• Tartalom

179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet

179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról

2024.01.31.

A Kormány

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 169. § tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet1

1.

1. §

2. §

3. §

2.

4. §

3.

5. §

4.

6. §

5.

7. §

6.

8. §

7.

9. §

8.

10. §

9.

11. §

10.

12. §

11.

13. §

12.

14. §

13.

15. §

14.

16. §

17. §

15.

18. §

16.

19. §

II. Fejezet2

17.

20. §

18.

21. §

III. Fejezet3

19.

22. §

23. §

24. §

25. §

26. §

27. §

20.

28. §

29. §

30. §

31. §

21.

32. §

33. §

34. §

35. §

22.

36. §

23.

37. §

38. §

IV. Fejezet4

24.

39. §

40. §

41. §

42. §

43. §

25.

44. §

26.

45. §

27.

46. §

28.

47. §

29.

48. §

30.

49. §

31.

50. §

51. §

32.

52. §

53. §

33.

54. §

55. §

34.

56. §

35.

57. §

58. §

59. §

60. §

61. §

62. §

63. §

64. §

65. §

36.

66. §

37.

67. §

38.

68. §

39.

69. §

70. §

40.

71. §

41.

72. §

42.

73. §

43.

74. §

44.

75. §

45.

76. §

46.

77. §

78. §

47.

79. §

80. §

48.

81. §

49.

82. §

50.

83. §

51.

84. §

52.

85. §

53.

86. §

54.

87. §

55.

88. §

89. §

56.

90. §

57.

91. §

58.

92. §

59.

93. §

60.

94. §

V. Fejezet5

61.

95. §

96. §

97. §

98. §

99. §

100. §

101. §

102. §

103. §

104. §

105. §

62.

106. §

107. §

108. §

109. §

110. §

111. §

VI. Fejezet6

63.

112. §

113. §

114. §

115. §

116. §

117. §

118. §

119. §

64.

120. §

121. §

65.

122. §

123. §

66.

124. §

67.

125. §

68.

126. §

127. §

69.

128. §

129. §

130. §

70.

131. §

132. §

133. §

134. §

71.

135. §

136. §

137. §

72.

138. §

139. §

140. §

VII. Fejezet7

73.

141. §

74.

142. §

VIII. Fejezet8

75.

143. §

76.

144. §

77.

145. §

78.

146. §

147. §

148. §

149. §

150. §

79.

151. §

80.

152. §

81.

153. §

154. §

155. §

156. §

IX. Fejezet9

82.

157. §

158. §

159. §

160. §

83.

161. §

84.

162. §

163. §

164. §

165. §

166. §

167. §

168. §

85.

169. §

86.

170. §

87. Záró rendelkezések

171. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. november 30-án lép hatályba.

(2)10 Az I–IX. Fejezet, a 172. §, a 173. § és a 175–179. § 2024. október 1-jén lép hatályba.

172. §11

173. §12

174. §13

175. §14

176. §15

177. §16

178. §17

179. §18

1. melléklet a 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelethez

Az ingatlan adataiban bekövetkezett változás bejegyzése iránti kérelem adattartalma

Az ingatlan adataiban bekövetkezett változás bejegyzése iránti kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

1. a kérelmező családi és utóneve;

2. a kérelmező születési családi és utóneve;

3. a kérelmező születési helye;

4. a kérelmező születési ideje (év/hónap/nap);

5. a kérelmező anyja születési családi és utóneve;

6. a kérelmező állampolgársága;

7. a kérelmező lakcíme;

8. a kérelmező kézbesítési címe;

9. a kérelmező elektronikus tárhelyének megjelölése;

10. a kérelmező kézbesítési meghatalmazottjának neve/megnevezése;

11. a kérelmező kézbesítési meghatalmazottjának lakcíme/székhelye/telephelye;

12. a kérelmező képviseletében eljáró képviselő neve;

13. a kérelmező képviseletében eljáró képviselő lakcíme;

14. a kérelemhez kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási iktatószám megjelölése;

15. a kérelemmel érintett ingatlan/ingatlanok megjelölése (település / fekvés / helyrajzi szám);

16. az ingatlan változó adatának megjelölése;

17. a kérelem indokolása;

18. a mellékletek megjelölése;

19. a kérelem keltének helye és ideje;

20. a kérelmező vagy a képviselő aláírása.

2. melléklet a 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelethez

A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szereplő természetes személyek adatváltozásának bejelentéséhez szükséges formanyomtatvány adattartalma

1. a bejelentő családi és utóneve;

2. a bejelentő születési családi és utóneve;

3. a bejelentő születési helye;

4. a bejelentő születési ideje (év/hónap/nap);

5. a bejelentő anyja születési családi és utóneve;

6. a bejelentő állampolgársága;

7. a bejelentő lakcíme;

8. a bejelentő Magyarországon belüli kézbesítési címe;

9. a bejelentő elektronikus tárhelyének megjelölése;

10. a bejelentő kézbesítési meghatalmazottjának neve/megnevezése;

11. a bejelentő kézbesítési meghatalmazottjának lakcíme/székhelye/telephelye;

12. a bejelentő képviseletében eljáró képviselő neve;

13. a bejelentő képviseletében eljáró képviselő lakcíme;

14. a bejelentés tárgyának megjelölése;

15. a mellékletek megjelölése;

16. a bejelentés keltének helye és ideje;

17. a bejelentő vagy a képviselő aláírása.

3. melléklet a 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelethez

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésére irányuló kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány adattartalma

1. a kérelmező családi és utóneve;

2. a kérelmező születési családi és utóneve;

3. a kérelmező születési helye;

4. a kérelmező születési ideje (év/hónap/nap);

5. a kérelmező anyja születési családi és utóneve;

6. a kérelmező állampolgársága;

7. a kérelmező lakcíme;

8. a kérelmező kézbesítési címe;

9. a kérelmező elektronikus tárhelyének megjelölése;

10. a kérelmező kézbesítési meghatalmazottjának neve/megnevezése;

11. a kérelmező kézbesítési meghatalmazottjának lakcíme/székhelye/telephelye;

12. a kérelmező képviseletében eljáró képviselő neve;

13. a kérelmező képviseletében eljáró képviselő lakcíme;

14. a kérelemhez kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási iktatószám megjelölése;

15. a kérelemmel érintett ingatlan/ingatlanok megjelölése (település / fekvés / helyrajzi szám);

16. a kérelem indokolása;

17. a mellékletek megjelölése;

18. a kérelem keltének helye és ideje;

19. a kérelmező vagy a képviselő aláírása.

4. melléklet a 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelethez

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás teljes eljárásban történő lefolytatására irányuló kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány adattartalma

1. a kérelmező családi és utóneve;

2. a kérelmező születési családi és utóneve;

3. a kérelmező születési helye;

4. a kérelmező születési ideje (év/hónap/nap);

5. a kérelmező anyja születési családi és utóneve;

6. a kérelmező állampolgársága;

7. a kérelmező lakcíme;

8. a kérelmező kézbesítési címe;

9. a kérelmező elektronikus tárhelyének megjelölése;

10. a kérelmező kézbesítési meghatalmazottjának neve/megnevezése;

11. a kérelmező kézbesítési meghatalmazottjának lakcíme/székhelye/telephelye;

12. a kérelmező képviseletében eljáró képviselő neve;

13. a kérelmező képviseletében eljáró képviselő lakcíme;

14. a kérelemhez kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási döntés iktatószámának megjelölése;

15. a kérelemmel érintett ingatlan/ingatlanok megjelölése (település / fekvés / helyrajzi szám);

16. a kérelmező nyilatkozata, amelyben az Ákr. 42. §-a alapján kéri, hogy a megjelölt ingatlan-nyilvántartási hatósági ügyben az ingatlanügyi hatóság a kérelmet ismételten, teljes eljárásban bírálja el;

17. a mellékletek megjelölése;

18. a kérelem keltének helye és ideje;

19. a kérelmező vagy a képviselő aláírása.

5. melléklet a 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelethez

A tulajdonilap-másolat szolgáltatása iránti kérelem adattartalma

A tulajdonilap-másolat szolgáltatása iránti kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

1. tulajdonilap-másolatot igénylő természetes személy neve, anyja születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje;

2. amennyiben a tulajdonilap-másolatot igénylő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet nevében jár el, akkor a fenti adatokon túl a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, a statisztikai számjelről szóló jogszabály hatálya alá tartozó szervezet statisztikai számjele;

3. a költségviselő adatainak megjelölése: költségviselő neve vagy megnevezése, költségviselő lakcíme vagy székhelye és adószáma;

4. a kérelemmel érintett ingatlan megjelölése: település neve, ingatlan fekvése, ingatlan helyrajzi száma, másolat típusa (hiteles, teljes, szemle);

5. a személyazonosításra szolgáló okmány megnevezése és azonosítója;

6. a tulajdonilap-másolatot igénylő aláírása.

6. melléklet a 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelethez

A tulajdoni lapba történő betekintés iránti kérelem adattartalma

A tulajdoni lapba történő betekintés iránti kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

1. a betekintő természetes személy neve, anyja születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje;

2. amennyiben a betekintő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet nevében jár el, akkor a fenti adatokon túl a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező a statisztikai számjelről szóló jogszabály hatálya alá tartozó szervezet statisztikai számjele;

3. a betekintéssel érintett ingatlan megjelölése: település neve, ingatlan fekvése, ingatlan helyrajzi száma;

4. személyazonosításra szolgáló okmány megnevezése és azonosítója;

5. a betekintő betekintés megtörténtét igazoló aláírása.

7. melléklet a 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelethez

Az ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem adattartalma

Az ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

1. a kérelmező neve, anyja születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje;

2. a kérelmező állampolgársága;

3. a kérelmező lakcíme;

4. a kérelmező kézbesítési címe;

5. a kérelmező telefonszáma;

6. a kérelmező elektronikus levelezési címe, amennyiben a kérelmező a hitelesítés nélküli hatósági bizonyítvány elektronikus úton történő megküldését is kéri;

7. a felhasználás céljának megjelölése;

8. a kérelmező soron kívüli ügyintézés igénylésére vonatkozó nyilatkozata;

9. a kérelmező aláírása.

1

Az I. Fejezet a 171. § (2) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

2

A II. Fejezet a 171. § (2) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

3

A III. Fejezet a 171. § (2) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

4

A IV. Fejezet a 171. § (2) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

5

Az V. Fejezet a 171. § (2) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

6

A VI. Fejezet a 171. § (2) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

7

A VII. Fejezet a 171. § (2) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

8

A VIII. Fejezet a 171. § (2) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

9

Az IX. Fejezet a 171. § (2) bekezdés alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

10

A 171. § (2) bekezdése a 12/2024. (I. 30.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

11

A 172. § a 171. § (2) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

12

A 173. § a 171. § (2) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

13

A 174. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 175. § a 171. § (2) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

15

A 176. § a 171. § (2) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

16

A 177. § a 171. § (2) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

17

A 178. § a 171. § (2) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

18

A 179. § a 171. § (2) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére