• Tartalom

2/2023. (III. 8.) KIM rendelet

2/2023. (III. 8.) KIM rendelet

a kultúráért és innovációért felelős miniszter által adományozható elismerésekről

2023.03.17.

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A kultúráért és innovációért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által alapított elismerés a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, valamint az azt támogató területeken végzett kiemelkedő, illetve magas színvonalú szakmai tevékenységért adományozható.

(2) A miniszter által elismerés, díj, emlékérem, szakmai érem, cím (a továbbiakban együtt: díj) és a Miniszter Elismerő Oklevele adományozható.

(3) Az adományozandó emlékérmek – a 2. § (2) bekezdés 6. és 15. pontja, a 2. § (4) bekezdés 2. pontja, a 2. § (5) bekezdés 1. pontja, valamint a 2. § (6) bekezdés 2. pontja szerinti díjak kivételével – egységes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) nevével ellátott hátlappal rendelkeznek.

2. § (1) A miniszter által adományozható díjak a családügyi ágazatban a következők:

1. Bölcsődékért díj,

2. Családokért díj,

3. Emberi méltóság védelméért díj,

4. Magyar Fiatalokért díj,

5. Monspart Sarolta-díj az idősekért,

6. Pro Voluntarius díj.

(2) A miniszter által adományozható művészeti díjak a kulturális ágazatban a következők:

1. Balázs Béla-díj,

2. Balogh Rudolf-díj,

3. Blattner Géza-díj,

4. Erkel Ferenc-díj,

5. Ferenczy Noémi-díj,

6. Gérecz Attila-díj,

7. Harangozó Gyula-díj,

8. Hortobágyi Károly-díj,

9. Jászai Mari-díj,

10. József Attila-díj,

11. Liszt Ferenc-díj,

12. Márai Sándor-díj,

13. Martin György-díj,

14. Munkácsy Mihály-díj,

15. Németh Lajos-díj,

16. Szabolcsi Bence-díj,

17. Táncsics Mihály-díj,

18. A Népművészet Ifjú Mestere díj,

19. Máté Péter-díj,

20. Herczeg Ferenc-díj,

21. Sára Sándor-díj.

(3) A miniszter által adományozható művészet- és közművelődés-igazgatási, művészetelméleti és közművelődés-elméleti díj a kulturális ágazatban a következő:

1. Bánffy Miklós-díj.

(4) A miniszter által adományozható közművelődési díjak a kulturális ágazatban a következők:

1. Csokonai Vitéz Mihály-díj,

2. Bessenyei György-díj.

(5) A miniszter által adományozható közgyűjteményi díjak a kulturális ágazatban a következők:

1. Móra Ferenc-díj,

2. Pauler Gyula-díj,

3. Szinnyei József-díj.

(6) A miniszter által adományozható egyéb kulturális díjak a kulturális ágazatban a következők:

1. Nemzeti Ifjúsági Zenekar cím,

2. Pro Cultura Hungarica díj,

3. Művészeti életpálya elismerés,

4. A Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete cím.

(7) A miniszter által adományozható díjak a felsőoktatási ágazatban a következők:

1. Eötvös József-díj (felsőoktatási tagozat),

2. Apáczai Csere János-díj (felsőoktatási tagozat),

3. Trefort Ágoston-díj (felsőoktatási tagozat),

4. Kármán Tódor-díj,

5. Szent-Györgyi Albert-díj,

6. Oktatói Szolgálati Emlékérem (felsőoktatási tagozat).

(8) A miniszter által adományozható díjak az innovációs ágazatban:

1. Ipar 4.0 szakmai érem,

2. Társadalmi Innovációs Díj.

(9) A miniszter által adományozható díj a szakképzési ágazatban:

1. Szakképzésért Apáczai Csere János-díj,

2. Oktatói Szolgálati Emlékérem (szakképzési tagozat).

3. § (1) A díjakban részesíthetők körét, a díjak leírását és az adományozás feltételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Miniszter Elismerő Oklevelében részesíthetők körét és az adományozás feltételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Díj adományozását – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – az adományozási alkalmat legalább 3 naptári hónappal megelőzően, a jelölt életútjának, illetve tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó indokolással, a (2) bekezdésben foglalt kivétellel bárki – különösen szakmai szervezet vagy korábbi díjazott – kezdeményezheti a miniszternél a minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon. Díj adományozását önmaga, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója számára – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – senki nem kezdeményezheti.

(2) Az Ipar 4.0 szakmai érem adományozását az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség elnöke kezdeményezheti. A Társadalmi Innovációs Díj adományozását a miniszter által felkért tagokból álló bizottság kezdeményezheti.

(3) A Balázs Béla-díj esetében az (1) bekezdés szerinti kezdeményezés mellékleteként a jelölt szakmai portfólióját audiovizuális tartalom lejátszására alkalmas adathordozón is be kell nyújtani.

(4) A díj adományozásáról a miniszter legkésőbb az adományozási alkalmat 3 héttel megelőzően dönt.

(5) A határidő után beérkezett kezdeményezést a soron következő adományozási alkalomnál lehet értékelni.

(6) Az 1. mellékletben meghatározott díjakhoz – az 1. mellékletben meghatározott mértékben – pénzjutalom jár. Ha a pénzjutalom számítási alapja a köztisztviselői illetményalap, akkor a pénzjutalom mértékét a díj adományozásának időpontjában irányadó, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalap (a továbbiakban: illetményalap) alapján kell kiszámítani.

(7) A díjjal járó pénzjutalom az 1. mellékletben meghatározott esetben, az ott meghatározott mértékben, járadék formájában is nyújtható.

(8) A díj adományozására irányuló döntés-előkészítési eljárásra a miniszter normatív utasításban részletes szabályokat állapít meg.

5. § (1) A kulturális ágazat díjai esetében – a Pro Cultura Hungarica díj, a Művészeti életpálya elismerés, valamint az A Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete cím kivételével – a beérkezett kezdeményezések alapján a miniszter által felkért személyekből álló bizottság, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, valamint a miniszter által normatív utasításban megjelölt személy tesz a díjazottakra javaslatot, az alábbiak szerint:

a) a miniszter által felkért személyekből álló bizottság kétszer annyi számú díjazottra tesz javaslatot, mint az adományozható díjak száma;

b) a Magyar Művészeti Akadémia elnöke

ba) díjanként két díjazottra tehet javaslatot a 2. § (2) bekezdés 1., 5., 7., 9–11., 13–14., 18–19. pontja, valamint a 2. § (3) és (4) bekezdése szerinti díjak tekintetében, valamint

bb) a 2. § (5) bekezdés 2. és 3. pontja szerinti díjak kivételével díjanként egy díjazottat javasolhat a kulturális ágazat további díjai esetében;

c) a miniszter által normatív utasításban megjelölt személy díjanként egy díjazottat javasolhat a 2. § (2)–(5) bekezdésében foglalt díjak esetében, továbbá véleményezi a kulturális ágazat valamennyi díjára beérkezett kezdeményezéseket.

(2) A miniszter által felkért személy egyszerre több bizottságnak is tagja lehet, ugyanaz a bizottság több díjról dönthet. A bizottság a kezdeményezések beérkezésére nyitva álló határidő lejártát követő egy hónapon belül ülésezik.

6. § (1) Nem részesíthető díjban az a személy, aki

a) ellen fegyelmi vagy büntető eljárás van folyamatban, vagy

b) jogerős fegyelmi büntetés vagy büntetőítélet hatálya alatt áll.

(2) Azonos díjazott részére ugyanaz a díj egy ízben adományozható. Ettől eltérően – a kulturális ágazat 2. § (2) bekezdésében foglalt díjainak kivételével – ugyanaz a díj kivételesen, egy alkalommal ismételten is adományozható abban az esetben, ha az előző díj adományozását követően szerzett, az annak alapjául szolgáló érdemeket felülmúló, kimagasló érdemek azt indokolják.

(3) Legkésőbb a miniszteri döntést követően a díjban részesítendő jelölt

a) a személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló,

b) az (1) bekezdés szerinti kizáró körülményekkel kapcsolatos,

c) a korábbi díjaival összefüggő és

d) a díj elfogadásáról szóló

nyilatkozatot tesz a minisztérium honlapján elérhető nyomtatvány kitöltésével.

(4) A (3) bekezdés szerinti nyilatkozat hiányában, a nyilatkozat hiányos megtétele esetén, valamint a nyilatkozat alapján személyes adatai kezeléséhez hozzájárulását nem adó, továbbá kizáró okot megjelölő, vagy a díj el nem fogadásáról nyilatkozó jelölt díjban nem részesíthető.

7. § (1) Az 1. melléklet eltérő rendelkezése hiányában a díjak természetes személynek adományozhatóak.

(2) A díjak – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – posztumusz nem adományozhatóak. Posztumusz adományozásnak minősül az is, amikor a díjra jelölt a döntés-előkészítési eljárás során, illetve a miniszteri döntést követően, a díj átadása előtt elhalálozik.

(3) Házaspárok közös teljesítménye esetén a díjak a házaspárok részére megosztva is kezdeményezhetőek és adományozhatóak. A házaspárok részére történő adományozás esetén mindkét házastársnak a díjjal járó pénzjutalom teljes összege jár.

(4) A Blattner Géza-díj, a Hortobágyi Károly-díj, a Liszt Ferenc-díj, a Népművészet Ifjú Mestere díj és a Máté Péter-díj megosztva is adományozható. A díj megosztása esetén minden díjazottnak a díjjal járó pénzjutalom teljes összege jár.

8. § (1) A díjakat ünnepélyes keretek között a miniszter vagy az általa megbízott személy adja át.

(2) A díjak átadására az 1. mellékletben az egyes díjaknál megjelölt alkalmakkor kerül sor. Ezenkívül, a miniszter döntése alapján, indokolt esetben az átadásra nemzeti ünnep, továbbá egyéb kiemelkedő szakmai esemény alkalmából is sor kerülhet.

9. § Méltatlanná válik a miniszter által adományozott díjra az a személy, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek. A méltatlanná vált személytől a tudomásszerzést követően a miniszter a díjat visszavonja.

10. § A miniszter a díjak adományozásáról és visszavonásáról rendelkező közleményt a minisztérium honlapján, valamint a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzéteszi.

11. § (1) A miniszter által adományozható díjakkal összefüggő kiadások fedezetét a központi költségvetési törvény alapján a minisztérium igazgatási előirányzatán rendelkezésre álló forrásból kell biztosítani.

(2) Ha a miniszter által adományozható díjakkal összefüggő kiadások fedezete a minisztérium igazgatási előirányzatán teljes egészében nem áll rendelkezésre, a kulturális ágazat díjaival összefüggő kiadások fedezete részben vagy egészében a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 7. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján a Nemzeti Kulturális Alapból kerül biztosításra.

(3) Amennyiben a Miniszter Elismerő Oklevelében részesített személy pénzjutalomban is részesül, ennek fedezetét annak a szervnek a költségvetése biztosítja, amelynek vezetője a jutalmazást kezdeményezi.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

13. § A kultúráért és innovációért felelős miniszter által adományozható díjak adományozására e rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott kezdeményezéseket az adott ágazatban vagy szakterületen e rendelettel alapított díjra történő kezdeményezésnek kell tekinteni, és ekként kell elbírálni.

14. §1

1. melléklet a 2/2023. (III. 8.) KIM rendelethez

A kultúráért és innovációért felelős miniszter által adományozható díjak és adományozásuk feltételei egyes ágazatonként

1. Családügyi ágazat

1.1. Bölcsődékért díj

1.1.1. A bölcsődei ellátás területén kifejtett példaértékű, magas színvonalon végzett szakmai munkáért, a szakma fejlesztéséért, a családok és a gyermekek jólétének növelése érdekében tett közszolgálati tevékenység elismeréseként Bölcsődékért díj adományozható. A díj jogi személyeknek is adományozható.

1.1.2. A díj átadására a bölcsődék napja (április 21.) alkalmából kerül sor.

1.1.3. A díjból évente legfeljebb öt adományozható.

1.1.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérmen a díj szellemiségét jelképező motívum és a „BÖLCSŐDÉKÉRT DÍJ” felirat található.

1.1.5. A díjhoz bruttó 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.

1.2. Családokért díj

1.2.1. A családalapítás és a gyermeknevelés támogatása, a családok jólétének növelése érdekében, továbbá a családvédelem és az örökbefogadás területén kifejtett kiemelkedő szakmai vagy közszolgálati tevékenység elismerésére, valamint az idősek emberi méltósága, az idősek családi kapcsolatainak fenntartása, erősítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére Családokért díj adományozható.

1.2.2. A díj átadására a család nemzetközi napja (május 15.) alkalmából kerül sor.

1.2.3 A díjból évente legfeljebb tíz adományozható.
1.2.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kör alakú, bronzból készült, átmérője 102 mm. Az emlékérem Kampfl József szobrászművész alkotása, egyoldalas, háromtagú családot ábrázol egész alakos figurákkal, a köriratban a „CSALÁDOKÉRT DÍJ” felirat található.
1.2.5. A díjhoz bruttó 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.
1.3. Emberi méltóság védelméért díj
1.3.1. Az esélyteremtés területén elért kiemelkedő eredmények, az emberi méltóság védelmében való fellépés, valamint a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem elleni küzdelem területén végzett tevékenység elismeréseként Emberi méltóság védelméért díj adományozható.
1.3.2 A díj jogi személyeknek is adományozható.
1.3.3. A díj átadására a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja (november 25.) alkalmából kerül sor.
1.3.4. A díjból évente legfeljebb nyolc adományozható.
1.3.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérmen a díj szellemiségét jelképező motívum és az „EMBERI MÉLTÓSÁG VÉDELMÉÉRT DÍJ” felirat található.
1.3.6. A díjhoz bruttó 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.
1.4. Magyar Fiatalokért díj
1.4.1. Az ifjúságügy és a tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő szakmai teljesítmény vagy elért kimagasló eredmény elismerésére Magyar Fiatalokért díj adományozható.
1.4.2. A díj átadására a fiatalok nemzetközi napja (augusztus 12.) vagy egyéb kiemelkedő szakmai esemény alkalmából kerül sor.
1.4.3. A díjból évente legfeljebb öt adományozható természetes személy vagy jogi személy részére.
1.4.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kör alakú, három részből áll, a külső bronzgyűrű átmérője 80 mm, magassága 12 mm, ezen látható a felirat: „MAGYAR FIATALOKÉRT DÍJ”. A bronzgyűrűbe egy gőzölt akácfa korong kerül belefoglalásra, jól látszó, koncentrikusan elhelyezkedő évgyűrűkkel, amelynek közepén a fa erezetét egyedileg lekövető kontúrvonalú ezüst intarzia szerepel. Az emlékérem Gelley Kristóf és Mátyás Zoltán ötvösművészek alkotása.
1.4.5. A díjhoz bruttó 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.
1.5. Monspart Sarolta-díj az idősekért
1.5.1. Az időskorúak fizikai és szellemi aktivitásának, jóllétének megőrzése, valamint az idősek iránti szolidaritás erősítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére Monspart Sarolta-díj az idősekért adományozható.
1.5.2. A díj átadására az idősek világnapja (október 1.) alkalmából kerül sor.
1.5.3 A díjból évente legfeljebb három adományozható.
1.5.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérmen a díj szellemiségét jelképező motívum és a „MONSPART SAROLTA-DÍJ AZ IDŐSEKÉRT” felirat található.
1.5.5. A díjhoz bruttó 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.
1.6. Pro Voluntarius díj
1.6.1. Az önkéntesség, a köz javát szolgáló tevékenység, valamint a fiatal generációk önkéntességre nevelésében végzett kiemelkedő teljesítmény, tevékenység elismerésére Pro Voluntarius díj adományozható.
1.6.2. A díj átadására az önkéntesek nemzetközi napja (december 5.) vagy egyéb kiemelkedő szakmai esemény alkalmából kerül sor.
1.6.3. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható természetes személy vagy jogi személy részére.
1.6.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kör alakú, bronzból készült, átmérője 110 mm. Az emlékérem Kampfl József szobrászművész alkotása, egyoldalas, összefonódó kezeket ábrázol, „PRO VOLUNTARIUS DÍJ” félkörívű felirattal.
1.6.5. A díjhoz bruttó 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.

2. Kulturális ágazat

2.1. Balázs Béla-díj

2.1.1. A díj a mozgókép területén kifejtett kiemelkedő alkotótevékenység, valamint művészi és tudományos teljesítmény elismerésére adományozható.

2.1.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

2.1.3. A díjból évente legfeljebb négy adományozható.

2.1.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

2.1.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Ágh Fábián Sándor szobrászművész alkotása, egyoldalas, Balázs Béla domború arcképét ábrázolja, és azon a „BALÁZS BÉLA-DÍJ” felirat található.

2.1.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

2.2. Sára Sándor-díj

2.2.1. A díj azon 40 év alatti rendezőknek, operatőröknek, illetve forgatókönyvíróknak adományozható, akik a nemzeti identitás erősödését elősegítő kiemelkedő teljesítményt mutattak fel.

2.2.2. A díj adományozására március 15-e alkalmából kerül sor.

2.2.3. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.

2.2.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

2.2.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Zsin Judit szobrászművész alkotása, első oldalán középen Sára Sándor domború arcképét ábrázolja, és azon a „SÁRA SÁNDOR-DÍJ” félkörívű felirat található.

2.2.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelő összeg.

2.3. Balogh Rudolf-díj

2.3.1. A díj kiemelkedő fotóművészeti, fotóriporteri, illetve fotószakírói tevékenység elismerésére adományozható.

2.3.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

2.3.3. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.

2.3.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

2.3.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Gáti Gábor szobrászművész alkotása, egyoldalas, Balogh Rudolf domború arcképét ábrázolja, és azon a „BALOGH RUDOLF-DÍJ” felirat található.

2.3.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

2.4. Blattner Géza-díj

2.4.1. A díj kiemelkedő bábművészeti tevékenység elismerésére adományozható.

2.4.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

2.4.3. A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A díj adományozására minden páratlan naptári évben kerül sor.

2.4.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

2.4.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szöllőssy Enikő szobrászművész alkotása, egyoldalas, Blattner Géza domború arcképét ábrázolja, és azon a „BLATTNER GÉZA-DÍJ” felirat található.

2.4.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

2.5. Erkel Ferenc-díj

2.5.1. A díj kiemelkedő zeneszerzői, zenei szerkesztői, zenei rendezői, hangmérnöki tevékenység elismerésére adományozható.

2.5.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

2.5.3. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.

2.5.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

2.5.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Lebó Ferenc szobrászművész alkotása, egyoldalas, Erkel Ferenc domború arcképét ábrázolja, és azon az „ERKEL FERENC-DÍJ” felirat található.

2.5.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

2.6. Ferenczy Noémi-díj

2.6.1. A díj kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenység elismerésére adományozható.

2.6.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

2.6.3. A díjból évente legfeljebb öt adományozható.

2.6.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

2.6.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kiss György szobrászművész alkotása, egyoldalas, Ferenczy Noémi domború arcképét ábrázolja, és azon a „FERENCZY NOÉMI-DÍJ” felirat található.

2.6.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

2.7. Gérecz Attila-díj

2.7.1. A díj 35 év alatti, elsősorban első kötetes alkotóknak adományozható, akik a névadó szellemiségéhez méltó, jelentős irodalmi alkotást hoztak létre.

2.7.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

2.7.3. A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A díj adományozására minden páros naptári évben kerül sor.

2.7.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

2.7.5. A díjazott kisplasztikát és adományozást igazoló oklevelet kap. A kisplasztika forgatható, polírozott sárgaréz talpon álló, bronzból készült, átmérője 90 mm, magassága 130 mm, mélysége 55 mm. A kisplasztika Rácz Edit szobrászművész alkotása, kétoldalas, az egyik oldalán jelenet, a másik oldalán a „GÉRECZ ATTILA-DÍJ” felirat, valamint a díjazott neve található.

2.7.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelő összeg.

2.8. Harangozó Gyula-díj

2.8.1. A díj a táncművészet terén kiemelkedő alkotói, előadói, tudományos és pedagógiai tevékenység elismerésére adományozható.

2.8.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

2.8.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható.

2.8.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

2.8.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szabó Gábor szobrászművész alkotása, egyoldalas, Harangozó Gyula domború arcképét ábrázolja, és azon a „HARANGOZÓ GYULA-DÍJ” felirat található.

2.8.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

2.9. Hortobágyi Károly-díj

2.9.1. A díj a cirkuszművészet terén kiemelkedő artista tevékenység elismerésére adományozható.

2.9.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

2.9.3. A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A díj adományozására minden páros naptári évben kerül sor.

2.9.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

2.9.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kiss György szobrászművész alkotása, egyoldalas, Hortobágyi Károly domború arcképét ábrázolja, és azon a „HORTOBÁGYI KÁROLY-DÍJ” felirat, valamint a díjazott neve található.

2.9.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

2.10. Jászai Mari-díj

2.10.1. A díj kiemelkedő színművészeti – színészi, rendezői, díszlet- és jelmeztervezői, látvány- és világítástervezői, dramaturgiai – és színháztudományi – színházelméleti és színházi kritikusi – tevékenység elismerésére adományozható.

2.10.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

2.10.3. A díjból évente legfeljebb nyolc adományozható.

2.10.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

2.10.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kiss Nagy András szobrászművész alkotása, egyoldalas, Jászai Mari domború arcképét ábrázolja, és azon a „JÁSZAI MARI-DÍJ” felirat található.

2.10.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

2.11. József Attila-díj

2.11.1. A díj kiemelkedő irodalmi – költői, írói, műfordítói, irodalomtörténészi – tevékenység elismerésére adományozható.

2.11.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

2.11.3. A díjból évente legfeljebb nyolc adományozható.

2.11.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

2.11.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Vígh Tamás szobrászművész alkotása, egyoldalas, József Attila domború arcképét ábrázolja, és azon a „JÓZSEF ATTILA-DÍJ” felirat található.

2.11.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

2.12. Herczeg Ferenc-díj

2.12.1. A díj Herczeg Ferenc szellemi és irodalmi örökségét méltóképpen képviselő kiemelkedő fikciós vagy dokumentarista jellegű történeti irodalmi – történetírói, történelmi regény vagy történelmi dráma írói – teljesítmény elismerésére adományozható.

2.12.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

2.12.3. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.

2.12.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter négy évre kéri fel.

2.12.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 90 mm, vastagsága 9 mm. Az emlékérem Györfi Sándor szobrászművész alkotása, első oldalán középen Herczeg Ferenc domború arcképét ábrázolja, és azon a „HERCZEG FERENC-DÍJ” félkörívű felirat található.

2.12.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

2.13. Liszt Ferenc-díj

2.13.1. A díj kiemelkedő zenei előadó-művészeti tevékenység elismerésére adományozható természetes személyek és előadóművész-csoportok részére.

2.13.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

2.13.3. A díjból évente legfeljebb öt adományozható.

2.13.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

2.13.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Gáti Gábor szobrászművész alkotása, egyoldalas, Liszt Ferenc domború arcképét ábrázolja, és azon a „LISZT FERENC-DÍJ” felirat található.

2.13.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

2.14. Máté Péter-díj

2.14.1. A díj kiemelkedő könnyűzenei, dzsesszzenei előadó-művészeti tevékenység elismerésére adományozható természetes személyek és előadóművész-csoportok részére.

2.14.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

2.14.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható.

2.14.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

2.14.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Tóth Dávid Tamás szobrászművész alkotása, első oldalán középen Máté Péter domború arcképét ábrázolja, és azon a „MÁTÉ PÉTER-DÍJ” felirat található.

2.14.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

2.15. Márai Sándor-díj

2.15.1. A díj írói életmű vagy a díj adományozását megelőző öt évben megjelentetett kimagasló értékű prózakötet, valamint magyar író külföldi elismerést szerzett munkássága elismerésére adományozható.

2.15.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

2.15.3. A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A díj adományozására minden páratlan naptári évben kerül sor.

2.15.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

2.15.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Csikai Márta szobrászművész alkotása, egyoldalas, Márai Sándor domború arcképét ábrázolja, és azon a „MÁRAI SÁNDOR-DÍJ” felirat található.

2.15.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelő összeg.

2.16. Martin György-díj

2.16.1. A díj a népművészeti mozgalom szervezése területén végzett munkásság elismerésére adományozható, vagy azok számára adományozható, akik munkásságuk során kimagasló eredményeket értek el a népművészet – a tárgyalkotó népi kézművesség vagy a néptánc, a népzene, a népdal, a népmese, a hagyományőrzés – területén, illetve akik a népművészethez kötődően kiemelkedő művészetelméleti szakírói tevékenységet folytatnak.

2.16.2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

2.16.3. A díjból évente legfeljebb négy adományozható.

2.16.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

2.16.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Mihály Gábor szobrászművész alkotása, egyoldalas, Martin György domború arcképét ábrázolja, és azon a „MARTIN GYÖRGY-DÍJ” felirat található.

2.16.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

2.17. Munkácsy Mihály-díj

2.17.1. A díj kiemelkedő képzőművészeti tevékenység elismerésére adományozható.

2.17.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

2.17.3. A díjból évente legfeljebb hét adományozható.

2.17.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

2.17.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kiss György szobrászművész alkotása, egyoldalas, Munkácsy Mihály domború arcképét ábrázolja, és azon a „MUNKÁCSY MIHÁLY-DÍJ” felirat található.

2.17.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

2.18. Németh Lajos-díj

2.18.1. A díj a kortárs képzőművészet, iparművészet, design, építészet területén végzett kiemelkedő művészettörténészi, műkritikusi, kurátori tevékenység elismerésére adományozható.

2.18.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

2.18.3. A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A díj adományozására minden páros naptári évben kerül sor.

2.18.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

2.18.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem négyzet alakú, bronzból készült, mérete 60 mm × 60 mm, vastagsága 10 mm. Az emlékérem alkotója Csiky Tibor szobrászművész, kivitelezője és a hátlap tervezője Budahelyi Tibor szobrászművész. Az emlékérem előoldalát geometrikus kompozíció díszíti, hátoldalán a „NÉMETH LAJOS-DÍJ” felirat található.

2.18.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

2.19. Szabolcsi Bence-díj

2.19.1. A díj kiemelkedő zenetudományi, zenekritikai és zenei ismeretterjesztő tevékenység elismerésére adományozható.

2.19.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

2.19.3. A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A díj adományozására minden páros naptári évben kerül sor.

2.19.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

2.19.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szöllőssy Enikő szobrászművész alkotása, egyoldalas, Szabolcsi Bence domború arcképét ábrázolja, és azon a „SZABOLCSI BENCE-DÍJ” felirat található.

2.19.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

2.20. Táncsics Mihály-díj

2.20.1. A díj kiemelkedő újságírói tevékenység elismerésére adományozható.

2.20.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

2.20.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható.

2.20.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

2.20.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Csontos László szobrászművész alkotása, egyoldalas, Táncsics Mihály domború arcképét ábrázolja, és azon a „TÁNCSICS MIHÁLY-DÍJ” felirat található.

2.20.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelő összeg.

2.21. A Népművészet Ifjú Mestere díj

2.21.1. A díj az egyes népművészeti ágakban kiemelkedő alkotó- vagy előadó-művészeti teljesítmény elismerésére 15–35 év közötti népművészeti alkotó- és előadóművészek részére adományozható.

2.21.2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

2.21.3. A díjból évente legfeljebb öt adományozható.

2.21.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

2.21.5. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet kap.

2.21.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelő összeg.

2.22. Bánffy Miklós-díj

2.22.1. A díj a kultúra érdekében művészeti vagy kulturális intézményben, illetve szervezetnél hosszabb időn át – legalább 15 éven keresztül – végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére, valamint művészetelméleti oktatói és szerkesztő tevékenységért adományozható.

2.22.2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

2.22.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható.

2.22.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

2.22.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kereszthury Gábor szobrászművész alkotása, egyoldalas, Bánffy Miklós domború arcképét ábrázolja, és azon a „BÁNFFY MIKLÓS-DÍJ” felirat található.

2.22.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelő összeg.

2.23. Bessenyei György-díj

2.23.1. A díj a kultúra érdekében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési intézményekben vagy közösségi színterekben végzett kiemelkedő tevékenységet végző közművelődési szakembereknek adományozható, akik elméleti tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával, azok alkalmazásával és terjesztésével a korszerű művelődést és a művészi ízlés fejlesztését szolgálták.

2.23.2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

2.23.3. A díjból évente legfeljebb öt adományozható.

2.23.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

2.23.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 90 mm, vastagsága 9 mm. Az emlékérem Vígh Tamás szobrászművész alkotása, első oldalán középen Bessenyei György domború arcképét ábrázolja, és azon a „BESSENYEI GYÖRGY-DÍJ” félkörívű felirat található. Az emlékérem hátoldalát „A KÖZMŰVELŐDÉSÉRT” felirat díszíti.

2.23.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

2.24. Csokonai Vitéz Mihály-díj

2.24.1. A díj a nem hivatásos, amatőr színjátszás, vers- és prózamondás, bábjátszás, kórus- és zeneművészet, képző-, fotó-, film-, videóművészet, táncművészet, valamint a hagyományőrzés, a tárgyalkotó és előadó népművészet területén elért kimagasló művészeti munka elismerésére

a) amatőr alkotó- és előadóművész természetes személyek,

b) amatőr alkotó- és előadó-művészeti csoportok

részére adományozható.
2.24.2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
2.24.3. A díjból évente legfeljebb három, ezen belül
a) a 2.24.1. pont a) alpontja szerinti kategóriában legfeljebb egy,
b) a 2.24.1. pont b) alpontja szerinti kategóriában legfeljebb kettő
adományozható.
2.24.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
2.24.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Péterffy László szobrászművész alkotása, egyoldalas, Csokonai Vitéz Mihály arcképét ábrázolja, és azon a „CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY-DÍJ” felirat található.
2.24.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke
a) a 2.24.1. pont a) alpontja szerinti kategóriában az illetményalap tizenkétszeresének megfelelő összeg,
b) a 2.24.1. pont b) alpontja szerinti kategóriában legfeljebb az illetményalap hússzorosának megfelelő összeg.
2.25. Móra Ferenc-díj
2.25.1. A díj kiemelkedő muzeológiai tevékenységért azoknak a muzeológusoknak adományozható, akik
a) szakterületükön kimagasló szakmai életutat tettek meg,
b) tevékenységükkel, kezdeményezésükkel példaértékű, a muzeológia fejlődését és változását jelentős mértékben befolyásoló eredményt értek el,
c) a muzeális intézményekben folyó szakmai és szervezeti munka előrehaladását és sikerét meghatározó kezdeményezés irányítói, vagy
d) a muzeális intézmények társadalmi beágyazottsága és társadalmi hasznosítása terén meghatározó eredményt értek el.
2.25.2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
2.25.3. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.
2.25.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
2.25.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 85 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Palotás József szobrászművész alkotása, első oldalán Móra Ferenc domború arcképét ábrázolja, és azon a „MÓRA FERENC-DÍJ” félkörívű felirat található. Az emlékérem hátoldalát a múzeumügyet szimbolizáló dombormű és „A TUDOMÁNYÉRT, A MŰVELŐDÉSÉRT” felirat díszíti.
2.25.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap huszonnégyszeresének megfelelő összeg.
2.26. Pauler Gyula-díj
2.26.1. A díj levéltárosi szakterületen kiemelkedő teljesítmény elismerésére adományozható.
2.26.2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
2.26.3. A díjból évente legfeljebb egy adományozható.
2.26.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
2.26.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szöllőssy Enikő szobrászművész alkotása, egyoldalas, Pauler Gyula domború arcképét ábrázolja, és azon a „PAULER GYULA-DÍJ” felirat található.
2.26.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap huszonnégyszeresének megfelelő összeg.
2.27. Szinnyei József-díj
2.27.1. A díj könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítmény elismerésére adományozható.
2.27.2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
2.27.3. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.
2.27.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
2.27.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szilágyi Bernadett szobrászművész alkotása, egyoldalas, Szinnyei József domború arcképét ábrázolja, és azon a „SZINNYEI JÓZSEF-DÍJ” felirat található.
2.27.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap huszonnégyszeresének megfelelő összeg.
2.28. A Nemzeti Ifjúsági Zenekar cím
2.28.1. A cím kimagasló zenekari munkásságért adományozható.
2.28.2. A címet háromévente egy ifjúsági zenekar kaphatja, a címet és az azt megjelenítő logót a zenekar három évig viseli neve mellett feltüntetve.
2.28.3. A címet a miniszter az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról szóló törvényben meghatározott zeneművészeti véleményező bizottság javaslata alapján adományozza.
2.28.4. A cím viselésének ideje alatt a zenekar működését a minisztérium külön szerződés szerint támogatja.
2.29. A Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete cím
2.29.1. A cím a magyar klasszikus zene megismertetését és terjesztését szolgáló kimagasló zeneművészeti teljesítmény elismeréseként, húsz évnél fiatalabb természetes személyek részére adományozható.
2.29.2. A cím adományozására az adományozó döntése alapján évente legfeljebb két alkalommal kerül sor. A cím adományozásának időpontját a miniszter határozza meg.
2.29.3. A címből évente legfeljebb kettő adományozható. A cím három évig viselhető, és a miniszter döntése alapján egy alkalommal, legfeljebb további két évvel – a huszadik életév betöltése esetén is – meghosszabbítható.
2.29.4. A cím viselője adományozást igazoló oklevelet kap.
2.30. Pro Cultura Hungarica díj
2.30.1. A díj a magyar kultúra értékeinek külhoni megismertetésében és terjesztésében, valamint a magyar nemzet és más nemzetek kulturális kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szerzett magyar és külföldi állampolgárok részére adományozható.
2.30.2. A díj átadására az adományozó döntése alapján évente egy vagy több alkalommal kerül sor.
2.30.3. A díjból évente legfeljebb tíz adományozható.
2.30.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 7 mm. Az érem Kiss Nagy András szobrászművész alkotása, első oldala a pannon tájat, a magvető ember alakját a zeniten álló nappal ábrázolja. Az emlékérem hátoldalát a koszorúba foglalt „PRO CULTURA HUNGARICA” felirat díszíti.
2.31. Művészeti életpálya elismerés
2.31.1. A díj a kulturális ágazatban jelentős művészi életpályával rendelkező művészek elismerésére adományozható.
2.31.2. A díjban nem részesülhet az, aki a Nemzet Színésze, a Magyar Mozgókép Mestere, a Nemzet Művésze, a Magyar Állami Operaház Mesterművésze cím alapján folyósított havi juttatásban vagy a Magyar Művészeti Akadémia rendes vagy levelező tagjait megillető életjáradékban, továbbá a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény szerinti művészjáradékban részesül.
2.31.3. A díj egy országos szakmai szervezet ajánlásával kezdeményezhető.
2.31.4. A 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a díj saját maga vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozó számára is kezdeményezhető.
2.31.5. A díj átadására az adományozó döntése alapján évente legfeljebb két alkalommal kerül sor.
2.31.6. A díjra és az azzal járó járadékra egyidejűleg legfeljebb száztíz fő jogosult.
2.31.7. A díjban részesített adományozást igazoló oklevelet kap.
2.31.8. A díjhoz egy naptári év teljes időtartamára szóló, havonta folyósított járadék kapcsolódik, amelynek mértéke havonta az illetményalap háromszorosának megfelelő összeg. A tárgyévi járadék adományozási alkalomkor időarányosan esedékes része egy összegben kerül folyósításra.
2.31.9. A járadék nyújtása időtartamának elteltét követően a miniszter a jogosultság felülvizsgálatát követően dönthet az időtartam további egy évvel történő meghosszabbításáról. Meghosszabbítás esetén a járadék folyósítására a 2.31.8. pontban foglaltaknak megfelelően kerül sor.
2.31.10. A díj posztumusz is adományozható, amely esetben a díj és a díjjal járó járadék átvételére az elhunyt díjazott házastársa, annak hiányában a miniszter döntése szerinti leszármazója jogosult.

3. Felsőoktatási ágazat

3.1. Eötvös József-díj (felsőoktatási tagozat)

3.1.1. Eötvös József-díj (felsőoktatási tagozat) az oktatói élethivatás melletti elkötelezettség elismeréséért adományozható az életpályájuk során kiemelkedő munkát végző főiskolai, egyetemi oktatóknak.

3.1.2. Évente legfeljebb 5 díj adományozható.

3.1.3. A díj bronzból készült kisplasztika, magassága 200 mm. A kisplasztika Kutas László szobrászművész alkotása. A kisplasztika Eötvös József álló alakját ábrázolja.

3.1.4. A díj adományozására a magyar felsőoktatás napja alkalmából kerülhet sor.

3.1.5. A díjhoz pénzjutalom jár, melynek mértéke bruttó 1 000 000 Ft.

3.2. Apáczai Csere János-díj (felsőoktatási tagozat)

3.2.1. Apáczai Csere János-díj (felsőoktatási tagozat) a kiemelkedő oktatási-gyógypedagógiai munka, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenység elismeréséért adományozható főiskolai, egyetemi oktatók részére.

3.2.2. Évente legfeljebb 10 díj adományozható.

3.2.3. A díj kerek alakú, bronzból készült emlékérem, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kiss Nagy András szobrászművész alkotása, egyoldalas, Apáczai Csere János domború arcképét ábrázolja, és azon az „APÁCZAI CSERE JÁNOS-DÍJ” felirat található.

3.2.4. A díj adományozására a magyar felsőoktatás napja alkalmából kerülhet sor.

3.2.5. A díjhoz pénzjutalom jár, melynek mértéke bruttó 500 000 Ft.

3.3. Trefort Ágoston-díj (felsőoktatási tagozat)

3.3.1. Trefort Ágoston-díj (felsőoktatási tagozat) az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedően végzett munka elismeréséért adományozható felsőoktatási intézményben dolgozóknak.

3.3.2. Évente legfeljebb 10 díj adományozható.

3.3.3. A díj kerek alakú, bronzból készült emlékérem, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Fekete Tamás szobrászművész alkotása, egyoldalas, Trefort Ágoston domború arcképét ábrázolja, és azon a „TREFORT ÁGOSTON-DÍJ” felirat található.

3.3.4. A díj adományozására a magyar felsőoktatás napja alkalmából kerülhet sor.

3.3.5. A díjhoz pénzjutalom jár, melynek mértéke bruttó 500 000 Ft.

3.4. Kármán Tódor-díj

3.4.1. Kármán Tódor-díj a magyarországi oktatás, képzés, felnőttoktatás, tudományos kutatás érdekében végzett kiemelkedő támogató tevékenység elismeréséért adományozható a gazdasági élet szereplőinek.

3.4.2. Évente legfeljebb 5 díj adományozható.

3.4.3. A díj kerek alakú, bronzból készült emlékérem, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Király Vilmos szobrászművész alkotása, egyoldalas, Kármán Tódor domború arcképét ábrázolja, és azon a „KÁRMÁN TÓDOR-DÍJ” felirat található.

3.4.4. A díj adományozására a magyar felsőoktatás napja alkalmából kerülhet sor.

3.5. Szent-Györgyi Albert-díj

3.5.1. Szent-Györgyi Albert-díj a felsőoktatás területén kiemelkedő oktatási, kutatási és nevelési munka, illetve iskolateremtő, nemzetközi elismertségű tevékenység elismeréséért adományozható.

3.5.2. Évente legfeljebb 5 díj adományozható.

3.5.3. A díj kerek alakú, bronzból készült emlékérem, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szöllőssy Enikő szobrászművész alkotása, egyoldalas, Szent-Györgyi Albert domború arcképét ábrázolja, és azon a „SZENT-GYÖRGYI ALBERT-DÍJ” felirat található.

3.5.4. A díj adományozására a magyar felsőoktatás napja alkalmából kerülhet sor.

3.5.5. A díjhoz pénzjutalom jár, melynek mértéke bruttó 1 000 000 Ft.

3.6. Oktatói Szolgálati Emlékérem

3.6.1. Oktatói Szolgálati Emlékérem a legalább 25 éven keresztül végzett, kiemelkedő oktatási tevékenység elismeréséért adományozható a nyugállományba vonult főiskolai, egyetemi oktatóknak.

3.6.2. Évente korlátlan számú érem adományozható.

3.6.3. Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján egyrészt az oktatást szimbolizáló holló szerepel, csőrében gyűrűvel, mely a tudást, a hosszú életet és a bölcsességet jelképezi, másrészt az „OKTATÓI SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM” felirat látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet a „KULTÚRÁÉRT ÉS INNOVÁCIÓÉRT FELELŐS MINISZTER” felirat övez.

3.6.4. Az érem adományozására a magyar felsőoktatás napja alkalmából kerülhet sor.

4. Innovációs ágazat

4.1. Ipar 4.0 szakmai érem

4.1.1. Ipar 4.0 szakmai érem szervezetek innovációjának – ezen belül az ipar termelékenységét nagyban befolyásoló Ipar 4.0-átállás során elért jelentős teljesítmények, sikerek – elismeréséért adományozható, az alábbi kategóriákban:

a) Ipar 4.0 digitalizációs technológiát sikeresen bevezető, illetve egyéb jelentős, kapcsolódó innovatív tevékenységet megvalósító kis- vagy középvállalkozás;

b) Ipar 4.0 digitalizációs technológiát sikeresen bevezető, illetve egyéb jelentős, kapcsolódó innovatív tevékenységet megvalósító nagyvállalat;

c) Ipar 4.0-hoz kapcsolódó, átfogó, az Ipar 4.0 digitális átállást nagyban segítő oktatási, képzési programot megvalósító szervezet (egyetem vagy vállalat);

d) Ipar 4.0 eredetű jelentős kutatást, fejlesztést vagy innovációt megvalósító szervezet (egyetem vagy vállalat).

4.1.2. Évente legfeljebb 4 érem adományozható, kategóriánként 1-1 érem.

4.1.3. Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján az ágazatot szimbolizáló ábra és a szakmai érem elnevezése látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet a „KULTÚRÁÉRT ÉS INNOVÁCIÓÉRT FELELŐS MINISZTER” felirat övez.

4.1.4. Az érem adományozására az internet világnapja alkalmából kerülhet sor.

4.2. Társadalmi Innovációs Díj

4.2.1. A Társadalmi Innovációs Díj olyan új ötlet (termék, szolgáltatás, modell) kifejlesztéséért és megvalósításáért adományozható, amely társadalmi szükséglet kielégítésére irányul, társadalmi kapcsolatokat erősít, vagy együttműködést alakít ki, és ez által megoldást nyújthat a társadalmi folyamatokat befolyásoló problémákra, és végső célként javíthatja egy adott térség vagy közösség jólétét.

4.2.2. A díjra jogosultak lehetnek a természetes személyeken kívül, települési önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, állami vagy önkormányzati intézmények, szervezetek, illetve Magyarországon bejegyzett vállalkozások vagy civil szervezetek.

4.2.3. Évente legfeljebb 2 díj adományozható. A díj adományozásának időpontját a miniszter határozza meg.

4.2.4. A díjazottak emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kapnak. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérmen a díj szellemiségét jelképező motívum és az „A(z) …. évi Társadalmi Innovációja Díj” felirat található.

5. Szakképzési ágazat

5.1. Szakképzésért Apáczai Csere János-díj

5.1.1. A Szakképzésért Apáczai Csere János-díj a szakképzés és felnőttképzés területén legalább öt éve végzett eredményes, példamutató tevékenység elismeréséért adományozható.

5.1.2. Évente legfeljebb 10 díj adományozható.

5.1.3. A díj adományozására a tanítási év utolsó tanítási napja (a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szerint) alkalmából kerülhet sor.

5.1.4. A díjhoz pénzjutalom jár, melynek mértéke bruttó 1 000 000 Ft.

5.2. Oktatói Szolgálati Emlékérem (szakképzési tagozat)

5.2.1. A szakképzési ágazatban adományozható Oktatói Szolgálati Emlékéremre a 3.6. pontban foglaltak irányadók, azzal, hogy

a) az a legalább 25 éven keresztül végzett, példamutató oktatási tevékenység elismeréséért adományozható szakképző intézmény, illetve többcélú szakképző intézmény nyugállományba vonult oktatóinak vagy pedagógusainak,

b) adományozására a szakképzési tanítási év utolsó tanítási napján kerülhet sor, valamint

c) évente adományozható:

ca) korlátlan számú, pénzjutalom nélküli díj, valamint
cb) legfeljebb 20 fő részére kiemelkedően végzett munka elismeréséért 250 000 Ft pénzjutalommal járó díj.

2. melléklet a 2/2023. (III. 8.) KIM rendelethez

A Miniszter Elismerő Oklevele

1. A Miniszter Elismerő Oklevele adományozható annak a természetes személynek, munkacsoportnak, közösségnek, aki vagy amely a minisztériumban vagy a miniszter ágazati irányítása, felügyelete alá tartozó intézményben, szervnél, gazdasági társaságnál, illetve a miniszter felügyelete alá tartozó ágazatok területén tevékenykedő szervezetnél a szakmai munkáját huzamos ideig színvonalasan végzi, vagy a szerv eredményes működése szempontjából fontos szakmai feladat végrehajtásában szerez érdemeket.

2. Az oklevél átadására minden évben nemzeti ünnepeink alkalmából, illetve kiemelkedő szakmai eseményekhez kötötten kerülhet sor.

3. Az oklevélhez – a miniszter döntése alapján – pénzjutalom adható, amelynek mértéke legfeljebb az illetményalap hatszorosának megfelelő összeg.

1

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére