• Tartalom

152/2023. (XII. 21.) AM rendelet

152/2023. (XII. 21.) AM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról

2024.05.17.

A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény 48. § (3) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. ellenőrzésen mért területnagyság: az ültetvény szőlőtőkével beültetett területének fél sortávolsággal minden irányban megnövelt területe,

2. fajtaváltás: az adott ültetvényben az intézkedést megelőzően termesztett szőlőfajta engedéllyel történő cseréje, ideértve az átoltást is, más fajtának vagy a korábbi szőlőfajta vírustesztelt klónjának vagy klónkeverékének telepítésével,

3. hektáronkénti tőszám: az ültetvény átlagos sor- és tőtávolsága alapján számított, egy hektárra telepíthető szaporítóanyag-mennyiség,

4. művelésmód: a tőkeformát, a sor- és tőtávolságot, a termelési szint magasságát és a lombfal magasságát meghatározó tevékenység,

5. összefüggő terület: a támogatási kérelemben megjelölt, a támogatást igénylő használatában lévő, akár több helyrajzi számon nyilvántartott, közvetlenül egymás mellett elhelyezkedő terület, amelyet – út, csatorna, árok kivételével – intézkedéssel nem érintett terület vagy más gazdálkodó használatában álló terület nem szakít meg,

6. szakszerűen művelt ültetvény: olyan ültetvény, amelyben a művelésmódnak megfelelő metszést, a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkákat elvégezték,

7. szerkezetátalakítási terv: a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) által a szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása intézkedések végrehajtása során ajánlott, a jobb minőségű termés elérését biztosító, a szőlőfajtákat és a művelési módra vonatkozó követelményeket tartalmazó, a Nemzeti Kifizető Ügynökség (a továbbiakban: NKÜ) honlapján közzétett dokumentum,

8. támogatás: a szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása során végrehajtott intézkedések után igényelhető pénzösszeg,

9. támogatási kérelem: a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatásának igénybevétele iránti kérelem,

10. támogatható területnagyság: az 1. mellékletben előírt minimális területnagyságot elérő, az újratelepítési engedélyben, a támogatási kérelemben vagy a tulajdonilap-másolaton megjelölt vagy az ellenőrzésen mért területnagyság közül a legkisebb, összefüggő területnagyság,

11. termesztéstechnológiai módszerek javítása: az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 58. cikk (1) bekezdés a) pont iv. alpontjában foglaltaknak megfelelően végrehajtott beavatkozástípus, amelynél a támberendezés teljes cseréje kizárólag új alapanyag felhasználásával történik abból a célból, hogy a szőlőültetvény hosszú távú művelése biztosítható legyen, vagy az új támberendezés gépi művelésre és gépi szüretre alkalmassá tegye a szőlőültetvényt,

12. ültetvény áttelepítése: az ültetvénynek újratelepítési engedély alapján

a) egy adott területen vagy

b) jobb ökológiai adottságokkal rendelkező másik területen

történő újratelepítése,

13. ültetvény beállottsága: az ültetvényben megtalálható élő tőállománynak az ültetvény teljes tőállományához viszonyított, százalékban kifejezett értéke,

14. ültetvényleltár: az ültetvény pontos helyét, méretét, sor- és tőtávolságát, művelésmódját, teljes tőállományát, szőlőfajta-összetételét soronként bemutató nyilvántartás.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően

a) a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Btv.),

b) a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.), valamint

c) a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet (a továbbiakban: Bmr.)

értelmező rendelkezéseit kell figyelembe venni.

2. Támogatható intézkedések

2. § A szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása keretében az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 58. cikk (1) bekezdés a) pont

a) i. alpontja szerinti fajtaváltás,

b) ii. alpontja szerinti ültetvény áttelepítése, valamint

c) iv. alpontja szerinti szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása

beavatkozástípus keretében végrehajtott intézkedés támogatható.

3. A szerkezetátalakítási terv

3. § (1) A HNT földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervet készít, amelyet az azt kezelő hegyközségi szervezetnek jóvá kell hagynia. Egy földrajzi árujelzőnek egy szerkezetátalakítási terve lehet.

(2) Földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervében az ajánlott szőlőfajták száma nem haladhatja meg a 2. mellékletben meghatározott értéket.

(3) A földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervében olyan szőlőfajta szerepelhet, amely

a) az érintett földrajzi árujelző termékleírásában engedélyezett, és

b) a következő feltételek közül legalább kettőt teljesít:

ba) a fajta termésének felvásárlási ára az előző három borpiaci év mindegyikében meghaladta az adott termőhelyre érvényes átlagos felvásárlási árat,

bb) a fajta növeli a termésbiztonságot, a termőhelyre jellemző talaj- és éghajlati adottságokhoz jobban alkalmazkodik,

bc) a fajta az adott földrajzi árujelzővel rendelkező borászati termék minőségi javulásához járul hozzá.

(4) A földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervében olyan művelésmód határozható meg, amely az érintett földrajzi árujelző termékleírásában az újonnan létesített ültetvények esetén engedélyezett.

(5) A HNT az ország egész területére alkalmazandó szerkezetátalakítási tervet (a továbbiakban: országos szerkezetátalakítási terv) is készíthet. Az országos szerkezetátalakítási terv legfeljebb öt olyan fajtát határozhat meg ajánlott fajtaként, amely

a) a szőlőbetegségeknek igazoltan ellenálló fajhibrid szőlőfajta és

b) a következő feltételek közül legalább kettőt teljesít:

ba) a fajta termésének felvásárlási ára az előző három borpiaci év mindegyikében meghaladta az országos átlagos felvásárlási árat,

bb) a fajta növeli a termésbiztonságot,

bc) a fajta hozzájárul a magyarországi borászati termékek minőségi szintjének emelkedéséhez.

(6) A HNT az (1) és (5) bekezdés szerinti szerkezetátalakítási tervet 2024. június 15-ig jóváhagyásra megküldi az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére. A jóváhagyott szerkezetátalakítási tervet a miniszter 2024. július 15-ig megküldi az NKÜ részére, amely azt közzéteszi a honlapján.

(7)1 Azon földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervét, amelynek oltalma vagy átmeneti nemzeti oltalma e rendelet hatálybalépését követően keletkezett, a HNT az azt kezelő hegyközségi szervezet jóváhagyását követően legkésőbb az agrártermékek eredetvédelméről szóló 2022. évi LXVI. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti, a földrajzi árujelző oltalmának megszerzése iránti kérelemnek helyt adó határozat véglegessé válását követő hat hónapon belül jóváhagyásra megküldi a miniszter részére. A szerkezetátalakítási tervet a miniszter a jóváhagyást követő 30 napon belül megküldi az NKÜ részére, amely azt közzéteszi a honlapján.

4. § (1) A szerkezetátalakítási terv egy földrajzi árujelző vonatkozásában 2027. október 15-ig egy alkalommal módosítható. A módosított szerkezetátalakítási terv adatait az NKÜ közleményben teszi közzé a honlapján.

(2) Az (1) bekezdés szerint közzétett, módosított szerkezetátalakítási terv a közzétételt megelőzően benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában nem vehető figyelembe.

4. A támogatás összege

5. § (1) A támogatás az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 59. cikk (1) bekezdése szerint

a) a 2. §-ban meghatározott intézkedések végrehajtásának költségeihez való hozzájárulásból és

b) a 2. § a) és b) pontjában meghatározott intézkedések végrehajtása esetén a keletkező bevételkiesést ellentételező pénzbeli kompenzációból

áll.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségekhez való hozzájárulást az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 44. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti egységköltség alapján kell megállapítani.

(3) A 3. és a 4. melléklet szerinti egységköltséget a miniszter az adott pénzügyi évet megelőző pénzügyi évben a 19. § (3) bekezdés f) pontja szerint benyújtott számlák alapján állapítja meg.

6. § Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás összege az egységköltség

a) 75%-a valamely, az intézkedéssel összefüggő terület fekvése szerinti földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének vagy az országos szerkezetátalakítási tervnek való megfelelés esetén, ha az intézkedéssel érintett összefüggő terület kevésbé fejlett régióban és a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen fekszik,

b) 60%-a valamely, az intézkedéssel összefüggő terület fekvése szerinti földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének vagy az országos szerkezetátalakítási tervnek való megfelelés esetén, vagy

c) 50%-a minden más, az a) vagy a b) pont alá nem tartozó esetben.

7. § A kifizethető támogatási keretösszegről és annak változásáról a miniszter tájékoztatja az NKÜ-t, amely a keretösszeget és annak változását közleményben közzéteszi.

8. § A támogatási összeg meghatározásakor a forintra történő átszámításnál a támogatás kifizetése pénzügyi évének első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett devizaárfolyamot kell alkalmazni.

5. A támogatás igénylésének feltételei

9. § (1) A támogatási kérelem a benyújtás borpiaci évétől számított legfeljebb három egymást követő borpiaci évben tervezett tevékenységeket tartalmazhat.

(2) Az adott intézkedés egy vagy legfeljebb egymást követő két borpiaci év alatt hajtható végre a (4)–(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(3) Egy összefüggő terület tekintetében meg kell egyezzen

a) az intézkedés,

b) a művelet,

c) a végrehajtás borpiaci éve,

d) a terület lejtése,

e) a szaporítóanyag típusa (oltvány vagy dugvány),

f) az ültetvény jellege és

g) az ültetvény kataszteri osztálya.

(4) Fajtaváltás és ültetvény áttelepítése esetén az intézkedés egy borpiaci év alatti végrehajtása magában foglalja az ültetést és a teljes támberendezés létesítést. Ha a fajtaváltás átoltással történik, a támberendezés támogatással is létesíthető.

(5) Átoltással történő fajtaváltás intézkedés esetén az átoltást és a támberendezés létesítése műveleteket egy borpiaci év alatt kell végrehajtani.

(6) Fajtaváltás és ültetvény áttelepítése esetén az intézkedés két egymást követő borpiaci év alatt történő végrehajtása esetén

a) az első borpiaci évben

aa) kell megvalósítani az ültetést, és

ab) támberendezés létesítésére támogatás nem igényelhető;

b) a második borpiaci évben kell megvalósítani

ba) a teljes támberendezés létesítését, valamint

bb) az előző évben nem megeredt vagy elpusztult tövek pótlását.

(7) A termesztéstechnológiai módszerek javítása esetén az új támberendezés létesítését és a tőkék teljes pótlását egy borpiaci éven belül kell elvégezni.

(8) Fajtaváltás – az átoltás kivételével – és ültetvény áttelepítése intézkedés esetén a régi ültetvény kivágása a támogatási kérelem részét képezheti, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor a régi ültetvény kivágása még nem történt meg. A kivágás költségei magukban foglalják a régi szőlőtőkék eltávolítását, elszállítását, valamint a támberendezés bontását és elszállítását az ültetés művelet megkezdése előtt.

6. Jogosultsági feltételek és kiválasztási szempontok

10. § (1) Támogatás fajtaváltás és ültetvény áttelepítése intézkedés keretében olyan területre igényelhető,

a) amelynek telepítését a támogatási kérelem benyújtását követően kezdik meg,

b) amely a támogatási kérelem benyújtását megelőző tíz borpiaci éven belül a 2. § a) vagy b) pontja szerinti támogatásban nem részesült,

c) amelyre vonatkozóan a kérelmező rendelkezik újratelepítési engedéllyel,

d) amelynek támogatható területnagysága eléri az 1. mellékletben meghatározott értéket, és

e) amelyen az intézkedés végrehajtását követően a hektáronkénti tőszám eléri vagy meghaladja a 3500 tövet.

(2) Támogatás termesztéstechnológiai módszerek javítása intézkedés keretében olyan területre igényelhető,

a) amelyen a műveletet a támogatási kérelem benyújtását követően kezdik meg,

b) amely a támogatási kérelem benyújtását megelőző tíz borpiaci éven belül szerkezetátalakítási támogatásban nem részesült,

c) amely a b) pontban meghatározott időszakot megelőzően szerkezetátalakítási és átállítási támogatás keretében az ültetvény támberendezésének megújítását célzó támogatásban nem részesült,

d) amelynek támogatható területnagysága eléri az 1. mellékletben meghatározott értéket, és

e) amelyen található szőlőültetvény a hegybíró igazolása alapján termő ültetvénynek minősül.

(3) A termesztéstechnológiai módszerek javítása esetén a támogatási kérelemben megjelölt ültetvényben a tőkehiány nem érheti el az 50%-ot, és szakszerűen művelt ültetvénynek minősül.

(4) A termesztéstechnológiai módszerek javítása keretében

a) a tőkék pótlásával vagy

b) a hektáronkénti tőszám növelésével és tőkepótlással együtt

végrehajtott intézkedés során a tőszámnöveléssel telepített és a pótolt tőkék aránya az érintett ültetvényben fellelhető élő tőkék legfeljebb 67%-a lehet.

(5) A támogatási intézkedés keretében a Btv. alapján osztályba sorolt szőlőfajtán kívül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Bkr. alapján vizsgálati engedéllyel termesztési alkalmassági vizsgálatba vont szőlőfajta is felhasználható.

(6) A kiválasztási szempontrendszert az 5. melléklet tartalmazza.

7. A támogatási kérelem tartalma

11. § (1) A támogatási kérelem tartalmazza

a)2 a kedvezményezett nevét, a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény (a továbbiakban: KAP tv.) 10. § (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatási azonosítóját (a továbbiakban: támogatási azonosító),

b) a 2. §-ban meghatározott intézkedés megjelölését,

c) a b) pont szerinti intézkedéssel érintett terület településének, helyrajzi számának, az újratelepítési engedély számának, az intézkedéssel érintett terület nagyságának megjelölését,

d) a b) pont szerinti intézkedés keretében elvégezni tervezett művelet megnevezését és borpiaci évét,

e) a terület lejtésének százalékban kifejezett mértékét,

f) a terület termőhelyi kataszteri osztályát,

g) a felhasználandó szaporítóanyag fajtájának és típusának (oltvány vagy dugvány) megjelölését,

h) az ültetvény jellegének megjelölését a sor- és tőtáv, valamint a hektáronkénti tőszám feltüntetésével, a megvalósítani kívánt művelésmód megnevezését,

i) a művelésmód kialakítása tekintetében a huzalok számát a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően, valamint a vég- és soroszlop anyagát,

j) a 2. § a) és b) pontja szerinti intézkedés esetében a hegybíró által kiállított újratelepítési engedély számát,

k) az 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:11 mezőjében foglaltak érvényesítése esetében, ha a borászati üzem a támogatást igénylő tulajdonában vagy használatában van, a borászati üzemengedély számát,

l) az 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:9 mezőjében foglaltak érvényesítése esetében a támogatást igénylőnek – a termelői integrációs szervezetekről szóló 24/2020. (VI. 22.) AM rendelet [a továbbiakban: 24/2020. (VI. 22.) AM rendelet] 2. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek alapján elismert – termelői integrációs szervezetben fennálló tagságára vonatkozó nyilatkozatát,

m) az 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:10 mezőjében foglaltak érvényesítése esetében a támogatást igénylőnek – a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet] alapján elismert – termelői csoportban a szőlő-bor termékcsoporthoz tartozó, fennálló tagságára vonatkozó nyilatkozatát, valamint

n) az őstermelők családi gazdaságának tagja által benyújtott támogatási kérelem esetében az őstermelők családi gazdaságának nevét, azonosító számát és a tagságra vonatkozó nyilatkozatot.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) ha az intézkedés

aa) nem saját tulajdonú ingatlanon valósul meg, a tulajdonos,

ab) más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon valósul meg, a jogosult

NKÜ honlapján közzétett nyomtatvány szerinti adattartalmú, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatának másolatát, amellyel hozzájárul ahhoz, hogy a támogatást igénylő az intézkedést az ingatlanon megvalósítsa, és igazolja, hogy az ingatlant a művelésben tartási kötelezettség lejártáig jogosult használni,

b) a hegybíró igazolásának másolatát

ba) az intézkedéssel érintett terület termőhelyi kataszteri osztályáról és pontértékéről, ha az újratelepítési engedély nem tartalmazza azt,

bb) az 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:7 vagy A:8 mezőjében foglaltak teljesüléséről, ha az ott meghatározott pontértékeket a támogatást igénylő érvényesíteni kívánja,

bc) az 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:12 vagy A:13 mezőjében foglaltak teljesüléséről, ha az ott meghatározott pontértékeket a támogatást igénylő érvényesíteni kívánja,

c) az 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:15 mezőjében, valamint 2. pontjában foglalt táblázat A:10 mezőjében foglaltaknak való megfelelést igazoló iratok másolatát, ha az ott meghatározott pontértékeket a támogatást igénylő érvényesíteni kívánja,

d) az 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:11 mezőjében foglaltaknak való megfeleléshez – az (1) bekezdés j) pontja szerinti adat hiányában – a hegybíró igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy a támogatást igénylő olyan borgazdasági egységbe tartozik, amelynek valamely tagja érvényes borászati üzemengedéllyel rendelkezik,

e) a termesztéstechnológiai módszerek javítása esetén a hegybíró igazolásának másolatát

ea) az ültetvényben található szőlőfajtáról és az ültetvény telepítésének évéről,

eb) a támogatási kérelemben megjelölt ültetvényről arra vonatkozóan, hogy a benyújtást megelőző három borpiaci év szüreti jelentése alapján az ültetvény termő ültetvénynek minősül-e, az ültetvény beállottságáról és szakszerű műveléséről, valamint az ültetvény vonatkozásában az 5. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:3, A:5, A:6, A:7 vagy A:8 mezőjében foglaltaknak való megfelelőségről,

f) a termesztéstechnológiai módszerek javítása esetén a meglévő támberendezésről készített oldalnézeti vázrajzot,

g)3

h) a támogatást igénylő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy

ha) az átalányalapú egységköltség 5. § (3) bekezdése szerinti megállapításához vállalja, hogy az ott meghatározott, a kifizetési kérelemmel érintett intézkedésekkel összefüggésben keletkezett kifizetett számláinak másolatát a kifizetési igazolással együtt, a kifizetési kérelemmel egyidejűleg megküldi az NKÜ részére, vagy

hb) az intézkedést vagy annak meghatározott, számlával nem igazolható részét saját erőből hajtotta végre,

i) az újratelepítési engedély másolatát, kivéve a 2. § c) pontja szerinti tevékenység esetén.

8. A támogatási kérelem benyújtása

12. § (1) Támogatási kérelem

a) első alkalommal 2024. január 4. és 2024. január 22. között,

b) a 2024. évtől minden évben november 2. és 30. között

a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások felhasználásának rendjéről szóló 54/2023. (IX. 13.) AM rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) keresztül nyújtható be az NKÜ-höz az általa közzétett közleményben foglaltak szerint.

(2) Egy benyújtási időszakban a támogatást igénylő kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(3) Támogatási kérelem nem nyújtható be olyan területre, amelyet a támogatási kérelem benyújtását megelőző tíz borpiaci éven belül új telepítési engedély alapján telepítettek.

(4) A támogatási kérelem legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott határidő végéig, a benyújtását követő naptól számított öt napon belül, az elektronikus felületen keresztül módosítható. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosítás benyújtásának időpontja.

13. § (1) Támogatási kérelmet nyújthat be az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki vagy amely a támogatási kérelemben megjelölt területet használja, vagy őstermelők családi gazdaságának tagja, és a terület az őstermelők családi gazdasága valamely tagjának használatában van, és

a) szerepel a KAP tv. 10. § (2) bekezdése szerinti Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: KNYR), és

b) a támogatási kérelemben foglaltak szerint vállalja az intézkedés végrehajtását.

(2) Nem nyújthat be támogatási kérelmet három borpiaci éven belül az a támogatást igénylő, akivel szemben az NKÜ határozatban megállapította, hogy művelési kötelezettségének nem tett eleget. A három borpiaci évet a művelési kötelezettség elmaradásának megállapítása napjának borpiaci évétől kell számítani.

(3) Az őstermelők családi gazdaságának tagja által benyújtott támogatási kérelem esetében a 10. § szerinti jogosultsági feltételeket és kiválasztási szempontokat az őstermelők családi gazdaságának támogatási kérelemben megjelölt bármely tagja teljesítheti.

9. A támogatási kérelem vizsgálata, támogatási döntés meghozatala

14. § (1) Az NKÜ – a Nemzeti Irányító Hatóság közreműködő szervezeteként, átruházott feladatkörében – a 12. § (1) bekezdése szerinti határidőben benyújtott támogatási kérelem jóváhagyásáról és a maximális támogatási összegről

a) a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben 2024. április 15. napjáig,

b) a 12. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a benyújtást követő év március 31. napjáig

támogatási okiratba foglalt döntést hoz.

(2) Az NKÜ a támogatási kérelmeket legfeljebb 50 millió euró keretösszeg mértékéig hagyja jóvá. A szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása intézkedésre a jóváhagyható összeg legfeljebb 10%-a fordítható.

(3) A benyújtott támogatási kérelmet az NKÜ az 5. mellékletben meghatározott szempontok szerint összefüggő területenként pontozza, majd az összesített pontszámot az összefüggő területenként megjelölt területnagysággal súlyozva átlagolja. A támogatási kérelmeket az NKÜ a súlyozott átlagok alapján rangsorolja.

(4) Ha az 5. mellékletben meghatározott szempontok megítéléséhez szükséges, a támogatási kérelemben szereplő adat hiányos vagy hibás, úgy az hiánypótlás keretében pótoltatható.

(5) A támogatási kérelemnek az az összefüggő területre vonatkozó része hagyható jóvá, amelyben fajtaváltás, illetve ültetvény áttelepítése intézkedés legalább 34 pontot, a termesztéstechnológiai módszerek javítása intézkedés legalább 45 pontot ér el.

(6) Ha a minimális pontszámot elérő támogatási kérelmekben szereplő teljes támogatási igény jóváhagyására a (2) bekezdés szerinti keretösszeg nem biztosít lehetőséget, úgy a támogatási kérelmekben foglalt területnagyság növekvő sorrendje a meghatározó.

(7) Ha eltérőek az összefüggő területet alkotó intézkedéssel érintett területek kataszteri pontszámai, az összefüggő terület pontértékének megállapítása során a teljes összefüggő területre a kérelmezett legalacsonyabb kataszteri pontértékű terület után járó, az 5. mellékletben meghatározott szempont szerinti pontérték vehető figyelembe.

10. A támogatási okirat módosítása

15. § (1) A kedvezményezett a támogatási okirat módosítását egy összefüggő terület tekintetében egy alkalommal kérelmezheti, ha változik

a) a műveletek végrehajtásának borpiaci éve,

b) a telepítéshez felhasználni kívánt szaporítóanyag fajtája vagy típusa,

c) a kialakítani kívánt művelésmód vagy

d) az alkalmazott sor- és tőtávolság, olyan módon, hogy a változtatásból eredő hektáronkénti tőszám változása a támogatási kérelemben jóváhagyott, az 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében, 2. pontjában foglalt táblázat C:7 vagy C:8 mezőjében meghatározott pontértékek változását eredményezi.

(2) Az NKÜ az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti módosítási kérelem alapján a támogatási okirat módosításával újra megállapítja az igényelhető támogatás maximális összegét, amely nem haladhatja meg a módosítást megelőzően jóváhagyott támogatási kérelem alapján megállapított támogatás összegét. A támogatási okirat módosítása esetén a 14. § (3) bekezdése alapján elért pontszám értéke nem csökkenhet a 14. § (5) bekezdése szerinti minimális pontszám alá.

11. A termesztéstechnológiai módszerek javítása művelet végrehajtása

16. § A termesztéstechnológiai módszerek javítása művelet végrehajtása az ültetvény – művelet megkezdése előtti – állapotának az NKÜ által történő helyszíni ellenőrzését követően kezdhető meg.

12. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei

17. § E rendelet alapján támogatás a támogatási okiratban meghatározottaknak megfelelően végrehajtott intézkedésre igényelhető.

18. § A támogatás kifizetésének feltétele, hogy

a) a kedvezményezett igazolt származású szaporítóanyagot használt fel, amely lehet

aa) engedélyes árutermelő szőlőiskolában előállított, hatóság által ellenőrzött ültetési anyag, vagy

ab) nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén a hazai minőségi előírásoknak megfelelő, a kedvezményezett nevére kiállított számlával igazolt ültetési anyag;

b) a támberendezés létesítését kizárólag új anyagok felhasználásával kivitelezték, és kialakítása legalább a fenntartási kötelezettség alatti rendeltetésszerű művelést biztosítja;

c) az ültetvény beállottsága a fajtaváltás és ültetvény áttelepítése esetén

ca) a telepítés évében eléri a 90%-ot, és

cb) a telepítés évét követő évben eléri a 95%-ot;

d) az ültetvény beállottsága a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén

da) a végrehajtás évében eléri a 90%-ot, és

db) a végrehajtás évét követő évben eléri a 95%-ot; és

e) régi ültetvény kivágási költségeinek támogatása esetén a régi ültetvény kivágását a támogatási kérelem benyújtása előtt nem kezdték el.

19. § (1) A kifizetési kérelem legkésőbb az intézkedés végrehajtásának borpiaci évét követő borpiaci évben április 1. és július 1. között, elektronikus felületen nyújtható be az NKÜ részére az NKÜ által a honlapján az adott borpiaci évre közzétett közleményében foglaltaknak megfelelően.

(2) A kifizetési kérelem tartalmazza

a) a kedvezményezett 11. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatait,

b) a támogatási okirat iratazonosító számát és

c) a támogatási okirat mellékletében feltüntetett területazonosító számot.

(3) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) az ültetvény támberendezéséről készített oldalnézeti vázrajzot,

b) az NKÜ közleményében közzétett formának és tartalmi követelményeknek megfelelő ültetvényleltárt,

c) szaporítóanyag-felhasználás esetén

ca) a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó, a kedvezményezett nevére kiállított származási igazolás másolatát, valamint

cb) nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén az Unió területén belüli szállításhoz, illetve a védett zónákba történő behozatalhoz és az azokon belüli szállításhoz szükséges növényútlevelekre vonatkozó formai előírások meghatározásáról szóló, 2017. december 13-i (EU) 2017/2313 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti növényútlevél másolatát,

d) ha a támogatási kérelemhez mellékelt újratelepítési engedély módosult, úgy annak másolatát,

e) a régi szőlőtőkék eltávolításának, a támberendezés bontásának és azok elszállításának támogatása esetében a kivágás előtti és a támogatási kérelem benyújtásának időpontját követően elvégzett kivágás utáni, a hegybíró által elvégzett helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyvek másolatát, amelyek igazolják a kivágandó ültetvény meglétét, annak méretét, valamint a kivágás tényleges megtörténtét, valamint

f) az 5. § (3) bekezdésében meghatározott egységköltségek felülvizsgálatához a kifizetési kérelemmel érintett intézkedések számláinak és az azok kifizetését igazoló bizonylatoknak a másolatát.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti vázrajzon fel kell tüntetni

a) az oszlopokat, huzalokat,

b) a végoszlop rögzítésének módját,

c) a szőlőtőke megtámasztásának módját (karó, nevelőpálca vagy segédhuzal),

d) a végoszlop és a soroszlop anyagát,

e) a huzalokat tartó közoszlopok közötti távolságot, valamint

f) a huzalok talajtól és egymástól mért távolságát.

(5) Fajtaváltás és ültetvény-áttelepítés esetében az első borpiaci évre benyújtott kifizetési kérelemhez nem kell mellékelni a (3) bekezdés a) pontja szerinti vázrajzot.

(6) A kedvezményezett adott borpiaci évben több kifizetési kérelmet is benyújthat.

(7) A kifizetési kérelem a benyújtását követően az elektronikus felületen keresztül nem módosítható.

(8) Az NKÜ a (3) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumokat az 5. § (3) bekezdése szerint, a 2. §-ban meghatározott intézkedések szerinti bontásban összesítve, a kifizetési kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidőt követő 31 napon belül megküldi a Nemzeti Irányító Hatóság részére.

13. A kifizetési kérelem vizsgálata

20. § (1) Az NKÜ a kifizetési kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el.

(2) A támogatási keret túligénylése esetén, az (1) bekezdésben meghatározottakra tekintettel, a keretkimerülés napján bírált hiánytalan kifizetési kérelmek közötti sorrendet a kifizetési kérelmekben szereplő területnagyság növekvő sorrendje határozza meg.

(3) A hiányosan beérkezett kifizetési kérelem a hiánypótlás teljesítésének az NKÜ-höz történő beérkezés időpontjában minősül hiánytalannak.

21. § (1) Az egyes intézkedések elvégzése, annak szakszerűsége, valamint a szőlőtőkék megtámasztásának módja a helyszíni vizsgálat során kerül megállapításra, amely megalapozza az adott intézkedésre igényelt támogatási összegre való jogosultságot.

(2) Abban az esetben, ha a kivágással érintett terület mérete nem éri el a telepítéssel érintett, az (1) bekezdés szerinti helyszíni vizsgálat során mért terület nagyságát, úgy a kivágás költségeihez való hozzájárulás tekintetében a Hegyközségi Információs Rendszerben nyilvántartott ültetvényterületet kell alapul venni a ténylegesen kifizethető támogatás megállapításához. Abban az esetben, ha a kivágással érintett terület mérete meghaladja a telepítéssel érintett, az (1) bekezdés szerinti helyszíni vizsgálat során mért terület nagyságát, úgy a kivágás költségeihez való hozzájárulás tekintetében a helyszíni vizsgálat során mért adatok alapján kell megállapítani a ténylegesen kifizethető támogatást.

(3) Az (1) bekezdés szerinti helyszíni vizsgálatot az NKÜ az intézkedés megvalósításának ellenőrzésére alkalmas időben, a tenyészidőszakon belül végzi el.

(4) Támogatás abban az esetben folyósítható, ha az NKÜ megállapítja, hogy

a) a kifizetési kérelemben megjelölt egyes műveleteket teljes mértékben elvégezték,

b) a támberendezést legalább a 6. mellékletben meghatározott, választott művelésmódra előírt minimális huzalszámmal alakították ki,

c) a huzalokat tartó közoszlopok között mért távolság nem haladja meg a 8 métert,

d) fa közoszlop alkalmazása esetén az oszlop felső kérgezett véglapján mért átmérő minden irányból mérve eléri a 8 centimétert, és

e) a támberendezést a választott művelésmódnak megfelelően, és ha kötelező, a 6. mellékletben meghatározott karó vagy nevelőpálca kihelyezésével alakították ki, és

f) az ültetvény szakszerűen művelt.

(5) A 6. mellékletben foglalt táblázat C:4–C:15 mezőjében meghatározott maximális huzalszámot meghaladó huzalszám a költségátalány meghatározása során nem vehető figyelembe.

(6) A támberendezés kialakításakor a szőlőtőke megtámasztására segédzsinór használata nem fogadható el.

14. A támogatás folyósítása

22. § (1) A támogatás kifizetésének határideje a kifizetési kérelem benyújtása szerinti pénzügyi év október 15. napja.

(2) Ha az adott pénzügyi év vonatkozásában az összesített támogatási igény az adott pénzügyi évre meghatározott keretösszeget meghaladja, úgy a keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó kifizetési kérelmek kapcsán a kifizetésre a kifizetési kérelem benyújtását követő pénzügyi évre meghatározott keretösszeg terhére, a kifizetési kérelem benyújtását követő pénzügyi évben kerül sor.

15. Művelési kötelezettség

23. § (1) Az intézkedéssel érintett ültetvényt az e rendelet alapján folyósított utolsó támogatással megvalósított intézkedés igazolható végrehajtásának időpontjától számított tizedik borpiaci év végéig a kedvezményezettnek szakszerűen kell művelnie.

(2) Az (1) bekezdés szerinti művelési kötelezettség ideje alatt az ültetvény beállottságának az első öt borpiaci évben el kell érnie a 90%-ot, az ezt követő öt borpiaci éves időszakban a 85%-ot, valamint a támberendezés tekintetében meg kell felelnie a 18. § b) pontja szerinti követelménynek.

(3) Ha az NKÜ ellenőrzése során megállapítja, hogy az ültetvényt nem szakszerűen művelik, vagy a kedvezményezett nem tesz eleget a (2) bekezdés szerinti követelményeknek, de az ültetvény beállottsága eléri az 50%-ot, az NKÜ felszólítja a kedvezményezettet a megállapított hiányosságok egy éven belüli pótlására.

(4) Az intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítását vonja maga után

a) a (3) bekezdés szerinti felszólítás eredménytelensége,

b) ha az NKÜ ellenőrzése során megállapítja, hogy a kedvezményezett nem tett eleget a (2) bekezdésben foglaltaknak, és az ültetvény beállottsága nem éri el az 50%-ot.

(5) A kedvezményezett mentesül az (1) bekezdésben meghatározott művelési kötelezettség alól, ha a KAP tv. hatálya alá tartozó intézkedésekkel összefüggő elháríthatatlan külső ok (vis maior) elismerésére irányuló eljárásban a hatóság megállapítja, hogy az ültetvény védekezéssel nem megelőzhető vagy megállítható növény-egészségügyi fertőzöttsége meghaladja az élő tőkék 30%-át.

16. Kötelezettségátadás

24. § (1) Az ültetvény használójának személyében bekövetkező változás esetén a művelési kötelezettség átadását, illetve átvállalását az NKÜ részére jóváhagyás céljából az átadó, vagy az átadó bármely okból történő akadályoztatása vagy megszűnése esetén az átvállaló kedvezményezett köteles bejelenteni az NKÜ közleményében meghatározott módon. Az átvállalónak szerepelnie kell a KNYR-ben.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell

a) az átadó nevét és támogatási azonosítóját,

b) az átvállaló nevét és támogatási azonosítóját,

c) az érintett terület adatait (település, helyrajzi szám, területnagyság) és

d) az átadás dátumát.

(3) A művelési kötelezettség (1) bekezdés szerinti átadása nem minősül a művelési kötelezettség megszegésének.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztásának jogkövetkezménye az (1) bekezdés szerinti bejelentésre kötelezettet terheli.

25. § (1) Az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül, ha az a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet] 62. cikke alapján a 2. §-ban meghatározott intézkedésre vonatkozó szabályokból fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételek mesterséges megteremtését előidéző jogellenes magatartás és a támogatás céljával ellentétes előny elérése közötti ok-okozati összefüggés fennállását az NKÜ megállapítja.

(2) Az előnyök megszerzéséhez szükséges feltételeknek a jogszabályok kijátszásával történő, az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet 62. cikke szerinti mesterséges megteremtése akkor áll fenn, ha bármely természetes vagy jogi személy a támogatási feltételek teljesítését az NKÜ által megállapított jogellenes cselekmény megvalósításával érte el a támogatás céljával ellentétes előnyök megszerzése érdekében.

17. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 11. § (2) bekezdés g) pontja 2024. augusztus 1-jén lép hatályba.

27. § (1) A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet szerinti szerkezetátalakítási tervek 2024. június 15-ig hatályosak.

(2) A 2024. pénzügyi évi támogatási kérelem benyújtási időszakra vonatkozóan az országos szerkezetátalakítási terv – a 3. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a 3. § (5) bekezdés a) pontja tekintetében – bármely osztályba sorolt szőlőfajtából tartalmazhat még további legfeljebb ötöt.

27/A. §4 (1) A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet [a továbbiakban: 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet] alapján benyújtott és jóváhagyott azon egyéni tervek esetében, ahol az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet 16/A. §-a szerinti feltétel a kifizetési kérelem vonatkozásában nem teljesül, a jóváhagyott egyéni tervet az NKÜ által hozott, támogatási okiratba foglalt döntésnek kell tekinteni, és a kifizetési kérelem benyújtására, elbírálására, valamint a támogatás folyósítására e rendelet előírásait kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerint kell eljárni azon jóváhagyott egyéni tervek esetében is, amelyeknél az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet 16/A. §-a szerinti feltétel a jóváhagyott egyéni terv módosítására figyelemmel nem teljesül.

27/B. §5 E rendeletnek a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet, valamint a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 152/2023. (XII. 21.) AM rendelet módosításáról szóló 32/2024. (V. 16.) AM rendelettel [a továbbiakban: 32/2024. (V. 16.) AM rendelet] megállapított 27/A. §-át a 32/2024. (V. 16.) AM rendelet hatálybalépésekor6 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

28. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 44. cikke és 57–60. cikke,

b) az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tagállamok 2023–2027-es, az említett rendelet szerinti KAP stratégiai tervében kidolgozandó egyes beavatkozástípusokra vonatkozó kiegészítő követelményekkel, valamint a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra (GAEC) vonatkozó 1. szabványra irányadó szabályokkal történő kiegészítéséről szóló, 2021. december 7-i (EU) 2022/126 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke, 21. cikke, 40. cikke és 42. cikke

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

29. §7

1. melléklet a 152/2023. (XII. 21.) AM rendelethez

Minimális támogatható területméret

A

B

C

1.

Lejtés

I. kataszteri osztály

II. kataszteri osztály

2.

5% alatt

0,2 ha

0,2 ha

3.

5% vagy a felett, de 12% alatt

0,1 ha

0,2 ha

4.

legalább 12%

0,1 ha

0,2 ha

2. melléklet a 152/2023. (XII. 21.) AM rendelethez

Az ajánlott szőlőfajták maximális száma földrajzi árujelző szerkezetátalakítási terve esetén

A

B

C

1.

A földrajzi árujelző körülhatárolt termőterületének nagysága

Földrajzi árujelző

Az ajánlott szőlőfajták maximális száma

2.

1000 hektár alatt

Balaton-felvidék, Csopak, Debrői Hárslevelű, Etyeki Pezsgő, Füred, Izsáki Arany Sárfehér, Káli, Kőszeg, Monor, Mór, Mura, Nivegy-völgy, Pannonhalma, Pécs, Somló, Soltvadkert,
Sümeg, Tihany

2 szőlőfajta

3.

1000 hektár és a felett,
de 5000 hektár alatt

Badacsony, Balatonboglár, Balatonfüred-Csopak, Bükk, Csongrád, Egri Csillag, Egri Bikavér, Etyek-Buda, Hajós-Baja, Neszmély, Sopron/Ödenburg, Szekszárd, Tolna, Villány, Zala

3 szőlőfajta

4.

5000 hektár és a felett,
de 10 000 hektár alatt

Balaton, Balatonmelléki, Eger, Mátra, Pannon, Tokaj, Zemplén

4 szőlőfajta

5.

10 000 hektár és a felett

Duna, Duna-Tisza közi, Dunántúl, Felső-Magyarország, Kunság

5 szőlőfajta

3. melléklet a 152/2023. (XII. 21.) AM rendelethez

Hektáronkénti költségátalányok és kompenzáció

A

B

C

D

E

1.

A szaporítóanyag típusa

Hektáronkénti tőszám

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás és az 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kompenzáció összege fajtaváltás esetén
(EUR/hektár)

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás és az 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kompenzáció összege áttelepítés esetén
(EUR/hektár)

2.

szőlőültetvény kivágása

1647

3.

talaj-előkészítés

1052

4.

ültetés

oltvány

5000 tő/hektár és a felett

9813

5.

4500–4999 tő/hektár között

9044

6.

4000–4499 tő/hektár között

8146

7.

3500–3999 tő/hektár között

7247

8

dugvány

5000 tő/hektár és a felett

6766

9.

4500–4999 tő/hektár között

6215

10.

4000–4499 tő/hektár között

5615

11.

3500–3999 tő/hektár között

5014

12.

költségnövekmény, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése
5% feletti és 12% vagy az alatti

5000 tő/hektár és a felett

431

13.

4500–4999 tő/hektár között

420

14.

4000–4499 tő/hektár között

396

15.

3500–3999 tő/hektár

375

16.

költségnövekmény, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése
12% feletti

5000 tő/hektár és a felett

923

17.

4500–4999 tő/hektár között

900

18.

4000–4499 tő/hektár között

854

19.

3500–3999 tő/hektár között

810

20.

a termeléskiesést ellentételező kompenzáció

1988

21.

költségcsökkentés, ha az ültetési anyag törzstámasztásának kihelyezésére
nem kerül sor

5000 tő/hektár és a felett

2015

22.

4500–4999 tő/hektár között

1806

23.

4000–4499 tő/hektár között

1616

24.

3500–3999 tő/hektár között

1426

4. melléklet a 152/2023. (XII. 21.) AM rendelethez

Hektáronkénti költségátalányok támberendezés létesítése esetén (EUR/ha)

A

B

C

D

E

F

G

1.

Végoszlop anyaga

Soroszlop anyaga

Huzalok száma

Hektáronkénti tőszám

2.

3500–3999
között

4000–4499
között

4500–4999
között

5000
és a felett

3.

kizárólag fa vagy
fa és fém/beton

fa vagy
fa és fém

1

4 989

5 415

5 916

6 166

4.

2

5 614

6 092

6 645

6 922

5.

3

6 239

6 769

7 375

7 677

6.

4

6 863

7 446

8 104

8 433

7.

5

7 488

8 123

8 833

9 188

8.

6

8 113

8 801

9 563

9 944

9.

7 vagy több

8 738

9 478

10 292

10 699

10.

kizárólag fa vagy
fa és fém/beton

fém

1

6 058

6 583

7 203

7 513

11.

2

6 683

7 208

7 932

8 268

12.

3

7 308

7 833

8 662

9 024

13.

4

7 933

8 458

9 391

9 779

14.

5

8 557

9 083

10 120

10 535

15.

6

9 182

9 707

10 850

11 290

16.

7 vagy több

9 807

10 332

11 579

12 046

17.

kizárólag fém

fa vagy
fa és fém

1

5 263

5 689

6 189

6 440

18.

2

5 887

6 366

6 919

7 195

19.

3

6 512

7 043

7 648

7 951

20.

4

7 137

7 720

8 378

8 707

21.

5

7 762

8 397

9 107

9 462

22.

6

8 387

9 074

9 836

10 218

23.

7 vagy több

9 012

9 751

10 566

10 973

24.

kizárólag fém

fém

1

6 332

6 857

7 476

7 786

25.

2

6 957

7 482

8 206

8 542

26.

3

7 581

8 107

8 935

9 297

27.

4

8 206

8 731

9 665

10 053

28.

5

8 831

9 356

10 394

10 808

29.

6

9 456

9 981

11 123

11 564

30.

7 vagy több

10 081

10 606

11 853

12 319

31.

kizárólag beton

fa vagy
fa és fém

1

5 217

5 643

6 144

6 394

32.

2

5 842

6 320

6 873

7 150

33.

3

6 467

6 997

7 603

7 905

34.

4

7 092

7 674

8 332

8 661

35.

5

7 716

8 352

9 061

9 416

36.

6

8 341

9 029

9 791

10 172

37.

7 vagy több

8 966

9 706

10 520

10 927

38.

kizárólag beton

fém

1

6 286

6 811

7 431

7 741

39.

2

6 911

7 436

8 160

8 496

40.

3

7 536

8 061

8 890

9 252

41.

4

8 161

8 686

9 619

10 007

42.

5

8 786

9 311

10 348

10 763

43.

6

9 410

9 935

11 078

11 518

44.

7 vagy több

10 035

10 560

11 807

12 274

5. melléklet a 152/2023. (XII. 21.) AM rendelethez

1. A 12 § (1) bekezdése alapján benyújtott támogatási kérelmek elbírálásakor érvényesítendő szempontok és az azokhoz tartozó pontértékek fajtaváltás és áttelepítés esetén

A

B

C

1.

Javasolt szempont

Maximális pontérték

Pontérték

2.

A. A beruházással érintett ültetvény jellemzői

3.

A támogatási kérelemben megjelölt telepítendő ültetvény hektáronkénti tőszáma legalább 4000 tő/hektár az összefüggő terület esetében

10

10

4.

B. A beruházás és a helyi fejlesztési célok összhangja

5.

Valamely földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének való megfelelés

4

4

6.

C. Integráció és versenyképesség

14

7.

A kérelmező igazolja, hogy a támogatással érintett ültetvény termésére a termőre fordulását követően legalább öt borpiaci évre szóló, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 168. cikkének megfelelő, a termőre fordulást követően legalább hároméves felmondási időt tartalmazó szerződéssel rendelkezik

14

8.

A kérelmező igazolja, hogy az elmúlt öt borpiaci év átlagában az általa művelt szőlőterület legalább 65%-ának termését legalább öt évre szóló, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 168. cikkének megfelelő szerződés keretében értékesítette

10

9.

A kérelmező a 24/2020. (VI. 22.) AM rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek alapján elismert termelői integrációs szervezet tagja

14

10.

A kérelmező a 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet alapján elismert szőlő, illetve borászati terméket előállító termelői csoport tagja

10

11.

A kérelmező vagy vele azonos borgazdasági egységbe tartozó hegyközségi tag rendelkezik borászati üzemengedéllyel

10

12.

A kérelmező és a vele azonos borgazdasági egységbe tartozó ültetvényhasználók használatában lévő szőlőültetvényeken megtermelt szőlő mennyisége és egységára szorzatának az elmúlt három borpiaci évben vett átlaga meghaladja az országos átlagot

14

13.

A kérelmező vagy a vele azonos borgazdasági egységbe tartozó borászati termelő által Magyarország területén kívülre értékesített palackos borászati termékek egységára az utolsó három lezárt borpiaci év átlagát tekintve meghaladta az országos átlagot, és a kérelmező vagy a vele azonos borgazdasági egységbe tartozó borászati termelő az értékesített termékek legalább 25%-át nem a belpiacon értékesítette az értékesítési jelentése alapján az utolsó három lezárt borpiaci év során

14

14.

D. A kérelmező képzettsége

15.

A kérelmező vagy vele azonos borgazdasági egységbe tartozó hegyközségi tag, vagy nem természetes személy esetén a kérelmező valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a Bmr. 9. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott végzettségek valamelyikével

4

4

16.

E. A beruházással érintett terület jellemzői

17.

Az intézkedéssel érintett terület szőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma

3

18.

a) legalább 344 pont

3

19.

b) legalább 309 pont, de kevesebb, mint 344 pont

2,5

20.

c) legalább 275 pont, de kevesebb, mint 309 pont

2

21.

d) legalább 210 pont, de kevesebb, mint 275 pont

1

22.

Az intézkedéssel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma legalább 200 pont

10

10

23.

Régiófejlesztési terv státusz

2

24.

a) az intézkedéssel érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen található

2

25.

b) az intézkedéssel érintett terület a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet] 2. mellékletében meghatározott turisztikai térségben található

1,5

26.

F. A beruházás egyéb jellemzői

27.

A támogatási kérelemben szereplő összefüggő területek egybeszámított területnagysága

3

28.

a) 20 és 30 hektár között van

2

29.

b) 20 hektár alatt van

3

30.

Összesen elérhető pontszám

50

2. A 12. § (1) bekezdése alapján benyújtott támogatási kérelmek elbírálásakor érvényesítendő szempontok és az azokhoz tartozó pontértékek termesztéstechnológiai módszerek javítása esetén

A

B

C

1.

Javasolt szempont

Maximális pontérték

Pontérték

2.

A. A szőlőültetvény jellemzői

3.

Az ültetvény kora legalább tizenöt év

5

5

4.

Az ültetvény állapota vagy az ültetvényről származó termés minősége

20

5.

Az ültetvényről a támogatási kérelem benyújtását megelőzően leadott utolsó négy, nem nullás szüreti jelentésben foglalt adatok alapján a szüretelt szőlő cukortartalma és hozama mindegyik évben legalább 20° MM cukortartalom, legfeljebb 6000 kg/hektár

20

6.

Az ültetvényről a támogatási kérelem benyújtását megelőzően leadott utolsó négy, nem nullás szüreti jelentésben foglalt adatok alapján a szüretelt szőlő cukortartalma és hozama mindegyik évben legalább 18° MM cukortartalom, legfeljebb 8000 kg/hektár

19

7.

A tőke tenyészterülete szerint számított tőkesűrűség az érintett területen legalább 5000 tő/hektár

20

8.

A tőke tenyészterülete szerint számított tőkesűrűség az érintett területen legalább 4000 tő/hektár, de nem éri el az 5000 tő/hektárt

19

9.

B. A kérelmező képzettsége

10.

A kérelmező vagy vele azonos borgazdasági egységbe tartozó hegyközségi tag, vagy nem természetes személy esetén a kérelmező valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a Bmr. 9. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott végzettségek valamelyikével

1

1

11.

C. A beruházással érintett terület jellemzői

12.

Az intézkedéssel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma

3

13.

a) legalább 344 pont

3

14.

b) legalább 309 pont, de kevesebb, mint 344 pont

2,5

15.

c) legalább 275 pont, de kevesebb, mint 309 pont

2

16.

d) legalább 210 pont, de kevesebb, mint 275 pont

1

17.

Az intézkedéssel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma legalább 200 pont

15

15

18.

Régiófejlesztési terv státusz

1

19.

a) az intézkedéssel érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen található

1

20.

b) az intézkedéssel érintett terület a 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott turisztikai térségben található

0,5

21.

D. A beruházás egyéb jellemzői

22.

A támogatási kérelemben szereplő összefüggő területek egybeszámított területnagysága

3

23.

a) 20 és 30 hektár között van

2

24.

b) 20 hektár alatt van

3

25.

A támogatási kérelemben szereplő támberendezés felújítással érintett területek egybeszámított területnagysága 5 hektár alatt van

2

2

26.

Összesen elérhető pontszám

50

6. melléklet a 152/2023. (XII. 21.) AM rendelethez

A támberendezés művelési módok szerinti kialakítása

A

B

C

D

1.

Művelésmód megnevezése

Támogatható
huzalok minimális
száma

Támogatható
huzalok maximális
száma

Nevelőpálca, karó vagy huzal kihelyezése

2.

Fejművelés

Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott

3.

Bakművelés

Karó kihelyezése ajánlott

4.

Combművelés

1

Karó, nevelőpálca vagy huzal kialakítása kötelező

5.

Egyszintes legyező

5

5

Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott

6.

Kétszintes legyező

6

6

Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott

7.

Lyra

6

6

Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott

8.

Alacsony vagy középmagas kordon

5

7

Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott

9.

Moser kordon (beleértve a javított Moser kordont)

3

5

Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott

10.

Sylvoz kordon

4

4

Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott

11.

Guyot művelés

5

7

Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott

12.

Ernyőművelés

6

8

Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott

13.

Egyesfüggöny

1

1

Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott, segédhuzal alkalmazása ajánlott

14.

GDC-művelés

2

2

Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott, segédhuzal alkalmazása ajánlott

15.

Vertikó

5

5

Karó vagy nevelőpálca kihelyezése kötelező

1

A 3. § (7) bekezdése a 13/2024. (IV. 4.) AM rendelet 21. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

2

A 11. § (1) bekezdés a) pontja a 13/2024. (IV. 4.) AM rendelet 21. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 11. § (2) bekezdés g) pontja a 26. § (2) bekezdés alapján 2024. augusztus 1-jén lép hatályba.

4

A 27/A. §-t a 32/2024. (V. 16.) AM rendelet 4. §-a iktatta be.

5

A 27/B. §-t a 32/2024. (V. 16.) AM rendelet 4. §-a iktatta be.

6

A hatálybalépés időpontja 2024. május 17.

7

A 29. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére