Napi

Az adatokat a tárgynapot követő harmadik napig kell megadni.

34.

Erőművek bruttó TIT-je és az IMPORT EXPORT a terv és tény csúcsidőben

V451C

Napi

Az adatokat naponta, a tárgynapot követő harmadik nap 17:00-ig kell megadni.

35.

Rendszerszintű koordinációban résztvevő erőművek göngyölt bruttó villamosenergia-termelése és import-export forgalom

V451D

Napi

Az adatokat naponta, a tárgynapot követő harmadik nap 17:00-ig kell megadni.

36.

A paksi atomerőmű visszaterhelései

V451E

Napi

Az adatokat a tárgynapot követő harmadik napig kell megadni.

37.

Az átviteli hálózat jellemző feszültségértékei

V451F

Napi

Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő második nap 17:00-ig kell megadni.

38.

Tervezett és nem tervezett erőművi kikapcsolások és visszajövetelek

V451G

Napi

Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő nap 17:00-ig kell megadni.

39.

Tervezett és nem tervezett átviteli hálózati elemek kikapcsolások és visszajövetelek

V451H

Napi

Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő második nap 17:00-ig kell megadni.

40.

Rendszerszintű koordinációba bevont erőművi termelői nettó menetrendi adatok

V453A

Napi

Az adatokat naponta, a tárgynapot követő harmadik nap 17:00-ig kell megadni.

41.

Rendszerszintű koordinációba bevont erőművi nettó mérési adatok

V453B

Napi

Az adatokat naponta, a tárgynapot követő harmadik nap 17:00-ig kell megadni.

42.

Szumma hazai termelői nettó menetrendi adatok

V453C

Napi

Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő nap 17:00-ig kell megadni.

43.

Szumma hazai termelői nettó mérési adatok

V453D

Napi

Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő nap 17:00-ig kell megadni.

44.

Napi riport a profilos (80A alatt) és idősoros (80A felett) elszámolású fogyasztási adatokhoz elosztónkénti 15 perces bontásban

V453E

Napi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő nap 16:00-ig kell megadni.

45.

Átviteli hálózat villamosenergia-forgalmi adatai – terven kívüli energia elszámolása

V454

Napi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő 31. napig kell megadni.

46.

Felszabályozási adatok – Rendszerszintű Szolgáltatások Tartaléklekötések
– POZITÍV irány – az utolsó beadott érvényes kapacitás ajánlatok alapján

V455A

Napi

Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő harmadik napig kell megadni.

47.

Pozitív irányú – Igénybevett Kiegyenlítő Szabályozási Energia és Kiegyenlítő Energia adatok

V455B

Napi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő 50. napig kell megadni.

48.

Leszabályozási adatok – Rendszerszintű Szolgáltatások Tartaléklekötések – NEGATÍV irány – az utolsó beadott érvényes kapacitás ajánlatok alapján

V456A

Napi

Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő harmadik napig kell megadni.

49.

Negatív irányú – Igénybevett Kiegyenlítő Szabályozási Energia és Kiegyenlítő Energia adatok

V456B

Napi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő 50. napig kell megadni.

50.

Akkreditációs eljárások

V457

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

51.

VER napi teljesítőképesség adatai

V461

Napi

Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő harmadik napig kell megadni.

52.

Havi nettó rendszermérleg

V463

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

53.

Mérlegkörök elszámolásai

V471

Napi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő 50. napig kell megadni.

54.

Mérlegkörönkénti villamosenergiaforgalom

V472

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 20-áig kell megadni.

55.

Elosztói mérlegkör fogyasztás és maradékgörbe teljesülésének havi összege

V473

Havi

A tárgyidőszakot követő hónap 15. napja.

56.

Hatályba lépő
KÁT mérlegkör-tagsági szerződéssel rendelkező termelők adatai

V480K

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot megelőző hónap 15. napjáig kell megadni.

57.

Hatályba lépő Prémium támogatási szerződéssel rendelkező termelők adatai

V480PT

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot megelőző hónap 15. napjáig kell megadni.

58.

MAVIR tartozásmentességi nyilatkozat

V481H

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig kell megadni.

59.

KÁT mérlegkör-tagsági szerződéssel rendelkező termelők értékesítési adatai

V481K

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni.

60.

Prémium támogatási szerződéssel rendelkező termelők értékesítési adatai

V481PT

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni.

61.

Megszűnt KÁT mérlegkör-tagsági szerződéssel rendelkező termelők adatai

V482K

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot megelőző hónap 15. napjáig kell megadni.

62.

Megszűnt Prémium támogatási szerződéssel rendelkező termelők adatai

V482PT

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot megelőző hónap 15. napjáig kell megadni.

63.

A MAVIR hatáskörébe tartozó termelőegységek teljesítőképesség adatai

V483D

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig kell megadni.

64.

A MAVIR hatáskörébe tartozó termelőegységek elszámolási adatai

V483E

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig kell megadni.

65.

Távhőszolgáltatási támogatás pénzforgalmi kimutatása

V485A

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25-ig kell megadni.

66.

Távhőszolgáltatási támogatás tárgyhavi támogatási igényének alakulása

V485B

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25-ig kell megadni.

67.

Rendszerszintű szolgáltatások –
Beadott utolsó érvényes kapacitás ajánlati adatok piaci szereplőnként –
Pozitív irányba

V486A

Napi

Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő második nap 17:00-ig kell megadni.

68.

Rendszerszintű szolgáltatások –
Beadott utolsó érvényes kapacitás ajánlati adatok piaci szereplőnként –
Negatív irányba

V486B

Napi

Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő második nap 17:00-ig kell megadni.

69.

Rendszerszintű szolgáltatások –
Beadott – utolsó érvényes – energia ajánlati adatok
piaci szereplőnként
POZITÍV (FEL) irányba

V486C

Napi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő 3. nap 17:00-ig kell megadni.

70.

Rendszerszintű szolgáltatások –
Beadott – utolsó érvényes –
energia ajánlati adatok
piaci szereplőnként
NEGATÍV (LE) irányba

V486D

Napi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő 3. nap 17:00-ig kell megadni.

71.

Rendszerszintű szolgáltatások –
FEL irányú igénybevétel piaci szereplőnként

V488A

Napi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő 50. napig kell megadni.

72.

Rendszerszintű szolgáltatások –
LE irányú igénybevétel piaci szereplőnként

V488B

Napi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő 50. napig kell megadni.

73.

Kapacitásár információ a kiegyenlítő szabályozási szolgáltatások tender eredményeiről – FEL

V490A

Napi

Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő második nap 17:00-ig kell megadni.

74.

Kapacitásár információ a kiegyenlítő szabályozási szolgáltatások tender eredményeiről – LE

V490B

Napi

Az adatokat naponta, a tárgyidőszakot követő második nap 17:00-ig kell megadni.

75.27

Rendszerszintű szolgáltatások –
Beadott – utolsó érvényes – energia ajánlati adatok piaci szereplőnként POZITÍV (FEL) irányba

V486E

Napi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő 3. nap
17:00-ig kell megadni.

76.28

Rendszerszintű szolgáltatások –
Beadott – utolsó érvényes – energia ajánlati adatok piaci szereplőnként NEGATÍV (LE) irányba

V486F

Napi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő 3. nap
17:00-ig kell megadni.

77.29

Rendszerszintű szolgáltatások – Beadott RIR ajánlati és indítási adatok piaci szereplőnként pozitív és negatív irányba

V486G

Napi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő 3. nap 17:00-ig kell megadni.

6. melléklet az 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelethez

I. A villamos energia elosztói engedélyes EIA adatgyűjtő alrendszer útján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – Elosztói engedélyes cégjogi adatai

V500

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 9. napjáig kell megadni.

3.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

V501

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év május 31. napjáig kell megadni.

4.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált eredménykimutatás részletezése

V501r

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év június 30. napjáig kell megadni.

5.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

V501t

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év május 31. napjáig kell megadni.

6.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

V502

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év február 28. napjáig kell megadni.

7.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring

V503

Negyedéves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

8.

Tulajdon-megoszlás

V504

Féléves

Az adatokat évente kétszer (a cégbíróságon bejegyzett június 30. és december 31. napokon érvényes állapotra vonatkozóan), a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig kell megadni.

9.

Munkaügyi adatok

V505

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év január 31. napjáig kell megadni.

10.

Osztalék fizetés

V506

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év május 31. napjáig kell megadni.

11.

Villamos energia szállítás elosztói vezetéken

V510

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 20. napjáig kell megadni.

12.

Energiamérleg

V511

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év március 31. napjáig kell megadni.

13.

Felhasználóknak átviteli, illetve elosztóhálózaton átadott villamos energia ágazati bontása

V512

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év január 31. napjáig kell megadni.

14.

A felhasználók által befizetett rendszerhasználati díjak elszámolása

V513

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 25. napjáig kell megadni.

15.

Elosztási tény adatok

V5131

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év március 31. napjáig kell megadni.

16.

Területi kimutatás a lakossági felhasználóknak átadott villamos energia mennyiségéről

V516A

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év április 30. napjáig kell megadni.

17.

Nem lakossági felhasználóknak átadott villamos energia mennyisége

V516B

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év április 30. napjáig kell megadni.

18.

Villamos hálózatok év végi nyomvonalhossza (A)

V521

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év február 20. napjáig kell megadni.

19.

Villamos hálózatok év végi nyomvonalhossza (B)

V522

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év február 20. napjáig kell megadni.

20.

Beruházások

V523

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év február 20. napjáig kell megadni.

21.

Hálózati transzformátorok adatai december 31-én

V525

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év február 20. napjáig kell megadni.

22.

Hőszivattyúk adatai

V526

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év április 30. napjáig kell megadni.

23.

Saját tulajdonú, akkumulátor alapú energia-tárolásra vonatkozó adatok

V527

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év június 30-ig kell megadni.

24.

Elosztói üzemzavarok

V531

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év február 20. napjáig kell megadni.

25.

Szolgáltatóváltások

V532A

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap 30. napjáig kell megadni.

26.

Elosztóhálózatra csatlakozott kiserőművek elszámolási adatai (Idősoros elszámolás)

V533A

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő második hónap
10. napjáig kell megadni.

27.

Elosztóhálózatra csatlakozott kiserőművek elszámolási adatai (Profil elszámolás – Okosmérés)

V533B

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő második hónap
10. napjáig kell megadni.

28.

Elosztóhálózatra csatlakozott kiserőművek elszámolási adatai (Profil elszámolás – Hagyományos mérés)

V533C

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év február 28. napjáig kell megadni.

29.

Folyamatban lévő erőművi projektek

V535

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő második hónap 10. napjáig kell megadni.

30.

Elosztóhálózatra csatlakozott kiserőművek adatai

V538

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő második hónap
10. napjáig kell megadni.

31.

METÁR-KÁT és zöld prémium jogosultsággal rendelkező erőműegységek csatlakozási pontjainak koordinátái

V539

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni.

32.

A közvilágítási berendezések adatai

V541

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év február 20. napjáig kell megadni.

33.

Közvilágítással kapcsolatos adatok

V542

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év március 31. napjáig kell megadni.

34.

Elosztói maradékgörbe
(Y-2 terv)

V550

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot [tárgyévet (Y)] megelőző második év november
30. napjáig kell megadni
(Y-2 november 30.).

35.

Elosztói maradékgörbe (menetrend és tény)

V551

Havi

A tárgyidőszakot követő 15. nap.

36.

Villamos energia elosztóhálózati maradékgörbe elszámolási adatai

V552

Havi

Tárgyhónapot követő 90. nap.

37.

E1.2. Call Center műszaki hiba bejelentési szolgáltatási színvonal mutató

V560

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig kell megadni.

38.

E1.3. Call Center mérőállás bejelentési szolgáltatási színvonal mutató

V561

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig kell megadni.

39.

Ügyfélkapcsolati szolgáltatás minőség –
elosztók

V562

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év március 31. napjáig kell megadni.

40.

Mérőállomány kimutatás

V563

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év március 31. napjáig kell megadni.

41.

Szerződésszegések

V564

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év március 31. napjáig kell megadni.

42.

Védendő fogyasztókra vonatkozó adatok

V566

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év március 31. napjáig kell megadni.

43.

Garantált szolgáltatások –
elosztók

V570

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év március 31. napjáig kell megadni.

44.

Kikapcsolt fogyasztók száma

V580

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 25. napjáig
kell megadni.

45.30

Településenként átadott havi villamosenergia mennyiség

V517

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 25. napjáig kell megadni.

II. A villamos energia elosztói engedélyes HVIA adatgyűjtő alrendszer útján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Mennyiségileg kezelt eszközök katalógusára vonatkozó összerendelések

CAT_AGGR

Negyedéves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő 75. napig kell megadni.

3.

Kisfeszültségű vezetékek katalógusára vonatkozó összerendelések

CAT_LV_LINE

Negyedéves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő 75. napig kell megadni.

4.

Középfeszültségű vezetékek katalógusára vonatkozó összerendelések

CAT_MV_LINE

Negyedéves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő 75. napig kell megadni.

5.

Transzformátorok katalógusára vonatkozó összerendelések

CAT_TR

Negyedéves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő 75. napig kell megadni.

6.

Fogyasztói alapadatok

CONSUMER_LIST

Negyedéves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő 75. napig kell megadni.

7.

Termelői alapadatok

GEN_LIST

Negyedéves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő 75. napig kell megadni.

8.

Kisfeszültségű hálózat –
topológia

LV_TOPOLOGY

Negyedéves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő 75. napig kell megadni.

9.

Kisfeszültségű hálózatra szerelt eszközök / értelmezett tényezők

MISC_LV

Negyedéves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő 75. napig kell megadni.

10.

Középfeszültségű hálózatra szerelt eszközök / értelmezett tényezők

MISC_MV

Negyedéves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő 75. napig kell megadni.

11.

Transzformátorokra szerelt eszközök / értelmezett tényezők

MISC_MVLV

Negyedéves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő 75. napig kell megadni.

12.

Kiegészítő mérési adatok
„A” fázisra (R fázis)

MV_MEAS_A

Napi

Az adatokat a tárgynegyedévre vonatkozóan napi bontásban, a tárgynegyedévet követő 75. napig kell megadni.

13.

Kiegészítő mérési adatok [feszültség]

MV_MEAS_V

Napi

Az adatokat a tárgynegyedévre vonatkozóan napi bontásban, a tárgynegyedévet követő 75. napig kell megadni.

14.

Középfeszültségű hálózat –
topológia

MV_TOPOLOGY

Negyedéves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő 75. napig kell megadni.

15.

Közép/kisfeszültségű transzformációs szint

MVLV_TR_LIST

Negyedéves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő 75. napig kell megadni.

16.

Idősoros adatok

USER_MEAS

Napi

Az adatokat a tárgynegyedévre vonatkozóan napi bontásban, a tárgynegyedévet követő 75. napig kell megadni.

7. melléklet az 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelethez

I. A korlátozott villamosenergia-kereskedelmi működési engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – kereskedők cégjogi adatai

V600

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 9-ig kell megadni.

3.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring /
Cost monitoring

V603

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

4.

Tulajdon-megoszlás

V604

Féléves

Az adatokat évente kétszer (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni

5.

Munkaügyi adatok

V605

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év január 31-ig kell megadni.

6.

Villamos energia vásárlás és értékesítés / Purchase and sale of electricity

V610

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

7.

Határkeresztező kapacitás vásárlás és értékesítés

V614

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

II. A villamosenergia-kereskedelmi működési engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – kereskedők cégjogi adatai

V600

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 9-ig kell megadni.

3.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

V601

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év május 31-ig kell megadni.

4.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

V601t

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év május 31-ig kell megadni.

5.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

V602

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év február 28-ig kell megadni.

6.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring /
Cost monitoring

V603

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

7.

Tulajdon-megoszlás

V604

Féléves

Az adatokat évente kétszer (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni.

8.

Munkaügyi adatok

V605

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év január 31-ig kell megadni.

9.

Osztalék fizetés

V606

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

10.

Villamos energia vásárlás és értékesítés / Purchase and sale of electricity

V610

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

11.

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer szerinti kötelezettség megállapításához szükséges adatok megadása

V610b

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

12.

Felhasználók részére történő villamosenergia-értékesítéssel kapcsolatos adatok felhasználói csoportonként

V611

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

13.

Határkeresztező kapacitás vásárlás és értékesítés

V614

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

14.

Felhasználók részére történő villamosenergia-értékesítéssel kapcsolatos adatok felhasználói csoportonként

V620

Éves

Az adatokat új ajánlat bevezetésekor, tetszőleges alkalommal lehet teljesíteni, de az ajánlatokról azok bevezetését megelőzően a kitöltési útmutatóban foglaltak szerint kötelező az adatszolgáltatás megtétele. Az adatszolgáltatás időszaka minden év
december 31. napjáig tart.

15.

Hátralékos fogyasztók adatai

V680

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

16.31

Tárgyévre vonatkozó nem ESZ szerződések
tételes adatai

V619t

Negyedéves

A tárgyidőszakot megelőző hónap utolsó napjáig.

17.32

Következő évre vonatkozó nem ESZ szerződések
tételes adatai

V619e

Negyedéves

A tárgyidőszakot megelőző hónap utolsó napjáig.

III. A Hivatal által kiadott, „Egyedi felhasználókat érintő minimális minőségi követelmények meghatározása” tárgyú határozattal rendelkező villamosenergia-kereskedelmi működési engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – kereskedő

V600

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 9-ig kell megadni.

3.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

V601

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év május 31-ig kell megadni.

4.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

V601t

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év május 31-ig kell megadni.

5.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

V602

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év február 28-ig kell megadni.

6.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring /
Cost monitoring

V603

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

7.

Tulajdon-megoszlás

V604

Féléves

Az adatokat évente kétszer (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni.

8.

Munkaügyi adatok

V605

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év január 31-ig kell megadni.

9.

Osztalék fizetés

V606

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

10.

Villamos energia vásárlás és értékesítés / Purchase and sale of electricity

V610

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

11.

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer szerinti kötelezettség megállapításához szükséges adatok megadása

V610b

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

12.

Felhasználók részére történő villamosenergia-értékesítéssel kapcsolatos adatok felhasználói csoportonként

V611

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

13.

Határkeresztező kapacitás vásárlás és értékesítés

V614

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

14.

Felhasználók részére történő villamosenergia-értékesítéssel kapcsolatos adatok felhasználói csoportonként

V620

Éves

Az adatokat új ajánlat bevezetésekor, tetszőleges alkalommal lehet teljesíteni, de az ajánlatokról azok bevezetését megelőzően a kitöltési útmutatóban foglaltak szerint kötelező az adatszolgáltatás megtétele. Az adatszolgáltatás időszaka minden év december 31. napjáig tart.

15.

Garantált szolgáltatások –
kereskedők

V670

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év március 31-ig kell megadni.

16.

Hátralékos fogyasztók adatai

V680

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

17.33

Tárgyévre vonatkozó nem ESZ szerződések
tételes adatai

V619t

Negyedéves

A tárgyidőszakot megelőző hónap utolsó napjáig.

18.34

Következő évre vonatkozó nem ESZ szerződések
tételes adatai

V619e

Negyedéves

A tárgyidőszakot megelőző hónap utolsó napjáig.

8. melléklet az 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelethez

A villamosenergia egyetemes szolgáltatói engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – egyetemes szolgáltató cégjogi adatai

V700

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 9-ig kell megadni.

3.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

V701

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év május 31-ig kell megadni.

4.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

V701t

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év május 31-ig kell megadni.

5.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

V702

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év február 28-ig kell megadni.

6.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring

V703

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

7.

Tulajdon-megoszlás

V704

Féléves

Az adatokat évente kétszer (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni.

8.

Munkaügyi adatok

V705

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év január 31-ig kell megadni.

9.

Osztalék fizetés

V706

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

10.

Villamos energia vásárlás és értékesítés

V710

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

11.

Felhasználók részére történő villamosenergia-értékesítéssel kapcsolatos adatok felhasználói csoportonként

V711

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

12.

A lakossági villamosenergia-értékesítés adatai

V711b

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 20-ig kell megadni.

13.

Egyetemes szolgáltató villamos energia vásárlása és értékesítése

V713a

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év február 28-ig kell megadni.

14.

Call Center ügyfélszolgálati szolgáltatási színvonal mutató

V760

Negyedéves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig kérjük megadni.

15.

Ügyfélkapcsolati szolgáltatási minőség – egyetemes szolgáltatók

V762

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év március 31-ig kell megadni.

16.

Garantált szolgáltatások – egyetemes szolgáltatók

V770

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év március 31-ig kell megadni.

17.

Hátralékos fogyasztók adatai

V780

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hó 25-ig kell megadni.

9. melléklet az 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelethez

A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – szervezett villamosenergia-piaci engedélyes cégjogi adatai

V800

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hó 9-ig kell megadni.

3.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

V801

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év május 31-ig kell megadni.

4.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

V801t

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év május 31-ig kell megadni.

5.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

V802

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év február 28-ig kell megadni.

6.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring

V803

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

7.

Tulajdon-megoszlás

V804

Féléves

Az adatokat évente kétszer (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni.

8.

Munkaügyi adatok

V805

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év január 31-ig kell megadni.

9.

Osztalék fizetés

V806

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

10.

Szervezett villamosenergia-piaci termékek ára, forgalma –
Órás termék

V810

Napi

Az adatokat naponta, a tárgynapot követő 5. napig kell megadni.

11.

Másnapi aukció (SPOT piaci) adatok

V813

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő 10. napig kell megadni.

12.

Napi SPOT adatok órás, piaci szereplőnkénti bontásban

V814

Napi

Az adatokat naponta, a tárgynapot követő 5. napig kell megadni.

13.

DAM Aggregated Curve

V816

Napi

Az adatokat naponta, a tárgynapot követő 5. napig kell megadni.

14.

Pre Coupling Price

V817

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő 10. napig kell megadni.

15.

Intraday piaci adatok

V818

Napi

Az adatokat naponta, a tárgynapot követő 5. napig kell megadni.

16.

Napi Indraday piaci adatok piaci szereplőnkénti bontásban

V819

Napi

Az adatokat naponta, a tárgynapot követő 5. napig kell megadni.

17.

DAM block ajánlatok piaci szereplőnként

V825

Napi

Az adatokat naponta, a tárgynapot követő 5. napig kell megadni.

18.35

Származási garancia aukciók

V826

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő
hónap 1. napjáig kell megadni.

10. melléklet az 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelethez

A közvilágítás üzemeltetői engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – Közvilágítás üzemeltetők cégjogi adatai

V900

Féléves

Az adatokat félévente a tárgyidőszakot követő hónap 15-ig kell megadni.

3.

A közvilágítási berendezések adatai

V941

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év február 20-ig kell megadni.

4.

Közvilágítással kapcsolatos adatok

V942

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év március 31-ig kell megadni.

11. melléklet az 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelethez

Az elektromos töltőberendezés üzemeltető adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – elektromos gépjármű töltőberendezés üzemeltetői engedélyes cégjogi adatai

V1000

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15-ig kell megadni.

3.

Munkaügyi adatok

V1005

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

4.

Elektromos gépjármű töltőállomások törzsadatai

V1011T

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap 15-ig kell felülvizsgálni.

5.

Elektromos gépjármű töltőállomások forgalmi adatai

V1011

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap 15-ig kell megadni.

12. melléklet az 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelethez

A villamosenergia-tárolói engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – Villamosenergia-tárolói üzemeltetői engedélyes cégjogi adatai

V1100

Féléves

Az adatokat félévente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig, illetve július 31-ig kell megadni.

3.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

V1101

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

4.

Társaság egészére vonatkozó mérleg és eredménykimutatás

V1101t

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

5.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

V1102

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év február 28-ig kell megadni.

6.

Tulajdon-megoszlás

V1104

Féléves

Az adatokat félévente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig, illetve július 31-ig kell megadni.

7.

Munkaügyi adatok

V1105

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

8.

Saját tulajdonú, akkumulátor alapú energia-tárolásra vonatkozó adatok

V1127

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év június 30-ig kell megadni.

13. melléklet az 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelethez

A zöld prémium támogatási jogosult adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Pályázati zöld prémium jogosultjának tulajdonosi háttere és a projekt állapota

V319

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig kell megadni.

14. melléklet az 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelethez

Az aggregátor adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Mérleg és eredménykimutatás adatok

V1201

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

15. melléklet az 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelethez

A vezetékes PB-gáz szolgáltatói engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – Vezetékes PB-gázszolgáltató cégjogi adatai

G100

Havi

Az adatokat havonta, a hónap 10. napjáig kell megadni.

3.

Tulajdon-megoszlás

G104

Féléves

Az adatokat évente kétszer (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni.

4.

Munkaügyi adatok

G105

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

5.

Vezetékes PB-gázszolgáltatók havi adatszolgáltatása

G110

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

16. melléklet az 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelethez

A földgáztárolói működési engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – földgáztároló cégjogi adatai

G200

Havi

Az adatokat havonta, a hónap 10. napjáig kell megadni.

3.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

G201

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

4.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

G201t

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

5.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

G202

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év február 28-ig kell megadni.

6.

Tárolói engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring

G203

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

7.

Tulajdon-megoszlás

G204

Féléves

Az adatokat évente kétszer (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni.

8.

Munkaügyi adatok

G205

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

9.

A földgáztárolás előzetes, napi, fizikai adatai

G211

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő nap 14:00 óráig kell megadni. Szombati és vasárnapi adatokat a rákövetkező hétfőn, ünnepnapi adatokat a rákövetkező első munkanapon 14:00 óráig kell megadni.

10.

Földgáztárolók 5 éves fejlesztési terve

G213

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év március 31-ig kell megadni.

11.

Földgáztároló 5 éves fogyasztói igényfelmérése

G214

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év március 31-ig kell megadni.

12.

Földgáztárolók havi mérlege

G216

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 15-ig kell megadni.

13.

Heti rendszerhasználónkénti adatszolgáltatás

G217

Heti

Az adatokat hetente, a tárgyidőszakot követő hét hétfő 23:59-ig kell megadni.

14.

Földgáz tárolókapacitás beruházások adatai

G220

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év február 15-ig kell megadni.

15.

Havi rendszerhasználónkénti tárolási adatok és díjak

G241

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25-ig kell megadni.

16.

MA_STORAGE_CAP_INJ_WDW

G260

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap
15. gázórájáig kell megadni.

17.

MA_STORAGE_CAP_WK_GAS_MOBILE

G261

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap
15. gázórájáig kell megadni.

18.

MA_STO_DAILY_BALANCE_BY_PART

G262

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap
15. gázórájáig kell megadni.

19.

MA_STO_DAILY_BALANCE_SYSTEM

G263

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap
15. gázórájáig kell megadni.

20.

MA_CAP_BY_STORAGE

G265

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap
15. gázórájáig kell megadni.

17. melléklet az 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelethez

A szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – Szállítási rendszerüzemeltető cégjogi adatai

G400

Havi

Az adatokat havonta, a hónap 10. napjáig kell megadni.

3.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

G401

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

4.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

G401t

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

5.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

G402

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év február 28-ig kell megadni.

6.

Szállítási rendszerüzemeltetői tevékenységre vonatkozó költségmonitoring

G403

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

7.

Tulajdon-megoszlás

G404

Féléves

Az adatokat évente kétszer (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni.

8.

Munkaügyi adatok

G405

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

9.

Szállítási rendszerüzemeltető földgázmérlege

G410

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 20-ig kell megadni.

10.

Szállítási rendszerüzemeltető havi import-export forgalmi adatok

G412

Havi

Az adatokat gázhónapra vonatkozóan havonta a gázhónapot követő tizenötödik napig kell megadni.

11.

Gázszállítás földgázvezeték-beruházások adatai

G420

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszak június 30-ig kell megadni.

12.

Határkeresztező gázszállítás földgázvezeték-beruházások adatai

G421

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszak június 30-ig kell megadni.

13.36

A gázátadókon október 1. és március 30. közötti időszakban mért legmagasabb napi és órai adatai gázátadónként, illetve az országos legmagasabb fogyasztás

G424

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év
április 15-ig kell megadni.

14.37

Az aktuális gázévre lekötött és az azt követő 9 évre előrejelzett, rendszerhasználónként kimutatott szállítóvezetéki kapacitásigény, betáplálási és kiadási pontonként

G425

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év
március 15-ig kell megadni.

15.

Szállítóvezeték 5 éves kapacitás fejlesztési terv

G426

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év március 31-ig kell megadni.

16.

A felhasználók számára számlázott szállítási díjak elszámolása

G441

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25-ig kell megadni.

17.

Éves tényleges szállított gázforgalom

G449

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő április 30-ig kell megadni.

18.

A felhasználók ki- és bekapcsolásával összefüggő adatok

G450

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év március 31-ig kell megadni.

19.

Szállítóvezeték műszaki és csatlakozási díj adatai

G451

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év március 31-ig kell megadni.

20.

Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók adatai

G453

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10-ig kell megadni.

21.

MA_BALANCING_BY_PARTNER

G460

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap 15. gázórájáig kell megadni.

22.38

MA_BALANCING_BY_PARTNER_NP

G461

Napi

Az adatokat naponta, a tárgyhónapot követő
hónap 90. napjáig kell megadni.

23.

MA_BALANCING_GAS_PRICE

G462

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap
15. gázórájáig kell megadni.

24.

MA_BP_AUCTION_DATA

G463

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap
15. gázórájáig kell megadni.

25.

MA_CAP_BY_PARTNER

G464

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap
15. gázórájáig kell megadni.

26.

MA_CAP_ON_DSO_SYSTEM_BY_PARTNER

G466

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap
15. gázórájáig kell megadni.

27.

MA_CAP_ON_NETWORK_POINT

G467

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap
15. gázórájáig kell megadni.

28.

MA_CAPACITY_TRADE

G469

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap
15. gázórájáig kell megadni.

29.

MA_GASTRADE_BIDS

G470

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap
15. gázórájáig kell megadni.

30.

MA_GASTRADE_TRADE

G471

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap
15. gázórájáig kell megadni.

31.

MA_NETWORK_POINT

G472

Havi

Az adatokat havonta, minden hónap 6. napjáig szükséges aktualizálni.

32.

MA_PARTNER

G474

Havi

Az adatokat havonta, minden hónap 6. napjáig szükséges aktualizálni.

33.

MA_QUALITY_ACCOUNTING_RULES

G475

Éves

Az adatokat évente, a Magyar Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata alapján február 15-ig, valamint új betáplálási vagy kiadási pont, illetve új kromatográf üzembe helyezése előtt esetileg kell megadni.

34.

MA_TSO_ALLOC_QUANTITY

G477

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap
15. gázórájáig kell megadni.

35.

MA_TSO_DAILY_BALANCE_BY_NP

G479

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap
15. gázórájáig kell megadni.

36.

MA_TSO_DAILY_BALANCE_SYSTEM

G480

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap
15. gázórájáig kell megadni.

37.

MA_TSO_NOM_QUANTITY

G481

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap
15. gázórájáig kell megadni.

38.

MA_TSO_QUALITY_MEASURE

G482

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap
15. gázórájáig kell megadni.

39.

MA_OPERATIONAL_BALANCING_ACCOUNT

G483

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap
15. gázórájáig kell megadni.

18. melléklet az 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelethez

I. A földgázelosztói engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – földgázelosztó cégjogi adatai

G500

Havi

Az adatokat havonta, a hónap 10. napjáig kell megadni.

3.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

G501

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

4.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

G501t

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

5.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

G502

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év február 28-ig kell megadni.

6.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring

G503

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

7.

Tulajdon-megoszlás

G504

Féléves

Az adatokat évente kétszer (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni.

8.

Munkaügyi adatok

G505

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

9.

Földgázelosztó földgázmérlege

G510

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 22-ig kell megadni.

10.

Területi kimutatás a lakossági felhasználóknak átadott földgáz mennyiségéről

G511A

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év április 30-ig kell megadni.

11.

Nem lakossági felhasználóknak átadott földgáz mennyisége

G511B

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év április 30-ig kell megadni.

12.

MA_DSO_CAPACITY

G530

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap
15. gázórájáig kell megadni.

13.

MA_DSO_DAILY_BALANCE_CONSUMPTION_USP

G531

Napi

Az adatokat naponta, a tárgyhónapot követő hónap 22. napjáig kell megadni a Magyar Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatának
IV. sz. mellékletének,
2.2-es pontjában leírt újrafelosztási eljárás lezárultát követően.

14.

MA_DSO_DAILY_BALANCE_NP

G532

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap
15. gázórájáig kell megadni.

15.

A földgázelosztási díj fizetésére kötelezettek számára kiszámlázott rendszerhasználati díjak elszámolása

G541

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25-ig kell megadni.

16.

Földgázelosztó RHD naturáliái (tény adatok, gázéven belül)

G543C

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25-ig kell megadni.

17.

Földgázelosztó RHD naturáliái (tény adatok)

G543D

Éves

Az adatokat évente, a gázévet követő hónap utolsó napjáig kell megadni, a teljes gázévre vonatkozóan.

18.

Beszedett pótdíjak éves összesítése

G547

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő
április 30-ig kell megadni.

19.

Adatszolgáltatás
a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 52. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség a földgázhálózatra történő csatlakozásról

G548

Éves

Az adatlapot esetileg,
a 11/2016 (XI. 14.) MEKH rendelet 56. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség felmerülése esetében szükséges beküldeni.

20.

Éves tényleges gázforgalom és felhasználói naturáliák

G549

Féléves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

21.

Elosztóvezeték-fejlesztési beruházások

G551

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év március 1-ig kell megadni.

22.

Földgáz elosztóvezetéki adatok településenként

G552

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év március 31-ig kell megadni.

23.

Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók adatai

G553

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 25-ig kell megadni.

24.

Nem egyetemes szolgáltatásban vételező 20 m3/óra fogyasztás alatti felhasználók esetében

G554

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 25-ig kell megadni.

25.

Nem egyetemes szolgáltatásban vételező 20 m3/óra fogyasztást meghaladó,
de a 100 m3/óra fogyasztást el nem érő felhasználók

G555

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 25-ig kell megadni.

26.

Földgázelosztói Engedélyes – 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználási helyek havi leolvasása

G556

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25-ig kell megadni.

27.

Földgázelosztói Engedélyes HMK adatok

G557

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 20-ig kell megadni.

28.

Földgázelosztói Engedélyes 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználási helyek Órai adatok jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszer kiépítése

G558

Havi

Az adatokat havonta, a gázhónapot követő hónap 20. napjáig kell megadni.

29.

Földgázelosztó 20 m3/h alatti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók korrekciós elszámolása

G559

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25-ig kell megadni.

30.

Mérőállomány kimutatás

G563

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő március 31-ig kell megadni.

31.

Szerződésszegések

G564

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő március 31-ig kell megadni.

32.

Védendő fogyasztókra vonatkozó adatok

G566

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő március 31-ig kell megadni.

33.

Kikapcsolt felhasználók

G580

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25-ig kell megadni.

34.39

Nem lakossági felhasználóknak átadott
földgáz mennyisége – heti adatok

G511C

Heti

Az adatokat hetente, a tárgyidőszakot követő
kedd 23:59-ig kell megadni.

35.40

Településenként átadott havi földgáz mennyiség

G517

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 25. napjáig kell megadni.

II. A Hivatal által kiadott, „Egyedi felhasználókat érintő minimális minőségi követelmények meghatározása” tárgyú és az „Ügyfélkapcsolati szolgáltatás-minőség minimális minőségi követelményének és elvárt színvonalának meghatározása” tárgyú határozatokkal rendelkező földgázelosztói engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap –
földgázelosztó

G500

Havi

Az adatokat havonta, a hónap 10. napjáig kell megadni.

3.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

G501

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

4.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

G501t

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

5.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

G502

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év február 28-ig kell megadni.

6.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring

G503

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

7.

Tulajdon-megoszlás

G504

Féléves

Az adatokat évente kétszer
(a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni.

8.

Munkaügyi adatok

G505

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

9.

Földgázelosztó földgázmérlege

G510

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 22-ig kell megadni.

10.

Területi kimutatás a lakossági felhasználóknak átadott földgáz mennyiségéről

G511A

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év április 30-ig kell megadni.

11.

Nem lakossági felhasználóknak átadott földgáz mennyisége

G511B

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év április 30-ig kell megadni.

12.

MA_DSO_CAPACITY

G530

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap
15. gázórájáig kell megadni.

13.

MA_DSO_DAILY_BALANCE_CONSUMPTION_USP

G531

Napi

Az adatokat naponta, a tárgyhónapot követő hónap 22. napjáig kell megadni a Magyar Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatának
IV. sz. mellékletének,
2.2-es pontjában leírt újrafelosztási eljárás lezárultát követően.

14.

MA_DSO_DAILY_BALANCE_NP

G532

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő gáznap
15. gázórájáig kell megadni.

15.

A földgázelosztási díj fizetésére kötelezettek számára kiszámlázott rendszerhasználati díjak elszámolása

G541

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25-ig kell megadni.

16.

Földgázelosztó RHD naturáliái (tény adatok, gázéven belül)

G543C

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25-ig kell megadni.

17.

Földgázelosztó RHD naturáliái (tény adatok)

G543D

Éves

Az adatokat évente, a gázévet követő hónap utolsó napjáig kell megadni, a teljes gázévre vonatkozóan.

18.

Beszedett pótdíjak éves összesítése

G547

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő április 30-ig kell megadni.

19.

Adatszolgáltatás a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 52. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség a földgázhálózatra történő csatlakozásról

G548

Éves

Az adatlapot esetileg, a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 56. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség felmerülése esetében szükséges beküldeni.

20.

Éves tényleges gázforgalom és felhasználói naturáliák

G549

Féléves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

21.

Elosztóvezeték-fejlesztési beruházások

G551

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év március 1-ig kell megadni.

22.

Földgáz elosztóvezetéki adatok településenként

G552

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év március 31-ig kell megadni.

23.

Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók adatai

G553

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 25-ig kell megadni.

24.

Nem egyetemes szolgáltatásban vételező 20 m3/óra fogyasztás alatti felhasználók esetében

G554

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 25-ig kell megadni.

25.

Nem egyetemes szolgáltatásban vételező 20 m3/óra fogyasztást meghaladó,
de a 100 m3/óra fogyasztást el nem érő felhasználók

G555

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 25-ig kell megadni.

26.

Földgázelosztói Engedélyes – 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználási helyek havi leolvasása

G556

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25-ig kell megadni.

27.

Földgázelosztói Engedélyes HMK adatok

G557

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 20-ig kell megadni.

28.

Földgázelosztói Engedélyes 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználási helyek Órai adatok jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszer kiépítése

G558

Havi

Az adatokat havonta, a gázhónapot követő hónap 20. napjáig kell megadni.

29.

Földgázelosztó 20 m3/h alatti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók korrekciós elszámolása

G559

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25-ig kell megadni.

30.

Call Center műszaki hiba bejelentési szolgáltatási színvonal mutató

G560

Negyedéves

A tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanapja.

31.

Call Center mérőállás bejelentési szolgáltatási színvonal mutató

G561

Negyedéves

A tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanapja.

32.

Ügyfélkapcsolati szolgáltatás minőség –
elosztók

G562

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő
március 31-ig kell megadni.

33.

Mérőállomány kimutatás

G563

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő
március 31-ig kell megadni.

34.

Szerződésszegések

G564

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő
március 31-ig kell megadni.

35.

Védendő fogyasztókra vonatkozó adatok

G566

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő
március 31-ig kell megadni.

36.

Garantált szolgáltatások –
elosztók

G570

Éves

Az adatokat tárgyévet követő év március 31-ig kell megadni.

37.

Kikapcsolt felhasználók

G580

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25-ig kell megadni.

38.41

Nem lakossági felhasználóknak átadott
földgáz mennyisége – heti adatok

G511C

Heti

Az adatokat hetente, a tárgyidőszakot követő
kedd 23:59-ig kell megadni.

39.42

Településenként átadott havi földgáz mennyiség

G517

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 25. napjáig kell megadni.

19. melléklet az 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelethez

I. A korlátozott földgáz-kereskedelmi működési engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – földgázkereskedő cégjogi adatai

G600

Havi

Az adatokat havonta, a hónap 10. napjáig kell megadni.

3.

Tulajdon-megoszlás

G604

Féléves

Az adatokat évente kétszer (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni.

4.

Földgázkereskedő földgázmérlege

G610

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

II. A földgáz-kereskedelmi működési engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – földgázkereskedő cégjogi adatai

G600

Havi

Az adatokat havonta, a hónap 10. napjáig kell megadni.

3.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

G601

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

4.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

G601t

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

5.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

G602

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év február 28-ig kell megadni.

6.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring

G603

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

7.

Tulajdon-megoszlás

G604

Féléves

Az adatokat évente kétszer (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni

8.

Munkaügyi adatok

G605

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

9.

Földgázkereskedő földgázmérlege

G610

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

10.

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer szerinti kötelezettség megállapításához szükséges adatok megadása

G610b

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

11.

Egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók részletes fogyasztási adatai

G612A-J

Féléves

Az adatokat félévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

12.

Havi adatszolgáltatás a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet alapján

G614

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő második hónap 5. napjáig kell megadni.

13.

Felhasználóknak értékesített földgáz-adatok fogyasztói csoportonként

G630

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

14.

Hátralékok és túlfizetések

G680

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25. napjáig kell megadni.

15.43

Tárgygázévre vonatkozó nem ESZ szerződések
tételes adatai

G619t

Negyedéves

A tárgyidőszakot megelőző hónap utolsó napjáig.

16.44

Következő gázévre vonatkozó nem ESZ szerződések
tételes adatai

G619e

Negyedéves

A tárgyidőszakot megelőző hónap utolsó napjáig.

III. A Hivatal által kiadott, „Egyedi felhasználókat érintő minimális minőségi követelmények meghatározása” tárgyú határozattal rendelkező földgáz-kereskedelmi működési engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – földgázkereskedő cégjogi adatai

G600

Havi

Az adatokat havonta, a hónap 10. napjáig kell megadni.

3.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

G601

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

4.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

G601t

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

5.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

G602

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év február 28-ig kell megadni.

6.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring

G603

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

7.

Tulajdon-megoszlás

G604

Féléves

Az adatokat évente kétszer (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni

8.

Munkaügyi adatok

G605

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

9.

Földgázkereskedő földgázmérlege

G610

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

10.

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer szerinti kötelezettség megállapításához szükséges adatok megadása

G610b

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

11.

Egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók részletes fogyasztási adatai

G612A-J

Féléves

Az adatokat félévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

12.

Havi adatszolgáltatás a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet alapján

G614

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő második hónap 5. napjáig kell megadni.

13.

Felhasználóknak értékesített földgáz-adatok fogyasztói csoportonként

G630

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

14.

Garantált szolgáltatások –
kereskedők

G670

Éves

Az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év március 31-ig kell beküldeni.

15.

Hátralékok és túlfizetések

G680

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25. napjáig kell megadni.

16.45

Tárgygázévre vonatkozó nem ESZ szerződések
tételes adatai

G619t

Negyedéves

A tárgyidőszakot megelőző hónap utolsó napjáig.

17.46

Következő gázévre vonatkozó nem ESZ szerződések
tételes adatai

G619e

Negyedéves

A tárgyidőszakot megelőző hónap utolsó napjáig.

IV. Az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – földgázkereskedő cégjogi adatai

G600

Havi

Az adatokat havonta, a hónap 10. napjáig kell megadni.

3.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

G601

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

4.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

G601t

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

5.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

G602

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év február 28-ig kell megadni.

6.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring

G603

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

7.

Tulajdon-megoszlás

G604

Féléves

Az adatokat évente kétszer (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni.

8.

Munkaügyi adatok

G605

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

9.

Földgázkereskedő földgázmérlege

G610

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

10.

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer szerinti kötelezettség megállapításához szükséges adatok megadása

G610b

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

11.

Egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók részletes fogyasztási adatai

G612A-J

Féléves

Az adatokat félévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

12.

Havi adatszolgáltatás a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet alapján

G614

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő második hónap 5. napjáig kell megadni.

13.

Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló
67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 3. melléklet 3b. pontja szerinti adatok

G615

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 20. napjáig kell megadni.

14.

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet szerinti adatok

G617

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 20. napjáig kell megadni.

15.

Felhasználóknak értékesített földgáz-adatok fogyasztói csoportonként

G630

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

16.

Hátralékok és túlfizetések

G680

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25. napjáig kell megadni.

17.47

Tárgygázévre vonatkozó nem ESZ szerződések
tételes adatai

G619t

Negyedéves

A tárgyidőszakot megelőző hónap utolsó napjáig.

18.48

Következő gázévre vonatkozó nem ESZ szerződések
tételes adatai

G619e

Negyedéves

A tárgyidőszakot megelőző hónap utolsó napjáig.

V. A földgáz-kereskedelmi engedéllyel is rendelkező egyetemes szolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – földgázkereskedő cégjogi adatai

G600

Havi

Az adatokat havonta, a hónap 10. napjáig kell megadni.

3.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

G601

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

4.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

G601t

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

5.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

G602

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év február 28-ig kell megadni.

6.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring

G603

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

7.

Tulajdon-megoszlás

G604

Féléves

Az adatokat évente kétszer (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni.

8.

Munkaügyi adatok

G605

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

9.

Földgázkereskedő földgázmérlege

G610

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

10.

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer szerinti kötelezettség megállapításához szükséges adatok megadása

G610b

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

11.

Egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók részletes fogyasztási adatai

G612A-J

Féléves

Az adatokat félévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

12.

Havi adatszolgáltatás a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet alapján

G614

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő második hónap 5. napjáig kell megadni.

13.

Kereskedelmi engedélyes beszerzés, értékesítés előrejelzés és tény adat nyilvántartás

G616

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

14.

Felhasználóknak értékesített földgáz-adatok fogyasztói csoportonként

G630

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

15.

Hátralékok és túlfizetések

G680

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25. napjáig kell megadni.

16.49

Tárgygázévre vonatkozó nem ESZ szerződések
tételes adatai

G619t

Negyedéves

A tárgyidőszakot megelőző hónap utolsó napjáig.

17.50

Következő gázévre vonatkozó nem ESZ szerződések
tételes adatai

G619e

Negyedéves

A tárgyidőszakot megelőző hónap utolsó napjáig.

20. melléklet az 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelethez

A földgáz egyetemes szolgáltatói engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – földgáz egyetemes szolgáltató cégjogi adatai

G700

Havi

Az adatokat havonta, a hónap 10. napjáig kell megadni.

3.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

G701

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

4.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

G701t

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

5.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

G702

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év február 28-ig kell megadni.

6.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó költségmonitoring

G703

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

7.

Tulajdon-megoszlás

G704

Féléves

Az adatokat félévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

8.

Munkaügyi adatok

G705

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év január 31-ig kell megadni.

9.

Egyetemes szolgáltató földgázmérlege

G710

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

10.

Egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók részletes fogyasztási adatai – CSEPEL

G712A

Féléves

Az adatokat félévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

11.

Egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók részletes fogyasztási adatai – E.ON DDGÁZ

G712B

Féléves

Az adatokat félévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

12.

Egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók részletes fogyasztási adatai – ÉGÁZ-DÉGÁZ

G712C

Féléves

Az adatokat félévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

13.

Egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók részletes fogyasztási adatai – FŐGÁZ

G712D

Féléves

Az adatokat félévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

14.

Egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók részletes fogyasztási adatai – E.ON Kögáz

G712E

Féléves

Az adatokat félévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

15.

Egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók részletes fogyasztási adatai – ISD Power

G712F

Féléves

Az adatokat félévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

16.

Egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók részletes fogyasztási adatai – Magáz

G712G

Féléves

Az adatokat félévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

17.

Egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók részletes fogyasztási adatai – NGS

G712H

Féléves

Az adatokat félévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

18.

Egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók részletes fogyasztási adatai – OERG

G712I

Féléves

Az adatokat félévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

19.

Egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók részletes fogyasztási adatai – TIGÁZ

G712J

Féléves

Az adatokat félévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

20.

Egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók részletes fogyasztási adatai – E.GAS

G712K

Féléves

Az adatokat félévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

21.

Havi adatszolgáltatás
az 1_2013 MEKH rendelet alapján

G714

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25. napjáig kell megadni.

22.

Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet szerinti adatok

G715

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 20. napjáig kell megadni.

23.

Mennyiségi nyilvántartás – Előzetes ESZ beszerzés

G716A

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap végéig kell megadni.

24.

Mennyiségi nyilvántartás – Tény ESZ beszerzés

G716B

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap végéig kell megadni.

25.

Egyetemes szolgáltatói engedélyes értékesítés előrejelzése

G716C

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap végéig kell megadni.

26.

Egyetemes szolgáltatói engedélyes értékesítési tényadatai

G716D

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap végéig kell megadni.

27.

Felhasználóknak értékesített földgáz-adatok fogyasztói csoportonként

G730

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

28.

Nagycsaládos kedvezményre jogosultak adatai

G741

Féléves

Az adatokat félévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

29.

Éves kiszámlázott gázforgalom és felhasználói naturáliák

G749

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő április 30-ig kell megadni.

30.

SZ 1.2. Call Center ügyfélszolgálati szolgáltatási színvonal mutató

G760

Negyedéves

A tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanapja.

31.

Ügyfélkapcsolati szolgáltatás minőség – egyetemes szolgáltatók

G762

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő március 31-ig kell megadni.

32.

Garantált szolgáltatások – egyetemes szolgáltatók

G771

Éves

Az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év február 19-ig kell beküldeni.

33.

Hátralékok és túlfizetések

G780

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap 25. napjáig kell megadni.

21. melléklet az 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelethez

A szervezett földgázpiaci engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

1.

Törzsadatlap – szervezett földgázpiaci engedélyes cégjogi adatai

G800

Havi

Az adatokat havonta, a hónap 10. napjáig kell megadni.

2.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

G801

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

3.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

G801t

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év február 28-ig kell megadni.

4.

Engedélyes tevékenységre vonatkozó előzetes mérleg és eredménykimutatás

G802

Éves

Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni.

5.

Költségmonitoring

G803

Negyedéves

Az adatokat negyedévente, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

6.

Tulajdon-megoszlás

G804

Féléves

Az adatokat évente kétszer (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) a tárgyidőszakot követő hó 10-ig kell megadni.

7.

Munkaügyi adatok

G805

Éves

Az adatokat évente, a tárgyidőszakot követő év január 31-ig kell megadni.

8.

Másnapi piaci adatok

G813

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig kell megadni.

9.

DAM adatok, ügyletek szerinti bontásban

G815

Havi

Az adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig kell megadni.

10.

MA_GASTRADE_BIDS

G870

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő 2. naptári napig kell megadni.

11.

MA_GASTRADE_TRADE

G871

Napi

Az adatokat naponta, a gáznapot követő 2. naptári napig kell megadni.

22. melléklet az 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelethez

I. A nukleáris, fosszilis (földgáz kivételével), időjárásfüggő és nem időjárásfüggő (biomassza kivételével) megújuló energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői működési engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – távhőtermelő cégjogi adatai

T200

Havi

A tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napja.

3.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

T201t

Éves

A tárgyévet követő év május 31.

4.

Tulajdon-megoszlás

T204

Féléves

A tárgyidőszakot (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) követő hónap tizedik napja.

5.

Munkaügyi adatok

T205

Éves

A tárgyévet követő év január 31.

6.

Távhőtermelő havi adatlap

T216a

Havi

A tárgyhónapot követő második hónap huszonnyolcadik napja.

7.

Távhőtermelői beruházások

T222

Éves

A tárgyévet követő év április 15.

8.

Termelői Volumen és Bevételtábla

T237

Éves

A tárgyévet követő év március 31.

9.

Távhőtermelői auditált mérleg és eredménykimutatás

T237b

Éves

A tárgyévet követő év június 5.

10.51

Távhőtermelők villamosenergia-beszerzés költsége

T241

Éves

A tárgyidőszakot követő év júliusának 15. napja.

II. A földgáz energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői működési engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – távhőtermelő cégjogi adatai

T200

Havi

A tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napja.

3.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

T201t

Éves

A tárgyévet követő év május 31.

4.

Tulajdon-megoszlás

T204

Féléves

A tárgyidőszakot (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) követő hónap tizedik napja.

5.

Munkaügyi adatok

T205

Éves

A tárgyévet követő év január 31.

6.

Távhőtermelő havi adatlap

T216a

Havi

A tárgyhónapot követő második hónap huszonnyolcadik napja.

7.

Távhőtermelői beruházások

T222

Éves

A tárgyévet követő év április 15.

8.

Termelői Volumen és Bevételtábla

T237

Éves

A tárgyévet követő év március 31.

9.

Távhőtermelői auditált mérleg és eredménykimutatás

T237b

Éves

A tárgyévet követő év június 5.

10.

Termelői Gázszerződések

T228a

Éves

A tárgyév július 5. napja.

11.

Távhőtermelésben érintett földgáz átadási pontok (POD-ok) felsorolása

T228p

Éves

A tárgyév április 30. napja.

12.

Földgázszerződés-kötés részletei

T228s

Éves

A tárgyév június 5. napja.

13.52

Távhőtermelők villamosenergia-beszerzés költsége

T241

Éves

A tárgyidőszakot követő év júliusának 15. napja.

III. A biomassza energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői működési engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – távhőtermelő cégjogi adatai

T200

Havi

A tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napja.

3.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

T201t

Éves

A tárgyévet követő év május 31.

4.

Tulajdon-megoszlás

T204

Féléves

A tárgyidőszakot (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) követő hónap tizedik napja.

5.

Munkaügyi adatok

T205

Éves

A tárgyévet követő év január 31.

6.

Távhőtermelő havi adatlap

T216a

Havi

A tárgyhónapot követő második hónap huszonnyolcadik napja.

7.

Távhőtermelői beruházások

T222

Éves

A tárgyévet követő év április 15.

8.

Biomassza fűtőmű /
fűtőerőmű tüzelőanyag felhasználása

T223

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év március 31. napjáig kell megadni.

9.

Termelői Volumen és Bevételtábla

T237

Éves

A tárgyévet követő év március 31.

10.

Távhőtermelői auditált mérleg és eredménykimutatás

T237b

Éves

A tárgyévet követő év június 5.

11.53

Távhőtermelők villamosenergia-beszerzés költsége

T241

Éves

A tárgyidőszakot követő év júliusának 15. napja.

IV. Az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerén (EU ETS) belüli létesítmények részére térítésmentesen kiosztásra került kibocsátási egységekkel összefüggésben földgáz energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői működési engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – távhőtermelő cégjogi adatai

T200

Havi

A tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napja.

3.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

T201t

Éves

A tárgyévet követő év május 31.

4.

Tulajdon-megoszlás

T204

Féléves

A tárgyidőszakot (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) követő hónap tizedik napja.

5.

Munkaügyi adatok

T205

Éves

A tárgyévet követő év január 31.

6.

Távhőtermelő havi adatlap

T216a

Havi

A tárgyhónapot követő második hónap huszonnyolcadik napja.

7.

Távhőtermelők telephelyi CO2 kibocsátással kapcsolatos adatszolgáltatása

T219

Éves

A tárgyév május 31. napja.

8.

Távhőtermelői beruházások

T222

Éves

A tárgyévet követő év április 15.

9.

Termelői Volumen és Bevételtábla

T237

Éves

A tárgyévet követő év március 31.

10.

Távhőtermelői auditált mérleg és eredménykimutatás

T237b

Éves

A tárgyévet követő év június 5.

11.

Termelői Gázszerződések

T228a

Éves

A tárgyév július 5. napja.

12.

Távhőtermelésben érintett földgáz átadási pontok (POD-ok) felsorolása

T228p

Éves

A tárgyév április 30. napja.

13.

Földgázszerződés-kötés részletei

T228s

Éves

A tárgyév június 5. napja.

14.54

Távhőtermelők villamosenergia-beszerzés költsége

T241

Éves

A tárgyidőszakot követő év júliusának 15. napja.

23. melléklet az 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelethez

I. A távhőszolgáltatói működési engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – távhőszolgáltató cégjogi adatai

T500

Havi

A tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napja.

3.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

T501t

Éves

A tárgyévet követő év május 31.

4.

Tulajdon-megoszlás

T504

Féléves

A tárgyidőszakot (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) követő hónap tizedik napja.

5.

Munkaügyi adatok

T505

Éves

A tárgyévet követő év január 31.

6.

Távhőszolgáltató havi adatlap

T516a

Havi

A tárgyhónapot követő második hónap huszonnyolcadik napja.

7.

Távhőszolgáltatói beruházások

T522

Éves

A tárgyévet követő év április 15.

8.

Tarifák – Értékesítési mennyiségek

T535

Éves

A tárgyévet követő év március 31.

9.

Szolgáltatói volumentábla

T537

Éves

A tárgyévet követő év március 31.

10.

Távhőszolgáltatói auditált mérleg és eredménykimutatás

T537b

Éves

A tárgyévet követő év június 5.

11.

Távhőszolgáltatók saját, de nem technológiai célú hőfelhasználása

T540

Éves

A tárgyévet követő év április 30.

12.

Korlátozást okozó események, szolgáltatás színvonala szolgáltatóknál

T560

Havi

A tárgyhónapot követő hónap huszonnyolcadik napja.

13.

Fizetési hátralékos fogyasztók és kikapcsolások

T570

Havi

A tárgyhónapot követő hónap huszonötödik napja.

14.55

Távhőszolgáltatók villamosenergia-beszerzés költsége

T541

Éves

A tárgyidőszakot követő év júliusának 15. napja.

15.56

Lakossági felhasználókra vonatkozó naturáliák

T544

Éves

A tárgyidőszakot követő év március 31.

II. A nukleáris, fosszilis (földgáz kivételével), időjárásfüggő és nem időjárásfüggő (biomassza kivételével) megújuló energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői és -szolgáltatói működési engedéllyel is rendelkező engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap –
távhőtermelő

T200

Havi

A tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napja.

3.

Munkaügyi adatok

T205

Éves

A tárgyévet követő év január 31.

4.

Törzsadatlap – távhőszolgáltató cégjogi adatai

T500

Havi

A tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napja.

5.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

T501t

Éves

A tárgyévet követő év május 31.

6.

Tulajdon-megoszlás

T504

Féléves

A tárgyidőszakot (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) követő hónap tizedik napja.

7.

Munkaügyi adatok

T505

Éves

A tárgyévet követő év január 31.

8.

Távhőszolgáltató havi adatlap

T516a

Havi

A tárgyhónapot követő második hónap huszonnyolcadik napja.

9.

Távhőszolgáltatói beruházások

T522

Éves

A tárgyévet követő év április 15.

10.

Tarifák – Értékesítési mennyiségek

T535

Éves

A tárgyévet követő év március 31.

11.

Szolgáltatói volumentábla

T537

Éves

A tárgyévet követő év március 31.

12.

Távhőszolgáltatói auditált mérleg és eredménykimutatás

T537b

Éves

A tárgyévet követő év június 5.

13.

Távhőszolgáltatók saját, de nem technológiai célú hőfelhasználása

T540

Éves

A tárgyévet követő év április 30.

14.

Korlátozást okozó események, szolgáltatás színvonala szolgáltatóknál

T560

Havi

A tárgyhónapot követő hónap huszonnyolcadik napja.

15.

Fizetési hátralékos fogyasztók és kikapcsolások

T570

Havi

A tárgyhónapot követő hónap huszonötödik napja.

16.57

Távhőszolgáltatók villamosenergia-beszerzés költsége

T541

Éves

A tárgyidőszakot követő év júliusának 15. napja.

17.58

Lakossági felhasználókra vonatkozó naturáliák

T544

Éves

A tárgyidőszakot követő év március 31.

III. A földgáz energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői és -szolgáltatói működési engedéllyel is rendelkező engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – távhőtermelő

T200

Havi

A tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napja.

3.

Munkaügyi adatok

T205

Éves

A tárgyévet követő év január 31.

4.

Törzsadatlap – távhőszolgáltató cégjogi adatai

T500

Havi

A tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napja.

5.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

T501t

Éves

A tárgyévet követő év május 31.

6.

Tulajdon-megoszlás

T504

Féléves

A tárgyidőszakot (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) követő hónap tizedik napja.

7.

Munkaügyi adatok

T505

Éves

A tárgyévet követő év január 31.

8.

Távhőszolgáltató havi adatlap

T516a

Havi

A tárgyhónapot követő második hónap huszonnyolcadik napja.

9.

Távhőszolgáltatói beruházások

T522

Éves

A tárgyévet követő év április 15.

10.

Szolgáltatói Gázszerződések

T528a

Éves

A tárgyév július 5. napja.

11.

Távhőtermelésben érintett földgáz átadási pontok (POD-ok) felsorolása

T528p

Éves

A tárgyév április 30. napja.

12.

Földgázszerződés-kötés részletei

T528s

Éves

A tárgyév június 5. napja.

13.

Tarifák – Értékesítési mennyiségek

T535

Éves

A tárgyévet követő év március 31.

14.

Szolgáltatói volumentábla

T537

Éves

A tárgyévet követő év március 31.

15.

Távhőszolgáltatói auditált mérleg és eredménykimutatás

T537b

Éves

A tárgyévet követő év június 5.

16.

Távhőszolgáltatók saját, de nem technológiai célú hőfelhasználása

T540

Éves

A tárgyévet követő év április 30.

17.

Korlátozást okozó események, szolgáltatás színvonala szolgáltatóknál

T560

Havi

A tárgyhónapot követő hónap huszonnyolcadik napja.

18.

Fizetési hátralékos fogyasztók és kikapcsolások

T570

Havi

A tárgyhónapot követő hónap huszonötödik napja.

19.59

Távhőszolgáltatók villamosenergia-beszerzés költsége

T541

Éves

A tárgyidőszakot követő év júliusának 15. napja.

20.60

Lakossági felhasználókra vonatkozó naturáliák

T544

Éves

A tárgyidőszakot követő év március 31.

IV. A biomassza energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői és -szolgáltatói működési engedéllyel is rendelkező engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap – távhőtermelő

T200

Havi

A tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napja.

3.

Munkaügyi adatok

T205

Éves

A tárgyévet követő év január 31.

4.

Törzsadatlap – távhőszolgáltató cégjogi adatai

T500

Havi

A tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napja.

5.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

T501t

Éves

A tárgyévet követő év május 31.

6.

Tulajdon-megoszlás

T504

Féléves

A tárgyidőszakot (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) követő hónap tizedik napja.

7.

Munkaügyi adatok

T505

Éves

A tárgyévet követő év január 31.

8.

Távhőszolgáltató havi adatlap

T516a

Havi

A tárgyhónapot követő második hónap huszonnyolcadik napja.

9.

Távhőszolgáltatói beruházások

T522

Éves

A tárgyévet követő év április 15.

10.

Biomassza fűtőmű /
fűtőerőmű tüzelőanyag felhasználása

T523

Éves

Az adatokat a tárgyidőszakot követő év március 31. napjáig kell megadni.

11.

Tarifák – Értékesítési mennyiségek

T535

Éves

A tárgyévet követő év március 31.

12.

Szolgáltatói volumentábla

T537

Éves

A tárgyévet követő év március 31.

13.

Távhőszolgáltatói auditált mérleg és eredménykimutatás

T537b

Éves

A tárgyévet követő év június 5.

14.

Távhőszolgáltatók saját, de nem technológiai célú hőfelhasználása

T540

Éves

A tárgyévet követő év április 30.

15.

Korlátozást okozó események, szolgáltatás színvonala szolgáltatóknál

T560

Havi

A tárgyhónapot követő hónap huszonnyolcadik napja.

16.

Fizetési hátralékos fogyasztók és kikapcsolások

T570

Havi

A tárgyhónapot követő hónap huszonötödik napja.

17.61

Távhőszolgáltatók villamosenergia-beszerzés költsége

T541

Éves

A tárgyidőszakot követő év júliusának 15. napja.

18.62

Lakossági felhasználókra vonatkozó naturáliák

T544

Éves

A tárgyidőszakot követő év március 31.

V. Az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerén (EU ETS) belüli létesítmények részére térítésmentesen kiosztásra került kibocsátási egységekkel összefüggésben földgáz energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői és -szolgáltatói működési engedéllyel is rendelkező engedélyes adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

Törzsadatlap –
távhőtermelő

T200

Havi

A tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napja.

3.

Munkaügyi adatok

T205

Éves

A tárgyévet követő év január 31.

4.

Törzsadatlap – távhőszolgáltató cégjogi adatai

T500

Havi

A tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napja.

5.

Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és eredménykimutatás

T501t

Éves

A tárgyévet követő év május 31.

6.

Tulajdon-megoszlás

T504

Féléves

A tárgyidőszakot (a cégbíróságon bejegyzett június 30-i és december 31-i állapotra vonatkozóan) követő hónap tizedik napja.

7.

Munkaügyi adatok

T505

Éves

A tárgyévet követő év január 31.

8.

Távhőszolgáltató havi adatlap

T516a

Havi

A tárgyhónapot követő második hónap huszonnyolcadik napja.

9.

Távhőszolgáltatók telephelyi CO2 kibocsátással kapcsolatos adatszolgáltatása

T519

Éves

A tárgyév május 31. napja.

10.

Távhőszolgáltatói beruházások

T522

Éves

A tárgyévet követő év április 15.

11.

Szolgáltatói Gázszerződések

T528a

Éves

A tárgyév július 5. napja.

12.

Távhőtermelésben érintett földgáz átadási pontok (POD-ok) felsorolása

T528p

Éves

A tárgyév április 30. napja.

13.

Földgázszerződés-kötés részletei

T528s

Éves

A tárgyév június 5. napja.

14.

Tarifák – Értékesítési mennyiségek

T535

Éves

A tárgyévet követő év március 31.

15.

Szolgáltatói volumentábla

T537

Éves

A tárgyévet követő év március 31.

16.

Távhőszolgáltatói auditált mérleg és eredménykimutatás

T537b

Éves

A tárgyévet követő év június 5.

17.

Távhőszolgáltatók saját, de nem technológiai célú hőfelhasználása

T540

Éves

A tárgyévet követő év április 30.

18.

Korlátozást okozó események, szolgáltatás színvonala szolgáltatóknál

T560

Havi

A tárgyhónapot követő hónap huszonnyolcadik napja.

19.

Fizetési hátralékos fogyasztók és kikapcsolások

T570

Havi

A tárgyhónapot követő hónap huszonötödik napja.

20.63

Távhőszolgáltatók villamosenergia-beszerzés költsége

T541

Éves

A tárgyidőszakot követő év júliusának 15. napja.

21.64

Lakossági felhasználókra vonatkozó naturáliák

T544

Éves

A tárgyidőszakot követő év március 31.

24. melléklet az 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelethez65

A RIR piacon akkreditált szabályozási alegység üzemeltetőjének adatszolgáltatási kötelezettsége

A

B

C

D

1.

Adatkör

MEKH adatszolgáltatási szám

Adatszolgáltatási gyakoriság

Beküldési határidő

2.

RIR ajánlatok indokolt költsége

V1386G

Havi

Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 7. napjáig kell megadni.

1

Az 1. § b) pontja a 2/2024. (III. 12.) MEKH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § (3) bekezdése a 2/2024. (III. 12.) MEKH rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (4) bekezdése a 2/2024. (III. 12.) MEKH rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § (5) bekezdése a 2/2024. (III. 12.) MEKH rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § (6) bekezdése a 2/2024. (III. 12.) MEKH rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 8. § a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 10. § 6. pontja a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 10. § 10. pontja a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 10. § 24. pontját a 2/2024. (III. 12.) MEKH rendelet 3. §-a iktatta be.

12

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 1. melléklet a 2/2024. (III. 12.) MEKH rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 3. melléklet a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 4. melléklet III. pontjának címe a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § b) pontjával megállapított szöveg.

18

A 4. melléklet V. pontjában foglalt táblázat 6. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § b) pontja iktatta be.

19

A 4. melléklet V. pontjában foglalt táblázat 7. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § b) pontja iktatta be.

20

A 4. melléklet VI. pontjában foglalt táblázat 6. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § b) pontja iktatta be.

21

A 4. melléklet VI. pontjában foglalt táblázat 7. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § b) pontja iktatta be.

22

A 4. melléklet VII. pontjának címe a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § b) pontjával megállapított szöveg.

23

A 4. melléklet VII. pontjában foglalt táblázat 7. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § b) pontja iktatta be.

24

A 4. melléklet VII. pontjában foglalt táblázat 8. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § b) pontja iktatta be.

25

A 4. melléklet VIII. pontjában foglalt táblázat 7. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § b) pontja iktatta be.

26

A 4. melléklet VIII. pontjában foglalt táblázat 8. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § b) pontja iktatta be.

27

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 75. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § c) pontja iktatta be.

28

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 76. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § c) pontja iktatta be.

29

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 77. sorát a 2/2024. (III. 12.) MEKH rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

30

A 6. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 45. sorát a 2/2024. (III. 12.) MEKH rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

31

A 7. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 16. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § d) pontja iktatta be.

32

A 7. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 17. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § d) pontja iktatta be.

33

A 7. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 17. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § d) pontja iktatta be.

34

A 7. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 18. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § d) pontja iktatta be.

35

A 9. mellékletben foglalt táblázat 18. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § e) pontja iktatta be.

36

A 17. mellékletben foglalt táblázat 13. sora a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § f) pontjával megállapított szöveg.

37

A 17. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § f) pontjával megállapított szöveg.

38

A 17. mellékletben foglalt táblázat 22. sora a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § f) pontjával megállapított szöveg.

39

A 18. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 34. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § g) pontja iktatta be.

40

A 18. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 35. sorát a 2/2024. (III. 12.) MEKH rendelet 4. § (4) bekezdése iktatta be.

41

A 18. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 38. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § g) pontja iktatta be.

42

A 18. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 39. sorát a 2/2024. (III. 12.) MEKH rendelet 4. § (4) bekezdése iktatta be.

43

A 19. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 15. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § h) pontja iktatta be.

44

A 19. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 16. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § h) pontja iktatta be.

45

A 19. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 16. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § h) pontja iktatta be.

46

A 19. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 17. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § h) pontja iktatta be.

47

A 19. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat 17. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § h) pontja iktatta be.

48

A 19. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat 18. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § h) pontja iktatta be.

49

A 19. melléklet V. pontjában foglalt táblázat 16. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § h) pontja iktatta be.

50

A 19. melléklet V. pontjában foglalt táblázat 17. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § h) pontja iktatta be.

51

A 22. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 10. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § i) pontja iktatta be.

52

A 22. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 13. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § i) pontja iktatta be.

53

A 22. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 11. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § i) pontja iktatta be.

54

A 22. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat 14. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § i) pontja iktatta be.

55

A 23. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 14. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § j) pontja iktatta be.

56

A 23. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 15. sorát a 2/2024. (III. 12.) MEKH rendelet 4. § (5) bekezdése iktatta be.

57

A 23. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 16. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § j) pontja iktatta be.

58

A 23. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 17. sorát a 2/2024. (III. 12.) MEKH rendelet 4. § (5) bekezdése iktatta be.

59

A 23. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 19. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § j) pontja iktatta be.

60

A 23. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 20. sorát a 2/2024. (III. 12.) MEKH rendelet 4. § (5) bekezdése iktatta be.

61

A 23. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat 17. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § j) pontja iktatta be.

62

A 23. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat 18. sorát a 2/2024. (III. 12.) MEKH rendelet 4. § (5) bekezdése iktatta be.

63

A 23. melléklet V. pontjában foglalt táblázat 20. sorát a 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet 5. § j) pontja iktatta be.

64

A 23. melléklet V. pontjában foglalt táblázat 21. sorát a 2/2024. (III. 12.) MEKH rendelet 4. § (5) bekezdése iktatta be.

65

A 24. mellékletet a 2/2024. (III. 12.) MEKH rendelet 4. § (6) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére