• Tartalom

174/2023. (XII. 27.) AM rendelet

174/2023. (XII. 27.) AM rendelet

a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet deregulációs szempontú módosításáról

2024.01.01.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 45/2012. (V. 8.) VM rendelet] 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 18. § szerinti hatósági nyilvántartást – a 8. § (1) bekezdésében és a 18. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – a járási hivatal vezeti. Az üzemeltető – a járási hivatal megkeresésére – 5 évente nyilatkozik a járási hivatalnak a tevékenysége végzésének folytatásáról.”

(2) A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Állati eredetű mellékterméket – a 16. § (2) és (4) bekezdése kivételével – csak az szállíthat, akit a telephelye, több telephellyel rendelkező szállító esetében a székhelye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal az állati eredetű melléktermékek szállítására nyilvántartásba vett. A nyilvántartásba vétel előfeltétele, hogy a szállításra használt járművet a járási hivatal előzetesen a 142/2011/EU bizottsági rendelet VIII. melléklet I. fejezetében foglaltak alapján engedélyezze. A járási hivatal engedélye öt évig hatályos. A járási hivatal engedélyének megléte nem mentesít az egyéb jogszabályok által előírt engedélyek megszerzése alól. A járási hivatal az engedély megadását követően a nyilvántartásba vétel céljából értesíti az illetékes vármegyei kormányhivatalt.

(4a) A vármegyei kormányhivatal törli az üzemeltetőt a nyilvántartásból,

a) ha az üzemeltető a tevékenység végzése feltételeinek nem felel meg, vagy

b) a (4) bekezdés szerint engedélyezett jármű engedélye lejárt vagy azt a járási hivatal visszavonta.”

„30/A. § (1) A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet deregulációs szempontú módosításáról szóló 174/2023 (XII. 27.) AM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 19. § (4) és (4a) bekezdését a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Módr. hatálybalépése előtti, szállítási tevékenység végzésére szóló nyilvántartásba vétel határozatlan időbeli hatályúvá válik.”

3. § Hatályát veszti a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet

b) 17. § (6) bekezdésében a „kizárólag” szövegrész,

4. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére