• Tartalom

22/2023. (V. 9.) AM rendelet

22/2023. (V. 9.) AM rendelet

egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2023.05.12.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 8. és 9. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása

1. § A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésében a „120 millió forint” szövegrész helyébe a „40 millió forint” szöveg lép.

2. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása

2. § (1) A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2014. (I. 27.) VM rendelet] 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult,)

„a) aki a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Törvény 28. § (3a) bekezdése alapján a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel,”

(2) A 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás iránti kérelem ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően a tárgyévet követő év február 15. és április 15. között.”

„(5) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott az ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületet (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(6) A támogatási kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatala során nem vehető figyelembe.

(7) A támogatási kérelem a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.”

a) 2. § (3) bekezdésében a „tárgyévben” szövegrész helyébe a „támogatási kérelem benyújtásának évében” szöveg,

b) 4/A. § (2) bekezdésében az „az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület)” szövegrész helyébe az „az elektronikus űrlapkitöltő felületen” szöveg

lép.

3. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

4. § Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kamattámogatás és költségátalány forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Mezőgazdasági feladatok alcím, 1. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg.”

5. § A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 14. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

„e) az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022. október 28-i 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény”

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

a) 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 7/C. § (6) bekezdésében és 7/D. § (4) bekezdésében a „2022.” szövegrész helyébe a „2023.” szöveg,

b) 7/C. § (1) bekezdésében a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti a 7/C. § (1) bekezdésében az „és g)” szövegrész.

4. Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

8. § Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kamattámogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Mezőgazdasági feladatok alcím, 1. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg.”

„(1a) A Kincstár a kamattámogatási kérelemről való döntésében kettő tizedesjegy pontossággal határozza meg a kamattámogatás maximális mértékét.”

10. § A 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 13. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

„d) az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022. október 28-i 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény”

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

a) 2. § (1) bekezdésében, 6. § (2) bekezdés c) pontjában, 7/B. § (6) és (8) bekezdésében a „2022.” szövegrész helyébe a „2023.” szöveg,

b) 6. § (5) bekezdésében a „megfizetéséről kiállított” szövegrész helyébe a „megfizetéséről és a negyedévben alkalmazott kamatláb mértékéről kiállított” szöveg,

c) 7/B. § (1) bekezdésében a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg

lép.

5. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

12. § Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 1. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„8. termelői szerveződés:
a) a tej- és tejtermék-ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról szóló 3/2016. (I. 7.) FM rendelet szerint a tej és tejtermékek ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik,
b) a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet szerint a gyümölcs- és zöldségfélék ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik,
c) a termelői integrációs szervezetekről szóló 24/2020. (VI. 22.) AM rendelet szerint az a) és b) pontban felsoroltaktól eltérő mezőgazdasági ágazatokban működő termelői integrációs szervezetek és társulásaik vagy
d) a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet szerint működő termelői csoportok.”

13. § A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kamattámogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Mezőgazdasági feladatok alcím, 1. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg.”

„(1a) A Kincstár a kamattámogatási kérelemről való döntésében kettő tizedesjegy pontossággal határozza meg a kamattámogatás maximális mértékét.”

15. § A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 13. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

„d) az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022. október 28-i 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény”

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

a) 2. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdés c) pontjában, 7/B. § (6) és (8) bekezdésében a „2022.” szövegrész helyébe a „2023.” szöveg,

b) 6. § (5) bekezdésében a „megfizetéséről kiállított” szövegrész helyébe a „megfizetéséről és a negyedévben alkalmazott kamatláb mértékéről kiállított” szöveg,

c) 7/B. § (1) bekezdésében a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg

lép.

6. A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosítása

17. § (1) A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet] 1. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„12. tenyészet: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] 2. § 17. pontja szerinti, az állattartóhoz tartozó valamennyi tenyészet;”

(2) A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 1. § 14. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:

tenyésztésbe állítás: az állattartó által elvégzett azon tevékenység, amelynek eredményeképp)

„a) a vásárlásból származó tenyészkos vagy tenyészbak az állattartó valamely tenyészetének állományába kerül, vagy”

18. § A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alapján a juh- és kecskeágazat termelési hatékonyságának növelése érdekében az apaállatok]

„b) állattartó általi, saját állományból – támogatási időszakban – történő tenyésztésbe állítása a (2) bekezdés b) pontja szerinti, „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkos és tenyészbak”

[esetén az állattartó vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult.]

„11. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2023. (V. 9.)AM rendelettel megállapított 2. § (1) bekezdés b) pontját, valamint 2. § (2) bekezdését a 2023. október 1-jétől benyújtott támogatási kérelmek tekintetében kell alkalmazni.”

a) 2. § (2) bekezdésében az „az a)–c) pontokban” szövegrész helyébe az „a b) pontban” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként” szövegrész helyébe a „minősített növendék bakonként” szöveg,

c) 6/D. § (4) bekezdés b) pontjában a „tenyészetkódot” szövegrész helyébe a „tenyészetkódokat” szöveg

lép.

7. A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet módosítása

21. § A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet [a továbbiakban: 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet] 4. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet szerinti támogatásra az a jogi személy, egyéb gazdálkodó szervezet, valamint a családi gazdaságokról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő és az őstermelők családi gazdaságának képviselője (a továbbiakban együtt: igénylő) jogosult, aki vagy amely]

„a) a Tv. 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Tv. 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem, a kifizetési kérelem vagy a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel,”

22. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet a (2) bekezdés szerinti adattartalommal a 4. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő igénylő a támogatási évet megelőző év december 1. és december 31. között nyújthatja be elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület).”

23. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A teljes negyedévre vonatkozó támogatás kifizetése iránti kérelmet az igénylő egy alkalommal, a Kincstár által a (2) bekezdésben meghatározott adattartalommal az erre a célra kialakított elektronikus űrlapkitöltő felületen az (1a) bekezdésben meghatározott időszakban nyújthatja be. A kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakot a sertéseknek a számlán, felvásárlási jegyen vagy belső bizonylaton feltüntetett értékesítési időpontja, ennek hiányában a számla, felvásárlási jegy vagy belső bizonylat teljesítésének időpontja határozza meg.

(1a) A kifizetési kérelem

a) az első negyedévre vonatkozóan az adott támogatási év április 1. és április 30.,

b) a második negyedévre vonatkozóan az adott támogatási év július 1. és július 31.,

c) a harmadik negyedévre vonatkozóan az adott támogatási év október 1. és október 31.,

d) a negyedik negyedévre vonatkozóan az adott támogatási évet követő január 5. és január 31.

közötti időszakban nyújtható be az (1) bekezdésben meghatározottak szerint. A kifizetési kérelem benyújtásra vonatkozó határidő jogvesztő.”

„7/A. § (1) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során az igénylő helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott az elektronikus űrlapkitöltő felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatala során nem vehető figyelembe.

(3) A 6. § (1) bekezdése szerinti támogatási kérelem és a 7. § (1) bekezdése szerinti kifizetési kérelem a benyújtását követően, de legkésőbb a 6. § (1) bekezdésében, valamint a 7. § (1a) bekezdésében meghatározott benyújtási időszak végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási vagy kifizetés iránti kérelmet kell elbírálni. A támogatási és a kifizetési kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító támogatási vagy kifizetési kérelem benyújtásának időpontja.

(4) Az eljárás során – a felügyeleti eljárás kivételével – kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.”

25. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénylése esetén a 7. § (1) és (2), továbbá (4) bekezdésében, a 7/A. §-ban, valamint a 8. §-ban foglaltakat alkalmazni kell.”

26. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Ha a benyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás vagy az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 13. pontja szerinti támogatás (a továbbiakban: válságtámogatás) iránti kérelmekben foglalt összes jogos igény meghaladja a (7a) bekezdés szerinti keretösszeget, akkor az igénylő részére megállapítható legmagasabb támogatási összeg a túllépés mértékével arányosan csökken.”

27. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 16/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az igénylő a 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti állatjóléti intézkedések tekintetében a 2022. támogatási év II., III. és IV. tárgynegyedévére, valamint a 2023. támogatási év I., II. és III. tárgynegyedévére – a 14. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – kizárólag válságtámogatás igénybevételére jogosult.”

„18/B. § Ez a rendelet „az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022. október 28-i 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

a) 7. § (4) bekezdés b) pontjában, 8. § (1) bekezdés c) pontjában és 8. § (2) bekezdés b) pontjában a „jegy másolatát” szövegrész helyébe a „jegyet” szöveg és a „bizonylat másolatát” szövegrész helyébe a „bizonylatot” szöveg,

b) 7. § (4) bekezdés c) pontjában és 15. § (3) bekezdésében az „igazolásának eredeti példányát” szövegrész helyébe az „igazolását” szöveg,

c) 7. § (4) bekezdés d) pontjában, 9. § (5) bekezdés b) pontjában, 10. § (4) bekezdésében, 11. § (5) bekezdésében, 12. § (4) bekezdés a) pontjában az „eredeti dokumentumot” szövegrész helyébe a „dokumentumot” szöveg,

d) 8. § (1) bekezdés a) pontjában és 8. § (2) bekezdés a) pontjában a „szerződés másolatát” szövegrész helyébe a „szerződést” szöveg,

e) 8. § (1) bekezdés b) pontjában a „számla másolatát” szövegrész helyébe a „számlát” szöveg,

f) 8. § (1) bekezdés d) pontjában, 8. § (2) bekezdés c) pontjában és 16. § (4) bekezdés b) és c) pontjában a „nyilatkozatának eredeti példányát” szövegrész helyébe a „nyilatkozatát” szöveg,

g) 9. § (5) bekezdés a) pontjában az „alaprajz másolati példányát” szövegrész helyébe az „alaprajzot” szöveg,

h) 12. § (4) bekezdés b) pontjában a „számla másolati példányát” szövegrész helyébe a „számlát” szöveg és a „belső bizonylatok másolatait” szövegrész helyébe a „belső bizonylatokat” szöveg,

i) 13. § (3) bekezdésében a „jegyzőkönyv másolatát” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyvet” szöveg,

j) 14. § (7a) bekezdésében a „2023. támogatási évben” szövegrész helyébe a „2022. és 2023. támogatási év vonatkozásában” szöveg,

k) 16. § (4) bekezdés a) pontjában a „dokumentum másolatát” szövegrész helyébe a „dokumentumot” szöveg,

l) 16/E. § (2) bekezdésében az „az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület)” szövegrész helyébe az „az elektronikus űrlapkitöltő felületen” szöveg,

m) 16/E. § (8) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2) és (2a) bekezdésben” szöveg,

n) 16/F. § (2) bekezdésében a „(2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(2) és (2a) bekezdésében” szöveg

lép.

30. § Hatályát veszti a 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 16/E. § (5) bekezdésében a „(2) bekezdés szerinti” szövegrész.

8. Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31.) AM rendelet módosítása

31. § Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 15/2021. (III. 31.) AM rendelet] 4. § (5) bekezdés e) pontja a következő ed) alponttal egészül ki:

(Az előzetes jóváhagyás iránti kérelem az alábbi adatokat és dokumentumokat tartalmazza:

a kérelmező nyilatkozata arról, hogy)

„ed) visszafizeti az érintett termékmennyiségekre jogosulatlanul kapott támogatást, ha megállapítást nyer, hogy a termékeket nem osztották ki a gyermekeknek, vagy ha azok uniós finanszírozásból nem támogathatók.”

32. § (1) A 15/2021. (III. 31.) AM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fenntartó a kiválasztási eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívást április 15-éig közzéteszi, amelyre a kérelmezők az ajánlataikat április 30-áig nyújthatják be. Az árajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon, az ajánlattévő cégszerű aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón kell megküldeni a fenntartó részére. A tankerületi központ fenntartó által közzétett ajánlattételi felhívásra nem tehet ajánlatot az, aki vagy amely az ajánlattétellel érintett tanévre már az 5. § (1) bekezdésében a tankerületi központok száma tekintetében meghatározott számú tankerületi központtal megkötött megállapodással rendelkezik.”

„(8a) Ha a fenntartó a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján nem kötelezett közbeszerzési eljárás lefolytatására, akkor az e rendeletben előírt pályázati és szerződéskötési eljárás lebonyolítását követően köti meg a szállítási szerződést.

(8b) Ha a fenntartó a Kbt. rendelkezéseire figyelemmel közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett,

a) a szállítási szerződést az e rendeletben foglalt követelményrendszer figyelembevételével köti meg és nyújtja be, és

b) – a szerződések benyújtására vonatkozóan a 10. § (1) és (4) bekezdése szerinti határidő kivételével – az e rendeletben a pályázati eljárásra és a szerződéskötésre előírt határidőket nem kell alkalmazni.”

33. § A 15/2021. (III. 31.) AM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kiválasztási eljárásról a fenntartó bontási jegyzőkönyvet készít. A fenntartónak a kiválasztási eljárásról készült dokumentációt az érintett tanév lezárultát követő öt évig meg kell őriznie. Az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jogosult ellenőrizni a kiválasztási eljárás dokumentáltságát. A fenntartó a Kbt. vagy az e rendelet szerint elkészített ajánlattételi kiírást a közzétételtől számított tíz napon belül, a bontási jegyzőkönyv másolatát harminc napon belül elektronikus úton megküldi a miniszter részére a Kincstár honlapján közzétett közleményben megjelölt elektronikus levelezési címre.”

34. § A 15/2021. (III. 31.) AM rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Tanítási évenként legalább három teljesítési időszakban kell szállítani, és legalább tanulónként egy, a (4) bekezdésben meghatározott kísérőintézkedést kell végrehajtani. A kísérőintézkedésekben való részvételt valamennyi, a programban résztvevő tanuló számára biztosítani kell. A tervezett kísérőintézkedést, annak megvalósítási dátumát, helyét (a köznevelési intézmény feladatellátási helyének neve, címe, sorszáma) a megvalósítást megelőző tizenötödik napig be kell jelenteni a Kincstár részére a Kincstár honlapján megadott elektronikus levélcímen. Teljesítési időszakon belül legalább heti gyakorisággal és egész heteket lefedve kell szállítani úgy, hogy az első és a negyedik teljesítési időszakban legalább három, a második és a harmadik teljesítési időszakban legalább nyolc hétig kell szállítani, amely alkalmazásában legalább négy tanítási napot magában foglaló hetek vehetőek figyelembe.”

35. § A 15/2021. (III. 31.) AM rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatás mértéke a megállapodásnak megfelelően leszállított és kiosztott, a 12. és 13. §-ban foglaltaknak megfelelő termék – 1. mellékletben meghatározott – egy adagjára vetített és meghatározott bruttó összeg, amely tartalmazza az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt költségeket, és amelynek összegére a kérelmező a számlát kiállította. Az egy hétre és egy főre számított támogatás összege legfeljebb bruttó kettőszázharminc forint lehet. Ha a megállapodásban szereplő termékekre jutó – 1. mellékletben meghatározott – támogatás egy főre és egy hétre számított összege meghaladja a bruttó kettőszázharminc forintot, akkor a különbözetet a fenntartó megtéríti a beszállítónak.”

36. § (1) A 15/2021. (III. 31.) AM rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 11. és 12. cikkében foglalt szabályoknak megfelelően a kérelmező és a fenntartó által kötött megállapodás megkötésének és teljesülésének adminisztratív és helyszíni ellenőrzését a Kincstár végzi úgy, hogy tanítási évenként legalább a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott számú kérelmezőt ellenőriz. A Kincstár a nevelési-oktatási intézményben, a fenntartónál és a kérelmezőnél helyszíni ellenőrzést végezhet.

(1a) A helyszíni ellenőrzés során a Kincstár ellenőrzi az e rendeletben foglaltak megvalósulását, valamint a felhasznált termékek 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek, valamint a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek való megfelelését.”

(2) A 15/2021. (III. 31.) AM rendelet 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A fenntartó és a köznevelési intézmény aláveti magát a Kincstár által hivatalból indított, e rendeletben, valamint a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 10. cikkében szabályozott ellenőrzésnek, ideértve a 14. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartások, valamint a kérelmezők közötti sorrendállítás dokumentációjának részletes vizsgálatát és a fizikai ellenőrzést. A Kincstár a fenntartónál végzett ellenőrzés során kiemelten ellenőrzi a kiválasztási eljárás 6. §-ban előírtak szerinti lebonyolítását.”

„(6a) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a kérelmezőnél helyszíni ellenőrzést végezhet, különösen a program keretében támogatott 100 százalékos gyümölcslevek 13. § (4) bekezdésében meghatározott cukortartalmára vonatkozóan.”

„(4a) Ha megállapításra kerül, hogy a fenntartó csak részben tett eleget a 6. § szerinti kötelezettségeinek, a Kincstár a fenntartónál kezdeményezheti az érintett nevelési-oktatási intézmény tanulóinak kiosztott termékek alapján az adott tanévre vonatkozóan igényelt és kifizetett támogatás 1%-ának, de legfeljebb 200 000 Ft támogatásnak a visszafizetését.”

a) 6. § (3) bekezdés c) pontjában az „elősegítő, 9.” szövegrész helyébe az „elősegítő, mezőgazdasági – uniós és helyi – termékekkel kapcsolatos ismeretek bővítését célzó, a 9.” szöveg,

b) 18. § (2) bekezdésében a „hatvan” szövegrész helyébe a „kilencven” szöveg, a „kettőszáznegyven” szövegrész helyébe a „háromszázhatvan” szöveg,

c) 18. § (3) bekezdésében a „negyven” szövegrész helyébe a „hatvan” szöveg

lép.

9. Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet módosítása

40. § Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet [a továbbiakban: 19/2021. (V. 5.) AM rendelet] 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az igényelhető támogatás mértéke – figyelemmel a 2. § (4) bekezdésében foglaltakra – a tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka, de legfeljebb

a) az „I/a. teljes/félzsíros tej” esetében 460 Ft/l,

b) az „I/a. zsírszegény tej” esetében 260 Ft/l,

c) az „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej” esetében 400 Ft/l,

d) az „I/b. zsírszegény ízesített tej” esetében 200 Ft/l,

e) az „I/c. natúr joghurt” és az „I/c. natúr kefir” esetében 570 Ft/kg,

f) az „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt” esetében 600 Ft/kg,

g) a „II. gyümölcsdarabos joghurt” esetében 600 Ft/kg,

h) a „III. ömlesztett sajt” esetében 1550 Ft/kg.”

41. § A 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 4. § (4) bekezdésében a „négy” szövegrész helyébe a „három” szöveg lép.

10. Záró rendelkezések

42. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 22/2023. (V. 9.) AM rendelethez

„1. melléklet a 15/2021. (III. 31.) AM rendelethez
A támogatott termékek és a támogatás bruttó összege

A

B

C

D

E

F

1.

Termék megnevezése

Egy adagként kiosztandó mennyiség

A támogatás bruttó összege (Ft/adag)

I. időszak

II. időszak

III. időszak

IV. időszak

2.

1. gyümölcs

3.

1.1. alma

egész

1 db

65

65

70

80

szeletelt

8 dkg

125

125

125

125

4.

1.2. körte

1 db

110

110

110

110

5.

1.3. őszibarack

1 db

110

6.

1.4. nektarin

1 db

110

7.

1.5. szilva

4 db

70

8.

1.6. földi eper (adagonként csomagolt)

8 dkg

130

9.

1.7. cseresznye (adagonként csomagolt)

8 dkg

130

10.

2. zöldség- és gyümölcslé

2 dl

145

145

145

145

11.

3. zöldség

12.

3.1. paradicsom

1 db

70

85

90

90

13.

3.2. sárgarépa (csomagolt, mini répa, hasáb, golyó)

10 dkg

60

65

65

60

14.

3.3. étkezési paprika (tv vagy kápia)

1 db

40

40

80

80

15.

3.4. karalábé

10 dkg

70

70

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére