• Tartalom

1021/2023. (II. 9.) Korm. határozat

1021/2023. (II. 9.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról

2023.02.10.

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvénynek (a továbbiakban: Kvtv.) a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. mellékletével eltérően megállapított

aa) XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetét a 45. Központi Maradványelszámolási Alap címmel,

ab) XLV. Állami beruházások fejezetét a 3. Uniós forrásból megvalósuló beruházások címmel és a 4. Bevételek címmel,

ac) XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 36. Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai alcímét a 2. Állami többletfeladatok jogcímcsoporttal, valamint

ad) XXIII. Gazdaságfejlesztési Minisztérium fejezet 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok címét az 5. Nemzetközi tagdíjak alcímmel

egészíti ki;

Felelős:

pénzügyminiszter

Határidő:

azonnal

b) egyetért azzal, hogy a Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletével eltérően megállapított XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 34. Kormányzati szakpolitikák jogcímcsoport forrása által finanszírozott – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 197. §-ában meghatározott részfeladatokon túli – feladatok ellátására az a) alpont ac) pontjában meghatározott előirányzat szolgál;
c) felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter és az energiaügyi miniszter bevonásával – gondoskodjon arról, hogy a Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletével eltérően megállapított XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 34. Kormányzati szakpolitikák jogcímcsoport 2022. évi éves költségvetési beszámolóban jóváhagyott maradványa a b) alpont szerinti feladat-jogutódlás figyelembevételével kerüljön átvezetésre és előirányzatosításra;

Felelős:

pénzügyminiszter
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
energiaügyi miniszter

Határidő:

a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által történő elfogadását követő 3. munkanap

d) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 28 097 060 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletével eltérően megállapított XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 45. Központi Maradványelszámolási Alap cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős:

pénzügyminiszter

Határidő:

azonnal

e) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 3 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletével eltérően megállapított L. Rezsivédelmi Alap fejezet terhére, a 2. melléklet szerint.

Felelős:

pénzügyminiszter

Határidő:

azonnal

2.1

1. melléklet az 1021/2023. (II. 9.) Korm. határozathoz

2. melléklet az 1021/2023. (II. 9.) Korm. határozathoz

1

A 2. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére