• Tartalom

25/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

25/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet

a XLV. Állami beruházások fejezet központi kezelésű előirányzatainak kezeléséről és felhasználásáról

2023.12.31.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 34. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény XLV. Állami beruházások fejezetben eredeti előirányzatként megállapított, valamint a költségvetési év során megállapított új központi kezelésű kiadási előirányzataira terjed ki.

2. § Az 1. § szerinti központi kezelésű kiadási előirányzatok felhasználásának részletes szabályait – az egyedi és a programszerű kormányzati magasépítési beruházások kiadási előirányzatainak felhasználási szabályai kivételével – az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Az egyedi vagy programszerű kormányzati magasépítési beruházások kiadási előirányzatai azokra a kifizetésekre nyújtanak fedezetet, amelyek az adott kiadási előirányzat terhére finanszírozott beruházások előkészítésének vagy megvalósításának teljesítéséhez közvetlenül szükségesek. Az adott szerződésmegrendelés alapján, az abban foglalt ütemezés szerint az adott beruházással, a beruházáshoz kapcsolódó termékbeszerzéssel, szolgáltatásnyújtással érintett szerződéses felek részesülhetnek kifizetésben, illetve egyéb dokumentum alapján a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó járulékos költségek kifizetése történhet meg.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §1

1. melléklet a 25/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelethez

XLV. Állami beruházások fejezet központi kezelésű előirányzatainak 2023. évi feladatterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

Áht. azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoportnév

Jogcímnév

Az előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv kijelölése

Lebonyolító szerv igénybe-vételére sor kerül-e

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő
szervezete

2.

401539

1 Magasépítési beruházások

3.

379517

4 A magasépítési beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kiadások

Az előirányzat olyan járulékos jellegű kifizetésekre biztosít fedezetet, amelyek az Építési és Közlekedési Minisztérium mint Beruházási Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásához vagy a beruházás során létrejövő vagyon rendeltetésszerű használatához kapcsolódnak, és azok a kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó más kiadási előirányzatok terhére nem teljesíthetők. Így különösen, de nem kizárólagosan: az ingatlan-fenntartási, -őrzési kiadások, illetve az ingatlanokhoz kapcsolódó egyéb, beruházásként nem figyelembe vehető, az érintett ingatlanra nem aktiválható javítási és állagmegóvási ráfordítások, eszközbeszerzések, vagyonértékelések, értékbecslések kiadásai, hatósági és közjegyzői díjak.

Gazdasági társaságok, egyéb szervezetek, költségvetési szerv, természetes személy

szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, számviteli bizonylatok, kötelezettségek kiegyenlítése

4.

379528

5 Beruházási Tartalék

Az előirányzat célja az egyes kiadási előirányzattal rendelkező beruházások tervezettől eltérő ütemű végrehajtásához, illetve az év közben jóváhagyott beruházások megvalósításához kapcsolódó költségek finanszírozása. Az előirányzat felhasználása Kormány vagy fejezetet irányító szervi hatáskörű előirányzat-átcsoportosítás útján történik.

5.

401062

1 Közlekedési beruházások

6.

401084

1 Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok

7.

401095

1 Állami vasútfejlesztési beruházások

Az előirányzat a hazai forrásból finanszírozott vasútfejlesztési beruházások és ahhoz kapcsolódó kiadások finanszírozására szolgál.

Gazdasági társaságok, egyéb szervezetek, költségvetési szerv, természetes személy

szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, számviteli bizonylatok, kötelezettségek kiegyenlítése

8.

401106

2 Állami közútfejlesztési beruházások

Az előirányzat a hazai forrásból finanszírozott közútfejlesztési beruházások és ahhoz kapcsolódó kiadások finanszírozására szolgál.

Gazdasági társaságok, egyéb szervezetek, költségvetési szerv, természetes személy

szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, számviteli bizonylatok, kötelezettségek kiegyenlítése

9.

401895

3 Uniós forrásból megvalósuló beruházások

Az előirányzat az uniós forrásból fedezett beruházások és ahhoz kapcsolódó kiadások finanszírozására szolgál.

Gazdasági társaságok, egyéb szervezetek, költségvetési szerv, természetes személy

szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, számviteli bizonylatok, kötelezettségek kiegyenlítése

10.

401884

5 Jövőbeni beruházások tervezési előkészítése

Az előirányzat a jövőbeni beruházások előkészítési kiadásainak finanszírozására szolgál.

Gazdasági társaságok, egyéb szervezetek, költségvetési szerv, természetes személy

szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, számviteli bizonylatok, kötelezettségek kiegyenlítése

11.

402062

6 Egyes közmű és hulladékgazdálkodási beruházások

Az előirányzat az egyes hazai forrásból finanszírozott közmű és hulladékgazdálkodási beruházások és ahhoz kapcsolódó kiadások finanszírozására szolgál.

Gazdasági társaságok, egyéb szervezetek, költségvetési szerv, természetes személy

szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, számviteli bizonylatok, kötelezettségek kiegyenlítése

1

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére