• Tartalom

11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet

11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet

egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2023.08.25.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,

a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,

a 4. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,

a 9. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. és a 11. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,

a 12. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. és 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró gazdaságfejlesztési miniszterrel egyetértésben –,

a 15. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,

a 17. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet módosítása

1. §2

2. §3

2. A személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.) KöViM rendelet módosítása

3. §4

3. A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosítása

4. §5

4. A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet módosítása

5. §6

6. §7

5. A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet módosítása

7. §8

6. A nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosítása

8. §9

7. A közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet módosítása

9. §10

8. A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosítása

10. §11

9. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

30. §31

31. §32

32. §33

33. §34

34. §35

35. §36

36. §37

37. §38

38. §39

39. §40

40. §41

41. §42

42. §43

43. §44

44. §45

45. §46

46. §47

a)48

b)49

d)50

lép.

48. §51

49. §52

10. A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet módosítása

50. §53

11. A vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet módosítása

51. §54

12. A vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről szóló 10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet módosítása

52. §55

13. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet módosítása

53. §56

14. Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosítása

54. §57

15. A közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 89/2011. (XII. 30.) NFM rendelet módosítása

55. §58

16. A nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjaival kapcsolatos típusjóváhagyási eljárással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 35/2019. (IX. 18.) ITM rendelet módosítása

56. §59

17. A Vasúti Műszaki Bizottságról, a vasúti műszaki előírások és a szakmai állásfoglalások kidolgozására és kiadására vonatkozó szabályokról szóló 1/2021. (I. 7.) ITM rendelet módosítása

57. §60

18. Záró rendelkezések

58. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 45. § 2023. július 1. napján lép hatályba.

59. § Ez a rendelet az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképesítéséről és továbbképzéséről szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2561 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

60. § Ez a rendelet a 9. alcím tekintetében a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i (EU) 123/2006/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelethez61

2. melléklet a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelethez62

3. melléklet a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelethez63

4. melléklet a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelethez64

5. melléklet a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelethez

„8. számú melléklet a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelethez

A közúti járművezetők vizsgáztatására vonatkozó részletes eljárási rend

I. A vizsgáztatás általános szabályai
1.1. A vizsgáztatás feltételeinek ellenőrzése
Vizsgát az a vizsgázó tehet, aki a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, a kiírás szerinti időpontban a vizsga helyszínén vizsgára alkalmas állapotban megjelent, és a személyazonosságát hitelt érdemlően igazolni tudja. A már hitelesített (lezárt) vizsgajegyzőkönyvre további vizsgázó nem vehető fel.
1.2. Vizsgatárgyak és a gyakorlati vizsgatárgyak vizsgaideje (percben)

A

B

C

D

1.

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

2.

Elméleti vizsgatárgyak

Gyakorlati vizsgatárgyak vizsgaideje

3.

Kategória

Szü

F1-2

Mu

Jk

R

F3)

Megjegyzés

4.

1

2

1

2

1

2

1

3

5.

AM

X

15

10

30

20

6.

A1

X

20

15

50

40

7.

A11)

X

50

40

8.

A2

20

15

50

40

11. § (5) bekezdés a) pont

9.

A2

X

20

15

50

40

10.

A

20

15

50

40

11. § (5) bekezdés b) pont

11.

A2)

X

20

17

50

40

12.

B

X

60

50

2012. január 1-jétől

13.

B

X

20

15

50

40

39. § (2) bekezdés szerint
2011. december 31-ig

14.

B96

X

X

–15

10

15.

B1

X

20

17

50

40

16.

BE

X

X

X

15

10

15

10

50

40

17.

C1

X

X

X

20

15

15

10

60

45

18.

C

20

15

15

10

60

45

11. § (5) bekezdés c) pont

19.

C

X

X

X

20

15

15

10

60

45

20.

C1E

X

X

15

10

20

15

60

45

21.

CE

X

X

15

10

20

15

60

45

22.

D1

X

15

10

15

10

60

45

23.

D

X

15

10

15

10

105

90

24.

D1E

X

X

X

15

10

15

10

60

45

25.

DE

X

X

15

10

15

10

60

45

26.

T

X

X

20

15

15

10

35

25

27.

T

15

10

35

25

11. § (3) bekezdés c) pont

28.

K

X

29.

Trolibusz

X

X

X

X

15

10

15

10

50

40

Kö = Közlekedési alapismeretek. Tartalmaz járművezetés elméleti, valamint az „A”, „A korl.”,
„B”, „T” kategóriáknál, továbbá az „A1”, „A2” és
„B1” kategóriánál szerkezeti és üzemeltetési kérdéseket is.
Szü = Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek.
Bü = Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés.
Jk = Járműkezelési vizsga.
R = Rutin vizsga.
F = Forgalmi vizsga.
Mu = Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás.
F 1–2 = F 1–2 számú trolibusz jelzési és forgalmi utasítás.
A gyakorlati vizsgák esetében a táblázat szerinti,
az 1. jelű oszlop időértékei a teljes vizsgaidőket,
a 2. jelű oszlop időértékei a feladatok végrehajtására biztosított maximális időket,
a 3. jelű oszlop időértékei a közúton vezetéssel töltött időket jelentik.
1. Érvényes B kategóriás vezetői engedély esetén.
2. Azon 24. életévét betöltött vizsgázó esetében, aki nem rendelkezik „A2” vagy „A korl.” kategóriás vezetői engedéllyel, ez esetben a járműkezelési vizsga kiegészül az „alkalmassági feladat” végrehajtásával.
3. A forgalmi vizsga idejébe nem számít bele a kérelmező fogadása, a jármű közúti közlekedésbiztonsággal összefüggő műszaki ellenőrzése, valamint a gyakorlati vizsga eredményének kihirdetése.
1.2.1. A „C” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkezők számára előírt vizsgatárgyak és a gyakorlati vizsgatárgyak vizsgaideje (percben)

A

B

C

D

1.

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

2.

Elméleti vizsgatárgyak

Gyakorlati vizsgatárgyak vizsgaideje

3.

Kategória

Szü

F 1-2

Mu

Jk

R

F 3)

Megjegyzés

304.

D

X

X

X

15

10

15

10

105

90

Kö = Közlekedési alapismeretek. Tartalmaz járművezetés elméleti, valamint az „A”, „A korl.”, „B”, „T” kategóriáknál, továbbá az „A1”, „A2” és „B1” kategóriánál szerkezeti és üzemeltetési kérdéseket is.
Szü = Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek.
Bü = Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés.
Jk = Járműkezelési vizsga.
R = Rutin vizsga.
F = Forgalmi vizsga.
Mu = Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás.
F 1-2 = F 1-2 számú trolibusz jelzési és forgalmi utasítás.
A gyakorlati vizsgák esetében a táblázat szerinti,
az 1. jelű oszlop időértékei a teljes vizsgaidőket,
a 2. jelű oszlop időértékei a feladatok végrehajtására biztosított maximális időket,
a 3. jelű oszlop időértékei a közúton vezetéssel töltött időket jelentik.
3) A forgalmi vizsga idejébe nem számít bele a kérelmező fogadása, a jármű közúti közlekedésbiztonsággal összefüggő műszaki ellenőrzése, valamint a gyakorlati vizsga eredményének kihirdetése.”
1.3. A vizsga értékelése
A vizsga eredménye sikeres vizsga esetén: „megfelelt”, jelölése: „M”, sikertelen vizsga esetén „nem felelt meg”, jelölése: bekarikázott „1”-es:
Sikertelen a forgalmi vizsga, ha
a) a vizsgázó a 8.1.2., 8.2.2., 8.3.2. pontban meghatározott hibát követ el, vagy
b) az a) pontban nem említett egyéb hibából – amelyeket a vizsgabiztos egyenként hibavonallal jelöl – tíznél többet követ el.
1.4. Az elméleti vizsgáztatás főbb adatai

A

B

C

D

E

F

1.

Kérdések

Megfelelés

Megengedett hibapontok

Tiszta vizsgaidő

2.

Kategória

Tantárgy

száma
(db)

összpontértéke
(pont)

pontszáma
(pont)

száma
(pont)

összesen
(perc)

3.

AM

K

25

35

30

5

25

4.

A1, A2,
A

K

55

75

65

10

55

5.

B, B1

K

55

75

65

10

55

6.

B96

Szü
M

25
25

25
25

21
21

4
4

25
25

7.

C1, C

K
Szü
M

25
25
25

35
25
25

30
21
21

5
4
4

25
25
25

8.

D1

K

25

35

30

5

25

9.

D

K
Szü
M

25
25
25

35
25
25

30
21
21

5
4
4

25
25
25

10.

BE
D1E

K
Szü
M

25
25
25

35
25
25

30
21
21

5
4
4

25
25
25

11.

C1E
CE

K
Szü

25
25

35
25

30
21

5
4

25
25

12.

DE

K
Szü

25
25

35
25

30
21

5
4

25
25

13.

T

K
M

55
25

75
25

65
21

10
4

55
25

14.

K

K

25

25

20

5

25

1.5. A járműkezelési vizsga értékelésének szempontjai
A vizsgázónak az általa választott járműkezelési minősítő lapon feltüntetett feladatokat kell egymást követő sorrendben végrehajtania. A járműkezelési minősítő lap tartalmazza az egyes részfeladatok esetén a sikertelenséget okozó hibákat, továbbá az összes feladat teljesítése céljából rendelkezésre álló időtartamot.
1.5.1. „Megfelelt” minősítést kell adni a járműkezelési vizsgán a vizsgázónak, ha a biztonsági ellenőrzési, a technikai kezelési és manőverezési feladatokat a rendelkezésre álló időn belül
úgy hajtotta végre, hogy sikertelenséget okozó hibát nem követett el.
1.5.2. „Nem felelt meg” minősítést kell adni a vizsgázónak, ha
a) a biztonsági ellenőrzési feladatok vonatkozásában:
aa) a feladatok elvégzéséhez nem rendelkezik kellő ismerettel és jártassággal,
ab) a feladatokat nem hajtja végre,
ac) figyelmetlenségből vagy hozzá nem értésből kárt okozna,
ad) balesetveszélyes helyzetet okoz, vagy
ae) megszegi a vizsgatevékenységgel kapcsolatos munkavédelmi rendelkezéseket;
b) a technikai kezelési feladatok vonatkozásában:
ba) bármelyik technikai kezelési és manőverezési feladat végrehajtásakor sikertelenséget okozó hibát követett el, vagy
bb) a meghatározott idő alatt a feladatokat képtelen végrehajtani, függetlenül attól, hogy a már teljesített feladatok végrehajtásakor sikertelenséget okozó hibát nem követett el.
1.6. A biztonsági ellenőrzés üzemeltetési vizsga értékelése
1.6.1. „Megfelelt” minősítést kell adni a vizsgázónak, ha legalább a szükséges ellenőrzési, karbantartási, szerelési műveleteket képes elvégezni, és a szerszámokat szakszerűen használja, továbbá a vizsgatevékenységgel összefüggő munkavédelmi előírásokat megtartja.
1.6.2. „Nem felelt meg” minősítést kell adni a vizsgázónak, ha
a) a vizsgatételen szereplő feladatot, a szükséges ellenőrzési, karbantartási, szerelési műveleteket nem képes elvégezni;
b) szerkezeti rongálódást okoz vagy okozna;
c) a szerszámokat balesetveszélyesen használja; vagy
d) megszegi a vizsgatevékenységgel kapcsolatos munkavédelmi rendelkezéseket.
1.7. A rutin vizsga értékelése
A vizsgázónak az általa választott rutin minősítő lapon feltüntetett feladatokat kell egymást követő sorrendben végrehajtania.
A rutin minősítő lap tartalmazza az egyes részfeladatok esetén a sikertelenséget okozó hibákat, továbbá az összes feladat teljesítése céljából rendelkezésre álló időtartamot.
1.7.1. „Megfelelt” minősítést kell adni a vizsgázónak, ha a feladatokat a rendelkezésre álló időn belül úgy hajtotta végre, hogy sikertelenséget okozó hibát nem követett el.
1.7.2. „Nem felelt meg” minősítést kell adni a vizsgázónak, ha
a) bármelyik feladat végrehajtásakor sikertelenséget okozó hibát követett el; vagy
b) a meghatározott idő alatt a feladatokat képtelen végrehajtani, függetlenül attól, hogy a már teljesített feladatok végrehajtásakor sikertelenséget okozó hibát nem követett el.
Bármely részfeladat teljesítése közben, sikertelen végrehajtást eredményező hiba elkövetése esetén a vizsgát be kell fejezni, és a rutin minősítő lapon a feladat melletti felsorolásból
az elkövetett hibára vonatkozó szövegrészt alá kell húzni. A sikertelenség okát szükség szerint
a „Megjegyzés” rovatában bővebben is lehet indokolni.
1.8. A forgalmi vizsgafeladatok
1.8.1. A „B”, „B1”, „C1”, „C”, „D1”, „D”, illetőleg „T” kategória, továbbá valamennyi kombinált kategória forgalmi vizsgafeladatai és értékelése.
Végrehajtás
A vizsgázót a vizsgabiztos előzetesen tájékoztatja a vizsga menetéről. Elindulás előtt a vizsgázó
a KRESZ szerinti kötelező ellenőrzést elvégzi, ezt követően a biztonsági övet becsatolja „C1”, „D1” alkategóriák, a „C”, „D” kategóriák, valamint a „C1E”, „D1E”, „CE”, „DE” kombinált kategóriák esetében elvégzi el a térképolvasási feladatot, kitölti a menetíró készüléknek megfelelő adatrögzítő lapot, és helyezi a menetíró készülékbe.
A vizsgafeladat teljesítése sikeres, ha a vizsgázó a járdaszegély (úttest széle) mellől vagy forgalmi ok miatti megállás után határozottan, biztosan, egyenletesen, a kezelőberendezéseket, szükség esetén a világítást, a jelzéseket használva, körültekintően elindul. Indulás előtt a külső visszapillantó tükörből vagy más módon meggyőződik a jármű mögötti és melletti forgalomról. Mindig az oktató által megjelölt irányba halad. Iránymutatás hiányában követi az út vonalvezetését, illetve eleget tesz a közúti jelzések kötelezéseinek.
1.8.2. A forgalmi vizsga sikertelenségét okozó hiba
a) Ha a vizsgázó:
1. közlekedési szabályt sért;
2. a KRESZ szerinti ellenőrzést nem képes elvégezni;
3. veszélyhelyzetet teremt, vagy balesetet okoz;
4. meghatározott feladatot második javítás után sem képes a megfelelő módon végrehajtani;
5. elindulás előtt a féklevegő- és fékezőnyomást nem ellenőrzi (légfék vagy levegőrásegítés esetén);
6. az üzemi fék hatásosságának ellenőrzését elmulasztja;
7. az irányjelzést vagy a körültekintést elmulasztja;
8. a tervezett haladási iránnyal ellentétes irányba a járművel több, mint 50 cm-t elgurul;
9. balesetveszélyes manővere miatt a szakoktatónak be kell avatkoznia;
10. figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtól;
11. a sebességváltások közben elrántja a kormányt, vagy haladási irányától hagyja eltérni a járművet (nem képes megtartani);
12. nem képes felvenni a forgalom ritmusát, akadályozza a forgalmat, vagy a vizsga időtartama alatt túlnyomórészt indokolatlanul lassan halad;
13. rendszeresen kis követési távolságot tartva, zavarja az előtte haladót;
14. sebessége megtévesztő az elsőbbségadás tekintetében;
15. egyenrangú útkereszteződésbe úgy hajt be, hogy elsőbbségadási kötelezettségének nem tudna eleget tenni (fékkészenlét hiánya);
16. durva fékezéssel áll meg az úttesten áthaladó gyalogosok előtt;
17. gyorshajtást vagy relatív gyorshajtást követ el;
18. nem képes folyamatosan kormányozva irányítani a járművet;
19. elveszti a jármű feletti uralmát;
20. a járművel felhajt a járdára (már egy kerékkel is);
21. nem biztonságosan kanyarodik, indokolatlanul benyomja a tengelykapcsoló pedált;
22. indokolatlanul vagy szabálytalanul igénybe veszi a menetirány szerinti bal oldalt;
23. a besorolást, sávváltoztatást szabálytalanul, figyelmetlenül hajtja végre;
24. az útkereszteződésben nem követi a forgalmi sávját;
25. elsőbbségadási kötelezettségének nem tesz eleget;
26. a közlekedési helyzetet nem ismeri fel;
27. nem a közúti jelzéseknek megfelelően közlekedik;
28. nem megfelelően reagál a gyalogosok viselkedésére;
29. a forgalmi helyzetekről nem tájékozódik, figyelmetlen;
30. rendszeresen akadályozza a forgalmat;
31. megtévesztő irányjelzést ad;
32. a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszi észre, vagy arra nem megfelelően reagál;
33. rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), képtelen egyenletes lassításra;
34. a fék- és tengelykapcsoló pedált többször nem a megfelelő sorrendben működteti;
35. tartósfékkel felszerelt járművön nem, vagy helytelenül alkalmazza a tartósféket;
36. várakozás céljából történő megálláskor a rögzítő fékkel nem rögzíti a járművet (járműszerelvényt);
b) Ha a vizsgázó autóbusz esetében az a) pontban foglaltakon felül:
1. rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), az autóbuszban az álló utasok elesnének;
2. a megállóhelyen nem áll meg, azt kihagyja;
3. a körültekintést elmulasztja, a jobb oldali, valamint az utastér felé néző visszapillantó tükörbe nem tekint be;
4. nem képes a megállóhelyet jelző táblánál, csak annak elhagyása után megállni;
5. a megállóban az autóbuszt nyitott ajtóval hagyja elgurulni;
6. a megállóhelyen való megálláskor a járművet a rögzítő fékkel nem rögzíti;
7. a megállónál az úttesten lévő vízzel a megállóhelyen várakozó utasokat beszennyezi; vagy
8. a jelzőcsengő megszólalása után nyitott ajtóval indul el az autóbusszal;
c) A vizsga sikertelenségét okozó hiba menetíró készülék kezelésével járó vizsgák esetében
1. a „C”, „D” kategóriák, valamint a „C1E”, „D1E”, „CE”, „DE” kombinált kategóriák esetében a menetíró készüléket nem tudja kezelni, vagy az adatrögzítő lapot nem tudja értelmezni.
1.8.3. Az „AM”, „A2”, „A” kategória és az „A1” kategória forgalmi vizsgafeladatai és értékelése
A forgalmi vizsga sikertelenségét okozó hiba, ha a vizsgázó:
1. közlekedési szabályt sért;
2. a KRESZ szerinti ellenőrzést nem képes elvégezni;
3. veszélyhelyzetet teremt vagy balesetet okoz
4. meghatározott feladatot második javítás után sem képes a megfelelő módon végrehajtani;
5. az üzemi fék ellenőrzését elmulasztja;
6. sebességi fokozatban lévő motort akar indítani;
7. a motorkerékpárral felborul;
8. a körültekintést vagy az irányjelzést elmulasztja;
9. figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtól;
10. a sebességváltások közben elrántja a kormányt, vagy haladási irányától hagyja eltérni a motorkerékpárt (nem képes megtartani);
11. nem képes felvenni a forgalom ritmusát, akadályozza a forgalmat, vagy a vizsga időtartama alatt túlnyomórészt indokolatlanul lassan halad;
12. rendszeresen kis követési távolságot tartva, zavarja az előtte haladót;
13. az útkereszteződést olyan sebességgel közelíti meg a motorkerékpárral, hogy képtelen annak forgalmi rendjét felmérni, illetve sebessége megtévesztő az elsőbbségadás tekintetében;
14. egyenrangú útkereszteződésbe úgy hajt be, hogy elsőbbségadási kötelezettségének nem tudna eleget tenni;
15. durva fékezéssel áll meg az úttesten áthaladó gyalogosok előtt, azokat megijeszti;
16. gyorshajtást vagy relatív gyorshajtást követ el (nem marad ura a járművének);
17. elveszti a jármű feletti uralmát;
18. a motorkerékpárral felhajt a járdára;
19. a motorkerékpárral nem biztonságosan kanyarodik;
20. a motorkerékpárral indokolatlanul vagy szabálytalanul igénybe veszi a menetirány szerinti bal oldalt;
21. a besorolást, sávváltoztatást szabálytalanul hajtja végre;
22. az útkereszteződésben nem követi a forgalmi sávját;
23. nem a közúti jelzéseknek megfelelően közlekedik;
24. nem megfelelően reagál a gyalogosok viselkedésére
25. a forgalmi helyzetekről nem tájékozódik, figyelmetlen;
26. rendszeresen akadályozza a forgalmat;
27. megtévesztő irányjelzést ad;
28. a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszi észre, vagy arra nem megfelelően reagál;
29. rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), képtelen az egyenletes lassításra, későn fékez, a motorkerékpár hátsó kereke oldalra megcsúszik;
30. fékezéskor a lábát az úttesten csúsztatja;
1.8.4. A „Trolibusz” kategóriás forgalmi vizsgafeladatok és értékelése
A forgalmi vizsga sikertelenségét okozó hiba, ha a vizsgázó:
1. közlekedési szabályt sért;
2. a KRESZ szerinti ellenőrzést nem képes elvégezni;
3. veszélyhelyzetet teremt vagy balesetet okoz;
4. az üzemi fék ellenőrzését elmulasztja;
5. elindulás előtt a féklevegő- és fékezőnyomást nem ellenőrzi;
6. az irányjelzést vagy a körültekintést elmulasztja;
7. a tervezett indulási iránnyal ellenkezőleg a trolibusszal több, mint 50 cm-t elgurul (kézifék helytelen kezelése miatt);
8. olyan nagy kezdősebességgel indít, hogy az álló utasok eldőlésével járna;
9. a fel- és leszállásra szolgáló ajtók zárt állapotát nem ellenőrzi;
10. figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtól;
11. haladás közben rángatja a kormányt, vagy haladási irányától hagyja eltérni a trolibuszt (nem képes megtartani);
12. nem képes felvenni a forgalom ritmusát, akadályozza a forgalmat, vagy a vizsga időtartama alatt túlnyomórészt indokolatlanul lassan halad;
13. rendszeresen kis követési távolságot tartva zavarja az előtte haladót;
14. az útkereszteződést olyan sebességgel közelíti meg a trolibusszal, hogy képtelen annak forgalmi rendjét felmérni és aszerint cselekedni, illetve sebessége megtévesztő az elsőbbségadás tekintetében. Durva fékezéssel áll meg az úttesten áthaladó gyalogosok előtt, azokat megijeszti, gyorshajtást vagy relatív gyorshajtást követ el (nem marad ura a járművének);
15. nem képes folyamatosan kormányozva irányítani a trolibuszt;
16. elveszti a jármű feletti uralmát;
17. felhajt a járdára (már egy kerékkel is);
18. nem biztonságosan, nem a megfelelő sebességgel kanyarodik;
19. indokolatlanul és szabálytalanul igénybe veszi a menetirány szerinti bal oldalt;
20. a besorolást, sávváltoztatást, kanyarodást szabálytalanul, figyelmetlenül hajtja végre;
21. ha az áramszedő vezetési hiba miatt kiugrik;
22. balesetveszélyes manővere miatt a szakoktatónak be kell avatkoznia;
23. a közlekedési helyzetet nem ismeri fel;
24. nem a közúti és egyéb jelzéseknek megfelelően közlekedik;
25. nem megfelelően reagál a gyalogosok viselkedésére;
26. a forgalmi helyzetekről nem tájékozódik, figyelmetlen, rendszeresen akadályozza a forgalmat;
27. megtévesztő irányjelzést ad;
28. a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszi észre, vagy arra nem megfelelően reagál;
29. a vészjelző jelzését nem veszi figyelembe, illetőleg a fékezést nem idejében és a teljes megállásig végzi;
30. az elsőbbségadást elmulasztja;
31. rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), képtelen az egyenletes lassításra, a trolibuszban az álló utasok elesnének;
32. a megállóhelyen nem áll meg, azt kihagyja;
33. a körültekintést elmulasztja, a jobb oldali, valamint az utastér felé néző visszapillantó tükörbe nem tekint be;
34. a trolibusszal (zavaró körülmény nélkül) nem képes a megállóhelyet jelző táblánál, csak annak elhagyása után megállni;
35. megállóban a trolibuszt nyitott ajtóval hagyja elgurulni;
36. a megállóhelyen való megálláskor a járművet a rögzítő fékkel nem rögzíti;
37. a megállónál az úttesten lévő vízzel a várakozó utasokat beszennyezi;
38. a jelzőcsengő megszólalása után nyitott ajtóval indul el a trolibusszal.”

6. melléklet a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelethez65

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. augusztus 26. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 42. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 43. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 44. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 45. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 46. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 47. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 47. § b) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 47. § d) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 48. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 49. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 50. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 51. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 52. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 53. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 54. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 55. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 56. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 57. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére