• Tartalom

25/2023. (VI. 26.) AM rendelet

25/2023. (VI. 26.) AM rendelet

a méhészeti ágazatban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 2023. évi igénybevételének szabályairól

2024.03.26.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában és a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény 48. § (3) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a) az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (a továbbiakban: EMGA) és a központi költségvetési forrásból történő társfinanszírozással a 2023. tárgyévre a méhészeti ágazatban azonosított szükségletek alapján megállapított célkitűzések elérését szolgáló beavatkozások által megvalósuló támogatások igénybevételének feltételeire,

b) az igénybevétel szabályaira, valamint

c) a pénzügyi források allokációjára

terjed ki.

2. § Ez a rendelet az Európai Bizottság által jóváhagyott, a 2023. január 1-jétől 2027. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervben (a továbbiakban: Stratégiai Terv) szereplő beavatkozásokhoz az EMGA és a központi költségvetés társfinanszírozásával megvalósuló méhészeti célú támogatásokra alkalmazandó.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában

1. egyedi azonosításra alkalmas jelölés: a beszerzett eszköz azonosítására szolgáló, a gyártó vagy forgalmazó által feltüntetett vagy rögzített, fizikailag nyomtalanul nem eltávolítható jelölés [különösen S/N (Serial Number) szám, gyártási szám, gyári szám, pótkocsira vonatkozó iratok és annak műszaki paramétereire vonatkozó egyedi adatok, alvázszám, rendszám];

2. kedvezményezett: támogatási igényt benyújtó, támogatásra jogosult természetes személy vagy jogi személy;

3. méhcsalád: a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet] 1. § 2. pontja szerinti fogalom;

4. méhcsaládok száma: az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tagállamok 2023–2027-es, az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti KAP stratégiai tervében kidolgozandó egyes beavatkozástípusokra vonatkozó kiegészítő követelményekkel, valamint a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra (GAEC) vonatkozó 1. szabványra irányadó szabályokkal történő kiegészítéséről szóló, 2022. december 7-i (EU) 2022/126 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 36. cikke szerinti méhkaptárak száma;

5. előzetes bejelentésben foglaltak módosítása: a 16. § (7) bekezdése és a 35. § (6) bekezdése szerinti előzetesen bejelentett rendezvény kezdő időpontja, várható időtartama, pontos helyszíne, a program típusa módosításának bejelentése;

6. pénzügyi év: a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet] 35. cikke szerinti mezőgazdasági pénzügyi év;

7. rendezvény: a 4. § (1) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja, valamint a 35. § (1) bekezdése szerinti albeavatkozásokhoz sorolható, előre meghatározott célból, adott helyen és időben tartott méhészeti szakmai program vagy programsorozat;

8. tárgyhónap: a 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás kivételével a 2023. évben felmerült költségek legkésőbbi számlájának dátuma szerinti hónap.

3. Beavatkozásonként támogatható albeavatkozások, támogatási célok

4. § (1) E rendelet alapján támogatás a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet), valamint az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt alábbi beavatkozásokhoz vehető igénybe:

a) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (4) bekezdés a) pontja, valamint az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

aa) méhészeti képzés országos koordinálása, valamint méhészeti ismeretek gyűjtése és terjesztése,

ab) regionális rendezvény, szervezeti ülés szervezése, kongresszus, nemzetközi rendezvény, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányút szervezése és az azokon való részvétel, méhbetegségek felismeréséhez és a védekezéshez szükséges ismeretek átadása érdekében megtartott képzések, valamint elméleti ismeretterjesztés,

ac) bemutató méhészetek látogatása,

ad) belső szaktanácsadó hálózat tevékenységének elősegítése,

ae) fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakítása és tevékenységének elősegítése, illetve

af) méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat;

b) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (4) bekezdés b), c) és e) pontja, valamint az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (1) bekezdés b) pont bi), biii) és biv) alpontja alapján

ba) méhész szervezetek tevékenységét és kohézióját elősegítő eszközök beszerzésének támogatása,

bb) a méhészeti tevékenység folytatásához szükséges új eszközök beszerzésének támogatása,

bc) a vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása,

bd) méhbetegségek és kártevők elleni gyógyszeres, alternatív és preventív védekezés támogatása, illetve

be) petéző vagy párzatlan méhanyák, valamint anyabölcsők vásárlásának támogatása;

c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (4) bekezdés g) pontja, valamint az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján

ca) méhészeti marketing- és piacmonitoring-tevékenység országos koordinálása,

cb) méhészeti promóció, kommunikáció és marketing támogatása, illetve

cc) méhészeti piacmonitoring támogatása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beavatkozásokat 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakban (a továbbiakban: tárgyév) kell végrehajtani.

4. A támogatások igénybevételének általános feltételei

5. § (1) A 4. § (1) bekezdése szerinti beavatkozások végrehajtására vonatkozó támogatási és kifizetési kérelmet (a továbbiakban együtt: kérelem) együtt kell benyújtani, amelynek jogosultsági és tartalmi értékelésével, a támogatási döntés meghozatalával, valamint a támogatás kifizetésével kapcsolatos feladatokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) látja el.

(2) A kérelmet a kérelmező elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően nyújtja be a Kincstárhoz az erre a célra biztosított elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül, támogatási célonként külön-külön, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(3) A kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így az előzetes program bejelentést, a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a közigazgatási per, valamint felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül – olvasható formában – kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatala során nem vehető figyelembe.

(4) A kérelmet az e rendelet hatálybalépését követő ötödik munkanaptól lehet benyújtani a Kincstárhoz a (2) bekezdésben meghatározottak szerint, az (5) és (6) bekezdés szerinti jogvesztő határidőkre figyelemmel.

(5) A kérelmek folyamatosan benyújthatók az alábbi jogvesztő határidőkkel:

a) a 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja – kivéve a 11. § (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti támogatások esetén –, továbbá a 4. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja, valamint c) pont ca) alpontja szerinti albeavatkozások esetén a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig, kivéve a 2023. július tárgyhónapra vonatkozó kérelmet, ahol a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig,

b) a 4. § (1) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja, valamint c) pont cb) alpontja szerinti albeavatkozások esetén a rendezvény zárónap hónapját követő második hónap utolsó napjáig, kivéve a 2023. június és július tárgyhónapra vonatkozó rendezvényeket, ahol 2023. augusztus 15. napjáig, azzal, hogy ha a rendezvény többnapos, zárónapnak azon utolsó napot kell tekinteni, amely napon a támogatható rendezvény megvalósul,

c) a 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti, a 11. § (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti támogatások és a 4. § (1) bekezdés a) pont ae)–af) alpontja, valamint c) pont cc) alpontja szerinti albeavatkozások esetén a 2023. január 1. napja és a 2023. július 31-e közötti teljesítési időponttal kiállított számlák esetén 2023. augusztus 15-ig, a 2023. augusztus 1. napja és a 2023. december 31-e közötti teljesítési időponttal kiállított számlák esetén 2024. január 31-ig,

d) a 4. § (1) bekezdés b) pont ba)–bc) alpontja, valamint a 31. § (1) bekezdés b) alpontja szerinti albeavatkozások esetén a számla teljesítési dátumát követő hónap utolsó napjáig, azzal, ha a kérelemhez több számla kapcsolódik, a legkésőbbi számla teljesítési dátumát kell figyelembe venni,

e)1 a 4. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti albeavatkozás esetén – kivéve a 31. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatások –, a 2023. január 1. napja és a 2023. július 31-e közötti teljesítési időponttal kiállított számlák esetén 2023. augusztus 1-ig, a 2023. augusztus 1. napja és a 2023. december 31-e közötti teljesítési időponttal kiállított számlákat a 2024. január 1-jétől kiállított számlákkal együtt 2024. május 6-ig, valamint

f) a 4. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja szerinti albeavatkozás esetén, a 2023. január 1. napja és a 2023. július 31-e közötti teljesítési időponttal kiállított számlák esetén 2023. augusztus 3-ig, a 2023. augusztus 1. napja és a 2023. december 31-e közötti teljesítési időponttal kiállított számlákat a 2024. január 1-jétől kiállított számlákkal együtt 2024. augusztus 3-ig.

(6) Az (5) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti albeavatkozások esetén az e rendelet hatálybalépését megelőzően felmerült költségekre vonatkozóan a kérelem jogvesztő benyújtási határideje az e rendelet hatálybalépését követő harmincadik nap.

(7) Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a kedvezményezettel vagy meghatalmazottjával.

(8) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kedvezményezett helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott az elektronikus űrlapkitöltő felületet használja az eljárási cselekmények elvégzéséhez. A kamarai meghatalmazott útján történő eljárásra a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások igénybevételével összefüggő elektronikus kérelmek benyújtását elősegítő kamarai meghatalmazásokkal kapcsolatos szabályokról szóló 1/2023. (I. 12.) AM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(9) A kérelem a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb a jogvesztő kérelembenyújtási határidő végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó módosított kérelmet kell elbírálni. A kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

(10) A kérelmek bírálata – a 4. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja szerinti albeavatkozás, továbbá a 31. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti támogatások kivételével – a kérelmek beérkezési sorrendje szerint történik.

(11) Hiányosan vagy hibásan benyújtott kérelem esetén az elbírálás sorrendjét a maradéktalanul teljesített hiánypótlás beérkezésének napja határozza meg.

(12) Az elbírálási sorrendben hiánypótlás esetén a kérelem beérkezési napjának a határidőben teljesített hiánypótlás beérkezésének napját, ennek elmaradása esetén a hiánypótlási határidő utolsó napját követő nyolcadik napot kell tekinteni.

(13) A 6. § (9) bekezdése szerinti keretátcsoportosítás engedélyezése után, az adott albeavatkozásra meghatározott támogatási keret kimerülését követően beérkezett kérelmek visszautasításáról a Kincstár dönt. Ha a 6. § (9) bekezdése szerinti keretátcsoportosítás engedélyezését követően rendelkezésre álló forrás figyelembevételével a 31. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti támogatások, továbbá a 4. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja szerinti albeavatkozás esetén a jóváhagyható támogatási igény meghaladja az elkülönített keretösszeget, akkor az egyes kérelmek alapján jóváhagyható támogatási összegeket arányosan csökkenteni kell. A támogatási összegek arányos csökkentéséről a Kincstár dönt.

(14) A forráskimerülést az Agrárminisztérium közleményben teszi közzé.

6. § (1) A támogatási jogosultságot alátámasztó számlákon és egyéb bizonylatokon szereplő összegekre abban az esetben nyújtható támogatás, ha a kedvezményezett nevére és a Kincstár által vezetett Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: KNYR) a számla teljesítésének napján nyilvántartott címére (a továbbiakban: cím) kiállított számlák vagy egyéb bizonylatok teljesítési dátuma – az adott albeavatkozásra vonatkozó, e rendeletben előírt eltérő rendelkezés hiányában – a tárgyévre esik.

(2) Nem igényelhető támogatás abban az esetben, ha a kedvezményezettnek az adott számla vagy egyéb bizonylat költsége vonatkozásában az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti vidékfejlesztési támogatás keretében benyújtott támogatási igénye már elfogadásra került.

(3) Támogatás csak olyan – kifizetési bizonylat másolatával alátámasztott – új termékbeszerzés vagy szolgáltatás igénybevétele alapján fizethető, amelynek ellenértékét a kedvezményezett megtérítette. Ha a kifizetést átutalással teljesítik, akkor a kérelmező az átutalás teljesítését igazoló bizonylatot vagy bankszámlakivonat másolati példányát is csatolni köteles az kérelemhez.

(4) Forinttól eltérő pénznemben kiállított számla esetén a forintra történő átszámítást a Kincstár a számlán feltüntetett szolgáltatásnyújtás vagy termékértékesítés pénzügyi teljesítésének napján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint vagy deviza átváltási árfolyam alapján végzi. Ha a forinttól eltérő pénznemben kiállított számlán teljesítési időszakot jelölnek meg, akkor a forintra történő átszámítást a Kincstár a pénzügyi teljesítési időszak első napján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint vagy deviza átváltási árfolyamon végzi el. Ha az Európai Központi Bank nem jegyzi az adott devizaárfolyamot, akkor a Kincstár az átszámítást a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyama alapulvételével végzi el a fentieknek megfelelően.

(5) A 4. § (1) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti albeavatkozások esetén az útiköltség elszámolásához a kérelemmel benyújtandó gépjármű-használati nyilvántartás (a továbbiakban: útnyilvántartás) tartalmazza a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 5. számú melléklet II. pont 7. alpontjában meghatározott adatokat.

(6) A 4. § (1) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti albeavatkozások esetén

a) gépjármű használatakor a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet] 1. melléklete szerinti alapnorma, az ott fel nem tüntetett típusú személygépkocsi esetén a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti üzemanyag-fogyasztási alapnorma-átalány, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által közzétett mindenkori üzemanyagár és általános személygépkocsi normaköltség figyelembevételével, útnyilvántartás alapján kiszámított összeg,

b) gépjármű használatakor a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti alapnorma, az ott fel nem tüntetett típusú gépkocsi esetén a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 1/A. melléklete szerinti üzemanyag-fogyasztási alapnorma-átalány, valamint a NAV által közzétett mindenkori üzemanyagár figyelembevételével az útnyilvántartás alapján meghatározott összeg,

c) nem tölthető hibrid gépjármű használatakor az a) vagy b) pont szerint meghatározott összeg,

d) plug-in (tölthető) hibrid gépjármű használatakor az a) vagy b) pont szerint meghatározott összeg 70%-a, továbbá

e) a tisztán elektromos gépjármű használata esetén költségként elszámolható 3 liter / 100 km ESZ 95 ólmozatlan motorbenzinnek a NAV által közzétett árával meghatározott összege

támogatható.

(7) A támogatás alapja – a (8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a kedvezményezett által megtérített ellenértékű számla általános forgalmi adó nélküli összege.

(8) Ha a kedvezményezett

a) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) értelmében áfa-levonásra nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a támogatás alapját képező számla áfát tartalmazó bruttó összköltsége, vagy

b) az Áfa tv. értelmében az adott albeavatkozással kapcsolatban részleges áfa-levonásra jogosult, akkor a támogatási hányadra eső, az Áfa tv. arányosításra vonatkozó előírásai szerint le nem vonható áfa összegével nő a támogatási alapként elszámolható költségek összege.

(9) A beérkezett kérelmek adatai alapján az egyes albeavatkozások támogatására elkülönített keretösszegek egymás között átcsoportosíthatóak a beavatkozás teljes keretösszegének változtatása nélkül.

(10) A 4. § (1) bekezdés b) pont bb) és bc) alpontja szerinti albeavatkozások vonatkozásában a méhcsaládszámhoz kötött eszközök esetében, valamint a b) pont bd) és be) alpontja szerinti albeavatkozások esetén a támogatási jogosultság alapja

a) a 2022. évben az őszi méhegészségügyi vizsgálat során megállapított,

b) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] foglaltak szerint 2022. november 15-éig az illetékes vármegyei kormányhivatalhoz beérkezett hibátlan bejelentések alapján a 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglalt Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) nyilvántartásba vett és

c) a kérelem benyújtása napján is a kedvezményezett tulajdonában lévő

méhcsaládok száma.

(11) A 4. § (1) bekezdés b) pont bb) és bc) alpontja szerinti albeavatkozások vonatkozásában a méhcsaládszámhoz nem kötött eszközök támogatására vonatkozó kérelem benyújtása esetén a támogatási jogosultság alapja az állattartó méhész tenyészetkódjának a TIR-nyilvántartásban történő megléte.

(12) A (11) bekezdés szerinti albeavatkozások kivételével a 2022. szeptember 30-át követő tartási kezdettel a TIR-nyilvántartásba bejelentett és nyilvántartásba vett tenyészetek és tartási helyek után támogatás nem igényelhető.

(13) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) a kérelem bírálatához szükséges – a (10) bekezdés a) pontja szerint megállapított és b) pontja szerint nyilvántartásba vett – adatokat a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény 17. § (1) bekezdés 19. pontja alapján a tárgyévben az e rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül elektronikus úton átadja a Kincstár részére.

(14) A kérelmek adminisztratív ellenőrzése során kizárólag a (13) bekezdés szerint átadott adatok vehetők figyelembe. A (11) bekezdés szerinti albeavatkozások kivételével a kérelemben megjelölt, a NÉBIH által a (13) bekezdés szerint átadott adatokban nem szereplő méhcsaládok után támogatás nem vehető igénybe.

(15) A TIR nyilvántartásba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért a kedvezményezett felel.

(16) Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (a továbbiakban: OMME) az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül igazolja a Kincstár részére a kedvezményezettnek a kérelem benyújtásának évére vonatkozó OMME tagsági, tagszervezeti viszonyát. Az igazolás kiállítása érdekében a Kincstár az OMME részére átadja a kérelmet benyújtó kedvezményezett alábbi adatait:

a) kedvezményezett neve,

b) kedvezményezett támogatási azonosítója,

c) kedvezményezett címe,

d) kedvezményezett lakcíme szerinti vármegye megnevezése.

(17) A 4. § (1) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti albeavatkozások esetén a támogatás igénybevételének feltétele a rendezvényen elhangzott előadás vagy a rendezvény Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően elkészített tematikájának a kérelemhez történő csatolása.

5. A kedvezményezettek köre

7. § (1) Támogatás igénybevételére az a természetes személy vagy jogi személy jogosult, aki vagy amely

a) a KNYR-be vételi kötelezettségének eleget tett;

b) megfelel az e rendeletben előírt egyes albeavatkozások megvalósítására vonatkozó feltételeknek;

c) a 4. § (1) bekezdés b) pont bb)–be) alpontja szerinti albeavatkozások esetén:

ca) a 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltaknak megfelelően bejelentette az őszi méhegészségügyi vizsgálat során elvégzett, a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 7. §-a szerinti monitoring vizsgálat során az adataiban megállapított változásokat az illetékes vármegyei kormányhivatalnak, és erről a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik,

cb) a kérelem benyújtásának napján rendelkezik méhállománnyal, és erről nyilatkozik a kérelem benyújtásával egyidejűleg, valamint

cc) a kérelem benyújtásának évében az OMME tagja, és erről nyilatkozik a kérelem benyújtásával egyidejűleg.

(2) A 4. § (1) bekezdés b) pont bb)–be) alpontja szerinti albeavatkozásokon kívüli esetekben a kedvezményezett kizárólag az OMME vagy az OMME-vel együttműködési megállapodást kötött, önálló jogi személyiségű méhészeti egyesület (a továbbiakban: OMME tagszervezete) lehet.

6. A támogatás forrása

8. § A támogatás forrása 50-50%-os társfinanszírozásban

a) a tárgyévre a központi költségvetésben az Agrárminisztérium fejezetében az Uniós Programok kiegészítő támogatása jogcímen, valamint

b) a 2023. pénzügyi évben az EMGA terhére az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján

a 4. §-ban meghatározott albeavatkozások megvalósításának támogatására előirányzott pénzösszeg.

7. A támogatás folyósítása

9. § (1) A Kincstár a kérelmek elbírálását és a jóváhagyott támogatások összegének kifizetését

a) az 5. § (5) bekezdés d) pontjában foglaltak esetében a 2023. július 31-ig benyújtott kérelmeket 2023. október 15-éig, a 2023. pénzügyi évi keret terhére, a 2023. július 31-ét követően benyújtott kérelmeket 2024. október 15-éig, a 2024. pénzügyi évi keret terhére,

b) az 5. § (5) bekezdés a), b) és c) pontjában foglaltak esetében a 2023. augusztus 15-éig benyújtott kérelmeket 2023. október 15-éig, a 2023. pénzügyi évi keret terhére, a 2023. augusztus 15-ét követően benyújtott kérelmeket 2024. október 15-éig, a 2024. pénzügyi évi keret terhére,

c) az 5. § (5) bekezdés e) pontjában foglaltak esetében a 2023. augusztus 1-jéig benyújtott kérelmeket 2023. október 15-éig, a 2023. pénzügyi évi keret terhére, a 2023. augusztus 1-jét követően benyújtott kérelmeket 2024. október 15-éig, a 2024. pénzügyi évi keret terhére,

d) az 5. § (5) bekezdés f) pontjában foglaltak esetében a 2023. augusztus 3-ig benyújtott kérelmeket 2023. október 15-éig, a 2023. pénzügyi évi keret terhére, a 2023. augusztus 3-át követően benyújtott kérelmeket 2024. október 15-éig, a 2024. pénzügyi évi keret terhére,

e) az 5. § (6) bekezdésében foglaltak esetében, az e rendelet hatálybalépését követő harmincadik napig benyújtott kérelmeket 2023. október 15-éig, a 2023. pénzügyi évi keret terhére

végzi el.

(2) Ha a 2023. pénzügyi évre rendelkezésre álló támogatási keretösszeg lehetővé teszi, a Kincstár az (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelmek esetén a 2023. július 31-ét, az (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelmek esetén a 2023. augusztus 15-ét követően benyújtott kérelmeket is jóváhagyhatja 2023. október 15-éig, a 2023. pénzügyi évi keret terhére.

(3) A Kincstár a jóváhagyott támogatások összegét – a forrás rendelkezésre állása esetén – az összeg megállapításától számított harminc napon belül utalja át a kedvezményezett KNYR-be bejelentett fizetési számlájára. Ha forrás nem áll rendelkezésre, az átutalási határidő azon a napon kezdődik, amikor a forrás a Kincstárnál rendelkezésre áll.

(4) Az euróban meghatározott támogatás forintban kerül kifizetésre.

II. Fejezet

AZ EGYES BEAVATKOZÁSOK RÉSZLETES SZABÁLYAI

8. Tanácsadási szolgáltatások, technikai segítségnyújtás, képzés, tájékoztatás és a legjobb gyakorlatok cseréje a méhészek és a méhészek szervezetei részére

10. § A 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beavatkozás támogatására a 2023. pénzügyi évben 1 135 000 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel.

9. A méhészeti képzés országos koordinálása, valamint méhészeti ismeretek gyűjtésének és terjesztésének támogatása

11. § (1) A 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti albeavatkozás vonatkozásában támogatás

a) a méhészeti képzés feladatainak folyamatos országos szakmai koordinálását végző személy (a továbbiakban: koordinátor) és egy fő koordinátori asszisztens egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonyban történő feladatának ellátásával kapcsolatos, éves szinten meghatározott vállalkozói díj, amely tartalmazza a vállalkozói szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez kapcsolódó összes költséget,

b) a méhészeti ismeretek gyűjtésének és terjesztésének céljából külföldi szakmai lapok, külföldi tanulmányok, külföldi statisztikák, külföldi méhészeti szakirodalom beszerzésére, fordíttatására, külföldi szakmai információk közzétételére,

c) a Méhészújság elkészítéséhez, annak méhészek részére történő postai úton való eljuttatásához, az ismeretterjesztés, szakmai továbbképzés, aktuális ágazati hírek, mézpiaci információk és támogatásokkal kapcsolatos tudnivalók, méhészeti képzés koordinálásának közzétételére, valamint

d) méhészeti témájú filmek, videók, animációk készítéséhez

vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások keretösszege a 2023. pénzügyi évben legfeljebb 262 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatások igénybevételére az OMME jogosult.

12. § (1) A 11. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás a tárgyévben az egyes tárgyhónapokra vonatkozó tételes elszámolással igényelhető az 5. § (5) bekezdés a) pontja szerint. Ha a tárgyévben a december tárgyhónapra vonatkozó tételes elszámolásnál a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma a tárgyévet követő évre esik, azonban a felmerült költségek egyértelműen a tárgyévre vonatkoznak, akkor ezen költségeket a december tárgyhónapra vonatkozó tételes elszámolásnál kell figyelembe venni függetlenül a kiállított számla teljesítési dátumától.

(2) A 11. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) a koordinátor vállalkozói díja legfeljebb 985 000 forint/hó, valamint

b) a koordinátori asszisztens vállalkozói díja legfeljebb 600 000 forint/hó.

(3) A 11. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás igénylése esetén a kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok − a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat;

b) a tárgyév első kérelmével egyidejűleg, és ha a koordinátor, koordinátori asszisztens személyében, továbbá a vállalkozói szerződésben változás következik be:

ba) a koordinátor, koordinátori asszisztens cégszerű aláírással ellátott vállalkozói szerződése és

bb) a koordinátor, koordinátori asszisztens vállalkozói igazolványának vagy egyéni vállalkozóként, egyéni cégként történő bejegyzését igazoló internetes nyilvántartás nyomtatott példánya, társas vállalkozás esetén a társasági szerződés; és

c) a koordinátori és koordinátori asszisztens tevékenységéről szóló tárgyhavi jelentés, amely tartalmazza a tárgyhavi eredmények értékeléséről szóló beszámolót.

13. § (1) A 11. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás iránti kérelem a tárgyévben több alkalommal is benyújtható az 5. § (5) bekezdés c) pontja szerint. Külföldi szakmai lapok, külföldi tanulmányok, külföldi statisztikák, külföldi méhészeti szakirodalom beszerzése esetén, ha a költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma a tárgyévet megelőző évre esik, azonban a felmerült költségek a tárgyévre vonatkoznak, akkor ezen költségek elszámolhatók a tárgyévben.

(2) A 11. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) külföldi szakmai lapok, külföldi tanulmányok, külföldi statisztikák, külföldi méhészeti szakirodalom előfizetési költsége,

b) a fordítói tevékenységet végző személy megbízási vagy vállalkozói díja, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege,

c) a szerkesztői tevékenységet végző személy megbízási vagy vállalkozói díja, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege,

d) nyelvi korrektor megbízási vagy vállalkozói díja, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege,

e) nyomdai költség,

f) a nyomdai tördelést végző személy megbízási vagy vállalkozói díja, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege,

g) a grafikai szerkesztést végző személy megbízási vagy vállalkozói díja, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege,

h) a digitális képi anyagok beszerzésének költségei, továbbá

i) külföldi szakmai információk közzétételének költségei.

(3) A 11. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetén a kapcsolódó költségek méhészeti szakirodalom fordítása esetén legfeljebb 4,0 forint/karakterig támogathatóak, szóközök nélkül számolva a célnyelvi szöveg karakterszáma alapján. Megbízás esetén ennek közterhekkel növelt összege vehető figyelembe.

(4) A 11. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás igénylése esetén a kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok − a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat −, ahol a méhészeti szakirodalom fordításáról szóló számla tartalmazza az adott cikk eredeti címét, valamint a „fordítás” tevékenység megjelölését és a teljesítés igazolását, újságok előfizetése esetén a számla tartalmazza az előfizetés időszakát, valamint az újság periodicitását vagy a kedvezményezett erről szóló nyilatkozatát,

b) a fordító, a szerkesztői tevékenységet végző személy, a nyelvi korrektor, a nyomdai tördelést, grafikai szerkesztést végző személy cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy megbízási szerződése, megbízási szerződés esetén a megbízási díj kifizetési lista, valamint a megbízási díj kifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,

c) a végrehajtásról és az elszámolásról szóló beszámoló,

d) a lefordított cikkek eredeti nyelvű példánya,

e) a lefordított cikkek célnyelvi példánya, továbbá

f) a megjelentetett kiadvány vagy annak elektronikus elérhetősége.

(5) A 11. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás igénylése esetén a megjelenési költségeken felül nem igényelhető támogatás olyan szakmai lap, tanulmány, statisztika és méhészeti szakirodalom beszerzésére, fordíttatására, amelyet

a) a koordinátor, a koordinátori asszisztens, a kutatási asszisztens, méhészeti szaktanácsadók vagy vezető szaktanácsadók készítettek, illetve

b) az OMME a tárgyév végéig nem tett közzé a honlapján, ágazati szaklapban vagy önálló kiadványban.

14. § (1) A 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás a tárgyévben a tárgyhónapokra vonatkozó tételes elszámolással igényelhető az 5. § (5) bekezdés a) pontja szerint. A Méhészújság elkészítése, méhészeknek postai úton való eljuttatása vonatkozásában tárgyhónapnak a Méhészújság megjelenésének hónapját kell tekinteni. Ha a tárgyévben a december tárgyhónapra vonatkozó tételes elszámolásnál a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma a tárgyévet követő évre esik, azonban a felmerült költségek a tárgyévre vonatkoznak, akkor ezen költségeket a december tárgyhónapra vonatkozó tételes elszámolásnál kell figyelembe venni, függetlenül a kiállított számla teljesítési dátumától. Ha a költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma a tárgyévet megelőző évre esik, azonban a felmerült költségek a tárgyévre vonatkoznak, akkor ezen költségek elszámolhatók a tárgyévben.

(2) A 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) a szerkesztői tevékenységet végző személy megbízási vagy vállalkozói díja, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege,

b) a cikkírók megbízási vagy vállalkozói díja, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege,

c) a nyomtatvány postaköltsége,

d) nyelvi korrektor megbízási vagy vállalkozói díja, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege,

e) nyomdaköltség,

f) a nyomdai tördelést végző személy megbízási vagy vállalkozói díja, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege,

g) a grafikai szerkesztést végző személy megbízási vagy vállalkozói díja, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege, valamint

h) a digitális képi anyagok beszerzésének költségei.

(3) A 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás igénylése esetén a kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat);

b) megbízási szerződés esetén a megbízási díj kifizetési lista, valamint a megbízási díj kifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat;

c) a tárgyév első kérelmével egyidejűleg, és ha a szerkesztői tevékenységet végző, a cikkíró, a nyelvi korrektor, a nyomdai tördelést, grafikai szerkesztést végző személy személyében, továbbá a megbízási vagy vállalkozói szerződésben változás következik be:

ca) a szerkesztői tevékenységet végző személy, a cikkíró, a nyelvi korrektor, a nyomdai tördelést, grafikai szerkesztést végző személy cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy megbízási szerződése,

cb) a szerkesztői tevékenységet végző személy, a cikkíró, a nyelvi korrektor, a nyomdai tördelést, grafikai szerkesztést végző személy vállalkozói igazolványának vagy egyéni vállalkozóként, egyéni cégként történő bejegyzését igazoló internetes nyilvántartás nyomtatott példánya, társas vállalkozás esetén a társasági szerződés;

d) a szerkesztői tevékenységet végző személy, a cikkíró, nyelvi korrektor, a nyomdai tördelést, grafikai szerkesztést végző személy tevékenységéről szóló tárgyhavi jelentés, amely tartalmazza a tárgyhavi eredmények értékeléséről szóló beszámolót; valamint

e) a megjelentetett kiadvány vagy annak elektronikus elérhetősége.

15. § (1) A 11. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatás iránti kérelem a tárgyévben több alkalommal benyújtható az 5. § (5) bekezdés c) pontja szerint.

(2) A 11. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatás keretében a méhészeti témájú film, videó, animáció készítése során felmerülő költségek számolhatók el.

(3) A 11. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatás igénylése esetén a kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat),

b) a méhészeti témájú film, videó, animáció készítésével kapcsolatban írásban megkötött szerződés, továbbá

c) a megjelentetett méhészeti témájú film, videó, animáció elektronikus elérhetősége.

10. Regionális rendezvény, szervezeti ülés szervezése, kongresszus, nemzetközi rendezvény, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányút szervezése és az azokon való részvétel, méhbetegségek felismeréséhez és a védekezéshez szükséges ismeretek átadása érdekében megtartott képzések, valamint elméleti ismeretterjesztés támogatása

16. § (1) A 4. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti albeavatkozás vonatkozásában támogatás a méhészeti szakmai ismeretek és a méhészkedéssel kapcsolatos új információk átadására és a méhészeti eszközök bemutatására szolgáló,

a) legalább naponta három méhészeti szakmai előadást magában foglaló regionális rendezvény megszervezéséhez,

b) az előadókon kívül legalább húsz fő hallgató részvételével megtartott elméleti ismeretterjesztéshez,

c) kongresszus, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányút, nemzetközi rendezvény megszervezéséhez és az azokon való részvételhez,

d) OMME szervezeti ülés megszervezéséhez, továbbá

e) méhbetegségek felismeréséhez és a védekezéshez szükséges ismeretek átadása érdekében megtartott képzések költségeinek támogatásához

vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások keretösszege a 2023. pénzügyi évben legfeljebb 192 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) Az (1) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti támogatások igénybevételére az adott programot szervező, a lebonyolítási költségeket viselő OMME vagy az OMME tagszervezete jogosult.

(4) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti támogatás igénylésére az OMME jogosult.

(5) A kérelem a tárgyévben több alkalommal, de adott rendezvényre csak egyszer nyújtható be az 5. § (5) bekezdés b) pontja szerint.

(6) Minden rendezvényre vonatkozóan külön kell a kérelmet benyújtani. Ha a rendezvény kezdő időpontja a tárgyévet követő évre esik, azonban a rendezvény előkészítésével, szervezésével kapcsolatban felmerült költségek a tárgyévre vonatkoznak − ideértve többek között a hirdetés, meghívókészítés, postázás, egyéb nyomdai munka költségeit −, akkor ezen költségek abban az évben számolhatóak el, amelyben a rendezvényt ténylegesen megvalósítják, függetlenül az előkészítés, szervezés költségeiről kiállított számla teljesítési dátumától.

(7) A kedvezményezett köteles a rendezvény dátumát, kezdő időpontját, várható időtartamát, pontos helyszínét, továbbá a rendezvény típusát, az előadó nevét és az előadás témáját a Kincstárnak előzetesen bejelenteni. Az előzetes bejelentés elektronikus úton – az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül – nyújtható be a Kincstárhoz, legkésőbb a rendezvény dátumát megelőző nyolcadik naptári napig beérkezően. Az előzetes bejelentés elmulasztása, hiányos kitöltése, vagy határidőn túl történő teljesítése esetén, az érintett rendezvény költségei nem támogathatóak. Ha az előzetesen bejelentett rendezvény kezdő időpontja tekintetében, várható időtartamában, pontos helyszínében, illetve a rendezvény típusában változás következik be, arról az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül haladéktalanul, de legkésőbb a rendezvény dátumát megelőző harmadik naptári napig beérkezően értesíteni kell a Kincstárt. Az előzetes bejelentésben megadott rendezvénydátum legkésőbb a rendezvény dátumát megelőző nyolcadik naptári napig beérkezően módosítható. Az előzetes bejelentésben foglaltak módosítása benyújtásának elmulasztása, hiányos kitöltése, határidőn túl történő teljesítése esetén, az érintett rendezvény költségei nem támogathatóak.

(8) Az e rendelet hatálybalépését követő tizedik napot megelőzően megrendezett rendezvény esetén a (7) bekezdés szerinti bejelentést nem kell megtenni.

(9) Szaktanácsadó által tartott előadás esetén előadói díj akkor támogatható, ha az OMME-vel szaktanácsadói tevékenységre kötött vállalkozói szerződésben nevesített vármegyén és tevékenységi körön kívüli témában tart a szaktanácsadó előadást.

17. § (1) A 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) előadói díj legfeljebb 50 000 forint/előadó/rendezvény, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege, a tolmács díja legfeljebb 50 000 forint/tolmács/rendezvény, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege;

b) előadó és tolmács szállásköltsége legfeljebb 16 000 forint/nap/fő/rendezvény összegig;

c) előadó, tolmács, valamint az OMME tagszervezete elnökének vagy megbízottjának étkezési költsége legfeljebb 5000 forint/nap/fő/rendezvény összegig;

d) előadó, tolmács utazási költsége:

da) gépjármű használata vagy

db) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;

e) hirdetési költségek legfeljebb 100 000 forint/rendezvény értékben, ha a hirdetés a szakmai előadások címét és az előadók nevét is tartalmazza;

f) rendezvényújság-készítés költségének 70%-a, de legfeljebb 300 000 forint/rendezvény;

g) meghívók készítésének és sokszorosításának, valamint postázásának költsége legfeljebb 150 000 forint/rendezvény összegig;

h) épülethelyiség-bérlés költsége;

i) rendezvénysátor bérleti díja;

j) paviloninstalláció – pavilonbérlés, pavilontelepítés, pavilonbontás költsége, a pavilon felszerelésének költsége;

k) hangosítás, kivetítés, projektorbérlés költsége, kivéve a bérléssel kapcsolatban felmerült szállítási költségeket; továbbá

l) külföldi előadó esetén a repülőjegy és a reptéri transzfer költsége.

(2) A 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás igénylése esetén a kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok − a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat;

b) előadói és tolmácsolási díj elszámolása esetén a cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy megbízási szerződés, megbízási szerződés esetén a megbízási díj kifizetési lista, továbbá a megbízási díj kifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat;

c) az előadó, tolmács

ca) gépjárművel történő utazása esetén a forgalmi engedély, a cégszerű aláírással ellátott útnyilvántartás, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat vagy

cb) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazása esetén a vonatjegy, buszjegy vagy egyéb tömegközlekedési eszközre váltott menetjegy, valamint a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, továbbá megbízási szerződés esetén a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásról szóló útiköltség-elszámolás;

d) regionális rendezvény szervezése esetén a rendezvény lebonyolításához szükséges szolgáltatás igénybevételéhez írásban megkötött szerződés, azzal, hogy épülethelyiség bérlése esetén az írásban megkötött szerződést csak a 20 000 forint/rendezvény feletti összegű bérleti díj esetén kell csatolni;

e) meghívók készítése, sokszorosítása, valamint a postaköltség elszámolása esetén a kiküldött meghívó, amely tartalmazza a rendezvény dátumát, az egyes előadások időpontját és helyszínét, a rendezvény megnevezését, az előadók nevét és az előadások témáját, valamint ha az adott meghívón több rendezvény időpontja is szerepel, akkor a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a meghívó készítésével, sokszorosításával, valamint a postázásával kapcsolatban felmerült költségek milyen arányban oszlanak meg a rendezvények között;

f) hirdetési költség elszámolása esetén a hirdetés egy példánya, amely tartalmazza a rendezvény megnevezését, időpontját, helyszínét, a szakmai előadások címét és az előadók nevét, valamint azon újság, egyéb hirdetési fórum megnevezését, amelyben a hirdetést megjelentették;

g) rendezvényújság készítése költségének elszámolása esetén a rendezvényújság vagy elektronikus elérhetősége;

h) a rendezvényen elhangzott valamennyi előadás tematikája;

i) épülethelyiség-bérlés költségeinek elszámolása esetén a kedvezményezett nevére és címére kiállított, a rendezvény dátumát is tartalmazó számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, valamint, ha a számla több programra vonatkozó bérleti díjat is tartalmaz, akkor a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy a bérleti díj milyen arányban oszlik meg az egyes rendezvények között;

j) étkezési és szállásköltségek elszámolása esetén a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat és – ha a számlán nincs feltüntetve – a kedvezményezett nyilatkozata a szállóvendégek és az étkezést igénybe vevők névsoráról;

k) a szervező nyilatkozata arról, hogy a látogatók nem fizettek részvételi vagy belépődíjat;

l) az OMME nyilatkozata a rendezvény Stratégiai Tervbe illeszkedéséről, amennyiben a kérelmet az OMME tagszervezete nyújtja be; továbbá

m) külföldi előadó esetén a repülőjegy, a turistaosztályra szóló beszállókártya vagy egyéb, utazást igazoló dokumentum, valamint a repülőjegyről és a reptéri transzferrel történő utazásról a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, továbbá az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat.

18. § (1) A 16. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetén rendezvényen az elméleti ismeretterjesztést, látogatókon a méhészeket, méhészet iránt érdeklődőket, szaktanácsadókat, méhegészségügyi felelősöket kell érteni. A támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) előadói díj legfeljebb 50 000 forint/előadó/rendezvény, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege;

b) előadó szállásköltsége legfeljebb 16 000 forint/nap/fő/rendezvény, valamint az előadó és az OMME tagszervezet elnökének vagy megbízottjának étkezési költsége legfeljebb 5000 forint/nap/fő/rendezvény összegig;

c) előadó utazási költsége:

ca) gépjármű használatának költsége vagy

cb) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásának költsége;

d) meghívók készítésének, sokszorosításának, valamint postázásának költsége legfeljebb 65 000 forint/rendezvény;

e) épülethelyiség bérlésének költsége;

f) hangosítás, kivetítés, projektorbérlés költsége, kivéve a bérléssel kapcsolatban felmerült szállítási költségeket; valamint

g) tárgyévben legfeljebb két alkalommal a szaktanácsadók képzésének az elszállásolási költsége, legfeljebb 16 000 forint/nap/fő/rendezvény, valamint a szaktanácsadók étkezési költsége legfeljebb 5000 forint/nap/fő/rendezvény összegig.

(2) A 16. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás igénylése esetén a kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok – a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat;

b) előadói díj elszámolása esetén a cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy megbízási szerződés, megbízási szerződés esetén a megbízási díj kifizetési lista, továbbá a megbízási díj kifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat;

c) az előadó

ca) gépjárművel történő utazásának elszámolása esetén a forgalmi engedély, továbbá cégszerű aláírással ellátott útnyilvántartás, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,

cb) tömegközlekedéssel történő utazása esetén a vonatjegy, buszjegy vagy egyéb tömegközlekedési eszközre váltott menetjegy, valamint a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, továbbá megbízási szerződés esetén a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásról szóló, munkáltató felé benyújtott és a munkáltató által igazolt útiköltség-elszámolás;

d) az elméleti ismeretterjesztés szervezésével kapcsolatos bármely szolgáltatás igénybevétele esetén az írásban megkötött szerződés, azzal, hogy épülethelyiség bérlése esetén az írásban megkötött szerződést csak a 20 000 forint/rendezvény feletti bérleti díj esetén kell csatolni;

e) meghívók készítése, sokszorosítása, valamint a postaköltség elszámolása esetén a kiküldött meghívó egy példánya, amely tartalmazza legalább az elméleti ismeretterjesztés dátumát, időpontját és helyszínét, az előadó nevét és az előadás témáját, valamint ha az adott meghívón több elméleti ismeretterjesztés időpontja is szerepel, akkor a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a meghívó készítésével, sokszorosításával, valamint postázásával kapcsolatban felmerült költségek milyen arányban oszlanak meg az egyes elméleti ismeretterjesztések között;

f) az elméleti ismeretterjesztés alkalmával elhangzott valamennyi előadás tematikája;

g) épülethelyiség-bérlés költségeinek elszámolása esetén a kedvezményezett nevére és címére kiállított, az elméleti ismeretterjesztés dátumát is tartalmazó számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, valamint, ha a számla több elméleti ismeretterjesztésre vonatkozó bérleti díjat is tartalmaz, akkor a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy a bérleti díj milyen arányban oszlik meg az egyes elméleti ismeretterjesztések között;

h) étkezési és szállásköltségek elszámolása esetén a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat és – ha a számlán nincs feltüntetve – a kedvezményezett nyilatkozata a szállóvendégek és az étkezést igénybe vevők névsoráról;

i) a résztvevők nevét, címét, aláírását, az előadók nevét, az előadások címét, az elméleti ismeretterjesztés helyszínét és időpontját tartalmazó jelenléti ív;

j) szaktanácsadók képzése esetén a képzésen való részvételt igazoló dokumentum (ha nem az összes szaktanácsadó vett részt a képzésen, akkor a vezető szaktanácsadó igazolását a távolmaradásról), valamint a szállás- és étkezési költségekről a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, továbbá az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat;

k) a szervező nyilatkozata arról, hogy a részt vevő méhészek, szaktanácsadók nem fizettek részvételi vagy belépődíjat; továbbá

l) az OMME nyilatkozata a rendezvény Stratégiai Tervbe illeszkedéséről, ha a kérelmet az OMME tagszervezete nyújtja be.

19. § (1) A 16. § (1) bekezdés c) pontja szerinti programon történő részvétel céljára nyújtott támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) legfeljebb hatvan fő utazási költsége, legfeljebb 600 000 forint/fő összegig:

aa) gépjármű használatának költsége,

ab) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége,

ac) bérelt busszal történő utazás költsége, ami a résztvevők fel- és leszállási helye és a rendezvény helyszíne közötti távolságra számolható el oly módon, hogy a busz telephelye és az első felszállás helye, valamint az utolsó leszállás helye és a busz telephelye közötti távolság költsége nem számolható el,

ad) repülővel, reptéri transzferrel történő utazás költsége vagy

ae) a kiutazáshoz szükséges engedélyek beszerzésének költsége;

b) legfeljebb hatvan fő szállásköltsége legfeljebb 60 000 forint/fő/éj összegig;

c) legfeljebb hatvan fő regisztrációs, illetve részvételi díja;

d) legfeljebb tíz fő napidíja legfeljebb 30 000 forint/fő/nap és közterhei összegig; valamint

e) pavilonbérlés és kiállítási tér kialakításának költsége.

(2) A 16. § (1) bekezdés c) pontja szerinti programon történő részvétel céljára nyújtott támogatás igénylése esetén a kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat), továbbá az idegen nyelven kiállított számla, bizonylat esetén – angol, francia, német nyelv kivételével – a számla, bizonylat fordítása;

b) résztvevők utazási költsége elszámolása esetén:

ba) gépjárművel történő utazás esetén a forgalmi engedély, az útnyilvántartás, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,

bb) tömegközlekedés igénybevétele esetén a vonatjegy, buszjegy vagy egyéb tömegközlekedési eszközre váltott menetjegy, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, továbbá megbízási szerződés esetén a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásról szóló, a munkáltató felé benyújtott és a munkáltató által igazolt útiköltség-elszámolás,

bc) bérelt busszal történő utazás esetén – a rendezvény helyszínére utazók és az onnan visszautazók pontos létszámát, az első felszállás és az utolsó leszállás helyét tartalmazó és az útvonalat feltüntető – cégszerű aláírással ellátott menetlevél, továbbá a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, ha a menetlevél nem tartalmazza az utazók létszámát, akkor utaslista,

bd) repülőgéppel történő utazás esetén a repülőjegy, a turistaosztályra szóló beszállókártya vagy egyéb, utazást igazoló dokumentum, a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat,

be) reptéri transzferrel történő utazás esetén a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az utazás ellenértékének megtérítését igazoló bizonylat, külföldön igénybe vett reptéri transzfer esetén az utazás ellenértékének megtérítését igazoló bizonylat,

bf) kiutazáshoz szükséges engedélyek beszerzése esetén a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, továbbá a kedvezményezett nyilatkozata a kiutazás pontos időpontjáról, helyszínéről és azon kiutazók névsoráról, akik a kiutazáshoz szükséges engedélyt megkapták;

c) programmal kapcsolatos bármely szolgáltatás igénybevétele esetén az írásban megkötött szerződés, ha ezen szolgáltatásokat a kedvezményezett írásban megkötött szerződés alapján vette igénybe; a kiállítási terület bérletére vonatkozó – legalább a stand méretét, elhelyezkedését (stand száma, helyszínrajz), megrendelőjének megnevezését tartalmazó – írásban megkötött szerződés vagy más igazoló dokumentum;

d) a legfeljebb hatvan fő utazási és szállásköltségének, valamint regisztrációs vagy részvételi díjának elszámolása esetén – ha ezen szolgáltatásokról kiállított számlák olyan személyek költségeit is tartalmazzák, akik után a kedvezményezett nem igényel támogatást – egy nyilvántartás, amely alapján egyértelműen beazonosítható, hogy az adott számlák alapján a támogatott résztvevőkre lebontva pontosan mennyi utazási költséget, szállásköltséget, valamint regisztrációs, illetve részvételi díjat igényel a kedvezményezett, valamint a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy azon résztvevőknek, akik után támogatást igényel, nem kellett regisztrációs, illetve részvételi díjat fizetni;

e) napidíj elszámolása esetén a díjkifizetési lista, továbbá a napidíj díjkifizetési lista alapján történő kifizetésének megtörténtét igazoló bizonylat;

f) a program meghívója vagy a programleírás, idegen nyelven kiállított meghívó és programleírás magyar nyelvű fordítása;

g) szakmai beszámoló a rendezvényről;

h) a résztvevők OMME-vel kötött megbízási szerződése vagy ennek hiányában a résztvevők – a program megtartásának évére vonatkozó – OMME tagságáról szóló igazolása; továbbá

i) három vagy több fő csoportos utazása esetén a jelenléti ív, amelynek tartalmaznia kell a rendezvény helyszínét, időpontját vagy időtartamát, a szakmai program megnevezését, a résztvevők nevét, címét, aláírását.

(3) A 16. § (1) bekezdés c) pontja szerinti program megszervezése céljára nyújtott támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) előadói díj legfeljebb 50 000 forint/előadó/rendezvény, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege, külföldi előadó esetén legfeljebb 100 000 forint/előadó/rendezvény, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege, tolmács díja legfeljebb 50 000 forint/tolmács/rendezvény megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege;

b) a 16. § (1) bekezdés c) pontja szerinti programon országonként legfeljebb három fő előadó és további két fő tolmács szállásköltsége legfeljebb 30 000 forint/nap/fő/rendezvény, valamint az előadók, tolmácsok és az OMME elnökének vagy megbízottjának étkezési költsége legfeljebb 10 000 forint/nap/fő/rendezvény;

c) a 16. § (1) bekezdés c) pontja szerinti programon országonként legfeljebb három fő előadó és további két fő tolmács utazási költsége:

ca) gépjármű használata,

cb) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége,

cc) külföldi előadó esetén a repülőjegy, reptéri transzfer költsége;

d) hirdetési költségek legfeljebb 200 000 forint/rendezvény értékben, amennyiben a hirdetés a rendezvény szakmai jellegét emeli ki;

e) rendezvényújság készítésének költsége legfeljebb 300 000 forint/rendezvény;

f) meghívók készítésének és sokszorosításának, valamint postázásának költsége legfeljebb 150 000 forint/rendezvény;

g) épülethelyiség bérlésének költsége;

h) rendezvénysátor bérleti díja;

i) paviloninstalláció – pavilonbérlés, pavilontelepítés, pavilonbontás és a pavilon felszerelésének költsége; továbbá

j) hangosítás, kivetítés, projektorbérlés költsége, nem számítva a bérléssel kapcsolatban felmerült szállítási költségeket.

(4) A 16. § (1) bekezdés c) pontja szerinti program megszervezése céljára nyújtott támogatás igénylése esetén a kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat);

b) előadói és tolmácsolási díj elszámolása esetén a cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy a megbízási szerződés, továbbá megbízási szerződés esetén a megbízási díj kifizetési lista és az annak alapján történő kifizetést igazoló bizonylat;

c) előadó, tolmács utazási költsége esetén:

ca) gépjárművel történő utazás esetén a forgalmi engedély, továbbá cégszerű aláírással ellátott útnyilvántartás, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,

cb) helyi és helyközi tömegközlekedés igénybevétele esetén a vonatjegy, buszjegy vagy egyéb tömegközlekedési eszközre váltott menetjegy, valamint a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, továbbá megbízási szerződés esetén a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásra vonatkozó útiköltség-elszámolás,

cc) külföldi előadó esetén a repülőjegy, a turistaosztályra szóló beszállókártya vagy egyéb, utazást igazoló dokumentum, valamint a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat,

cd) külföldi előadó esetén a reptéri transzferrel történő utazásról a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat;

d) kongresszus, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányút, nemzetközi rendezvény szervezésénél a rendezvény szervezésével kapcsolatos bármely szolgáltatás igénybevétele esetén az írásban megkötött szerződés, azzal, hogy épülethelyiség-bérlés esetén írásban megkötött szerződés csatolása csak a 20 000 forint/rendezvény feletti bérleti díj esetén szükséges;

e) meghívók készítése, sokszorosítása, valamint a postaköltség elszámolása esetén a kiküldött meghívó egy példánya, amely tartalmazza legalább a rendezvény dátumát, az egyes előadások időpontját és helyszínét, a szakmai program megnevezését, az előadók nevét és az előadások témáját, valamint ha az adott meghívón több rendezvény időpontja is szerepel, akkor a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy a meghívó készítésével, sokszorosításával, valamint a postázásával kapcsolatban felmerült költségek milyen arányban oszlanak meg az egyes rendezvények között;

f) hirdetési költség elszámolása esetén a hirdetés egy példánya, amely tartalmazza legalább a rendezvény időpontját és helyszínét, valamint a szakmai program megnevezését, továbbá azon újság, egyéb hirdetési fórum megnevezését, amelyben a hirdetést megjelentették;

g) rendezvényújság készítésének költsége esetén a rendezvényújság egy példánya vagy elektronikus elérhetősége;

h) a rendezvényen elhangozott valamennyi előadás tematikája;

i) a kongresszusról, konferenciáról, kiállításról, szakmai tanulmányútról, nemzetközi rendezvényről szóló beszámoló;

j) épülethelyiség bérlése költségeinek elszámolása esetén a kedvezményezett nevére és címére kiállított, a rendezvény dátumát is tartalmazó számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, valamint, ha a számla több rendezvényre vonatkozó bérleti díjat is tartalmaz, akkor a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy a bérleti díj milyen arányban oszlik meg az egyes rendezvények között;

k) étkezési és szállásköltség elszámolása esetén a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, valamint, ha a számla nem tartalmazza, akkor a kedvezményezett nyilatkozata a szállóvendégek és az étkezést igénybe vevők nevéről; valamint

l) a szervező nyilatkozata arról, hogy a látogatók nem fizettek részvételi vagy belépődíjat.

20. § (1) A 16. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) előadó és tolmács díja, a nem OMME tag vagy nem az OMME alkalmazásában lévő (a továbbiakban: külsős) előadó és tolmács esetén az előadói díj legfeljebb 50 000 forint/előadó/alkalom, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege, a tolmács díja legfeljebb 50 000 forint/tolmács/alkalom, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege;

b) külsős előadó és tolmács szállásköltsége legfeljebb 16 000 forint/nap/fő/alkalom;

c) külsős előadó és tolmács felmerült étkezési költsége legfeljebb 3000 forint/nap/fő/alkalom;

d) külsős előadó és tolmács utazási költsége:

da) gépjármű használata vagy

db) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;

e) hirdetési költségek legfeljebb 100 000 forint/alkalom értékben;

f) az OMME éves beszámolójának elkészítéséhez kapcsolódó nyomdai költségek;

g) meghívók készítésének és sokszorosításának, valamint postázásának költsége;

h) épülethelyiség-bérlés költsége;

i) hangosítás, kivetítés, projektorbérlés költsége; továbbá

j) külföldi előadó esetén a repülőjegy, reptéri transzfer költsége.

(2) A 16. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatás igénylése esetén a kérelmezőnek a kérelemhez csatolnia kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat);

b) a külsős előadó és tolmács díjazásának elszámolása esetén a cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy megbízási szerződés, megbízási szerződés esetén megbízási díj kifizetési lista, továbbá a megbízási díj kifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat;

c) a szervezeti ülésen elhangzott előadás tematikája, amely tartalmazza a külsős előadó nevét és az előadás témáját;

d) a külsős előadó és tolmács szállásköltségének elszámolása esetén a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, valamint, ha a számla nem tartalmazza, akkor a kedvezményezett nyilatkozata a szállást igénybe vevők nevéről;

e) a külsős előadó és tolmács étkezési költségének elszámolása esetén a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, valamint, ha a számla nem tartalmazza, akkor a kedvezményezett nyilatkozata az étkezést igénybe vevők létszámáról;

f) a külsős előadó és tolmács utazási költségének elszámolása esetén:

fa) gépjárművel történő utazás esetén a forgalmi engedély, továbbá cégszerű aláírással ellátott útnyilvántartás, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,

fb) helyi és helyközi tömegközlekedés igénybevétele esetén a vonatjegy, buszjegy vagy egyéb tömegközlekedési eszközre váltott menetjegy és a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, továbbá megbízási szerződés esetén a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásra vonatkozó útiköltség-elszámolás,

fc) külföldi előadó esetén a repülőjegy, a turistaosztályra szóló beszállókártya vagy egyéb, utazást igazoló dokumentum, valamint a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, továbbá az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat,

fd) a külföldi előadó esetén a reptéri transzferrel történő utazásról a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, külföldön igénybe vett reptéri transzfer esetén az utazás ellenértékének megtérítését igazoló bizonylat;

g) hirdetési költség elszámolása esetén a hirdetés egy példánya, amely tartalmazza a szervezeti ülés megnevezését, időpontját, helyszínét, továbbá azon újság, egyéb hirdetési fórum megnevezését, amelyben a hirdetést megjelentették;

h) a kiküldött meghívó egy példánya, amely tartalmazza a szervezeti ülés megnevezését, időpontját, helyszínét;

i) épülethelyiség bérlése költségeinek elszámolása esetén, a kedvezményezett nevére és címére kiállított, a szervezeti ülés időpontját is tartalmazó számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat;

j) a szervezeti ülés szervezésével kapcsolatos bármely szolgáltatás igénybevétele kapcsán az írásban megkötött szerződés azzal, hogy épülethelyiség-bérlés esetén az írásban megkötött szerződés csatolása csak a 20 000 forint / szervezeti ülés feletti bérleti díjtól szükséges;

k) a szervezeti ülésről készített összefoglaló beszámoló; továbbá

l) a jelenléti ív, amely tartalmazza a szervezeti ülés helyszínét, időpontját, a résztvevők nevét, címét és aláírását.

21. § (1) A 16. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatás igénylése esetén, támogatás a méhegészségügyi felelősök részére a méhbetegségek felismeréséhez és a védekezéshez szükséges ismeretek átadása érdekében megtartott képzések szervezésének költségeire vehető igénybe.

(2) A 16. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) az előadói díj legfeljebb 50 000 forint/előadó/rendezvény összegig, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege;

b) az előadó elszállásolási költsége legfeljebb 16 000 forint/nap/előadó/rendezvény, étkezési költség legfeljebb 5000 forint/nap/előadó/rendezvény mértékéig;

c) az előadó utazási költsége vonatkozásában:

ca) gépjármű használatának költsége vagy

cb) helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége;

d) meghívók készítésének és sokszorosításának, valamint postázásának költsége legfeljebb 65 000 forint/rendezvény összegig;

e) épülethelyiség bérlésének költsége; valamint

f) hangosítás, kivetítés, projektorbérlés költsége, kivéve a bérléssel kapcsolatban felmerült szállítási költségeket.

(3) A 16. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatás igénylése esetén a kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat);

b) előadói díj elszámolása esetén a cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy megbízási szerződés, megbízási szerződés esetén a megbízási díj kifizetési lista, továbbá a megbízási díj kifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat;

c) az előadó utazási költsége elszámolása esetén:

ca) gépjárművel történő utazás esetén a forgalmi engedély, – cégszerű aláírással ellátott – útnyilvántartás, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat,

cb) tömegközlekedés igénybevétele esetén a vonatjegy, buszjegy vagy egyéb tömegközlekedési eszközre váltott menetjegy, valamint a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példánya, továbbá megbízási szerződés esetén a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásról szóló, a munkáltató felé benyújtott és a munkáltató által igazolt útiköltség-elszámolás;

d) a képzés szervezésével kapcsolatos bármely szolgáltatás igénybevétele esetén az írásban megkötött szerződés, azzal, hogy épülethelyiség-bérlés esetén az írásban megkötött szerződés csatolása csak a 20 000 forint/rendezvény feletti bérleti díj esetén szükséges;

e) meghívók készítése, sokszorosítása, valamint a postaköltség elszámolása esetén a kiküldött meghívó egy példánya, amely tartalmazza a képzés dátumát, időpontját és helyszínét, az előadó nevét, az előadás témáját, valamint, ha az adott meghívón több képzés időpontja is szerepel, akkor a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy a meghívó készítésével, sokszorosításával, valamint a postázásával kapcsolatban felmerült költségek milyen arányban oszlanak meg a képzések között;

f) a képzés alkalmával elhangzott valamennyi előadás tematikája;

g) épülethelyiség-bérlés költségeinek elszámolása esetén a kedvezményezett nevére és címére kiállított, a rendezvény dátumát tartalmazó számla és az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, ha a számla több rendezvényre vonatkozó bérleti díjat is tartalmaz, akkor a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy a bérleti díj milyen arányban oszlik meg az egyes rendezvények között;

h) étkezési és szállásköltségek elszámolása esetén a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, valamint – ha a számlán nincs feltüntetve – a kedvezményezett nyilatkozata a szállóvendégek és az étkezést igénybe vevők nevéről;

i) jelenléti ív, amely tartalmazza az előadás címét, a képzés helyszínét és időpontját, a résztvevők és az előadó nevét, címét és aláírását;

j) a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy a méhegészségügyi felelősök nem fizettek részvételi vagy belépődíjat; továbbá

k) az OMME nyilatkozata a képzés Stratégiai Tervbe illeszkedéséről, ha a kedvezményezett az OMME tagszervezete.

11. Bemutató méhészet látogatásának támogatása

22. § (1) A 4. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti albeavatkozás vonatkozásában támogatás olyan − az OMME honlapján közzétett listában szereplő − bemutató méhészet látogatásához vehető igénybe, amellyel az OMME e célból együttműködési megállapodást kötött, és a látogatók száma legalább húsz fő.

(2) A támogatás keretösszege a 2023. pénzügyi évben legfeljebb 110 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A támogatás igénybevételére az OMME, illetve az OMME tagszervezete jogosult.

(4) A 4. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti albeavatkozás támogatásának feltételei megegyeznek a 16. § (5)–(8) bekezdésében foglaltakkal.

(5) A támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) a bemutató méhészet telephelyén tartott gyakorlati bemutató költsége legfeljebb 150 000 forint/rendezvény, amely megbízási szerződés esetén tartalmazza a kérelmező által fizetendő közterheket is;

b) résztvevők utazási költsége − az oda-vissza utazási költség és az utazók összlétszáma hányadosának figyelembevételével számítva − legfeljebb 6500 forint/fő összegig, ugyanazon oda-vissza utazás alatt történő, más bemutató méhészet látogatása esetén legfeljebb 9000 forint/fő összegig:

ba) a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazás költsége,

bb) a bérelt busszal történő utazás költsége, amely a résztvevők fel- és leszállási helye és a bemutató méhészet helyszíne közötti távolságra számolható el oly módon, hogy a busz telephelye és az első felszállás helye, valamint az utolsó leszállás helye és a busz telephelye közötti távolság költsége nem számolható el; továbbá

c) résztvevők legfeljebb egy éjszakára vonatkozó elszállásolási költségének 50%-a, ha a támogatható oda-vissza út távolsága a 300 kilométert meghaladja.

(6) A kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, illetve megbízási szerződés alapján kifizetett díjak esetén a megbízási díj kifizetési lista);

b) a bemutató méhész díjazásának elszámolása esetén a rendezvény időpontjára szóló, cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy megbízási szerződés, megbízási szerződés esetén a megbízási díj kifizetési lista, valamint a megbízási díj kifizetési lista alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat;

c) a résztvevők utazási költsége elszámolása esetén:

ca) helyi és helyközi tömegközlekedés igénybevétele esetén a vonatjegy, buszjegy vagy egyéb tömegközlekedési eszközre váltott menetjegy, valamit a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, továbbá megbízási szerződés esetén a helyi és helyközi tömegközlekedéssel történő utazásról szóló, a munkáltató felé benyújtott és a munkáltató által igazolt, cégszerű aláírással ellátott útiköltség-elszámolás,

cb) bérelt busszal történő utazás esetén – a program helyszínére utazók és onnan visszautazók pontos létszámát, az útvonalat, és az első felszállás és az utolsó leszállás helyét tartalmazó – cégszerű aláírással ellátott menetlevél, továbbá a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, valamint – ha a menetlevél nem tartalmazza az utazók létszámát – utaslista;

d) a résztvevők szállásköltségének elszámolása esetén a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példánya, továbbá – ha a számlán nincs feltüntetve – a szállóvendégek névsora;

e) a rendezvény tematikája;

f) a résztvevők nevét, címét, aláírását, valamint a bemutató méhészet nevét, a rendezvény időpontját és helyszínét tartalmazó jelenléti ív;

g) a szervező nyilatkozata arról, hogy a részvevők nem fizettek részvételi díjat; valamint

h) az OMME nyilatkozata a rendezvény Stratégiai Tervbe illeszkedéséről, amennyiben a kedvezményezett az OMME tagszervezete.

(7) Az OMME a bemutató méhészetekkel kötött cégszerű aláírással ellátott együttműködési megállapodásokat az e rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül – az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül – a Kincstár rendelkezésére bocsátja. Az együttműködési megállapodás módosítása vagy új bemutató méhészettel kötött megállapodás esetén az OMME az új vagy módosított együttműködési megállapodást a megállapodás megkötését követő nyolc napon belül – az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül – a Kincstár rendelkezésére bocsátja.

12. Belső szaktanácsadó-hálózat tevékenységének támogatása

23. § (1) A 4. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti albeavatkozás vonatkozásában támogatás a vármegyénként és a fővárosban egy-egy fő méhészeti belső szaktanácsadóból (a továbbiakban: szaktanácsadó) és egy fő vezető belső szaktanácsadóból (a továbbiakban: vezető szaktanácsadó) álló országos hálózat tevékenységének támogatásához vehető igénybe.

(2) A támogatás kizárólag abban az esetben igényelhető, ha a méhészeti szaktanácsadó vagy a vezető szaktanácsadó a belső szaktanácsadás során – a (7) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti vállalkozói szerződésben meghatározottak szerint – fogadónapot biztosít a méhészek részére.

(3) A támogatás keretösszege a 2023. pénzügyi évben legfeljebb 450 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(4) A támogatás igénybevételére az OMME jogosult.

(5) A támogatás a tárgyévben a tárgyhónapokra vonatkozó tételes elszámolással igényelhető. Ha a tárgyévben a december tárgyhónapra vonatkozó tételes elszámolásnál a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma a tárgyévet követő évre esik, azonban a felmerült költségek egyértelműen a tárgyévre vonatkoznak, akkor ezen költségeket a december tárgyhavi tételes elszámolásnál kell figyelembe venni, függetlenül a kiállított számla teljesítési dátumától.

(6) A támogatás keretében a következő költségek számolhatók el:

a) az OMME által vármegyei és fővárosi szaktanácsadók részére éves szinten meghatározott vállalkozói díj legfeljebb 980 000 forint/hó összegig, amely tartalmazza a vállalkozói szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez kapcsolódó összes költséget; valamint

b) az OMME által a vezető szaktanácsadó részére éves szinten meghatározott vállalkozói díj legfeljebb 985 000 forint/hó összegig, amely tartalmazza a vállalkozói szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez kapcsolódó összes költséget.

(7) A kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) az e rendelet alapján benyújtott első kérelemmel egyidejűleg, és ha bármely méhészeti szaktanácsadó, illetve a vezető szaktanácsadó személyében, továbbá a vállalkozói szerződés tartalmában, adataiban változás következik be:

aa) a méhészeti szaktanácsadók, illetve a vezető szaktanácsadó cégszerű aláírással ellátott vállalkozói szerződését,

ab) a méhészeti szaktanácsadók, illetve a vezető szaktanácsadó vállalkozói igazolványát vagy egyéni vállalkozóként, egyéni cégként történő bejegyzését igazoló internetes nyilvántartás nyomtatott példányát, társas vállalkozásnál a cégszerű aláírással ellátott társasági szerződést;

b) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatokat – kedvezményezett nevére és címére kiállított számlát –, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylatot;

c) a méhészeti szaktanácsadók, illetve a vezető szaktanácsadó által a havi tevékenységükről készített összefoglaló jelentéseket, valamint a tárgyhavi eredmények értékeléséről szóló beszámolót; továbbá

d) a fogadónapról szóló havi nyilvántartásokat.

13. Fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakításának és tevékenységének támogatása

24. § (1) A 4. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja szerinti albeavatkozás vonatkozásában támogatás a meteorológiai mérőállomásokkal felszerelt, mézelő növények fenológiai megfigyelését végző, méhész önkéntesekből álló, országos hálózat kialakításához és tevékenységének támogatásához vehető igénybe.

(2) A támogatás keretösszege a 2023. pénzügyi évben legfeljebb 17 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A támogatás igénybevételére az OMME jogosult.

(4) A kérelem a tárgyévben több alkalommal is benyújtható.

(5) A támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) mérőállomások, kiegészítő szenzorok és kliensek, valamint kaptármérlegek beszerzésének és helyszíni telepítésének, valamint

b) központi adatbázis és adatfeldolgozó szoftver fejlesztésének

költsége.

(6) A kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a megfigyelőkkel cégszerű aláírással kötött együttműködési megállapodás, amelyet a megállapodás módosítása vagy új megállapodás kötése esetén ismételten be kell nyújtani,

b) a cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy megbízási szerződés, ha a végrehajtás szolgáltatás igénybevételével történik, valamint a cégszerű aláírással ellátott teljesítési igazolás, továbbá megbízási szerződés esetén a megbízási díj kifizetési lista és az annak alapján történő kifizetést igazoló bizonylat,

c) az egyesített kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat), az elvégzett munka típusát tartalmazó útnyilvántartás, valamint az ez alapján történő kifizetés megtörténtét igazoló bizonylat, továbbá

d) az elvégzett munkáról szóló beszámoló.

14. Méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat támogatása

25. § (1) A 4. § (1) bekezdés a) pont af) alpontja szerinti albeavatkozás vonatkozásában támogatás

a) a méhcsaládok méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálata elvégzéséhez, valamint

b) az a) pont szerinti vizsgálat eredményének közzétételéhez

vehető igénybe.

(2) Az OMME az (1) bekezdés b) pontja szerinti eredményeket legkésőbb a vizsgálat elvégzését követően tárgyév december 31-éig a honlapján és egy ingyenes szakmai kiadványban köteles közzétenni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatások keretösszege a 2023. pénzügyi évben legfeljebb 104 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(4) A támogatás igénybevételére az OMME jogosult.

(5) A kérelem a tárgyévben több alkalommal is benyújtható. Ha a tárgyévben az eredmények közzétételéhez kapcsolódó számla teljesítési dátuma a tárgyévet követő évre esik, akkor ezen költség a tárgyévi monitoring vizsgálatot követő évben számolható el.

(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás keretében a következő költségek számolhatók el:

a) fiasításos lép, viasz, műlép, méhhulla, élő méhek, méh kártevők és kórokozók, kultúrnövények, talaj- és vízminták, virágpor – ideértve a faji analízist –, kaptárból kivett nyersméz, lépesméz, cukorlepény, méhkenyér, valamint egyéb méhészeti termékek és méhtakarmányok laboratóriumi vizsgálatának költsége, a mintavételhez és vizsgálatokhoz szükséges anyagok, eszközök, kellékek beszerzésének költsége,

b) atkaölő szerek hatóanyag koncentrációjának, kémiai vizsgálatának költsége,

c) a méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat koordinálására, a szöveges beszámoló elkészítésére az OMME-vel e tevékenységekre kötött vállalkozói vagy megbízási szerződések költsége, legfeljebb 800 000 forint/fő/tárgyév, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege, továbbá

d) hazai hatósági mintavételezés és hazai hatósági vizsgálat alapján készült szakvélemények készítésének költsége.

(7) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás igénylése esetén a kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok – a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat,

b) az OMME-vel – a méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat koordinálása tárgyában – kötött cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy megbízási szerződés, továbbá megbízási szerződés esetén a megbízási díj kifizetési lista és az annak alapján történő kifizetést igazoló bizonylat,

c) a laboratóriumi vizsgálatok megrendelőlapja vagy a megkötött, cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy megbízási szerződés, továbbá megbízási szerződés esetén a megbízási díj kifizetési lista és az annak alapján történő kifizetést igazoló bizonylat, továbbá

d) a hivatalos vizsgálati eredmények jegyzőkönyvei, valamint – ha kapcsolódik hozzá – szakmai vélemény.

(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás igénylése esetén a kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok – a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat,

b) az elvégzett vizsgálatokról szóló szöveges beszámoló,

c) az eredmények közzétételéről szóló tájékoztatás, továbbá

d) a kapcsolódó szakmai kiadványnak az eredmények közzétételét tartalmazó oldalai vagy annak elektronikus elérhetősége.

15. Tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházások

26. § A 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beavatkozás támogatására a 2023. pénzügyi évben 6 038 454 eurónak megfelelő forintösszeg fordítható.

27. § (1) A kedvezményezett a folyósított támogatást köteles visszafizetni, ha arra jogosulatlanná válik.

(2) A kedvezményezett jogosulatlanná válik a támogatásra, ha a támogatott tárgyi eszköz előírt használati idején belül a kedvezményezett a támogatott tevékenységgel jogutód nélkül felhagy, vagy a kedvezményezett nem a jellegének, céljainak és rendeltetésének megfelelően használja a támogatott tárgyi eszközt, továbbá az eszköz az előírt használati időn belül kikerül a kedvezményezett tulajdonából vagy használatából.

(3) Saját előállítású eszközök költsége nem támogatható.

16. Méhész szervezetek tevékenységét és kohézióját elősegítő eszközök beszerzésének támogatása

28. § (1) A 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti albeavatkozás vonatkozásában támogatás a méhész szervezetek tevékenységének és kohéziójának elősegítése céljából

a) az OMME tagszervezetek kommunikációját és tevékenységét segítő eszközök (különösen fénymásoló, nyomtató, szkenner, projektor, számítógép, operációs rendszer, irodai programcsomag, informatikai adattároló eszköz) beszerzése,

b) OMME kommunikációját és tevékenységét segítő eszközök (különösen fénymásoló, nyomtató, szkenner, projektor, számítástechnikai eszközök, szoftverek, informatikai adattároló eszköz) beszerzése és üzembe helyezése, szoftverfejlesztés, informatikai rendszer, fejlesztése és üzembe helyezése, internetes honlap készítése, továbbá

c) termelői mézesüveg gyártásához szükséges formagarnitúra készítés

költségeinek megtérítésére vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások keretösszege a 2023. pénzügyi évben legfeljebb 30 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás igénybevételére az OMME tagszervezetei jogosultak. Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti támogatások igénylésére az OMME jogosult.

(4) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatások esetében a támogatás a tárgyévben több alkalommal is igényelhető.

(5) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás esetén támogatás a tárgyévben egy alkalommal igényelhető.

(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás keretében a következő eszközcsoportok beszerzésének költsége számolható el:

a) fénymásoló,

b) nyomtató,

c) szkenner,

d) projektor,

e) számítógép,

f) operációs rendszer,

g) irodai programcsomag, valamint

h) informatikai adattároló eszköz beszerzési költsége.

(7) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetén az OMME tagszervezete eszközcsoportonként egy eszközre igényelhet támogatást, ha a kérelem benyújtásának napjától számított három éven belül ugyanolyan eszközcsoportra nem állapítottak meg részére támogatást.

(8) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetén egy kérelemben egyszerre több eszközcsoport is megjelölhető.

(9) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetében a támogatás mértéke eszközcsoportonként a beszerzési ár 100%-a, de legfeljebb 200 000 forint.

(10) A kedvezményezett a (6) bekezdés szerinti eszközcsoportba tartozó eszközt köteles a támogatási döntés kézhezvételét követő naptól kezdődően három éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni.

(11) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás igénylése esetén a kérelemhez csatolni kell a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, azzal, hogy a számla eredeti példánya tartalmazza a (6) bekezdésnek megfelelő eszközcsoport megnevezését, a kérelem tartalmazza az eszköz egyedi azonosítására alkalmas jelölést.

(12) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás keretében a következő költségek számolhatók el:

a) az alábbi eszközcsoportok beszerzésének és üzembe helyezésének költsége:

aa) fénymásoló,

ab) nyomtató,

ac) szkenner,

ad) projektor,

ae) számítástechnikai eszközök,

af) szoftverek,

ag) informatikai adattároló eszköz;

b) szoftverfejlesztés;

c) informatikai rendszerek fejlesztése, üzembe helyezése; továbbá

d) internetes honlap készítése.

(13) A kedvezményezett a (12) bekezdés szerinti eszközcsoportba tartozó eszközöket köteles a támogatási döntés kézhezvételét követő naptól kezdődően három éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni.

(14) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetén egy kérelemben többféle eszközcsoport is megjelölhető.

(15) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetében a támogatás mértéke eszközcsoportonként a beszerzési ár 100%-a, internetes honlap készítése esetén legfeljebb 1 000 000 forint/év.

(16) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás igénylése esetén a kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok, azaz a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, azzal, hogy a (12) bekezdés szerinti eszköz beszerzése esetén a számla eredeti példánya tartalmazza a (12) bekezdésnek megfelelő eszközcsoport megnevezését, a kérelem tartalmazza az eszköz egyedi azonosítására alkalmas jelölést,

b) az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, továbbá

c) szolgáltatás igénybevétele esetén az első kérelemmel egyidejűleg a számítástechnikai eszközök és informatikai rendszerek beszerzése, szoftverfejlesztés, az informatikai rendszerek fejlesztése és üzembe helyezése és az internetes honlap készítése érdekében kötött, cégszerű aláírással ellátott megbízási vagy vállalkozási szerződés, amelyet ismételten be kell nyújtani, ha a szerződés tartalmában, adataiban vagy a tevékenységet elvégző személyében változás következik be, továbbá megbízási szerződés esetén a megbízási díj kifizetési lista és az annak alapján történő kifizetést igazoló bizonylat.

(17) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás igénylése esetén a mézesüvegek tervezési és az öntőformák előállítási díja számolható el. A kérelemhez csatolni kell a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, azzal, hogy a számla eredeti példányának tartalmaznia kell a támogatott eszköz megnevezését.

(18) Ha a (3) bekezdés szerinti kedvezményezett a (10) és (13) bekezdés szerinti határidőig nem tesz eleget az üzemben tartási vagy megőrzési kötelezettségének, akkor az adott kérelemre igénybe vett támogatás egésze jogosulatlannak minősül.

(19) A (6) és (12) bekezdés szerinti, nettó 100 000 forintot meghaladó beszerzési értékű eszköz esetében az üzemben tartási kötelezettség alatt bekövetkezett lopást, illetve működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén az üzemben tartási kötelezettséget érintő eseményt – az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül – a bekövetkezését követően a kedvezményezett haladéktalanul bejelenti a Kincstár részére.

17. A méhészeti tevékenység folytatásához szükséges új eszközök beszerzésének támogatása

29. § (1) A 4. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti albeavatkozás vonatkozásában támogatás a hatékonyabb és élelmiszer-biztonsági szempontból megfelelő pergetés, valamint az ahhoz kapcsolódó munkafolyamatok elvégzését elősegítő, méz és egyéb méhészeti termékek kinyeréséhez, kiszereléséhez, valamint a léptároláshoz szükséges új eszköz beszerzéséhez – a (4) és (5) bekezdés szerinti eszközcsoportokra – vehető igénybe.

(2) A támogatás keretösszege a 2023. pénzügyi évben legfeljebb 318 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A támogatás igénybevételére a kérelem benyújtásának évére vonatkozó érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kedvezményezett – a 6. § (10) bekezdése szerinti méhcsaládállomány alapján – jogosult.

(4) A támogatás az alábbi eszközcsoportok beszerzéséhez vehető igénybe:

1. pergető,

2. pergetés előtti fiókos mézeskeret kiemelő eszköz,

3. fedelezőgép vagy fűtött késes fedelezőgép,

4. mézszivattyú,

5. kerettartó állvány,

6. fedelező állvány,

7. fedelező kád,

8. fedelező láda,

9. mézletöltőgép,

10. letöltőtartály,

11. mézkimelegítő készülék,

12. viasz-méz elválasztó berendezés,

13. viaszolvasztó berendezés,

14. mézkrémesítő,

15. kompresszor,

16. kerethuzalozó kapocsbelövő vagy kapocsbelövő,

17. virágpor szárító,

18. virágpor tisztító,

19. külső virágporszedő,

20. mézszűrő kád,

21. léptároló konténer, valamint

22. melegvizes magasnyomású mosó.

(5) A támogatás továbbá léptároló fagyasztókamra hűtőgépészeti berendezésének beszerzéséhez és üzembe helyezéséhez, valamint fagyasztóház – hűtőgépészettel együtt – vagy fagyasztókonténer – hűtőgépészettel együtt – építéséhez, beszerzéséhez és üzembe helyezéséhez vehető igénybe.

(6) Új fedelezőgép, fűtött késes fedelezőgép, mézletöltőgép beszerzésének, új léptároló fagyasztókamra hűtőgépészeti berendezése beszerzésének és üzembe helyezésének, új fagyasztóház − hűtőgépészettel együtt −, fagyasztó konténer − hűtőgépészettel együtt − építésének, beszerzésének és üzembe helyezésének költsége legalább nyolcvan méhcsalád megléte esetén támogatható.

(7) Új mézletöltőgép beszerzése esetén támogatást a legalább három éve kiállított és folyamatosan meghosszabbított, továbbá a kérelem benyújtásának évében is érvényes – a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet] 2. melléklete szerinti, az állati eredetű termékek kistermelői termeléséhez, előállításához, illetve feldolgozásához az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal által kiállított – hatósági állatorvosi bizonyítvánnyal rendelkező kedvezményezett igényelhet.

(8) A kedvezményezett a (4) és (5) bekezdés szerinti eszközcsoportba tartozó eszközt – a (4) bekezdés 19. pontja szerinti eszköz kivételével – köteles a támogatási döntés kézhezvételét követő naptól kezdődően öt éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni.

(9) A kedvezményezett – a (4) bekezdés 19. pontja szerinti eszköz, valamint a termelői csoport kivételével – eszközcsoportonként egy eszközre igényelhet támogatást, ha a kérelem benyújtásának napjától számított öt éven belül ugyanolyan eszközcsoportra nem állapítottak meg részére támogatást.

(10) Termelői csoport eszközcsoportonként legfeljebb három eszközre igényelhet támogatást. A támogatásból beszerezhető eszközök számát a kérelem benyújtását megelőző öt évben támogatás igénybevételével beszerzett, ugyanolyan eszközcsoportba tartozó eszközök számával csökkenteni kell.

(11) Támogatás – a tárgyévben több alkalommal – eszközönként külön-külön kérelem benyújtásával igényelhető.

(12) A támogatás mértéke

a) a (4) bekezdés 2., 5–8., 11., 15. és 16. pontja szerinti eszközre, az eszköz beszerzési árának 50%-a, de legfeljebb 65 000 forint,

b) a (4) bekezdés 1., 4., 10., 12–14., 17., 18., 20. pontja szerinti eszközre, valamint fedelezőgépre az eszköz beszerzési árának 50%-a, de legfeljebb 200 000 forint,

c) a (4) bekezdés 21. pontja szerinti eszközre a beszerzési árának 70%-a, de legfeljebb 400 000 forint,

d) a (4) bekezdés 9. és 22. pontja szerinti eszközre a beszerzési árának 50%-a, de legfeljebb 500 000 forint,

e) külső virágporszedő esetén az eszköz beszerzési árának 50%-a, legfeljebb 1000 forint/darab,

f) léptároló fagyasztókamra hűtőgépészeti berendezésének beszerzése és üzembe helyezése, valamint fűtött késes fedelezőgép beszerzése esetén a beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 500 000 forint, valamint

g) fagyasztóház − hűtőgépészettel együtt − vagy fagyasztókonténer − hűtőgépészettel együtt − építése, beszerzése és üzembe helyezése esetén az építési, beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 1 500 000 forint eszközönként.

(13) A kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a (4) és (5) bekezdés szerinti eszközcsoportba tartozó eszköz vásárlása esetén a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, azzal, hogy a számla eredeti példánya tartalmazza a (4) és (5) bekezdésnek megfelelő eszközcsoport megnevezését,

b) új mézletöltőgép beszerzése esetén az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 2. melléklete szerinti – hatósági állatorvos által, az eszközbeszerzés napját megelőzően legalább három évvel korábban kiállított és folyamatosan meghosszabbított, a kérelem benyújtásának évében is érvényes – hatósági állatorvosi bizonyítvány, továbbá

c) új fagyasztóház − hűtőgépészettel együtt − építése, új fagyasztókonténer − hűtőgépészettel együtt − építése esetén a műszaki dokumentáció.

(14) A (4) és (5) bekezdés szerinti eszközcsoportba tartozó eszköz beszerzésénél a kiállított számlákon az eszközök egyedi azonosítására alkalmas jelölését fel kell tüntetni, amennyiben azzal az eszköz rendelkezik. Nem fogadható el a támogatott eszköz egyedi azonosítására alkalmas jelöléseként a típusszám, gyártói cikkszám, cikkszám, gyártási év, vámtarifaszám, leltári szám.

(15) Ha a kedvezményezett a (8) bekezdésben meghatározott határidőig nem tesz eleget az üzemben tartási, illetve megőrzési kötelezettségének, akkor az adott kérelemre igénybe vett támogatás egésze jogosulatlannak minősül.

(16) A nettó 100 000 forintot meghaladó beszerzési értékű eszköz esetében az üzemben tartási kötelezettség alatt bekövetkezett lopást, illetve működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén az üzemben tartási kötelezettséget érintő eseményt – az űrlapkitöltő felületen keresztül – a bekövetkezését követően a kedvezményezett haladéktalanul bejelenti a Kincstár részére.

18. Vándoroltatáshoz szükséges új eszköz beszerzésének támogatása

30. § (1) A 4. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti albeavatkozásra vonatkozó támogatás a méhek vándoroltatását elősegítő, új eszköz beszerzéséhez vehető igénybe.

(2) A támogatás keretösszege a 2023. pénzügyi évben legfeljebb 405 700 eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A támogatás igénybevételére a kérelem benyújtásának évére vonatkozó érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kedvezményezett a 6. § (10) bekezdésében meghatározott méhcsaládállomány alapján jogosult.

(4) A támogatás az alábbi eszközcsoportok beszerzéséhez – bérlet és lízing kivételével − vehető igénybe:

1. kaptárak szállítására kialakított, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: KöHÉM rendelet) szerinti pótkocsi, az alábbiak szerint:

a) a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés g) pontja szerinti pótkocsi (O1 kategória, legfeljebb 0,75 tonna),

b) a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés h) pontja szerinti pótkocsi (O2 kategória),

2. tehergépkocsira szerelhető daru,

3. emelőhátfal,

4. terepjáró villástargonca,

5. kormányművel, vezetőüléssel ellátott önjáró rakodógép,

6. méhek tartására szolgáló, kész műszaki állapotú, új építésű konténer,

7. benzines, elektromos vagy akkumulátoros szívó-fúvó gép,

8. benzinmotoros fűkasza, bozótvágó,

9. aggregátor vagy robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő,

10. csörlő,

11. kézi hidraulikus emelő,

12. legalább 5 km-es hatótávú elektronikus távkaptármérleg,

13. robbanómotoros szivattyú,

14. elektronikus méhes vagyonvédelmi rendszer eszközcsoportokba tartozó új eszközök,

15. kaptáremelő (kaptárlift),

16. napelemes áramellátó berendezés,

17. méhlesöprő berendezés,

18. magasnyomású mosó,

19. legalább 36 V feszültséggel üzemelő akkumulátoros fűkasza, továbbá

20. akkumulátoros láncfűrész.

a) 1. pont a) alpontja és 6. pontja szerinti eszközre vonatkozó támogatást legalább harminc méhcsaláddal,

b) 1. pont b) alpontja, 2. és 3. pontja szerinti eszközre vonatkozó támogatást legalább hatvan méhcsaláddal, valamint

c) 4. és 5. pontja szerinti eszközre vonatkozó támogatást legalább száz méhcsaláddal

rendelkező kedvezményezett igényelheti.

(6) A kedvezményezett − termelői csoport kivételével − eszközcsoportonként egy új eszközre igényelhet támogatást, ha a kérelem benyújtásának napjától számított öt éven belül ugyanolyan eszközcsoportra nem állapítottak meg részére támogatást.

(7) A termelői csoport eszközcsoportonként legfeljebb három új eszközre igényelhet támogatást. A támogatásból beszerezhető eszközök számát a kérelem benyújtását megelőző öt évben támogatás igénybevételével beszerzett ugyanolyan eszközcsoportba tartozó, új eszközök számával csökkenteni kell.

(8) A támogatás a tárgyévben több alkalommal, eszközönként külön-külön kérelem benyújtásával igényelhető.

(9) A támogatás mértéke a beszerzési ár 50%-a

a) a (4) bekezdés 1. pont a) alpontja szerinti eszközbeszerzés esetén legfeljebb 200 000 forint,

b) a (4) bekezdés 1. pont b) alpontja, valamint 3. és 6. pontja szerinti eszközbeszerzés esetén legfeljebb 600 000 forint,

c) a (4) bekezdés 2., 4. és 5. pontja szerinti eszközbeszerzés esetén legfeljebb 1 000 000 forint,

d) a legfeljebb 3 kW névleges elektromos teljesítményű aggregátor vagy robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő, valamint a (4) bekezdés 7., 11–13., 15. és 17–19. pontja szerinti eszköz beszerzése esetén legfeljebb 65 000 forint, továbbá

e) a 3 kW feletti névleges elektromos teljesítményű aggregátor vagy robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő, valamint a (4) bekezdés 8., 10., 14., 16. és 20. pontja szerinti eszköz beszerzése esetén legfeljebb 130 000 forint.

(10) A kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a (4) bekezdés szerinti eszközcsoportba tartozó eszköz vásárlásáról szóló,

aa) a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, azzal, hogy az eredeti számla tartalmazza a (4) bekezdésnek megfelelő eszközcsoport megnevezését, pótkocsi esetén az alvázszámot, valamint

ab) az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat;

b) új pótkocsi beszerzése esetén a forgalmi engedély; valamint

c) a (4) bekezdés 6. pontja szerinti eszköz beszerzése esetén a műszaki dokumentáció.

(11) A (4) bekezdés szerinti eszközcsoportokba tartozó eszközök beszerzésénél az eredeti számlákon az eszközök egyedi azonosítására alkalmas jelölést fel kell tüntetni, amennyiben az eszköz azzal rendelkezik. Nem fogadható el a támogatott eszköz egyedi azonosítására alkalmas jelölésként a típusszám, a gyártói cikkszám, a cikkszám, a gyártási év, a vámtarifaszám és a leltárszám.

(12) A kedvezményezett a (4) bekezdés szerinti eszközcsoportokba tartozó új eszközt köteles a támogatási döntés kézhezvételét követő naptól kezdődően öt éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni.

(13) Ha a kedvezményezett a (12) bekezdésben meghatározott időtartamig nem tesz eleget az üzemben tartási, illetve birtokban tartási kötelezettségének, akkor az adott kérelemre igénybe vett támogatás egésze jogosulatlannak minősül.

(14) A nettó 100 000 forintot meghaladó beszerzési értékű eszköz esetében az üzemben tartási kötelezettség alatt bekövetkezett lopást, illetve működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén az üzemben tartási kötelezettséget érintő eseményt – az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül – a bekövetkezését követően a kedvezményezett haladéktalanul bejelenti a Kincstár részére.

19. Méhbetegségek és kártevők elleni gyógyszeres, alternatív és preventív védekezés támogatása

31. § (1) A 4. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti albeavatkozás esetén támogatás

a) a méhcsaládok engedélyezett szerrel történő, a varroa atka, a nozematózis és az egyéb kártevők és betegségek elleni, szakszerű állategészségügyi kezelés költségeihez, az (5) bekezdés szerinti készítmények és eszközök beszerzéséhez,

b) a higiénikus alj alkalmazásához, a varroa atka fertőzöttség felmérésének érdekében, továbbá

c) új fakaptár, új fakeretléc, viaszcsere-, valamint műlépszolgáltatás költsége, ózongenerátor és méhlegelő célú facsemeték, cserjék, félcserjék, bokrok beszerzéséhez

igényelhető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások keretösszege a 2023. pénzügyi évben legfeljebb 4 883 754 eurónak megfelelő forintösszeg, amelyből az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti támogatásra legfeljebb 4 733 754 eurónak megfelelő forintösszeg, az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatásra a legfeljebb 150 000 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevételére a kérelem benyújtásának évére vonatkozó érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kedvezményezett – a 6. § (10) bekezdése szerinti méhcsaládállomány alapján – jogosult.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatásokra a tárgyévben külön-külön egy-egy kérelem nyújtható be.

(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás a vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények − gyógyszer −, a méhészetben használatos gyógyhatású készítmények, illetve azok kijuttatásához szükséges új eszközök, a kedvezményezett egészségvédelmét szolgáló új munkavédelmi légzésvédő teljes álarc, új légzésvédő kámzsa és új légzésvédő szűrőbetét, továbbá a készítmények hatékonyságának növelése érdekében a méhészetben felhasznált cukor, cukorlepény, ipari fondant beszerzésének számlával igazolt költségére vehető igénybe.

(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás a cukor, a cukorlepény, az ipari fondant és a méhészetben használt vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények kijuttatásához szükséges új eszközök, valamint a méhészetben használatos gyógyhatású készítmények kijuttatásához szükséges új eszközök, illetve a kedvezményezett egészségvédelmét szolgáló új munkavédelmi légzésvédő teljes álarc, új légzésvédő kámzsa és az új légzésvédő szűrőbetét vásárlása önállóan nem támogatható, csak vényköteles vagy nem vényköteles állatgyógyászati készítmények (gyógyszer) vagy gyógyhatású készítmények együttes vásárlása esetén.

(7) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetén a szennyezett cukor, a sepert cukor, az izo-glukóz és a gabonakeményítőből gyártott cukor − izocukor − beszerzésének költsége nem támogatható.

(8) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetén a méhcsaládokat megtámadó kártevők és betegségek – ideértve a varroatózist – állategészségügyi kezeléséhez az alábbi, kizárólag Magyarországon megvásárolt készítmények után igényelhető támogatás:

a) az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet [a továbbiakban: 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet] szerint forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező és nyilvántartásba vett – vényköteles és nem vényköteles – állatgyógyászati készítmények (gyógyszer), valamint

b) a 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet szerint nyilvántartásba vett, szabadon forgalmazható, az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények.

(9) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetén a varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni szakszerű állategészségügyi kezeléshez méhcsaládonként – számla alapján – legfeljebb 1800 forint összegű támogatás igényelhető, amelyből a cukor, cukorlepény, ipari fondant beszerzési költségére méhcsaládonként legfeljebb 1350 forint összegű támogatás igényelhető. A cukor, cukorlepény, ipari fondant beszerzési költségére igényelt támogatás összege nem haladhatja meg

a) a 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet szerint forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező és nyilvántartásba vett – vényköteles és nem vényköteles – állatgyógyászati készítményekhez (gyógyszer),

b) a méhészetben használatos gyógyhatású készítményekre,

c) a vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati készítmények − gyógyszer − és gyógyhatású készítmények kijuttatásához szükséges új eszközökhöz,

d) a minimum A2B2E2P3 − vagy ennél magasabb védelmi fokozatú − új szűrőbetéttel ellátott vagy anélküli új munkavédelmi légzésvédő teljes álarchoz,

e) a minimum A2B2E2P3 − vagy ennél magasabb védelmi fokozatú − új szűrőbetéthez és

f) az új légzésvédő kámzsához

jóváhagyott, együttes támogatás háromszoros mértékét.

(10) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetén a kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a méhcsaládokat megtámadó kártevők és betegségek elleni védekezéshez használt, a (8) bekezdés szerinti készítmények és azok kijuttatásához szükséges eszköz, a minimum A2B2E2P3 − vagy ennél magasabb védelmi fokozatú − szűrőbetéttel ellátott vagy anélküli munkavédelmi légzésvédő teljes álarc, a minimum A2B2E2P3 − vagy ennél magasabb védelmi fokozatú − új szűrőbetét, új légzésvédő kámzsa vásárlásáról – a kedvezményezett nevére és címére – kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat és

b) a cukor, cukorlepény, ipari fondant vásárlásáról kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat.

(11) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetén a kedvezményezett köteles a 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 76. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartást vezetni, a nyilvántartás hiánya, hiányossága a támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül.

(12) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás keretében a támogatás legfeljebb a (3) bekezdés szerinti méhcsaládszám után, higiénikus alj, virágporszedős higiénikus alj vagy ezek tetszőleges kombinációjának beszerzéséhez vehető igénybe. Ha a kedvezményezett a tárgyévben nem a teljes méhcsaládszám alapján igényel támogatást, vagy a következő évben több méhcsaládszámmal rendelkezik, akkor a támogatás a következő évben a méhcsaládszám-különbözet alapján igényelhető.

(13) Egy higiénikus alj támogatásának mértéke a beszerzési ár 50%-a, de legfeljebb

a) normál higiénikus alj esetén 3000 forint/darab,

b) virágporszedős higiénikus alj esetén 4000 forint/darab.

(14) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatásra benyújtott kérelemhez csatolni kell a higiénikus alj vásárlásáról a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, azzal, hogy a számla csak abban az esetben fogadható el, ha a termék megnevezéseként higiénikus alj vagy virágporszedős higiénikus alj van feltüntetve.

(15) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás keretében az alábbi költségek támogathatóak:

a) az OMME által kiadott, a honlapján közzétett közleményben felsorolt méhlegelő célú facsemete, cserje, félcserje, bokor vásárlása, maximum a növényegyedek beszerzési áráig,

b) új fakaptár, új fakeretléc, műlépvásárlás, valamint viaszcsere-szolgáltatás költsége, továbbá ózongenerátor beszerzése, maximum a termékek beszerzési árának mértékéig.

(16) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás esetén a támogatás kizárólag az OMME által kiadott, a honlapján közzétett közleményben felsorolt növényfajokra és növényfajtákra vehető igénybe. Az OMME az általa közzétett növényfajtalistát a tárgyévben az e rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül, elektronikus úton a Kincstár rendelkezésére bocsátja, annak változása esetén 72 órán belül elektronikus úton jelzi a Kincstárnak a változásokat.

(17) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti műlépvásárlás, illetve viaszcsere-szolgáltatás igénybevétele csak hatósági engedéllyel rendelkező műlépüzemektől lehetséges. A 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet alapján kiadott engedéllyel rendelkező műlépüzemet a Kincstár a NÉBIH honlapján közzétett adatok alapján ellenőrzi. A NÉBIH a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet alapján kiadott engedéllyel rendelkező műlépüzemek adószámát a Kincstár erre vonatkozó megkeresését követő tizenöt napon belül a Kincstár rendelkezésére bocsátja.

(18) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatásra benyújtott kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell a kedvezményezett nevére és címére kiállított számlát, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát.

(19) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatásra méhcsaládonként – számla alapján – legfeljebb 500 forint összegű támogatás igényelhető.

20. Petéző méhanya, párzatlan méhanya és anyabölcső vásárlásának támogatása

32. § (1) A 4. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja szerinti albeavatkozás vonatkozásában támogatás a méhállomány mind állategészségügyi, mind genetikai szempontból megfelelő tenyészanyaggal történő pótlásához (a továbbiakban: méhanya támogatás) vehető igénybe.

(2) A méhanya támogatás keretösszege a 2023. pénzügyi évben legfeljebb 401 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A méhanya támogatás igénybevételére a kérelem benyújtásának évére vonatkozó érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kedvezményezett jogosult, aki a Magyarországon elismert méhtenyésztő szervezet (a továbbiakban: elismert méhtenyésztő szervezet) által törzskönyvezett, krajnai vagy pannon méh méhanyáktól származó, származási igazolással rendelkező, párzott, petéző méhanyát, párzatlan méhanyát vagy anyabölcsőt vásárol.

(4) Az elismert méhtenyésztő szervezet legkésőbb 2023. június 30-áig elektronikus úton a Kincstár rendelkezésére bocsátja az általa törzskönyvezett méhanyákkal rendelkező méhanya-nevelő telepek listáját, amely tartalmazza a méhanya-nevelő telep üzemeltetőjének és a vele közös gazdálkodást folytató személy vagy személyek nevét, címét, adószámát és a törzskönyvezett méhanyák törzskönyvi számát.

(5) A méhanya támogatás a tárgyévben legfeljebb egy alkalommal,

a) legfeljebb a 6. § (10) bekezdésében meghatározott, nyilvántartott méhcsaládállomány 120%-a 50%-ának megfelelő számú párzott, petéző méhanyára,

b) legfeljebb a 6. § (10) bekezdésében meghatározott, nyilvántartott méhcsaládállomány 120%-a 50%-ának megfelelő számú párzatlan méhanyára,

c) legfeljebb a 6. § (10) bekezdésében meghatározott, nyilvántartott méhcsaládállomány 120%-ának megfelelő számú anyabölcsőre vagy

d) legfeljebb a 6. § (10) bekezdésében meghatározott, nyilvántartott méhcsaládállomány 120%-ának mértékéig az a)–c) pont szerinti tenyészanyag tetszőleges kombinációjára, az a)–c) pont feltételeinek figyelembevételével

vehető igénybe.

(6) A méhanya támogatás mértéke a tárgyévben

a) párzott, petéző méhanyánként legfeljebb 1750 forint,

b) párzatlan anyánként és anyabölcsőnként 700 forint.

(7) Az kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a párzott, petéző méhanya, a párzatlan méhanya, illetve az anyabölcső vásárlásáról a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat, továbbá

b) a megvásárolt párzott, petéző méhanya, párzatlan méhanya vagy anyabölcső származási bizonylata.

(8) A kedvezményezett az eredeti származási bizonylatot három évig megőrzi.

21. Promóció, kommunikáció és marketing, piacmonitoring

33. § A 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti beavatkozás támogatására a 2023. pénzügyi évben 245 290 eurónak megfelelő forintösszeg fordítható.

22. Méhészeti marketing- és piacmonitoring tevékenység országos koordinálása

34. § (1) A 4. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti albeavatkozás vonatkozásában támogatás a magyar méhészeti ágazathoz kapcsolódó marketing- és piacmonitoring tevékenység koordinálására, országos szintű megszervezéséhez egy fő marketingkoordinátor egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonyban történő feladatának ellátásával kapcsolatos, éves szinten meghatározott vállalkozói díjához vehető igénybe.

(2) A támogatás keretösszege a 2023. pénzügyi évben legfeljebb 16 290 eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A támogatás igénylésére az OMME jogosult.

(4) A 4. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti albeavatkozás a tárgyévben a tárgyhónapokra vonatkozó tételes elszámolással igényelhető. Ha a tárgyévben a december havi tételes elszámolásnál a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok bármelyikének teljesítési dátuma a tárgyévet követő évre esik, azonban a felmerült költségek egyértelműen a tárgyévre vonatkoznak, akkor ezen költségeket a december havi tételes elszámolásnál kell figyelembe venni függetlenül a kiállított számla teljesítési dátumától.

(5) A 4. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti albeavatkozás keretében a koordinátori tevékenységet végző személy vállalkozói díja, éves szinten meghatározott, legfeljebb 600 000 forint/hó összegig, amely tartalmazza a vállalkozói szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez kapcsolódó összes költséget.

(6) A kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok − kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat;

b) az e rendelet szerinti tárgyév első kérelmével egyidejűleg, és ha a koordinátor személyében, továbbá a vállalkozói szerződésben változás következik be:

ba) a koordinátor cégszerű aláírással ellátott vállalkozói szerződése,

bb) a koordinátor vállalkozói igazolványának vagy egyéni vállalkozóként, egyéni cégként történő bejegyzését igazoló internetes nyilvántartás nyomtatott példánya, társas vállalkozás esetén a társasági szerződés; valamint

c) a koordinátori tevékenységről szóló havi jelentés, amely tartalmazza a tárgyhavi eredmények értékeléséről szóló beszámolót.

23. Méhészeti promóció, kommunikáció és marketing támogatása

35. § (1) A 4. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti albeavatkozás vonatkozásában támogatás a magyar méhészeti ágazathoz kapcsolódó méhészeti promóciós, kommunikációs és marketingtevékenységek költségeihez igényelhető. A promóciós, kommunikációs és marketingtevékenységek céljának a fogyasztók ismereteinek gyarapítását, a fogyasztói bizalom növelését, illetve az ökológiai termékek előnyeinek megismerését kell szolgálnia.

(2) A támogatás keretösszege a 2023. pénzügyi évben legfeljebb 129 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A támogatás igénylésére az OMME jogosult.

(4) A támogatási összeg az igazolt költségek 100%-a.

(5) A kérelem a tárgyévben több alkalommal, de adott rendezvény megvalósítása vonatkozásában csak egyszer nyújtható be az 5. § (5) bekezdés b) pontja szerint.

(6) Minden rendezvényre vonatkozóan külön kérelmet kell benyújtani. Ha a rendezvény kezdő időpontja a tárgyévet követő évre esik, azonban a rendezvény előkészítésével, szervezésével kapcsolatban felmerült költségek a tárgyévre vonatkoznak, akkor ezen költségek abban az évben számolhatóak el, amelyben a rendezvényt ténylegesen megvalósítják, függetlenül az előkészítés, szervezés költségeiről kiállított számla teljesítési dátumától.

(7) A kedvezményezett köteles a rendezvény dátumát, kezdő időpontját, várható időtartamát, pontos helyszínét, továbbá a rendezvény típusát, előadó részvétele esetén annak nevét és az előadás témáját a Kincstárnak előzetesen bejelenteni. Az előzetes bejelentés elektronikus úton – az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül – nyújtható be a Kincstárhoz, legkésőbb a rendezvény dátumát megelőző nyolcadik naptári napig beérkezően. Az előzetes bejelentés elmulasztása, hiányos kitöltése vagy határidőn túl történő teljesítése esetén az érintett rendezvény költségei nem támogathatóak. Ha az előzetesen bejelentett rendezvény kezdő időpontja tekintetében, várható időtartamában, pontos helyszínében változás következik be, arról az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül haladéktalanul, de legkésőbb a rendezvény dátumát megelőző harmadik naptári napig beérkezően értesíteni kell a Kincstárt. Az előzetes bejelentésben megadott dátum legkésőbb a rendezvény dátumát megelőző nyolcadik naptári napig beérkezően módosítható. Az előzetes bejelentésben foglaltak módosítása benyújtásának elmulasztása, hiányos kitöltése, határidőn túl történő teljesítése esetén az érintett rendezvény költségei nem támogathatóak.

(8) Amennyiben a rendezvény több program megvalósításából áll (a továbbiakban: rendezvénysorozat), a bejelentést a legelső program megvalósítását megelőzően kell megtenni a (7) bekezdés alapján.

(9) Az e rendelet hatálybalépését követő tizedik napot megelőzően megrendezett rendezvények, rendezvény-sorozatok esetén a (7) bekezdés szerinti bejelentést nem kell megtenni.

(10) A promóciós, kommunikációs és marketingtevékenységek a következők lehetnek:

a) PR-tevékenységek, promóciós és reklámtevékenységek,

b) rendezvényeken, vásárokon, kiállításokon való részvétel,

c) tájékoztató kampányok,

d) új piacok felmérése,

e) kiadványok, szóróanyagok szerkesztése, készíttetése, terjesztése,

f) együttműködés a kiskereskedelemmel a fogyasztás ösztönzése céljából,

g) tájékoztató és promóciós tevékenységek eredményeit felmérő tanulmány készítése, továbbá

h) egyéb promóciós és kommunikációs eszköz, amely a fogyasztók ismereteinek gyarapítását, a fogyasztói bizalom növelését, illetve az ökológiai termékek előnyeinek megismerését szolgálja.

(11) Az (1) bekezdés szerinti támogatás keretében a következő költségek számolhatóak el:

a) a megvalósításban részt vevők utazási költsége,

b) a megvalósításban részt vevők étkezési költsége – ha napidíjban nem részesülnek –,

c) a megvalósításban részt vevők szállásköltsége,

d) a megvalósításhoz nélkülözhetetlen olyan eszközbeszerzés, amelynél az eszközbeszerzés költsége nem éri el az eszköz bérlésének költségét, vagy az eszköz bérlése nem lehetséges, vagy az eszköz bérlése a kedvezményezettre aránytalan terhet ró,

e) a megvalósításához közvetlenül kapcsolódó berendezések és felszerelések bérlése,

f) kiadványok, tájékoztatók, szóróanyagok tervezési, előállítási, grafikai költségei és a terjesztésükkel kapcsolatos költségek,

g) a promóciós, kommunikációs, marketingtevékenység megvalósítása által elért eredmények marketing- és statisztikai módszerekkel történő mérésének költségei,

h) PR-tevékenységek, médiamegjelenés, honlap, film, reklám előállításának költségei,

i) a megvalósításában részt vevők napidíja,

j) a megvalósítás során felhasznált reprezentációs termékek költségei,

k) a megvalósítás előkészítéséhez, végrehajtásához vagy nyomon követéséhez kapcsolódó egyéb költségek,

l) előadó vagy tolmács részvétele esetén az előadó, illetve a tolmács előadói díja, megbízási szerződés esetén ennek közterhekkel növelt összege, továbbá

m) végrehajtói díj.

(12) A megvalósítás, kivitelezés, beszerzés, szolgáltatás címén, a kedvezményezett által kifizetett előleg kizárólag a fizikai teljesítést igazoló végszámla másolati példányának együttes benyújtásával számolható el.

(13) Ha az áru vagy a szolgáltatás ellenértékét a kedvezményezett részletekben fizeti meg, akkor kizárólag a ténylegesen megfizetett részletek összege számolható el.

(14) A kérelemben a befejezett promóciós, kommunikációs és marketingtevékenységekhez kapcsolódó költségek számolhatók el. A kérelemben érintett promóciós, kommunikációs és marketingtevékenységek vonatkozásában további költség más kérelemben nem számolható el.

(15) A kérelemhez az elektronikus űrlapkitöltő felületen csatolni kell az alábbi dokumentumok másolatát:

a) a promóciós, kommunikációs és marketingtevékenységek megvalósítása során felmerült költségeket igazoló valamennyi, a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, egyéb bizonylat,

b) az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat,

c) a számlákat alátámasztó dokumentumok,

d) a megvalósításához kapcsolódóan kötött szerződések, annak írásba foglalása hiányában árajánlat és megrendelő,

e) a megvalósításához közvetlenül kapcsolódó berendezések és felszerelések bérlése esetén a bérleti szerződés,

f) a megvalósítás eredményeként létrejövő papíralapú promóciós anyag mintapéldánya, egyéb promóciós anyag esetén az arról készült fényképfelvétel, elektronikusmédia-megjelenés esetén a megjelenést igazoló felvétel, tárolt weboldal vagy egyéb bizonyíték, továbbá kiállításon vagy vásáron történő részvétel esetén a megjelenést bizonyító fénykép vagy digitális felvétel,

g) eszközbeszerzés esetén az igazoló dokumentumot arra vonatkozóan, hogy a beszerzés költsége nem éri el a bérlés költségét, vagy az eszköz bérlése nem lehetséges, vagy aránytalan terhet róna a kedvezményezettre, továbbá

h) az OMME által készített összefoglaló, ami egyértelműen tartalmazza a promóciós, kommunikációs és marketing tevékenységeket, azok célját, a megvalósítás módját, a megvalósított tevékenységek eredményét.

(16) Ha a kedvezményezett a program egészének vagy egy részének a megvalósítására szerződést köt, a (15) bekezdés szerinti dokumentumok alatt a kedvezményezettel szerződő megvalósító részére kiállított bizonylatokat és a megvalósító által kötött szerződéseket is érteni kell.

(17) A támogatás alapjául szolgáló számlának az egyes gazdasági eseményeket és értéküket tételesen tartalmaznia kell.

24. Piacmonitoring támogatása

36. § (1) A 4. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti támogatás

a) a kereskedelmi forgalomban lévő mézek mintavételezésének, valamint a minták vizsgálatának és a vizsgálat eredményének közzététele költségeihez, valamint

b) a mézpiaci mozgások összefüggés-elemzésének költségeihez

vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások keretösszege a 2023. pénzügyi évben legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatások alapján támogatás igénybevételére az OMME jogosult.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatások esetén kérelem a tárgyévben több alkalommal is benyújtható.

(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetén, az OMME a vizsgálati eredményeket legkésőbb a tárgyévre vonatkozó utolsó kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a honlapján vagy egy szakmai kiadványban közzétenni.

(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetén kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok − a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla vagy vásárlásról szóló bizonylat, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat,

b) részletes ismertetés a méz mintavételéről, a vizsgálatról és az eredmények közzétételéről,

c) az OMME-vel – a méz vizsgálata tárgyában – kötött vállalkozói szerződés, annak írásba foglalása hiányában árajánlat és megrendelő,

d) a közjegyzői jegyzőkönyv, ha a mintavételezést közjegyző jelenlétében veszik igénybe,

e) a termelői mintavételezéssel kapcsolatos méz mintavételi jegyzőkönyv,

f) a hivatalos vizsgálati eredményekről szóló jegyzőkönyv és az ahhoz kapcsolódó szakmai vélemény, továbbá

g) azon szakmai kiadvány vonatkozó oldalai, amelyben az eredményeket közzétették vagy a kiadvány elektronikus elérhetősége.

(7) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás igénylése esetén a kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:

a) a kérelem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (a kedvezményezett nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat),

b) a mézpiaci mozgások összefüggései elemzéséről szóló tanulmány, továbbá

c) az OMME-vel – mézpiaci mozgások összefüggés-elemzésének tárgyában – kötött vállalkozói szerződés, annak írásba foglalása hiányában árajánlat és megrendelő.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. Hatályba léptető rendelkezés

37. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

26. Az Európai Unió jogának való megfelelés

38. § Ez a rendelet

a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikke,

b) a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikke, 88. cikk (2) bekezdése, 101. cikk (3) bekezdés c) pontja, X. melléklete,

c) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikke,

d) az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tagállamok 2023–2027-es, az említett rendelet szerinti KAP stratégiai tervében kidolgozandó egyes beavatkozásokra vonatkozó kiegészítő követelményekkel, valamint a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra (GAEC) vonatkozó 1. szabványra irányadó szabályokkal történő kiegészítéséről szóló, 2021. december 7-i (EU) 2022/126 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 11. és 13–14. cikke, valamint 21–23. cikke, 36. cikke, 39. cikke, II. melléklete,

e) az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségekre és más szervekre, a pénzgazdálkodásra, a számlaelszámolásra, a biztosítékokra és az euro használatára vonatkozó szabályokkal történő kiegészítéséről szóló, 2021. december 7-i (EU) 2022/127 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikke,

f) az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó, a kifizető ügynökségekkel és más szervekkel, a pénzgazdálkodással, a záróelszámolással, az ellenőrzésekkel, a biztosítékokkal és az átláthatósággal kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló, 2021. december 21-i (EU) 2022/128 bizottsági végrehajtási rendelet 30. cikke és 31a. cikke

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

27. Módosító rendelkezések

39. §2

1

Az 5. § (5) bekezdés e) pontja a 10/2024. (III. 25.) AM rendelet 38. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére