• Tartalom

10/2023. (VII. 20.) IM rendelet

10/2023. (VII. 20.) IM rendelet

igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogszabályváltozásokkal összefüggő módosításáról1

2023.09.16.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdés a) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével –,

a 2. alcím tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában, valamint a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 119. § b) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosítása

1. §2

2. A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosítása

2. §3

3. A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosítása

3. §4

4. Az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosítása

4. §5

5. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. alcím 2023. szeptember 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (VII. 20.) IM rendelethez6

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. szeptember 17. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére