• Tartalom

2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás

2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás

egyes ORFK utasítások módosításáról1

2023.02.23.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján egyes ORFK utasítások módosítására kiadom az alábbi utasítást:

1. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása

1. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 8. alcíme a következő 51/A. ponttal egészül ki:

„51/A. „A jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint a belső normákban meghatározott eseteket kivéve a TIK ügyeletese kizárólag ügyindítás céljából hivatalos feljegyzést nem készíthet.”

2. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) ORFK utasítás módosítása

2. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 3/2015. ORFK utasítás) 10. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fogda állománya:)

„c) a fogdaőrökből és a fogdafelügyelőkből (a továbbiakban együtt: fogdaőrség);”

(állhat.)

3. A 3/2015. ORFK utasítás 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. Az őrzésbiztonsági követelmények fenntartása érdekében a fogda működtetéséhez – a fogvatartásért felelős eltérő rendelkezésének hiányában – egy fő őrparancsnok és a fogdaőrség további két tagjának állandó jelenléte szükséges. A befogadó egységben az őrparancsnok és a fogdaőrség egy tagja, a zárkaegységben húsz fő fogvatartotti létszámig a fogdaőrség egy, húsz fő feletti fogvatartotti létszám esetén a fogdaőrség legalább két tagjának szolgálatteljesítését kell biztosítani.”

4. A 3/2015. ORFK utasítás a következő 28/B. ponttal egészül ki:

„28/B. „Az őrparancsnok

a) a fogdaparancsnok távollétében szervezi, irányítja és felügyeli az alárendeltségébe beosztott fogdaőrség szolgálati tevékenységét;

b) a szolgálata megkezdésekor végrehajtja a fogdával kapcsolatos, a 43. pontban meghatározott átadás-átvételi tevékenységet, amelynek keretében a szolgálatot befejező őrparancsnokkal közösen ellenőrzi a zárkaegységben tartózkodó fogvatartottakat, meggyőződik létszámukról, állapotukról és az őrzésbiztonsági szabályok megvalósulásáról;

c) naprakészen vezeti az őrszolgálati okmányokat;

d) kezeli a fogvatartással kapcsolatos iratokat;

e) köteles a fogda területén napi szemlét tartani;

f) kezeli és felügyeli a fogda és a zárkaegység bejárati ajtajának átadás-átvétel tárgyát képező kulcsait, valamint az elektromos zárszerkezettel rendelkező ajtók működését és működtetését;

g) figyelemmel kíséri a fogvatartással összefüggő határidőket;

h) a fogvatartás befejező időpontjának lejárta előtt legalább 5 órával intézkedik a fogvatartás alapjául szolgáló eljárást folytató szerv képviselőjének, valamint a rendelkezési jog gyakorlójának értesítésére;

i) biztosítja a fogvatartottak jogainak érvényesülését;

j) felelős a fogda rendjéért, az őrzésbiztonsággal összefüggő követelmények megvalósításáért, a fogdaőrség jog- és szakszerű szolgálatellátásáért, a fogda rendeltetésszerű működéséért, a fogda napirendjének megtartásáért;

k) ellenőrzi a rendszeresített védőfelszerelések, védőeszközök, fertőtlenítő- és tisztítóeszközök meglétét, működőképességét és szavatosságát, továbbá azok pótlásának szükségessége esetén arról jelentést tesz a fogdaparancsnoknak;

l) figyelemmel kíséri a fogdaőrség egészségügyi, pszichikai és mentális állapotát, szükség esetén arról jelentést tesz a fogdaparancsnoknak;

m) a rendkívüli események megelőzése érdekében figyelemmel kíséri a fogvatartottak pszichikai, mentális és érzelmi állapotát, intézkedik a sérült vagy egyéb okból ellátásra szoruló fogvatartott egészségügyi ellátására, orvosi vizsgálatára;

n) rendkívüli esemény bekövetkezése esetén közreműködik annak megszakításában, felszámolásában, utasítást ad a kényszerítő eszközök alkalmazására, végrehajtja az EIT-ben meghatározott feladatokat, eleget tesz a jelentési kötelezettségének;

o) ellenőrzi és felügyeli a fogvatartottak befogadásával, elbocsátásával, kísérésével kapcsolatos feladatokat és az ezekhez szükséges okmányok meglétét, azok vezetésének szabályszerűségét, valamint az érintett fogvatartott személyazonosságát;

p) állandó felcseri szolgálat hiányában ellenőrzi és felügyeli a gyógyszerkiadással és -tárolással összefüggő szabályok megtartását;

q) felügyeli a fogdába történő belépésre és tartózkodásra vonatkozó szabályok megtartását.”

5. A 3/2015. ORFK utasítás a következő 31/A. és 31/B. ponttal egészül ki:

„31/A. „ A fogdaőr

a) az őrparancsnok alárendeltségében és irányítása mellett végrehajtja a fogdán elhelyezett fogvatartottak jog- és szakszerű, valamint biztonságos őrzését, felügyeletét, valamint a fogdában történő mozgatását;

b) szolgálatba lépése során a leváltandó fogdaőrrel közösen ellenőrzi a zárkaegységben tartózkodó fogvatartottakat, meggyőződik létszámukról, állapotukról, az őrzésbiztonsági szabályok megvalósulásáról;

c) eltérő utasítás hiányában az ellenőrzést a továbbiakban a zárkák betekintő sávjain keresztül – szükség esetén szabályszerű zárkanyitással – legalább 20 percenként megismétli;

d) közreműködik a zárkák, valamint a fogvatartottak ruházatának ellenőrzésében, felügyeli a fogvatartottak tisztálkodását;

e) köteles betartani és betartatni a fogda napirendjét;

f) az őrparancsnok utasításának megfelelően részt vesz a fogvatartottak befogadásában, elbocsátásában, végrehajtja az ezzel kapcsolatos adminisztratív és őrzésbiztonsági feladatokat;

g) felállítási helyét engedély nélkül nem hagyhatja el;

h) felelős a zárkák ajtajának zárt állapotáért;

i) szükség esetén önállóan vagy az őrparancsnok, illetve más szolgálati elöljáró utasítására kényszerítő eszközt alkalmaz;

j) felkészül a rendkívüli események megelőzésére, megszakítására;

k) riadó vagy riasztás esetén megszünteti a fogvatartottak zárkán kívüli mozgatását;

l) folyamatosan figyelemmel kíséri a fogvatartottak egészségügyi, pszichikai, mentális és érzelmi állapotát, rendellenes állapot észlelése esetén jelentést tesz az őrparancsnok számára;

m) jelentést tesz a rendkívüli esemény bekövetkezéséről;

n) ismeri és készségszinten kezeli a fogda biztonsági berendezéseit.

31/B. A fogdafelügyelő

a) az őrparancsnok alárendeltségében és irányítása mellett látja el tevékenységét;

b) az őrparancsnok akadályoztatása esetén vagy elöljárói utasításra az őrparancsnok feladatkörében eljárva utasítást ad a fogdaőrség részére;

c) ellátja a fogda működésével, működtetésével kapcsolatos azon egyéb járulékos és szakmai feladatokat, amelyek végrehajtására az őrparancsnok számára utasítást ad, így különösen a kísérések megszervezését, valamint a védő be- és kiléptetését;

d) feladatköre egyebekben megegyezik a fogdaőr feladatkörével.”

6. A 3/2015. ORFK utasítás 113. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„113. A fogvatartott mozgatása során a fogvatartott által igénybe vett helyiség ajtajának nyitására – az őrparancsnok őrzésbiztonság követelményére figyelemmel történt eltérő rendelkezésének hiányában – a fogdaőrség két tagjának jelenlétében kerülhet sor.”

a) 20. pontjában a „szolgálat ellátásához szükséges fogdaőrök” szövegrész helyébe a „fogdaőrség szolgálat ellátásához szükséges” szöveg;

b) 28. pont i) alpontjában, 77. pontjában, 156. pont f) alpontjában a „fogdaőrök” szövegrész helyébe a „fogdaőrség” szöveg;

c) 31. pontjában a „fogdaőr” szövegrész helyébe a „fogdaőrség tagja” szöveg;

d) 73. pontjában a „fogdaőr” szövegrész helyébe a „fogdaőrség” szöveg;

e) 107. pontjában a „fogdaőrök” szövegrész helyébe a „fogdaőrség tagjainak” szöveg;

f) 117. pontjában a „felszerelés, bilincsre szerelt vezetőszíjjal” szövegrész helyébe a „felszereléssel, vezetőszáras fém kézbilinccsel” szöveg;

g) 127. pontjában a „vezetőszíj” szövegrész helyébe a „vezetőszáras fém kézbilincs” szöveg;

h) 4. mellékletében a „vezetőszíjjal bilincs” szövegrész helyébe a „vezetőszáras fém kézbilincs” szöveg;

i) 30. mellékletében az „(1a)/(1b)/(1c)” szövegrész helyébe az „(1a)/(1b)/(1c)/(1d)/(1e)” szöveg

lép.

8. Hatályát veszti a 3/2015. ORFK utasítás 165/C. pontja.

3. A hivatásos állomány tagjainak szolgálatteljesítési idejéről és a szolgálati időrendszerekről szóló 10/2015. (VII. 6.) ORFK utasítás módosítása

9. A hivatásos állomány tagjainak szolgálatteljesítési idejéről és a szolgálati időrendszerekről szóló 10/2015. (VII. 6.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 10/2015. ORFK utasítás) 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. A hivatali és a váltásos szolgálati időrendszerek kivételével a nyilvántartásban szolgálatteljesítési időként egy, szabadságként kiadott napra 8 óra szolgálatteljesítést kell elszámolni.”

10. A 10/2015. ORFK utasítás 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. A rugalmas szolgálati időrendszerben a szolgálatteljesítési időt időkeretben kell megállapítani. A napi szolgálatteljesítési idő a kötelezően szolgálatban töltendő törzsidőből és a peremidőből áll. A törzsidő hétfőtől csütörtökig a 9.00–14.00 óra közötti, pénteken és szombaton a 8.30–13.30 óra közötti időtartam. A szervezeti egység vezetője szolgálati érdekből a peremidő legfeljebb 50%-áig a munkavégzési időszakot meghatározhatja.”

11. A 10/2015. ORFK utasítás 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„25. A kombinált szolgálati időrendszerben az egyes szolgálati időrendszerek váltásakor a meghatározott munkaidőkeretnek való megfelelés a váltásos szolgálati időrendszerben a váltásonként előírt szolgálati idő csökkentésével, ezáltal a két szolgálat között előírt szabadidő növelésével is biztosítható. A két vagy több havi munkaidőkeretnek való megfelelés érdekében a váltásonként előírt szolgálati idő is csökkenthető.”

12. A 10/2015. ORFK utasítás a 26. pontot követően a következő 6. alcímmel egészül ki:

„6. A tömbösített szolgálati időrendszer

26/A. A tömbösített szolgálati időrendszerben a szolgálatteljesítési időt időkeretben kell megállapítani.

26/B. A heti pihenőnapoknak havonta egy alkalommal vasárnapra kell esniük úgy, hogy hozzájuk szombati vagy hétfői nap kapcsolódjon.”

a) 13. pontjában a „négy naptári hetenként” szövegrész helyébe a „havonta” szöveg;

b) 15., 19., 23. és 26. pontjában a „négy naptári hetenként két” szövegrész helyébe a „havonta egy” szöveg

lép.

4. A körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás módosítása

14. A körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 26/2015. ORFK utasítás)

a) 29. pontjában a „rendszer (a továbbiakban: Robotzsaru Neo rendszer) „Körzeti Megbízotti” moduljában” szövegrész helyébe a „rendszerbe (a továbbiakban: Robotzsaru Neo rendszer)” szöveg;

b) 30. pontjában a „nyomtatott példányát” szövegrész helyébe a „nyomtatott vagy elektronikus példányát” szöveg, az „átadni” szövegrész helyébe az „átadni vagy bemutatni” szöveg;

c) 31. pontjában a „rendszeren a „Körzeti Megbízotti” modul „Szolgálati Napló” menüpontja alatt” szövegrész helyébe a „rendszerben” szöveg;

d) 72. pont b) alpontjában az „elkészített, hitelesített és kinyomtatott, az adott szolgálatra tervezett feladatait tartalmazó iratot” szövegrész helyébe az „elkészített és hitelesített, az adott szolgálatra tervezett feladatait tartalmazó irat nyomtatott vagy elektronikus példányát” szöveg

lép.

15. Hatályát veszti a 26/2015. ORFK utasítás

a) 32. és 33. pontjában az „a „Körzeti Megbízotti” modul „Szolgálati Napló” menüpontja alatt” szövegrész;

b) 2. melléklet „A szolgálati okmányok vezetése” című táblázata.

5. A Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról szóló 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás módosítása

16. A Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról szóló 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 13/2017. ORFK utasítás) 40. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bűnügyi járőrszolgálatot ellátó rendőr kivételével a járőr és az őr a 39. pontban meghatározottakon felül nem vehető igénybe:)

„b) – a 40/A. pontban meghatározott kivétellel – idézés kézbesítésére.”

17. A 13/2017. ORFK utasítás a következő 40/A. ponttal egészül ki:

„40/A. „A szolgálatparancsnok javaslata alapján a tevékenységirányítási központ ügyeletvezetője engedélyezheti a járőr igénybevételét a járőrkörzetében található kézbesítési helyre történő kézbesítésre, ha a rendőrkapitányság illetékességi területén azonnal jelentkező feladatra történő reagáláshoz a szükséges erő rendelkezésre áll, és az idézés kézbesítése a folyamatban lévő feladatok végrehajtását nem akadályozza.”

18. A 13/2017. ORFK utasítás 88. és 89. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„88. A hátrahagyott szolgálati gépjárműben lőfegyver és lőszer őrzés nélkül nem maradhat.

89. A gépkocsizó járőr – amennyiben az ügyeleti szolgálatra érkező bejelentések száma és jellege ezt lehetővé teszi – a napi szolgálatteljesítési idejének legalább egyharmadát a gépkocsiból kiszállva, gyalogosan teljesíti. Ettől eltérni indokolt esetben, eseti jelleggel a szolgálatparancsnok engedélyével, tartósan a rendőrkapitányság vagy a rendőr-főkapitányság vezetőjének engedélyével lehet.”

6. A szolgálatparancsnoki tevékenységről szóló 14/2017. (III. 24.) ORFK utasítás módosítása

19. A szolgálatparancsnoki tevékenységről szóló 14/2017. (III. 24.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 14/2017. ORFK utasítás) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: Rendőrség) terjed ki. A Rendőrségnél – a Készenléti Rendőrségnél (a továbbiakban: KR), valamint a határátkelőhelyen, a vízirendészeti rendőrkapitányságokon és az autópálya alosztályokon szolgálatot teljesítő szolgálatparancsnok kivételével – a szolgálatparancsnoki tevékenységet az utasításban foglaltak szerint kell működtetni.”

20. A 14/2017. ORFK utasítás 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A szolgálatparancsnoki állomány szolgálatát – az RRI-n, valamint az őrzött szálláson és a menekültügyi őrzött befogadó központban, továbbá a Budapesti Rendőr-főkapitányság Rendészeti Szervek Közlekedésrendészeti Főosztályán szolgálatot teljesítő szolgálatparancsnoki állományt kivéve – vezényléses szolgálati időrendszerben kell szervezni.”

21. A 14/2017. ORFK utasítás 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. A szolgálatparancsnok feladatait úgy kell szervezni, hogy napi szolgálatteljesítési idejének legalább egyharmadát – dokumentáltan és visszaellenőrizhetően – közterületen, határterületen töltse, amely időtartamot elsősorban az alárendelt állomány tevékenységének ellenőrzésére, helyszíni koordinálására, rendőri intézkedések szakmai irányítására és felügyeletére kell fordítania. A szolgálatparancsnok a közterületen töltött idejét a Robotzsaru rendszer megfelelő moduljában köteles rögzíteni.”

22. Hatályát veszti a 14/2017. ORFK utasítás

a) 35. pont f) alpontjában a „ , kivéve a BVRK szolgálatparancsnokát a 1817-es Balatoni Vízi Segélyhívó telefonszámra érkező hívások tekintetében” szövegrész;

b) 44/A. pontjában az „és a szolgálatparancsnokok munkaköri leírásában” szövegrész.

7. A forrónyomos tevékenység egységes végrehajtásáról szóló 22/2017. (VI. 22.) ORFK utasítás módosítása

23. A forrónyomos tevékenység egységes végrehajtásáról szóló 22/2017. (VI. 22.) ORFK utasítás 3. pont a) alpontjában az „(osztályvezető, alosztályvezető, kiemelt főnyomozó, kiemelt fővizsgáló)” szövegrész helyébe az „(osztályvezető, osztályvezető-helyettes, alosztályvezető, alosztályvezető-helyettes, kiemelt főnyomozó, kiemelt fővizsgáló, valamint különösen indokolt esetben, az állományilletékes parancsnok egyedi döntése alapján az előzőekben felsoroltaknál alacsonyabb szolgálati beosztást betöltő személy)” szöveg lép.

8. A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak munkaidejéről és munkarendjéről szóló 6/2019. (II. 21.) ORFK utasítás módosítása

24. A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak munkaidejéről és munkarendjéről szóló 6/2019. (II. 21.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 6/2019. ORFK utasítás) 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. A napi munkaidő nem lehet 5 óránál rövidebb és 12 óránál hosszabb.”

25. A 6/2019. ORFK utasítás 10. és 11. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10. A napi munkaidő törzsidőből és peremidőből áll. A törzsidő napi 5 óra, amely hétfőtől csütörtökig a 9.00–14.00 óra közötti, pénteken a 8.30–13.30 óra közötti időtartam. A szervezeti egység vezetője szolgálati érdekből a peremidő legfeljebb 50%-áig a munkavégzési időszakot meghatározhatja.

11. A heti pihenőnapokat úgy kell kiadni, hogy havonta legalább két alkalommal a vasárnaphoz szombati vagy hétfői nap kapcsolódjon.”

9. Záró rendelkezések

26. Ez az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

27. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

Az utasítás a 27. pont alapján hatályát vesztette 2023. február 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére