• Tartalom

153/2023. (XII. 21.) AM rendelet

153/2023. (XII. 21.) AM rendelet

a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő Közösségi Marketing Alapba történő befizetésről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről1

2024.01.01.

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. kiskereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő: tejjel és tejtermékkel a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: 2005. évi CLXIV. törvény) 2. § 13. pontja szerinti tevékenységet végző természetes személy vagy jogi személy, valamint közös beszerzés esetén a beszerzési szövetséget alkotó vállalkozások összessége;

2. nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő: tejjel és tejtermékkel a 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 18. pontja szerinti tevékenységet végző természetes személy vagy jogi személy;

3. tej és tejtermék: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat 54. sora, valamint 3/A. számú melléklet I. részében foglalt táblázat 1–3. sora szerinti termékkör;

4. tejfeldolgozó: tejet és tejterméket előállító, és azt bel- vagy külpiacra értékesítő természetes személy vagy jogi személy, aki vagy amely

a) megfelel az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak,

b) a tejet és tejterméket engedélyezett üzemben állította elő, és

c) szerepel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által közzétett engedélyezett létesítmények nyilvántartásában.

2. § (1) A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (a továbbiakban: szakmaközi szervezet) Közösségi Marketing Alapot működtet, amelynek célja

a) a fogyasztók több, gyakoribb és tudatosabb tej- és tejtermékfogyasztásra való ösztönzése,

b) a gyermekek, a fiatalok tej- és tejtermékfogyasztásra motiváló nevelésének támogatása, valamint

c) segítségnyújtás az egészségtudatos táplálkozás kialakításában a tej és tejtermékek fogyasztásának megszerettetésével, és a tejtermékek sokféleségének és egészséges táplálkozásban betöltött szerepének bemutatásával.

(2) A Közösségi Marketing Alapból kizárólag egységesen valamennyi tej és tejtermék nem márkaspecifikus közösségi marketingje finanszírozható.

(3) A Közösségi Marketing Alap bevételét képezi

a) a pályázaton elnyert támogatás, kivéve a pályázati meghirdetés szerint kizárólag működésre fordítható bevételek,

b) a 208346, a 212671, a 217883, a 221652 és a 227731 lajstromszámú védjegyek használata alapján fizetett védjegyhasználati díj,

c) a szakmaközi szervezet egyéb, a belső szabályzata alapján erre a célra felhasználható bevételei és

d) a 3. § szerinti pénzügyi hozzájárulás (a továbbiakban: marketing hozzájárulás).

3. § (1) A Magyarország területén működő tejfeldolgozó, valamint nagykereskedelemmel vagy kiskereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő (a továbbiakban együtt: befizető) – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – marketing hozzájárulást fizet a szakmaközi szervezet által működtetett, 2. § szerinti Közösségi Marketing Alapba.

(2) A marketing hozzájárulás mértéke a befizető tej- és tejtermék-forgalmazásából származó, tárgyévet megelőző naptári évben keletkezett nettó árbevételének fél ezreléke.

(3) Nem köteles az adott év vonatkozásában marketing hozzájárulást fizetni, aki a 2. § (3) bekezdés b) pontja szerinti védjegyek valamelyikének jogszerű használata alapján a védjegy tulajdonosának az adott év teljes időszakára nézve a védjegyhasználati díjat megfizette. Ilyennek kell tekinteni azt a befizetőt is, aki a védjegyhasználati szabályzatnak maradéktalanul megfelel, a védjegyhasználati szabályzatban foglalt kötelezettségeket írásban vállalta, azonban szabályos kérelme ellenére a védjegy tulajdonosa vele védjegyhasználati szerződést nem kötött. A nem szakmaközi szervezeti tag befizetők esetében a védjegyhasználat feltételeit és díját a szakmaközi szervezeti tagokra vonatkozó rendelkezésekkel megegyező módon kell meghatározni. Közös beszerzési szövetséget alkotó kiskereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő esetében, ha a védjegyhasználati díjat a beszerzési szövetség valamely tagja megfizette, a beszerzési szövetséget alkotó vállalkozások mindegyikét úgy kell tekinteni, hogy megfizette a védjegyhasználati díjat.

(4) Az a befizető, akinek vagy amelynek a tej és tejtermék forgalmazásából származó, tárgyévet megelőző naptári évben keletkezett nettó árbevétele az 50 millió forintot nem haladja meg, mentesül a marketing hozzájárulás befizetési kötelezettsége alól.

(5) A befizetést két egyenlő részletben, a tárgyév április 15. és október 15. napjáig kell teljesíteni a szakmaközi szervezet 10300002-43714050-70383285 számú fizetési számlájára. A védjegyhasználati díjat a védjegyhasználati szerződésben foglaltak szerint kell teljesíteni.

4. § (1) A szakmaközi szervezet a Közösségi Marketing Alapot elkülönítetten működteti. A Közösségi Marketing Alap működtetésének technikai, személyi és adminisztratív költségeire a tárgyévi bevétel legfeljebb 7%-a használható fel.

(2) A szakmaközi szervezet minden év május 31-ig a honlapján nyilvánosságra hozza – az e rendelet szerinti bevételek elkülönített bemutatásával készített – beszámolóját a Közösségi Marketing Alap előző évi felhasználásáról.

5. § (1) Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2027. január 1-jén hatályát veszti.

6. § A szakmaközi szervezet a 4. § (2) bekezdése szerinti beszámolóját a 2023. év tekintetében a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő Közösségi Marketing Alapba történő befizetésről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló 67/2020. (XII. 21.) AM rendeletben foglaltak szerint készíti el, és 2024. május 31-ig hozza nyilvánosságra a honlapján.

7. § Ez a rendelet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 164. és 165. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A rendelet az 5. § (2) bekezdése alapján 2027. január 1. napjával hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére