• Tartalom

21/2023. (IV. 28.) AM rendelet

21/2023. (IV. 28.) AM rendelet

a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről1

2023.05.01.

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. adatszolgáltató: Magyarország területén működő tejfeldolgozó, nyerstehéntej-kivitellel foglalkozó tejtermelő, nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő, valamint tejkereskedő;

2. nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 18. pontja szerinti, tejjel és tejtermékkel kapcsolatos nagykereskedelmi tevékenységet végző természetes vagy jogi személy;

3. tej és tejtermék: az 1. melléklet szerinti termékkör;

4. tejfeldolgozó: tejet és tejterméket előállító és azt bel- vagy külpiacra értékesítő természetes vagy jogi személy, akinek vagy amelynek létesítménye szerepel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által közzétett, engedélyezett létesítmények nyilvántartásában;

5. tejkereskedő: a Kertv. 2. § 13. pontja szerinti, tejjel és tejtermékkel kapcsolatos kiskereskedelmi tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, valamint közös beszerzés esetén a beszerzési szövetséget alkotó kis- és nagykereskedő vállalkozások összessége, akinek vagy amelynek tej és tejtermék forgalmazásából, illetve termeléséből származó, tárgyévet megelőző naptári évben keletkezett nettó árbevétele a 25 millió forintot meghaladja;

6. tejtermelő: olyan, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerint regisztrált természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek vagy amelynek a gazdasága az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) nyilvántartásban szereplő állatállománnyal tejet termel, és azt vagy az abból előállított tejterméket értékesít.

2. § (1) A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (a továbbiakban: szakmaközi szervezet) piacszervezési intézkedésének e rendeletben történő kiterjesztése alapján az adatszolgáltató

a) tejfeldolgozó és tejtermelő a 2. mellékletben,

b) tejkereskedő a 2. és a 3. mellékletben

meghatározott, havi adatokat tartalmazó piaci jelentést – a (3) bekezdés szerinti adatok kivételével – küld elektronikus úton a NÉBIH részére, a szakmaközi szervezet honlapján meghatározott formában, az ott közzétett címre, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott piaci jelentést

a) a tejfeldolgozók, a nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplők és a tejtermelők havi,

b) a tejkereskedők háromhavi

rendszerességgel küldik meg a NÉBIH részére.

(3) Az adatszolgáltató a 2. melléklet I. része szerinti adatszolgáltatást az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AKI Nonprofit Kft.) központi elektronikus rendszerén keresztül havi rendszerességgel teljesíti a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig. A nyerstehéntej-kivitellel foglalkozó tejtermelő a 2. melléklet I. részében meghatározott piaci jelentés vonatkozó sorát (70 Kód) tölti ki és küldi meg az AKI Nonprofit Kft. részére.

(4) A piaci jelentések kitöltési útmutatóit a szakmaközi szervezet a honlapján közzéteszi.

(5) Az (1) és (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatási rendszert a NÉBIH és az AKI Nonprofit Kft. a szakmaközi szervezettel együttműködésben üzemelteti, amelynek során az AKI Nonprofit Kft. a (3) bekezdés szerint beérkezett adatokból képzett összesített, valamint átlagadatokat a NÉBIH-nek továbbítja. A NÉBIH a hozzá beérkezett, valamint az AKI Nonprofit Kft.-től kapott adatok feldolgozását követően a szakmaközi szervezetnek havonta adja át az összesített és átlagadatokat.

(6) A szakmaközi szervezet tagságára vonatkozó összesített, valamint átlagadatokat a NÉBIH az érintett adatszolgáltatók hozzájáruló nyilatkozata alapján adja át a szakmaközi szervezetnek, annak igénylése alapján.

(7) Az adatszolgáltatási rendszerből természetes vagy jogi személyre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkozó adatot – ettől eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a NÉBIH, az AKI Nonprofit Kft. és a szakmaközi szervezet nem hozhat nyilvánosságra.

(8) A szakmaközi szervezet az adatszolgáltatók adataiból képzett – személyes adatot nem tartalmazó – összesítő táblázatokat a honlapján közzéteszi.

(9) Az (1) és (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás keretében kezelt adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra, egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen kell átadni. Az átadott adatok körét és az adatátvétel részletszabályait a Központi Statisztikai Hivatalnak az AKI-val és a NÉBIH-hel kötött együttműködési megállapodása tartalmazza.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2026. április 25-én hatályát veszti.

4. § A 2. § (1)–(3) bekezdése szerinti adatszolgáltatást 2023. február–április hónapokra vonatkozóan 2023. május 10-éig kell teljesíteni.

5. § Ez a rendelet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 164. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 21/2023. (IV. 28.) AM rendelethez

Tej és tejtermékek köre

A

B

1.

Megnevezés

Vámtarifaszám

2.

Tej és tejtermékek (kivéve az anyatejet)

0401-ből
0402
0403
0404 10
0405-től 0406-ig

3.

Tejtermékek (kivéve az italként közvetlen fogyasztásra alkalmas, tej pótlására szolgáló olyan imitátumokat, amelyek általában tej és permeátum – esetenként savó vagy tejszín – különböző arányú keverékéből állnak, és amelyek minősége, mennyiségi összetétele különbözik a természetes tejétől, tejfehérje-tartalmuk lényegesen alacsonyabb a természetes tejénél)

0404 90-ből

4.

Ízesített tej

2202 99 91-ből
2202 99 95-ből
2202 99 99-ből

2. melléklet a 21/2023. (IV. 28.) AM rendelethez

Piaci jelentés – tejfeldolgozók, nyerstehéntej-kivitellel foglalkozó termelők, nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő, valamint tejkereskedő
I.
1. Tejfeldolgozó, nyerstehéntej-kivitellel foglalkozó tejtermelő, nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő vagy tejkereskedő neve.
2. Tejfeldolgozó, nyerstehéntej-kivitellel foglalkozó tejtermelő, nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő vagy tejkereskedő Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács azonosítója (ha a szakmaközi szervezet tagja).
3. Jelentéssel érintett időszak (év, hónap).
4. Alapanyagadatok megadása az alábbi táblázat szerint:

A

B

C

D

E

F

G

1.

Kód

Termékmegnevezés

Mennyiség

Alapár

Zsírtartalom

Fehérjetartalom

Átlagár

(tonna)

(Ft/kg)

(g/100g)

(g/100g)

(Ft/kg)

2.

10

Termelőtől közvetlenül felvásárolt extra minőségű tej

3.

20

Termelőtől közvetlenül felvásárolt osztályon kívüli minőségű tej

4.

30

Egyéb helyről felvásárolt nyerstej

5.

40

Társvállalattól átvett alapanyag

6.

50

Import alapanyag (külpiacról vásárolt)

7.

60

Társvállalatnak értékesített alapanyag

8.

70

Export (külpiacra kiszállított teljes tej)

9.

80

Feldolgozásra rendelkezésre álló folyadék

10.

90

Ömlesztési alapanyag-vásárlás (külpiacról) (tejegyenértékben)

11.

100

Tejpor (külpiacról vásárolt) (tejegyenértékben)

12.

110

Tejszín (külpiacról vásárolt) (tejegyenértékben)

II.
1. Tejfeldolgozó, nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő vagy tejkereskedő neve, Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács azonosítója.
2. Jelentéssel érintett időszak (év, hónap).
3. Kereskedő esetén
3.1. adószám,
3.2. élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (FELIR) azonosító,
3.3. telephely engedélyszáma, címe, az engedélyt kiállító közigazgatási szerv.
4. Késztermékadatok megadása az alábbi táblázat szerint (me: tonna):

A

B

C

D

E

F

G

1.

Kód

Termékmegnevezés

Termelés

Import

Belföldi értékesítés

Export értékesítés

Záró-
készlet

2.

10

Fogyasztói tej 6% zsírtartalomig

3.

20

– ebből 1–3% zsírtartalmú tej

4.

30

Tejszín 6%-ot meghaladó zsírtartalommal

5.

40

Tejpor, tejszínpor, tejfehérje- koncentrátum por, savópor összesen

6.

50

Sovány tejpor

7.

60

Vaj, kenhető vajkészítmény összesen

8.

70

– ebből vaj

9.

80

Sajt és túró összesen

10.

90

– ebből túró

11.

91

– ebből rögös túró HKT

12.

100

– ebből trappista sajt

13.

110

– ebből ömlesztett sajt

14.

120

Savanyított tejtermék

15.

130

– ebből tejföl

16.

140

– ebből növényi zsírral készült termék

17.

150

Ízesített tejitalok

18.

160

Sűrített tej

3. melléklet a 21/2023. (IV. 28.) AM rendelethez

Piaci jelentés – kereskedők

1. Kereskedő neve.

2. Kereskedő TT azonosítója.

3. Ha a szakmaközi szervezetnek a kereskedő nem tagja:

3.1. adószám,

3.2. élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (FELIR) azonosító,

3.3. telephely engedélyszáma, címe, az engedélyt kiállító közigazgatási szerv.

4. Jelentéssel érintett időszak megadása (év, hónap).

5. Késztermékadatok megadása az alábbi táblázat szerint (mértékegység: tonna):

A

B

C

D

E

F

G

1.

Kód

Termékmegnevezés

Import

Belföldi értékesítés

Export értékesítés

Zárókészlet

Fogyasztói ár

2.

Kód

Termékmegnevezés

3.

10

Fogyasztói tej 6% zsírtartalomig

4.

20

– ebből 1–3% zsírtartalmú tej

5.

21

– ebből 1,5%-os zsírtartalmú UHT tej

6.

30

Tejszín 6%-ot meghaladó zsírtartalommal

7.

40

Tejpor, tejszínpor, tejfehérje- koncentrátum por, savópor összesen

8.

50

Sovány tejpor

9.

60

Vaj, kenhető vajkészítmény összesen

10.

70

– ebből vaj

11.

80

Sajt és túró összesen

12.

90

– ebből túró

13.

91

– ebből rögös túró HKT

14.

100

– ebből trappista sajt

15.

110

– ebből ömlesztett sajt

16.

120

Savanyított tejtermék

17.

130

– ebből tejföl

18.

140

– ebből növényi zsírral készült termék

19.

150

Ízesített tejitalok

20.

160

Sűrített tej

1

A rendelet a 3. § (2) bekezdése alapján 2026. április 25. napjával hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére