• Tartalom

17/2023. (IV. 19.) AM rendelet

17/2023. (IV. 19.) AM rendelet

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

2023.07.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. anyajuh: minden olyan, a juh fajhoz tartozó nőivarú állat, amely a birtokon tartás időszaka utolsó napján legalább egyéves;

2. anyatehén:

a) húshasznú fajtához tartozó vagy húshasznú fajtával való keresztezésből született tehén, amely hústermelésre szánt borjak nevelésére tartott állományhoz tartozik, vagy

b) nyolc hónapnál idősebb, még nem ellett, húshasznú fajtához tartozó vagy húshasznú fajtával való keresztezésből született nőivarú szarvasmarha vagy bivaly;

3. birtokon tartás: a kérelmezett állatnak az egyes jogcímeknél meghatározott ideig a mezőgazdasági termelő tenyészetében történő tartása;

4. cukorrépa integrátor:

a) az a természetes személy, valamint az egyes termékek beszerzését, értékesítését vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységek szolgáltatását nyújtó, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet, aki vagy amely a támogatás igénylésének évében saját maga termelt, illetve termékértékesítési szerződéssel cukorrépa-termelőkkel termeltetett cukorrépáját a cukorrépa feldolgozó számára értékesíti, vagy

b) a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet szerint működő, államilag elismert szövetkezet, amely a tagjai által a támogatás igénylésének évében termelt cukorrépát a cukorrépa feldolgozó számára értékesíti;

5. cukorrépa szállítási szerződés: a cukorrépa feldolgozóval a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet X. melléklete szerint kötött cukorrépa szállítási szerződés, amely a leszerződött terület nagyságát is tartalmazza;

6. fix, telepített öntözés: nem áttelepíthető, adott táblára méretezett, szilárd burkolattal ellátott nyomás, illetve szivattyú központhoz csatlakozó földalatti fő- és osztóvezetékek, felszíni vagy felszín feletti, illetve lombkoronaszintben rögzített szárnyvezetékek kiépítésével létrehozott, nem kiegészítő öntözést biztosító öntözéses technológia;

7. hízottbika: legalább 9 hónapos, hímivarú szarvasmarha vagy bivaly;

8. homogén ültetvény: legalább 95%-ban egy faj azonos vagy különböző korú egyedeiből álló ültetvény;

9. jóváhagyott tábla: a mezőgazdasági termelő által igényelt, termeléshez kötött közvetlen támogatásra vonatkozó támogatási feltételeknek, és a fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű-jövedelemtámogatás feltételeinek megfelelő tábla;

10. minősített szaporítóanyag:

a) a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 1–4. számú melléklete szerinti követelményeknek megfelelő,

b) a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet] 1–3., 5–9. számú melléklete szerinti követelményeknek teljeskörűen megfelelő,

c) a zöldségnövények és az ipari zöldségnövények vonatkozásában, a b) pont szerinti mellékletekben nem nevesített kultúrák esetében az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 19. és 20. §-a szerint minősített, standard szaporítóanyag, amely a termesztésben felhasználható, valamint

d) édeskömény vonatkozásában az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 3. számú mellékletében, citromfű, bazsalikom, kerti kakukkfű, orvosi zsálya, majoranna és közönséges szurokfű vonatkozásában az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 4. számú melléklete szerinti paramétereknek – a növénytermesztési hatóság által kiállított vizsgálati jegyzőkönyv szerint – teljeskörűen megfelelő

szaporítóanyag;

11. minősítési eljárás:

a) a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1–4. számú melléklete szerinti követelmények szerint lefolytatott minősítés,

b) az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 1–3., 5–9. számú melléklete szerinti követelmények teljes körére lefolytatott minősítés,

c) a zöldségnövények és az ipari zöldségnövények vonatkozásában, a b) pont szerinti mellékletekben nem nevesített kultúrák esetében az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 19. és 20. §-a szerinti, standard szaporítóanyag minősítésére vonatkozó eljárás, vagy

d) édeskömény vonatkozásában az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 3. számú mellékletében, citromfű, bazsalikom, kerti kakukkfű, orvosi zsálya, majoranna és közönséges szurokfű vonatkozásában az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 4. melléklete szerinti előírásoknak való megfelelőség megállapítására irányuló eljárás;

12. palánta kísérő okmány: az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet szerint kiállított, kötelező adattartalommal rendelkező szaporítóanyag-kísérő okmány vagy bármely olyan bizonylat, amely kíséri az árut;

13. szaporítóanyag: a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 2. § 20. pontja szerinti fogalom;

14. származási dokumentáció: csemetetelepítés során felhasznált szaporítóanyag származási igazolványa;

15. tejhasznú tehén: Angelni, Ayrshire, Borzderes, Brown Swiss, Dán vörös, Egyéb tejhasznú, Erdélyi pirostarka marha, Eringer, Európai feketetarka lapály, Európai vöröstarka lapály, Holstein-fríz, Jersey, Kárpáti borzderes, Kosztromai, Magyartarka, Meuse-Rhine-Yssel, Mokány marha, Montbeliarde, Normande, Norvég vörös, Pinzgaui, SMR, Svéd vörös fajtához tartozó, nőivarú szarvasmarha;

16. termeléshez kötött közvetlen támogatás: az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 32–34. cikke szerinti támogatás;

17. tételazonosító: a minősített szaporítóanyag-tétel azonosító adatait tartalmazó egyedi azonosító szám;

18. tőszámbeállottság: a tárgyévben az adott támogatási jogcím vonatkozásában igényelt területen a termés hozatalára képes egyedek és a telepítési engedélyben meghatározott tőszám szerinti egyedek – telepítési engedély hiányában a területen meghatározó térállásra jellemző tőszám alapján számított egyedek – aránya.

2. A támogatás forrása

2. § (1) A termeléshez kötött közvetlen támogatások forrása az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapnak az Európai Bizottság által meghatározott pénzügyi kerete.

(2) Az egyes termeléshez kötött közvetlen támogatási jogcímekre vonatkozó 2023–2027. évi támogatási keretösszegeket, valamint a legkisebb és legmagasabb fajlagos támogatási összegeket az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet 94. cikke szerinti árfolyamon forintban kifejezett pénzügyi keretek összege és az előleg maximálisan kifizethető fajlagos összegei az e rendelet egyes jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről szóló, a Nemzeti Irányító Hatóság által kiadott közleményben kerülnek meghatározásra.

(4) A termeléshez kötött közvetlen támogatások mezőgazdasági termelő részére kifizetésre kerülő fajlagos összegét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) állapítja meg a (3) bekezdés szerinti pénzügyi keretek és a termeléshez kötött közvetlen támogatások esetében az ellenőrzések alapján megállapított összterület vagy meghatározott állatok létszámának hányadosa alapján.

3. A támogatásra jogosultak köre

3. § (1) E rendelet szerinti támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely

a) az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott közvetlen támogatások igénybevételéhez kapcsolódó aktív mezőgazdasági termelői minőség követelményeiről szóló AM rendelet szerint aktív mezőgazdasági termelőnek minősül, és

b) a 18. § (1) bekezdése szerinti növénytermesztési jogcímekre bejelentett terület vonatkozásában az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló AM rendelet (a továbbiakban: alaptámogatási rendelet) alapján a fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű-jövedelemtámogatásra (a továbbiakban: alapszintű-jövedelemtámogatás) jogosult.

(2) Támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő is, aki vagy amely felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve, hogy a támogatás feltételeinek megfelel.

4. A támogatási kérelem elbírálása, ellenőrzése

4. § (1) A Kincstár a támogatások igénybevételi feltételeinek teljesülését

a) az e rendelet szerinti feltételek,

b) az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet (a továbbiakban: Egységes kérelem rendelet) szerint bejelentett tábla, valamint

c) az e rendelet szerint bejelentett állatlétszám

vonatkozásában ellenőrzi.

(2) A Kincstár a támogatásról szóló döntést az Egységes kérelem rendelet, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről szóló AM rendelet (a továbbiakban: Feltételességi rendelet), valamint az e rendelet 5–8. §-a szerinti ellenőrzéseket követően, az azokban foglalt csökkentésekre és egyéb szankciókra vonatkozó szabályok figyelembevételével hozza meg.

(3) A támogatásról szóló határozatnak tartalmaznia kell

a) az adott támogatási jogcím vonatkozásában igényelt terület nagyságát, illetve állategyed számát,

b) a támogatási döntésben jóváhagyott, a támogatás alapjául szolgáló terület nagyságát, illetve állategyed számát,

c) a támogatás összegét, a támogatás fajlagos mértékét, és a támogatási összeget érintő csökkentések okait, mértékét, valamint

d) az alkalmazandó jogkövetkezményeket.

(4) Az ellenőrzés során a támogatás feltételeinek – beleértve a Feltételességi rendeletben meghatározott feltételeket is – való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározása során az Egységes kérelem rendeletben foglalt jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

(5) A mezőgazdasági termelőnek az ellenőrzés során

a) igazolnia kell, hogy az adott támogatási jogcím vonatkozásában igényelt terület, vagy állat vonatkozásában megfelel az e rendeletben foglalt előírásoknak, és

b) be kell mutatnia az adott tárgyévre vonatkozó, az adott támogatásra való jogosultságot igazoló dokumentumot.

5. A környezetvédelmi, talajvédelmi, vízvédelmi és vízügyi hatóság és a Kincstár megállapításain alapuló ellenőrzések és jogkövetkezmények

5. § (1) Ha a környezetvédelmi, talajvédelmi, vízvédelmi vagy vízügyi hatóság – ellenőrzése során – az általa kiadott, a tejtermelő tevékenység végzéséhez szükséges, a környezetvédelmi szabályoknak való megfelelés feltételeit meghatározó engedélyben foglaltaktól lényegesen eltérő, a vízminőséget veszélyeztető gyakorlatról szerez tudomást, megállapítását megküldi a Kincstár részére.

(2) A 10. § (1) bekezdés d) pontja szerinti jogcímet érintő kérelmek elbírálása során a Kincstár az (1) bekezdés szerinti hatóságtól beérkezett megállapításokat megvizsgálja. Ha a vízminőséget veszélyeztető gyakorlat a termeléshez kötött közvetlen támogatással érintett állatok tartásával összefüggésben valósult meg, a mezőgazdasági termelő az adott jogcímben tárgyévben támogatásra nem jogosult.

6. § (1) A 10. § (1) bekezdés d) pontja szerinti jogcím esetében a Kincstár a helyszíni ellenőrzésre kijelölt mezőgazdasági termelők esetében vizsgálja, hogy az állattartó tejtermelő tevékenységének keretében nem folytat-e az 5. § (1) bekezdése szerinti engedélyekben foglaltaktól lényegesen eltérő gyakorlatot, és ez a tevékenysége nem jelent-e súlyos kockázatot a víz minőségére.

(2) Ha a Kincstár a helyszíni ellenőrzés során az 5. § (1) bekezdése szerinti engedélyben foglaltaktól lényegesen eltérő és ezáltal a víz minőségére súlyos kockázatot jelentő gyakorlatot állapít meg, az érintett mezőgazdasági termelő az adott jogcímre tárgyévben támogatásra nem jogosult.

(3) Ha a mezőgazdasági termelő tevékenységét az 5. § (1) bekezdése szerinti engedély nélkül jogosult folytatni, akkor úgy kell tekinteni, hogy tevékenysége nem jelent súlyos kockázatot a víz minőségére.

6. A vízügyi hatóság és a Kincstár megállapításain alapuló ellenőrzések és jogkövetkezmények

7. § (1) Ha a vízügyi hatóság – ellenőrzése során – a vízjogi üzemeltetési, fennmaradási engedély vagy bejelentés nélküli vagy azoktól lényegesen eltérő vízhasználatról szerez tudomást, ezen megállapítását megküldi a Kincstár részére.

(2) A 18. § (1) bekezdés a)–f) pontja szerinti jogcímeket érintő kérelmek elbírálása során a Kincstár a vízügyi hatóság (1) bekezdés szerinti megállapításait figyelembe veszi.

(3) A (2) bekezdés alapján a mezőgazdasági termelő a 18. § (1) bekezdés a)–f) pontja szerinti támogatásra tárgyévben nem jogosult, ha

a) a vízjogi üzemeltetési, fennmaradási engedély vagy bejelentés nélküli vízhasználat vagy

b) a vízjogi üzemeltetési, fennmaradási engedélytől vagy a bejelentéstől lényegesen eltérő vízhasználat

a termeléshez kötött közvetlen támogatással érintett kultúra termesztésével összefüggésben kerül megállapításra.

8. § (1) A 18. § (1) bekezdés a)–f) pontja szerinti jogcímek esetében a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy az öntözést végző mezőgazdasági termelő a vízjogi üzemeltetési fennmaradási engedélyben vagy a bejelentésben foglaltaknak megfelelően jár-e el.

(2) A Kincstár az ellenőrzési mintát a 18. § (1) bekezdés a)–f) pontja szerinti jogcímek azon kérelmezői közül jelöli ki, ahol a támogatással érintett kultúra jónál rosszabb állapotú víztesthez köthető. Ez esetben az ellenőrzési minta nagysága 3%.

(3)1 Ha a helyszíni ellenőrzés során a Kincstár a 18. § (1) bekezdés a)–f) pontja szerinti növénykultúrák termesztésével összefüggésben állapítja meg a vízjogi üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyben vagy bejelentésben foglaltaktól lényegesen eltérő gyakorlatot, a mezőgazdasági termelő az adott jogcímben tárgyévben támogatásra nem jogosult.

7. Vis maior bejelentés

9. § (1) Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló miniszteri rendeletet (a továbbiakban: vis maior rendelet) az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A vis maior bejelentésnek – a vis maior rendeletben foglaltakon túl – tartalmaznia kell a vis maiorral érintett állatok azonosítására vonatkozó adatokat.

(3) Ha anyatehéntartás és tejhasznú tehéntartás támogatás igénylése esetén a mezőgazdasági termelő tenyészetére vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a gümőkór-, brucellózis- és leukózismentesség a 15. § (7) bekezdése vagy a 17. § (6) bekezdése alapján nem igazolható, akkor a Kincstár a támogatási kérelmet vis maior bejelentés benyújtása esetén is elutasítja.

II. Fejezet

AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÁGAZATBAN ALKALMAZANDÓ TERMELÉSHEZ KÖTÖTT KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK

8. Közös szabályok

10. § (1) Termeléshez kötött közvetlen támogatás az alábbi támogatási jogcímekre vehető igénybe:

a) anyajuhtartás támogatása,

b) anyatehéntartás támogatása,

c) hízottbika-tartás támogatása, valamint

d) tejhasznú tehéntartás támogatása.

(2) Termeléshez kötött közvetlen támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki az (1) bekezdés szerinti támogatási jogcímek esetén támogatási kérelmet nyújt be, és

a) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén legkésőbb a kérelem benyújtásának napjától,

b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatási jogcím esetén a kötelező birtokon tartás időszaka alatt

a Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) a támogatási kérelem szerinti állatok tenyészetének állattartójaként – a TIR-ben feltüntetett, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási tv.) szerinti ügyfél-azonosítójával – szerepel.

11. § (1) A 10. § (1) bekezdése szerinti támogatási jogcímek esetében az Egységes kérelem rendelet szerinti támogatási kérelem ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton a Kincstár honlapján keresztül elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületen nyújtható be a Kincstárhoz.

(2) A támogatható minimális állatlétszám – figyelemmel az Egységes kérelem rendelet 11. § (7) bekezdésében foglalt feltételre – egy egyed.

12. § (1) A támogatást a Kincstár állategyedenként, naptári évenként és mezőgazdasági termelőnként egy alkalommal állapítja meg, azzal, hogy az állategyed után az állategyed élete során a 2015. évi kérelmezési évtől kezdődően egy típusú termeléshez kötött közvetlen támogatás vehető igénybe.

(2) Az alaptámogatási rendelet szerint igényelt átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatása alapjául szolgáló állategyed után csak a 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás vehető igénybe.

13. § (1) Az Egységes kérelem rendelet szabályait kell alkalmazni a támogatási kérelem tárgyévenkénti benyújtása, az adatváltozás bejelentése, a kérelem késedelmes benyújtása, a meghatalmazott és a vélelmezett örökös eljárása, az előzetes ellenőrzés, az elektronikus kapcsolattartás, valamint a helyszíni ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvre a mezőgazdasági termelő által tett észrevétel tekintetében.

(2) Ha a támogatási kérelem határidőben benyújtott melléklete nem magyar nyelvű, a Kincstár hiánypótlás keretében felhívja a mezőgazdasági termelőt a dokumentumnak a szakfordításról és tolmácsolásról szóló rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező szakfordító által történő fordításának csatolására.

(3) A 10. § (1) bekezdése szerinti támogatási jogcímek vonatkozásában igényelt állatokra és a tenyészetekre vonatkozó adminisztratív ellenőrzés során kizárólag azon adatok tekinthetőek a támogatás szempontjából elfogadhatónak, és támogatás csak azon adatok figyelembevételével állapítható meg, amelyek az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerbe (a továbbiakban: ENAR) és TIR nyilvántartásba a támogatási kérelem benyújtásáig – a Juh ENAR rendelet, a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Szarvasmarha ENAR rendelet), továbbá a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet szerinti bejelentési határidőkre is figyelemmel – bejelentésre kerültek, és az ENAR és TIR nyilvántartásban szabályszerűen szerepelnek.

(4) A Kincstár az adott támogatási jogcím vonatkozásában a birtokon tartás időszakának teljesülését a juh és a szarvasmarha ENAR adatok, valamint helyszíni ellenőrzés alapján állapítja meg.

(5) Az adott támogatási jogcím tekintetében igényelt állatokra vonatkozó adminisztratív ellenőrzés során kizárólag azon szaporítási események (beleértve a háremszerű és szabad pároztatásokat is) tekinthetőek a támogatás szempontjából elfogadhatónak, és támogatás csak azon adatok figyelembevételével állapítható meg, amelyek az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Állattenyésztési korm. rendelet) 2. § 11. pontja szerinti országos állattenyésztési adatbázisba az arra rendszeresített bizonylaton és formában tárgyév december 31-éig szabályszerűen bejelentésre kerülnek, amely határidő jogvesztő.

9. Anyajuhtartás támogatása

14. § (1) Az anyajuhtartás támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely

a) gondoskodik az Állattenyésztési korm. rendelet szerinti apaállat-használatról és törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ a nőivarú állomány fedeztetésére,

b) gondoskodik a tenyészetében tartott állatállománynak a Juh ENAR rendelet szerinti tartós jelöléséről, folyamatos nyilvántartásáról és az adatok bejelentéséről, és

c) vállalja, hogy a támogatási kérelemben bejelentett állatokat a támogatási kérelem Egységes kérelem rendelet 11. §-ában meghatározott határidőt követő naptól kezdődően legalább száz egymást követő napon tenyészetében tartja.

(2) A mezőgazdasági termelő mint állattartó tenyészeteiben az (1) bekezdés a) pontja szerinti feltételeket a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetségnek – a Kincstár által a honlapján rendszeresített nyomtatványnak megfelelő adattartalommal – kiállított igazolása alapján teljesíti.

(3) A (2) bekezdés szerinti igazolás adattartalmának Kincstárhoz történő közvetlen megküldéséről a Kincstár a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetséggel megállapodást köthet.

(4) A kérelemben szereplő, a birtokon tartás időszaka alatt a mezőgazdasági termelő tenyészetéből kieső egyed pótlására csak olyan, nem kérelmezett egyed vehető figyelembe, amely a birtokon tartás időszakának kezdetétől önmagában is teljesíti a támogatási feltételeket és az a teljes birtokon tartás időszaka alatt folyamatosan a kérelmező tenyészetében áll.

(5) A (4) bekezdés szerinti egyedpótlást a mezőgazdasági termelő elektronikusan formában, az egységes kérelem felületén a kiesés napjától számított 15 napon belül köteles bejelenteni a Kincstár részére. Az egyedpótlás bejelentés hiányában a Kincstár az Egységes kérelem rendelet 20. § (7) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

(6) A mezőgazdasági termelő az anyajuhtartás támogatásra bejelentett állategyed kiesését a kiesés időpontjától számított 15 napon belül köteles bejelenteni az (1) bekezdés b) pontja szerint a számítógépes adatbázisba.

10. Az anyatehéntartás támogatása

15. § (1) Anyatehéntartás támogatására az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely

a) a támogatási kérelem benyújtásának napján a tenyészetben lévő olyan anyatehenet tart, amely nem tartozik a 2. melléklet szerinti fajtákhoz, és a Szarvasmarha ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban 99-es kódon „egyéb tejhasznú”, 88-as kódon Brown Swiss, 03-as kódon Borzderes vagy 15-ös kódon Kosztromai fajtával bejelentett fajtához vagy olyan állományhoz tartozik, amelyben hústermelés céljából nevelnek borjakat,

b) a kérelmezett állatállományát a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes tenyészetben tartja,

c) gondoskodik az apaállat-használatról és a támogatásra bejelentett állatállományában központi lajstromszámmal ellátott, az a) pont alapján támogatható fajtájú tenyészbikát vagy mélyhűtött spermát, petesejtet vagy embriót használ, valamint gondoskodik a tárgyév január 1. és a birtokon tartás időszak lejárata között történt ellésekhez tartozó termékenyítések (fedeztetések), szabad és háremszerű pároztatások és embrió-átültetések az Állattenyésztési korm. rendelet 2. § 11. pontja szerinti országos állattenyésztési adatbázisban történő regisztrációjáról,

d) a tenyészetében az igényelt állatok legalább 30%-ának van ellése a tárgyév során, valamint a kérelmezett állattól a birtokon tartás időszaka alatt született borjakat a születésük napjától kezdődően legalább egy hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben tartja, és

e) vállalja, hogy a támogatási kérelemben bejelentett állatokat a támogatási kérelem benyújtását követő naptól számított hat hónapig folyamatosan tenyészetében tartja.

(2) Ha a mezőgazdasági termelő az (1) bekezdés d) pontjában jelölt ellési arányt az igényelt állatok vonatkozásában nem éri el, akkor az egyéb támogatási feltételek teljesítése mellett a meghatározott állatlétszámnak azt kell tekinteni, amelyre a tényleges ellési arány teljesül.

(3) A mezőgazdasági termelő tenyészetében az igényelt állatok esetén az üszők aránya a birtokon tartás időszaka alatt legfeljebb 40% lehet.

(4) Ha a mezőgazdasági termelő által igényelt állatlétszámban az üszők aránya a (3) bekezdésben jelzettnél magasabb, akkor az egyéb támogatási feltételek teljesítése mellett a meghatározott állatlétszámnak azt kell tekinteni, amelyre az előírt üszőarány teljesül.

(5) Az (1) bekezdés d) pontjában és a (3) bekezdésben meghatározott százalékos arány esetén a támogatás alapjául szolgáló állatok létszámának meghatározása során egész számra történő kerekítést kell alkalmazni.

(6) A mezőgazdasági termelőnek az (1) bekezdés c) pontjában hivatkozott regisztrációs kötelezettséget a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) a Termékenyítési Rendszerben erre a célra rendszeresített bizonylaton történő hibátlan bejelentéssel kell teljesítenie.

(7) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti mentességet a hatósági állatorvos vagy a járási főállatorvos igazolja.

(8) A tenyészetben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózismentességére vonatkozó adatokat a tenyészet helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal a mezőgazdasági termelő egységes kérelme alapján a Kincstár megkeresésére, a megkereséstől számított hatvan napon belül megküldi a Kincstár részére.

11. A hízottbika-tartás támogatása

16. § (1) A hízottbika-tartás támogatása azon, az a) pont szerinti vágás – kivéve a klinikai tünetek miatt elkülönített vágás – vagy a b) pont szerinti export napján kilenc hónapos vagy annál idősebb hímivarú szarvasmarhák vagy bivalyok után igényelhető, amelyeket a tárgyévet megelőző év április 1. és tárgyév március 31. között

a) vágóhídon levágtak, vagy

b) élő állatként az Európai Unión kívüli harmadik országba exportáltak, vagy másik európai uniós tagállamba szállítottak (a továbbiakban együtt: export) állattartó, mesterséges termékenyítő állomás, rakodó állomás vagy gyűjtő állomás típusú tenyészetből.

(2) A hízottbika-tartás támogatására az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely

a) a Szarvasmarha ENAR rendelet szerinti országos nyilvántartás alapján a hímivarú szarvasmarhát a tenyészetéből az (1) bekezdés szerinti módon történő kikerülése előtt közvetlenül legalább két hónapig tartotta,

b) a 13. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően legkésőbb a birtokon tartás időszaka megkezdésének első napjáig gondoskodik a tenyészetében lévő szarvasmarha-állománynak a Szarvasmarha ENAR rendelet szerinti jelöléséről, folyamatos nyilvántartásáról és az adatok bejelentéséről,

c)2 esetében a Szarvasmarha ENAR rendelet szerinti jelentési kötelezettségnek megfelelően, az állat vágóhídon történő levágásának vagy exportálásának igazolása megtörténik,

d)3 gondoskodik az Állattenyésztési korm. rendelet szerinti apaállat-használatról és a hízottbika-tartás támogatásra bejelentett egyedek fogantatása esetében központi lajstromszámmal (a továbbiakban: KPLSZ) ellátott tenyészbika vagy mélyhűtött sperma, petesejt, embrió használata igazolható, és

e)4 legkésőbb tárgyév augusztus 31-ig gondoskodik az állatállományhoz tartozó termékenyítések (fedeztetések), szabad és háremszerű pároztatások és embrió-átültetések az Állattenyésztési korm. rendelet 2. § 11. pontja szerinti országos állattenyésztési adatbázisban történő regisztrációjáról.

(3) A (2) bekezdés d) pontja szerinti KPLSZ meglétét a Kincstár az ENAR adatbázis alapján ellenőrzi.

(4) A nem Magyarországon született egyed vonatkozásában a KPLSZ-szel egyenértékűnek ismerhető el az import egyedekre kiállított külföldi marhalevél, a származási bizonyítvány és minden egyéb dokumentum, ha alkalmas a szakszerű apaállat használat megítélésére.

(5) A Kincstár a (2) bekezdés d) pontja szerinti feltétel teljesülését a nem Magyarországon született egyed vonatkozásában – figyelemmel a (6) bekezdésben foglaltakra is – az adott fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet (a továbbiakban: tenyésztőszervezet) bevonásával vizsgálja. A (4) bekezdés szerinti dokumentumokra vonatkozó szakmai állásfoglalás abban az esetben fogadható el, ha az a tárgyév augusztus 31-éig megküldésre kerül a Kincstár részére.

(6) Ha olyan egyed apaállatára vonatkozó, (4) bekezdés szerinti dokumentum tekintetében kell az értékelést elvégezni, amely esetében tenyésztőszervezet nem működik, akkor a Magyar Állattenyésztők Szövetsége által kijelölt tenyésztőszervezet állásfoglalását kell figyelembe venni.

(7) A tenyésztőszervezet az (5) bekezdés szerinti szakmai állásfoglalása alapját képező valamennyi dokumentumot a szakmai állásfoglalás kiállításától számított tíz évig köteles megőrizni.

12. A tejhasznú tehéntartás támogatása

17. § (1) Tejhasznú tehéntartás támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely

a) nőivarú, tárgyév március 31-éig legalább egyszer ellett tejhasznú tehenet tart, amelynek kora a támogatási kérelem benyújtási évének március 31-én legalább huszonhárom hónap,

b) gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományának a Szarvasmarha ENAR rendelet szerinti jelöléséről és nyilvántartásáról, és

c) a kérelmezett állatállományát a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes tenyészetben tartja.

(2) A holt ellés az (1) bekezdés a) pontja szerinti ellésnek minősül abban az esetben, ha a holt ellés tényét állatorvos a Kincstár által rendszeresített nyomtatványon igazolja.

(3) A külföldön történt ellés az (1) bekezdés a) pontja szerinti ellésnek minősül abban az esetben, ha az ellés tényét állatorvos igazolja.

(4) Támogatás azon (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelő tejhasznú tehenek után igényelhető, amelyek a tárgyév március 31-én a mezőgazdasági termelő tenyészetében találhatóak, de nem a tárgyév március 31-én kerültek a mezőgazdasági termelő tenyészetébe, és

a) hivatalos tejtermelés-ellenőrzés alatt állnak, vagy

b) amelyek az ENAR-nyilvántartásban szerepelnek.

(5) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti mentességet a hatósági állatorvos vagy a járási főállatorvos igazolja.

(6) A tenyészetben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózismentességére vonatkozó adatokat a tenyészet helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal a mezőgazdasági termelő egységes kérelme alapján a Kincstár megkeresésére, a megkereséstől számított hatvan napon belül megküldi a Kincstár részére.

III. Fejezet

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATBAN ALKALMAZANDÓ TERMELÉSHEZ KÖTÖTT KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK

13. Közös szabályok

18. § (1) Termeléshez kötött közvetlen támogatás az alábbi támogatási jogcímekre vehető igénybe:

a) rizstermesztés támogatása,

b) cukorrépa termesztés támogatása,

c) zöldségnövény termesztés támogatása,

d) ipari zöldségnövény termesztés támogatása,

e) extenzív gyümölcstermesztés támogatása,

f) intenzív gyümölcstermesztés támogatása,

g) szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása,

h) szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása és

i) ipari olajnövény termesztés támogatása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének feltétele, hogy

a) a mezőgazdasági termelő a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában tárgyévi alapszintű-jövedelemtámogatási kérelmet nyújtott be a Kincstárhoz,

b) a támogatásra bejelentett tábla jóváhagyott táblának minősül,

c) az (1) bekezdés a), b), d), g), h) és i) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén a támogatható terület nagysága eléri az egy hektárt,

d) az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatási jogcímre vonatkozóan a 3. mellékletben nevesített, az (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti támogatási jogcímre vonatkozóan a 4. mellékletben nevesített kultúránként a támogatható terület nagysága eléri a 0,3 hektárt, valamint az alapszintű- jövedelemtámogatási kérelem alapján jóváhagyott terület eléri az egy hektárt, és

e) az (1) bekezdés b), e) és f) pontja szerinti támogatási jogcímeket kivéve a mezőgazdasági termelő a gazdálkodási napló vonatkozó adatait az Egységes kérelem rendelet szerinti követelményeknek megfelelően vezeti.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási jogcímek esetében, ha a támogatható terület (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott nagysága több bejelentett tábla alapján kerül meghatározásra, akkor a táblák támogatható területének el kell érnie a 0,25 hektárt.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatási jogcímek esetében a támogatási kérelmet ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton, az Egységes kérelem rendeletben foglaltaknak megfelelően, az egységes kérelem részeként kell benyújtani.

19. § (1) A mezőgazdasági termelő minősített szaporítóanyag felhasználását

a) saját beszerzés esetén

aa) saját névre szóló érvényes, fajra, fajtára, mennyiségre és a tételazonosítóra vonatkozó adatot tartalmazó számlával vagy

ab) ha a számla nem tartalmazza az aa) alpont szerinti adatokat, akkor a saját nevére szóló érvényes számlával és a (2) bekezdés szerinti dokumentumok valamelyikével, amely dokumentum tartalmazza a hiányzó adatot,

b) saját előállítás esetén a minősített szaporítóanyag minősítését igazoló bizonyítvánnyal,

c) termeltető, őstermelők családi gazdasága, termelői integrációs szervezet, termelői csoport vagy termelői szervezet által történő beszerzés esetén

ca) a termeltetővel, őstermelők családi gazdaságával, termelői integrációs szervezettel, termelői csoporttal vagy termelői szervezettel kötött szerződéssel,

cb) a termeltető, őstermelők családi gazdasága, termelői integrációs szervezet, termelői csoport vagy termelői szervezet által a mezőgazdasági termelő részére átadott minősített szaporítóanyag mennyiségét, valamint a származás megjelölését tartalmazó, a termeltető, őstermelők családi gazdasága, termelői integrációs szervezet, termelői csoport vagy termelői szervezet által kiállított dokumentummal, és

cc) a termeltető, őstermelők családi gazdasága, termelői integrációs szervezet, termelői csoport vagy termelői szervezet nevére szóló érvényes, a fajra, fajtára, mennyiségre és a tételazonosítóra vonatkozó adatot tartalmazó számla másolatával (amelyen a feltüntetett vételár kitakarható) vagy

cd) a termeltető, őstermelők családi gazdasága, termelői integrációs szervezet, termelői csoport vagy termelői szervezet nevére szóló érvényes számla másolatával – amelyen a feltüntetett vételár kitakarható – és az (5) bekezdés szerinti dokumentumok valamelyikével, amely dokumentum tartalmazza a hiányzó adatot,

d) termeltető, őstermelők családi gazdasága, termelői integrációs szervezet, termelői csoport vagy termelői szervezet előállítása esetén

da) a minősített szaporítóanyag minősítését igazoló bizonyítvány másolatával,

db) a termeltetővel, őstermelők családi gazdaságával, termelői integrációs szervezettel, termelői csoporttal vagy termelői szervezettel kötött szerződéssel, és

dc)5 a termeltető, őstermelők családi gazdasága, termelői integrációs szervezet, termelői csoport vagy termelői szervezet által a mezőgazdasági termelő részére átadott minősített szaporítóanyag mennyiségét, valamint a származás megjelölését tartalmazó, a termeltető, az őstermelők családi gazdasága, a termelői integrációs szervezet, a termelői csoport vagy termelői szervezet által kiállított dokumentummal

igazolja.

(2) Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti számlához vagy a c) pont cd) alpontja szerinti számla másolatához csatolni kell

a) a minősített szaporítóanyag címkéjét,

b) a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó csomagolást,

c) a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó szállítólevelet és palánta kísérő okmányt,

d) a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó minőségi bizonyítványt vagy

e) a számla kiállítója által kiállított olyan cégszerűen aláírt dokumentumot, amely tartalmazza a számla számát, kiállításának dátumát, az eladó és a vevő azonosításához szükséges adatokat, valamint a számlán szereplő tételekhez kapcsolódóan a fajra, a fajtára, a mennyiségre és a tételazonosítóra vonatkozó adatokat.

(3) A 18. § (1) bekezdés a), b), c), d), g), h) és i) pontja szerinti támogatás igénybevételének feltétele az (1) és (2) bekezdésben meghatározott dokumentumok megléte. Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak teljesülését a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.

(4) Édeskömény, citromfű, bazsalikom, kerti kakukkfű, orvosi zsálya, majoranna és közönséges szurokfű termesztése esetén a minősített szaporítóanyag felhasználása az 1. § 10. pont d) alpontjában meghatározott vizsgálati jegyzőkönyvvel igazolható. A minősítési eljárást és a vizsgálati jegyzőkönyv kiállítását a termelő, a termeltető, az őstermelők családi gazdasága, a termelői integrációs szervezet, a termelői csoport vagy a termelői szervezet kérelmezheti.

(5) Legfeljebb a vetést, illetve telepítést megelőző két évben kiállított – az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja vagy a c) pont cd) alpontja szerinti – dokumentum fogadható el igazolásként.

(6) Az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglaltaktól eltérően a számlán nem kell feltüntetni

a) a 3. melléklet szerinti fajtával nem rendelkező fajok esetében a fajtára vonatkozó adatot, valamint

b) a palánták esetében a tételazonosítót.

(7) Ha a szaporítóanyagról kiállított számla dátuma későbbi, mint az igényelt növény vetésének dátuma, a mezőgazdasági termelő a szállító által kiállított egyéb, hiteles dokumentummal köteles igazolni, hogy a vetés vagy telepítés időpontjában a szaporítóanyag, amelyről a számla kiállításra került, már rendelkezésre állt.

20. § (1) Ha a mezőgazdasági termelő által megadott adatok alapján nem állapítható meg a minősített szaporítóanyag 3. és 5–10. melléklet szerinti mennyiségben történő felhasználása, akkor a Kincstár a mezőgazdasági termelő által benyújtott vagy a helyszíni ellenőrzés során bemutatott dokumentumok alapján dönt.

(2) Ha a 19. § (1) bekezdése szerinti dokumentumok valamelyike nem magyar nyelvű, akkor a 13. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(3) A 18. § (1) bekezdés a), b), c), d) és i) pontja szerinti támogatási jogcímek vonatkozásában, ha a 19. § (1) bekezdése szerinti számla, vetőmagcímke, csomagolás, szállítólevél, a termeltető, őstermelők családi gazdasága, termelői integrációs szervezet, termelői csoport vagy termelői szervezet által kiállított dokumentum vagy minősítő bizonyítvány másolatában csak a felhasznált vetőmag tömege szerepel, a felhasznált vetőmagszám megállapításához a 3. és 5–8. melléklet szerinti átváltási tényezőt kell alkalmazni.

(4) Ha a 18. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatási jogcím esetében a csemegehagyma, a vöröshagyma, a lilahagyma vagy a fokhagyma esetében a 19. § (1) bekezdése szerinti számla, vetőmagcímke, csomagolás, szállítólevél, a számla kiállítója, a termeltető, őstermelők családi gazdasága, termelői integrációs szervezet, termelői csoport vagy termelői szervezet által kiállított dokumentum vagy minősítő bizonyítvány másolatában csak a felhasznált dughagyma vagy vetőgerezd tömege szerepel, akkor a csemegehagyma, vöröshagyma, lilahagyma esetében 2,0 gr/dughagyma, a fokhagyma esetében 2,0 gr/vetőgerezd átváltási tényezőt kell alkalmazni.

(5) A 19. § (1)–(4) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni a tárkony, rozmaring, torma- és spárgadugvány, a mentatősarj, valamint a mezeiborsó-szaporítóanyag felhasználásának igazolása esetén.

(6) A 18. § (1) bekezdése szerinti támogatási jogcímek vonatkozásában az az egy növénykultúra támogatható, amely esetében az adott terület hasznosítása megegyezik azzal a növénykultúrával, amely után a mezőgazdasági termelő az egységes kérelemben a 18. § (1) bekezdése szerinti támogatást igényli.

(7) A mezőgazdasági termelő adott tárgyévben egyidejűleg egy tábla vonatkozásában több típusú termeléshez kötött közvetlen támogatást nem igényelhet.

(8) Adott terület vonatkozásában a mezőgazdasági termelő támogatási jogosultsága nem állapítható meg, ha a 18. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott gazdálkodási naplóban rögzített adatai nem támasztják alá az adott támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek teljesülését.

(9) Ha a mezőgazdasági termelő az adott támogatás igénybevételéhez szükséges minimális minősített szaporítóanyagnál kisebb mennyiség felhasználását a 19. § (1)–(3) bekezdése, tárkony, rozmaring, torma- és spárgadugvány vagy mentatősarj termesztése esetén a 23. § (1) bekezdés c) pontja, mezei borsó termesztése esetén a 28. § (1) bekezdés d) pontja szerint igazolja, akkor az egyéb feltételek teljesülése esetén, az adott támogatási jogcím vonatkozásában igényelt terület azon részére állapítható meg támogatás, amelyen az előírt mennyiségű minősített szaporítóanyag felhasználása igazolt.

(10) Azon mezőgazdasági tábla vonatkozásában, amelyre intenzív gyümölcstermesztés támogatás került igénylésre, nem állapítható meg extenzív gyümölcstermesztés támogatás.

14. A rizstermesztés támogatása

21. § (1) A rizstermesztés támogatása azon területek után vehető igénybe, amelyen a mezőgazdasági termelő

a) 1006 10 KN kód alá tartozó rizst termeszt,

b) a rizst legkésőbb tárgyév május 31-éig elveti,

c) az állományt rendes növekedési feltételek mellett legalább a virágzás kezdetéig megőrzi,

d) 2,5 t/ha minimális hozamot igazoltan elér, és

e) az alábbi feltételek közül legalább egyet teljesít:

ea) legalább az 5. melléklet szerinti hektáronkénti minimális mennyiségű minősített szaporítóanyagot az általa a rizstermesztés termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában használ, és a minősített szaporítóanyag beszerzését a 19. § (1) bekezdése szerint igazolja, vagy

eb) a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában tárgyévben legalább a d) pontban rögzített hozam mértékéig, az egységes kérelem beadásáig megkötött, jégeső és viharkár elleni érvényes, díjrendezett biztosítással rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti minimális hozam meglétét – a gazdálkodási naplóban rögzített adatok mellett – a mezőgazdasági termelő az általa rizs termesztésének támogatására jogosult területen termelt rizs

a) betárolása esetén a 11. melléklet szerinti tárolási naplóval vagy a tárolást és a betárolt mennyiséget igazoló egyéb dokumentummal vagy

b) a betakarítást követő két héten belüli értékesítése esetén számlával vagy felvásárlási jeggyel

igazolja.

(3) A támogatási kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelőnek az igénylést követő év február 1-jéig a Kincstár részére ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton meg kell küldenie az (1) bekezdés eb) alpont szerinti biztosításra vonatkozó igazoló dokumentumot.

(4) A támogatási kérelemhez kapcsolódóan a (3) bekezdés szerinti dokumentumok benyújtásának elmulasztása esetén a Kincstár – ötnapos határidő tűzése mellett – felszólítja a mezőgazdasági termelőt azok hiánytalan benyújtására.

15. A cukorrépa termesztés támogatása

22. § (1) A cukorrépa termesztés támogatásának igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely

a) cukorrépát termel,

b) legalább a 6. melléklet szerinti hektáronkénti minimális mennyiségű minősített szaporítóanyagot az általa a cukorrépa termesztés támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában használ, és a minősített szaporítóanyag beszerzését a 19. § (1) bekezdése szerint igazolja, és

c) a tárgyévben a cukorrépa megtermelésére a cukorrépa feldolgozóval – közvetlenül vagy cukorrépa integrátoron keresztül – kötött cukorrépa szállítási szerződés másolatát az egységes kérelméhez csatolva benyújtja.

(2) A támogatási kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelőnek az igénylést követő év február 1-jéig a Kincstár részére ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton meg kell küldenie

a) a cukorrépa feldolgozó által kiállított, a cukorrépa átvételéről szóló bizonylat másolatát, ha közvetlenül termelt cukorrépát, vagy

b) a cukorrépa integrátor által kiállított, a cukorrépa átvételéről és a cukorrépa feldolgozónak történő továbbításáról szóló igazolás másolatát, ha cukorrépa integrátoron keresztül termelt cukorrépát.

(3) A támogatási kérelemhez kapcsolódóan a (2) bekezdés szerinti dokumentum benyújtásának elmulasztása esetén a Kincstár – ötnapos határidő tűzése mellett – felszólítja a mezőgazdasági termelőt azok hiánytalan benyújtására.

16. A zöldségnövény termesztés támogatása

23. § (1) A zöldségnövény termesztés támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely

a) a 3. melléklet szerinti zöldségnövényt szántóföldi vagy termesztőberendezés alatti technológiával termeszti, azzal, hogy

aa) a virágzás kezdetéig megőrzi a 3. mellékletben megjelölt, a virágzás kezdetéig megőrzendő egyes zöldségnövényeket, vagy

ab) a 3. melléklet szerinti, a virágzás kezdetéig nem megőrzendő zöldségnövényeket a támogatási kérelem benyújtása – vagy a támogatásra jogosult növény módosítása esetén a támogatási kérelem módosítása – után legalább további két hétig a területen tartja,

b) a tárgyévi igénylés vonatkozásában megvalósuló telepítés vagy vetés esetén legalább a 3. mellékletben meghatározott, hektáronkénti minimális mennyiségű minősített szaporítóanyagot az általa a zöldségnövény termesztés termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában használ, és a minősített szaporítóanyag beszerzését a 19. § (1) bekezdése szerint igazolja, valamint

c) torma, spárga, menta, tárkony, rozmaring saját állományról való vegetatív szaporítással történő termesztése esetén, a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában a 3. melléklet szerinti, hektáronkénti minimális dugvány vagy tősarj felhasználásáról nyilatkozik, és a ténylegesen felhasznált mennyiséget a gazdálkodási naplóban rögzíti.

(2) Termesztőberendezés alatti technológiával termesztett növények esetében a termesztőberendezés által lefedett teljes területet kell számításba venni a támogatható terület – 18. § (3) bekezdése szerinti – meghatározásánál.

(3) Ugyanazon minősített szaporítóanyag felhasználása

a) a vetőmagcélra termesztett vöröshagyma, lilahagyma, fokhagyma, póréhagyma, petrezselyem, pasztinák, sárgarépa, feketegyökér esetében a vetés vagy telepítés évét követő évig;

b) rebarbara, édeskömény, közönséges szurokfű, menta, tárkony, orvosi zsálya és citromfű esetében a vetés vagy telepítés évét követő hét évig;

c) spárga, rozmaring és kerti kakukkfű esetében a vetés vagy telepítés évét követő tizenegy évig

igazolható.

17. Az ipari zöldségnövény termesztés támogatása

24. § Az ipari zöldségnövény termesztés támogatásának igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely

a) a 7. melléklet szerinti növényt termeszt,

b) legalább a 7. melléklet szerinti hektáronkénti minimális mennyiségű szaporítóanyagot az általa az ipari zöldségnövény termesztés termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában használ, valamint a szaporítóanyag beszerzését a 19. § (1) bekezdése szerint igazolja, és

c) a növényállományt rendes növekedési feltételek mellett legalább a virágzás kezdetéig megőrzi.

18. Az ipari olajnövény termesztés támogatása

25. § Az ipari olajnövény termesztés támogatásának igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely

a) a 8. melléklet szerinti növényt termeszt,

b) legalább a 8. melléklet szerinti, hektáronkénti minimális mennyiségű minősített szaporítóanyagot az általa az ipari olajnövény termesztés termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában használ, a szaporítóanyag beszerzését a 19. § (1) bekezdése szerint igazolja, és

c) a növényállományt rendes növekedési feltételek mellett legalább a virágzás kezdetéig megőrzi.

19. Az extenzív gyümölcstermesztés támogatása

26. § (1) Az extenzív gyümölcstermesztés támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult,

a) aki vagy amely a 4. melléklet szerinti telepített növényt termeszt,

b) akinek vagy amelynek a támogatási kérelemmel érintett homogén ültetvénye eléri a 4. melléklet C oszlopában meghatározott telepítéskori, hektáronkénti minimális tőszámot,

c) aki vagy amely az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján az alábbi feltételek közül bármely kettőt teljesíti:

ca) a telepített ültetvény a 4. melléklet szerinti maximális életkort nem haladja meg,

cb) fix, telepített öntözés megléte,

cc) telepített ültetvény esetében legalább 85%-os tőszámbeállottság, és

d) aki vagy amely a b) és c) pontban foglalt feltételek teljesítéséről nyilatkozik.

(2) A földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal a mezőgazdasági termelő, vagy a mezőgazdasági termelő egységes kérelme alapján a Kincstár legkésőbb tárgyév június 30-áig megküldött megkeresésére, a megkereséstől számított hatvan napon belül az (1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltakról hatósági bizonyítványt állít ki, amelyet egyidejűleg megküld a mezőgazdasági termelő és a Kincstár részére.

(3) A (2) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány tartalmazza

a) a terület azonosító adatait a tárgyévi egységes kérelemben meghatározottak szerint, blokkazonosító, tábla sorszám, helyrajzi szám, területnagyság megadásával,

b) az ültetvény fajának, tőszámának (db/ha) meghatározását,

c) az ültetvény korát,

d) a tőszámbeállottság mértékét, valamint

e) a fix, telepített öntözés meglétét.

(4) A földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételek fennállását igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása során megkereséssel fordulhat a mezőgazdasági termelőhöz, a Kincstárhoz, az ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalhoz, valamint a NÉBIH-hez, továbbá figyelembe veszi

a) a (3) bekezdés szerinti adatok megállapítása érdekében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 14. §-ában meghatározott adatokat;

b) az ültetvényről készített egy éven belüli ápolási jegyzőkönyvet, a telepítés évében a származási dokumentációt, valamint a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben tárolt adatokat;

c) az (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott feltétel vonatkozásában a támogatás évére érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyt, a létesítményre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt vagy a műszaki átadás dokumentációját;

d) a kötelezően elvégzendő – a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara falugazdász-hálózatának bevonásával is teljesíthető – helyszíni szemle adatait, ha

da) a szükséges adatok nem állnak a földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal rendelkezésére, vagy

db) a hatósági bizonyítvány kiállítását megelőző egy éven belül az adott táblán nem folytattak le hatósági helyszíni szemlét.

(5) A hektáronkénti minimális tőszám meghatározásánál a telepítési engedélyben vagy telepítési bejelentésben meghatározott tőszámot kell figyelembe venni. Ha ez az adat nem áll rendelkezésre, akkor a (2) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállításakor a területen meghatározó térállás szerint számított tőszámot kell figyelembe venni.

(6) A Kincstár az (1) bekezdés szerinti feltételek teljesítéséről

a) a (2) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványban rögzített adatok alapján dönt, ha az általa lefolytatott ellenőrzések alapján a megállapított hasznosítás megegyezik a mezőgazdasági termelő által bejelentett hasznosítással, vagy

b) az általa lefolytatott helyszíni ellenőrzés eredménye alapján dönt, ha az általa lefolytatott ellenőrzések alapján a megállapított hasznosítás eltér a mezőgazdasági termelő által bejelentett hasznosítástól.

20. Az intenzív gyümölcstermesztés támogatása

27. § (1) Intenzív gyümölcstermesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult,

a) aki vagy amely teljesíti a 26. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti feltételeket,

b) akinek, vagy amelynek támogatási kérelemmel érintett homogén ültetvénye eléri a 4. melléklet D oszlopában meghatározott telepítéskori, hektáronkénti minimális tőszámot és

c) aki vagy amely a b) pontban és a 26. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek teljesítéséről nyilatkozik.

(2) A 26. § az intenzív gyümölcstermesztés támogatása igénybevételére azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a 26. § (1) bekezdés b) pontja helyett e § (1) bekezdés b) pontját kell érteni.

21. A szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása

28. § (1) A szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely

a) a 9. melléklet szerinti növényt termeszt,

b) szója, lóbab, édes csillagfürt termesztése esetén 1 t/ha, szárazborsó, csicseriborsó, takarmányborsó, mezei borsó termesztése esetén 2 t/ha minimális hozamot igazoltan elér, és

c) legalább a 9. melléklet szerinti hektáronkénti minimális mennyiségű minősített szaporítóanyagot az általa a szemes fehérjetakarmány-növény termesztés termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában használ, a minősített szaporítóanyag beszerzését a 19. § (1) bekezdése szerint igazolja, illetve

d) mezei borsó termesztése esetén a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában a 9. melléklet szerinti, hektáronkénti minimális mennyiségű minősített szaporítóanyag felhasználásáról nyilatkozik, a felhasznált mennyiséget a gazdálkodási naplóban rögzíti.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti minimális hozam meglétét – a gazdálkodási napló mellett – a mezőgazdasági termelő az általa a szemes fehérjetakarmány-növény termesztésének támogatására jogosult területen termelt szemes fehérjetakarmány-növények

a) betárolása esetén a 11. melléklet szerinti tárolási naplóval vagy a tárolást és a betárolt mennyiséget igazoló egyéb dokumentummal, illetve

b) a betakarítást követő két héten belüli értékesítés esetén számlával vagy felvásárlási jeggyel

igazolja.

22. A szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása

29. § (1) A szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely

a) a 10. melléklet szerinti növényt termeszt,

b) az igénylés évét megelőző évben megvalósult őszi, illetve a tárgyévben megvalósult tavaszi telepítés vagy felülvetés esetén a 10. melléklet szerinti tömegű hektáronkénti minimális minősített szaporítóanyagot, vagy a minimális csíraszámot biztosító mennyiségű szaporítóanyagot az általa a szálas fehérjetakarmány-növény termesztés termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában használ, és a minősített szaporítóanyag beszerzését a 19. § (1) bekezdése szerint igazolja, és

c) a többéves művelésre alkalmas kultúra a támogatási kérelemében bejelentett tábla legalább 80%-án összefüggő állományként jelen van.

(2) A szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás igénybevételének további feltétele, hogy

a) a fehérjetakarmány-növény állományban a 10. mellékletben önállóan – nem keverék formájában – nevesített fajok keveréken belüli vetőmag aránya meghaladja az 50%-ot,

b) a mezőgazdasági termelő

ba) az igénylés évét megelőző évben megvalósult őszi vagy a tárgyévben megvalósult tavaszi telepítés vagy felülvetés esetén a két- vagy többéves művelésre alkalmas kultúrák vonatkozásában a támogatásigénylés első évében augusztus 1-jéig egyszeri vagy

bb) ha az állomány már többévesnek minősül, illetve a támogatás igénylésének a további éveiben tárgyév július 1-jéig legalább kétszeri

kaszálást végezzen, és

c) ha a Legány-féle keverék, a Borsós napraforgó-csalamádé, a Borsós kukoricacsalamádé és a Rozsos szöszösbükköny termesztése tekintetében a 10. melléklet szerinti minimum értékeknél valamely komponense magasabb mennyiséget tartalmaz, abban az esetben is biztosítani kell, hogy a fehérjenövény komponens aránya ne csökkenjen 50% alá.

(3) A 10. melléklet szerinti keverék (a továbbiakban: keverék) esetében a telepítés évét követő évben támogatható a keverék összetevőjéből fennmaradó növénykultúra. Támasztónövény alkalmazása esetében keverékként kell igényelni a növénykultúrát, és a keverékekben felhasznált támasztónövények szaporítóanyag beszerzését a mezőgazdasági termelő a 19. § (1) bekezdése szerint igazolja. A keverék fűfélét nem tartalmazhat.

(4) A szálas fehérjenövény termesztés támogatására bejelentett tábla teljes területének felülvetése új telepítésnek minősül.

(5) Ha a mezőgazdasági termelő olyan tábla után nyújt be szálas fehérjetakarmány-növény termesztésre vonatkozó támogatási kérelmet, amelyen azonos kultúrához tartozó növény szaporítóanyagával tárgyévben felülvetés valósul meg, akkor a támogatási kérelemben a felülvetéssel érintett teljes terület tényleges vagy várható nagyságát számszerűen meg kell jelölnie.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. Hatálybalépés

30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

24. Az Európai Unió jogának való megfelelés

31. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretében működő integrált igazgatási és kontrollrendszer, valamint a feltételességhez kapcsolódó közigazgatási szankciók alkalmazása és kiszámítása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2022. május 4-i (EU) 2022/1172 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

d) az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretében működő integrált igazgatási és kontrollrendszer tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2022. május 31-i (EU) 2022/1173 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

32. §6 E rendeletnek a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatások felhasználását szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2023. (VI. 30.) AM rendelettel [a továbbiakban: 26/2023. (VI. 30.)AM rendelet] megállapított 8. § (3) bekezdését, 16. § (2) bekezdés c)–e) pontját és 19. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontját a 26/2023. (VI. 30.) AM rendelet hatálybalépésekor7 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 17/2023. (IV. 19.) AM rendelethez

Az egyes termeléshez kötött közvetlen támogatási jogcímekre vonatkozó2023–2027. évi támogatási keretösszegek és fajlagos minimum és maximum értékek (euró)

A

B

C

D

E

F

G

1.

Támogatási jogcím
megnevezése

2023–2026. év

2027. év

2.

Keretösszeg,
euró

Fajlagos minimum, euró

Fajlagos maximum, euró

Keretösszeg,
euró

Fajlagos minimum, euró

Fajlagos maximum, euró

3.

Anyatehéntartás

34 631 327,25

111,96

174,94

31 953 864,15

103,30

161,41

4.

Hízottbika

5 061 180,70

40,76

65,22

4 670 068,30

37,61

60,18

5.

Tejhasznú tehéntartás

68 274 257,17

237,74

396,24

62 993 066,01

219,35

365,59

6.

Anyajuhtartás

21 767 730,60

24,16

35,53

20 082 684,60

22,29

32,78

7.

Cukorrépa termesztés

7 915 693,20

424,52

881,70

7 303 512,00

391,69

813,51

8.

Rizstermesztés

1 979 171,48

582,75

874,13

1 825 905,51

537,62

806,44

9.

Ipari zöldségnövény termesztés

15 619 889,00

260,44

390,66

14 411 752,60

240,30

360,44

10.

Zöldségnövény termesztés

6 455 314,80

180,92

289,48

5 956 508,40

166,94

267,11

11.

Ipari olajnövény termesztés

740 499,63

76,71

142,47

683 470,55

70,81

131,50

12.

Extenzív gyümölcstermesztés

6 063 331,33

143,54

191,39

5 594 201,55

132,44

176,58

13.

Intenzív gyümölcstermesztés

6 653 919,68

280,11

429,50

6 139 037,28

258,44

396,27

14.

Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés

15 962 772,76

163,01

302,73

14 728 908,76

150,41

279,33

15.

Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés

10 985 262,30

44,92

77

10 134 448,00

41,44

71,04

2. melléklet a 17/2023. (IV. 19.) AM rendelethez

A húshasznúnak nem minősülő szarvasmarhafajták jegyzéke

A

1.

Megnevezés

2.

Angler Rotvieh (Angeln)

3.

Armoricaine

4.

Ayrshire

5.

Black and White Friesian

6.

Bretonne pie noire

7.

British Friesian

8.

Črno-bela

9.

Czarno-biała

10.

Czerwono-biała

11.

Deutsche Schwarzbunte

12.

Dutch Black and White

13.

Estonian Holstein

14.

Estonian Native

15.

Estonian Red

16.

Française frisonne pie noire (FFPN)

17.

Fries-Hollands (FH)

18.

Friesian-Holstein

19.

Frisona española

20.

Frisona Italiana

21.

German Red and White

22.

German Red

23.

Groninger Blaarkop

24.

Guernsey

25.

Holstein Black and White

26.

Holstein

27.

Itäsuomenkarja

28.

Jersey

29.

Länsisuomenkarja

30.

Lithuanian Red

31.

Magyar Holstein-Friz

32.

Malkeborthorn

33.

Pohjoissuomenkarja

34.

Red and White Friesian

35.

Red Holstein

36.

Reggiana

37.

Rød dansk mælkerace (RMD)

38.

Schwarzbunte Milchrasse (SMR)

39.

Sortbroget dansk mælkerace (SDM)

40.

Valdostana Nera

41.

Zwartbonten van België / pie noire de Belgique

3. melléklet a 17/2023. (IV. 19.) AM rendelethez

A zöldségnövények jegyzéke, valamint minimális hektáronkénti vetőmag, palánta, hagyma, tősarj és dugvány értékei

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Megnevezés magyarul

Megnevezés latinul

Szántóföldi termesztés esetén

Hajtatás esetén

A fajta feltüntetése a szaporítóanyag igazoláson szükséges
(igen/nem)

A növény megőrzése a virágzás kezdetéig
(igen/nem)

2.

Minimum vetőmag
db/hektár

Ezermagtömeg
gramm

Minimum hagyma, fokhagyma-gerezd
db/hektár

Minimum dugvány, vagy tősarj
db/hektár

Minimum palánta
db/hektár

Minimum gumó
kg/hektár

Minimum palánta
db/hektár

3.

Görögdinnye, tökre oltott görögdinnye

Citrullus lanatus

2 500

45

2 300

igen

igen

4.

Sárgadinnye,
tökre oltott sárgadinnye

Cucumis melo

2 500

30

2 300

igen

igen

5.

Karfiol

Brassica oleracea convar. botrytis

35 000

4

30 000

igen

nem

6.

Brokkoli

Brassica cretica convar. botrytis provar. italica

35 000

4

30 000

igen

nem

7.

Bimbóskel

Brassica oleracea convar. gemmifera

35 000

4

30 000

igen

nem

8.

Fejes káposzta

Brassica oleracea convar. capitata
provar. capitata

30 000

4

27 000

igen

nem

9.

Kelkáposzta

Brassica oleracea convar. bullata

30 000

4

27 000

igen

nem

10.

Vöröskáposzta

Brassica oleracea convar. capitata
var. rubra

30 000

4

27 000

igen

nem

11.

Karalábé

Brassica oleracea convar. acephala
var. gongylodes

50 000

4

45 000

igen

nem

12.

Kínai kel

Brassica pekinensis

56 500

4

50 000

igen

nem

13.

Zeller

Apium graveolens

72 000

0,8

60 000

igen

nem

14.

Póréhagyma

Allium porrum

350 000

4

260 000

igen

nem

15.

Fokhagyma (tavaszi és őszi vetésű)

Allium sativum

200 000

igen

nem

16.

Csemegehagyma, lilahagyma, vöröshagyma (tavaszi és őszi vetésű)

Allium cepa
(Allium Fitulosum)

800 000

4

600 000

igen

nem

17.

Metélőhagyma

Allium schoenoprasum

1 000 000

2

igen

nem

18.

Fejessaláta

Lactuca sativa

56 500

1

50 000

40 000

igen

nem

19.

Endívia

Cichorium endivia

56 500

2

50 000

40 000

igen

nem

20.

Spárga

Asparagus officinalis

17 000

20

15 000

igen

nem

21.

Petrezselyem

Petroselinum crispum

800 000

1,5

igen

nem

22.

Rebarbara

Rheum rhabarbarum

12 000

10

10 000

igen

nem

23.

Édeskömény

Foeniculum vulgare

250 000

7

nem

nem

24.

Paradicsom

Lycopersicon esculentum

34 000

1,8

30 000

20 000

igen

igen

25.

Uborka

Cucumis sativus

30 000

30

27 000

11 000

igen

igen

26.

Padlizsán (tojásgyümölcs)

Solanum melongena

30 000

4

27 000

22 000

igen

igen

27.

Főzőtök, spárgatök

Cucurbita pepo
var. Fastigata

5 500

150

5 000

igen

igen

28.

Sütőtök

Cucurbita maxima
var. maxima

5 500

340

5 000

igen

igen

29.

Káposztatök

Cucurbita pepo
var. Fastigata

5 500

200

5 000

igen

igen

30.

Csillagtök/patiszon

Cucurbita pepo
convar. patissoniana

15 000

100

8 000

igen

igen

31.

Cukkini

Cucurbita pepo
convar. giromontiina

30 000

120

25 000

igen

igen

32.

Paprika

Capsicum annuum

48 000

11

44 000

22 000

igen

igen

33.

Fűszerpaprika

Capsicum annuum
var. longum

50 000

8

44 000

igen

igen

34.

Sárgarépa

Daucus carota
subsp. sativus

800 000

1,5

igen

nem

35.

Cékla

Beta vulgaris var. conditiva

500 000

14

igen

nem

36.

Feketegyökér

Scorzonera hispanica

800 000

14

igen

nem

37.

Retek

Raphanus sativus
var. sativus

200 000

10

igen

nem

38.

Torma

Armoracia rusticana

25 000

igen

nem

39.

Pasztinák

Pastinaca sativa

800 000

4

igen

nem

40.

Borsmustár (rukkola)

Eruca sativa

1 875 000

0,8

850 000

igen

nem

41.

Menta

Mentha piperita

55 000

nem

nem

42.

Citromfű

Melissa officinalis

80 000

0,6

55 000

nem

nem

43.

Bazsalikom

Ocimum basilicum

80 000

1,5

55 000

nem

nem

44.

Kerti kakukkfű

Thymus vulgaris

80 000

0,25

55 000

nem

nem

45.

Orvosi zsálya

Salvia officinalis

70 000

7,5

45 000

nem

nem

46.

Rozmaring

Rozmarinus officinalis

70 000

0,9

30 000

30 000

nem

nem

47.

Tárkony

Artemisia dracunculus

55 000

nem

nem

48.

Majoranna

Origanum majorana

80 000

0,2

55 000

nem

nem

49.

Közönséges szurokfű

Origanum vulgare

65 000

0,1

45 000

nem

nem

50.

Sóska

Rumex rugosus

2 000 000

igen

nem

51.

Spenót

Spinacia oleracea

850 000

igen

nem

52.

Szárazbab1

Phaseolus vulgaris

250 000

igen

igen

53.

Zöldbab, futóbab

Phaseolus vulgaris

250 000

igen

igen

54.

Pattogatni való kukorica

Zea mays
convar. mikrosperma

60 000

igen

igen

55.

Csicsóka

Helianthus tuberosus

500

igen

igen

Megjegyzés: 1 A vetőmag-minősítésnél a zöldbabra vonatkozó szaporítóanyag-előírásoknak kell megfelelni.

4. melléklet a 17/2023. (IV. 19.) AM rendelethez

A gyümölcsök jegyzéke, valamint minimális hektáronkénti tőszámának és az ültetvény maximális életkorának értéke

A

B

C

D

E

1.

Megnevezés magyarul

Megnevezés latinul

Extenzív ültetvény minimum
tő/hektár

Intenzív ültetvény minimum
tő/hektár

Maximális életkor

2.

Földieper (szamóca)

Fragaria × ananassa

40 000

2 év

3.

Ribiszke

Ribes rubrum

3 000

4 700

10 év

4.

Egyéb ribiszke

Ribes nigrum

3 000

4 700

10 év

5.

Málna

Rubus idaeus

5 000

9 000

10 év

6.

Piszke, Piszke törzses oltvány

Ribes uva-crispa

3 000

4 700

10 év

7.

Szeder

Rubus idaeus

1 500

10 év

8.

Tüske nélküli szeder

Rubus rusticanus var. inermis

1 500

10 év

9.

Homoktövis

Hippophae
(Elaegnus) rhamnoides

800

990

15 év

10.

Fekete bodza

Sambucus nigra

500

600

15 év

11.

Alma

Malus domestica

400

1 300

20 év

12.

Körte

Pyrus communis

400

1 000

25 év

13.

Birs

Cydonia oblonga

400

500

20 év

14.

Őszibarack, Nektarin

Prunus persica

400

660

20 év

15.

Kajszibarack (sárgabarack)

Prunus armeniaca

280

400

20 év

16.

Meggy

Prunus cerasus

280

660

20 év

17.

Cseresznye

Prunus subg. Cerasus

280

660

20 év

18.

Szilva

Prunus subgenus Prunus

400

660

20 év

19.

Naspolya

Mespilus germanica

400

20 év

20.

Dió

Juglans regia

100

200

50 év

21.

Mogyoró

Corylus sp.

400

410

20 év

22.

Mandula

Prunus amygdalus

400

410

20 év

23.

Szelídgesztenye

Castanea sativa

100

200

50 év

24.

Áfonya

Vaccinium corynbosum

2 000

10 év

25.

Berkenye

Aronia melanocarpa

1 400

10 év

26.

Csipkebogyó

Rosa canina

1 500

15 év

27.

Kivi

Actinidia deliciosa

400

25 év

28.

Datolyaszilva

Diospyros kaki

270

660

20 év

29.

Közönséges füge

Ficus carica

330

625

25 év

5. melléklet a 17/2023. (IV. 19.) AM rendelethez

A rizs minimális hektáronkénti vetőmag értékei

A

B

C

D

1.

Megnevezés magyarul

Megnevezés latinul

Minimum vetőmag
darab/hektár

Ezermagtömeg
gramm

2.

Rizs

Oryza sativa

270 000

15

6. melléklet a 17/2023. (IV. 19.) AM rendelethez

A cukorrépa minimális hektáronkénti vetőmag értékei

A

B

C

1.

Megnevezés magyarul

Megnevezés latinul

Minimum vetőmag
darab/hektár

2.

Cukorrépa

Beta vulgaris

100 000

7. melléklet a 17/2023. (IV. 19.) AM rendelethez

Az ipari zöldségnövények jegyzéke és minimális hektáronkénti vetőmag értékei

A

B

C

D

1.

Megnevezés magyarul

Megnevezés latinul

Minimum vetőmag
darab/hektár

Ezermagtömeg
gramm

2.

Zöldborsó (tavaszi, őszi)

Pisum sativum

900 000

80

3.

Cukorborsó

P. sativum L. ssp. sativum convar. saccharatum

900 000

80

4.

Csemegekukorica

Zea mays convar. saccharata

55 000

80

8. melléklet a 17/2023. (IV. 19.) AM rendelethez

Az ipari olajnövények jegyzéke és minimális hektáronkénti vetőmag értékei

A

B

C

D

E

1.

Megnevezés magyarul

Megnevezés latinul

Szántóföldi termesztés esetén

2.

Minimum vetőmag
db/hektár

Ezermagtömeg
gramm

Minimum palánta
db/hektár

3.

Olajtök

Cucurbita pepo ssp. styrica

5500

200

5000

9. melléklet a 17/2023. (IV. 19.) AM rendelethez

A szemes fehérjetakarmány-növények jegyzéke és minimális hektáronkénti vetőmag értékei

A

B

C

1.

Megnevezés magyarul

Megnevezés latinul

Minimum vetőmag
kg/hektár

2.

Szójabab

Glycine max

70

3.

Lóbab (disznóbab)

Vicia faba

170

4.

Fehérvirágú édes csillagfürt (takarmány célra)

Lupinus albus

100

5.

Sárgavirágú édes csillagfürt (takarmány célra)

Lupinus luteus

100

6.

Kék virágú édes csillagfürt (takarmány célra)

Lupinus angustifolius

100

7.

Fehérvirágú édes csillagfürt

Lupinus albus

100

8.

Kékvirágú édes csillagfürt

Lupinus angustifolius

100

9.

Sárgavirágú édes csillagfürt

Lupinus luteus

100

10.

Szárazborsó (sárgaborsó)

Pisum sativum ssp.
sativum convar. sativum

100

11.

Csicseriborsó

Cicer arietinum

80

12.

Tavaszi takarmányborsó

Pisum sativum

170

13.

Őszi takarmányborsó

Pisum sativum

100

14.

Mezei borsó

Pisum arvense

100

10. melléklet a 17/2023. (IV. 19.) AM rendelethez

A szálas fehérjetakarmány-növények jegyzéke, valamint minimális hektáronkénti vetőmag, palánta és gumó értékei

A

B

C

D

E

F

1.

Megnevezés magyarul

Megnevezés latinul

Minimum vetőmag
kg/hektár

Minimum csíraszám
db/hektár

Minimum palánta
db/hektár

Minimum gumó
kg/hektár

2.

Lucerna, Lucerna erjesztett takarmány, Lucerna zöldtakarmány*

Medicago sativa

15

3.

Komlós lucerna*

Medicago lupulina

15

4.

Sárkerep lucerna*

Medicago falcata

15

5.

Tarkavirágú lucerna*

Medicago x. varia

15

6.

Lucerna* (vetőmag célra)

Medicago sativa

8

7.

Bíborhere

Trifolium incarnatum

10

8.

Fehérhere*

Trifolium repens

6

9.

Korcshere (svédhere)*

Trifolium hybridum

6

10.

Vöröshere*

Trifolium pratense

10

11.

Alexandriai here

Trifolium alexandrinum

10

12.

Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy
bíborhere keverék)

Vicia pannonica / Vicia villosa + Triticum aestivum / Secale cerelace + Trifolium incarnatum

búza vagy
rozs: 60,
szöszös-
bükköny
vagy
pannon-
bükköny: 80
és
bíborhere: 20

13.

Borsós kukoricacsalamádé**

Pisum sativum + zea mays conv. Vulgaris

borsó:
600 000
kukorica:
400 000

14.

Borsós napraforgó-csalamádé

Pisum sativum + Helianthus annus

120 kg borsó
+ 25 kg napraforgó

borsó:
600 000
napraforgó:
400 000

15.

Szarvaskerep*

Lotus corniculatus

14

16.

Takarmánybaltacim*

Onobrychis viciifolia

hámozott
vetőmagból
95 kg
hámozat-
lanból
145 kg

17.

Takarmánybükköny
(tavaszi bükköny)

Vicia sativa L.

30

18.

Szöszösbükköny*

Vicia villosa

30

19.

Pannonbükköny*

Vicia pannonica

30

20.

Rozsos szöszösbükköny

Secale cereale + Vicia villosa

60 kg rozs +
105 kg
szöszös-
bükköny

rozs:
2 000 000 szöszös–
bükköny:
3 000 000

21.

Szilfium*

Silphium perfoliatum

20 000

22.

Keleti kecskeruta*

Galega orientalis

12

23.

Lósóska

Rumex acetosella

40

24.

Szegletes lednek

Lathyrus sativus

160

100 000

Megjegyzés:
* Többéves művelésre alkalmas kultúra.
**A keverék tömegértékének meghatározása során a Pisum sativum 117 g/ezer mag, a Zea mays conv. vulgaris esetében 250 g/ezer mag értékkel kell számolni.

11. melléklet a 17/2023. (IV. 19.) AM rendelethez

Tárolási napló

Név:

Cím:

Kincstár ügyfélazonosító-szám:

Év:

Megnevezés, méret, minőség:

Nyilvántartási szám:

Oldalszám:

A Főkönyvi számla száma (szükség esetén):

Termékjegyzékszám:

Raktár elhelyezése:

Készlet

legkisebb:

Raktárkód:

legnagyobb:

Növekedés

Csökkenés

Készlet

Tétel

20__

Bizonylatszám

Mozgásnem

Megjegyzés

bevétel

átvétel

visszavétel

egyéb

bevétel

átvétel

visszavétel

egyéb

sorszám

Kelt

Áthozat

Átvitel

Dátum:

Cégszerű aláírás

1

A 8. § (3) bekezdése a 26/2023. (VI. 30.) AM rendelet 28. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 16. § (2) bekezdés c) pontja a 26/2023. (VI. 30.) AM rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

3

A 16. § (2) bekezdés d) pontja a 26/2023. (VI. 30.) AM rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

4

A 16. § (2) bekezdés e) pontja a 26/2023. (VI. 30.) AM rendelet 25. §-a iktatta be.

5

A 19. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontja a 26/2023. (VI. 30.) AM rendelet 26. §-ával megállapított szöveg.

6

A 32. §-t a 26/2023. (VI. 30.) AM rendelet 27. §-a iktatta be.

7

A hatálybalépés időpontja 2023. július 1.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére